Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

IZJAVA O SAGLASNOSTI SA USLOVIMA IZ PROGRAMA

Ja, potpisnik ove izjave, kao odgovorno lice, potvrđujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da:

prihvatam sve uslove navedene u Javnom pozivu i Programu

sve priložene kopije odgovaraju originalu;

su svi dati navodi istiniti i odgovaraju stvarnom stanju;

ću preostali iznos sredstava, neophodnih za realizaciju projekta, u visini preuzete obaveze iz Ugovora o partnerstvu, obezbediti iz sopstvenih izvora, odnosno iz sredstava koja ne potiču direktno iz budzeta Republike Srbije;

za iste aktivnosti/troškove nismo koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Ime i prezime: Funkcija: Potpis: Datum i mesto:

Ostavite komentar