Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 4

ZVUČNI SIGNALI

Deo I

I. ZVUČNOST SIGNALA

Mehanički uređaji koji služe za emitovanje zvučnih signala koji se koriste na plovilima unutrašnje plovidbe, treba da emituju zvučne signale sa sledećim karakteristikama:

1. Frekfencija

(1) Osnovna frekvencija zvučnih signala brodova sa sopstvenim pogonom, osim čamaca iz podtačke (2) ove tačke, treba da iznosi 200 Hz sa dozvoljenih + 20%;

(2) Za brodove bez sopstvenog pogona i čamce koji nisu opremljeni ili se ne koriste za teglenje plovila, kao i za druga plovila koja nisu čamci, osnovna frefvencija zvuka treba da bude iznad 350 Hz;

(3) Za tritonske zvučne signale koje daju plovila koja plove u uslovima ograničene vidljivosti pomoću radara, osnovna frekvencija zvuka treba da bude u granicama 165-297 Hz sa intervalom od najmanje dva puna tona između najvišeg i najnižeg tona.

2. Nivo zvučnog pritiska

Nivo zvučnog pritiska meri se ili određuje na rastojanju od 1m ispred sredine otvora sirene, pri čemu merenje treba da se obavi što je moguće dalje od bilo kakvih površina koje odbijaju zvuk.

(1) Za brodove sa sopstvenim pogonom, osim čamaca iz podtačke (2) ove tačke, izmereni nivo zvučnog pritiska treba da iznosi između 120 i 140 dB (A);

(2) Za brodove bez sopstvenog pogona i čamce koji nisu opremljeni ili se ne koriste za teglenje plovila, kao i za ostale čamce, izmereni nivo zvučnog pritiska treba da iznosi između 100 i 125 dB (A);

(3) Za tritonske zvučne signale koje emituju plovila koja plove u uslovima ograničene vidljivosti pomoću radara, izmereni nivo zvučnog pritiska svakog zvuka treba da iznosi između 120 i 140 dB (A).

Deo II

II. KONTROLA VISINE ZVUČNOG PRITISKA

Kontrolu visine zvučnog pritiska vrše nadležni organi pomoću sonometra koji odgovara standardu Međunarodne elektrotehničke komisije (MEK 179), ili pomoću običnog standardnog sonometra MEK (MEK 123).

III. ZVUČNI SIGNALI PLOVILA

Zvučni signali koji nisu udari u zvono i tritonski zvučni signali treba da se sastoje od emitovanja jednog ili nekoliko naizmeničnih zvukova, koji imaju sledeće karakteristike:

– kratak zvuk: zvuk koji traje oko 1 sekundu;

– dugi zvuk: zvuk koji traje oko 4 sekunde.

Interval između dva uzastopna zvuka treba da iznosi oko jednu sekundu, izuzev kada se radi o nizu vrlo kratkih zvukova, koji treba da se sastoji od najmanje šest zvukova, od kojih svaki traje po ¼ sekunde sa intervalom od ¼ sekunde između svakog od njih.

A. Opšti signali [pic] Jedan dugi zvuk „Pažnja” [pic] Jedan kratak zvuk „Vozim desno” [pic] Dva kratka zvuka „Vozim levo” [pic] Tri kratka zvuka „Vozim krmom” [pic] Četiri kratka zvuka „Nesposoban sam za manevrisanje” [pic] [pic] —- Ponavljanje jednog kratkog i jednog dugog zvuka „Ne prilazi” [pic] Niz vrlo kratkih zvukova „Bliska opasnost od sudara” [pic][pic] Ponavljanje dugih zvukova }Udarci zvonom „Znak za opasnost” član 68. B. Signali za susretanje Prvi slučaj [pic] Jedan kratak zvuk uzvodnog plovila „Hoću da se mimoiđemo levim bokom” član 79. stav 6. [pic] Jedan kratak zvuk nizvodnog plovila „Slažem se da se mimoiđemo levim bokom” član 79. stav 7. [pic] Dva kratka zvuka nizvodnog plovila „Ne slažem se, mimoilazimo se desnim bokom” član 80. stav 4. [pic] Dva kratka zvuka uzvodnog plovila „Slažem se da se mimoiđemo desnim bokom” član 80. stav 5. Drugi slučaj [pic] Dva kratka zvuka uzvodnog plovila „Hoću da se mimoiđemo desnim bokom ” član 79. stav 6. [pic] Dva kratka zvuka nizvodnog plovila „Slažem se da se mimoiđemo desnim bokom ” član 79. stav 7. [pic] Jedan kratak zvuk nizvodnog plovila „Ne slažem se, mimoilazimo se levim bokom ” član 80. stav 4. [pic] Jedan kratak zvuk uzvodnog plovila „Slažem se da se mimoiđemo levim bokom” član 80. stav 5. V. Signali za preticanje Prvi slučaj [pic] Dva duga zvuka i dva kratka zvuka plovila koje prestiže „Hoću da prestignem vaše plovilo pored levog boka” član 85. stav 2. tačka 1) [pic] Jedan kratak zvuk plovila koga prestižu „Slažem se, prestignite me pored levog boka” član 85. stav 3. tačka 1) [pic] Dva kratka zvuka plovila koga prestižu „Ne slažem se, prestignite me pored desnog boka” član 85 stav 4. tačka 2) [pic] Jedan kratak zvuk plovila koje prestiže „Slažem se prestižem vas pored desnog boka” član 85. stav 5. Drugi slučaj [pic] Dva duga zvuka i jedan kratki zvuk plovila koje prestiže „Hoću da prestignem vaše plovilo pored desnog boka ” član 85. stav 2. tačka 2) [pic] Dva kratka zvuka plovila koga prestižu „Slažem se, prestignite me pored desnog boka ” član 85. stav 3. tačka 2) [pic] Jedan kratak zvuk plovila koga prestižu „Ne slažem se, prestignite me pored levog boka” član 85. stav 4. tačka 1) [pic] Dva kratka zvuka plovila koje prestiže „Slažem se prestižem vas pored levog boka” član 85. stav 5. Nemogućnost preticanja [pic] Pet kratkih zvukova koje daje plovilo koga prestižu „Nije moguće preticanje” član 85. stav 6. G. Signali za okretanje [pic] Jedan dugi zvuk i jedan kratak zvuk „Okrećem preko desnog boka” član 88. stav 2. tačka 1) [pic] Jedan dugi zvuk i dva kratka zvuka „Okrećem preko levog boka” član 88. stav 2. tačka 2) D. Luke i pritoke: ulaz i izlaz sa presecanjem plovnog puta D.1 Signali za ulazak i izlazak iz luka i pritoka [pic] Tri duga zvuka i jedan kratak zvuk „Skrenuću desno” član 91. stav 2. tačka 1) [pic] Tri duga zvuka i dva kratka zvuka „Skrenuću levo” član 91. stav 2. tačka 2) D.2 Signal za presecanje puta nakon ulaska na plovni put [pic] Tri duga zvuka „Preseći ću plovni put” član 91. stav 2. tačka 3) Signali koji se dodaju ako je potrebno [pic] Jedan dugi i jedan kratak zvuk „Nakon presecanja skrećem desno” član 91. stav 2. [pic] Jedan dugi i dva kratka zvuka „Nakon presecanja skrećem levo” član 91. stav 2. Đ. Signali u ograničenoj vidljivosti Plovila koja plove pomoću radara [pic] (1) Plovila koja plove nizvodno, izuzev čamaca Tritonski znak koji se ponavlja koliko je to potrebno član 110. stav 4. tačka 1) [pic] (2) Plovila koja plove uzvodno Jedan dugi zvuk član 110. stav 6. tačka 1) b) Plovila koja plove bez pomoći radara [pic] Pojedinačna plovila Jedan dugi zvuk koji se ponavlja najmanje svake minute član 111. stav 1. tačka 2) v) Plovila za vreme stajanja [pic] Jedan udarac u zvono koji se ponavlja najmanje svake minute „Stojim na levoj strani plovnog puta” član 109. stav 1. tačka 1) [pic] Dva udarca u zvono koji se ponavljaju najmanje svake minute „Stojim na desnoj strani plovnog puta” član 109. stav 1. 2) [pic] Tri udarca u zvono koji se ponavljaju najmanje svake minute „Stojim u neodređenom položaju” član 109. stav 1. 3)

Ostavite komentar