Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

UGOVOR O PARTNERSTVU

(Preporučena forma)

Član 1. Ugovorne strane

(Puni naziv udruženja) ………………………., sedište u (adresa sedišta za udruženja), registarski broj za PDV ili drugi odgovarajući PIB registarski broj – za Glavnog partnera (u daljem tekstu: Glavni partner)

(Puni naziv organizacije) ………………………., sedište u (adresa sedišta za organizacije), registarski broj za PDV ili drugi odgovarajući PIB registarski broj – za partnera 1. (u daljem tekstu: Partner 1)

U slučaju više partnera navesti sve podatke kao iz Tačke 2.:

(3.) – za partnera 2

(4.) – za partnera 3

(5.) – za partnera 4

su saglasne sa sledećim:

Član 2. Predmet Ugovora

Predmet Ugovora o partnerstvu (u daljem tekstu: Ugovor) je zajednička realizacija projekta: ……………………………………..…..(naslov), koji Glavni partner kao podnosilac prijave dostavlja Ministarstvu finansija i privrede ( u daljem tekstu: Ministarstvo) na poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini.

Predlog projekta i prilozi predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora.

Član 3. Uloge i dužnosti u implementaciji projekta

3.1 Prava i obaveze Glavnog partnera

Glavni partner potpisuje i podnosi Formular za prijavu na poziv Ministarstva kao podnosilac prijave.

Na osnovu Odluke o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava, Glavni partner potpisuje Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini sa Ministarstvom u svoje ime i u ime svih partnera iz ovog Ugovora.

3.2. Realizacija projektnih aktivnosti

Ugovorne strane su saglasne da su obaveze i dužnosti Glavnog i ostalih partnera opisane u dole navedenoj tabeli i odgovaraju odredbama iz Formulara za prijavu – koji je prvi dokument koji uređuje ova pitanja.

Organizacija

Aktivnosti projekta

Glavni partner

Partner 1

Partner 2

……………….(i navesti sve ostale partnere – koliko je predloženo)

3.3. Troškovi

Troškovi koje u realizaciji aktivnosti naprave ostali partneri, opravdani su na isti način kao i oni koje napravi Glavni partner, pod uslovom da su u skladu sa njihovom podelom aktivnosti, predviđenom Tabelom iz stava 3.2.

3.4. Sufinansiranje aktivnosti:

Partneri će obezbediti doprinos projektu na sledeći način:

Glavni partner će obezbediti ………RSD, partner 1 će obezbediti ………RSD, partner 2 će obezbediti ………….RSD, (navesti onoliko partnera koliko se predlaže projektom ili koliko učestvuje u sufinansiranju)

3.5. Plaćanje

Glavni partner će otvoriti poseban račun za projekat.

Svi doprinosi (odobrena bespovratna sredstva, kao i sufinansiranja od strane partnera, ako je to slučaj) biće uplaćeni na ovaj poseban račun.

Sva plaćanja u vezi sa projektom sa ovog računa vršiće Glavni partner.

Plaćanja partnerima za njihove aktivnosti vršiće se na osnovu faktura izdatih Glavnom partneru.

Sve fakture sadržaće sledeće informacije:

– aktivnost sprovedena u skladu sa projektom;

– stavku budzeta u projektu koja odgovara aktivnosti.

Član 4. Trajanje i važenje ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da ovaj Ugovor traje ………………. počevši od …………………… (ne kasnije od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom finansija i privrede).

U slučaju da predlog projekta koji je na poziv Ministarstva, Glavni partner kao podnosilac prijave dostavio Ministarstvu na ocenjivanje za dodelu bespovratnih sredstava, a koji je sastavni deo ovog Ugovora, ne bude izabran, ugovorne strane su saglasne da Ugovor nema pravno dejstvo.

Član 5. Završne odredbe

Svi eventualni sporovi koji mogu nastati iz ovog ugovora, a koje ugovorne strane ne mogu prijateljski da reše, biće rešeni konačnom presudom nadležnih organa.

Ugovorne strane ugovaraju nadležnost zakona Republike Srbije.

Ovaj Ugovor je sačinjen u …….. originala, po jedan za svaku ugovornu stranu i jedan za Ministarstvo.

Potpisi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Glavni partner Ime i pozicija pojedinaca Potpis Datum i mesto

ovlašćenih da potpišu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partner 1 Ime i pozicija pojedinaca Potpis Datum i mesto

ovlašćenih da potpišu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partner 2 Ime i pozicija pojedinaca Potpis Datum i mesto

ovlašćenih da potpišu

(dodati još partnera ako ih ima više od 2)

Ostavite komentar