Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 5.

ZNAKOVI ZA REGULISANjE PLOVIDBE

1. Osnovni znakovi koji se koriste a koji su dati u Delu I, mogu da budu dopunjeni ili objašnjeni dopunskim znakovima iz Dela II.

2. Table mogu da budu uokvirene uskom belom linijom duž spoljašnje ivice.

Deo I: OSNOVNI ZNAKOVI

A. ZNAKOVI ZABRANE A.1 Zabrana prolaska (opšti znak)(čl. 83, 91, 98, 99, 102, 103, 104, 106) A.1b; A.1c i A.1d ili crvena svetlaDve table, dva svetla ili dve zastave, jedna iznad druge označavaju produženu zabranu TableA.1a [pic] [pic] A. 1e; A.1f ili crvene zastave [pic][pic] A.2 Zabrana preticanja (član 86) [pic] A.3 Zabrana međusobnog preticanja konvoja (član 86) [pic] A.4 Zabrana mimoilaženja i preticanja (član 83) [pic] A.4.1 Zabrana mimoilaženja ili preticanja konvoja (član 83) [pic] A.5 Zabrana stajanja (npr. zabrana sidrenja ili vezivanja za obalu) (član 117) [pic] A.5.1 Zabrana stajanja na širini naznačenoj u metrima (mereno od znaka) (član 117) [pic] A.6 Zabrana sidrenja ili vučenja sidara, užadi i lanaca (čl. 93. i 118) [pic] A.7 Zabrana vezivanja uz obalu (član 119) [pic] A.8 Zabrana okretanja (član 88) [pic] A.9 Zabrana stvaranja talasa (član 95) A. 9aA. 9b [pic] A.10 Zabrana prolaza van označenog prostora (u otvorima mostova ili brana) (član 101) [pic] A.11 Prolaz zabranjen, ali se potrebno pripremiti za nastavak plovidbe (čl. 103 i 106) A. 11a iliA. 11b iliA. 11c(crveno svetlo ugašeno) A.12 Zabrana plovidbe za brodove sa sopstvenim pogonom [pic] A.13 Opšta zabrana za sva sportska plovila i plovila za razonodu [pic] A.14 Zabrana skijanja na vodi [pic] A.15 Zabrana plovidbe za plovila na jedra [pic] A.16 Zabrana plovidbe za sva plovila osim brodova sa sopstvenim pogonom i plovila na jedra [pic] A.17 Zabrana jedrenja na dasci [pic] A.18 Završetak zone dozvoljene za glisiranje čamaca za sport i razonodu [pic] A.19 Zabrana porinuća ili izvlačenja plovila [pic] A.20 Zabranjena vožnja skuterima [pic] B. ZNAKOVI OBAVEZE B.1 Obaveza kretanja u pravcu označenom strelicom (član 87) [pic] B.2 B.2a Obaveza skretanja na stranu plovnog puta koja se nalazi na tvojoj levoj strani (član 87) [pic] B.2b Obaveza skretanja na stranu plovnog puta koja se nalazi na tvojoj desnoj strani (član 87) [pic] B.3 B.3a Obaveza plovidbe po strani plovnog puta koja se nalazi na tvojoj levoj strani (član 87) [pic] B.3b Obaveza plovidbe po strani plovnog puta koja se nalazi na tvojoj desnoj strani (član 87) [pic] B.4 V.4a Obaveza prelaska preko plovnog puta na tvoju levu stranu (član 87) [pic] B.4b Obaveza prelaska preko plovnog puta na tvoju desnu stranu (vidi član 87) [pic] B.5 Obaveza zaustavljanja kao što je propisano u čl. 103. i 105. [pic] B.6 Obaveza kretanja brzinom koja je ista ili manja od one naznačene na znaku (u km/h) [pic] B.7 Obaveza davanja zvučnog signala [pic] B.8 Obaveza obraćanja posebne pažnje (član 83) [pic] B.9 Ne ulaziti na glavni plovni put niti ga prelaziti ukoliko plovila na njemu zbog toga moraju da menjaju kurs ili brzinu (član 91) V.9a [pic] V.9b [pic] B.10 Plovila na glavnom plovnom putu moraju, ukoliko je to potrebno, da promene svoj kurs i brzinu kako bi dozvolila plovilima da izađu iz luke ili sporednog plovnog puta (član 91) [pic] B.11 B.11a Obaveza korišćenja radiotelefonskog uređaja (član 69) [pic] B.11b Obaveza korišćenja radiotelefonskog uređaja na naznačenom kanalu (član 69) [pic] C. ZNAKOVI OGRANIČENjA C.1 Ograničena dubina vode [pic] [pic] C.1a C.1b C.2 Ograničena slobodna visina prolaza [pic] [pic] C.2a C.2b C.3 Širina plovnog puta ograničena [pic] [pic] C.3a C.3b Napomena: Table C.1, C.2 i C.3 mogu kao dodatak da imaju cifre koje u metrima označavaju dubinu, visinu i širinu plovnog puta. C.4 Postoje ograničenja u plovidbi; potrebno je zatražiti informacije [pic] C.5 Plovni put leži na određenoj udaljenosti od leve ili desne obale; broj na znaku označava udaljenost u metrima merenu od znaka na kojoj plovila treba da se drže. [pic] D. ZNACI PREPORUKE D.1 Preporučeni plovni put za plovidbu u oba smera (čl. 102, 103. i 104) [pic] ili [pic] D.1a D.1b b) samo za plovidbu u naznačenom smeru (plovidba u suprotnom smeru nije dozvoljena) (čl. 102, 103. i 104) [pic] ili [pic] D.1c D.1d [pic] ili [pic] D.1e D.1f D.2 Preporučuje se plovidba unutar označenog prostora (u otvorima mostova ili brana) (član 101) D.2a [pic] ili D.2b [pic][pic] D.3 Preporučuje se da se nastavi: u smeru naznačenom strelicom D.3a [pic] u smeru od stalnog prema trepćućem svetlu D.3b [pic] E. ZNACI OBAVEŠTENjA E.1 Dozvoljen prolaz (opšti znak) (vidi članove 83, 91, 103, 104. i 106.) E.1a [pic] ili E.1b, E.1c i E.1d [pic] ili [pic] ili [pic] E.2 Visokonaponski kabl iznad plovnog puta [pic] E.3 Brana [pic] E.4 a) Skela koja ne plovi slobodno [pic] b) Skela koja slobodno plovi [pic] E.5 Stajanje dozvoljeno (npr. sidrenje ili vezivanje za obalu) (čl. 117. i 120) [pic] E.5.1 Stajanje dozvoljeno na širini naznačenoj na tabli i merenoj od table u metrima (član 120) [pic] E.5.2 Stajanje dozvoljeno na delu vode ograničenom sa udaljenostima naznačenim na znaku u metrima i merenim od znaka (član 120) [pic] E.5.3 Najveći broj plovila koja mogu da stoje vezana bok uz bok (član 120) [pic] E.5.4 Mesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja ne moraju da imaju oznake propisana u članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.5 Mesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja moraju da imaju jedno plavo svetlo ili jedan plavi konus prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.6 Mesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja moraju da imaju dva plava svetla ili dva plava konusa prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.7 Mesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja moraju da imaju tri plava svetla ili tri plava konusa prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.8 Mesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i ne moraju da imaju oznake propisane članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.9 Mesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i moraju da imaju jedno plavo svetlo ili jedan plavi konus prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.10 Mesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i moraju da imaju dva plava svetla ili dva plava konusa prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.11 Mesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i moraju da imaju tri plava svetla ili tri plava konusa prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.12 Mesto za stajanje za sva plovila koja ne moraju da imaju oznake propisane prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.13 Mesto za stajanje za sva plovila koja moraju da imaju jedno plavo svetlo ili jedan plavi konus prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.14 Mesto za stajanje za sva plovila koja moraju da imaju dva plava svetla ili dva plava konusa prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.5.15 Mesto za stajanje za sva plovila koja moraju da imaju tri plava svetla ili tri plava konusa prema članu 40. ove uredbe (član 121) [pic] E.6 Dozvoljeno sidrenje (član 118) ili vučenje sidara, užadi ili lanaca (član 93) [pic] E.7 Dozvoljeno vezivanje za obalu (član 119) [pic] E.7.1 Mesto za stajanje rezervisano za ukrcavanje ili iskrcavanje vozila (najduže dozvoljeno vreme stajanja može da bude označeno na informativnoj tabli ispod znaka) [pic] E.8 Mesto za okretanje (čl. 88. i 117) [pic] E.9 Plovni putevi na koje se nailazi smatraju se sporednim (član 91) E.9a [pic] E.9b [pic] E.10 Plovni put na koji se nailazi smatra se glavnim (član 91) E.10a [pic] E.10b [pic] E.11 Kraj zabrane ili obaveze koja se primenjuje na saobraćaj u jednom smeru ili kraj ograničenja [pic] [pic]E.11a E.11b E.12 Oznake za prolazak: jedno ili dva bela svetla E.12a ili E.12b Stalno svetlo ili svetla: Teškoće u plovidbi-stati ako to propisi zahtevaju [pic] ili [pic] E.12c ili E.12d Trepćuće svetlo ili svetla: Plovidba se može nastaviti [pic] ili [pic] E.13 Mesto za snabdevanje pitkom vodom [pic] E.14 Telefon [pic] E.15 Dozvoljena plovidba za brodove sa sopstvenim pogonom [pic] E.16 Dozvoljena plovidba plovilima za sport i razonodu [pic] E.17 Dozvoljeno skijanje na vodi [pic] E.18 Dozvoljena plovidba za plovila na jedra [pic] E.19 Dozvoljena plovidba za plovila koja nisu jedrilice ili brodovi sa sopstvenim pogonom [pic] E.20 Dozvoljena upotreba dasaka za jedrenje [pic] E.21 Zona dozvoljena za glisiranje čamaca za sport i razonodu [pic] E.22 Dozvoljeno spuštanje ili izvlačenje plovila iz vode [pic] E.23 Mogućnost dobijanja nautičkih informacija putem radiotelefonskog uređaja na naznačenom kanalu [pic] E.24 Dozvoljena vožnja skuterima [pic]

Deo II: DOPUNSKI ZNAKOVI

Osnovni znakovi (vidi Deo I) mogu da budu dopunjeni sledećim dopunskim znakovima:

1. Table sa natpisima na kojima je naznačeno rastojanje na kome počinju da važe propisi ili posebni uslovi koji su navedeni osnovnim znakom

Napomena: Table su smeštene iznad osnovnog znaka.

Primeri: [pic] [pic] Nakon 1000 m stati Na 1500 m skela koja ne plovi slobodno

2. Dopunski svetlosni znakovi

Svetleće bele strelice kombinovane sa određenim svetlom:

[pic][pic][pic]

[pic] a) sa zelenim svetlomPrimer: Dozvoljeno uplovljenje u bazen prema kojem pokazuje strelica [pic] b) sa crvenim svetlomPrimer: Nije dozvoljeno uplovljenje u bazen prema kojem pokazuje strelica

3. Strelice koje pokazuju pravac deonice na koju se primenjuju odredbe osnovnog znaka

Napomena: Strelice ne moraju nužno da budu bele i mogu da se postave pokraj ili ispod glavnog znaka.

Primeri: [pic] Dozvoljeno stajanje [pic] Zabranjeno stajanje (na rastojanju od 1000 m)

4. Table sa natpisima koje daju dopunska objašnjenja ili obaveštenja:

Napomena: Table trebaju da budu smeštene ispod glavnog znaka.

Primeri: [pic] [pic] [pic]Zaustaviti se radi carine [pic]Obavezno dati jedan dugi zvuk

———————–ili

ili

ili

Ostavite komentar