Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

MENIČNO OVLAŠĆENjE

MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice

Izdato u Beogradu, ____________2013. godine od strane meničnog dužnika ____________________________________________matični broj _______________ PIB ___________________ radi obezbeđenja potraživanja Ministarstva finansija i privrede, po osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini broj ____________ zaključenog dana ___________ 2013. godine između Ministarstva finansija i privrede i _________________________________________ matični broj ________________________ PIB ____________________ kao korisnika bespovratnih sredstava koga zastupa _______________________________.

U skladu sa odredbama navedenog Ugovora, dostavljam vam blanko menicu sa serijskim brojem _______________ i ovlašćujem Ministarstva finansija i privrede, da u slučaju neispunjavanja odredaba Ugovora istu može popuniti, sa upisivanjem klauzule „bez protesta“, mesta i datuma zaključenja Ugovora, kao mesta i datuma izdavanja menice, datuma popunjavanja menice kao datuma dospeća menične obaveze, ukupnog iznosa menične svote, koji po menici, ne može biti veći od iznosa dospelih, a nenaplaćenih potraživanja Ministarstva finansija i privrede od Korisnika po osnovu gore navedenog Ugovora, na dan dospeće plaćanja, kao i mesta plaćanja menične svote, a po potrebi i drugih meničnih elemenata i klauzula.

Ovim ovlašćujem, bezuslovno i neopozivo se odričem prava prigovora na način ispunjavanja menice i ovlašćujem Ministarstva finansija i privrede da bezuslovno i neopozivo izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa svih mojih računa i pokrene postupak za prinudno izvršenje na novčanim sredstvima, a radi naplate svojih potraživanja proisteklih po ovom Ugovoru.

Dostavljena blanko menica je potpisana:

_________________________________

(potpis ovlašćenog lica)

Ovo ovlašćenje je sačinjeno u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan.

Ovo ovlašćenje ostaje na snazi do konačnog izmirenja svih obaveza Korisnika po osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini broj ________________ zaključenog dana ____________ 2013.godine.

Davalac ovlašćenja

________________________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

Ostavite komentar