Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

PROGRAM PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

1. PREDMET

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/12) član 7, u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomske klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini, (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, finansijski okvir, uslovi za podnošenje predloga projekata, način prijavljivanja i procedure koje treba poštovati, način realizacije programa, komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, ocenjivanje i selekcija prijava, zaključivanje ugovora i praćenja realizacije Programa.

Prilozi od 1 do 9 su sastavni deo ovog programa.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

2. CILjEVI

2.1 Opšti cilj programa je da podstakne razvoj sektora malih i srednjih preduzeća – MSP, tako što će poboljšati delotvornost vladine politike i instrumenata za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća – MSP, koji za cilj imaju podsticanje preduzetništva kod posebno osetljivih ciljnih grupa.

2.2 Program se sastoji iz tri specifična cilja:

Promovisanje pozitivnih stavova prema preduzetništvu, uključujući razvoj veština, znanja i aktivnog odnosa mladih ljudi prema svom okruženju kao i podrška za realizaciju poslovne ideje kroz konkretne aktivnosti.

Promovisanje ženskog preduzetništva, uključujući razvoj veština, znanja i aktivnog odnosa prema svom okruženju, kao i podrška za realizaciju poslovne ideje kroz konkretne aktivnosti.

Promovisanje pozitivnih stavova zainteresovanih lica i grupa prema socijalnom preduzetništvu uključujući razvoj veština, znanja i aktivnog odnosa prema svom okruženju, kao i podrška za realizaciju poslovne ideje kroz konkretne aktivnosti.

2.2.1 Podciljevi u okviru prvog specifičnog cilja su:

– razvijanje svesti o značaju kreativnih, inovativnih i preduzetničkih aktivnosti kod mladih na svim nivoima obrazovanja;

– unapređenje znanja i veština studenata na visoko školskim institucijama u oblasti razvoja preduzetništva;

– unapređenje znanja i veština učenika u srednjim školama u kojima nije uvedeno preduzetništvo kao izborni predmet;

– upoznavanje učenika u osnovnim školama sa svetom biznisa;

– unapređenje znanja i veština nastavnika i profesora u sistemu formalnog obrazovanja u oblasti razvoja preduzetništva;

– razmena znanja i iskustva između potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika;

– formiranje većeg broja omladinskih preduzeća kroz realizaciju poslovne ideje.

2.2.2 Podciljevi u okviru drugog specifičnog cilja su:

– unapređenje znanja i veština kod žena u oblasti razvoja preduzetništva;

– razvijanje svesti kod žena o prednostima kreativnih, inovativnih i preduzetničkih aktivnosti;

– formiranje većeg broja ženskih preduzeća kroz realizaciju poslovne ideje;

– bolje korišćenje raspoloživih programa za podršku ženskom preduzetništvu;

– razvijanje svesti kod žena zaposlenih kod poslodavaca o prednostima kreativnih, inovativnih i preduzetničkih aktivnosti;

– razmena znanja i iskustva između potencijalnih i postojećih žena preduzetnica.

2.2.3 Podciljevi u okviru trećeg specifičnog cilja su:

– unapređenje znanja i veština osetljivih grupa (Roma/Romkinje, osobe sa invaliditetom, izbegla, raseljena lica, korisnici socijalne pomoći i dr.) u oblasti razvoja socijalnog preduzetništva;

– razvijanje svesti osetljivih grupa o prednostima kreativnih, inovativnih i preduzetničkih aktivnosti;

– zadovoljenje potreba osetljivih grupa kroz udruživanje u zadruge i podršku unapređenju poslovanja postojećih socijalnih zadruga;

– širenje svesti kod preduzeća o konceptu društveno odgovornog poslovanja i inkluzivnih modela poslovanja.

3. FINANSIJSKI OKVIR

Ukupan iznos koji stoji na raspolaganju za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata je 20.000.000,00 RSD. Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti samo za projekte čiji je cilj nekomercijalan.

Iznos bespovratnih sredstava ne sme da pređe 50 % ukupnih opravdanih troškova projekta.

Razliku mora finansirati podnosilac prijave ili partner (jedan ili više) iz vlastitih izvora ili iz drugih izvora koji ne potiču direktno iz budzeta Republike Srbije.

Sredstva sufinansiranja s kojima učestvuje podnosilac prijave ili partner se moraju obezbediti u gotovini.

Iznos bespovratnih sredstava koji će se dodeliti preko Programa mora ostati unutar maksimalnog ograničenja:

1. za realizaciju 1. specifičnog cilja – Projekti za razvoj omladinskog preduzetništva maksimalni iznos je 8.000.000,00 RSD;

2. za realizaciju 2. specifičnog cilja – Projekti za razvoj ženskog preduzetništva maksimalni iznos je 6.000.000,00 RSD;

3. za realizaciju 3. specifičnog cilja – Projekti za razvoj socijalnog preduzetništva maksimalni iznos je 6.000.000,00 RSD.

Iznos, odobrenih bespovratnih sredstava po projektu, ne može biti manji od 500.000,00 RSD niti veći od 3.000.000,00 RSD.

Ukoliko sredstva predviđena za realizaciju određenog specifičnog cilja ne budu iskorišćena, automatski će biti preraspodeljena za realizaciju drugih specifičnih ciljeva.

Potrebno je da u prijavama stoje celokupni troškovi predloženih projekata. Iznosi bespovratnih sredstava će činiti odgovarajući procenat celokupnih opravdanih troškova projekta.

Komisija zadržava pravo da pojedinačne, tražene iznose sredstava umanji ukoliko su prikazani troškovi aktivnosti nerealni, kao i ukoliko neki od navedenih troškova nisu u skladu sa opravdanim troškovima, navedenim u pododeljku 4.3. Programa.

4. USLOVI ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA

4.1.1.Ko ima pravo da se prijavi

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava, je udruženje, registrovano u skladu sa članom 2. stav 1. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakon) ili udruženje u okviru privrednih komora, u skladu sa Zakonom o privrednim komorama  („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 36/09 i 99/11 – dr. zakon), (u daljem tekstu: Glavni partner) čiji su ciljevi definisani u osnivačkom aktu i/ili statutu u skladu sa ciljevima iz odeljka 2. Programa.

Udruženja moraju da realizuju projekte u partnerstvu sa neprofitnim organizacijama koje ispunjavaju uslove iz Programa (tačka 4.1.3.). Maksimalni broj partnera ne sme da pređe pet, uključujući i Glavnog partnera.

Pre podnošenja prijave, partneri treba da zaključe Ugovor o partnerstvu, kojim će biti jasno definisane uloge partnera kao i eventualno sufinansiranje projekta (Prilog 4 – Ugovor o partnerstvu – Preporučena forma), koji se prilaže uz Formular za prijavu.

Podržaće se (nosiće više bodova), složeniji projekti sa većim brojem partnera i koji doprinose realizaciji većeg broja podciljeva Programa.

4.1.2 Uslovi koje mora da ispuni Glavni partner

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava, kao Glavni partner imaju udruženja:

koja su registrovana kao udruženja u Registru udruženja, pri Agenciji za privredne registre, odnosno u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, najkasnije do 31. decembra 2010. godine; 

koja imaju sedište u Republici Srbiji;

čiji su ciljevi definisani u osnivačkom aktu i/ili statutu udruženja, u skladu sa ciljevima iz odeljka 2. Programa;

koja se prijavljuju u partnerstvu sa jednom ili više neprofitnih organizacija koje ispunjavaju uslove, iz tačke 4.1.3.;

koja imaju najmanje dve reference da su radili u oblastima navedenim u predlogu projekta;

koja imaju obezbeđeno finansiranje svoje organizacije tokom trajanja projekta i kojim obezbeđuju sufinansiranje projekta u minimalnom iznosu od 50% u skladu sa Ugovorom o partnerstvu;

nad kojima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

koja su izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

kojima u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane rada;

koja su u stanju da dokažu sposobnost upravljanja projektima za koje se traže bespovratna sredstva.

Glavni partner može da podnese samo jedan predlog projekta.

Glavni partner, će delovati u ime partnerske grupe, i ukoliko bude izabran, kao ugovorna strana sa Ministarstvom.

4.1.3. Uslovi za izbor partnera

Organizacije koje imaju pravo da se pojave u svojstvu partnera su pravna lica koja:

– imaju sedište u Republici Srbiji;

– su registrovana najkasnije do 31. decembra 2011. godine;

– imaju adekvatne sposobnosti i iskustvo potrebno za obavljanje projektnih aktivnosti, a za koje je predviđeno njihovo angažovanje predlogom projekta za koji se traže bespovratna sredstva.

Partneri učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju pojekta, a troškovi koje naprave su opravdani po istoj osnovi kao i oni koje napravi Glavni partner.

Jedna organizacija može biti partner samo na jednom projektu.

4.2 Opravdani projekti: projekti za koje se može podneti prijava

Predviđeno trajanje projekta je najkasnije do 20. novembra 2013. godine.

Aktivnosti se moraju sprovesti u Republici Srbiji.

Podnosioci prijava moraju pokazati, u svojim predlozima projekata, da će se bespovratna sredstva, upotrebiti samo u neprofitne ili nekomercijalne svrhe. Bespovratna sredstva ne smeju da doprinose profitabilnosti bilo koje organizacije.

Predlozi bi trebalo, gde god je moguće, da budu opravdani odnosno da postoji jasna potražnja ili potreba za predloženim projektima.

Finansiraće se projekti koji realizovanjem projektnih aktivnosti doprinose ostvarivanju ukupnog cilja Programa, kroz odabran specifični cilj i podciljeve navedene u odeljku 2.Ciljevi.

4.3. Opravdani troškovi

4.3.1. Da bi bili opravdani troškovi moraju zadovoljiti sledeće uslove :

– moraju biti neophodni za realizaciju projekta i u saglasnosti sa principima upravljanja finansijama, pogotovo u smislu dobijene vrednosti za uložen novac i ekonomske opravdanosti;

– moraju ih napraviti Glavni partner, njegovi partneri ili učesnici tokom realizacije projekta;

– moraju se evidentirati na računu Glavnog partera, i za njih moraju da postoje odgovarajuće računovodstvene isprave.

4.3.2. Opravdani troškovi uključuju:

– bruto troškove radnog angažovanja lica angažovanih na projektu, koji ne smeju da pređu iznos od 6.500,00 RSD /dnevno;

– putne troškove lica angažovanih na projektu i učesnika;

– troškove smeštaja lica angažovanih na projektu i učesnika, samo u slučaju da se aktivnost realizuje u mestu koje je udaljeno više od 100 kilometara u odnosu na sedište korisnika sredstava;

– putne troškove učesnika, uključujući i smeštaj u slučaju da se događaj održava udaljeno više od 100 kilometara u odnosu na sedište korisnika sredstava;

– iznajmljivanje sala za konferencije i slično, potrebno za realizaciju projekta;

– iznajmljivanje odgovarajuće opreme samo za vreme trajanja projekta, pod uslovom da njena cena odgovara tržišnoj i da je neophodna za obavljanje predloženih aktivnosti;

– nabavku usluga pod uslovom da im cena odgovara tržišnoj;

– troškove potrošnog materijala;

– PDV;

– troškove direktno vezane za realizaciju projekta (troškovi platnog prometa i sl.).

Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva zadržava pravo da pojedinačne, tražene iznose sredstava umanji ukoliko su prikazani troškovi aktivnosti nerealni.

4.3.3. Neopravdani troškovi

Sledeći troškovi nisu opravdani:

– svi troškovi nastali pre datuma potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava;

– dugovi i pokrića gubitaka i dugova;

– pristigle kamate;

– stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata EU ili donatorskih projekata;

– kupovina opreme;

– kupovina zemljišta ili objekata;

– gubici nastali prilikom konverzije valute;

– putovanja u inostranstvo lica angažovanih na projektu i učesnika;

– dnevnice za putovanja u Republici Srbiji lica angažovanih na projektu i učesnika;

– ostali troškovi koji nisu obuhvaćeni u tački 4.3.2.

5. NAČIN I POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA

5. 1.Formular za prijavljivanje i prateći prilozi

Glavni partner mora prijavu podneti na srpskom jeziku. Svaka prijava treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

Formular za prijavu (Prilog 1);

Budzet projekta (Dve tabele: 1.budzet i 2.izvori finansiranja) (Prilog 2);

Izjava o saglasnosti sa uslovima programa, potpisana od strane podnosioca prijave i svih partnerskih organizacija (Prilog 3) – original;

Ugovor o partnerstvu (Prilog 4) – original;

Biografije koordinatora projekta i ostalih eksperata odgovornih za ključne aktivnosti na projektu, sa naznakom pozicije (uloge) na projektu – (Prilog 5);

Logički okvir (Prilog 6).

Uz prijavni formular treba priložiti sledeću prateću dokumentaciju:

5.2.1. Prateća dokumentacija za Glavnog partnera:

izvod iz Registra udruženja – overena fotokopija;

osnivački akt – fotokopija;

statut udruženja – fotokopija;

finansijske izveštaje za prethodne dve godine, zaključno sa 31. decembrom 2012, podnete nadležnim organima – (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) – overena fotokopija;

*Napominjemo da ukoliko Finansijski izveštaj za 2012. godinu, nije overen od strane Agencije za privredne registre do objavljivanja Javnog poziva, treba ga dostaviti, overenog od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika.

potvrda nadležne filijale Poreske uprave da su izmirene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa sa datumom koji nije raniji od datuma objavljivanja Javnog poziva – original ili overena fotokopija;

potvrde nadležnog organa da u poslednje dve godine nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, sa datumom koji nije raniji od datuma objavljivanja Javnog poziva – original ili overena fotokopija.

5.2.2. Prateća dokumentacija za svaku partnersku organizaciju:

dokaz o registraciji – overena fotokopija;

akt o osnivanju – fotokopija;

referentna lista o učešću u realizaciji projekata (za prethodnih pet godina).

5.3 Gde i kako poslati prijave

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Program raspodele i korišćenja sredstava za podršku aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini” – Ne otvarati.

Prijave se moraju poslati preporučenom poštom na adresu:

Ministarstvo finansija i privrede

Sektor unapređenje preduzetništva i konkurentnost

Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd

Republika Srbija

Prijave poslate na drugi način (npr. dostavom kurirom na ruke, faksom, e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, biće odbačene.

Formular za prijavu, prilozi i prateća dokumentacija moraju se podneti u jednom primerku u papirnoj i elektronskoj formi na CD u pdf formatu.

Na koverti mora da piše puno ime i adresa podnosioca prijave, i tekst „Ne otvarati”.

6. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Po usvajanju Programa, Ministarstvo će, objaviti Javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. Javni poziv i konkursna dokumentacija biće objavljena na internet sajtu Ministarstva: www.mfp.gov.rs . Prijave će se primati u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ministarstvo će, pismeno, obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, a izabrani kandidati će, nakon toga, potpisati Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava. (u daljem tekstu: Ugovor).

Projekat za koji su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njegovom realizacijom, moraju biti započeta nakon potpisivanja Ugovora i završena do 20. novembra 2013. godine.

Ministarstvo će preneti avans od 50% iznosa bespovratnih sredstava u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Preostala sredstva, do visine ukupno odobrenih, će biti isplaćena nakon prihvatanja izveštaja o realizovanim aktivnostima od strane Ministarstva i dostavljene dokumentacije navedene u odeljku 10. Praćenje realizacije programa, najkasnije do 27. decembra 2013. godine.

Sve uplate i isplate u vezi sa realizacijom projekta vršiće se preko posebno otvorenog namenskog računa, koji Glavni partner otvara kod svoje poslovne banke, u skladu sa Ugovorom.

7. KOMISIJA ZA OCENjIVANjE I SELEKCIJU ZAHTEVA

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje zahteva obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar finansija i privrede.

Komisija ima neparan broj članova. Sednice Komisije se sazivaju, po pravilu, pisanim putem, a mogu se sazivati i telefonskim putem ili na drugi odgovarajući način, najkasnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice. Komisija radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Komisija na raspolaganju ima i administrativno-tehničku podršku, kao i stručnu podršku.

Komisija vrši proveru formalne ispravnosti podnetih prijava, razmatra i ocenjuje podnete zahteve, vrši selekciju i rangiranje zahteva i donosi odluke o izboru projekata koji će se finansirati po Programu.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija može tražiti dodatna pojašnjenja predloga i/ili obaviti intervju sa podnosiocem prijave.

Ministarstvo obezbeđuje uslove za rad Komisije.

8. OCENjIVANjE I SELEKCIJA PRIJAVA

8.1. Kriterijumi i postupak ocene pristiglih zahteva

1. Administrativna usaglašenost

Prijave moraju biti podnete blagovremeno i kompletne sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa ovim Programom, u suprotnom će biti odbačene.

2. Kvalifikovanost podnosilaca prijava, partnera i projekta

Podnosilac prijave, partneri i projekti moraju da ispunjavaju uslove u skladu sa postavljenim kriterijumima iz odeljka 4. Uslovi za podnošenje predlog projekata.

3. Ocena kvaliteta predloga i finansijska ocena

Ocena kvaliteta projekata, uključujući i predloženi budzet, sprovešće se u skladu sa kriterijumima navedenim u Skali za ocenjivanje iz pododeljka 8.2.

Odobravanje sredstava vršiće se na osnovu rang liste koja se utvrđuje prema dodeljenom broju bodova, od strane Komisije, u skladu sa Skalom za ocenjivanje iz pododeljka 8.2.. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru projekata kojima će se dodeliti sredstva.

Maksimalan broj bodova koje jedna prijava može da ostvari prema navedenim kriterijumima je 100.

Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se projekat kvalifikovao za dodelu sredstava je 60. U slučaju da raspoloživi budzet Programa ne bude dovoljan za sve projekte koji ostvare kvalifikovani prag od 60 poena, sredstva će se dodeljivati prema rang listi dok se ne utroše.

8.2 Skala za ocenjivanje

Odeljak Maksimalan broj poena Formu-lar za prijavu 1. Operativna sposobnost 20 1.1 Da li Glavni partner i ostali partneri imaju dovoljno iskustva u upravljanju i realizaciji projekata? 5 Glavni partner je bio aktivno uključeni u upravljanje prethodnim projektima slične složenosti 2 II.3.1 Glavni partner i ostali partneri imaju prethodnog iskustva u realizaciji aktivnosti projekata 3 II.3.1 III.1 1.2 Da li su Glavni partner i ostali partneri dovoljno tehnički stručni? 5 I.1.8(đ) Biografije Glavni partner ima kvalifikovane eksperte za sprovođenje aktivnosti projekta 3 Ostali partneri imaju kvalifikovane eksperte za sprovođenje aktivnosti projekta 2 1.3 Da li Glavni partner ima dovoljne upravljačke kapacitete? 5 Glavni partner ima neophodno osoblje /kvalifikovane eksperte za upravljanje projektom 5 I.1.8(đ) Biografije 1.4 Da li se projekat nadovezuje na prethodni? 5 Projekat se nadovezuje na prethodno realizovane projekte 5 I.1.8(v) 2. Relevantnost 25 2.1 Koliko je projekat relevantan u odnosu na ciljeve/podciljeve iz poziva za podnošenje projekata? 10 I.1.5. I.1.6(a) Ciljevi projekta su jasno predstavljeni i relevantni u odnosu na ciljeve/podciljeve programa (podudaranje ciljeva projekta sa logičkim okvirom biće provereno) 5 Projekat se bavi sa više podciljeva programa i doprinosi njihovom ispunjenju 5 2.2 Da li su potrebe predloženih ciljnih grupa/učesnika jasno definisane i da li se projekat njima bavi na odgovarajući način? 10 Projekat identifikuje relevantne potrebe ciljnih grupa/učesnika 5 I.1.6(b) Projekat se na odgovarajući način bavi identifikovanim potrebama ciljnih grupa /učesnika 5 I.1.6(d) 2.3 Koliko su jasno definisani i strateški odabrani, oni koji su uključeni (ciljne grupe/učesnici)? 5 Ciljne grupe/učesnici su jasno definisani (prema broju, geografski i prema zajedničkim potrebama) i njihova veličina i struktura mogu da dovedu do značajnog uticaja na nivou ciljanog područja 3 I.1.6(v) Način na koji su ciljne grupe/učesnici odabrani, odgovara identifikovanim potrebama ciljnih grupa programa 2 I.1.6(g) 3. Metodologija 35 3.1 Da li su predložene aktivnosti odgovarajuće, praktične i u skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima? 5 I.1.7 Jasna struktura i opis projektnih aktivnosti, koje su u skladu sa ciljevima 2 Aktivnosti su realne, mogu se realizovati sa resursima projekta i mogu dovesti do predviđenih rezultata. 3 3.2 Da li je ukupan dizajn projekta u skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima? 5 I.1.8 Postoje adekvati resursi za realizaciju aktivnosti 3 I.3 II.3.2 Struktura projektnog tima je odgovarajuća 2 I.1.8(đ) 3.3 Da li je nivo uključenosti partnera zadovoljavajući? 10 Partnerstvo je na odgovarajući način opravdano, svaki partner ima dobro definisanu ulogu(e) 5 I.1.8(d) Veći broj partnera uključen u realizaciju aktivnosti 5 I.1.8(g) 3.4 Da li je nivo uključenosti ciljnih grupa /učesnika projekta zadovoljavajući? 5 Ciljne grupe /učesnici su u dovoljnoj meri uključeni u aktivnosti projekta 2 I.1.6(g) Nivo uključenosti je u direktnoj vezi sa njihovim koristima od projekta. 3 I.1.6(d) 3.5 Da li je akcioni plan jasan i izvodljiv? ? 5 I.1.9 Akcioni plan je jasan i sadrži sve neophodne aktivnosti projekta. Raspodela odgovornosti je pravilna i izvodljiva 3 Trajanje i redosled aktivnosti pravilno su procenjeni. 2 3.6 Da li predlog projekta sadrži objektivno proverljive indikatore za rezultate projekta? 5 Logički okvir Projekat sadrži objektivno proverljive i merljive indikatore; predloženi indikatori su u skladu sa projektnim aktivnostima i rezultatima 3 Rizici i pretpostavke su pravilno identifikovani i relevantni za projekat 2 4. Održivost 10 4.1 Da li je verovatno da će projekat imati značajan uticaj na ciljne grupe/učesnike? 5 Poboljšanje je jasno predstavljeno i u direktnoj je vezi sa identifikovanim potrebama ciljnih grupa /učesnika 3 I.2.1(a) Projekat vodi ka razvoju kapaciteta ciljnih grupa /učesnika 2 I.2.1(b) 4.2 Da li je verovatno da će predlog projekta imati višestruke efekte? (uključujući obim ponavljanja i proširenja rezultata projekta i širenje informacija) 5 Projekat jasno predstavlja i objašnjava elemente koji mogu da se ponove ili prošire nakon završetka projekta, u vezi sa potrebama i zahtevima na odabranim ciljnim područjima 3 I.2.3 Projekat obuhvata aktivnosti širenja informacija 2 I.2.2 5. Budzet i ekonomičnost 10 5.1 Da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući? 5 I.3 Odnos između procenjenih troškova i broja direktnih korisnika projekta (na primer, broj obučenih, savetovanih, zaposlenih ljudi, itd. u skladu sa ciljevima projekta) je realan 3 Odnos između procenjenih troškova i složenost usluga (na primer, broj obuka/dani savetovanja/osoba ili više od jedne usluge/osoba) je opravdan 2 5.2 Da li su predloženi troškovi neophodni za realizaciju projekta? 5 Budzet sadrži samo opravdane troškove, pravilan je i na odgovarajući način povezan sa procenjenim izvorima 3 I.3, I.4 Troškovi u budzetu reflektuju projektne aktivnosti 2 Budzet, Logički okvir Maksimalan broj poena 100

8.3 Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila/odbacila imaju pravo na prigovor u u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da se u prigovoru izloži u kom pogledu je podnosilac prijave nezadovoljan odlukom i da to ukratko obrazloži.

Prigovor se podnosi ministru finansija i privrede, preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo finansija i privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

9. ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Glavni partner, čiji je projekat izabran od strane Komisije, će potpisati Ugovor.

Glavni partner je u obavezi da u roku od 8 dana, od dana dobijanja obaveštenja o dodeli bespovratnih sredstava dostavi, Ministarstvu, preporučenom poštom sledeća dokumenta:

potpisan Ugovor (uz obaveštenje će se dostaviti preporučena forma Ugovora),

zahtev za isplatu prvog dela sredstava (Prilog 7),

popunjen i kod poslovne banke overen Finansijski identifikacioni list (Prilog 8),

menica,

Menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice (Prilog 9).

Sastavni deo Ugovora čini odobreni budzet od strane Komisije.

Datumom zaključenja Ugovora se smatra onaj datum kada je Ugovor potpisan od strane ministra finansija i privrede i zaveden u Ministarstvu.

Ministarstvo će dva primerka Ugovora koji su potpisale obe strane vratiti Glavnom partneru.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje Glavnom partneru, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu Glavnog partnera da ukoliko sredstva budzeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i obavezu Glavnog partnera da sve aktivnosti realizuje do 20. novembra 2013. godine.

Podaci u Ugovoru, moraju biti istovetni podacima iz podnetog Formulara za prijavu osim podataka iz budzeta, koji se usklađuju sa odobrenim budzetom po odluci Komisije. Elementi iz Formulara za prijavu, moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen.

Glavni partner koji ne potpiše Ugovor sa Ministarstvom u roku navedenom u stavu 2. ovog odeljka, smatraće se da su odustale od dodeljenih sredstava.

Ukoliko Glavni partner podnese nepotpun izveštaj ili na bilo koji drugi način ne ispuni Ugovor, drugi deo sredstava neće mu biti isplaćen, uz istovremenu obavezu da vrati avansno isplaćen deo sredstava.

10. PRAĆENjE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i namensku kontrolu korišćenja sredstava vrši Ministarstvo.

Glavni partner dužan je da po završetku aktivnosti, Ministarstvu dostavi:

zahtev za isplatu drugog dela sredstava (Prilog 7),

fakture, ugovore i druga relevantna dokumenta; (kopije)

izvode o izvršenim plaćanjima;

izveštaj o realizovanim aktivnostima po svim fazama realizacije, kao i ostvarenim rezultatima u skladu sa Ugovorom.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu do 29. novembra 2013. godine.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Ministarstvo će po završetku svih aktivnosti, Izveštaj o realizaciji Programa, dostaviti Vladi radi informisanja.

Ostavite komentar