Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Projekcije Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje

za 2019. i 2020. godinu

II. OPŠTI DEO

Prihodi i primanja

Iznos u hiljadama dinara

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Projekcija 2019. Projekcija 2020. 1 2     700000 TEKUĆI PRIHODI 30.397.500 32.097.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 23.900.000 24.900.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 23.900.000 24.900.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 11.250.000 11.744.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 11.700.000 12.168.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 950.000 988.000 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 737.000 737.000 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 5.385.000 6.051.335 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 410.000 20.000 7331212*** Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 550.000 550.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 3.625.000 4.631.335 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 800.000 850.000 740000 DRUGI PRIHODI 200.880 213.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 15.000 16.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 3.000 4.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.000 4.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 182.880 193.000 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike 2.000 3.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 180.880 190.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 14.620 15.665 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.620 1.700 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 13.000 13.965 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 160.000 180.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 160.000 180.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 160.000 180.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 160.000 180.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.200 1.400 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.200 1.400 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 800 900 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 800 900 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 800 900 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 400 500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 400 500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 400 500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.300 1.600 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.300 1.600 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.300 1.600 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija 300 400 921165 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 300 400 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 800 900 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 800 900 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 200 300 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 300   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 30.400.000 32.100.000

2. Rashodi i izdaci

Iznos u

hiljadama dinara

Program Programska aktivnost/Projekat Ekonomska klasifikacija OPIS Projekcija 2019. Projekcija 2020. 0810     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE 4.770.030 4.952.680   0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE  4.770.030 4.952.680     410000 Rashodi za zaposlene 1.971.000 2.032.600     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.550.000 1.597.000     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 270.000 280.000     413000 Naknade u naturi 21.000 21.600     414000 Socijalna davanja zaposlenima 67.000 69.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 48.000 49.500     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 15.000 15.500     420000 Korišćenje roba i usluga 1.185.800 1.236.700     421000 Stalni troškovi 700.000 730.000     422000 Troškovi putovanja 32.000 33.000     423000 Usluge po ugovoru 180.000 190.000     424000 Specijalizovane usluge 2.600 2.700     425000 Tekuće popravke i održavanje 127.100 131.000     426000 Materijal 144.100 150.000     440000 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 230 230     441000 Otplata domaćih kamata 20 20     444000 Prateći troškovi zaduživanja 210 210     460000 Donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150     465000 Ostale donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150     480000 Ostali rashodi 1.138.000 1.138.000     482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 82.000 82.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 156.000 156.000     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 900.000 900.000     510000 Osnovna sredstva 470.000 540.000     511000 Zgrade i građevinski objekti 150.000 170.000     512000 Mašine i oprema 200.000 220.000     515000 Nematerijalna imovina 120.000 150.000 0811     OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I DRUGIH PRAVA 17.358.704 17.757.973   0001   NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI  14.298.704 15.187.973     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 14.298.704 15.187.973   0002   PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM  2.650.000 2.550.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 2.650.000 2.550.000   0003   POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU   410.000 20.000     472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 410.000 20.000 0803     AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLjAVANjA  4.771.266 4.789.347   0006   PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 3.250.000 3.300.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.250.000 3.300.000   0007   PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000 550.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.000 550.000   0008   PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 770.000 790.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 770.000 790.000   0009   OSTALI PODSTICAJI ZA ZAPOŠLjAVANjE 138.308 139.147     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 138.308 139.147   4001   POVEĆANjE DELOTVORNOSTI POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA PREMA UGROŽENIM GRUPAMA (IPA 2012 ) 0 0     410000 Rashodi za zaposlene 0 0     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 0 0     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 0 0     414000 Socijalna davanja zaposlenima 0 0     415000 Naknade troškova za zaposlene 0 0     420000 Korišćenje roba i usluga 0 0     422000 Troškovi putovanja 0 0     423000 Usluge po ugovoru 0 0     426000 Materijal 0 0     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 0 0     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanatu od strane državnih organa 0 0   4002   PODRŠKA PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA NSZ (IPA 2013 ) 54.858 0     420000 Korišćenje roba i usluga 3.600 0     422000 Troškovi putovanja 500 0     423000 Usluge po ugovoru 2.100 0     426000 Materijal 1.000 0     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 51.258 0   4003   DRUGI PROJEKTI IZ DONACIJA 8.100 10.200     420000 Korišćenje roba i usluga 4.100 5.700     422000 Troškovi putovanja 3.000 3.500     423000 Usluge po ugovoru 500 1.000     426000 Materijal 600 1.200     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 4.000 4.500 UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6 26.900.000 27.500.000

II. POSEBAN DEO

Rashodi i izdaci

Iznos u

hiljadama dinara

Program Programska aktivnost/Projekat Ekonomska klasifikacija OPIS Projekcija 2019. Projekcija 2020. 0810     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE 4.770.030 4.952.680   0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE  4.770.030 4.952.680     410000 Rashodi za zaposlene 1.971.000 2.032.600     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.550.000 1.597.000     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 270.000 280.000     413000 Naknade u naturi 21.000 21.600     414000 Socijalna davanja zaposlenima 67.000 69.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 48.000 49.500     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 15.000 15.500     420000 Korišćenje roba i usluga 1.185.800 1.236.700     421000 Stalni troškovi 700.000 730.000     422000 Troškovi putovanja 32.000 33.000     423000 Usluge po ugovoru 180.000 190.000     424000 Specijalizovane usluge 2.600 2.700     425000 Tekuće popravke i održavanje 127.100 131.000     426000 Materijal 144.100 150.000     440000 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 230 230     441000 Otplata domaćih kamata 20 20     444000 Prateći troškovi zaduživanja 210 210     460000 Donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150     465000 Ostale donacije, dotacije i transferi 5.000 5.150     480000 Ostali rashodi 1.138.000 1.138.000     482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 82.000 82.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 156.000 156.000     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 900.000 900.000     510000 Osnovna sredstva 470.000 540.000     511000 Zgrade i građevinski objekti 150.000 170.000     512000 Mašine i oprema 200.000 220.000     515000 Nematerijalna imovina 120.000 150.000 0811     OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I DRUGIH PRAVA 17.358.704 17.757.973   0001   NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI  14.298.704 15.187.973     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 14.298.704 15.187.973     471141 Naknada za slučaj nezaposlenosti 9.008.704 9.441.773     471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica 1.750.000 2.100.000     471922 Transferi RF PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih 3.200.000 3.296.000     471942 Transferi RF PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje nezaposlenih 340.000 350.200   0002   PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM  2.650.000 2.550.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 2.650.000 2.550.000     471141 Naknada za slučaj nezaposlenosti 1.680.000 1.600.000     471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica 270.000 260.000     471922 Transferi RF PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih 700.000 690.000   0003   POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU   410.000 20.000     472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 410.000 20.000 0803     AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLjAVANjA  4.771.266 4.789.347   0006   PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 3.250.000 3.300.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 3.250.000 3.300.000   0007   PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 550.000 550.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 550.000 550.000   0008   PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 770.000 790.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 770.000 790.000   0009   OSTALI PODSTICAJI ZA ZAPOŠLjAVANjE 138.308 139.147     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 138.308 139.147     471900 Olakšice prema članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigurnje 44.500 40.000     471914 Transferi RFZO za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica (za olakšice po čl. 45) 12.500 11.500     471922 Transferi RF PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica (za olakšice po čl. 45) 30.500 27.500     471951 Transferi NSZ za doprinose za osiguranje (za olakšice po čl. 45) 1.500 1.000     471141 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 32.500 35.500     471299 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 50.000 52.000     471299 Ostale isplate NSZ 11.308 11.647   4001   POVEĆANjE DELOTVORNOSTI POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA PREMA UGROŽENIM GRUPAMA (IPA 2012 ) 0 0     410000 Rashodi za zaposlene 0 0     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 0 0     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 0 0     414000 Socijalna davanja zaposlenima 0 0     415000 Naknade troškova za zaposlene 0 0     420000 Korišćenje roba i usluga 0 0     422000 Troškovi putovanja 0 0     423000 Usluge po ugovoru 0 0     426000 Materijal 0 0     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 0 0     485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanatu od strane državnih organa 0 0   4002   PODRŠKA PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA NSZ (IPA 2013 ) 54.858 0     420000 Korišćenje roba i usluga 3.600 0     422000 Troškovi putovanja 500 0     423000 Usluge po ugovoru 2.100 0     426000 Materijal 1.000 0     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 51.258 0   4003   DRUGI PROJEKTI IZ DONACIJA 8.100 10.200     420000 Korišćenje roba i usluga 4.100 5.700     422000 Troškovi putovanja 3.000 3.500     423000 Usluge po ugovoru 500 1.000     426000 Materijal 600 1.200     471000 Prava iz socijalnog osiguranja 4.000 4.500 UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6 26.900.000 27.500.000

Ostavite komentar