Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE

INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2h110 kV KRALjEVO 3 – NOVI PAZAR 1

Izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 (u daljem tekstu: Prostorni plan), pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 („Službeni glasnik RS”, broj 87/14 – u daljem tekstu: Odluka). Sastavni deo Odluke je i Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 112/13).

Prostorni plan je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 64/15 – u daljem tekstu: Pravilnik), kojim je definisana sadržina Prostornog plana, kao i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

U skladu sa odredbom člana 130. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 132/14), kojim je propisano da će se postupak izrade i donošenja prostornog, odnosno urbanističkog plana započet pre stupanja na snagu tog zakona, nastaviti po odredbama tog zakona, osim za prostorne, odnosno urbanističke planove za koje je doneta odluka o izradi, a koji se mogu okončati po odredbama zakona po kojima su započeti, nastavljena je izrada Prostornog plana.

Okvirni obuhvat Prostornog plana definisan je Odlukom. Posebna namena u okviru Prostornog plana obuhvata zaštitni pojas dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 i područje koje je u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa dalekovodom, sa pripadajućim čvorištima i mestima ukrštanja sa drugim infrastrukturnim sistemima, kao i područjima koja su u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom (zaštitni pojas i objekti i površine koje je neophodno štititi od negativnih uticaja koridora), odnosno uticajnim zonama.

Posebna namena Prostornog plana definisana je i detaljnom razradom sa elementima za direktno sprovođenje, odnosno za izgradnju planiranog dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1.

Sa izradom Prostornog plana uporedo je izrađen i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu. U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom i Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10), strateška procena uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 na životnu sredinu sastavni je deo Prostornog plana.

Prilikom izrade Prostornog plana primenjene su odredbe zakona i podzakonskih akata, i to:

Zakon o planiranju i izgradnji;

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10 – u daljem tekstu: PPRS);

– Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14);

– Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12, prestao da važi osim odredaba člana 13. stav 1. tačka 6) i stav 2. u delu koji se odnosi na tačku 6) i član 14. stav 2.);

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/15);

Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12);

Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05 – dr. zakon, odredbe čl. 81 – 96);

Zakon o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13);

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US);

Zakon o železnici („Službeni glasnik RS”, br. 45/13 i 91/15);

Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”,br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15 – dr. zakon);

Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon);

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16);

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu(„Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10);

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09);

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15);

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16);

Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13);

Zakon o zaštiti zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 112/15);

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10);

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15);

Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01-SUS i „Službeni list SRJ”, broj 16/01-SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 20/09 i 55/13-US);

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15);

Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 -US i 62/14);

Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon);

Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15);

Zakon o šumama („Službeni glasnik RS” br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05 – dr. zakon i 30/10 – dr. zakon);

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10,91/10 – ispravka i 14/16);

Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10);

Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 92/11 i 93/12);

Zakon o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15);

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15);

Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/1065/13, 15/15 – US i 96/15);

Zakon o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 46/15);

Zakon o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, br. 97/08 i 20/15 – dr. zakon);

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”,br. 129/07 i 18/16);

Uredba o kategorizaciji državnih puteva („Službeni glasnik RS”, br. 105/13, 119/13 i 93/15);

Uredba o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS”, broj 5/68);

Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službeni glasnik SRS”, broj 5/68);

Uredba o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10);

Uredba o režimima zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 31/12).

U pripremi i izradi Prostornog plana, uspostavljena je saradnja sa stručnim institucijama i organizacijama, kao i preduzećima koja imaju nadležnost na planskom području, u okviru koje su dobijeni uslovi za izradu Prostornog plana.

Prostorni plan je izrađen u GIS ESRI tehnologiji (ArcGIS 10h) što omogućava poređenje podataka iz planskih dokumenata za dati prostor i podataka iz različitih oblasti, kao i jednostavnu razmenu podataka. Za kvalitetnu prostornu analizu neophodno je raspolagati velikim brojem podataka i zbog toga je ona izvršena u geografsko-informacionoj tehnologiji, koja pruža mogućnost integrisanja prostornih i podataka iz drugih oblasti (katastarskih, demografskih, klimatskih, geoloških, ekoloških i dr.), kao i njihovu vizuelizaciju. Takođe, analiza podataka omogućuje i formiranje Geografskog informacionog sistema za prostor obuhvaćen Prostornim planom i sprovođenje planskih rešenja i njihovo praćenje.

Na osnovu člana 20. stav 3. Pravilnika, definisano je da za potrebe racionalnije izrade i definisanja sadržaja referalnih karata plana područja posebne namene, sadržaj referalnih karata može biti predstavljen na manjem broju karata. Referalne karte rađene su u različitoj razmeri, u skladu sa članom 20. stav 8. Pravilnika. Na osnovu člana 20. stav 5. Pravilnika, a zbog potrebe direktnog sprovođenja prostornog plana područja posebne namene, referalne karte rađene su i u krupnijoj razmeri (1:2500).

Grafički deo Prostornog plana sadrži Referalnu kartu br. 1 – Posebna namena prostora (R 1:50000), Referalnu kartu br. 2 – Infrastrukturni sistemi, prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara (R 1:50000), Referalnu kartu br. 3 – Sprovođenje Prostornog plana (R 1:50000) i Referalnu kartu br. 4 – Detaljna razrada posebne namene sa elementima za sprovođenje-Namena prostora, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara (listovi od 4.1. do 4.24.).

Karta detaljne razrade posebne namene urađena je na osnovu digitalne baze koja sadrži kompletan prikaz trase dalekovoda na katastarskim podlogama (R 1:2500), sa položajem ugaonih stubova (u daljem tekstu: u.s.) dalekovoda na parcelama, namenu prostora, granice u obuhvatu Prostornog plana, jedinica lokalnih samouprava, grada, katastarskih opština, granice zaštitnog pojasa dalekovoda, izvođačkog pojasa, postojeću i planiranu infrastrukturu (saobraćajnu, vodnu, energetsku, elektronsku komunikacionu, termoenergetsku), zaštitu prirodnih i kulturnih dobara.

Granica Prostornog plana, odnosno granica područja posebne namene, koja je određena zaštitnim pojasom planiranog 2h110 kV dalekovoda i zaštitnim pojasom transformatorskih stanica (u daljem tekstu: TS) 220/110 kV „Kraljevo 3” i 110/35/10 kV „Novi Pazar 1”, uspostavlja se unutar dela prostora šire planske analize koji obuhvata područje Raškog upravnog okruga i obuhvata deo teritorije grada Kraljeva, grada Novog Pazara i opštine Raška, odnosno 24 cele katastarske opštine.

Unutar zaštitnog pojasa dalekovoda definisan je izvođački pojas namenjen za izgradnju dalekovoda, održavanje i nadzor dalekovoda pri puštanju u pogon, koji iznosi 10 m obostrano od centralne ose koridora dalekovoda.

Analizirano područje na teritoriji grada Kraljeva zahvata cele katastarske opštine: Ratina, Metikoš, Dragosinjci, Kamenica, Meljanica, Brezna, Cerje, Rudnjak, Ušće i Tadenje.

Na teritoriji opštine Raška području Prostornog plana pripadaju cele katastarske opštine: Baljevac, Pobrđe, Bela Stena, Brvenica, Beoci, Varevo, Draganići, Nosoljin i Milatkoviće.

Na teritoriji grada Novog Pazara u obuhvatu Prostornog plana su cele katastarske opštine: Požežina, Batnjik, Koprivnica, Banja i Postenje.

Analizirano područje, u čijem se delu uspostavlja posebna namena, pripada brdsko-planinskom području jugozapadne Srbije, odnosno Raške oblasti, između planinskih masiva Goč, Željin i Kopaonik sa istočne strane i Stolovi, Čemerno i Golija sa zapadne strane. Njegovu geografsku osobenost, uz dolinu reke Ibar, upotpunjuju i delovi rečnih tokova Studenice, Raške, Jošanice i Ribnice. Područje obuhvata Prostornog plana ima meridijanski pravac pružanja, na severu je dolinom reke Ibar povezano sa zapadnim Pomoravljem i Šumadijom, na jugu sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: AP Kosovo i Metohija), a na jugozapadu dolinom reke Raške sa Crnom Gorom i novopazarskim delom Raške oblasti. Posmatrano područje je povezano sa Aleksandrovačkom Župom i Toplicom dolinom reke Jošanice, na istoku, a na zapadu dolinom reke Studenice sa Parkom prirode Golija.

Slika 1: Položaj obuhvata Prostornog plana unutar prostora šire planske analize

[pic]

Tabela 1. Administrativna podela i broj stanovnika po popisu iz 2011. godine za analizirano plansko područje

Grad/opština Naseljeno mesto Katastarska opština Površina katastarskih opština [ha] Broj stanovnika 2011. god. Kraljevo 1. Ratina 1. Ratina 1408 3210 2. Metikoš 2. Metikoš 574 722 3. Dragosinjci 3. Dragosinjci 2213 656 4. Kamenica 4. Kamenica 4580 160 5. Meljanica 5. Meljanica 2525 158 6. Brezna 6. Brezna 6443 77 7. Cerje 7. Cerje 3045 537 8. Rudnjak 8. Rudnjak 3314 183 9. Ušće 9. Ušće 4093 1881 10. Lozno 114 11. Kamenjani 251 12. Tadenje 10. Tadenje 3403 60 13. Tepeče 120 Novi Pazar 14. Požežina 11. Požežina 377 144 15. Batnjik 12. Batnjik 431 79 16. Koprivnica 13. Koprivnica 446 86 17. Banja 14. Banja 348 566 18. Postenje 15. Postenje 1882 3930 Raška 19. Baljevac 16. Baljevac 1325 1482 20. Pobrđe 17. Pobrđe 975 429 21. Bela Stena 18. Bela Stena 820 678 22. Brvenica 19. Brvenica 1655 249 23. Beoci 20. Beoci 1001 388 24. Varevo 21. Varevo 1796 1537 25. Draganići 22. Draganići 1123 334 26. Nosoljin 23. Nosoljin 1613 168 27. Belo Polje 17 28. Milatkoviće 24. Milatkoviće 604 225 Ukupno: 45994 Ukupno:18441

Granica područja Prostornog plana, odnosno granica posebne namene je, saglasno odredbama člana 13. st. 1. i 6. Pravilnika, određena zaštitnim pojasom planiranog 2h110 kV dalekovoda koji iznosi 25 m od krajnjih faznih provodnika dalekovoda, odnosno 30 m obostrano od centralne ose koridora dalekovoda i granicom zaštitnog pojasa TS 220/110 kV „Kraljevo 3” i TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1”, koja iznosi 30 m.

Granica Prostornog plana obuhvata delove teritorija gradova Kraljeva i Novog Pazara i delove teritorije opštine Raška, i to: na teritoriji grada Kraljeva delove katastarskih opština Ratina, Metikoš, Dragosinjci, Kamenica, Meljanica, Brezna, Cerje, Rudnjak, Ušće i Tadenje; na teritoriji grada Novog Pazara delove katastarskih opština Požežina, Batnjik, Koprivnica, Banja i Postenje; na teritoriji opštine Raška delove katastarskih opština Baljevac, Pobrđe, Bela Stena, Brvenica, Beoci, Varevo, Draganići, Nosoljin i Milatkoviće.

Ukupna površina posebne namene je oko 396 ha.

Tabela 2: Grad/opština sa pripadajućim katastarskim opštinama u obuhvatu Prostornog plana

R. br. Grad/opština Katastarska opština 1. Kraljevo-grad Ratina, Metikoš, Dragosinjci, Kamenica, Meljanica, Brezna, Cerje, Rudnjak, Ušće, Tadenje. 2. Novi Pazar-grad Požežina, Batnjik, Koprivnica, Banja, Postenje. 3. Raška Baljevac, Pobrđe, Bela Stena, Brvenica, Beoci, Varevo, Draganići, Nosoljin i Milatkoviće.

Koordinate prelomnih tačaka granice posebne namene zaštitnog pojasa dalekovoda i zaštitnog pojasa TS „Kraljevo 3” i TS „Novi Pazar 1”:

Tabela 3: Koordinate prelomnih tačaka granice posebne namene – zaštitnog pojasa dalekovoda i zaštitnog pojasa TS „Kraljevo 3” i TS „Novi Pazar 1”

Broj tačke Y X Broj tačke Y X ZP 1-2 7479276.45 4837365.14 ZP 31-2 7467761.78 4797509.92 ZP 2-1 7479072.71 4837334.71 ZP 32-1 7468161.05 4796317.86 ZP 2-2 7479063.59 4837396.73 ZP 32-2 7468097.27 4796322.90 ZP 3-1 7478367.46 4837003.24 ZP 33-1 7467655.70 4795225.87 ZP 3-2 7478320.88 4837047.80 ZP 33-2 7467598.66 4795245.47 ZP 4-1 7478188.65 4836540.56 ZP 34-1 7467156.24 4793078.57 ZP 4-2 7478131.73 4836559.70 ZP 34-2 7467100.96 4793105.75 ZP 5-1 7478155.77 4836426.26 ZP 35-1 7466890.66 4792753.60 ZP 5-2 7478101.81 4836455.70 ZP 35-2 7466839.78 4792786.16 ZP 6-1 7477609.20 4835801.83 ZP 36-1 7465794.72 4790504.18 ZP 6-2 7477553.56 4835829.37 ZP 36-2 7465742.58 4790534.16 ZP 7-1 7476560.97 4830641.41 ZP 37-1 7465148.79 4789540.91 ZP 7-2 7476505.49 4830669.65 ZP 37-2 7465095.01 4789568.43 ZP 8-1 7476172.77 4830217.42 ZP 38-1 7464844.36 4788720.25 ZP 8-2 7476117.93 4830246.36 ZP 38-2 7464779.82 4788718.79 ZP 9-1 7475706.76 4828225.01 ZP 39-1 7465368.67 4787481.51 ZP 9-2 7475649.52 4828243.73 ZP 39-2 7465318.65 4787445.75 ZP 10-1 7474523.17 4825443.84 ZP 40-1 7465486.00 4787376.48 ZP 10-2 7474471.73 4825476.20 ZP 40-2 7465427.10 4787348.68 ZP 11-1 7472892.77 4823586.71 ZP 41-1 7465521.39 4786527.27 ZP 11-2 7472841.81 4823619.61 ZP 41-2 7465461.23 4786530.01 ZP 12-1 7472367.82 4822431.27 ZP 42-1 7465164.41 4783848.11 ZP 12-2 7472307.82 4822444.27 ZP 42-2 7465106.61 4783868.67 ZP 13-1 7472367.80 4821399.33 ZP 43-1 7464419.55 4782635.97 ZP 13-2 7472307.80 4821391.85 ZP 43-2 7464360.29 4782654.15 ZP 14-1 7472704.97 4820069.01 ZP 44-1 7464354.80 4781175.26 ZP 14-2 7472642.61 4820070.81 ZP 44-2 7464295.78 4781198.68 ZP 15-1 7472399.99 4819104.19 ZP 45-1 7463461.53 4780137.93 ZP 15-2 7472341.77 4819119.11 ZP 45-2 7463434.21 4780198.15 ZP 16-1 7472211.66 4818152.47 ZP 46-1 7463141.74 4780140.48 ZP 16-2 7472149.68 4818148.35 ZP 46-2 7463143.54 4780200.46 ZP 17-1 7472445.83 4817463.94 ZP 47-1 7462478.00 4780175.08 ZP 17-2 7472392.29 4817435.04 ZP 47-2 7462513.75 4780233.30 ZP 18-1 7472563.31 4817313.19 1 7479385.19 4837684.00 ZP 18-2 7472500.57 4817296.07 2 7479584.79 4837589.59 ZP 19-1 7472496.27 4816797.92 3 7479543.56 4837495.08 ZP 19-2 7472434.99 4816791.96 4 7479578.56 4837462.72 ZP 20-1 7472789.41 4815923.58 5 7479571.16 4837437.53 ZP 20-2 7472725.93 4815924.18 6 7479601.38 4837386.63 ZP 21-1 7471746.86 4812997.08 7 7479487.64 4837138.95 ZP 21-2 7471690.14 4813016.66 8 7479392.24 4837183.44 ZP 22-1 7470241.53 4808492.41 9 7479368.74 4837141.99 ZP 22-2 7470182.47 4808504.97 10 7479286.06 4837182.81 ZP 23-1 7470169.34 4807745.47 11 7479259.78 4837182.35 ZP 23-2 7470110.92 4807764.77 12 7479231.75 4837221.73 ZP 24-1 7469590.31 4806784.02 13 7462438.29 4780100.83 ZP 24-2 7469544.13 4806824.90 14 7462395.71 4780044.59 ZP 25-1 7468536.70 4805971.77 15 7462342.05 4780071.45 ZP 25-2 7468478.30 4806002.51 16 7462341.33 4780163.61 ZP 26-1 7468313.13 4801911.27 17 7462288.74 4780198.52 ZP 26-2 7468253.65 4801922.37 18 7462304.37 4780257.42 ZP 27-1 7468148.56 4801405.03 19 7462305.39 4780264.14 ZP 27-2 7468086.38 4801407.81 20 7462321.00 4780349.77 ZP 28-1 7468189.97 4801224.18 21 7462372.31 4780326.26 ZP 28-2 7468130.41 4801215.52 22 7462398.26 4780314.21 ZP 29-1 7468259.12 4800140.14 23 7462449.83 4780290.21 ZP 29-2 7468199.02 4800139.80 24 7462484.45 4780275.84 ZP 30-1 7468189.59 4798808.85 25 7462529.63 4780251.29 ZP 30-2 7468130.03 4798818.67

Popis graničnih katastarskih parcela po katastarskim opštinama:

Tabela 4: Popis graničnih katastarskih parcela po katastarskim opštinama

Grad/ opština Katastarska opština Katastarske parcele Kraljevo Ratina 2020/21,2020/26,2020/27,2020/28,2020/44,2020/41,2020/42,2019,1976/11,1976/12,1976/23,1975,1976/21,1974/6,1974/5,1974/2,1974/9,1974/8,1973,2060/1,2020/5,2020/19,2020/17,2020/15,2020/3,2020/1,2017/5,2020/2,2020/7,2020/9,2020/10,2020/11,2020/22,2020/23,2020/31,2020/46,2020/45,1974/7,2020/48,2061 Metikoš 427,428/1,428/2,429/2,431,432/2,649,430,466,433,432/1,459,445,462/1,457,453/2,443/2,456,455,449,453/1,453/3,453/4,454,476,452/1,452/2,451,450,638,629,630/1,643/46,643/48,643/43,643/47,643/45,643/44,634,635,636,643/42,643/39,643/40,643/33,643/32,643/35,643/34,646,643/22,643/21,643/20,643/19,643/15,643/16,643/17,644 Dragosinjci 2158/1,3,2/1,8/1,458,459/1,459/3,459/2,460/1,460/2,461,478,477,480,481/1,481/2,481/3,485,484/1,484/2,489,2142,490/1,490/2,492/1,492/2,492/3,491/1,491/2,563/1,564,486/2,488,1515/1,1512,1497/4,1497/3,1504,1484,1485,1497/1,1501,2140,1671,1672,1689,1673,1674,1686,2155,1693/1,1508,2135,17,16/3,18/1,18/2,20/4,2159,2143 Kamenica 1211,54,15,10,14/2,21,23,22/2,28,27,30,46,47,44,48,37/10,52,41/1,75,1210,176,175,203,204,202,205,207,206,216,215,234,239/1,256/1,255/1,239/1,1193,53,74 Meljanica 1048,692,697,691/1,695/2,698/1,698/2,698/3,767/2,767/3,767/4,766,765/1,756/1,759,760,761,1043,785/1,785/2,787,788,790/1,790/2,1044,793,792/4,792/2,792/3,1033,811,812,823,824,1039/1 Brezna 47,103,93,94,95,1707,92/2,92/1,107/1,108,73,485/6,500,499,1725,496/2,497/2,497/1,518,1730,991,992,1004,1007,1006,1010,1011,1012,1013,1014,1023,1024,1025,1022,1031,1030,1029,1039,1037,10381045,1041,1042,1043,1040,1050,1044,1051,1208,1207,1213,1212,17101218,1734,1522,1517,1521,1523,1529,1531,1520,1519,1395,1389/1,1389/2,1388,1391,1386,1393,1392,1394,1410,1411,1417,1418,1419,1423,1414,1415,1424,1431,1430,1493,1494,1495,14921490/2,1491,1485,392,104,1018,1437 Cerje 189,190,191,195,197,198,199,39,34/1,34/5,201,214,224,223,29,24,48,25,574,511,512,514,550,551,554,552,3126,3129,3130,3134,133,3132,3198/1,3042,3048,3045,3043,3044,3046,3209/3,34/6,34/7 Rudnjak 152/1,154,156,2089,2093,2094,2095,2096/1,2097,2098,2101,2102,21082103,2099/2,2099/1,2127,2105,2104,2126,2131,2100,2122,2138,2125,2124,2013,2033/1,2012,2014,2017,2018,2019,2032,2033,2007,3176,2006,2004,2005,1931,1932,1933,1934,1935,1938,13971941,1943,1942,1944,1945,3177,1907,1908/2,1908/1,3162,1837,1838,1833,1831,1854,1828,1829,1852,1830 Ušće 8580/1,5794/1,5794/2,5796,5795,5791,5790,5803,5770/1,5789,5775,5782,5776,8556,6103,6102,6101,6100,8561,6107,6111,6110,61096129,6130,6131,6155,6154,6153,6133,6134,6152,6139,6141,6799,67986795/1,6795/2,6796,6935,6936,6937,6938,6947,6946,6939,6948,6930,6953,6952,6924,6921,6920,7415,6954,6955,7414,74176918,6919,6915,6916,6913,6912,6917,6914,7418,7422,7419,7420,74217427,7426,7425,7408,7429,7428,7430,7440,7441,7454,8567,8066,74617492,7493,7497,7496,7495,7951,7953,7954,7970,7971,7968,7967,79727975,7963,7962,7961,7960/1,8569,8005,8004,8006/1,8012 Tadenje Nema parcela Raška Baljevac 145,146,147/1,148,147/2,4727,137,138,132,133,134,129,126,127, 121,116,112,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,1710,1711,1712, 1714,1717,1718,1716,1715,4746,1723,1724,1725,1756,1757,1758,17611762,1763,1765,1764,1781,71,3375,3373/2,3378,3406,4761,3393,33953394,3396,3392,3397,3429,3423,3421,3435,3436/1,3436/2,3427,3426,3425,3438,3437,3428,3456,3477,3478,3475,3476,3457,3455,3454,34593458,3474,3461,3462,3460,3453,3452/1,3449,3488,3450,3451,3452/2,3463,4751,3660,3661,3658,3659,3655,3656,3657,3654,3653,3652,36513650,3621,3649,3646,36453644,3705,3685,3706/1,3707,3710,3711,3684,3683,3682,3680,4750,4761 Pobrđe 307,308,309,310/2,306,3355,303,302,299,298,305,304,297,283,281,280,277,270,261,260,251,252,253,245,246/1,246/2,248,250,249,264,265,3354,231,232,233,234,235,236,519,518,517,516,515,520,526/1,525,527,596,594,595,590/2,590/1,592,598,597,599,600,601,603,602,3356,681,683,684,685,688,689,690,3358,1610,1611,1604,1605,1609,1608,1606/2,1607/2,1596,1593/1,1594/1,1593/2,1594/2,1613,1592/1,1592/2,1631,1629,1692,1637,1665,1686,1691,1690,1689,1688,1687,1682,1685,1683/2,1664,1684/2,1684/1,1683/1,1674,1678,1671,1672,1673,1675,1676,1707,3366,2234,2233,2226,2225,2227,2232,2228,2229,3360,3365/1,1664,3358,3354 Bela Stena 264/2,264/3,265,269,255,266,267,263,262/3,262/4,262/2,259,261,260,253,254/2,258,257,213,211,3652,207,205,204,72/2,73,51,74,202,75,200,77,114,113,112,102,101,100,98,97,103,104,96,3654,2706,2710,2711,2715,2716,2682,2712,2673,2674,2677,2672,2669,26702664,2665,2908,2907,2659,2906,2903,2653,2652,2662,2663,2660,26612650,2651,2649,2647,2648,2644,2007,2909,2910,2911,2642,2643,2640,2641,2639,2638/1,2637,3654 Brvenica 812,811,818,813,814,819,4690,829,828,820,821,822,1477,1478,1470,1468,1458,1457,1456,1459,1460,1455/2,1454,1452,1449,1455/1,1440,1438/3,1438/1,1435,1531,1539,1536,1535,1533,1532,1534,1528,1527,1525,1523,1521,1520,1519,1518,1517,1516,2070,15591560,1563,1562,1561,1567/2,2067,2066/1,2066/2,2069,2073/1,2074,2075,2076,2079,2078,2077,2104,4660,2055,2054,2053,2051,2052,2103,2102,2049,2048,2046,2047,2057,2059,4672,2624,2623/1,4693/1,2603,2604,2605,2628,2629,2630,2631,2632,4692,2550,2551,2552,2540,2549,2547,2555,2557,2561,2558,2554,25592560,2570,2569,2572/1,2571,2572/2,2573,2574,2575,2568,2567,2566,2565,2564,2562,2563,4694/1,3618,3619,3634,3633,3636,3635,3640,3639,3643,3642,3620,3627,3641,3625,3628,3626,36493645,3646,3647,3648,3650,3651,3652,3653,3629,3630,3654,3655,3632/2,3632/1,3680,3681,3682,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3695,3699,3693,3694,3701,3702,4680,3707,3708,3711/1,3711/2,4679,1469,1526 Beoci 1854,1855,1856,1857,1858,1859,1894,1895,1896,1897,1898,1893,18921891,1890,1889,1885,1888,1991,1992,1989,1994,1987,1993,1986,1980/1,1983,1981,1979,4759,2043,2044,2045,2046,1978,1977,1976,1975,1974,2191,2190,2059,2058,2057,2056,2060,2061,20622063,2064,2065,2066,2067,2071,2072,2080,2076,2079,2082,2081,2083,2090,2091,2087,2089,2114,2088,2086,2115,4760 Varevo 4594,293,294,671,670,625,626,668,667,666,622,627,623,619,618,616/24597,628,632,615,597,611,612,614,613,608,607,605,599,598,1531,1575,1568,1574,1576,1573,1565,1569,1570,1572,1571,1548,1549,1550,1544,2409,1547,1546,1545,1590/4,1590/1,1604,4595,1603,1614/2,1614/1,1611,1612,1610,1609,1607,1606,1605,4599,2325,2329,2326,2327,2328,2331,2334,2333,2335,4619,2313,2283,2284,2288,2285,2291,2289,2290,2281,2258,2259,2254,2257,22562255,4604,2632,2631,2628,2627,2630,2629,2635,2620,2619,2644,26452646,2647,2648,4605,2649,2651,2650,2916,2917,2918,2919/1,2920, 2915,2922,2923,2909,2910,2911,2912,2880,2881,2882,2893,2897,2898,2883,2884,2889,2888,2887,2886,2864,4606,30333032,3028,3029,3030,3031,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3118,31253123,3138,3137,3127,3124,3135,3136,3141,3134,3130,3131,3132,31333143,3148,187,188/1,189,188/2,3222,3223,3224,3225,3250,3255,3261,3262,3267,3270,3273,3269,3268,3272,3271,181,194,193,3278,3279,3280,190,4611,4361/1,4365,4366,4367,4368,4371,4369,4359/1,4613,4373,4372,4581,4585,4586,4587,4588,242,4618,4591,4627,624,2892,4370,624 Draganići 2777,1259,1260,1261,1254/2,1254/3,1254/4,1254/1,1267,1271/1,1298,1297,1338/2,1338/3,1338/4,1344/2,1344/3,1353,1356,1357,1358,1359,1351/2,1360,1364,1365,1366,1292,1494/2,1380,1381,1382,1383,1466,1467,1469,1470,1464,1388,1454,2764,1463/3,1456,1455,1452,1453,1447,1446,1445,1444,1443/1,1442,1441/2,1441/1,1439,1443/2,1535/1,1536,1537,1543,1553,1551,1549,1557,1556,1558,2763,2043,2035,2042,2041,2038,2036,2037,2028,2030,2031,2765,2204,2208,2205,2206,2207,2767,2397,2527/1,2396,2395,2398,2386,2516,2518,2519,2521,2388,2771,2469,2468,2467,2466/1,2460/2,2460/1,2477/3,2450/1,2449,2436,2445/1,2445/2,2439,2438,2440/1,2444/3,2442,2441,2769,2399,2426,2425,2422/2,2422/1,2423,2424,2770,2397 Nosoljin 1729,1728,4137,3452,3445,3450,3451,3427,3426,3430,3453,3415,34203419,3418,3413,3412,3411,3416,3417,3410,3407,3408,4128,4124,33843385,3386,3402,3403,3404,3387,3401,3391,3400,3392,3394,3395,33963397,3398,3399,4139,3567,3564,3563,3562,3561,3559,3560,3555/2,4131,3573,3576,3577,4138,3575,3715,3714,3713,3712,3716,3706,37183717,3702,3701,3700,3693,3694,4132 Milatkoviće 119,120,121,122,1538,149,141/3,141/4,143,145,146,148,151,147,161,162,163,213,212,216,176,208,202/1,1534,239,238,237,263236,235,234,233,232,229,230,1533,265,272,271,273,274,275,276,277,278,279,280,281,283,555,671,544,542,677,680,681,531,530,532,529,528,526,525,1536,1349,1357,1359,1360,1348,1347,1344,1341,1343,1342,1340/1,1339,1336,1331,1378/1,1378/3,1337,1338,1325,1315/1,1315/2,1316,1317,1276,1320/1,1318,1395,1392,1393,1397,1401,1400,1403/1,1403/2,1407,1406,1405,1408,1409,1412,1411 Novi Pazar Požežina 146,147,148,149,150,777/1,153,154/1,151,157,156,152,158,159 Batnjik 782,219,220,209,161/3,783/2,145/1,161/1,143,156,157,777,382,381,380,384,389,417,385,386,778,544,554,545,552,553,551/1,555,540,543,781,741,743,742,752 Koprivnica 97,98,99/1,99/3,100/1,101/1,92,91,304,305,306,311/2,314,315,277276,279,280,283,282,281,903,698,699/1,699/2,704,905,696,700,691,688,689,690,685,729,681,687,686,683,682,907,739,740,741 Banja 5,6,7,8,159,160,161,162,163,166,167,168,169 Postenje 502,507,509,510,514,515,517,518,3403,737,767,753,752,739,738,844,740,751,845,843,837,741,742,743,744,828,829,836,826,830,831,832,862,863,864/2,864/1,861,859,860,866,865,867,873,875,888,937,936,935,933,2683,2682,2684,2686,2685,2687,2699,2700,3414,2701,2714,2715,2718,2723,2721,2853,2852,2854,2855,2856,2857,2858/1,2858/2,3415,2861,2860,2862/1,2863,2864,2869,2865,2867,2868,2884,2883,2885,2890,2895,2891,2894,2893,2896,2892,2899,2898,2911/1,2912,2917,2918/1,2919,2921,2920,2922,2923/1,3406,3894,3895,3896,3911,3899,3897/1,3909/5,3897/3,3897/4,3898/2,3898/1,3898/3,3900,3909/14793,4792/1,3902/1,3902/3,4102,3902/4,4792/2,4791/1,4791/2,4791/34791/4,4854,4790,4788,4789/6,4792/3,4105,4104,4106,4107,4108,4103,4109,4110,4111,4112,4789/1,4789/3,4854,4789/4,4789/5,4803/1,4803/2,4804,4784/1,4783,4782

Opis granice izvođačkog pojasa dalekovoda

Granica izvođačkog pojasa dalekovoda određena je 10 m obostrano od centralne ose koridora dalekovoda i nalazi se unutar zaštitnog pojasa dalekovoda.

Koordinate prelomnih tačaka izvođačkog pojasa dalekovoda:

Tabela 5: Koordinate prelomnih tačaka izvođačkog pojasa dalekovoda

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1-2 7479299.59 4837341.49 25-2 7468497.77 4805992.26 2-1 7479069.67 4837355.38 26-1 7468293.30 4801914.97 2-2 7479066.63 4837376.06 26-2 7468273.48 4801918.67 3-1 7478351.69 4837017.93 27-1 7468127.83 4801405.96 3-2 7478335.93 4837032.61 27-2 7468107.11 4801406.88 4-1 7478169.68 4836546.94 28-1 7468170.12 4801221.29 4-2 7478150.70 4836553.32 28-2 7468150.26 4801218.41 5-1 7478137.78 4836436.07 29-1 7468239.09 4800140.03 5-2 7478119.80 4836445.89 29-2 7468219.05 4800139.91 6-1 7477590.65 4835811.01 30-1 7468169.74 4798812.12 6-2 7477572.11 4835820.19 30-2 7468149.88 4798815.40 7-1 7476542.48 4830650.82 31-1 7467803.34 4797509.95 7-2 7476523.98 4830660.24 31-2 7467782.56 4797509.93 8-1 7476154.49 4830227.07 32-1 7468139.79 4796319.54 8-2 7476136.21 4830236.71 32-2 7468118.53 4796321.22 9-1 7475687.68 4828231.25 33-1 7467636.69 4795232.40 9-2 7475668.60 4828237.49 33-2 7467617.67 4795238.94 10-1 7474506.02 4825454.63 34-1 7467137.81 4793087.63 10-2 7474488.88 4825465.41 34-2 7467119.39 4793096.69 11-1 7472875.78 4823597.68 35-1 7466873.70 4792764.45 11-2 7472858.80 4823608.64 35-2 7466856.74 4792775.31 12-1 7472347.82 4822435.60 36-1 7465777.34 4790514.17 12-2 7472327.82 4822439.94 36-2 7465759.96 4790524.17 13-1 7472347.80 4821396.84 37-1 7465130.86 4789550.08 13-2 7472327.80 4821394.34 37-2 7465112.94 4789559.26 14-1 7472684.18 4820069.61 38-1 7464822.85 4788719.76 14-2 7472663.40 4820070.21 38-2 7464801.33 4788719.28 15-1 7472380.58 4819109.16 39-1 7465352.00 4787469.59 15-2 7472361.18 4819114.14 39-2 7465335.32 4787457.67 16-1 7472191.00 4818151.10 40-1 7465466.37 4787367.21 16-2 7472170.34 4818149.72 40-2 7465446.73 4787357.95 17-1 7472427.98 4817454.31 41-1 7465501.34 4786528.18 17-2 7472410.14 4817444.67 41-2 7465481.28 4786529.10 18-1 7472542.40 4817307.48 42-1 7465145.14 4783854.96 18-2 7472521.48 4817301.78 42-2 7465125.88 4783861.82 19-1 7472475.84 4816795.93 43-1 7464399.80 4782642.03 19-2 7472455.42 4816793.95 43-2 7464380.04 4782648.09 20-1 7472768.25 4815923.78 44-1 7464335.13 4781183.07 20-2 7472747.09 4815923.98 44-2 7464315.45 4781190.87 21-1 7471727.95 4813003.61 45-1 7463452.42 4780158.00 21-2 7471709.05 4813010.13 45-2 7463443.32 4780178.08 22-1 7470221.84 4808496.60 46-1 7463142.34 4780160.47 22-2 7470202.16 4808500.78 46-2 7463142.94 4780180.47 23-1 7470149.87 4807751.90 47-1 7462449.44 4780196.59 23-2 7470130.39 4807758.34 47-2 7462437.42 4780217.25 24-1 7469575.12 4806797.56 26 7462386.78 4780071.43 24-2 7469559.92 4806811.10 27 7462368.89 4780080.38

Popis graničnih katastarskih parcela po katastarskim opštinama:

Tabela 6: Popis graničnih katastarskih parcela po katastarskim opštinama

Grad/ opština Katastarska opština Katastarske parcele Kraljevo Ratina 2020/26,2020/28,2020/44,2020/41,2019,1976/12,1976/23,1975,1976/21,1974/6,1974/5,1974/2,1974/9,1974/8,1973,2060/1,2020/45 Metikoš 427,428/1,428/2,429/2,432/2,649,430,432/1,459,462/1,457,456,455,453/1,453/2,453/3,453/4,454,452/2,451,638,629,643/46,643/48,643/43,643/45,643/44,634,635,636,643/39,643/40,643/33,643/32, 643/34,646,643/21,643/20,643/19, 643/16,643/17,644 Dragosinjci 2158/1,3,2/1,458,459/1,460/1,461,478,480,481/1,481/2,481/3,485,484/1,484/2,2142,490/2,492/1,492/2,491/1,491/2,1515/1,1512,1497/3,1504,1484,1485,1497/1,2140,1671,1672,1689,1673,1674,1686,2155,1693/1,1508,2135 Kamenica 1211,54,15,10,14/2,23,28,27,30,46,44,37/10,52,41/1,75,1210,176,175,203,204,202,205,207,206,216,215,234,239/1,256/1,255/1,1193,53,74 Meljanica 1048,697,691/1,698/1,698/2,698/3,767/2,767/3,767/4,766,765/1,756/1,759,760,1043,785/2,787,788,790/1,790/2,1044,793,792/4,792/2,1033,811,812,823,824,1039/1 Brezna 47,103,94,95,1707,92/2,92/1,107/1,108,73,485/6,500,499,1725,497/2,497/1,1730,991,992,1004,1007,1006,1010,1011,1013,1023,1025,1022,1031,1030,1037,1041,1042,1043,1040,1050,1051,1207,1213,1212,1710,1218,1734,1517,1521,1523,1529,1520,1519,14371389/1,1389/2,1391,1410,1411,1417,1418,1419,1415,1424,1431,1430,1493,1494,1495,1492,1490/2,1491,1392,104,1018 Cerje 189,190,191,195,198,199,39,34/1,34/5,214,224,223,29,24,48,25,574,511,514,550,551,554,552,3126, 3129,3130,3133,3132,3198/1, 3042,3048,3044,3046,3209/3, 34/6,34/7 Rudnjak 152/1,154,156,2089,2095,2096/1,2097,2098,2101,2102,2103,2125,2099/2,2099/1,2105,2126,2100,2122,2138,2013,2012,2014,2017,2018,2032,2007,3176,1933,1934,1935,1938,1397,1943,1944,1945,3177,1907,1908/2,1830,1908/1,3162,1838,1833,1831,1854,1828,1829,1852 Ušće 8580/1,5794/1,5794/2,5796,5795,5790,5770/1,8556,6102,6101,6100,8561,6107,6111,6110,6109,6129,6130,6154,6153,6139,6798,6795/1,6795/2,6796,6936,6938,6947,6946,6939, 6930,6953,6952, 6920,7415,6955,6918,6919,6916,6913,6912,6914,7419,7420,7421,7427,7426,7425,7428,7440,7441,7454,8567,7461,7492,7493,7497,7496,7495,7951,7953,7954,7970,7971,7972,7975,7963,7962,7961,7960/1,8569,8005, 8006/1,8012 Tadenje Nema parcela Raška Baljevac 146,147/1,4727,138,132,133,134,129,126,127,121,116,88,91,92,93,94,95,96,97,98,1710,1711,1714,1717,1715,4746,1723,1724,1725,1756,1757,1758,1762,1763,1781,3373/2,3378,4761,3395,3394,3396,3392,3397,3429,3423,3421,3435,3436/1,3436/2,3427,3426,3425,3428,3477,3475,3476,3459,3458,3461,3460,3453,3452/1,3451,4751,3452/2,3655,3656,3657,3654,3653,3652,3651,3621,3646,3645,3644,3705,3706/1,3707,3710,3711,3684,3683,4750, 4761 Pobrđe 307,308,309,310/2,306,3355,303,299,298,277,261,260,251,252,250,249,264,3354,231,232,233,234,235,519,518,526/1,596,595,590/2,590/1,598,597,599,600,601,603,3356,681,683,684,685,688,689,3358,1604,1605,1609,1608,1596,1593/1,1594/1,1593/2,1594/2,1613,1592/2,1629,1692,1665,1686,1691,1690,1689,1687,1685,1674,1684/2,1684/1,1683/1,1671,1672,1675,1676,1707,3366,2226, 2227, 2228,2229,3360,3365/1,1664,3358,3354 Bela Stena 264/3,265,255,267,263,262/3,262/4,262/2,259,260,253,258,257,213,211,3652,207,205,204,72/2,73,74,75,77,114,113,102,101,100,97,103,104,96,3654,2710,2711,2682,2712,2673,2674,2672,2669,2907,2659,2903,2663,2660,2661,2650,2649,2644,2910,2911,2642,2643,2639,2638/1,2637, 3654 Brvenica 812,811,818,813,819,4690,820,821,1477,1478,1468,1456,1459,1455/2,1455/1,1440,1438/3,1438/1,11531,1539,1536,1535,1533,1532,1534,1525,1523,1521,1518,1517,1516,2070,1559,1560,2067,2069,2074,2079,2078,2077,2104,4660,2053,2051,2052,2047,2057,4672,2624,2623/1,4693/1,2604,2605,2628,4692,2551,2552,2555,2561,2558,2554,2559,2560, 2569,2568,2567,2566,2565,2564,2562,2563,4694/1,3633,3636,3635,3640,3641,3628,3626,3649,3648,3650,3651,3629,3630,3632/2,3632/1,3681,3682,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3701,3702,4680,3707,3708,3711/2,4679,1469,1526 Beoci 1854,1855,1856,1858,1859,1894,1893,1892,1891,1890,1889,1885,1888,1992,1989,1994,1987,1986,1983,1981,1979,4759,2046,1976,1975,1974,2059,2058,2057,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2071,2072,2080, 2079, 2081,2090, 2089,2114,2088,2115,4760 Varevo 4594,293,294,671,670,626,668,667,666,622,627,619,618,616/2,4597,628,632,615,597,611,612,607,599,598,1531,1575,1574,1576,1573,1569,1570,1572,1571,1548,1549,1546,1545,1590/1,1604,4595,1603,1614/2,1614/1,1611,1610,1606,1605,4599,2329,2327,2328,2331,4619,2313,2283,2284,2288,2285,2289,2258,2254,2257,2256,2255,4604,2632,2631,2630,2629,2635,2620,2644,2646,2647,2648,4605,2650,2916,2917,2918,2919/1,2915,2922,2910,2911,2881,2882,2893,2898,2883,2884,2889,4606,3033,3032,3030,3031,3041,3042,3043,3044,3045,3118,3125,3123,3137,3135,3136,3134,3130,3133,3148,187,188/1,189,188/2,3222,3223,3255,3261,3262,3267,3269,3268,3272,3271,181,194,193,3278,3279,190,4611,4365,4366,4367,4368,4371,4613,4372,4581,4585,4586,4587,4618,242,4591,4627,624,2892,4370,624 Draganići 2777,1259,1260,1261,1254/2,1254/3,1254/4,1254/1,1267,1271/1,1298,1297,1338/3,1338/4,1344/2,1344/3,1359,1365,1366,1381,1382,1383,1466,1469,1470,1388,1454,2764,1455,1452,1446,1445,1444,1443/1,1442,1441/2,1441/1,1439,1536,1537,1543,1553,1551,1557,1556,2763,2043,2035,2042,2041,2038,2037,2028,2030,2031,2765,2204,2208,2205,2206,2767,2396,2395,2398,2518,2519,2521,2771,2468,2467,2466/1,2460/2,2477/3,2450/1,2449,2436, 2445/2, 2440/1, 2441, 2426,2425,2422/1,2423,2770,2397 Nosoljin 1729,1728,4137,3452,3450,3427,3426,3415,3419,3418,3412,3411,3410,3407,3408,4124,3385,3386,3402,3403,3404,3387,3401,3391,3400,4139,3563,3562,3561,3555/2,4131,3573,3576,3577,4138,3715,3714,3712,3716,3718,3717,3702,3701,3693,4132,3416 Milatkoviće 119,120,121,122,1538,149,141/3,141/4,143,146,148,147,161,163,213,212,216,176,1534,239,238,263,236,235,234,233,232,230,1533,272,271,273,274,275,276,278,279,280,281,283,555,680,681,531,530,529,526,1536,1349,1359,1360,1348,1347,1343,1342,1340/1,1339,1336,1331,1338,1378/3,1337,1325,1315/1,1315/2,1316,1320/1,1318,1392,1393,1397,1401,1406,1412,1411,544 Novi Pazar Požežina 146,147,148,149,150,777/1,153,154/1,151,157,156,152,158,159 Batnjik 782,219,209,145/1,156,777,382,381,380,384,385,386,778,554,552,553,551/1, 540,543,781, 743,742,752,783/2 Koprivnica 97,98,99/1,100/1,101/1,92,91,304,305,306,311/2,314,315,277,276,280,283/2,282,281,903,698,699/1,699/2,696,700,691,688,689,690,685,687,686,683,682,907,739 Banja 5,6,7,159,160,161,162,168,169 Postenje 502,507,509,514,517,3403,753,752,740,751,837,742,829,836,826,830,831,862,863,861,860,865,867,873,875,888,937,936,935,933,2683,2686, 2687,2699,2700,3414,2714,2715,2718,2723,2721,2853, 2855,2856,2857,2858/1,3415,2860,2862/1,2863,2864,2869,2867,2868,2884,2883, 2890,2895,2891,2894,2893,2896,2892,2899,2898, 2919,2921,2920,2922,2923/1,3406,3894,3896,3911,3899,3897/1,3898/2,3898/1,3898/3,3900,3909/1,4793,4792/1,3902/1,3902/3, 3902/4,4792/2,4791/1,4788,4789/1,4789/4

Prema PPRS, koncepcija prostornog razvoja prenosnog sistema električne energije mora da prati rastuće potrebe za električnom energijom u Republici Srbiji.

Kao osnova za dugoročni plan razvoja koristi se Studija perspektivnog razvoja prenosne mreže Republike Srbije do 2020. godine (2007. godina). Drugi važan dokument je Plan razvoja prenosnog sistema koji, prema odredbama Zakona o energetici, operator prenosnog sistema izrađuje svake godine za nastupajući petogodišnji period. Najveći deo investicija biće posvećen rehabilitaciji i unapređenju prenosnog sistema, izgradnji novih vodova 400 kV, 220 kV i 110 kV, izgradnji priključaka 110 kV za korisnike prenosnog sistema.

Uvažavajući potreban ekonomski razvoj privrede Republike Srbije, njen geostrateški položaj i ograničen obim, strukturu energetskih rezervi, kao i postojeću infrastrukturu energetskih sektora, osnovni cilj razvoja energetske infrastrukture je aktivno učešće Republike Srbije u planiranju i izgradnji strateške-regionalne infrastrukture. Kao operativni cilj proizlazi izgradnja novih prenosnih elektroenergetskih vodova i TS.

Prema PPRS planirani 110 kV dalekovod Kraljevo-Raška-Novi Pazar i proširenje i rekonstrukcija TS 220/110 kV „Kraljevo 3” u TS 400/110 kV „Kraljevo 3”, predstavljaju prioritete u realizaciji strateških projekata prenosnog sistema električne energije. U PPRS je označen kao prioritet I/II reda, a za njegovu realizaciju zaduženo je Javno preduzeće „Elektromreža Srbije” (u daljem tekstu: JP „Elektromreža Srbije”).

U cilju sigurnijeg i pouzdanijeg snabdevanja potrošača nastaviće se dalji razvoj, izgradnjom novih prenosnih vodova u skladu sa planom razvoja operatora prenosnog sistema.

Osnovni cilj zaštite životne sredine kao osnova uravnoteženog razvoja, korišćenja i uređenja prostora Republike Srbije, predstavlja zaustavljanje dalje degradacije, preventivna zaštita od svih planiranih aktivnosti koje mogu ugroziti postojeći kvalitet prirodne i životne sredine, uz sanaciju i revitalizaciju ugroženih područja.

Koncepcija zaštite i unapređenja životne sredine zasniva se, između ostalog, na očuvanju prirodnih vrednosti, temeljnom planiranju na osnovama održivog razvoja, poštovanju zaštitne zone i zaštitnog rastojanja oko objekata sa povećanim zagađenjem i rizikom za životnu sredinu i proceni uticaja planova i programa, objekata i aktivnosti na životnu sredinu, kao osnovu za planiranje mera zaštite.

Osnovni cilj upravljanja šumama u šumskim područjima Republike Srbije je održivo (trajno) gazdovanje šumama, što podrazumeva upravljanje i korišćenje šuma i šumskog zemljišta na takav način i u takvom stepenu, da se očuva biodiverzitet, a produktivnost, obnavljanje, vitalnost i potencijal šuma da se dovedu na nivo kojim bi se zadovoljile odgovarajuće ekološke, ekonomske i socijalne potrebe i današnje i budućih generacija, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, vodeći računa da se pri tom ne ugroze i oštete neki drugi ekosistemi.

U odnosu na zaštitu šuma kao prirodnih dobara i zaštitu biodiverziteta, ciljevi (zahtevi održivog upravljanja) odnose se na zaštitu prostora (mesta):

– izuzetnih i jedinstvenih delova prirode (od značaja za naučne, kulturno – obrazovne, rekreativne i dr. svrhe);

– karakterističnih predstavnika pojedinih ekosistema i izrazitih biogeografskih područja, odnosno pojedinih tipova predela;

– prirodnih predela, ambijenata oko kulturno – istorijskih spomenika;

– očuvanje genetskog, specijskog i ekosistemskog biodiverziteta.

Koncepcija prostornog razvoja šumskih područja obuhvata sledeća polazišta:

– utvrđivanje zona sa diferenciranim režimima zaštite i održivog korišćenja u odnosu na polifunkcionalni sistem planiranja;

– održivi razvoj ekološki prihvatljivih delatnosti i aktivnosti, u odnosu na polifunkcionalni značaj šuma;

– razvoj i umrežavanje odgovarajućih infrastrukturnih sistema i ostale infrastrukture, radi poboljšanja saobraćajne dostupnosti i povezanosti sa okruženjem;

– funkcionalne veze i integracija šumske privrede sa ostalim delatnostima koje se odvijaju u šumskim područjima i njihov kontinuirani razvoj;

– očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta i korišćenje šuma kao obnovljivih izvora energije (multifunkcionalno korišćenje šuma i šumskog zemljišta);

– unapređenje upravljanja razvojem, zaštitom i uređenjem šuma u šumskim područjima;

– primena konvencija, standarda i normi zaštite i razvoja šuma u šumskim područjima, reforma zakona, sektorskih strategija, instrumenata, mera i politika uz usklađivanje međusektorske koordinacije i učešće nadležnih institucija i lokalnih zajednica i dr.

Osnovni ciljevi zaštite i održivog korišćenja prirodnog nasleđa su: očuvanje i unapređenje biološke raznovrsnosti, vrednosti geonasleđa i predela i razvoj javnih funkcija zaštićenih područja, prvenstveno u oblasti naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, kulture, sporta i rekreacije; održivi razvoj zaštićenih područja i ostvarenje dobrobiti lokalnih zajednica kroz plansko, kontrolisano i ograničeno korišćenje prirodnih resursa i prostora kao građevinske kategorije, razvoj turizma i poljoprivrede; povezivanje i usklađivanje nacionalnog sa međunarodnim sistemom zaštite prirode.

Koncepcija razvoja zaštite biodiverziteta Republike Srbije će se zasnivati na sledećoj koncepciji:

zaštićena područja – zaštita biodiverziteta u Republici Srbiji sprovodi se kroz sistem zaštite prirode u okviru zaštićenih prirodnih dobara;

zaštićene vrste – režim zaštite biodiverziteta u Republici Srbiji osim zaštićenih prirodnih dobara, uključuje i zaštitu i velikog broja pojedinačnih divljih biljnih i životinjskih vrsta;

ekološke mreže – tokom poslednjih desetak godina i u Republici Srbiji je pristup zaštite biodiverziteta osim klasičnog pristupa izdvajanja zaštićenih područja (koji u potpunosti ne zadovoljava potrebe za očuvanjem prirodnih vrednosti), prepoznao neophodnost uspostavljanja tzv. „ekoloških mreža”. Najznačajnije ekološke mreže na području Evrope su Pan-evropska ekološka mreža, Natura 2000 i EMERALD mreža;

zaštiti staništa od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Na osnovu prethodnih istraživanja i valorizacije, biće definisani: status, prostorni obuhvat i režimi zaštite u centralnoj Srbiji za područje Goč-Željin-Stolovi.

Prostrane livade i pašnjaci od velike ekološke vrednosti odlika su brdsko-planinskog područja. Osnovni cilj je zaštita ekosistemskih, agroekoloških, ekonomskih, pejzažnih, sociokulturnih i drugih važnih funkcija poljoprivrednog zemljišta, uporedo s unapređivanjem prostorno-heterogenih uslova za proizvodnju kvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Osnovni cilj zaštite i održivog korišćenja kulturnog nasleđa je da se kulturno nasleđe artikuliše kao razvojni resurs, zaštiti, uredi i koristi na način koji će doprineti uspostavljanju regionalnog i lokalnog identiteta u skladu sa evropskim standardima zaštite.

Stari Ras sa Sopoćanima (Manastir Sopoćani, Ras sa Gradinom, Đurđevi Stupovi, Petrova crkva) uvršteni su na listu Svetske kulturne i prirodne baštine kao spomenici koji sa neposrednom okolinom čine jedinstvene, sagledive kulturno-pejzažne celine.

Ključni i operativni ciljevi zaštite, uređenja i korišćenja kulturnog nasleđa su i:

održavanje stabilnosti, zaštita postojećih vrednosti, zaštita postojećih aktivnosti, fizičke i duhovne strukture kulturnog nasleđa;

ograničenje intenziteta korišćenja i gustine razvoja; decentralizacija pojedinih servisnih funkcija iz istorijskih područja, kako bi se izbeglo preopterećenje kapaciteta područja;

zaštita i očuvanje starih struktura i stilova kroz strogu kontrolu prostornih promena i estetskih standarda, čuvanje prostorne slike kulturnih područja i kulturnih predela kao simbola duhovnih i kulturnih vrednosti; čuvanje postojećih urbanih odnosa i semiotike gradske slike.

Prema Uredbi o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog i Rasinskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 39/14 – u daljem tekstu: RPPP), postojeći elektroenergetski sistem je potrebno rekonstruisati, modernizovati i proširiti do projektovanih kapaciteta, tako da u potpunosti može da omogući i prati privredni razvoj planskog područja. U cilju obezbeđenja pouzdanog, sigurnog, kvalitetnog i ekonomičnog snabdevanja konzuma potrebno je izgraditi nove kapacitete prenosne i distributivne mreže, usklađenih sa ekonomskim, ekološkim, prostornim i drugim lokalnim specifičnostima.

Planirani su novi kapaciteti TS 110/h kV, rekonstrukcija postojećih TS 220/110 kV u 400/110 kV, izgradnja novih 110 kV vodova prenosne mreže za povezivanje sa susednim konzumima i napajanje novih TS 110/h kV, kao i izgradnja 400 kV prenosne mreže za regionalno i transgranično povezivanje.

Razvoj prenosnih kapaciteta obuhvata revitalizaciju postojećih i izgradnju novih prenosnih kapaciteta kako bi se postigao uravnotežen, održiv i blagovremen razvoj prenosnog sistema, sa ciljem priključivanja novih konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije. Stratešku i razvojnu važnost na nacionalnom i regionalnom nivou imaju projekti na jačanju internih prenosnih kapaciteta kao i kapaciteta regionalnog karaktera.

Na Slici 2. je prikazana trenutna topologija prenosne mreže naponskog nivoa 110 kV u regionu Raške. Transformatorske stanice prenosnog odnosa 110/h kV, napajaju se preko transformacije 220/110 kV iz TS „Kraljevo 3”, TS „Požega”, TS „Čačak 3” i transformacije 400/220/110 kV iz TS „Pljevlja 2” (Crna Gora), a pomoć pružaju i hidroelektrane (u daljem tekstu: HE) u limskom slivu: HE Uvac, HE Kokin Brod i HE Potpeć. Ove hidroelektrane daju podršku i održavanju dobrih naponskih prilika u ovom regionu, putem proizvodnje reaktivne energije, naročito u zimskim vršnim režimima.

Zbog održavanja dobrih naponskih prilika i otklanjanja neispunjenosti kriterijuma sigurnosti „N-1”, JP „Elektromreža Srbije” daje naloge za njihovo angažovanje, jer u slučaju preraspodele proizvodnje, redispečinga, može izazvati dodatne troškove za JP „Elektromreža Srbije”.

Slika 2: Šematski prikaz sadašnjeg stanja prenosne mreže 110 kV u regionu Raške

(2015. godina)

[pic]

Napomena: Šematskim prikazom je predstavljeno sadašnje stanje prenosne elektroenergetske mreže 220kV (zelene linije) i 110kV mreže (crne linije) i veza sa TS 220/h kV/kV i TS 110/h kV/kV, na području Raškog regiona.

Trenutna situacija, u smislu topologije mreže, je takva da je ovaj region u parelelnom radu sa sistemom na području AP Kosovo i Metohija preko spojnog polja 110 kV u TS „Valač”. Ovakva topologija znatno pomaže u održavanju dobrih naponskih prilika.

Međutim, zbog neizvesnosti održavanja ovakve topologije u dužem vremenskom periodu, postoji mogućnost da u budućnosti ovaj deo mreže ponovo bude sekcionisan od prenosne mreže 110 kV na području AP Kosovo i Metohija kao što je to bio slučaj u prošlosti. U slučaju sekcionisanja mreže u TS „Valač”, analiza sigurnosti rada prenosne mreže je pokazala da nije zadovoljen kriterijum „N-1” za zimski vršni režim.

U ovom regionu postoji dosta potencijala za izgradnju novih hidrokapaciteta koji bi bili priključeni na naponski nivo 110 kV. Priključenje novih proizvodnih kapaciteta bi dodatno povećalo opterećenje prenosne mreže u ovom regionu.

Kao rešenje za ove probleme, viđena je izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1. Dalekovod će pojačati petlju Kraljevo 3 – Raška – Novi Pazar 2 – Novi Pazar 1 – Sjenica – HE Uvac.

Na Slici 3. je prikazana topologija prenosne mreže nakon izgradnje pomenutog dvostrukog dalekovoda.

Slika 3: Šematski prikaz stanja prenosne mreže 110 kV u regionu Raške nakon izgradnje dvostrukog dalekovoda 110 kV Kraljevo 3 –Novi Pazar 1

[pic]

Napomena: Šematskim prikazom je predstavljeno stanje prenosne elektroenergetske mreže 220kV (zelene linije) i 110kV mreže (crne linije) i veza sa TS 220/h kV/kV i TS 110/h kV/kV, na području Raškog regiona, nakon izgradnje planiranog 2h110 kV dalekovoda (crvena linija)

Planirani dvostruki dalekovod 110 kV između Kraljeva i Novog Pazara spada u najbitnije projekte jačanja prenosnih kapaciteta strateških pravaca u mreži 110 kV naponskog nivoa. Svrha ove grupe projekata je povećanje pouzdanosti prenosnog sistema i sigurnosti napajanja potrošača, priključenje novih proizvodnih kapaciteta, kao i povezivanje prenosnog distributivnog sistema. Planirani dvostruki dalekovod 110 kV između Kraljeva i Novog Pazara rešava sigurno napajanje Raške oblasti i severnog dela AP Kosovo i Metohija.

Ciljevi prostornog razvoja posebne namene definisani su polazeći od principa:

1) smanjivanja štetnog uticaja na životnu sredinu, koji podrazumeva očuvanje bezbednosti i unapređenje kvaliteta životne sredine, odnosno primenu mera zaštite i prevencije od negativnih uticaja i rizika za životnu sredinu u zoni zaštitnog pojasa dalekovoda. Prioritet u sprovođenju ovog principa jeste sprečavanje i ublažavanje štetnih uticaja funkcionisanja dalekovoda na životnu sredinu;

2) zaštite prirodnih resursa, prirodnog i kulturnog nasleđa, koji podrazumeva adekvatnu zaštitu i očuvanje postojećih ekosistema i atraktivnosti područja šireg koridora. U oblasti zaštite i uređenja prirodnih resursa, prirodnog i kulturnog nasleđa i zaštite životne sredine, kao i stvorenih vrednosti, Prostorni plan definiše mere za očuvanje, unapređenje, zaštitu i korišćenje prirode, prirodnih vrednosti i resursa, kao i stvorenih vrednosti (naselja, infrastrukturnih objekata) i njihovo uključivanje u politike prostornog razvoja;

3) održivosti postojeće funkcionalnosti u prostoru posebne namene, kao i šire, stvaranje uslova i primena mera da se održi postojeća funkcionalnost prostora uz funkcionalnost elektroenergetskog objekta;

4) stabilnosti sistema, koji omogućava funkcionisanje i zadovoljavanje osnovnih ciljeva njegove realizacije;

5) bezbednosti, kojom se sa visokim stepenom pouzdanosti garantuje sigurnost ljudskih života i materijalnih dobara od eventualne havarije na sistemu.

Zadatak izrade Prostornog plana je:

utvrđivanje koncepcije razvoja, organizacije, uređenja, zaštite i korišćenja prostora posebne namene;

definisanje mera i kriterijuma za racionalno korišćenje i očuvanje šumskog i poljoprivrednog zemljišta, vodnih područja i ostalih prirodnih resursa;

usklađivanje za ostalim infrastrukturnim sistemima koji se ukrštaju sa planiranim koridorom dalekovoda;

aktiviranje teritorijalnog kapitala i potencijala nerazvijenih područja za razvoj;

podsticanje specifičnosti i jačanje regionalnog identiteta; utvrđivanje mera i prostornih uslova za ekološki održivu integraciju planskog područja i šireg okruženja;

utvrđivanje mera za zaštitu i unapređenje životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara.

Opšti cilj Prostornog plana

Opšti cilj Prostornog plana je stvaranje uslova za izgradnju dalekovoda 2×110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 prenosnog sistema električne energije za povezivanje i rezerviranje više konzumnih područja, čime će se postići veća sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom, kao i mogućnost konekcije proizvedene energije iz obnovljivih izvora u sistem električne energije.

Operativni ciljevi Prostornog plana

Opšti cilj operacionalizuje se posebnim ciljevima i zadacima, i to:

– utvrđivanjem planskih rešenja kojima se rezerviše prostor za infrastrukturni koridor dalekovoda, utvrđuje se poseban režim zaštite koridora i kontaktnih područja;

– definisanjem odnosa sa ostalim namenama i infrastrukturnim sistemima u neposrednom kontaktu sa planiranim koridorom;

– povećanjem sigurnosti i kvaliteta napajanja električnom energijom;

-obezbeđenjem uslova za povezivanje malih HE i drugih proizvodnih objekata obnovljivih i konvencionalnih izvora energije u elektroenergetski sistem;

– obezbeđenjem uslova za funkcionisanje postojećih infrastrukturnih sistema na području Prostornog plana;

unapređenjem i izgradnjom potrebne infrastrukture za razvoj čitavog konzuma (privrede, domaćinstava i ostalih potrošača).

Posebna namena definisana je zaštitnim pojasom planiranog dalekovoda 2h110 kV, koji u skladu sa Zakonom o energetici iznosi 25 m obostrano od krajnjih faznih provodnika, odnosno 30 m od centralne ose koridora dalekovoda, uzimajući u obzir tehničke karakteristike stubova na kojima će se postavljati provodnici.

Zaštitni pojas dalekovoda je zona u kojoj se utvrđuju posebna pravila i uslovi korišćenja i uređenja prostora u cilju obezbeđenja, pre svega preventivnog i tehničkog obezbeđenja za nesmetano funkcionisanje elektroenergetskog objekta, dalekovoda 2h110 kV i zaštite okruženja od mogućih uticaja dalekovoda.

U okviru zaštitnog pojasa zadržava se namena prostora definisana važećim planskim dokumentima izrađenim na području Prostornog plana.

U zaštitnom pojasu se bez promene vlasništva na obuhvaćenim nepokretnostima, obezbeđuje službenost prolaza za vreme trajanja radova i uspostavlja trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za upravljanje dalekovodom, kod planiranja, projektovanja i izvođenja građevinskih radova, drugih radova i prenamene površina.

Izvođački pojas dalekovoda

Unutar zaštitnog pojasa dalekovoda, neposredno uz dalekovod, na 10 m obostrano od centralne ose koridora dalekovoda, ukupno 20 m definisana je zona izvođačkog pojasa, sa posebnim uslovima korišćenja i uređenja za potrebe izgradnje, održavanja i nadzora dalekovoda.

U izvođačkom pojasu se obezbeđuje prostor za izgradnju stubova dalekovoda (prema projektu za građevinsku dozvolu), trajna službenost prolaza za potrebe izvođenja radova, postavljanje instalacija dalekovoda, nadzor i redovno održavanje instalacija dalekovoda.

Dalekovod 2×110 kV je prenosni vod u sastavu prenosnog sistema električne energije.

Dalekovod 2×110 kV sastoji se od čelično-rešetkastih stubova na koje se postavljaju provodnici, kao i ostala oprema i uređaji u funkciji objekta i zaštite (zaštita od: previsokog napona dodira, slučajnog dodira delova pod naponom, atmosferskog pražnjenja, i daljinskog upravljanja /optički kabl/).

Stubovi su slobodnostojeći, visine do 42 m i postavljaju se na temeljne armirano-betonske stope. Planirani 2h110 kV vod gradiće se isključivo nadzemno.

Planirani dalekovod polazi iz TS 220/110 kV „Kraljevo 3”, koja se nalazi van građevinskog područja naselja na teritoriji grada Kraljeva, zatim ide kroz ruralno, poljoprivredno i šumsko područje grada Kraljeva, opštine Raška i grada Novog Pazara, do postojećeg stuba 110 kV dalekovoda broj 155/1, u neposrednoj blizini TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1”, u građevinskom području grada Novog Pazara.

Izbor trase predmetnog dalekovoda uslovljen je nizom faktora:

postojeća i planirana infrastruktura i pristupačnost trasi;

procena uticaja na životnu sredinu;

prirodna i nepokretna kulturna dobra;

konfiguracija i namena terena;

geomehanički uslovi;

postojeći i planirani objekti;

dužina trase;

usklađenost sa planskim dokumentima.

Dužina trase je oko 64 km i definisana je koordinatama u.s. dalekovoda.

Tabela 7: Spisak koordinata u.s. 2×110 kV dalekovoda

Red. br. stuba Koordinata Napomene Y X portal 7479348.39 4837321.44 TS „Kraljevo 3” portal 7479344.64 4837313.26 TS „Kraljevo 3” 1 7479279.57 4837334.35 2 7479068.15 4837365.72 3 7478343.81 4837025.27 4 7478160.19 4836550.13 5 7478128.79 4836440.98 6 7477581.38 4835815.60 7 7476533.23 4830655.53 8 7476145.35 4830231.89 9 7475678.14 4828234.37 10 7474497.45 4825460.02 11 7472867.29 4823603.16 12 7472337.82 4822437.77 13 7472337.80 4821395.59 14 7472673.79 4820069.91 15 7472370.88 4819111.65 16 7472180.67 4818150.41 17 7472419.06 4817449.49 18 7472531.94 4817304.63 19 7472465.63 4816794.94 20 7472757.67 4815923.88 21 7471718.50 4813006.87 22 7470212.00 4808498.69 23 7470140.13 4807755.12 24 7469567.52 4806804.33 25 7468507.50 4805987.14 26 7468283.39 4801916.82 27 7468117.47 4801406.42 28 7468160.19 4801219.85 29 7468229.07 4800139.97 30 7468159.81 4798813.76 31 7467792.95 4797509.94 32 7468129.16 4796320.38 33 7467627.18 4795235.67 34 7467128.60 4793092.16 35 7466865.22 4792769.88 36 7465768.65 4790519.17 37 7465121.90 4789554.67 38 7464812.09 4788719.52 39 7465343.66 4787463.63 40 7465456.55 4787362.58 41 7465491.31 4786528.64 42 7465135.51 4783858.39 43 7464389.92 4782645.06 44 7464325.29 4781186.97 45 7463447.87 4780168.04 46 7463142.64 4780170.47 47 7462443.43 4780206.92 u.s.-NP 1 7462382.24 4780084.70

Početak trase planiranog 2h110 kV dalekovoda je portalni stub u kompleksu TS 220/110 kV „Kraljevo 3”, u katastarskoj opštini Ratina, teritorija grada Kraljeva i ide u pravcu jugozapada do u.s. broj 1, ukršta se sa 10 kV elektroenergetskim vodom, nekategorisanim putem, radio-relejnim koridorom (u daljem tekstu: RR koridor), zatim nastavlja u istom pravcu do u.s. broj 2, odakle skreće ka jugoistoku, ukrštajući se sa planiranim elektronskim komunikacionim kablom, 10 kV elektroenergetskim vodom, nekategorisanim putem, zatim nastavlja u istom pravcu u KO Dragosinjci, trasa prelazi preko poljoprivrednog zemljišta, koje se koristi kao njive, livade i voćnjaci, sa retkim stanovanjem i velikim okućnicama. Objekti su udaljeni od zaštitnog pojasa dalekovoda, a samo pojedinačni pomoćni ili ekonomski, se nalaze bliže pojasu. Na ovom delu trasa se ukršta sa manjim vodotokom i dva nekategorisana puta i dolazi do u.s. broj 3. Od ovog stuba trasa dalekovoda skreće ka jugoistoku, ukršta se sa 10 kV elektroenergetskim vodom, nekategorisanim putem i vodotokom, prelazeći preko šumskog i poljoprivrednog zemljišta, na teritoriji KO Metikoš i dolazi do u.s. broj 4, ukršta se sa 10 kV elektroenergetskim vodom i manjim vodotokom i dolazi do u.s. broj 5. Od u.s. broj 5. trasa ide uglavnom preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ukršta se sa 110 kV elektroenergetskim vodom broj 161, zatim sa 220 kV elektroenergetskim vodom broj 214/1 i dolazi do u.s. broj 6, odakle ide u pravcu jugoistoka, uglavnom preko šumskog zemljišta, ukršta se sa RR koridorom, manjim vodotokom prelazeći na teritoriju KO Kamenica, ukršta se sa vodotokom i dolazi do u.s. broj 7, zatim skreće jugozapadno prelazeći pri tom uglavnom preko šumskog zemljišta, ukršta se sa nekategorisanim putem, a zatim ulazi u građevinsko područje naselja Meljanica, KO Meljnica i ide ukupnom dužinom od oko 220 m, ukršta se sa železničkom prugom, a zatim nastavlja kroz građevinsko područje, ukrštajući se sa državnim putem II reda, 10 kV elektroenergetskim vodom, elektronskim komunikacionim kablom i ponovo sa 10 kV elektroenergetskim vodom. Trasa nastavlja kroz građevinsko područje, a zatim ide preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ukršta se sa nekategorisanim putem i dolazi do u.s. broj 8. Od u.s. broj 8, trasa skreće jugoistočno i nastavlja preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta ukršta se sa nekategorisanim putem i vodotokom, zatim sa 10 kV elektroenergetskim vodom, prelazi na teritoriju KO Kamenica kroz šumsko područje do u.s. broj 9, a zatim skrećući jugozapadno kroz šumsko područje ulazi u KO Brezna, nastavlja kroz šumsko područje, ukršta se sa nekategorisanim putem, zatim sa vodotokom i nekategorisanim putem, a zatim uglavnom preko šumskog zemljišta dolazi do u.s. broj 10. Od u.s. broj 10 trasa skreće jugozapadno, ide preko šumskog zemljišta, ukrštajući se sa tri nekategorisana puta, a zatim ide preko poljoprivrednog zemljišta, ukršta se sa 10 kV elektroenergetskim vodom, nekategorisanim putem, a zatim preko građevinskog zemljišta, ukrštajući se sa nekategorisanim putem. Trasa dalje ide preko ostalog zemljišta (krš, vododerine), ukršta se sa nekategorisanim putem i Gvozdačkom rekom, nastavlja kroz šumsko područje, ukršta se sa dva nekategorisana puta i dolazi do u.s. broj 11. Trasa zatim skreće jugoistočno, ukršta se sa nekategorisanim putem i nastavlja preko šumskog i poljoprivrednog zemljišta do u.s. broj 12, prelazi na teritoriju KO Cerje, skrećući jugoistočno i nastavlja preko poljoprivrednog zemljišta i šumskog zemljišta do u.s. broj 13, skreće jugoistočno, ukrštajući se sa vodotokom i nastavlja do u.s. broj 14 i preko šumskog zemljišta prelazi u KO Rudnjak, ide do u.s. broj 15, a zatim dalje kroz šumsko područje nastavlja do u.s. broj 16 i u.s. broj 17 u pravcu jugoistoka. Ukrštajući se sa dva nekategorisana puta, preko poljoprivrednog zemljišta, trasa dolazi do u.s. broj 18, a zatim skrećući jugozapadno preko poljoprivrednog zemljišta, ukrštajući se sa nekategorisanim putem dolazi do u.s. broj 19. Dalje trasa skreće jugoistočno, ide preko poljoprivrednog zemljišta, ukršta se sa nekategorisanim putem, vodotokom, i nastavlja preko šumskog područja, ukršta se ponovo sa nekategorisanim putem i dolazi do u.s. broj 20, zatim skreće jugozapadno kroz šumsko područje prelazi u KO Cerje i nastavlja kroz šumsko područje, delom preko poljoprivrednog zemljišta do u.s. broj 21. U istom pravcu nastavlja ukrštajući se sa optičkim kablom, državnim putem I reda, železničkom prugom, nekategorisanim putem i rekom Ibar prelazi na teritoriju KO Ušće. Ukršta se sa nekategorisanim putem, RR koridorom, dva nekategorisana puta, ide kroz šumsko područje, ponovo se ukrštajući sa dva nekategorisana puta, zatim sa 35 kV elektroenergetskim vodom, ide preko poljoprivrednog zemljišta, a zatim se ukršta sa nekategorisanim putem i prelazi u KO Baljevac ukrštajući se sa opštinskim putem. Trasa nastavlja preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, delom u građevinskom području naselja Ušće u dužini od oko 438 m i dolazi do u.s. broj 22. Od u.s. broj 22 trasa skreće jugoistočno, ukršta se sa vodotokom i preko šumskog područja dolazi do u.s. broj 23. Od u.s. broj 23. skreće jugozapadno, ukršta se sa nekategorisanim putem, ide kroz šumsko područje, ukršta se sa vodotokom i nastavlja preko poljoprivrednog zemljišta, ukrštajući se sa vodotokom i dolazi do u.s. broj 24. Od u.s. broj 24, trasa skreće jugozapadno preko poljoprivrednog zemljišta, ukrštajući se sa dva nekategorisana puta i opštinskim putem, zatim ponovo sa tri nekategorisana puta i vodotokom. Dalje trasa nastavlja preko poljoprivrednog zemljišta, ukršta se nekategorisanim putem, zatim opštinskim, delom prelazi preko građevinskih područja naselja Pobrđe u dužini od oko 418 m, ukršta se sa 110 kV elektroenergetskim vodom broj 161 i dolazi do u.s. broj 25. Od u.s. broj 25. trasa skreće jugoistočno, kroz građevinsko područje naselja Bela Stena u dužini od oko 647 m, ukršta se sa tri nekategorisana puta, zatim ide kroz šumsko i poljoprivredno područje, ukršta se sa vodotokom, a zatim ponovo ulazi u građevinsko područje, ukršta se sa opštinskim putem i dva nekategorisana puta, a zatim ide preko poljoprivrednog i šumskog područja ukrštajući se sa tri nekategorisana puta i jednim vodotokom i dolazi do u.s. broj 26. Od u.s. broj 26, trasa skreće jugozapadno preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta dolazi do u.s. broj 27, skreće jugoistočno preko poljoprivrednog zemljišta, ukršta se sa državnim putem II reda, elektronskim komunikacionim kablom, građevinsko područje naselja Brvenica u dužini od 679 m u KO Brvenica, ukrštajući se sa naseljskim putevima, zatim sa opštinskim putem, elektronskim komunikacionim kablom, naseljskom saobraćajnicom dolazi do u.s. broj 28. Dalje se ukršta sa vodotokom, rekom Brvenicom i nastavlja preko poljoprivrednog zemljišta, ukršta se sa nekategorisanim putem, zatim vodotokom, nastavlja preko šumskog područja, ukrštajući se sa opštinskim putem prelazi u KO Beoci do u.s. broj 29. Trasa zatim skreće jugozapadno, preko šumskog područja ukrštajući se sa vodotokom, nekategorisanim putem, zatim ponovo sa dva vodotoka i tri nekategorisana puta, idući kroz šumsko područje dolazi do u.s. broj 30. Trasa skreće jugozapadno kroz šumsko područje ukrštajući se sa pet nekategorisanih puteva, zatim ide delom kroz građevinsko područje naselja Varevo dužinom od oko 1192 m, ukršta se sa 35 kV elektroenergetskim vodom, dve naseljske saobraćajnice, vodotokom i naseljskom saobraćajnicom i dolazi do u.s. broj 31. Od u.s. broj 31. trasa skreće jugoistočno ide kroz građevinsko, šumsko i poljoprivredno područje, ukršta se sa dva nekategorisana puta i vodotokom i dolazi do u.s. broj 32. Od u.s. broj 32. skreće jugozapadno, ukršta se sa dve nekategorisane saobraćajnice, dva vodotoka, nastavlja kroz šumsko područje, zatim poljoprivredno i ukršta se sa dva nekategorisana puta i dolazi do u.s. broj 33. Zatim se ukršta sa dva nekategorisana puta, ide kroz šumsko područje, ukršta se sa elektronskim komunikacionim kablom, državnim putem II reda, rekom Trnavskom i sa tri nekategorisana puta. Dalje trasa nastavlja preko ostalog zemljišta (krš), ukršta se sa vodotokom i dolazi do u.s. broj 34, skreće jugozapadno i dolazi do u.s. broj 35. Ukršta se sa dva nekategorisana puta u građevinskom području naselja Draganići, idući ukupnom dužinom od oko 537 m kroz građevinsko područje, a zatim preko poljoprivrednog zemljišta, ukrštajući se sa RR koridorom nastavlja preko šumskog područja ukrštajući se sa tri nekategorisana puta. Dalje trasa ide delom kroz građevinsko područje, ukršta se sa dva nekategorisana puta, zatim preko poljoprivrednog zemljišta, ukrštajući se sa elektronskim komunikacionim kablom i tri nekategorisana puta i dolazi do u.s. broj 36. Od u.s. broj 36, nastavlja kroz šumsko i poljoprivredno područje u KO Nosoljin, ukršta se sa dva nekategorisana puta, vodotokom, zatim prolazi kroz građevinsko područje naselja Milatković dužinom od oko 762 m, ukršta se sa dva nekategorisana puta i dolazi do u.s. broj 37. Trasa nastavlja skrećući jugoistočno, ukršta se sa dva nekategorisana puta i ulazi na teritoriju KO Milatkoviće, zatim nastavlja preko poljoprivrednog zemljišta, ukršta se sa vodotokom i dva nekategorisana puta i dolazi do u.s. broj 38, a zatim skreće jugoistočno preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ukršta se sa tri nekategorisana puta i dolazi do u.s. broj 39, ukršta se sa 110 kV elektroenergetskim vodom broj 162 i sreće jugoistočno preko šumskog zemljišta do u.s. broj 40, gde u pravcu jugozapada skreće, ukrštajući se sa RR koridorom, do u.s. broj 41. u KO Požežina, teritorija grada Novog Pazara. Od u.s. broj 41. trasa se neznatno lomi i skreće jugozapadno, preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ukršta se sa nekategorisanim putem, opštinskim putem i elektronskim komunikacionim kablom u KO Batnjik, zatim sa planiranom železničkom prugom, planiranim gasovodom visokog pritiska, nastavlja na šumskom području ukrštajući se sa nekategorisanim putem, rekom Raškom, nekategorisanim putem i državnim putem I reda. Poljoprivrednim i šumskim područjem nastavlja ukrštajući se sa tri nekategorisana puta, prelazeći na teritoriju KO Koprivnice, ukršta se sa nekategorisanim putem i ide do u.s. broj 42, gde skreće jugozapadno, preko šumskog i poljoprivrednog zemljišta, ukrštajući se sa vodotokom, u KO Postenje. Trasa nastavlja kroz šumsko područje do u.s. broj 43. Od u.s. broj 43 trasa skreće jugoistočno, kroz poljoprivredno i šumsko područje, ukršta se sa nekategorisanim putem i ide do u.s. broj 44. Trasa se dalje ukršta sa nekategorisanim putem, ide preko šumskog, delom poljoprivrednog i ostalog zemljišta, ulazi na teritoriju KO Banja, a zatim ponovo u KO Postenje i dolazi do u.s. broj 45. Od u.s. broj 45, trasa skreće jugozapadno preko šumskog zemljišta do u.s. broj 46, odakle nastavlja u građevinskom području grada Novog Pazara, ukrštajući se sa državnim putem I reda, prelazi preko planirane radne zone, ukršta se sa naseljskom saobraćajnicom, sa rekom Raškom, planiranom prugom, naseljskom saobraćajnicom i ulazi u poslovnu i stambenu zonu i zonu stanovanja do u.s. broj 47, a zatim do postojećeg stuba 110 kV elektroenergetskog voda broj 155/1, kao krajnje tačke planiranog 2h110 kV dalekovoda, ukrštajući se sa postojećom i planiranom komunalnom infrastrukturom i naseljskim saobraćajnicama.

Ukupna dužina trase dalekovoda kroz građevinsko područje grada Novog Pazara iznosi oko 653 m.

Planirani infrastrukturni objekat 2h110 kV dalekovod Kraljevo 3 – Novi Pazar 1, kao prenosni dalekovod u sistemu prenosnog sistema električne energije, je strateški važan objekat za regionalni i lokalni nivo.

Rastuće potrebe za električnom energijom privrede, ali i stanovništva, ne samo u neposrednom okruženju Prostornog plana, već i u širem regionu, mora da prati i razvoj prenosne mreže. Izgradnjom dalekovoda obezbediće se ne samo sigurnije i ekonomičnije snabdevanje privrede i stanovništva, turističkih lokaliteta, već i uspostavljanje novih kvalitetnijih uslova rada i poslovanja u privredi koji će podsticajno delovati na razvoj Raškog okruga.

U neposrednom okruženju Prostornog plana postoje prirodni uslovi za izgradnju malih HE, a kao neophodan preduslov njihove izgradnje je priključenje na prenosnu mrežu odgovarajućeg kapaciteta, što bi bilo obezbeđeno izgradnjom ovog infrastrukturnog objekta, u tom smislu postoji mogućnost stimulacije obnovljivih izvora energije i smanjenja zavisnosti od uvoza energije.

Dalekovod 2h110 kV kao elektroenergetski vod prenosnog sistema električne energije će biti preko TS 110/x u tehničkoj povezanosti sa distributivnim sistemom električne energije koji su u funkciji naselja.

Izgradnjom ovog dalekovoda omogućiće se stabilno i sigurno snabdevanje električnom energijom Raškog okruga, severnog dela AP Kosovo i Metohija, kao i povezanost više konzumnih područja i sigurnost u napajanju električnom energijom.

Poljoprivredno zemljište

Prema strukturi korišćenja zemljišta po kategorijama na području obuhvata Prostornog plana može se konstatovati zastupljenost poljoprivrednog zemljišta, prirodnih pašnjaka i kultivisanih livada, te nešto manja procentualna zastupljenost oraničnih površina. Takođe, zastupljene su i površine pod voćnjacima i pored toga što obuhvataju znatno manje površine od prethodnih kategorija.

Razvoj poljoprivrede zasniva se na ispunjenju osnovnog cilja: valorizaciji poljoprivrednih resursa i stvaranje planskih pretpostavki za obezbeđivanje optimalnih uslova za pravilno funkcionisanje poljoprivrednih resursa u okviru atara, koji su u gravitacionom području infrastrukturnog koridora.

Prostornim planom je predviđeno maksimalno očuvanje poljoprivrednog zemljišta i ublažavanje mogućih konflikata delovanja same gradnje dalekovoda i ograničenjem na upotrebu poljoprivrednog zemljišta u zaštitnom pojasu dalekovoda, u skladu sa Zakonom o energetici.

Šume i šumsko zemljište

Šuma je prostor obrastao šumskim drvećem, minimalne površine pet ari, sa minimalnom pokrivenošću zemljišta krunama drveća od 30%. Pod šumom se takođe smatraju mlade prirodne i veštačke sastojine, kao i ljudskim delovanjem ili iz prirodnih razloga privremeno neobrasle površine na kojima će se prirodno ili veštački ponovo uspostaviti šuma.

Šumom se ne smatra drveće koje se nalazi ispod dalekovoda i u koridoru izgrađenog dalekovoda, bez obzira na površinu.

Šumsko zemljište jeste zemljište na kome se gaji šuma, zemljište na kome je zbog njegovih prirodnih osobina racionalnije gajiti šume, kao i zemljište na kome se nalaze objekti namenjeni gazdovanju šumama, divljači i ostvarivanju opštekorisnih funkcija šuma i koje ne može da se koristi u druge svrhe. Osnovne namene šuma obuhvaćenih zaštitnim pojasom visokonaponskog dalekovoda 2h110 kV Kraljevo 3 – Novi Pazar 1, kojim gazduje Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume” (u daljem tekstu: JP „Srbijašume”) su proizvodnja drveta, zaštita zemljišta od erozije, stalna zaštita šuma i semenska sastojina.

Pri planiranju aktivnosti i namena površina na planskom području moraju se uzeti u obzir i primeniti odredbe Zakona o šumama, prema kojem je u šumi bez dozvole sopstvenika, odnosno korisnika šuma zabranjeno: trajno smanjivanje površina pod šumama; seča koja nije u skladu s planovima gazdovanja šumama; seča stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća; uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, odlaganje smeća, štetnih i opasnih materija i otpadaka, na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način; preduzimanje drugih radnji kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožava funkcija šume; paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, odvodnjavanje i izvođenje drugih radova kojima se vodni režim u šumi menja tako da se ugrožava opstanak ili vitalnost šume; postavljanje privremenih objekata; postavljanje tabli i oznaka na način kojim se oštećuju stabla; postavljanje ograda.

Čista seča šuma koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama može da se vrši uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove šumarstva radi elektro i drugih vodova i sličnih radova, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume. Ukoliko je za potrebe izrade plana potrebno promeniti namenu površina definisanu planskim dokumentom u šumarstvu, neophodno je, prema članu 22. Zakona o šumama, izvršiti izmene i dopune planskog dokumenta (Osnova gazdovanja šumama) za odgovarajuću gazdinsku jedinicu. Troškove izmena i dopuna snosi podnosilac zahteva na čiju inicijativu se one vrše.

Stepen ugroženosti šuma od požara u planskom području kreće se od I-VI stepena u zavisnosti od sastojine koja se nalazi na obuhvaćenom prostoru.

Gazdovanje šumama, u smislu Zakona o šumama, podrazumeva skup usaglašenih stručnonaučnih, tehničko-tehnoloških, ekonomskih, organizacionih i društvenih aktivnosti koje se u određenom periodu preduzimaju u šumi radi njene zaštite, održavanja, unapređivanja i korišćenja.

Šume treba da ostvare zaštitne, kulturno-socijalne i proizvodne funkcije. Kako bi se postigli zadati ciljevi i ostvarile osnovne funkcije šuma potrebno je:

šumsko zemljište koristiti u skladu sa njegovim biološkim kapacitetima;

organizovati trajnu maksimalnu šumsku proizvodnju;

očuvati postojeće šume, šumsko zemljište i unaprediti njihovo stanje;

sanirati izrazito loša uzgojna stanja (degradirana, razređena i dr.), kao i zrele i prezrele sastojine sa prisutnim destruktivnim procesima drvne mase;

zaštititi šume od negativnog delovanja i uspostaviti stabilnost šumskih ekosistema;

šumama u zaštićenim područjima gazdovati u skladu sa aktima o njihovoj zaštiti;

u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti, izbegavati korišćenje invazivnih vrsta, radi očuvanja biodiverziteta.

Ha području obuhvata Prostornog plana šumama gazduju JP „Srbijašume” , Šumarski fakultet iz Beograda i ostali sopstvenici.

Na području zaštićenog prirodnog dobra Specijalni rezervat prirode „Goč-Gvozdac”, trasa dalekovoda prolazi kroz režim zaštite III stepena, prostorom koji je obrastao visokom šumom bukve i kitnjaka, veštački podignute sastojine crnog bora, veštački podignute sastojine smrče, kao i kroz prostore koji su obrasli livadskim ekosistemima.

Šumama i šumskim zemljištem na području obuhvata Prostornog plana, gazdovaće se na osnovu planskih dokumenata (osnove gazdovanja šumama i programi gazdovanja šumama) koji se donose za period od deset godina. Sprovođenje osnova i programa gazdovanja šumama, obezbediće se godišnjim izvođačkim planom gazdovanja. Plan razvoja, osnove i programi moraju biti međusobno usaglašeni.

Uređenje i opremanje šumskog zemljišta vršiće se usklađivanjem plana razvoja šumskog područja i osnova gazdovanja šumama sa posebnom namenom iz Prostornog plana. Na šumskom zemljištu na kome se proglasi javni interes, vršiće se promena namene u skladu sa Zakonom o šumama.

S obzirom da koridor dalekovoda delom prelazi i preko šumskog zemljišta, to će iziskivati krčenje terena u svrhu nesmetanog funkcionisanja infrastrukturnog objekta i obezbeđenja uslova u toku izgradnje i prilaza tokom funkcionisanja objekta u skladu sa Zakonom o energetici.

Potrebno je minimizirati seču i krčenje šuma na neophodne površine za funkcionisanje infrastrukturnog koridora, a nakon završetka radova sprovesti sanaciju površina.

Potrebno je ispoštovati standarde zaštite, a sve planske aktivnosti sprovoditi na način koji će obezbediti uslove za očuvanje stabilnosti terena i primeniti odgovarajuće bioinženjerske mere koje predviđaju zaštitu terena od erozije i stalnih i povremenih vodotokova od zasipanja stenskim ili zemljanim materijalom.

Vode

Voda i vodotoci su dobra od javnog interesa pod posebnom zaštitom i koriste se na način i pod uslovima u skladu sa Zakonom o vodama. Osnovno opredeljenje je očuvanje kvaliteta voda.

Na području Prostornog plana nalaze se vodotoci: reka Ribnica, reka Brvenica, reka Ibar i Trnavska reka, kao i veći broj manjih stalnih i povremenih tokova. Ovi vodotoci pripadaju podslivu/slivu Zapadne Morave, odnosno vodnom području Morave.

Koridor dalekovoda će delom prelaziti preko vodnog zemljišta, vodotoka i kanala, kao i nebranjenog dela pored vodotokova, tj. plavnog terena. Prelazak dalekovoda preko vodnog zemljišta i plavnih terena iziskuje određenu visinu stubova i način postavljanja stubova, za nesmetano funkcionisanje kako vodotoka, tako i dalekovoda. Izgradnja dalekovoda, kao i stavljanje istog u funkciju neće imati uticaja na narušavanje kvaliteta voda.

Na vodnom zemljištu nije dozvoljena izgradnja nadzemnih objekata (šahtova, ograda, ventila, oznaka i sl.), a podzemni objekti moraju podnositi opterećenje teške građevinske mehanizacije kako bi se omogućio nesmetan prilaz i rad mehanizacije za održavanje vodnih objekata.

Izgradnjom novih objekata ne sme se ugroziti, niti sprečiti prirodno odvodnjavanje okolnog terena.

Mineralne sirovine

Na osnovu službene evidencije katastra eksploatacionih polja koje se vodi u Ministarstvu rudarstva i energetike, utvrđeno je da na području šire planske analize Prostornog plana postoje eksploataciona polja mineralnih sirovina:

„Ukras” rudnici i industrija mermera, Novi Pazar, eksploataciono polje broj 111, lokalitet Novi Pazar. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7463100.000 4781900.000 7463196.000 4781900.000 7464195.000 4780342.000 7463797.000 4780342.000 7463300.000 4781106.000

2) „Magnohrom”, pogon rudnik „Bela Stena”, Baljevac na Ibru, eksploataciono polje broj 100, lokalitet Raška-Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7469200.000 4804900.000 7469600.000 4804800.000 7469800.000 4804500.000 7469600.000 4804300.000 7469200.000 4804300.000 7468900.000 4804600.000 7469000.000 4804900.000

3) JP PEU „Ibarski Rudnici”, Baljevac na Ibru, eksploataciono polje broj 470, lokalitet Raška. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7468900.000 4805180.000 7468900.000 4805680.000 7469580.000 4805680.000 7469580.000 4805180.000

4) Ibarski rudnici kamenog uglja Baljevac na Ibru, eksploataciono polje broj 178, lokalitet Boljevac na Ibru-Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7468750.000 4805250.000 7470000.000 4806750.000 7470050.000 4806750.000 7470050.000 4806200.000 7468750.000 4806200.000

5) Ibarski rudnici kamenog uglja Baljevac na Ibru, eksploataciono polje broj 11, lokalitet Raška-Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7469825.000 4807250.000 7469825.000 4806925.000 7470250.000 4806925.000 7470250.000 4806175.000 7468975.000 4806175.000 7468975.000 4807250.000

6) JP PEU „Ibarski Rudnici”, Baljevac na Ibru, eksploataciono polje broj 485, lokalitet Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7468500.000 4810185.000 7469585.000 4810185.000 7470725.000 4809717.000 7470750.000 4809102.000 7469545.000 4809575.000 7468500.000 4809575.000

7) Ibarski rudnici kamenog uglja Baljevac na Ibru, eksploataciono polje broj 177, lokalitet Ušće-Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7467750.000 4815000.000 7469250.000 4815000.000 7469250.000 4814000.000 7470000.000 4814000.000 7470000.000 4813000.000 7467750.000 4813000.000

8) Rudnik magnezita „Bogutovac” iz Kraljeva, eksploataciono polje broj 201, lokalitet Ušće-Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7461978.000 4816000.000 7469985.000 4816000.000 7469997.000 4814017.000 7463980.000 4814005.000

9) „Bremer” d.o.o, Zemun, eksploataciono polje broj 516, lokalitet Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7469660.000 4819380.000 7469810.000 4819410.000 7470050.000 4818290.000 7469820.000 4818260.000

10) „MM Stena” d.o.o, Kraljevo, eksploataciono polje broj 478, lokalitet Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7476294.000 4829339.000 7476287.000 4829453.000 7476319.000 4829630.000 7476363.000 4829713.000 7476457.000 4829745.000 7476443.000 4829830.000 7476469.000 4829882.000 7476653.000 4829847.000 7476673.000 4829755.000 7476712.000 4829724.000 7476740.000 4829550.000 7476576.000 4829300.000 7476492.000 4829319.000 7476457.000 4829304.000 7476393.000 4829310.000

11) „Magnohrom” industrija vatrostalnog materijala, Kraljevo, eksploataciono polje broj 24, lokalitet Raška-Kraljevo. Odobreni eksploatacioni prostor određen je koordinatama X i Y prelomnih tačaka, i to:

X Y 7469400.000 4804400.000 7469000.000 4804400.000 7469000.000 4804800.000 74619400.000 4804800.000

Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za geologiju i rudarstvo odobrilo je izvođenje geoloških istraživanja mineralnih resursa, i to:

1) Preduzeću ,,Rockstone group” d.o.o. iz Kaća izvođenje geoloških istraživanja polimetalične mineralizacije olova, cinka i pratećih metala na području „Željin-Gokčanica”. Prostor je određen sledećim koordinatama:

X Y 7475000.000 4818000.000 7480750.000 4818000.000 7480750.000 4815000.000 7481250.000 4813550.000 7488000.000 4813550.000 7488000.000 4811500.000 7486500.000 4809000.000 7484000.000 4808000.000 7477500.000 4808000.000 7474350.000 4810250.000 7477500.000 4813000.000 7471250.000 4816800.000

2) Preduzeću ,,Balkan Gold” d.o.o iz Beograda, izvođenje geoloških istraživanja mineralizacije borata i prateće asocijacije elemenata (Li,Na,St,K) na području Jarandolskog neogenog basena kod Baljevca na Ibru, broj polja 2065. Prostor je određen sledećim koordinatama:

X Y 7462630.000 4808800.000 7466400.000 4808800.000 7466400.000 4806000.000 7468100.000 4806000.000 7468400.000 4804750.000 7470000.000 4804750.000 7471150.000 4806200.000 7473400.000 4806200.000 7473400.000 4803000.000 7472750.000 4803000.000 7472750.000 4804750.000 7471000.000 4804750.000 7471000.000 4803000.000 7467700.000 4803000.000 7467700.000 4801300.000 7464740.000 4801335.000 7464177.000 4802550.000 7464250.000 4803940.000 7463685.000 4804980.000 7464825.000 4806360.000

3) društvu NIS a.d. Novi Sad, teritorija Republike Srbije južno od Save i Dunava, Broj Rešenja: 310-02-059/2010-06, mineralna sirovina nafta i gas, list u katastru 1915. Prostor je omeđen koordinatama:

42°15’22“ i 45°03’06“ severne geografske širine i

19°00’54“ i 23°00’43“ istočne geografske dužine

4) privrednom društvu Taor d.o.o, Beograd, lokalitet Kremiće- aplikant za istražno pravo, mineralna sirovina Cu, Pb, Zn, u sledećim koordinatama:

X Y 7467920.000 4802000.000 7472000.000 4802000.000 7471995.000 4793160.000 7469880.000 4795000.000 7467940.000 4795000.000

Na trasi predmetnog infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda istražene su overene rezerve sledećih mineralnih sirovina:

1) rezerve uglja „Jarando” u ukupnom iznosu 941.964 tona, lokalizovane su u okviru sledećih koordinata:

X Y 7469399.000 4805933.000 7469490.000 4806148.000 7470108.000 4806561.000 7470159.000 4806553.000 7469999.000 4806201.000 7469999.000 4806052.000 7469788.000 4805742.000

X Y 7469745.000 4806375.000 7469817.000 4806205.000 7470050.000 4806165.000 7470185.000 4806015.000 7470165.000 4805660.000 7469790.000 4805350.000 7469300.000 4805475.000 7469157.000 4805735.000 7469420.000 4805930.000 7469500.000 4806115.000 7469640.000 4806220.000 7469660.000 4806330.000

2) rezerve uglja „Tadenje” u ukupnom iznosu 438.470 tona, lokalizovane su u okviru sledećih koordinata:

X Y 7468971.000 4809712.000 7468903.000 4809773.000 7468886.000 4809855.000 7468969.000 4809916.000 7469114.000 4809980.000 7469284.000 4809976.000 7469377.000 4809913.000 7469363.000 4809766.000 7469125.000 4809702.000

3) rezerve uglja „Pogorelica” u ukupnom iznosu 1.276.270 tona, lokalizovane su u okviru sledećih koordinata:

X Y 7470020.000 4809738.000 7470424.000 4809723.000 7470450.000 4809668.000 7470296.000 4809521.000 7470225.000 4809510.000 7470116.000 4809447.000 7470079.000 4809575.000 7469998.000 4809598.000 7469961.000 4809672.000 7469972.000 4809717.000

4) rezerve bornih minerala u ležištu „Pobrđski potok” kod Baljevca na Ibru u ukupnom iznosu 159.100 tona, lokalizovane su u okviru sledećih koordinata:

X Y 7469578.000 4805200.000 7469259.000 4805200.000 7469125.000 4805252.000 7469045.000 4805490.000 7469050.000 4805600.000 7469250.000 4805600.000 7469250.000 4805450.000 7469578.000 4805450.000

X Y 7469612.000 4805088.000 7469515.000 4805090.000 7469464.000 4805109.000 7469422.000 4805170.000 7469400.000 4805142.000 7469350.000 4805153.000 7469309.000 4805279.000 7469185.000 4805389.000 7469276.000 4805427.000 7469345.000 4805365.000 7469376.000 4805225.000 7469438.000 4805214.000 7469530.000 4805143.000 7469557.000 4805140.000 7469581.000 4805116.000 7469607.000 4805116.000

5) rezerve dolomita:

(1) u ležištu „Cerje sever I” kod Polumira u ukupnom iznosu 246.902 m3, lokalizovane su u okviru sledećih koordinata:

X Y 7469702.000 4819383.000 7469776.000 4819383.000 7469801.000 4819268.000 7469766.000 4819268.000 7469701.000 4819314.000 7469661.000 4819314.000

(2) rezerve dolomita u ležištu „Cerje sever II”

X Y 7469743.000 4819135.000 7469861.000 4819135.000 7469861.000 4819095.000 7469848.000 4819007.000 7469754.000 4819007.000 7469742.000 4819095000

(3) rezerve dolomita u ležištu „Cerje jug”

X Y 7469925.000 4818437.000 7470004.000 4818361.000 7469980.000 4818342.000 7469998.000 4818319.000 7469933.000 4818269.000 7469914.000 4818292.000 7469832.000 4818328.000 7469814.000 4818352.000

6) rezerve andezita u ležištu „Kamenica” kod Kraljeva u ukupnom iznosu 4.628.729 m3, lokalizovane su u okviru sledećih koordinata:

X Y 7476455.000 4829405.000 7476325.000 4829488.000 7476310.000 4829541.000 7476336.000 4829634.000 7476367.000 4829706.000 7476435.000 4829722.000 7476655.000 4829567.000 7476595.000 4829440.000

7) rezerve opekarske sirovine u ležištu „Prćinova” kod Novog Pazara u ukupnom iznosu 950.790 m3, lokalizovane su u okviru sledećih koordinata:

X Y 7460917.000 4782804.000 7460783.000 4782732.000 7460632.000 4782761.000 7460535.000 4782938.000 7460568.000 4783236.000 7460726.000 4783155.000

Spisak istražnih i eksploatacionih polja podzemnih voda koja se nalaze na području šire planske analize Prostornog plana:

Istražna polja:

1) izvorište termalne vode u Novopazarskoj Banji, odobrenje izdato preduzeću AQUA TERMALE. Prostor je određen sledećim koordinatama:

X Y 7463723.000 4779387.000 7464210.000 4779387.000 7464210.000 4778858.000 7463723.000 4778858.000

Eksploatacioni objekti sa overenim rezervama:

1) izvorište pitke vode, bunar B-1, u selu Banja, odobrenje izdato preduzeću SZTR „Hadziibrahimović”, Novopazarska Banja bb. Lokalitet je određen sledećim koordinatama:

X Y 7463900 4778925

Zone sanitarne zaštite:

II Zona sanitarne zaštite određena je sledećim koordinatama:

X Y 7463670.345 4778861.81 7463711.832 4778915.15 7463769.406 4778943.09 7463859.999 4778960.024 7463922.013 4778951.452 7463956.519 4778904.99 7463966.679 4778852.497 7463942.126 4778796.617 7463884.553 4778755.977 7463843.066 4778756.823 7463810.893 4779778.837 7463705.059 4778793.23 7463686.432 4778805.083

III Zona sanitarne zaštite određena je sledećim koordinatama:

X Y 7463954,509 4778988,923 7463983,419 4778968,955 7464011,465 4778920,272 7464029,456 4778763,638 7464017,463 4778680,524 7463980,755 4778635,439 7463896,935 4778638,402 7463720,828 4778687,509 7463608,221 4778695,129 7463574,354 4778720,529 7463471,061 4778736,616 7463410,101 4778778,949 7463399,094 4778823,822 7463487,994 4778964,369 7463581,974 4778950,823 7463677,648 4778945,743 7463740,463 4778965,216 7463865,608 4778996,543

2) Izvorište pitke vode Brvenica, odobrenje izdato preduzeću JKP „Raška”, Raška. Lokalitet je određen sledećim koordinatama:

X Y 7466179 4799788

Zone sanitarne zaštite:

II Zona sanitarne zaštite određena je sledećim koordinatama:

X Y 7466179,000 4799788,000 7465957,493 4799033,551 7466036,233 4798620.8 7465496,51 4798383.911 7465065.546 4797542.568 7464902.139 4797489.228 7464446.314 4797744.176 7463208.802 4796634.94 7462692.8 4796688.873 7462316.244 4797495.324 7463329.706 4798054.125 7463673.242 4798126.515 7463759.602 4798305.586 7465117.235 4798902.487 7465202.325 4799386.358 7465932.576 4799743.229

III Zona sanitarne zaštite određena je sledećim koordinatama:

X Y 74666179 4799788 7466179.43 4799694.376 7466131.238 4799612.303 7466057.206 4798234.466 7466590.869 479887.391 7465040.442 4797206.949 7464703.044 4795071.44 74663181.687 4794523.751 74660914.204 4795709.087 74660038.431 4796928.818 7461083.537 4797616.737 7461440.725 4798701.53 7462131.289 4798857.635 7463388.063 4798857.635 7464369.669 4799294.198 7465867.646 4799702.959 7465932.576 4799743.229

Trasa planiranog dalekovoda 2h110 kV i posebna namena – zaštitni pojas dalekovoda se nalaze izvan istražnih i eksploatacionih polja podzemnih voda i zona sanitarne zaštite izvorišta.

Prelazak trase dalekovoda preko istražnih prostora i ležišta mineralnih sirovina sa overenim rezervama, iziskuje prema članu 66. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15), kojim se određuje da izgradnja zgrada, javnih puteva, železničkih pruga, kanala i drugih saobraćajnica, kao i električnih vodova visokog napona sa određenim zaštitnim stubovima na eksploatacionom polju, kao i ostalih infrastrukturnih objekata, pribavljanje prethodne saglasnosti nadležnog ministarstva. Pre izdavanja lokacijskih uslova koji se izdaju u skladu sa posebnim propisima za izgradnju objekata, pribavlja se mišljenje privrednog subjekta koji vrši eksploataciju o predloženom pravcu i položaju ovih objekata na eksploatacionom polju. Nosilac eksploatacije koji vrši eksploataciju ima pravo na naknadu stvarne štete prouzrokovane izgradnjom objekata.

U analiziranom području nalaze se zaštićena prirodna dobra (Spomenik prirode „Crni bor u klisuri reke Ibar”, deo Specijalnog rezervata prirode „Goč-Gvozdac” i deo Parka prirode „Golija”) i deo područja koje je evidentirano prirodno dobro (planina Stolovi). U obuhvatu Prostornog plana su delovi ekološki značajnih područja, delovi Ekološke mreže (u daljem tekstu: EM) Srbije (EM „Klisure Ibra”, EM „Goč”, i EM „Golija”) i područja od međunarodnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti (IPA područje „Klisure Ibra”, IPA područje „Golija”, IBA područje „Golija” i EMERALD područje „Golija”).

Trasa dalekovoda sa zaštitnim pojasom prolazi kroz deo zaštićenog prirodnog dobra Specijalni rezervat prirode „Goč-Gvozdac” (u režimu zaštite III stepena), ekološki značajno područje i deo EM Srbije „Klisura Ibra” i „Goč”, kao i istočni i jugoistočni obod planine Stolovi, odnosno prostor koji je evidentiran kao prirodno dobro „Planina Stolovi”.

Na području zaštićenog prirodnog dobra Specijalni rezervat prirode „Goč-Gvozdac” trasa dalekovoda prolazi prostorom koji je obrastao visokom šumom bukve i kitnjaka, veštački podignute sastojine crnog bora, veštački podignute sastojine smrče, kao i kroz prostore koji su obrasli livadskim ekosistemima.

Na osnovu rešenja nadležne institucije za zaštitu prirode, planirana trasa dalekovoda sa svojim zaštitnim pojasom neće ugroziti osnovne prirodne vrednosti područja Specijalnog rezervata prirode „Goč-Gvozdac”, uz primenu sledećih uslova zaštite prirode:

u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, a s obzirom da se planirani objekat nalazi na Listi II Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/08), investitor je obavezan da u daljem postupku sprovođenja Prostornog plana, podnese zahtev ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine u vezi potrebe izrade Studije o proceni uticaja izgradnje i eksploatacije dalekovoda na životnu sredinu. Studija o proceni uticaja izrađuje se na nivou idejnog projekta i bez saglasnosti na studiju, odnosno rešenja da izrada studije nije potrebna, ne može se pristupiti izvođenju radova;

utvrditi namenu površina (građevinsko, šumsko, poljoprivredno zemljište, privredne, radne i turističke zone), definisati osnovne urbanističke i građevinske parametre;

strogo se pridržavati planirane trase i koridora oko nje (zaštitni i izvođački pojas). Izgradnja ispod ili u blizini zaštitnog pojasa dalekovoda uslovljena je tehničkim propisima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova, odnosno saglasnošću nadležnog preduzeća;

planirati organizaciju zona gradilišta (sa jasno preciziranim lokacijama za privremene objekte, parkinge, deponije materijala, prolazak mehanizacije i sl.), kao i projekat sanacije i uređenja terena. Lokacije predviđene organizacijom gradilišta treba što više smestiti izvan šumskih područja;

odlagališta građevinskog materijala i opreme, deponije građevinskog i drugog otpada, privremeni objekti za smeštaj radnika, pristupne saobraćajnice, parkinzi građevinskih i drugih mašina i drugi prateći objekti tokom izgradnje i eksploatacije dalekovoda ne mogu biti locirani na teritoriji zaštićenih prirodnih dobara, ekološki značajnim područjima i područjima koji se nalaze u postupku zaštite;

za sanitarne otpadne vode i čvrsti otpad sa gradilišta predvideti posebne, mobilne, kontejnere. Mesto i način njihovog pražnjenja rešava se u dogovoru sa nadležnim komunalnim preduzećem;

ispuštanje otpadnih voda nastalih usled redovnog održavanja opreme i alata u fazi izgradnje u zemljište, podzemne i površinske vode nije dozvoljeno;

tokom priprema i izvođenja radova, treba maksimalno koristiti postojeću mrežu saobraćajnica i izbegavati izgradnju novih puteva za privremeno korišćenje, čime bi se dodatno povećala fragmentacija prostora i prirodnih i poluprirodnih staništa;

prilikom razvlačenja montažne sajle, vodova i prenosa opreme, potrebno je koristiti tehniku koja ne oštećuje trajno zemljište, šumu i zasade;

kod iskopa za temelje stubova, potrebno je pedološki vredan površinski sloj zemljišta posebno odložiti i koristiti za završnu prekrivku iskopa. Višak materijala, ukoliko nije pedološki vredan, ukloniti sa trase na odgovarajuću deponiju ili lokaciju koju odredi nadležna komunalna služba ili vlasnik/korisnik zemljišta;

pre početka radova investitor je dužan da obavesti organe lokalne samouprave i šumskog gazdinstva. Takođe, izvođenje radova predvideti sukcesivno, po zateznim poljima dalekovoda, kako bi se smanjio obim jednovremenog ometanja lokalnih aktivnosti i mogućih akcidenata. Početak i vreme trajanja radova se pravovremeno prijavljuje nadležnim preduzećima, lokalnoj zajednici i vlasnicima objekata u blizini dalekovoda;

kod približavanja planiranih dalekovoda pojedinačnim stambenim objektima, potrebno je u cilju preventivne zaštite od mogućeg prekoračenja bazičnih vrednosti (E=2 kV/m, B=40µT) utvrđenih Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima, sprovesti proveru referentnih graničnih nivoa izloženosti električnim i magnetskim poljima;

uništavanje i uklanjanje vegetacije izbeći ili svesti na najmanju moguću meru, kako bi se izbegla pojava intenzivnijih procesa erozije. Po završetku radova obavezno uspostaviti biljni pokrivač (kultivisati teren) na svim ugroženim mestima, primenom autohtonih vrsta, odnosno takvih vrsta koje su biološki postojane u datim klimatskim uslovima. Unošenje alohtonih vrsta je zabranjeno;

ukoliko je neophodno izvršiti uklanjanje drvenaste vegetacije, za isto je neophodna doznaka nadležne šumske uprave JP „Srbijašume” i Šumarskog fakulteta (Specijalni rezervat prirode „Goč-Gvozdac”);

stabla u blizini mesta postavljanja dalekovoda obezbediti od oštećenja usled manipulacije građevinskih mašina i transportnih sredstava ili skladištenja opreme, instalacija koja se ugrađuje i dr;

radi ublažavanja štetnih posledica na prirodu, obavezno je planirati sprovođenje kompenzacionih mera u skladu sa rešenjem koje donosi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o kompenzacionim merama („Službeni glasnik RS”, broj 20/10);

predvideti preduzimanje odgovarajućih antierozivnih mera, za slučaj da se u toku izvođenja građevinskih radova i prilikom eksploatacije objekta pokrenu procesi erozije ili spiranja zemljišta na trasi dalekovoda;

neophodno je poštovati sve zakonom predviđene mere zaštite kako pri transportu tako i pri rukovanju eksplozivnim sredstvima, ukoliko bude neophodna njihova upotreba. Transport i rukovanje eksplozivnim materijama moraju se poveriti ovlašćenim organizacijama i licima;

miniranje projektovati i izvoditi tako da se isključe sve moguće negativne posledice po ljude i objekte u neposrednom i širem okruženju;

projektnim rešenjem, izborom opreme i kvalitetnim izvođenjem obezbediti pouzdanu zaštitu od akcidenata, rizika od napona koraka i dodira, pojave nedozvoljenog nivoa prenapona i dr;

predvideti saniranje lokacije, ukoliko prilikom izvođenja građevinskih radova ili u toku eksploatacije dođe do havarijskog izlivanja ulja, maziva ili goriva, odnosno ukoliko usled nepravilne manipulacije naftom i njenim derivatima, prilikom korišćenja građevinskih mašina i drugih postrojenja, pranja vozila i mehanizacije izvan za to predviđenih i uređenih mesta, neadekvatno uređenog gradilišta i drugim aktivnostima koje se ne sprovode po preporukama tehničkih mera zaštite u toku izgradnje, dođe do zagađenja reka i drugih vodotoka i okolnog tla. U tom smislu, moraju se predvideti odgovarajuće mere sanacije i sprečavanja širenja zagađenja, mere zaštite živog sveta vodotoka i mere rekultivacije zemljišta, zamenom i zatravljivanjem;

nakon okončanja svih građevinskih radova obavezno sanirati sve degradirane površine (planiranje zemljišta, zatravljivanje i sl.) i ukloniti sve viškove građevinskog materijala i opreme, mašine i dr. Potrebno je planirati revitalizaciju poluprirodnih ili prirodnih staništa i vegetacije nakon izgradnje objekta;

ukoliko se u toku radova naiđe na geološka ili paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr.), koja bi mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost u skladu sa odredbom člana 99. Zakona o zaštiti prirode, nalazač je dužan da o nalazu obavesti ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine u roku od osam dana od pronalaska i preduzme mere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe do dolaska ovlašćenog lica.

Kvalitet životne sredine predmetnog prostora je u određenoj meri očuvan, jer najveći deo planirane trase dalekovoda prolazi preko poljoprivrednog, šumskog i manjim delom vodnog i građevinskog zemljišta. Prilikom izbora trase vodilo se računa da i izolovana, individualna domaćinstva budu dovoljno udaljena zbog potencijalno negativnih uticaja na njih. Zemljište, koje je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, delimično je ugroženo zbog nekontrolisane primene agrohemijskih mera zaštite. Tačnih podataka o obimu ovakve vrste ugrožavanja zemljišta nema, jer ne postoje istraživačke aktivnosti koje bi dale konkretnije vrednosti.

Na koridoru predmetnog dalekovoda nema objekata za koje je propisana povećana osetljivost, u skladu sa Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09).

Uticaj planiranog dalekovoda na kvalitet životne sredine je sveden na najmanju meru samim izborom optimalnog rešenja u kontekstu zauzeća i namene površina, koje su rezervisane za ovu namenu.

Zaštita životne sredine

Adekvatnom primenom i poštovanjem mera zaštite životne sredine značajno će se doprineti smanjenju verovatnoće izlaganja stanovništva eventualnim akcidentima i uticajima prilikom izgradnje i redovnog funkcionisanja predmetnog infrastrukturnog objekta.

Uticaji dalekovoda na životnu sredinu i mere zaštite u toku izgradnje

Dalekovod zahteva promenu namene postojećeg poljoprivrednog zemljišta samo na mestu postavljanja stubova. Postavljanjem stubnih mesta na međe ili krajeve parcela će se očuvati u najvećoj meri funkcija predmetnog prostora. Trasa dalekovoda najvećim delom prolazi van građevinskih područja naselja, osim građevinskog područja i zona sa izolovanim poljoprivrednim domaćinstvima i građevinskog područja grada Novog Pazara. Ovaj prostor je po nameni radna zona, što svakako ne predstavlja barijeru za eventualno širenje građevinskih područja, a neće uticati ni na raseljavanje stanovništva.

Negativan uticaj na zemljište ispoljava se delom preko zauzetih površina, odnosno preko sniženja vrednosti zemljišta i drugih nepokretnosti u oblasti koridora dalekovoda i tokom iskopa zemlje za temelje stubova. Kako će se ovi radovi izvoditi na svakih 300-400 m i zahvataju manje površine zemljišta, nakon izrade temelja, vršiće se zatrpavanje jama i rekultivacija degradiranih površina tokom izgradnje odnosno dovođenje u prvobitno stanje.

Pri izgradnji, održavanju i demontaži dalekovoda nastaju izvesne količine otpada, među kojima su značajniji: iskorišćeni provodnici, oštećeni izolatori, metalni delovi stubova i manje količine otpada od korišćenih materijala, koji se mora adekvatno odlagati u određene kontejnere i reciklirati (u zavisnosti od vrste materijala).

Odlagališta građevinskog materijala i opreme, deponije građevinskog i drugog otpada, privremeni objekti za smeštaj radnika, pristupne saobraćajnice, parkinzi građevinskih i drugih mašina i drugi prateći objekti tokom izgradnje i eksploatacije dalekovoda ne mogu biti locirani na teritoriji zaštićenih prirodnih dobara, ekološki značajnim područjima i područjima koji se nalaze u postupku zaštite.

Kod iskopa za temelje stubova, potrebno je pedološki vredan površinski sloj zemljišta posebno odložiti i koristiti za završnu prekrivku iskopa. Višak materijala, ukoliko nije pedološki vredan, potrebno je ukloniti sa trase na odgovarajuću deponiju ili lokaciju koju odredi nadležna komunalna služba ili vlasnik/korisnik zemljišta.

Potrebno predvideti saniranje lokacije ukoliko prilikom izvođenja građevinskih radova ili u toku eksploatacije dođe do havarijskog izlivanja ulja, maziva ili goriva, odnosno ukoliko usled nepravilne manipulacije naftom i njenim derivatima, prilikom korišćenja građevinskih mašina i drugih postrojenja, pranja vozila i mehanizacije izvan za to predviđenih i uređenih mesta, neadekvatno uređenog gradilišta i drugim aktivnostima koje se ne sprovode po preporukama tehničkih mera zaštite u toku izgradnje, dođe do zagađenja reka i drugih vodotoka i okolnog tla. U tom smislu, moraju se predvideti odgovarajuće mere sanacije i sprečavanja širenja zagađenja, mere zaštite živog sveta vodotoka i mere rekultivacije zemljišta, zamenom i zatravljivanjem.

Nakon okončanja svih građevinskih radova obavezno je saniranje sve degradirane površine (planiranje zemljišta, zatravljivanje i sl.) i ukloniti sve viškove građevinskog materijala i opreme, mašine i dr. Potrebno je planirati revitalizaciju poluprirodnih ili prirodnih staništa i vegetacije nakon izgradnje objekta;

Uticaji dalekovoda i mere zaštite okoline tokom funkcionisanja

Tokom eksploatacije dalekovoda nema pojave otpadnih materija, koje bi narušile kvalitet životne sredine (osim malih količina tokom održavanja, koje su napred navedene).

Međutim, u blizini nadzemnih dalekovoda javljaju se elektromagnetna polja industrijskih frekvencija. Pored toga, po pravilu, povećava se ugroženost električnih i elektronskih uređaja u okolini. U pogledu mogućih uticaja elektromagnetnog polja na čoveka mogu se klasifikovati dve kategorije uticaja: kratkoročni i dugoročni. U prvoj kategoriji uticaja efekti su dobro poznati i generalno se opisuju gustinom struje unutar čovečjeg tela, koja se može izračunavati primenom odgovarajućih metoda. Ovi efekti su značajni za radnike, čije je radno mesto vezano za povremenu izloženost jakim elektromagnetnim poljima, a nisu značajni za ostalo stanovništvo.

Statički elektricitet indukovan u okolini visokonaponskih objekata može da bude izvor neprijatnosti za čoveka, ali i život čoveka može da bude ugrožen dodirom ili nedozvoljenim približavanjem visokonaponskim objektima. Dugoročni efekti izlaganja elektromagnetnom polju niskog intenziteta nisu dovoljno proučeni.

Gradijenti električnih i magnetnih polja i indukovanih struja su ograničeni zakonima i podzakonskim aktima, kao i preporukama Evropske unije. Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima utvrđene su granice za zone povećane osetljivosti, ali na predmetnom koridoru nema objekata za koje je propisana povećana osetljivost, što je postignuto adekvatnim lociranjem trase.

Negativan uticaj dalekovoda reflektuje se i kroz pojavu određenog nivoa buke. Izvor buke u okolini dalekovoda je poznati fenomen „korone” (lokalni električni proboj vazduha). Jačina nastale buke zavisna je od naponskog nivoa i vremenskih uslova, a najjača buka javlja se kada pada kiša. Dalekovodi su inače uglavnom tihi tokom suvih perioda. Za predmetni dalekovod 110 kV, prema domaćim i svetskim iskustvima, merenja su pokazala da nivo buke najviše može iznositi oko 40 dB, što ne prelazi dozvoljene vrednosti propisane Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, broj 75/10).

Preventivne mere zaštite životne sredine od navedenih uticaja dalekovoda će se postići održavanjem propisanih sigurnosnih visina i udaljenosti u zaštitnoj zoni dalekovoda, što će smanjiti rizik negativnih uticaja na zdravlje ljudi. Kao osnov za praćenje uticaja na životnu sredinu, potrebno je uspostaviti monitoring parametara, koji karakterišu elektromagnetno polje i buku, odmah po puštanju objekta u rad, na lokacijama duž trase i u neposrednoj blizini, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja, odnosno Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima.

Sam dalekovod, sa provodnicima, užadima i stubovima, u određenoj meri menja, odnosno narušava pejzažne karakteristike prostora kroz koji prolazi i vrši u navedenom kontekstu trajan uticaj na pejzaž. Međutim, izborom trase izvan naseljenih mesta i dovoljnim rastojanjima od državnih puteva i železničkog saobraćaja, postignuta je u određenoj meri slabija uočljivost i vizuelna sakrivenost dalekovoda.

Provodnici dalekovoda predstavljaju opasnost za ptice na pojedinim lokalitetima, ili gde postoje značajna staništa krupnijih ptica, ali su istraživanja pokazala da su ovi uticaji veoma mali jer je tehničkim rešenjem dalekovoda onemogućeno da dođe do stradanja ptica.

Uticaji dalekovoda u akcidentnim situacijama i mere zaštite

Na predmetnom dalekovodu postoji veoma mala verovatnoća za pojavu akcidenata. Najteži akcident je rušenje stuba i kidanje užadi pod naponom, što može prouzrokovati klizanje zemljišta, veliko opterećenje vetra, leda i snega i eventualno udar vozila ili aviona.

Zbog sigurnosti od akcidenata, projektima se moraju predvideti odgovarajuće mere zaštite, koje se odnose na mehaničku sigurnost elemenata dalekovoda u navedenim situacijama, obeležavanje dalekovoda, izbor pogodnih lokacija za stubove u odnosu na geomehaničke osobine tla i dr.

Predvideti saniranje lokacije, ukoliko prilikom izvođenja građevinskih radova ili u toku eksploatacije dođe do havarijskog izlivanja ulja, maziva ili goriva, odnosno ukoliko usled nepravilne manipulacije naftom i njenim derivatima, prilikom korišćenja građevinskih mašina i drugih postrojenja, pranja vozila i mehanizacije izvan za to predviđenih i uređenih mesta, neadekvatno uređenog gradilišta i drugim aktivnostima koje se ne sprovode po preporukama tehničkih mera zaštite u toku izgradnje, dođe do zagađenja reka i drugih vodotoka i okolnog tla. U tom smislu, moraju se predvideti odgovarajuće mere sanacije i sprečavanja širenja zagađenja, mere zaštite živog sveta vodotoka i mere rekultivacije zemljišta, zamenom i zatravljivanjem.

Trasa dalekovoda sa zaštitnim pojasom, u granicama posebne namene, prolazi kroz periferni deo zone zaštite evidentiranog arheološkog lokaliteta Gradina u KO Postenje, te se u okviru tog prostora utvrđuju sledeći uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja i mere zaštite:

prilikom izvođenja zemljanih radova na formiranju temelja za stubove dalekovoda, obavezno je obezbediti nadzor arheologa nadležnog zavoda;

u slučaju da se prilikom građevinskih i drugih zemljanih radova evidentiraju kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom (arheološki lokaliteti) investitor je obavezan da prekine radove i preduzme mere da se nalaz ne ošteti i o tome obavesti teritorijalni zavod za zaštitu spomenika kulture;

u slučaju da se prilikom zemljanih i građevinskih radova evidentiraju kulturna dobra investitor je obavezan da obezbedi sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje tih dobara.

Za utvrđena i kategorisana nepokretna kulturna dobra koja se nalaze van granice posebne namene, mere zaštite propisane su rešenjima datim planskim dokumentima koji se implementiraju na tom prostoru.

U cilju integrativne zaštite, arheološka nalazišta se posmatraju kao neobnovljiv resurs i kulturni kapital koji se može koristiti za obnovu i razvoj. Na svim navedenim lokacijama/dobrima pod prethodnom zaštitom zabranjeni su radovi bez pribavljenih neophodnih uslova i saglasnosti nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Mere za sprečavanje i ograničavanje negativnih uticaja elementarnih nepogoda i tehničko- tehnoloških udesa odnose se na primenu zakona i podzakonskih akata kojom se uređuje bezbednost ljudi i zaštita na radu, zaštita životne sredine kao i zaštita u slučaju vanrednih situacija i udesa. Zakonom o vanrednim situacijama ustanovljene su obaveze, mere i način delovanja, proglašavanja i upravljanja u vanrednim situacijama. Odredbe tog zakona odnose se, pored ostalog, i na uspostavljanje adekvatnih odgovora na vanredne situacije koje su uzrokovane elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim nesrećama – udesima i katastrofama.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na području obuhvata Prostornog plana, izvan posebne namene, nalazi se jedno SEVESO postrojenje višeg reda, „Petroplast” d.o.o, Kragujevac, Skladište TNG Baljevac, ul. Baljevac bb, Baljevac, opština Raška, u kojem je kao opasna materija identifikovan TNG. Planirani dalekovod ne ugrožava postojeće SEVESO postrojenje, a ni veliki hemijski udesi na njemu ne mogu ugroziti planirani dalekovod, jer se ne nalazi u povredivoj zoni od 1.000 m od lokacija postrojenja/kompleksa (prikazano na Referalnoj karti 2).

Za infrastrukturne objekte obaveze proizlaze iz propisa o tehničkim normativima i standardima, merama i uslovima, koje nadležni organi izdaju pri postavljanju i izvođenju, odnosno izgradnji objekata, kao i neophodnim međusobnim rastojanjima.

U cilju zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda moraju se primeniti sve mere zaštite, prvenstveno preventivne, radi smanjenja rizika od nastajanja elementarnih nepogoda na ovom prostoru.

Prema karti seizmičkog hazarda za povratni period od 475 godina na površini terena izrađenoj za potrebe sagledavanja seizmičkog hazarda za područje Prostornog plana, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda utvrđeni su VIII i IH stepen seizmičkog intenziteta.

Pri projektovanju i utvrđivanju vrste materijala za izgradnju ili rekonstrukciju objekata obavezno je uvažiti moguće efekte za navedene stepene seizmičkog intenziteta prema Evropskoj makroseizmičkoj skali EMS-98, kako bi se maksimalno predupredile moguće deformacije objekata pod seizmičkim dejstvom. Za proračun konstrukcije objekata moraju se primeniti odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

Horizontalne sile od seizmičkih udara ne smatraju se merodavnim opterećenjem za statički proračun stubova dalekovoda. Kako dalekovodi nisu kategorisani po članu 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, za izgradnju objekata na seizmičkim područjima, to se za stubove dalekovoda ne vrši proračun na dejstvo seizmičkih sila.

Zbog sigurnosti od akcidenata, projektima se moraju predvideti odgovarajuće mere zaštite, koje se odnose na mehaničku sigurnost elemenata dalekovoda u navedenim situacijama, obeležavanje dalekovoda, izbor pogodnih lokacija za stubove u odnosu na geomehaničke osobine tla i dr.

Provodnici, kao sastavni deo dalekovoda biće postavljeni na čelično-rešetkaste stubove, koji će se postavljati na armirano-betonske temelje (koji će biti određeni projektom za izvođenje). Stubovi nadzemnih vodova moraju se učvrstiti u tlu tako da bude obezbeđena dovoljna stabilnost i sprečeno nedozvoljeno pomicanje stubova pri predviđenom opterećenju. Pored geomehaničkih karakteristika tla, uzimaju se u obzir i sile koje dejstvuju na delove konstrukcije ispod površine tla (pritisak tla, trenje, uzgon i slično).

Odbrana od poplava realizovaće se u okviru integralnih sistema: (a) aktivnom odbranom u okviru akumulacionih basena; (b) pasivnom odbranom i (v) planskom kontrolom izgradnje u ugroženim zonama (uz diferencirane stepene zaštite, u skladu sa značajem područja koje se štiti).

Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji normativne, organizaciono-tehničke, preventivne i druge prirode. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o zaštiti od požara, Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ”, broj 11/96), Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ”, broj 62/73), Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), Pravilnikom o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Službeni list SRJ” broj 41/93), Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Službeni list SFRJ”, broj 74/90), Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ”, broj 61/95), Prostornim planom definisane su mere zaštite od požara, koje se odnose na:

obezbeđivanje potrebnih sigurnosnih udaljenosti od zapaljivih objekata u slučaju stvaranja luka i velike potencijalne razlike;

pravilan izbor opreme, prema uslovima sredine gde je oprema ugrađena;

zaštitu dalekovoda od udara groma za koji se predviđa uzemljena zaštitna užad duž cele trase dalekovoda i uzemljenje stubova.

Postojeći objekti protivgradnih stanica, po uslovima nadležnog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nalaze se van obuhvata Prostornog plana i van uticajnih zona dalekovoda na te objekte.

U zavisnosti od procene stepena ugroženosti, planiranje i uređenje prostora od interesa za odbranu zemlje podrazumeva preduzimanje odgovarajućih prostornih i urbanističkih mera u postupcima planiranja, uređenja i izgradnje, na usaglašavanju prostornog razvoja u cilju obezbeđenja uslova za potrebe delovanja i izvršenje odbrane.

Prema obaveštenju Ministarstva odbrane, nema posebnih uslova i zahteva za prilagođavanje potrebama odbrane zemlje (zaštita ljudi i materijalnih dobara), za Prostorni plan.

Prema uslovima dobijenim od Centra za razminiranje, Beograd, potrebno je, u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Službeni glasnik RS”, broj 53/97) prilikom izvođenja građevinskih radova na starim ratnim poprištima pre početka radova proveriti postojanje neeksplodiranih projektila i drugih opasnih predmeta i materija.

U neposrednom okruženju infrastrukturnog koridora dalekovoda, nalaze se naselja pretežno ruralnog karaktera, osim građevinskog područja grada Novog Pazara.

Prostor posebne namene čini šumsko i poljoprivredno zemljište i manjim delom vodno zemljište.

Građevinske zone naselja preko čijih delova se prostire posebna namena Prostornog plana su: Meljanica i Ušće (Kraljevo), Pobrđe, Bela Stena, Brvenica, Varevo, Draganići, Milatkoviće (Raška) i Postenje (Novi Pazar).

Prilikom izbora trase vodilo se računa da i izolovana, individualna domaćinstva, kao i izgrađeni objekti u naseljima budu dovoljno udaljeni, zbog potencijalno negativnih uticaja na njih.

Na području Prostornog plana nalaze se kapaciteti putno-drumskog i železničkog saobraćaja sa kojima se ukršta trasa planiranog dalekovoda.

Osnovni saobraćajni kapaciteti predmetnog prostora u domenu putnog-drumskog saobraćaja, u skladu sa Uredbom o kategorizaciji državnih puteva su:

1) državni put IB reda:

br. 22 (M-22), Beograd-Ljig-Gornji Milanovac-Preljina-Kraljevo-Raška-Novi Pazar- Ribariće – državna granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Mehov Krš).

2) državni putevi IIA reda:

br. 209 (R-225): Kraljevo (Ratina) – Brezna – Goč;

br. 198 (R-234): Raška – Kuti – Odvraćenica – Preko Brdo.

3) državni put IIB reda:

br. 412 (R-233): Brvenik – Gradac – Rudno.

Na području Prostornog plana egzistiraju sistemi opštinskih puteva u svim obuhvaćenim gradovima/opštini (Kraljevo, Novi Pazar, Raška) različitog stepena izgrađenosti, koji omogućavaju dostupnost ovom prostoru iz svih pravaca, kao i nekategorisani putevi (pristupni, atarski putevi), koji omogućavaju pravilno funkcionisanje atarskog saobraćaja.

Prostornim planom utvrđena su mesta i čvorne tačke ukrštanja i vođenja dalekovoda kroz obuhvaćeni prostor, a takođe su definisane mere i uslovi za ukrštanje, paralelno vođenje ovog infrastrukturnog sistema i njegov odnos sa drugim infrastrukturnim sistemima.

Uticaj dalekovoda na kapacitete putnog-drumskog i železničkog saobraćaja većinom se odnosi na tačke sukoba – ukrštanja i na vođenje infrastrukturnog sistema dalekovoda uz, ili pored saobraćajnice.

Trasa predmetnog dalekovoda u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu je usklađena u obuhvaćenom prostoru, uz primenu odgovarajućih mera i uslova koje proizlaze iz specifičnosti samog dalekovoda.

Primenom uslova izgradnje u zonama ukrštanja sa putnim kapacitetima se omogućuje neometano funkcionisanje saobraćaja na predmetnim putevima, dok će se u toku izgradnje samih stubova i montaže provodnika dalekovoda primenjivati posebni režimi odvijanja saobraćaja. Nakon izgradnje dalekovoda, odnosno u toku eksploatacije dalekovod neće imati negativan uticaj na saobraćaj u koridoru puteva, izuzimajući eventualne akcidentne situacije.

Železnički saobraćaj na prostoru obuhvata Prostornog plana, sa kojim se ukršta trasa planiranog dalekovoda, zastupljen je preko magistralne jednokolosečne neelektrificirane železničke pruge br. 8, Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – državna granica-(Volkovo), sa značajnim obimom putničkog prevoza i robnog transporta, ali i sa povremenim izvršenjem transportnog rada prevoza roba. Ova pruga je u sistemu evropskih železnica i omogućuje integralno povezivanje ovog vida saobraćaja sa ostalim vidovima saobraćaja.

Na osnovu razvojnih planova „Železnice Srbije” a.d, kao i planovima višeg reda (PPRS, odnosno RPPP) planira se izgradnja jednokolosečne železničke pruge Raška – Novi Pazar, kojim bi se uspostavila železnička komunikacija grada Novog Pazara sa magistralnom prugom br. 8 (E-85), Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – državna granica – (Volkovo). Za ovu prugu Saobraćajni institut CIP d.o.o. je izradio Generalni projekat, (koji je prihvaćen od strane Revizione komisije ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva i urbanizma) i predstavlja osnov za dalju izradu planske dokumentacije.

Prilikom ukrštanja trase planiranog dalekovoda sa vodnim objektima, potrebno je pridržavati se uslova i ograničenja nadležnih preduzeća.

Prilikom izrade planske i tehničke dokumentacije, potrebno je uvažiti sledeće vodne uslove:

kod planiranja budućeg ukrštanja dalekovoda i vodotokova mora se voditi računa da se ne ugroze osnovne funkcije kanala;

vodni objekti se ne smeju oštećivati i u skladu sa tim uslovom potrebno je projektom predvideti odgovarajuću tehnologiju izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja vodnih objekata nastala usled eksploatacije planiranog objekta investitor je dužan da otkloni i dovede u prethodno stanje, o svom trošku.

Na planiranoj trasi dalekovoda, a prema uslovima prikupljenim od nadležnih komunalnih preduzeća koja upravljaju vodovodom i kanalizacijom u obuhvatu Prostornog plana, nema izgrađenih instalacija vodovoda i kanalizacije. U građevinskom području grada Novog Pazara, planirane su instalacije naseljskog vodovoda, atmosferske i fekalne kanalizacije.

Za sanitarne otpadne vode i čvrsti otpad sa gradilišta, prilikom izgradnje dalekovoda, potrebno je predvideti mobilne kontejnere. Mesto i način njihovog pražnjenja rešava se u dogovoru sa nadležnim komunalnim preduzećem.

Nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda nastalih usled redovnih održavanja opreme i alata u fazi izgradnje u zemljište, podzemne i površinske vode.

Trasa dalekovoda 2h110 kV ukrštaće se sa kablovskim i nadzemnim vodovima srednjenaponske elektroenergetske mreže naponskog nivoa 35 kV i 10 kV. Ovi dalekovodi su u funkciji i od vitalnog značaja za napajanje konzuma u naseljima i sadržaje van naselja.

U zoni zaštitnog pojasa dalekovoda 2h110 kV, po planovima nadležnog operatora, nije planirana izgradnja novih elektroenergetskih srednjenaponskih objekata.

Trasa 2h110 kV dalekovoda će se ukrštati sa postojećim dalekovodima prenosne mreže 220 kV i 110 kV.

Trasa planiranog dalekovoda usklađena je sa postojećim nadzemnim vodovima.

Zaštitni pojas za nadzemne elektroenergetske vodove, sa obe strane voda od krajnje faznog provodnika definisan je Zakonom o energetici i iznosi:

1) za naponski nivo od 1 kV do 35 kV:

– za gole provodnike 10 m, kroz šumsko područje 3 m;

– za slabo izolovane provodnike 4 m, kroz šumsko područje 3 m;

– za samonoseće kablovske snopove 1 m;

2) za naponski nivo 35 kV, 15 m;

3) za naponski nivo 110 kV, 25 m;

4) za naponski nivo 220 kV i 400 kV do 30 m.

Zaštitni pojas za podzemne vodove (kablove), od ivice armirano–betonskog kanala i iznosi:

1) za naponski nivo od 1 kV do 35 kV, uključujući i 35 kV, 1 m;

2) za naponski nivo 110 kV, 2 m;

3) za naponski nivo iznad 110 kV, 3 m.

Zaštitni pojas za transformatorske stanice na otvorenom iznosi:

1) za naponski nivo od 1 kV do 35 kV, 10 m;

2) za naponski nivo 110 kV i iznad 110 kV, 30 m.

U zaštitnom pojasu, ispod, iznad ili pored energetskog objekta ne mogu se preduzimati radovi ili bilo koje druge radnje kojima se onemogućava ili ugrožava rad energetskog objekta bez prethodne saglasnosti energetskog subjekta koji je vlasnik, odnosno korisnik energetskog objekta.

Prema Planu razvoja prenosnog sistema za period od 2015. godine do 2024. godine planiran je prelazak dalekovoda naponskog nivoa 220 kV na naponski nivo 400 kV. Planirana je dogradnja TS 220/110 kV „Kraljevo 3” u TS 400/110 kV, uvođenjem naponskog nivoa 400 kV, koja bi se zatim povezala sa TS 400/110 kV „Kragujevac 2” novim 400 kV dalekovodom. Takođe je planiran novi 400 kV dalekovod Kraljevo 3- Niš 2, kao i 400 kV dalekovod Kraljevo 3- Bajina Bašta.

Na 110 kV nivou planirana je rekonstrukcija dalekovoda 110 kV br. 115/1 Kraljevo 3- „Čačak 1”, izgradnja TS 110/h kV „Tutin” i TS 110/h „Novi Pazar 3” čija su priključenja planirana na postojeći dalekovod 110 (35) kV br. 1184 Novi Pazar 1- Tutin.

Trasa dalekovoda 2h110 kV će se ukrštati sa trasom planiranog razvodnog gasovoda visokog pritiska RG 09-04/2, predviđenog da bude izgrađen od čeličnih cevi prečnika F323,9 mm i radnog pritiska do 50 bar, od glavnog razdelnog čvora (GRČ) „Raška” do GRČ „Novi Pazar”. Tačna trasa planiranog razvodnog gasovoda visokog pritiska utvrdiće se izradom planske, odnosno tehničke dokumentacije.

Trasa dalekovoda 2h110 kV u građevinskom području naselja ukrštaće se ili paralelno voditi sa gasovodima pritiska do 16 bara.

Prilikom ukrštanja i paralelnog vođenja trase planiranog dalekovoda sa gasovodnom infrastrukturom pritiska većeg od 16 bara, potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, br. 37/13 i 87/15), kao uslova i ograničenja koja su propisala nadležna preduzeća za distribuciju gasa, a prilikom ukrštanja i paralelnog vođenja trase planiranog dalekovoda sa gasovodnom infrastrukturom pritiska do 16 bara, potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bara („Službeni glasnik RS”, broj 86/15) i uslova nadležnog distributera za gas.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bara, potrebno je poštovati sva propisana rastojanja od gasnih instalacija:

zaštitni pojas gasovoda je pojas širine od 200 m sa obe strane od gasovoda, računajući od ose gasovoda, u kom drugi objekti utiču na sigurnost gasovoda;

širina eksploatacionog pojasa razvodnog gasovoda pritiska do 50 bar, prečnika F323,9 mm iznosi 12 m (6 m sa obe strane ose gasovoda) i u ovom pojasu je zabranjeno da se grade objekti koji nisu u funkciji gasovoda;

u eksploatacionom pojasu gasovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti (postavljanje transformatorskih stanica, postavljanje ograde sa temeljom i sl.) bez pismenog odobrenja operatora transportnog sistema;

izgradnja novih objekata ne sme ugroziti stabilnost, bezbednost i pouzdan rad gasovoda.

Sa aspekta objekata fiksne elektronske komunikacione mreže na predmetnom području planira se montiranje telekomunikacione opreme nove generacije i polaganje elektronsko komunikacione infrastrukture perspektivnog kapaciteta kojim će se omogućiti najzahtevniji i najsavremeniji elektronski komunikacioni servisi. Za ove potrebe planirana je po dugoročnim planovima operatora delatnosti elektronskih komunikacija, izgradnja podzemne, kao i nadzemne elektronsko komunikacione mreže u zavisnosti od uslova na terenu, koja će se ukrštati sa planiranim dalekovodom.

Planira se postavljanje nekoliko novih multiservisnih čvorova sa njihovim povezivanjem na nadređene telekomunikacione centre (TK) optičkim kablovima, kao i dalju izgradnju pristupne mreže sa bakarnim i optičkim kablovima, pre svega primarne kablovske mreže u novoizgrađenim naseljima u skladu sa potrebama budućih korisnika.

Na 2h110 kV dalekovodu postaviće se optički kabl u sklopu zaštitnog užeta dalekovoda.

Planirane trase budućih infrastrukturnih instalacija i drugih komunalnih preduzeća moraju biti postavljene na propisanom rastojanju u odnosu na trase postojećih i planiranih elektronskih komunikacionih objekata.

Postavljanjem planiranih infrastrukturnih instalacija drugih komunalnih preduzeća i drugih objekata ne sme doći do ugrožavanja postojećih elektronskih komunikacionih objekata koji su naznačeni na priloženoj situaciji.

U skladu sa važećim Pravilnikom o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstva, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata („Službeni glasnik PC”, broj 16/12), unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih instalacija) drugih komunalnih preduzeća iznad i ispod postojećih podzemnih elektronsko komunikacionih kablova ili kablovske elektronske komunikacione kanalizacije, osim na mestima ukrštanja, kao ni izvođenje radova koji mogu da ugroze funkcionisanje elektronskih komunikacija (elektronskih komunikacionih objekata).

Određivanje i proračun moguće zone štetnog uticaja elektroenergetskih postrojenja na podzemne i nadzemne elektronske komunikacione vodove sa bakarnim provodnicima vrši se u skladu ca SRPS standardima N.CO. 101 i 102, a kojim se utvrđuje uticaj elektroenergetskih postrojenja vodova.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije budućeg dalekovoda potrebno je od društva „Telekom Srbija” a.d. Beograd zatražiti detaljne podatke o trasama i tehničkim karakteristikama bakarnih kablova u zoni uticaja kako bi se uradili proračuni uticaja i predvidele mere zaštite.

U slučaju da ovi proračuni pokažu da su prekoračene granične vrednosti napona opasnosti i/ili napona smetnji, Investitor elektroenergetskog objekta mora da uradi projekat zaštite za EK vodove ili za celu mrežu ako je u zoni uticaja.

Potrebno je takođe, ispoštovati zaštitne zone oko radio baznih stanica mobilne telefonije, kao i RR koridore u primarnoj i sekundarnoj zaštitnoj zoni, a prema važećem Pravilniku o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata.

Isto tako, RR koridor ili zaštitna zone RR veza, te RR veze pasivnih repetitora, određena je prvom Frenelovom zonom. Frenelova zona je elipsoid u čijim žižama se nalaze krajnje tačke RR veze.

Pri izradi tehničke dokumentacije moraju se primenjivati zakoni, pravilnici, preporuke i standardi koji važe za ovu vrstu delatnosti.

Odnos planiranog 2h110 kV dalekovoda, tj. ukrštanje sa ostalom postojećom i planiranom infrastrukturom je prikazan u sledećoj tabeli:

Tabela 8: Ukrštanja planiranog dalekovoda 2h110 kV sa postojećom i planiranom infrastrukturom

Red.br. Infrastrukturni sistem izgrađenost Približna stacionažadalekovoda (km) 1. dalekovod 10 kV postojeća 0+051 2. nekategorisani put postojeća 0+158 3. RR koridor postojeća 0+184 4. optički kabl planirana 0+339 5. dalekovod 10 kV postojeća 0+426 6. nekategorisani put postojeća 0+431 7. vodotok postojeća 0+549 8. nekategorisani put postojeća 0+700 9. nekategorisani put postojeća 0+884 10. dalekovod 10 kV postojeća 1+108 11. nekategorisani put postojeća 1+115 12. vodotok postojeća 1+339 13. dalekovod 10 kV postojeća 1+595 14. vodotok postojeća 1+673 15. dalekovod 110 kV postojeća 1+799 16 dalekovod 220 kV postojeća 2+437 17. dalekovod 220 kV postojeća 2+543 18. RR koridor postojeća 4+635 19. vodotok postojeća 6+108 20. nekategorisani put postojeća 6+140 21. vodotok postojeća 6+788 22. vodotok postojeća 7+716 23. državni put II reda postojeća 7+901 24. železnička pruga (u građevinskom području) postojeća 7+908 25. put (u građevinskom području) postojeća 7+965 26. dalekovod 10 kV (u građevinskom području) postojeća 7+974 27. optički kabl (u građevinskom području) postojeća 7+980 28. dalekovod 10 kV (u građevinskom području) postojeća 8+067 29. nekategorisani put postojeća 8+360 30. nekategorisani put postojeća 8+620 31. vodotok postojeća 8+660 32. dalekovod 10 kV postojeća 8+800 33. nekategorisani put postojeća 11+400 34. vodotok postojeća 11+444 35. nekategorisani put postojeća 13+082 36. nekategorisani put postojeća 13+750 37. nekategorisani put postojeća 13+806 38. nekategorisani put postojeća 13+834 39. dalekovod 10 kV postojeća 14+400 40. nekategorisani put postojeća 14+442 41. nekategorisani put postojeća 14+740 42. nekategorisani put postojeća 15+224 43. vodotok postojeća 15+258 44. nekategorisani put postojeća 15+561 45. nekategorisani put postojeća 15+778 46. nekategorisani put postojeća 15+987 47. vodotok postojeća 18+854 48. nekategorisani put postojeća 22+422 49. nekategorisani put postojeća 22+435 50. nekategorisani put postojeća 23+000 51. nekategorisani put postojeća 23+197 52. vodotok postojeća 23+259 53. nekategorisani put postojeća 23+741 54. optički kabl planirana 27+100 55. optički kabl postojeća 27+106 56. državni put I reda postojeća 27+116 57. železnička pruga postojeća 27+128 58. nekategorisani put postojeća 27+300 59. Reka Ibar postojeća 27+323 60. nekategorisani put postojeća 27+355 61. RR koridor postojeća 27+582 62. nekategorisani put postojeća 27+605 63. dalekovod 110 kV planirani 27+720 64. nekategorisani put postojeća 27+742 65. nekategorisani put postojeća 30+020 66. nekategorisani put postojeća 30+512 67. dalekovod 35 kV postojeća 30+567 68. nekategorisani put postojeća 30+610 69. opštinski put postojeća 30+753 70. vodotok postojeća 31+930 71. nekategorisani put postojeća 32+556 72. vodotok postojeća 33+248 73. vodotok postojeća 33+521 74. nekategorisani put postojeća 33+665 75. nekategorisani put postojeća 33+769 76. opštinski put postojeća 34+000 77. nekategorisani put postojeća 34+060 78. nekategorisani put postojeća 34+201 79. nekategorisani put postojeća 34+393 80. vodotok postojeća 34+484 81. nekategorisani put postojeća 34+644 82. opštinski put (u građevinskom području) postojeća 34+848 83. dalekovod 110 kV postojeća 34+921 84. put (u građevinskom području) postojeća 35+006 85. vodotok (u građevinskom području) postojeća 35+080 86. put (u građevinskom području) postojeća 35+190 87. vodotok postojeća 35+489 88. put (u građevinskom području) postojeća 35+765 89. put (u građevinskom području) postojeća 35+863 90. put (u građevinskom području) postojeća 36+097 91. put (u građevinskom području) postojeća 36+105 92. nekategorisani put postojeća 36+561 93. opštinski put postojeća 37+076 94. nekategorisani put postojeća 37+924 95. vodotok postojeća 38+079 96. put (u građevinskom području) postojeća 39+239 97. put (u građevinskom području) postojeća 39+386 98. put (u građevinskom području) postojeća 39+443 99. put (u građevinskom području) postojeća 39+460 100. put (u građevinskom području) postojeća 39+555 101. državni put II reda (u građevinskom području) postojeća 39+709 102. optički kabl planirana 39+712 103. put (u građevinskom području) postojeća 39+728 104. vodotok postojeća 39+835 105. nekategorisani put postojeća 40+036 106. vodotok postojeća 40+114 107. opštinski put postojeća 40+778 108. nekategorisani put postojeća 40+786 109. vodotok postojeća 41+284 110. nekategorisani put postojeća 41+345 111. vodotok postojeća 41+390 112. vodotok postojeća 41+639 113. nekategorisani put postojeća 41+647 114. nekategorisani put postojeća 41+898 115. nekategorisani put postojeća 42+237 116. nekategorisani put postojeća 42+280 117. nekategorisani put postojeća 42+319 118. nekategorisani put postojeća 42+464 119. nekategorisani put postojeća 42+683 120. dalekovod 35 kV postojeća 42+864 121. put (u građevinskom području) postojeća 43+218 122. put (u građevinskom području) postojeća 43+357 123. vodotok (u građevinskom području) postojeća 43+412 124. put (u građevinskom području) postojeća 43+532 125. put (u građevinskom području) postojeća 43+595 126. put (u građevinskom području) postojeća 43+845 127. nekategorisani put postojeća 44+123 128. vodotok postojeća 44+766 129. nekategorisani put postojeća 44+964 130. nekategorisani put postojeća 45+150 131. vodotok postojeća 45+164 132. vodotok postojeća 45+541 133. nekategorisani put postojeća 45+850 134. nekategorisani put postojeća 45+918 135. nekategorisani put postojeća 45+999 136. nekategorisani put postojeća 46+008 137. optički kabl planirana 47+463 138. državni put II reda postojeća 47+470 139. Reka Trnavska postojeća 47+506 140. nekategorisani put postojeća 47+544 141. put (u građevinskom području) postojeća 47+584 142. put (u građevinskom području) postojeća 47+593 143. vodotok postojeća 47+890 144. put (u građevinskom području) postojeća 48+616 145. put (u građevinskom području) postojeća 48+647 146. RR koridor postojeća 49+079 147. nekategorisani put postojeća 49+802 148. nekategorisani put postojeća 49+834 149. nekategorisani put postojeća 50+128 150. nekategorisani put postojeća 50+320 151. nekategorisani put postojeća 50+334 152. opštinski put postojeća 50+400 153. optički kabl planirana 50+402 154. nekategorisani put postojeća 50+610 155. nekategorisani put postojeća 50+960 156. nekategorisani put postojeća 50+965 157. nekategorisani put postojeća 51+186 158. nekategorisani put postojeća 51+830 159. vodotok postojeća 52+007 160. put (u građevinskom području) postojeća 52+037 161. put (u građevinskom području) postojeća 52+135 162. put (u građevinskom području) postojeća 52+538 163. nekategorisani put postojeća 52+582 164. vodotok postojeća 52+686 165. nekategorisani put postojeća 52+826 166. nekategorisani put postojeća 52+914 167. nekategorisani put postojeća 53+127 168. nekategorisani put postojeća 53+730 169. nekategorisani put postojeća 53+943 170. nekategorisani put postojeća 54+090 171. dalekovod 110 kV postojeća 54+533 172. RR koridor postojeća 55+295 173. nekategorisani put postojeća 55+586 174. optički kabl postojeća 55+608 175. opštinski put postojeća 55+611 176. železnička pruga planirana 55+633 177. gasovod visokog pritiska planirana 55+649 178. nekategorisani put postojeća 55+686 179. Reka Raška postojeća 55+703 180. nekategorisani put postojeća 55+718 181. državni put I reda postojeća 55+741 182. nekategorisani put postojeća 55+926 183. nekategorisani put postojeća 56+669 184. nekategorisani put postojeća 57+061 185. nekategorisani put postojeća 58+189 186. vodotok postojeća 58+584 187. nekategorisani put postojeća 58+280 188. nekategorisani put postojeća 60+553 189. nekategorisani put postojeća 61+099 190. državni put I reda postojeća 62+886 191. fekalna kanalizacija planirana 62+916 192. naseljska saobraćajnica postojeća 62+921 193. Reka Raška postojeća 62+955 194. naseljska saobraćajnica postojeća 62+983 195. železnička pruga planirana 63+099 196. naseljska saobraćajnica postojeća 63+115 197. optički kabl postojeća 63+161 198. atmosferska kanalizacija planirana 63+362 199. naseljska saobraćajnica postojeća 63+364 200. fekalna kanalizacija planirana 63+365 201. vodovod planirana 63+369 202. dalekovod 35 kV postojeća 63+409 203. vodovod planirana 63+425 204. dalekovod 35 kV postojeća 63+427 205. atmosferska kanalizacija planirana 63+427 206. fekalna kanalizacija planirana 63+429 207. fekalna kanalizacija planirana 63+563 208. atmosferska kanalizacija planirana 63+566 209. vodovod planirana 63+570

Napomena: Stacionaže ukrštaja dalekovoda sa infrastrukturnim sistemima određene su grafički. Stacionaža ukrštaja je računata u odnosu na nultu stacionažu dalekovoda- portalni stub u TS „Kraljevo 3”. Zbog nepoznavanja tačnog položaja postojećih i planiranih pojedinih infrastrukturnih sistema (srednjenaponska mreža, gasovodna, elektronska komunikaciona), trase su date orjentaciono prema dobijenim uslovima i ostaloj planskoj i drugoj dokumentaciji. Tačne stacionaže biće definisane projektom za građevinsku dozvolu.

Zemljište u obuhvatu posebne namene koristiće se većim delom kao poljoprivredno (njive, livade, pašnjaci, voćnjaci) i šumsko, manjim delom kao građevinsko i vodno zemljište, sa posebnim uslovima korišćenja i upotrebe, diktiranim planiranim elektroenergetskim objektom- 2h110 kV dalekovodom, koji se gradi na ovom zemljištu u svrhu neometanog korišćenja i funkcionisanja, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno Zakonom o energetici.

Namena zemljišta u posebnoj nameni po katastarskim opštinama data je u sledećoj tabeli:

Tabela 9: Namene zemljišta u posebnoj nameni po katastarskim opštinama

Grad/opština Katastarska opština Namena Kraljevo Ratina građevinsko područje naselja građevinska zonapoljoprivredno zemljište Dragosinjci građevinsko područje naselja građevinska zonašumsko zemljište poljoprivredno zemljište Metikoš građevinska zona poljoprivredno zemljište Meljanica građevinska zona poljoprivredno zemljištevodno zemljište Kamenica šumsko zemljište poljoprivredno zemljište Brezna šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Rudnjak građevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Cerje šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Ušće građevinsko područje naselja šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Raška Baljevac šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Pobrđe građevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Bela Stena građevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljište Brvenica građevinsko područje naseljagrađevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Beoci šumsko zemljište Varevo građevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Draganići građevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Nosoljin građevinsko područje naselja građevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljište Milatkoviće građevinska zona šumsko zemljište poljoprivredno zemljište Požežina šumsko zemljište poljoprivredno zemljište Novi Pazar Batnjik šumsko zemljište poljoprivredno zemljištevodno zemljište Koprivnica šumsko zemljište poljoprivredno zemljište Postenje građevinsko područje naseljašumsko zemljište poljoprivredno zemljište

U okviru posebne namene, kao celine prostora utvrđeni su: zaštitni pojas sa izvođačkim pojasom dalekovoda, zaštitni pojas sa kompleksom TS 220/110 kV „Kraljevo 3” i zaštitni pojas sa kompleksom TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1”.

Osnovna namena prostora u okviru posebne namene, celine zaštitnog pojasa dalekovoda, čini zona poljoprivrednog zemljišta, zona šumskog zemljišta, zona vodnog i zona građevinskog zemljišta.

Namena prostora u okviru zaštitnog pojasa dalekovoda definisana je Odlukom o donošenju Prostornog plana grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva”, broj 7/11 – u daljem tekstu: Prostorni plan grada Kraljeva) na teritoriji grada Kraljeva, Odlukom o usvajanju Prostornog plana opštine Raška („Službeni list opštine Raška”, broj 114/11 – u daljem tekstu: Prostorni plan opštine Raška) na teritoriji opštine Raška, Odlukom o donošenju Prostornog plana grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara”, broj 2/12 – u daljem tekstu: Prostorni plan grada Novog Pazara) i Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Novog Pazara 2020 („Službeni list grada Novog Pazara”, broj 1/14 – u daljem tekstu: Generalni urbanistički plan Novog Pazara 2020) na teritoriji grada Novog Pazara.

U delu posebne namene, namena je definisana Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema hidroelektrana na Ibru („Službeni glasnik RS”, broj 58/12).

Posebna namena, koju čini celina zaštitni pojas sa kompleksom TS 220/110 kV „Kraljevo 3”, čini kompleks TS 220/110 kV „Kraljevo 3”, kao građevinsko zemljište van građevinskog područja i zemljište u zaštitnom pojasu po nameni definisanoj Prostornim planom grada Kraljeva, koje je pretežno poljoprivredno, sa pojedinačnim parcelama šumskog i građevinskog zemljišta.

Posebna namena, zaštitni pojas sa kompleksom TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1” čini postojeći kompleks TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1”, u građevinskom području grada Novog Pazara, po nameni definisanoj Generalnim urbanističkim planom Novi Pazar 2020.

Poljoprivredno zemljište u zaštitnom (izvođačkom) pojasu dalekovoda i dalje će se kao takvo koristiti, uz primenu određenih uslova i mera propisanih Prostornim planom. Na obradivom zemljištu, u obuhvatu zaštitnog i izvođačkog pojasa dalekovoda, mogu se menjati poljoprivredne kulture.

U zoni poljoprivrednog zemljišta, u zaštitnom pojasu 30 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda, odnosno izvođačkom pojasu 10 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda planiranom za izgradnju dalekovoda 2h110 kV, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi niti zasađivati drveće i drugo rastinje, podizati voćnjaci i vinogradi, kao i zaštitne ograde i mreža, ispod, iznad ili pored energetskog objekta (dalekovod), suprotno Zakonu o energetici, Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, tehničkim i drugim propisima.

Ovaj uslov se odnosi i na eventualno formiranje novih šumskih i višegodišnjih poljoprivrednih zasada (vegetacione visine u punoj zrelosti preko 3,00 m), plantaža sa žičanim mrežama (voćnjaci i sl.), gde mogu biti narušene minimalne sigurnosne visine i udaljenosti stabala od provodnika, koje iznose 3,0 m, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV. Sigurnosna udaljenost mora se održati i u slučaju pada stabla, pri čemu se sigurnosna udaljenost meri od provodnika u neotklonjenom položaju.

Zabranjeno je korišćenje vode u mlazu ukoliko postoji opasnost da se mlaz vode približi manje od 5,0 m od provodnika dalekovoda naponskog prenosa 110 kV.

Za sve aktivnosti u zaštitnom (izvođačkom) pojasu dalekovoda mora se pribaviti saglasnost/uslovi nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije,JP „Elektromreža Srbije”.

U zaštitnom pojasu dalekovoda moraju se uzeti u obzir odredbe Zakona o šumama prema kojem su u šumi bez dozvole sopstvenika, odnosno korisnika šuma propisane zabranjene aktivnosti.

U koridoru dalekovoda, prelazak trase dalekovoda preko šuma i šumskog zemljišta, iziskuje krčenje šuma u zaštitnom pojasu dalekovoda za nesmetano funkcionisanje energetskog objekta, koje će se vršiti u skladu sa Zakonom o energetici, odnosno Zakonom o šumama, kojim se krčenje šuma omogućuje u slučajevima utvrđenim Prostornim planom.

Precizna razrada neophodne seče šume utvrdiće se kroz tehničku dokumentaciju, projektom za izvođenje čiji je sastavni deo, kada se na trasi dalekovoda nalaze šume, kao i elaboratom seče šuma i elaboratom procene vrednosti šume. Ovim dokumentima će u skladu sa zakonom i nacionalnom tehničkom regulativom precizno biti definisana drvna masa koja se mora poseći za bezbedno i pouzdano funkcionisanje dalekovoda u pogonu. Takođe se elaboratom procene vrednosti šume, određuje vrednost posečene drvne mase, na osnovu čega se plaća nadoknada vlasniku šume i Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine -Upravi za šume.

Na osnovu člana 4.Pravilnika o šumskom redu („Službeni glasnik PC”, broj 38/11) seča stabala, izrada, izvoz, iznošenje i privlačenje drveta i drugi način pomeranja drveta sa mesta seče, vrše se u vreme i na način kojim se obezbeđuje najmanje oštećenje okolnih stabala, podmlatka, zemljišnog pokrivača, ostale flore, faune i objekata, kao i sprečavanje zagađivanja zemljišta organskim gorivima i motornim uljem.

Na osnovu Zakona o vodama, radi sprečavanja i otklanjanja štetnog dejstva erozije i bujica sprovode se preventivne mere koje se odnose na zabranu sledećih radnji: pustošenje, krčenje i čista seča šuma; ogoljavanje površina; nekontrolisano kopanje i preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina, radi uzgoja jednogodišnjih kultura; zatrpavanje izvora i nekontrolisano sakupljanje i odvođenje tih voda; dugotrajno skladištenje čvrstog materijala; izgradnja objekata bez odgovarajuće planske i tehničke dokumentacije, eksploatacija rečnih nanosa sa dna ili padina, osim za potrebe obezbeđenja propusne sposobnosti korita bujica; izgradnja objekata koji bi mogli da ugroze stabilnost zemljišta; druge radnje kojima se pospešuje erozija i stvaranje bujica.

Sve aktivnosti u predmetnom prostoru treba planirati tako da se očuvaju šume i šumsko zemljište kao dobro od javnog interesa. Potrebno je primenjivati zakone i podzakonske akte iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite prirode.

Za režim zaštite i uslove korišćenja površina u obuhvatu zaštitnog pojasa dalekovoda primenjuje se član 117. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, kojim se određuje sigurnosna udaljenost od bilo kog dela stabla od 3 m.

Za vodove nazivnog napona 110 kV sigurnosna udaljenost mora se održati i u slučaju pada stabla, pri čemu se sigurnosna udaljenost meri od provodnika u neotklonjenom položaju.

Karakteristike životne sredine u oblastima za koje postoji mogućnost da budu izložene značajnom uticaju dalekovoda, odnosi se na kvalitet vazduha i buku. Potrebno je razlikovati buku koja nastaje usled izvođačkih radova i „korona” buku (zujanje), posebno tokom vlažnog vremena u koridoru dalekovoda.

Postoji mogućnost uticaja planiranih radova u toku izgradnje i eksploatacije dalekovoda na: biodiverzitet (floru i faunu), predeo, promenu staništa, faze razvića živih bića, izmenu migratornih koridora ptica, a uticaji se mogu uočiti i kod sisara.

Uslove i mere koje se odnose na zaštitu životne sredine u delu za zaštitu biodiverziteta, potrebno je uskladiti sa Zakonom o zaštiti prirode (posebno čl. 80. i 88); Pravilnikom o kompenzacijskim merama i Pravilnikom o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste („Službeni glasnik PC”, broj 37/10).

U zoni šumskog zemljišta, u zaštitnom pojasu 30 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda, odnosno izvođačkom pojasu 10 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda planiranom za izgradnju dalekovoda 2h110 kV, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi niti zasađivati drveće i drugo rastinje, suprotno Zakonu o energetici, Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, tehničkim i drugim propisima.

Za sve aktivnosti u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda mora se pribaviti saglasnost/uslovi nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Ovaj uslov se odnosi i na eventualno formiranje novih šumskih zasada (vegetacione visine u punoj zrelosti preko 3,00 m), gde mogu biti narušene minimalne sigurnosne visine i udaljenosti provodnika u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

Vodno zemljište, u smislu Zakona o vodama, jeste zemljište na kome stalno ili povremeno ima vode, zbog čega se formiraju posebni hidrološki, geomorfološki i biološki odnosi koji se odražavaju na akvatični i priobalni ekosistem.

Korišćenje i uređenje vodnog zemljišta uređeno je Zakonom o vodama, kojim su definisane zabrane, ograničenja prava i obaveze vlasnika i korisnika vodnog zemljišta i vodnih objekata.

Obaveza investitora je da za korišćenje vodnog zemljišta reguliše imovinske odnose sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Srbijavode”, kao i da plaća naknadu, u skladu sa Zakonom o vodama i ostalim propisima.

Svi prelazi instalacija kroz vodno zemljište moraju se u projektu prikazati sa početnom i završnom koordinatom.

Nakon detaljnog definisanja položaja dalekovoda i svih pratećih objekata na vodnom zemljištu, radi regulisanja imovinskih odnosa, potrebno je dostaviti Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode” podatke o položaju (broj katastarske parcele, stacionaža vodotoka), dužini, kao i podatke o ostalim pratećim objektima koji će se izgraditi-postaviti na vodnom zemljištu.

U zoni vodnog zemljišta, u zaštitnom pojasu 30 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda, odnosno izvođačkom pojasu 10 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda planiranom za izgradnju dalekovoda 2h110 kV, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi niti zasađivati drveće i drugo rastinje, suprotno Zakonu o energetici, Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, tehničkim i drugim propisima.

Za sve aktivnosti u zaštitnom (izvođačkom) pojasu dalekovoda mora se pribaviti saglasnost/uslovi nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Građevinsko zemljište u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda obuhvata građevinsko područje i građevinske zone ruralnih naselja grada Kraljeva, opštine Raška, grada Novog Pazara i građevinsko područje grada Novog Pazara.

Zaštitni pojas TS 110/35/10kV „Novi Pazar 1” obuhvata deo građevinskog područja grada Novog Pazara.

Ova područja i zone su definisana planskim dokumentima: Prostornim planom grada Kraljeva, Prostornim planom opštine Raška i Prostornim planom grada Novog Pazara, Generalnim urbanističkim planom grada Novi Pazar 2020, Planom generalne regulacije naselja Ušće, Planom detaljne regulacije naselja Kamenica 2.

U zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda zadržava se namena definisana ovim planskim dokumentima, uz primenu mera definisanih Prostornim planom u zoni posebne namene.

Deo trase 2h110 kV dalekovoda sa zaštitnim pojasom se nalazi u uticajnim zonama posebne namene (direktna primena plana), Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode Golija („Službeni glasnik RS”, broj 16/09) i Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema hidroelektrana na Ibru, gde će se za korišćenje zemljišta u zaštitnom pojasu (osim za izgradnju planiranog dalekovoda 2h110 kV dalekovoda) primenjivati ovi planovi uz mere propisane Prostornim planom.

U zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda i zaštitnom pojasu TS uspostavlja se režim kontrolisane izgradnje i korišćenja zemljišta. Ovaj režim podrazumeva obavezu pribavljanja prethodnih uslova i saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje predmetnim dalekovodom u slučaju izrade druge planske dokumentacije, projektovanja, izvođenja građevinskih radova i prenamenu površina.

Za izgradnju planiranog 2h110 kV dalekovoda direktno će se primenjivati Prostorni plan.

Građevinsko zemljište je postojeći kompleks TS 220/110 kV „Kraljevo 3” van građevinskog područja grada Kraljeva. U kompleksu TS, u postojećoj regulaciji, mogu se graditi energetski i drugi objekti u funkciji tih objekata, a takođe se može vršiti i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta, tehničkom dokumentacijom i Prostornim planom grada Kraljeva, uz primenu mera definisanih Prostornim planom u zoni posebne namene.

Za izgradnju planiranog 2h110 kV dalekovoda direktno će se primenjivati Prostorni plan.

Građevinsko zemljište je postojeći kompleks TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1” u građevinskom području grada Novog Pazara, u zoni planiranoj za komunalne delatnosti i zelenilo, radne i poslovne komplekse i stanovanje.

U kompleksu TS, u postojećoj regulaciji, mogu se graditi energetski i drugi objekti u funkciji tih objekata, a takođe se može vršiti i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta, tehničkom dokumentacijom i Generalnim urbanističkim planom Novog Pazara 2020, uz primenu mera definisanih Prostornim planom u zoni posebne namene.

Za izgradnju planiranog 2h110 kV dalekovoda direktno će se primenjivati Prostorni plan.

Površine javne namene predviđene za izgradnju dalekovoda, odnosno funkcionisanje energetskog objekta su izvođački pojas dalekovoda, kompleks TS 220/110 kV „Kraljevo 3”, kompleks TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1” i površine za komunalne delatnosti i zelenilo.

Izvođački pojas dalekovoda

Popis katastarskih parcela površina javne namene po katastarskim opštinama:

Tabela 10: Popis katastarskih parcela površina javne namene (zaštitni pojas dalekovoda) po katastarskim opštinama

Grad / opština Katastarska opština Katastarska parcela Javna namena Kraljevo Ratina 2019 nekategorisani put 1976/21 nekategorisani put 2060/1 opštinski put Dragosinjci 2158/1 opštinski put 2135 reka Martićska 461 nekategorisani put 2142 nekategorisani put 2140 potok 1672 nekategorisani put 2155 potok Metikoš 427 nekategorisani put 649 potok 476 nekategorisani put Kamenica 1193 potok 1210 reka Ribnica Meljanica 691/1 nekategorisani put 1039/1 državni put IIA reda br.209 1043 nekategorisani put 1044 nekategorisani put 1033 reka Meljanica Brezna 103 nekategorisani put 1707 potok Đurovski 1725 nekategorisani put 1730 nekategorisani put 1039 nekategorisani put 1710 reka Gvozdačka 1734 nekategorisani put Cerje 29 reka Gajovska 3197 železnička pruga 3198/1 državni put IB reda br.22 3209/3 reka Ibar Rudnjak 2089 nekategorisani put 2114 nekategorisani put 2005 nekategorisani put 3176 nekategorisani put 3177 nekategorisani put 1854 nekategorisani put Ušće 8580/1 reka Ibar 8566 nekategorisani put 8561 nekategorisani put 8567 nekategorisani put 7975 nekategorisani put Raška Baljevac 4727 nekategorisani put 4746 nekategorisani put 4761 Potok 3428 Potok 3431 nekategorisani put 4751 nekategorisani put 3621 nekategorisani put 4750 nekategorisani put Pobrđe 3355 nekategorisani put 277 nekategorisani put 3354 lokalni put 3365/1 Potok 596 nekategorisani put 3356 lokalni put 3358 nekategorisani put 1613 nekategorisani put 3366 Potok 3360 nekategorisani put Bela Stena 255 nekategorisani put 213 nekategorisani put 3652 nekategorisani put 3654 nekategorisani put Brvenica 813 Potok 4690 Potok 1536 nekategorisani put 1528 nekategorisani put 4660 nekategorisani put 2069 nekategorisani put 2070 nekategorisani put 4672 državni put IIB reda br.412 4693/1 Potok 4692 reka Brvenica 3627 Potok 4680 nekategorisani put 4679 nekategorisani put Beoci 1891 nekategorisani put 1898 nekategorisani put 1888 nekategorisani put 1994 Potok 1974 Potok 4759 nekategorisani put 2071 nekategorisani put 2088 nekategorisani put 4760 nekategorisani put Varevo 4597 nekategorisani put 615 nekategorisani put 4595 nekategorisani put 4619 potok Varevski 2281 nekategorisani put 4604 nekategorisani put 4605 nekategorisani put 4606 nekategorisani put 3267 nekategorisani put 190 nekategorisani put 193 potok Toplik 194 Potok 4611 potok Babin 4613 nekategorisani put 4618 državni put IIA reda br.198 4627 reka Trnavska Draganići 1267 nekategorisani put 1298 Potok 2760/1 nekategorisani put 2764 nekategorisani put 1469 nekategorisani put 2763 nekategorisani put 2038 nekategorisani put 2765 nekategorisani put 2208 nekategorisani put 2767 nekategorisani put 2771 nekategorisani put 2769 nekategorisani put 2770 nekategorisani put 2425 nekategorisani put Nosoljin 4137 nekategorisani put 3453 nekategorisani put 4128 nekategorisani put 4124 nekategorisani put 4139 reka Nosoljinska 4131 nekategorisani put 4138 nekategorisani put 4132 nekategorisani put Milatkoviće 1538 Potok 163 nekategorisani put 1534 nekategorisani put 1533 nekategorisani put 283 nekategorisani put 1536 nekategorisani put Novi Pazar Požežina 149 nekategorisani put 151 nekategorisani put 152 nekategorisani put Batnjik 777 nekategorisani put 783/2 državni put IB reda br.22 389 nekategorisani put 778 nekategorisani put 781 nekategorisani put Koprivnica 903 nekategorisani put 907 nekategorisani put Postenje 3403 nekategorisani put 3414 nekategorisani put 3415 nekategorisani put 3406 državni put IB reda br.22 4852 reka Raška 3909/5 nekategorisani put 3900 nekategorisani put

Katastarske parcele u izvođačkom pojasu za koje se utvrđuje javni interes

Tabela 11: Katastarske parcele u izvođačkom pojasu za koje se utvrđuje javni interes

Grad / opština Katastarska opština Katastarske parcele Kraljevo Ratina 2020/26,2020/28,2020/44,2020/41,2019,1976/12,1976/23,1975,1976/21,1974/6,1974/5,1974/2,1974/9,1974/8,1973,2060/1,2020/45 Metikoš 427,428/1,428/2,429/2,432/2,649,430,432/1,459,462/1,457,456,455,453/1,453/2,453/3,453/4,454,452/2,451,638,629,643/46,643/48,643/43,643/45,643/44,634,635,636,643/39,643/40,643/33,643/32, 643/34,646,643/21,643/20,643/19, 643/16,643/17,644 Dragosinjci 2158/1,3,2/1,458,459/1,460/1,461,478,480,481/1,481/2,481/3,485,484/1,484/2,2142,490/2,492/1,492/2,491/1,491/2,1515/1,1512,1497/3,1504,1484,1485,1497/1,2140,1671,1672,1689,1673,1674,1686,2155,1693/1,1508,2135 Kamenica 1211,54,15,10,14/2,23,28,27,30,46,44,37/10,52,41/1,75,1210,176,175,203,204,202,205,207,206,216,215,234,239/1,256/1,255/1,1193,53,74 Meljanica 1048,697,691/1,698/1,698/2,698/3,767/2,767/3,767/4,766,765/1,756/1,759,760,1043,785/2,787,788,790/1,790/2,1044,793,792/4,792/2,1033,811,812,823,824,1039/1 Brezna 47,103,94,95,1707,92/2,92/1,107/1,108,73,485/6,500,499,1725,497/2,497/1,1730,991,992,1004,1007,1006,1010,1011,1013,1023,1025,1022,1031,1030,1037,1041,1042,1043,1040,1050,1051,1207,1213,1212,1710,1218,1734,1517,1521,1523,1529,1520,1519,14371389/1,1389/2,1391,1410,1411,1417,1418,1419,1415,1424,1431,1430,1493,1494,1495,1492,1490/2,1491,1392,104,1018 Cerje 189,190,191,195,198,199,39,34/1,34/5,214,224,223,29,24,48,25,574,511,514,550,551,554,552,3126, 3129,3130,3133,3132,3198/1, 3042,3048,3044,3046,3209/3, 34/6,34/7 Rudnjak 152/1,154,156,2089,2095,2096/1,2097,2098,2101,2102,2103,2125,2099/2,2099/1,2105,2126,2100,2122,2138,2013,2012,2014,2017,2018,2032,2007,3176,1933,1934,1935,1938,1397,1943,1944,1945,3177,1907,1908/2,1830,1908/1,3162,1838,1833,1831,1854,1828,1829,1852 Ušće 8580/1,5794/1,5794/2,5796,5795,5790,5770/1,8556,6102,6101,6100,8561,6107,6111,6110,6109,6129,6130,6154,6153,6139,6798,6795/1,6795/2,6796,6936,6938,6947,6946,6939, 6930,6953,6952, 6920,7415,6955,6918,6919,6916,6913,6912,6914,7419,7420,7421,7427,7426,7425,7428,7440,7441,7454,8567,7461,7492,7493,7497,7496,7495,7951,7953,7954,7970,7971,7972,7975,7963,7962,7961,7960/1,8569,8005, 8006/1,8012 Tadenje Nema parcela Raška Baljevac 146,147/1,4727,138,132,133,134,129,126,127,121,116,88,91,92,93,94,95,96,97,98,1710,1711,1714,1717,1715,4746,1723,1724,1725,1756,1757,1758,1762,1763,1781,3373/2,3378,4761,3395,3394,3396,3392,3397,3429,3423,3421,3435,3436/1,3436/2,3427,3426,3425,3428,3477,3475,3476,3459,3458,3461,3460,3453,3452/1,3451,4751,3452/2,3655,3656,3657,3654,3653,3652,3651,3621,3646,3645,3644,3705,3706/1,3707,3710,3711,3684,3683,4750, 4761 Pobrđe 307,308,309,310/2,306,3355,303,299,298,277,261,260,251,252,250,249,264,3354,231,232,233,234,235,519,518,526/1,596,595,590/2,590/1,598,597,599,600,601,603,3356,681,683,684,685,688,689,3358,1604,1605,1609,1608,1596,1593/1,1594/1,1593/2,1594/2,1613,1592/2,1629,1692,1665,1686,1691,1690,1689,1687,1685,1674,1684/2,1684/1,1683/1,1671,1672,1675,1676,1707,3366,2226, 2227, 2228,2229,3360,3365/1,1664,3358,3354 Bela Stena 264/3,265,255,267,263,262/3,262/4,262/2,259,260,253,258,257,213,211,3652,207,205,204,72/2,73,74,75,77,114,113,102,101,100,97,103,104,96,3654,2710,2711,2682,2712,2673,2674,2672,2669,2907,2659,2903,2663,2660,2661,2650,2649,2644,2910,2911,2642,2643,2639,2638/1,2637,3654 Brvenica 812,811,818,813,819,4690,820,821,1477,1478,1468,1456,1459,1455/2,1455/1,1440,1438/3,1438/1,11531,1539,1536,1535,1533,1532,1534,1525,1523,1521,1518,1517,1516,2070,1559,1560,2067,2069,2074,2079,2078,2077,2104,4660,2053,2051,2052,2047,2057,4672,2624,2623/1,4693/1,2604,2605,2628,4692,2551,2552,2555,2561,2558,2554,2559,2560, 2569,2568,2567,2566,2565,2564,2562,2563,4694/1,3633,3636,3635,3640,3641,3628,3626,3649,3648,3650,3651,3629,3630,3632/2,3632/1,3681,3682,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3701,3702,4680,3707,3708,3711/2,4679,1469,1526 Beoci 1854,1855,1856,1858,1859,1894,1893,1892,1891,1890,1889,1885,1888,1992,1989,1994,1987,1986,1983,1981,1979,4759,2046,1976,1975,1974,2059,2058,2057,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2071,2072,2080, 2079, 2081,2090, 2089,2114,2088,2115,4760 Varevo 4594,293,294,671,670,626,668,667,666,622,627,619,618,616/2,4597,628,632,615,597,611,612,607,599,598,1531,1575,1574,1576,1573,1569,1570,1572,1571,1548,1549,1546,1545,1590/1,1604,4595,1603,1614/2,1614/1,1611,1610,1606,1605,4599,2329,2327,2328,2331,4619,2313,2283,2284,2288,2285,2289,2258,2254,2257,2256,2255,4604,2632,2631,2630,2629,2635,2620,2644,2646,2647,2648,4605,2650,2916,2917,2918,2919/1,2915,2922,2910,2911,2881,2882,2893,2898,2883,2884,2889,4606,3033,3032,3030,3031,3041,3042,3043,3044,3045,3118,3125,3123,3137,3135,3136,3134,3130,3133,3148,187,188/1,189,188/2,3222,3223,3255,3261,3262,3267,3269,3268,3272,3271,181,194,193,3278,3279,190,4611,4365,4366,4367,4368,4371,4613,4372,4581,4585,4586,4587,4618,242,4591,4627,624,2892,4370,624 Draganići 2777,1259,1260,1261,1254/2,1254/3,1254/4,1254/1,1267,1271/1,1298,1297,1338/3,1338/4,1344/2,1344/3,1359,1365,1366,1381,1382,1383,1466,1469,1470,1388,1454,2764,1455,1452,1446,1445,1444,1443/1,1442,1441/2,1441/1,1439,1536,1537,1543,1553,1551,1557,1556,2763,2043,2035,2042,2041,2038,2037,2028,2030,2031,2765,2204,2208,2205,2206,2767,2396,2395,2398,2518,2519,2521,2771,2468,2467,2466/1,2460/2,2477/3,2450/1,2449,2436, 2445/2, 2440/1, 2441, 2426,2425,2422/1,2423,2770,2397 Nosoljin 1729,1728,4137,3452,3450,3427,3426,3415,3419,3418,3412,3411,3410,3407,3408,4124,3385,3386,3402,3403,3404,3387,3401,3391,3400,4139,3563,3562,3561,3555/2,4131,3573,3576,3577,4138,3715,3714,3712,3716,3718,3717,3702,3701,3693,4132,3416 Milatkoviće 119,120,121,122,1538,149,141/3,141/4,143,146,148,147,161,163,213,212,216,176,1534,239,238,263,236,235,234,233,232,230,1533,272,271,273,274,275,276,278,279,280,281,283,555,680,681,531,530,529,526,1536,1349,1359,1360,1348,1347,1343,1342,1340/1,1339,1336,1331,1338,1378/3,1337,1325,1315/1,1315/2,1316,1320/1,1318,1392,1393,1397,1401,1406,1412,1411,544 Novi Pazar Požežina 146,147,148,149,150,777/1,153,154/1,151,157,156,152,158,159 Batnjik 782,219,209,145/1,156,777,382,381,380,384,385,386,778,554,552,553,551/1, 540,543,781, 743,742,752,783/2 Koprivnica 97,98,99/1,100/1,101/1,92,91,304,305,306,311/2,314,315,277,276,280,283/2,282,281,903,698,699/1,699/2,696,700,691,688,689,690,685,687,686,683,682,907,739 Banja 5,6,7,159,160,161,162,168,169 Postenje 502,507,509,514,517,3403,753,752,740,751,837,742,829,836,826,830,831,862,863,861,860,865,867,873,875,888,937,936,935,933,2683,2686, 2687,2699,2700,3414,2714,2715,2718,2723,2721,2853, 2855,2856,2857,2858/1,3415,2860,2862/1,2863,2864,2869,2867,2868,2884,2883, 2890,2895,2891,2894,2893,2896,2892,2899,2898, 2919,2921,2920,2922,2923/1,3406,3894,3896,3911,3899,3897/1,3898/2,3898/1,3898/3,3900,3909/1,4793,4792/1,3902/1,3902/3, 3902/4,4792/2,4791/1,4788,4789/1,4789/4

U tabeli su date katastarske parcele koje se delom nalaze u izvođačkom pojasu, osim katastarske parcele 3717 u KO Nosoljin, koja cela ulazi u izvođački pojas.

U slučaju izmena broja parcela ili neslaganja popisa parcele na zemljištu na kome se utvrđuje javni interes i grafičkog prikaza, merodavan je grafički prilog, Referalna karta br. 4 – – Detaljna razrada posebne namene sa elementima za sprovođenje-Namena prostora, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara, listovi od 4.1. do 4.24, na kojoj je definisan zaštitni i izvođački pojas planiranog 2h110 kV dalekovoda.

Kompleks TS 220/110 kV „Kraljevo 3”

Tabela 12: Popis katastarskih parcela površina javne namene (TS 220/110 kV „Kraljevo 3”) po katastarskim opštinama

Grad/katastarska opština Katastarska parcela Kraljevo/ Ratina 2020/21

Kompleks TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1”

Tabela 13: Popis katastarskih parcela površina javne namene (TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1”) po katastarskim opštinama

Grad/katastarska opština Katastarske parcele Novi Pazar/ Postenje 4791/1,4791/2,4791/3,4791/4

Bilans površina posebne namene Prostornog plana određen je kroz osnovnu namenu površina definisanu važećim planskim dokumentima, kao i dostupnim podacima iz Republičkog geodetskog zavoda. Prostornim planom preuzeta je osnovna namena površina definisana važećim planskim dokumentima.

Bilans površina posebne namene u obuhvatu Prostornog plana iskazan je u narednoj tabeli:

Tabela 14: Bilans površina posebne namene u obuhvatu Prostornog plana

POSEBNA NAMENA POVRŠINA POVRŠINAha 1. ZAŠTITNI POJAS DALEKOVODA 2H110 KV I ZAŠTITNI POJAS TRANSFORMATORSKIH STANICA Poljoprivredno zemljište 109,77 Šumsko zemljište 225.89 Vodno zemljište 2,62 vodotoci 2,62 Građevinsko zemljište 47,39 državni put I reda 0,48 državni put II reda 0,25 opštinski put 0,51 nekategorisani put 3,40 železnička pruga 0,43 planirana železnička pruga 0,16 komunalne delatnosti i zelenilo 0,94 stanovanje 1,43 građevinsko područje naselja (definisano urbanističkim planovima) 1,39 građevinsko područje naselja (definisano prostornim planovima jedinica lokalne samouprave) 25,87 radne zone 0,04 poslovanje 2,00 naseljske saobraćajnice 0,58 kompleks TS 220/110 kV „Kraljevo 3” 8,52 kompleks TS 110/35/10 kV „Novi Pazar1” 1,39 Ostalo zemljište (krš, vododerine i dr.) 10,89 UKUPNO U OBUHVATU PLANA 396,56

Ukupna površina posebne namene, zaštitnog pojasa dalekovoda, je određena grafičkim putem i iznosi oko 396,56 ha, od toga površina izvođačkog pojasa iznosi 127,07 ha.

stubovi dalekovoda gradiće se u izvođačkom pojasu;

građevinska linija za izgradnju stubova dalekovoda definisana je granicom izvođačkog pojasa;

dalekovod se projektuje i gradi na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV;

provodnici, kao sastavni deo dalekovoda biće postavljeni na čelično-rešetkaste stubove;

sigurnosna visina provodnika u gusto naseljenim mestima mora biti 7,0 m, izolacija mora biti električno pojačana, a na mestima ukrštanja sa ulicama ili putevima i mehanički pojačana;

stubovi će biti ugaono-zatezni i noseći;

stubovi će se postavljati na armirano-betonske temelje, koji će biti određeni projektom za građevinsku dozvolu u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV;

za temelje stubova neće se obrazovati građevinsko zemljište, odnosno formirati parcela u skladu sa članom 69. stav. 4. Zakona o planiranju i izgradnji;

visina stubova će biti do 42 m, a tačna visina biće određena projektom za građevinsku dozvolu, uzimajući u obzir sigurnosna rastojanja pri prelasku i ukrštanju sa ostalim infrastrukturnim objektima, konfiguraciju terena, geomehaničke osobine tla, upotrebu zemljišta i dr;

u građevinskom području grada Novog Pazara, postaviti stubove maksimalne visine, sa minimalnim zauzećem osnovom stubova (stubovi smanjenih dimenzija), kako bi se ograničenje korišćenja postojećih parcela na kojima se grade stubovi svelo na minimum;

ugaono – zatezni stubovi su određeni koordinatama ovim Prostornim planom;

prostor za stubna mesta ugaono-zateznih i nosećih stubova obezbeđuje se u okviru izvođačkog pojasa, u skladu sa Prostornim planom i uslovima koji su sastavni deo Prostornog plana;

pribavljanje zemljišta za izgradnju dalekovoda (nepotpuna eksproprijacija) vršiće se u skladu sa posebnim zakonom;

u zoni poljoprivrednog, šumskog, vodnog i građevinskog zemljišta, u zaštitnom pojasu 30 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda, odnosno izvođačkom pojasu 10 m obostrano duž centralne ose koridora dalekovoda, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi niti zasađivati drveće i drugo rastinje, ispod, iznad ili pored energetskog objekta (dalekovod), suprotno Zakonu o energetici, Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, tehničkim i drugim propisima;

u zoni zaštite nepokretnih kulturnih dobara dalekovod se postavlja u skladu sa uslovima zaštite i važećim planskim dokumentima na datom prostoru;

za sve aktivnosti u zaštitnom (izvođačkom) pojasu dalekovoda mora se pribaviti saglasnost/uslovi nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda sa saobraćajnom infrastrukturom obuhvataju sledeće:

u zoni ukrštaja dalekovoda sa predmetnim državnim putevima I i II reda, potrebno je da se stubovi dalekovoda postave na rastojanju (mereno od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta) koje ne može biti manje od visine stuba dalekovoda;

ukrštanje dalekovoda sa putem po mogućnosti trebalo bi da bude pod uglom od 90°;

sigurnosna visina dalekovoda iznad kolovoza javnog puta je minimalno 7,0 m (mereno od najviše kote kolovoza do lančanice dalekovoda), pri najnepovoljnijim temperaturnim uslovima;

u slučaju paralelnog vođenja dalekovoda sa predmetnim državnim putevima I i II reda, potrebno je da se stubovi postave na rastojanju (mereno od spoljne ivice zemljišnog pojasa puta) koje ne može biti manje od visine stuba dalekovoda;

zaštitne širine (zaštitni pojas i pojas kontrolisane izgradnje) utvrđene su Zakonom o javnim putevima i iznose za:

a) državni put I reda-autoput 40 m

b) državni put I reda 20 m

v) državni put II reda 10 m

g) opštinski put 5 m

na mestu ukrštanja sa železničkom prugom minimalna sigurnosna visina 2h110 kV dalekovoda ne sme biti manja od 12 m, mereno od gornje ivice šine do najniže tačke provodnika dalekovoda;

najbliža ivica temelja dalekovoda 2h110 kV treba da bude na udaljenosti od minimum 25 m mereno od osovine pružnih koloseka na mestima ukrštaja sa železničkim prugama i izvan granica železničkog zemljišta;

investitor je u obavezi da se pridržava odredaba, tehničkih uslova i propisa važećih zakona i pravilnika za ovu vrstu objekata, pri projektovanju, rekonstrukciji i eksploataciji, a takođe je u obavezi da pribavi predviđene saglasnosti odobrenja nadležnih organa kako je definisano planskom dokumentacijom ili urbanističko tehničkim uslovima.

Ozelenjavanje u zoni ukrštaja sa putevima

Na mestima ukrštanja 2h110 kV dalekovoda sa javnim putevima (državni putevi I i II reda i opštinski putevi), kao i nekategorisanim putevima, sadnja visokog zelenila u zaštitnom pojasu dalekovoda koji iznosi 30 m od ose voda sa obe strane (ukupno 60 m, a u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV).

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda sa vodnim objektima i infrastrukturom obuhvataju sledeće:

kod paralelnog vođenja i ukrštanja sa vodnim objektima, stubove dalekovoda locirati van vodnog zemljišta, tako da se ne ugrozi, niti spreči prirodno odvodnjavanje terena;

na nebranjenom, plavljenom terenu, temelji stubova dalekovoda potrebno je da budu specijalno nadvišeni i računati za plavljen teren;

stubovi dalekovoda moraju biti udaljeni minimum 10,00 m od ivice rečnog korita, mereno upravno na osovinu vodotoka;

ukrštanje sa vodotocima izvesti što je moguće bliže uglu od 90°, a ne manje od 30°.

svi nadzemni delovi elektroenergetskog objekta u zoni vodnog zemljišta moraju obezbediti pojačanu mehaničku i električnu sigurnost;

minimalna, sigurnosna visina provodnika kod prelaska preko postojećih i neregulisanih vodotoka iznosi minimum 7,00 m;

ukrštanje i paralelno vođenje sa komunalnom infrastrukturom (instalacije vodovoda i kanalizacije) u građevinskom području grada Novog Pazara, izvodi se u svemu prema uslovima od nadležnog preduzeća.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda sa elektroenergetskom infrastrukturom

Ukrštanje visokonaponskog voda sa drugim visokonaponskim vodom i njihovo međusobno približavanje moguće je ako se poštuju sledeći uslovi:

sigurnosna visina voda iznosi 2,5 m, a sigurnosna udaljenost 1,0 m. Ovi uslovi moraju biti ispunjeni i kad na gornjem vodu ima dodatnog opterećenja, a na donjem vodu nema;

vod višeg napona postavlja se, po pravilu, iznad voda nižeg napona;

gornji vod mora se izgraditi sa električno pojačanom izolacijom;

najmanja međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova mora biti jednaka udaljenosti D iz čl. 30. i 32. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV. Pri najvećem otklonu provodnika jednog voda zbog dejstva vetra, mora se proveriti da međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova nije manja od sigurnosnih razmaka za viši napon, s tim da ne sme biti manja od 70 cm kad provodnici drugog voda nisu otklonjeni.

Ukrštanje visokonaponskog voda sa niskonaponskim vodom i njihovo međusobno približavanje moguće je ako se poštuju sledeći uslovi:

prelazak niskonaponskog voda preko visokonaponskog voda nije dozvoljen;

sigurnosna visina voda iznosi 2,5 m, a sigurnosna udaljenost 2,0 m;

gornji vod mora se izgraditi sa električno pojačanom izolacijom;

iznad niskonaponskih provodnika moraju se postaviti dva obostrano uzemljena sigurnosna užeta čija računska sila kidanja (mehanička čvrstoća) iznosi najmanja 1000 daN;

zaštitna užad iznad niskonaponskih vodova ne moraju se postavljati ako su za visokonaponski vod ispunjeni sledeći uslovi:

da je izolacija u rasponu ukrštanja električno i mehanički pojačana;

da normalno dozvoljeno naprezanje ne prelazi 1/3 (prekidne čvrstoće provodnika i zaštitne užadi;

da je raspon ukrštanja ograničen nosećim stubovima, a sigurnosna visina iznosi najmanje 2 m i kad u prelaznom rasponu postoji dodatno opterećenje, a u susednim rasponima nema dodatnog opterećenja na provodnicima i zaštitnoj užadi;

najmanja međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova mora biti jednaka

udaljenosti D iz čl. 30. i 32. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV;

pri najvećem otklonu provodnika jednog voda zbog dejstva vetra mora se proveriti da međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova nije manja od sigurnosnog razmaka za viši napon, s tim da ne sme biti manja od 70 cm kad provodnici drugog voda nisu otklonjeni;

niskonaponski vod mora se opremiti odvodnicima prenapona na početku i na kraju deonice voda koja je na zajedničkim stubovima sa visokonaponskim vodom, kao i na svakom eventualnom ogranku.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda sa termoenergetskom infrastrukturom obuhvataju sledeće:

Prema Pravilniku o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar, minimalna rastojanja podzemnih gasovoda od nadzemne elektroenergetske mreže i stubova dalekovoda su:

Nazivni napon paralelno vođenje (m) pri ukrštanju (m) 35 kV < U ≤ 110 kV 20 10

– minimalno rastojanje se računa od temelja stuba dalekovoda i uzemljivača;

stubovi dalekovoda ne mogu se postavljati u eksploatacionom pojasu gasovoda;

na ukrštanju gasovoda sa dalekovodima, ugao ose gasovoda prema tim objektima mora da iznosi između 60° i 90°. Ugao ukrštanja na mestima gde je to tehnički opravdano, dozvoljeno je smanjiti na minimalno 60°, uz saglasnost operatora transportnog sistema.

Prema Pravilniku o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bara, minimalna rastojanja podzemnih gasovoda od nadzemne elektroenergetske mreže i stubova dalekovoda su:

Nazivni napon paralelno vođenje (m) pri ukrštanju (m) 35 kV < U 15 10

Minimalno horizontalno rastojanje se računa od temelja stuba dalekovoda, pri čemu ne sme se ugroziti stabilnost stuba.

Na ukrštanju gasovoda sa putevima, prugama, vodotokovima, kanalima, dalekovodima nazivnog napona preko 35 kV, ugao ose gasovoda prema tim objektima mora da iznosi između 60° i 90°.

Uslovi približavanja i ukrštanja dalekovoda sa elektronskom komunikacionom infrastrukturom obuhvata sledeće:

na mestima ukrštanja dalekovoda sa elektronskim komunikacionim kablom, najmanje rastojanje stuba dalekovoda od postojećeg elektronskog komunikacionog kabla treba da bude 10 m. Ako se navedeno minimalno rastojanje ne može postići potrebno je primeniti zaštitne mere u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata;

kod ukrštanja nadzemnog elektronskog komunikacionog voda i nadzemnog elektroenergetskog voda, horizontalna projekcija rastojanja najbližeg stuba koji nosi elektronski komunikacioni vod treba da bude najmanje jednaka visini stuba na mestu ukrštanja uvećana za 3 m;

stubovi dalekovoda se ne mogu graditi u radio-koridorima sistema elektronskih komunikacija;

za udaljenosti dalekovoda od radio centara i radio koridora u cilju zaštite istih, poštovati Pravilnik o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata.

Za sve aktivnosti građenja/rekonstrukcije objekata na poljoprivrednom zemljištu u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda na teritoriji grada/opštine primenjivaće se Prostorni plan grada Kraljeva, Prostorni plan opštine Raška i Prostorni plan grada Novog Pazara koji moraju biti usklađeni sa Prostornim planom.

U zoni poljoprivrednog zemljišta, u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda, mogu se graditi objekti i izvoditi drugi radovi zasađivati drveće i drugo rastinje u skladu sa Prostornim planom grada Kraljeva, Prostornim planom opštine Raška i Prostornim planom grada Novog Pazara i sledećim uslovima:

Svaka gradnja u blizini 110 kV dalekovoda uslovljena je Zakonom o energetici, Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ”, br. 4/74 i 61/95 – dr. propis), Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V, Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja sa pripadajućim pravilnicima, SRPS N.CO.105 Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SFRJ”, broj 68/86), SRPS N.CO.101 Zaštitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja-Zaštita od opasnosti („Službeni list SFRJ”, broj 68/86), kao i SRPS N.CO.102 – Zaštitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja-Zaštita od smetnji („Službeni list SFRJ”, broj 68/86).

Prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih radova, nivelacije terena, zemljanih radova i iskopa u blizini dalekovoda ni na koji način se ne sme ugroziti statička stabilnost stubova dalekovoda. Teren ispod dalekovoda se ne sme nasipati.

Prilikom izvođenja radova, kao i kasnije prilikom eksploatacije objekata, potrebno je pridržavati se svih mera bezbednosti i zdravlja na radu, a posebno sigurnosnih rastojanja do provodnika pod naponom – preporučeno 5,0 m za dalekovode 110 kV, u suprotnom potrebno je blagovremeno zatražiti isključenje dalekovoda.

Nepristupačni deo objekta mora biti na minimalnoj udaljenosti 3,0 m od visokonaponskog voda.

Pristupačni deo objekta mora biti na minimalnoj udaljenosti 4,0 m od visokonaponskog voda, a minimalna visina od objekta do voda mora biti 5,0 m.

U slučaju objekata sa zapaljivim krovom minimalna udaljenost mora biti 4,0 m od visokonaponskog voda, a minimalna visina od objekta do voda mora biti 12,0 m.

Zabranjeno je skladištenje lako zapaljivog materijala u zaštitnom pojasu dalekovoda.

Zabranjeno je korišćenje vode u mlazu ukoliko postoji opasnost da se mlaz vode približi manje od 5,0 m od provodnika dalekovoda naponskog prenosa 110 kV.

Niskonaponske, telefonske priključke, priključke na kablovsku televiziju i druge priključke izvesti podzemno u slučaju ukrštanja sa dalekovodom.

Sve metalne instalacije (elektro-instalacije, grejanje i drugo) i drugi metalni delovi (ograde i drugo) moraju biti propisno uzemljeni. Naročito voditi računa o izjednačavanju potencijala.

Za sve aktivnosti građenja/rekonstrukcije objekata u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda potrebno je pribaviti saglasnost/uslove nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Za sve aktivnosti građenja/rekonstrukcije objekata na građevinskom zemljištu u građevinskom području naselja u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda na teritoriji grada/opštine primenjivaće se Prostorni plan grada Kraljeva, Prostorni plan opštine Raška, Prostorni plan grada Novog Pazar, Generalni urbanistički plan Novog Pazara, koji moraju biti usklađeni sa Prostornim planom.

U građevinskom području naselja, u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda, mogu se graditi objekti i izvoditi drugi radovi u skladu sa Prostornim planom grada Kraljeva, Prostornim planom opštine Raška, Prostornim planom grada Novog Pazara, Generalnim urbanističkim planom Novog Pazara, odnosno važećim planskim dokumentima i sledećim uslovima:

Svaka gradnja u blizini 110 kV dalekovoda uslovljena je Zakonom o energetici, Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V, Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V, Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja sa pripadajućim pravilnicima, SRPS N.CO.105 Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja, SRPS N.CO.101 Zaštitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja-Zaštita od opasnosti, kao i SRPS N.CO.102 – Zaštitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja-Zaštita od smetnji.

Prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih radova, nivelacije terena, zemljanih radova i iskopa u blizini dalekovoda ni na koji način se ne sme ugroziti statička stabilnost stubova dalekovoda. Teren ispod dalekovoda se ne sme nasipati.

Prilikom izvođenja radova, kao i kasnije prilikom eksploatacije objekata, potrebno je pridržavati se svih mera bezbednosti i zdravlja na radu, a posebno sigurnosnih rastojanja do provodnika pod naponom – preporučeno 5,0 m za dalekovode 110 kV, u suprotnom potrebno je blagovremeno zatražiti isključenje dalekovoda.

Nepristupačni deo objekta mora biti na minimalnoj udaljenosti 3,0 m od visokonaponskog voda.

Pristupačni deo objekta mora biti na minimalnoj udaljenosti 4,0 m od provodnika visokonaponskog voda, a minimalna visina od objekta do voda mora biti 5,0 m.

U slučaju objekata sa zapaljivim krovom minimalna udaljenost mora biti 4,0 m od provodnika visokonaponskog voda, a minimalna visina od objekta do voda mora biti12,0 m.

Zabranjeno je skladištenje lako zapaljivog materijala u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda.

Sportska igrališta moraju biti udaljena minimalno 12,0 m od provodnika visokonaponskog voda.

Zabranjeno je korišćenje vode u mlazu ukoliko postoji opasnost da se mlaz vode približi manje od 5,0 m od provodnika dalekovoda naponskog prenosa 110 kV.

Niskonaponske, telefonske priključke, priključke na kablovsku televiziju i druge priključke izvesti podzemno u slučaju ukrštanja sa dalekovodom.

Sve metalne instalacije (elektro-instalacije, grejanje i drugo) i drugi metalni delovi (ograde i drugo) moraju biti propisno uzemljeni. Naročito voditi računa o izjednačavanju potencijala.

Za sve aktivnosti građenja/rekonstrukcije objekata u zaštitnom i izvođačkom pojasu dalekovoda potrebno je pribaviti saglasnost/uslove nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Zaštitni pojas TS 220/110 kV „Kraljevo” 3 nalazi se van građevinskog područja grada Kraljeva. U ovom pojasu postoje pojedinačne parcele građevinskog zemljišta sa izgrađenim objektima. Važeći planski dokument za taj prostor je Prostorni plan grada Kraljeva, koji mora biti usklađen sa Prostornim planom.

U zoni građevinskog zemljišta, u zaštitnom pojasu TS 220/110 kV „Kraljevo 3” koji iznosi 30 m od kompleksa TS, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi niti zasađivati drveće i drugo rastinje, ispod, iznad ili pored energetskog objekta, suprotno Zakonu o energetici, tehničkim i drugim propisima.

Za sve aktivnosti građenja/rekonstrukcije objekata u zaštitnom pojasu TS, primenjivaće se Prostorni plan grada Kraljeva uz pribavljanje saglasnosti/uslova nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Zaštitni pojas TS 220/110 kV „Kraljevo 3” nalazi se van građevinskog područja naselja. Važeći planski dokument za ovaj prostor je Prostorni plan grada Kraljeva, koji mora biti usklađen sa Prostornim planom.

U zoni poljoprivrednog zemljišta, u zaštitnom pojasu TS 220/110 kV „Kraljevo 3” koji iznosi 30 m od kompleksa TS, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi niti zasađivati drveće i drugo rastinje, ispod, iznad ili pored energetskog objekta, suprotno Zakonu o energetici, tehničkim i drugim propisima.

Za sve aktivnosti građenja/rekonstrukcije objekata na poljoprivrednom zemljištu u zaštitnom pojasu TS primenjivaće se Prostorni plan grada Kraljeva, uz pribavljanje saglasnosti/uslova nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Kompleks TS 220/110 kV „Kraljevo 3” je građevinsko zemljište van građevinskog područja grada Kraljeva.

Važeći planski dokument za taj prostor je Prostorni plan grada Kraljeva, koji mora biti usklađen sa Prostornim planom.

U zoni kompleksa TS 220/110 kV „Kraljevo 3” mogu se graditi energetski i drugi objekti u funkciji istih, a takođe se može vršiti i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta i tehničkom dokumentacijom.

U zoni kompleksa TS primenjivaće se Prostorni plan grada Kraljeva, osim za izgradnju planiranog 2h110 kV dalekovoda koji će se graditi na osnovu Prostornog plana.

Zaštitni pojas TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1” nalazi se u građevinskom području grada Novog Pazara. Važeći planski dokument za taj prostor je Generalni urbanistički plan Novog Pazara 2020, a u izradi je i Plan generalne regulacije PGR 3-Plan generalne regulacije za deo naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zaštiti Đurđevih stupova i Petrove Crkve, delove naselja Semenjača, Stražišta, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina.

Ovi planovi moraju biti usklađeni sa Prostornim planom.

U zoni građevinskog zemljišta, u zaštitnom pojasu TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1” koji iznosi 30 m od kompleksa TS, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi niti zasađivati drveće i drugo rastinje, ispod, iznad ili pored energetskog objekta, suprotno Zakonu o energetici, tehničkim i drugim propisima.

Za sve aktivnosti građenja/rekonstrukcije objekata u zaštitnom pojasu TS primenjivaće se Generalni urbanistički plan Novog Pazara 2020, odnosno po usvajanju Plan generalne regulacije PGR 3-Plan generalne regulacije za deo naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zaštiti Đurđevih stupova i Petrove Crkve, delove naselja Semenjača, Stražišta, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina, uz pribavljanje saglasnosti/uslova nadležnog operatora prenosnog sistema električne energije, JP „Elektromreža Srbije”.

Kompleks TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1” nalazi se u građevinskom području grada Novog Pazara. Važeći planski dokument za taj prostor je Generalni urbanistički plan Novog Pazara 2020, a u izradi je i Plan generalne regulacije PGR 3-Plan generalne regulacije za deo naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zaštiti Đurđevih stupova i Petrove Crkve, delove naselja Semenjača, Stražišta, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina. Ovi planovi moraju biti usklađeni sa Prostornim planom.

U zoni kompleksa TS 110/35/10 kV „Novi Pazar 1” mogu se graditi energetski i drugi objekti u funkciji istih, a takođe se može vršiti i rekonstrukcija postojećih objekata u skladu sa planovima razvoja energetskog subjekta i tehničkom dokumentacijom.

U zoni kompleksa TS primenjivaće se Generalni urbanistički plan Novog Pazara 2020, odnosno po usvajanju Plan generalne regulacije PGR 3-Plan generalne regulacije za deo naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zaštiti Đurđevih stupova i Petrove Crkve, delove naselja Semenjača, Stražišta, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina, osim za planirani 2h110 kV dalekovod koji će se graditi na osnovu Prostornog plana.

Implementacija Prostornog plana, predstavlja proces primene i sprovođenja ciljeva i rešenja utvrđenih Prostornim planom.

Upravljanje prostornim razvojem se zasniva na postojećem sistemu upravljanja u Republici Srbiji i podrazumeva koordinirane aktivnosti različitih nivoa organa državne uprave u procesu korišćenja, uređenja, razvoja i zaštite planskog područja. Realizacija funkcija i sadržaja javnog značaja, predstavlja neophodan preduslov za realizaciju svih ostalih planskih rešenja. Najveći značaj u realizaciji planskih rešenja ima sprovođenje granice područja posebne namene, kao i izgradnja infrastrukturnog objekta. Državni organi, u skladu sa svojim nivoom, ovlašćenjima, obavezama i odgovornostima, moraju biti koordinatori planiranih aktivnosti i aktera u procesu implementacije. Aktivnosti svih nivoa upravljanja moraju biti međusobno usklađene.

Sredstva za finansiranje aktivnosti na implementaciji Prostornog plana, obezbediće se iz sredstava JP „Elektromreža Srbije” i inostranih donatora.

Učesnici u implementaciji Prostornog plana su: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo rudarstva i energetike, JP „Elektromreža Srbije” i jedinice lokalne samouprave: grad Kraljevo, grad Novi Pazar i opština Raška.

Prostornim planom definisani su uređenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene, koje je obavezno ugraditi prilikom izrade prostornoplanske i urbanističke dokumentacije u obuhvatu Prostornog plana. Pravila uređenja, građenja i korišćenja područja posebne namene, sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana i obavezujuća su za izradu prostornih i urbanističkih planova nižeg hijerarhijskog nivoa. Do donošenja novih prostornih planova, primenjivaće se važeći planovi, u delovima koji nisu u suprotnosti sa Prostornim planom.

Sprovođenje Prostornog plana u okviru posebne namene prostora

Pravila uređenja u okviru područja posebne namene podrazumevaju:

direktnu primenu Prostornog plana za izgradnju 2h110 kV dalekovoda Kraljevo 3 – Novi Pazar 1 u izvođačkom pojasu dalekovoda, shodno članu 53a-57. Zakona o planiranju i izgradnji izdavanjem lokacijskih uslova, kao preduslova za izradu tehničke dokumentacije dalekovoda u celosti. Tačne pozicije stubova dalekovoda biće definisane idejnim/projektom za građevinsku dozvolu, u skladu sa pravilima građenja iz Prostornog plana. Nadležnost za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole definisana je Zakonom o planiranju i izgradnji;

primenu prostornih planova gradova/opštine za uređenje i izgradnju na poljoprivrednom, šumskom, vodnom i građevinskom zemljištu na teritoriji gradova/opštine koje su obuhvaćene Prostornim planom uz primenu uslova za uređenje i mera koje su date Prostornim planom;

primenu prostornih planova gradova/opštine za uređenje i izgradnju postojeće i planirane linijske infrastrukture i infrastrukturnih objekata koji se nalaze na teritoriji gradova/opštine koje su obuhvaćene Prostornim planom, uz primenu uslova za uređenje i mera koje su date Prostornim planom;

primenu posebnih mere zaštite u delovima građevinskog područja naselja koja su u posebnoj nameni, a za koja se primenjuju planski dokumenti grada Kraljeva, grada Novog Pazara i opštine Raška;

primenu posebnih mera zaštite u posebnoj nameni, za područje na kome je definisana druga posebna namena tj. direktna primena drugih prostornih planova:

Ostale smernice za sprovođenje Prostornog plana u skladu sa odredbama čl. 216, 217. i 218. Zakona o energetici su:

energetski subjekt koji koristi i održava energetske objekte ima pravo prelaska preko nepokretnosti drugog vlasnika radi izvođenja radova na održavanju, kontroli ispravnosti objekta, uređaja, postrojenja ili opreme, kao i izvođenja drugih radova i upotrebe nepokretnosti na kojoj se izvode navedeni radovi samo dok ti radovi traju;

vlasnik nepokretnosti je dužan da omogući pristup energetskim objektima i da trpi i ne ometa izvršenje radova;

energetski subjekt je dužan da nadoknadi štetu koju nanese vlasniku nepokretnosti u toku izvođenja radova, čiju visinu utvrđuju sporazumno;

u slučaju da vlasnik nepokretnosti i energetski subjekt ne postignu sporazum odluku o tome donosi nadležni sud;

nadležni organ može naložiti izmeštanje energetskog objekta samo u slučaju izgradnje objekata saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe odbrane zemlje, vodoprivrednih objekata i objekata za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih objekata koji se u smislu zakona o eksproprijaciji smatraju objektima od opšteg interesa, a koji se, zbog prirodnih ili drugih karakteristika, ne mogu graditi na drugoj lokaciji, kao i u slučaju izgradnje objekata i izvođenja radova na eksploataciji rudnog blaga;

u ovom slučaju troškove izmeštanja energetskog objekta, podrazumevajući i troškove gradnje, odnosno postavljanja tog energetskog objekta na drugoj lokaciji, snosi investitor objekta zbog čije izgradnje se izmešta energetski objekat;

energetski subjekt koji obavlja delatnost prenosa, odnosno distribucije električne energije dužan je da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom i drugim tehničkim propisima;

u zaštitnom pojasu, ispod, iznad ili pored energetskog objekta, suprotno zakonu, tehničkim i drugim propisima ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi, niti zasađivati drveće i drugo rastinje;

zaštitni pojas za nadzemni elektroenergetski vod naponskog nivoa 110 kV, iznosi 25 m od krajnjeg faznog provodnika;

operator prenosnog sistema, odnosno distributivnog sistema nadležan za energetski objekat, dužan je da o svom trošku redovno uklanja drveće ili grane i drugo rastinje koje ugrožava rad energetskog objekta;

vlasnici i nosioci drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze u zaštitnom pojasu, ispod, iznad ili pored energetskog objekta ne mogu preduzimati radove ili druge radnje kojima se onemogućava ili ugrožava rad energetskog objekta bez prethodne saglasnosti energetskog subjekta koji je vlasnik, odnosno korisnik energetskog objekta;

prethodnu saglasnost izdaje energetski subjekt na zahtev vlasnika ili nosioca drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze ispod, iznad ili pored elektroenergetskog objekta, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i sadrži tehničke uslove u skladu sa zakonom, tehničkim i drugim propisima.

Tokom sprovođenja Prostornog plana potrebno je obezbediti nesmetano obavljanje nadzora u zaštitnom pojasu 2h110 kV dalekovoda, širine 60 m, od po 30 m sa obe strane od ose dalekovoda u skladu sa utvrđenim planskim rešenjima.

Prioritetna planska rešenja i dinamika realizacije dalekovoda 2h110 kV definisana su kroz samu koncepciju razvoja i realizacije sistema. U pogledu dinamike sprovođenja Prostornog plana, dalekovod 2h110 kV realizuje se u skladu sa tehničkom dokumentacijom i načinom obezbeđivanja sredstava.

Prostorni plan predstavlja planski osnov za nepotpunu eksproprijaciju zemljišta na kojem se grade stubovi dalekovoda, kao linijskog infrastrukturnog objekta od javnog interesa.

Pribavljanje zemljišta za izgradnju dalekovoda (nepotpuna eksproprijacija) vršiće se u skladu sa posebnim zakonom. Lokacije stubova dalekovoda i parcele na kojima će se izvršiti nepotpuna eksproprijacija biće definisane idejnim/projektom za građevinsku dozvolu. Prostornim planom u Tabeli 11. Katastarske parcele u izvođačkom pojasu za koje se utvrđuje javni interes, dat je popis parcela na kojima se utvrđuje javni interes za izgradnju planiranog 2h110 kV dalekovoda.

Za potrebe izgradnje dalekovoda, koristiće se postojeće saobraćajnice na području Prostornog plana, kao i neophodno poljoprivredno i šumsko zemljište i primenjivaće se član 69. st. 1, 10, 11, 12. i 13. Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se investitoru za izgradnju objekta omogućava pravo prolaza i prevoza preko susednog i okolnog zemljišta koji je u svojini drugih vlasnika radi izvođenja radova u toku izgradnje, kada to zahteva tehnološki postupak, kao i obavezu svih vlasnika i držaoca susednog i okolnog zemljišta da omoguće nesmetani pristup gradilištu i trpe izvođenje radova za potrebe izgradnje elektroenergetskog objekta.

Investitor je dužan da vlasnicima ili držaocima susednog ili okolnog zemljišta nadoknadi štetu koja bude pričinjena prolazom i prevozom. Ako ne bude postignut sporazum o visini naknade štete, odluku o tome donosi nadležni sud.

Ostavite komentar