Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obrazac 1 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije i Obrazac 2 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.3. Mera jačanja regionalne konkurentnosti, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Ocenjivanje i odabir projekata koji se finansiraju u skladu sa ovom uredbom vrši se na osnovu kriterijuma koji su dati u Prilogu 1 – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije i Prilogu 2 – Kriterijum za ocenjivanje i odabir projekta Mera jačanja regionalne konkurentnosti, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6103/2016

U Beogradu, 30. juna 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar