Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima

PROTOKOL O ELIMINACIJI NEZAKONITE TRGOVINE DUVANSKIM PROIZVODIMA

Preambula

Ugovorne strane ovog Protokola,

Imajući u vidu da je 21. maja 2003, na 56. Svetskoj zdravstvenoj skupštini konsenzusom usvojena Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, koja je stupila na snagu 27. februara 2005;

Prepoznajući da je Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije jedan od najbrže ratifikovanih ugovora Ujedinjenih nacija i osnovno sredstvo za postizanje ciljeva Svetske zdravstvene organizacije;

Pozivajući se na preambulu Ustava Svetske zdravstvene organizacije koja navodi da je uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja jedno od osnovnih prava svakog čoveka bez obzira na rasu, veru, političko uverenje, ekonomske ili socijalne prilike;

Rešene takođe da daju prioritet svom pravu da štite javno zdravlje,

Duboko zabrinute da nelegalna trgovina duvanskim proizvodima doprinosi širenjuepidemije duvana koja predstavlja globalni problem sa ozbiljnim posledicama za javno zdravlje i zahteva delotvorne, primerene i sveobuhvatne lokalne i međunarodne odgovore;

Prepoznajući dalje da nezakonita trgovina duvanskim proizvodima podriva mere cena i mere poreza usvojene da pojačaju kontrolu duvana i na taj način povećava pristupačnost i dostupnost duvanskih proizvoda;

Ozbiljno zabrinute zbog negativnih efekata koje povećana dostupnost i pristupačnostnezakonito prodavanih duvanskih proizvoda ima na javno zdravlje i dobrobit ljudi, posebno mladih, siromašnih i drugih osetljivih populacionih grupa;

Ozbiljno zabrinute zbog nesrazmernih ekonomskih i socijalnih posledica nezakonite trgovine duvanskim proizvodima u zemljama u razvoju i zemljama sa privredama u tranziciji;

Svesne potrebe da se razvijaju naučni, tehnički i institucionalni kapaciteti za planiranje i sprovođenje odgovarajućih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mera za eliminaciju svih oblika nezakonite trgovine duvanskim proizvodima;

Potvrđujući da je pristup resursima i relevantnim tehnologijama od velikog značaja zajačanje sposobnosti ugovornih strana za eliminaciju svih oblika nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, posebno u zemljama u razvoju i zemljama sa privredama u tranziciji;

Potvrđujući takođe da se slobodne zone, iako uspostavljene da bi olakšale zakonit promet, koriste da se olakša globalizacija nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, kako u odnosu na nezakonit tranzit krijumčarenih proizvoda tako i na proizvodnju nezakonitih duvanskih proizvoda;

Prepoznajući takođe da nezakonita trgovina duvanskim proizvodima podriva privredu ugovornih strana i negativno utiče na njihovu stabilnost i bezbednost;

Svesne takođe da nezakonita trgovina duvanskim proizvodima stvara finansijsku dobit koja se koristi za finansiranje transnacionalnih kriminalnih aktivnosti, koje ometaju ostvarenje državnih ciljeva;

Prepoznajući da nezakonita trgovina duvanskim proizvodima ugrožava ostvarivanje zdravstvenih ciljeva, nameće dodatni pritisak na zdravstvene sisteme i dovodi do gubitka prihoda u privredama ugovornih strana;

Sa punom svešću o članu 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije u kome su se ugovorne strane saglasile da će u formulaciji i sprovođenju svoje javnozdravstvene politike u vezi sa kontrolom duvana, delovati tako da zaštite ove politike od komercijalnih i drugih interesa duvanske industrije u skladu sa nacionalnim zakonom;

Naglašavajući potrebu da budu stalno na oprezu prema naporima duvanske industrije da podriva strategije za borbu protiv nezakonite trgovine duvanskim proizvodima i potrebu da budu informisane o aktivnostima duvanske industrije koje imaju negativan uticaj na strategije za borbu protiv nezakonite trgovine duvanskim proizvodima;

Imajući u vidu član 6.2 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, koji ohrabruje ugovorne strane da zabrane ili ograniče, ukoliko je primereno, prodaju i/ili uvoz duvanskih proizvoda oslobođenih poreza ili carina od strane međunarodnih putnika;

Priznajući takođe da duvan i duvanski proizvodi u međunarodnom tranzitu i pretovaru nalaze kanale za nezakonitu trgovinu;

Uzimajući u obzir da efikasna akcija za prevenciju i borbu protiv nezakonite trgovine duvanskim proizvodima zahteva sveobuhvatni međunarodni pristup, kao i blisku saradnju u svim aspektima nedozvoljene trgovine, uključujući, kada je primereno, nezakonitu trgovinu duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju;

Podsećajući na i naglašavajući važnost drugih relevantnih međunarodnih sporazuma, kao što su Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci, i obavezu potpisnica ovih Konvencija da primene, gde je primereno, relevantne odredbe ovih Konvencija na nezakonitu trgovinu duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju, i podstiče ugovorne strane koje još uvek nisu pristupile ovim sporazumima da razmotre mogućnost da to učine;

Prepoznajući potrebu da se izgradi bolja saradnja između Sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, Svetske carinske organizacije i drugih tela, ukoliko je primereno;

Pozivajući se na član 15 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, u kome ugovorne strane prepoznaju, između ostalog, da je eliminacija svih oblika nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, uključujući i krijumčarenje i nedozvoljenu proizvodnju, suštinska komponenta kontrole duvana;

Uzimajući u obzir da ovaj Protokol ne teži da se bavi pravima intelektualne svojine, i

Uverene da će dopuna Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije sveobuhvatnim Protokolom biti moćno, efikasno sredstvo za suprotstavljanje nezakonitoj trgovini duvanskim proizvodima i njenim teškim posledicama,

Usaglasile su se o sledećem:

DEO I: UVOD

Član 1

Upotreba termina

1. „Posredovanje“ znači delovanje u svojstvu posrednika , poput pregovaranja oko ugovora, kupovine ili prodaje u zamenu za novčanu nadoknadu ili proviziju.

2. „Cigareta“ označava rolnu duvana za pušenje, umotanu u papir za cigarete. Termin ne uključuje specifične regionalne proizvode kao što su bidis, ručno zavijene cigarete ili druge slične proizvode koji se mogu umotati u papir ili lišće. Za potrebe člana 8, „cigareta“ takođe uključuje fino rezani duvan za samostalno zavijanje cigareta.

3. „Konfiskacija“, koja uključuje i oduzimanje gde je primereno, znači trajno lišavanje imovine po nalogu suda ili drugog nadležnog organa.

4. „Kontrolisana isporuka“ označava tehniku kojom se dozvoljava da nezakonite ili sumnjive pošiljke uđu, prođu kroz, ili izađu sa teritorije jedne ili više država, uz znanje i nadzor nadležnih organa, a u cilju istrage krivičnog dela i identifikacije lica umešanih u izvršenje krivičnog dela.

5. „Slobodna zona“ podrazumeva deo teritorije jedne ugovorne strane, na kojoj se uneta roba, što se tiče uvoznih dažbina i poreza, generalno posmatra kao da je van carinske teritorije.

6. „Nezakonita trgovina“ označava bilo kakvu praksu ili postupanje zabranjeno zakonom, a koja se odnosi na proizvodnju, isporuku, prijem, posedovanje, distribuciju, prodaju ili kupovinu, uključujući i svaku praksu ili ponašanje koja ima za cilj da olakša takvu aktivnost.7. „Licenca“ podrazumeva dozvolu izdatu od strane nadležnog organa nakon podnošenja zahteva ili druge dokumentacije nadležnom organu.

8. (a) „Oprema za proizvodnju “ znači mašineriju koja je konstruisana ili prilagođena da se koristi isključivo za proizvodnju duvanskih proizvoda i sastavni je deo proizvodnog procesa.

(b) „Svaki njen deo“, u kontekstu opreme za proizvodnju znači bilo koji deo koji je moguće identifikovati i koji je jedinstven za opremu koja se koristi u proizvodnji duvanskih proizvoda.

9. „Ugovorna strana“ označava, ukoliko kontekst ne pokazuje drugačije, potpisnicu ovog Protokola.

10. „Lični podaci“ označavaju informacije koje se odnose na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati.

11. „Regionalna organizacija za ekonomsku integraciju“ označava organizaciju koja se sastoji od nekoliko suverenih država i na koju su države članice prenele nadležnost nad nizom pitanja, uključujući i ovlašćenje da donosi odluke obavezujuće za države članice u vezi tih pitanja.

12. „Lanac snabdevanja“ pokriva proizvodnju duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju; uvoz ili izvoz duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju; a može se proširiti ukoliko je potrebno i ako ugovorne strane tako odluče, i na jednu ili više sledećih aktivnosti:

(a) maloprodaju duvanskih proizvoda;

(b) uzgajanje duvana, osim tradicionalnih malih uzgajivača, poljoprivrednika i proizvođača;

(c) prevoz komercijalne količine duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju; i

(d) veleprodaju, posredovanje, skladištenje ili distribuciju duvana i duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju.

13. „Duvanski proizvodi“ označavaju proizvode koji su celosti ili delimično napravljeni od lista duvana kao sirovine, a koji se proizvode da bi se koristili za pušenje, sisanje, žvakanje ili ušmrkavanje.

14. „Praćenje i pronalaženje“ označavaju sistematsko praćenje i rekonstrukciju putanje ili kretanja predmeta od interesa kroz lanac snabdevanja od strane nadležnih organa ili drugih lica koje deluje u njihovo ime, kao što je navedeno u članu 8.

Član 2

Odnos između ovog Protokola i drugih ugovora i pravnih akata

1. Odredbe Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije koje se odnose na pomenute protokole i informacije, primenjuju se i na ovaj Protokol.

2. Ugovorne strane koje su ušle u neku vrstu sporazuma navedenih u članu 2 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije obaveštavaju o tim sporazumima na Sastancima ugovornih strana preko Sekretarijata Konvencije.

3. Ništa u ovom Protokolu neće uticati na prava i obaveze ugovornih strane koja proističu iz neke druge međunarodne konvencije, ugovora ili međunarodnog sporazuma na snazi, ako ih ugovorna strana smatra pogodnijim za uspešno ostvarenje eliminacije nezakonite trgovine duvanskim proizvodima.

4. Ništa u ovom Protokolu neće uticati na druga prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana prema međunarodnom pravu, uključujući Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Član 3

Ciljevi

Cilj ovog Protokola je eliminacija svih oblika nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, u skladu sa odredbama člana 15 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

DEO II: OPŠTE OBAVEZE

Član 4

Opšte obaveze

1. Pored obaveza na koje ih obavezuju odredbe člana 5 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, ugovorne strane će:

(a) doneti i sprovesti efikasne mere za kontrolu ili regulaciju lanca snabdevanja robom obuhvaćenom ovim Protokolom, u cilju sprečavanja, odbijanja, otkrivanja, istrage i krivičnog gonjenja nezakonite trgovine takvom robom i sarađivati međusobno u tom cilju.

(b) preduzeti sve neophodne mere u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom da se poveća delotvornost nadležnih organa i službi, uključujući carinu i policiju,odgovornih za sprečavanje, odbijanje, otkrivanje, istragu, krivično gonjenje i eliminisanje svih oblika nezakonite trgovine robom obuhvaćenom ovim Protokolom;

(c) usvojiti efikasne mere za omogućavanje ili obezbeđivanje tehničke pomoći i finansijske podrške, izgradnju kapaciteta i međunarodnu saradnju u cilju postizanja ciljeva ovog Protokola i obezbediti dostupnost i bezbednu razmenu informacija predviđenih ovim Protokolom sa nadležnim organima;

(d) uspostaviti blisku međusobnu saradnju u skladu sa domaćim pravnim sistemom iadministrativnim sistemom, kako bi se povećala efikasnost primene zakona u ciljuborbe protiv nezakonitih postupaka, uključujući krivična dela utvrđena u skladu sačlanom 14 ovog Protokola;

(e) sarađivati i komunicirati, ako je primereno, sa relevantnim regionalnim i međunarodnim međuvladinim organizacijama u bezbednoj razmeni informacija predviđenih ovim Protokolom u cilju promovisanja delotvorne primene ovog Protokola, i

(f) sarađivati, u okviru raspoloživih sredstava i resursa, u prikupljanju sredstava za efikasno sprovođenje ovog Protokola kroz bilateralne i multilateralne mehanizme finansiranja.

2. Pri sprovođenju obaveza iz ovog Protokola, ugovorne strane će obezbediti najveću moguću transparentnost u vezi sa svim interakcijama koje mogu imati sa duvanskom industrijom.

Član 5

Zaštita ličnih podataka

Prilikom sprovođenja ovog Protokola ugovorne strane će štititi lične podatke pojedinaca u skladu sa nacionalnim zakonom, bez obzira na nacionalnost ili prebivalište, uzimajući u obzir međunarodne standarde u pogledu zaštite ličnih podataka.

DEO III: KONTROLA LANCA SNABDEVANJA

Član 6

Dozvola, ekvivalent odobrenje ili sistem kontrole

1. Da bi ostvarila ciljevi Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije u pogledu eliminacije nezakonite trgovine duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju, svaka ugovorna strana će zabraniti obavljanje sledećih aktivnosti svakom fizičkom ili pravnom licu, osim ako je to na osnovu i u skladu sa dodeljenom licencom ili sličnim odobrenjem (u daljem tekstu „licenca“), ili sistemom kontrole primenjenim od strane nadležnih organa, u skladu sa nacionalnim zakonom:(a) proizvodnju duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju i

(b) uvoz ili izvoz duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju.

2. Svaka strana će nastojati da, u meri koju smatra primerenom, izdaje dozvole svakom fizičkom ili pravnom licu koje obavlja sledeće delatnosti (ako te delatnosti nisu zabranjene nacionalnim zakonom):

(a) maloprodaju duvanskih proizvoda;

(b) uzgoj biljke duvana, osim tradicionalnih malih uzgajivača, poljoprivrednika i proizvođača;

(c) prevoz komercijalne količine duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju; i(d) veleprodaju, posredovanje, skladištenje ili distribuciju duvana i duvanskih proizvoda, ili opreme za proizvodnju.

3. U cilju obezbeđivanja efikasnog sistema licenciranja, svaka ugovorna strana će:

(a) uspostaviti ili odrediti nadležni organ ili organe koji će izdavati, obnavljati, suspendovati, ukidati i/ili otkazivati licencu, prema odredbama ovog Protokola, a u skladu sa nacionalnim zakonom, da bi sproveli aktivnosti precizirane u stavu 1;(b) zahtevati da svaki zahtev za dobijanje licence sadrži sve neophodne informacije opodnosiocu zahteva, koje bi trebalo da uključuju, ukoliko je primereno:

(i) kada je podnosilac prijave fizičko lice, informacije o njegovom ili njenom identitetu, uključujući puno ime, trgovačko ime, registarski broj preduzeća (ako postoji), odgovarajući poreski identifikacioni broj (ako postoji) i sve druge informacije potrebne za identifikaciju;

(ii) kada je podnosilac prijave pravno lice, informacije o identitetu, uključujući pun naziv, trgovačko ime, registarski broj preduzeća, datum i mesto osnivanja, sedište i osnovno mesto poslovanja pravnog lica, važeće poreske identifikacione brojeve, kopije osnivačkog akta ili ekvivalentna dokumenata, sedišta filijala tog pravnog lica, imena direktora ili imenovanih ovlašćenih predstavnika i druge informacije koje omogućavaju identifikaciju;

(iii) tačnu adresu proizvodne jedinice, magacinskih prostora i proizvodni kapacitet podnosioca zahteva;

(iv) detalje o duvanskim proizvodima i opremi za proizvodnju na koje se zahtev odnosi, kao što su opis proizvoda, ime, registrovana robna marka, ako postoji, dizajn, brend, model i serijski broj opreme za proizvodnju;

(v) opis mesta gde će oprema za proizvodnju biti instalirana i korišćena;

(vi) dokumentaciju ili izjavu koja se onosi na neku krivičnu evidenciju;

(vii) potpunu identifikaciju bankarskih računa namenjenih relevantnim transakcijama i druge relevantne podatke o plaćanju; i

(viii) opis namene proizvoda i tržišta na kome se namerava prodaja duvanskih proizvoda, sa posebnim osvrtom na to da su proizvodnja ili snabdevanje duvanskim proizvodima srazmerne realno predviđenoj potražnji;

(c) pratiti i prikupljati, gde je primereno, sve takse za izdavanje licenci koje se mogu uvesti i razmotriti njihovo korišćenje za delotvorno upravljanje i sprovođenje sistema licenciranja ili za javno zdravlje ili bilo koju drugu srodnu aktivnost, u skladu sa nacionalnim zakonom;

(d) preduzeti odgovarajuće mere za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje svih nepravilnosti i prevara u funkcionisanju sistema licenciranja;

(e) preduzeti mere kao što su periodični pregledi, obnavljanje, inspekcije ili revizija dozvola gde je to primereno;

(f) uspostaviti, gde je to primereno, vremenski okvir važenja dozvola i posledično obavezu ponovnog podnošenja zahteva ili ažuriranja informacija aplikacije;

(g) obavezati licencirano fizičko ili pravno lice da unapred obavesti nadležni organ o svakoj promeni lokacije poslovanja ili bilo kojoj drugoj značajnoj promeni u podacima relevantnim za aktivnosti za koje je izdata licenca;

(h) obavezati licencirano fizičko ili pravno lice da obavesti nadležni organ o sticanju ili otuđenju opreme za proizvodnju, da bi se preduzele odgovarajuće mere i(i) obezbediti da se uništavanje opreme za proizvodnju ili bilo kojeg njenog dela, odvija pod nadzorom nadležnog organa.

4. Svaka ugovorna strana će osigurati da se licenca ne dodeljuje i/ili ustupa –pre nego lice koje podnosi zahtev za licencu ne dostavi odgovarajuće informacije sadržane u stavu 3. i pre nego nadležni organ izda odobrenje.

5. Pet godina nakon stupanja na snagu ovog Protokola, na prvoj narednoj sednici Sastanak ugovornih strana dužan je da osigura da je sprovedeno istraživanje zasnovano na dokazima koje bi utvrdilo da li postoje neki ključni parametri, od suštinske važnosti za proizvodnju duvanskih proizvoda a koje je moguće identifikovati i staviti pod efikasan mehanizam kontrole. Na osnovu rezultata ovakvog istraživanja, Sastanak ugovornih strana će razmotriti odgovarajuće mere.

Član 7

Detaljna provera poslovanja

1. Svaka ugovorna strana će zahtevati, u skladu sa svojim nacionalnim zakonom i ciljevima Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, da sva fizička i pravna lica uključena u lanac snabdevanja duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju:

(a) sprovedu detaljnu proveru poslovanja (due diligence) pre otpočinjanja i tokom poslovnog odnosa;

(b) nadgledaju prodaju svojim klijentima kako bi osigurala da su količine srazmernepotražnji za takvim proizvodima u okviru planiranog tržišta za prodaju ili upotrebu; i

(c) prijavljuju nadležnim organima sve dokaze da se kupac bavi aktivnostima protivno obavezama koje proizilaze iz ovog Protokola.

2. Detaljna provera poslovanja iz stava 1 ovog člana će, po potrebi, a u skladu sa nacionalnim zakonom ugovorne strane i ciljevima Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, uključivati, između ostalog, zahteve za identifikacijom klijenata, kao što su obezbeđivanje i ažuriranje podataka koji se odnose na sledeće:

(a) utvrđivanje da fizičko ili pravno lice poseduje licencu u skladu sa članom 6;

(b) kada je klijent fizičko lice, informacije o njegovom ili njenom identitetu, uključujući i puno ime, trgovačko ime, registarski broj (ako postoji), važeće poreske identifikacione brojeve (ako postoje) i verifikaciju njegove/njene zvanične legitimacije;

(c) kada je klijent pravno lice, informacije o identitetu, uključujući pun naziv, trgovačko ime, registarski broj preduzeća, datum i mesto osnivanja, sedište pravnog lica i glavno mesto poslovanja, odgovarajuće poreske identifikacione brojeve, kopije osnivačkih akata ili ekvivalentna dokumenata, korporativne partnere, imena direktora i svih ovlašćenih predstavnika, uključujući i imena predstavnika i verifikaciju njihovih zvaničnih legitimacija;

(d) opis nameravanog načina upotrebe i ciljno tržište za prodaju duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju;

(e) opis lokacije gde će biti instalirana i korišćena oprema za proizvodnju.

3. Detaljna provera poslovanja iz stava 1. može uključiti zahteve za identifikacijom klijenata, kao što su dobijanje i ažuriranje podataka koji se odnose na:

(a) dokumentaciju ili izjavu u vezi bilo kakve krivične evidencije i

(b) identifikaciju bankovnih računa namenjenih za korišćenje u transakcijama.

4. Svaka ugovorna strana će, na osnovu podataka prijavljenih u stavu 1(c), preduzeti sve neophodne mere da osigura poštovanje obaveza koje proističu iz ovog Protokola, koje uključuju i mogućnost da klijenta koji je u njenoj nadležnosti proglasi blokiranim, ukoliko je definisano nacionalnim zakonom.

Član 8

Praćenje i pronalaženje

1. U svrhu daljeg obezbeđenja lanca snabdevanja i da bi pomogle u istrazi nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, ugovorne strane su saglasne da u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Protokola, uspostave globalni režim praćenja i pronalaženja koji će uključiti i nacionalne i/ili regionalne sisteme praćenja i pronalaženja, i odrede koordinatora globalne razmene informacije koji će se nalaziti u Sekretarijatu Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije i biti dostupan svim ugovornim stranama, omogućavajući im da traže i primaju relevantne informacije.

2. Svaka ugovorna strana će uspostaviti, u skladu sa ovim članom, sistem praćenja i pronalaženja pod svojom kontrolom za sve duvanske proizvode koji su proizvedeni ili uvezeni na njenu teritoriju, uzimajući u obzir svoje specifične nacionalne ili regionalne potrebe i najbolju raspoloživu praksu.

3. U cilju omogućavanja efikasnog praćenja i pronalaženja, svaka ugovorna strana će zahtevati da jedinstvene, bezbedne, postojane identifikacione oznake (u daljem tekstu jedinstvena identifikaciona oznaka), kao što su kodovi ili markice budu pričvršćene za ili budu sastavni deo svih jediničnih pakovanja i svih spoljašnjih pakovanja, u roku od pet godina za cigarete i u roku od deset godina za druge duvanske proizvode od dana stupanja na snagu ovog Protokola za ugovornu stranu.

4.1. Svaka ugovorna strana je dužna da, radi ostvarenja ciljeva navedenih u stavu 3, u sklopu globalnog režima za praćenje i pronalaženje, zahteva da sledeće informacije budu dostupne, bilo direktno ili putem linka, kako bi se stranama pomoglo u utvrđivanju porekla duvanskih proizvoda, mesta preusmeravanja njihovog kretanja gde je to moguće, kao i da bi se pratilo i kontrolisalo kretanje duvanskih proizvoda i njihov pravni status:

(a) datum i mesto proizvodnje;

(b) proizvodni objekat;

(c) mašina korišćena za proizvodnju duvanskih proizvoda;

(d) proizvodna serija ili vreme proizvodnje;

(e) ime, faktura, broj porudžbine i evidencija o plaćanju od strane prvog kupca koji nije povezan sa proizvođačem;

(f) ciljno tržište za maloprodaju;

(g) opis proizvoda;

(h) svako skladištenje i špedicija;

(i) identitet svakog poznatog narednog kupca i

(j) predviđena ruta pošiljke, datum isporuke, odredište isporuke, polazna tačka i primalac.

4.2 Informacije u tačkama (a), (b), (g) i gde je to moguće (f), treba da budu deo jedinstvene identifikacione oznake.

4.3 Kada informacija iz tačke (f) nije dostupna u vreme obeležavanja, ugovorne strane će zahtevati uključivanje takvih informacija u skladu sa članom 15. 2 (a) Okvirne Konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

5. Svaka ugovorna strana će zahtevati, u roku navedenom u ovom članu, da informacije navedene u stavu 4 budu zabeležene u momentu proizvodnje ili u trenutku prvog otpremanja pošiljke od strane svakog proizvođača ili u trenutku uvoza na njenu teritoriju.

6. Svaka ugovorna strana će obezbediti da joj informacije zabeležene u skladu sa stavom 5 budu dostupne putem veze sa jedinstvenim identifikacionim oznakama propisanim stavovima 3 i 4.

7. Svaka ugovorna strana dužna je da obezbedi da informacije evidentirane u skladu sa stavom 5 ovog člana, kao i jedinstvene identifikacione oznake koje sadrže te informacije dostupne u skladu sa stavom 6, budu uključene u format koji je utvrdila ili odobrila ugovorna strana i njeni nadležni organi.

8. Svaka ugovorna strana će obezbediti da informacije evidentirane prema stavu 5 budu pristupačne globalnom koordinatoru za razmenu informacija na zahtev, u skladu sa stavom 9, preko standardnog elektronskog sigurnog interfejsa sa njenim nacionalnim i/ili regionalnim centrom. Koordinator za globalnu razmenu informacija će sastaviti i spisak nadležnih organa ugovornih strana i staviti ga na raspolaganje svim ugovornim stranama.

9. Svaka ugovorna strana ili nadležni organ:

(a) imaće pristup informacijama navedenim u stavu 4 blagovremeno, upućivanjem pitanja koordinatoru globalne razmene informacija;

(b) zahtevaće takvu informaciju samo kada je to neophodno radi otkrivanja ili sprovođenja istrage o nezakonitoj trgovini duvanskim proizvodima;

(c) neće bezrazložno zadržavati informacije;

(d) odgovoriće na zahteve za informacijama u vezi sa stavom 4, u skladu sa svojim nacionalnim zakonom i

(e) zaštitiće i tretiraće kao poverljivu, ako je tako međusobno dogovoreno, svaku razmenjenu informaciju.

10. Svaka ugovorna strana će zahtevati dalji razvoj i širenje obima odgovarajućeg sistema za praćenje i pronalaženje do trenutka kada sve dažbine, relevantni porezi i, ukoliko je primereno, druge obaveze budu izmirene u trenutku proizvodnje, uvoza ili okončanja carinske kontrole i akcizne kontrole.

 

11. Ugovorne strane će sarađivati međusobno i sa nadležnim međunarodnim organizacijama, kako su se sporazumele, u razmeni i razvoju najbolje prakse u sistemu praćenja i otkrivanja, uključujući:

(a) olakšavanje razvoja, transfera i nabavke naprednih tehnologija za praćenje i pronalaženje, uključujući znanje, veštine, sposobnost i stručnost;

(b) podršku za programe obuke i izgradnje kapaciteta za ugovorne strane koje izraze takvu potrebu, i

(c) dalji razvoj tehnologije za obeležavanje i skeniranje jediničnih pakovanja i paketa duvanskih proizvoda, čineći dostupnim informacije navedene u stavu 4.

12. Obaveze koje preuzima ugovorna strana neće ispunjavati duvanska industrija niti će se delegirati duvanskoj industriji.

13. Svaka ugovorna strana će osigurati da njeni nadležni organi, učestvujući u režimu praćenja i pronalaženja, sarađuju sa duvanskom industrijom i onima koji zastupaju interese duvanske industrije samo u obimu koji je neophodan za implementaciju ovog člana.

14. Svaka ugovorna strana može da zahteva da duvanska industrija snosi sve troškove u vezi sa obavezama ugovorne strane definisanim ovim članom.

Član 9Vođenje evidencije

1. Svaka ugovorna strana će zahtevati, ukoliko je primereno, da sva fizička i pravna lica uključena u lanac snabdevanja duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju vode potpunu i tačnu evidenciju svih relevantnih transakcija. Takva evidencija mora da omogući potpunu sledljivost materijala upotrebljenih u proizvodnji duvanskih proizvoda.

2. Svaka strana će, ukoliko je potrebno, zahtevati da lica koja imaju licencu u skladu sa članom 6, pruže na zahtev nadležnih organa, sledeće informacije:

(a) opšte informacije o veličini tržišta, tržišnim kretanjima, prognozama i druge relevantne informacije, i

(b) o količinama duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju koje su u vlasništvu, pod nadzorom ili kontrolom nosioca licence, koje se nalaze u poreskim i carinskim skladištima u režimu tranzita ili pretovara ili odlaganja plaćanja carina, od dana podnošenja zahteva.

3. U pogledu duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju koji se prodaju ili proizvode na teritoriji ugovorne strane za izvoz, ili su predmet bescarinskog kretanja u tranzitu ili pretovaru na teritoriji ugovorne strane, svaka ugovorna strana će, ako je primereno, zahtevati da lica koje imaju licencu u skladu sa članom 6, pruže na zahtev nadležnih organa u zemlji otpremanja a u trenutku napuštanja teritorije pod njihovom kontrolom, sledeće informacije (elektronski, gde postoji infrastruktura):

(a) datum otpreme iz poslednjeg mesta fizičke kontrole proizvoda;

(b) detalje koji se tiču proizvoda koji se otprema (uključujući brend, količinu, skladište);

(c) nameravane rute otpreme i odredište;

(d) identitet fizičkog ili pravnog lica kojima se proizvodi isporučuju;

(e) način transporta, uključujući i identitet špeditera;

(f) očekivani datum dospeća pošiljke na ciljno odredište i

(g) ciljno tržište za maloprodaju ili korišćenje.

4. Ukoliko je moguće, svaka ugovorna strana će zahtevati da trgovci i uzgajivači duvana, izuzev tradicionalnih uzgajivača koji rade na nekomercijalnoj osnovi, vode potpune i tačne evidencije o svim relevantnim transakcijama u kojima učestvuju, u skladu sa nacionalnim zakonom.

5. Za potrebe sprovođenja stava 1, svaka strana će usvojiti delotvorne zakonske, izvršne, administrativne ili druge mere kojima se propisuje da se sve evidencije:

(a) vode za period od najmanje četiri godine;

(b) učine dostupnim nadležnim organima i

(c) vode u formatu, kakav zahtevaju nadležni organi.

6. Svaka ugovorna strana će, ukoliko je primereno i u skladu sa nacionalnim zakonom, uspostaviti sa drugim ugovornim stranama sistem za razmenu svih podataka sadržanih u evidencijama koje se vode u skladu sa ovim članom.

7. Ugovorne strane će nastojati da sarađuju, međusobno i sa nadležnim međunarodnimorganizacijama, u stalnom razvoju i razmeni unapređenih sistema za vođenje evidencija.

Član 10Bezbednost i preventivne mere

1. Svaka ugovorna strana će, prema potrebi, u skladu sa svojim nacionalnim zakonom i ciljevima Svetske zdravstvene organizacije Okvirne konvencija o kontroli duvana, zahtevati da sva fizička i pravna lica koja podležu članu 6 preduzmu potrebne mere za sprečavanje preusmeravanja duvanskih proizvoda u kanale ilegalne trgovine uključujući, između ostalog:

(a) izveštavanje nadležnih organa:

(i) o prekograničnim transferima gotovog novca u iznosima predviđenim u nacionalnom zakonu ili o prekograničnim isplatama u naturi i

(ii) o svim „sumnjivim transakcijama“ i

(b) snabdevanje duvanskim proizvodima ili opremom za proizvodnju samo u količini srazmernoj potražnji za takvim proizvodima u okviru ciljnog tržišta za maloprodaju ili korišćenje.

2. Svaka ugovorna strana će, prema potrebi, u skladu sa svojim nacionalnim zakonom i ciljevima Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, zahtevati da se transakcije između fizičkih i pravnih lica koja podležu članu 6, dozvole samo u valuti i iznosu navedenim u fakturi, i samo kroz zakonske načine plaćanja preko finansijskih institucija koje se nalaze na teritoriji tržišta na kome se posluje i da ne smeju da se obavljaju bilo kojim drugim alternativnim sistemom naplate.

3. Ugovorna strana može zahtevati da se isplate od strane fizičkih ili pravnih lica koje podležu članu 6, za materijal koji se koristi za proizvodnju duvanskih proizvoda u njenoj nadležnosti, dozvole samo u istoj valuti i u iznosu navedenim u fakturi, i samo kroz zakonske načine plaćanja preko finansijskih institucija koje se nalaze na teritoriji tržišta na kom se posluje i da ne smeju da se obavljaju bilo kojim drugim alternativnim sistemom naplate.

4. Svaka strana će obezbediti da svako kršenje odredbi ovog člana podležeodgovarajući krivičnim, građanskim ili administrativnim procedurama i efikasnim, srazmernim i destimulatnim sankcijama, uključujući, po potrebi, suspenziju ili ukidanje licence.

Član 11Prodaja putem interneta, telefona ili bilo kojom drugom tehnologijom u razvoju

1. Svaka strana će zahtevati da sva pravna i fizička lica koja se bave bilo kojom transakcijom u pogledu duvanskih proizvoda putem interneta, telekomunikacija ili na neki drugi način zasnovan na tehnologiji u razvoju, posluju u skladu sa svim relevantnim obavezama predviđenim ovim Protokolom.

2. Svaka strana će razmotriti zabranu maloprodaje duvanskih proizvoda preko interneta,telekomunikacija ili na bilo koji drugi način prodaje zasnovan na tehnologiji u razvoju.

Član 12Slobodne zone i međunarodni tranzit

1. Svaka strana će, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Protokola, uspostaviti efikasnu kontrolu nad proizvodnjom i transakcijama u vezi sa duvanom i duvanskim proizvodima u slobodnim zonama, uz korišćenje svih odgovarajućih mera predviđenih ovim Protokolom.

2. Pored toga, zabranjeno je mešanje i pakovanje duvanskih proizvoda zajedno sa neduvanskim proizvodima u isti kontejner ili bilo koju drugu sličnu transportnu jedinicu u momentu iznošenja iz slobodnih zona.

3. Svaka strana, u skladu sa nacionalnim zakonom, na svojoj teritoriji usvaja i primenjuje kontrolne i verifikacione mere na međunarodni tranzit ili pretovar duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju u skladu sa odredbama ovog Protokola, u cilju sprečavanja nezakonite trgovine tim proizvodima.

Član 13Bescarinska prodaja

1. Svaka strana će primeniti efikasne mere kojima će svaku bescarinsku prodaju da podredi svim relevantnim odredbama ovog Protokola, uzimajući u obzir član 6 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

2. Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ovog Protokola, Sastanak ugovornih strana će na prvoj narednoj sednici obezbediti sprovođenje istraživanja zasnovanog na dokazima kako bi se utvrdio obim nezakonite trgovine duvanskim proizvodima u vezi sa bescarinskom prodajom tih proizvoda. Na osnovu rezultata ovakvog istraživanja, Sastanak ugovornih strane razmotriće uvođenje odgovarajućih dodatnih mera.

DEO IV: KRIVIČNA DELA

Član 14

Nezakonito ponašanje uključujući i krivična dela

1. Svaka strana će usvojiti, u skladu sa osnovnim načelima svog nacionalnog zakonodavstva, zakononske i druge mere potrebne da bi sledeća postupanja mogla da budu ustanovljena kao nezakonita prema domaćem zakonu:

(a) proizvodnja, veleprodaja, posredovanje, prodaja, transport, distribucija, skladištenje, špedicija, uvoz ili izvoz duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju, suprotno odredbama ovog Protokola;

(b)(i) proizvodnja, veleprodaja, posredovanje, prodaja, transport, distribucija, skladištenje, špedicija, uvoz ili izvoz duvana, duvanskih proizvoda ili proizvodne opreme bez plaćanja odgovarajućih carina, poreza i drugih dažbina ili bez postavljanja važećih fiskalnih markica, jedinstvenih identifikacionih oznaka, ili drugih potrebnih oznaka ili nalepnica;

(ii) sva druga dela krijumčarenja ili pokušaja krijumčarenja duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju koji nisu obuhvaćeni stavom (b) (i);

(c)(i) bilo koji drugi oblik nezakonite proizvodnje duvana, duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju ili postavljanje lažnih fiskalnih markica, jedinstvenih identifikacionih oznaka ili drugih potrebnih oznaka ili nalepnica;

(ii) veleprodaja, posredovanje, prodaja, transport, distribucija, skladištenje, špedicija, uvoz ili izvoz nezakonito proizvedenog duvana, nezakonitih duvanskih proizvoda, proizvoda sa lažnim fiskalnim markicama i/ili drugim potrebnim oznakama ili nalepnicama, ili nelegalne opreme za proizvodnju;

(d) mešanje duvanskih proizvoda sa neduvanskim proizvodima tokom kretanja kroz lanac snabdevanja, u cilju prikrivanja ili maskiranja duvanskih proizvoda;

(e) mešanje duvanskih proizvoda sa neduvanskim proizvodima u suprotnosti sa članom 12.2 ovog Protokola;

(f) korišćenje interneta, telekomunikacija ili bilo kog drugog načina prodaje na bazi tehnologije u razvoju, u suprotnosti sa odredbama ovog Protokola;

(g) nabavka duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju preko lica koje ima licencu u skladu sa članom 6, od osobe koja bi trebalo da ima, ali nema licencu u skladu sa članom 6;

(h) ometanje bilo kog javnog službenika ili ovlašćenog službenika u vršenju dužnosti povezanih sa sprečavanjem, odvraćanjem, otkrivanjem, istragom ili eliminisanjem nelegalne trgovine duvanom, duvanskim proizvodima ili opremom za proizvodnju;

(i)(i) davanje bilo kakve materijalne izjave koja je lažna, obmanjujuća ili nepotpuna, ili uskraćivanje potrebnih informacija bilo kom javnom službeniku ili ovlašćenom službeniku u izvršavanju zadataka koji se odnose na sprečavanje, odvraćanje, otkrivanje, istragu i eliminaciju nezakonite trgovine duvanom, duvanskim proizvodima ili opremom za proizvodnju i kada nije u suprotnosti sa pravom protiv samooptuživanja;

(ii) davanje pogrešnih informacija na službenim obrascima o opisu, količini ili vrednosti duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju, ili bilo kojoj drugoj informaciji navedenoj u Protokolu u cilju:

(a) izbegavanja plaćanja odgovarajućih carina, taksi, poreza i drugih dažbina ili

(b) nanošenja štete bilo kojoj meri kontrole za sprečavanje, otkrivanje, odvraćanja, istrage ili ukidanje nezakonite trgovine duvanom, duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju;

(iii) propuštanje uspostavljanja i vođenja evidencije koja je propisana ovim Protokolom ili vođenje lažne evidencije i

(j) pranje prihoda od nezakonitog postupanja koje je utvrđeno kao krivično delo u skladu sa stavom 2.

2. Svaka strana će, u skladu sa osnovnim načelima svog domaćeg zakonodavstva, odrediti koji će oblik nezakonitog ponašanja navedenog u stavu 1, ili bilo kog drugog ponašanja u vezi sa nezakonitom trgovinom duvana, duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju suprotno odredbama ovog Protokola, predstavljati krivično delo i usvojiti zakonske i druge mere koje mogu biti neophodne da bi takva odluka stupila na snagu.

3. Svaka strana će obavestiti Sekretarijat ovog Protokola o svojoj odluci koji će se oblik nezakonitog ponašanja navedenih u stavovima 1 i 2 smatrati krivičnim delom u skladu sa stavom 2, i dostaviće Sekretarijatu kopije zakona ili njihov opis, kojima stav 2 stupa na snagu, kao i sve naknadne izmene i dopune tih zakona.

4. U cilju jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv krivičnih dela u vezi sa nezakonitom trgovinom duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju, ugovorne strane se podstiču da preispitaju svoje nacionalne zakone o pranju novca, uzajamnoj pravnoj pomoći i ekstradiciji, uzimajući u obzir relevantne međunarodne konvencije kojima su pristupile, kako bi se osigurala efikasnost u sprovođenju odredbi ovog Protokola.

Član 15

Odgovornost pravnih lica

1. Svaka ugovorna strana će usvojiti takve mere, koje smatra potrebnim u skladu sa svojim pravnim načelima, da uspostavi odgovornost fizičkih i pravnih lica za nezakonito ponašanje, uključujući krivična dela utvrđena članom 14 ovog Protokola.

2. Zavisno od pravnih principa svake ugovorne strane, odgovornost pravnih lica može biti krivična, građanska ili administrativna.

3. Takva odgovornost neće uticati na odgovornost fizičkih lica koja su umešana u nezakonito postupanje ili su izvršila krivična dela ustanovljena u skladu sa nacionalnim zakonom i propisima i članom 14 ovog Protokola.

Član 16

Krivično gonjenje i kazne

1. Svaka ugovorna strana će usvojiti takve potrebne mere, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, da obezbedi da na fizička i pravna lica koja su odgovorna za nezakonito ponašanje, uključujući krivična dela ustanovljena u skladu sa članom 14, budu primenjene efikasne, srazmerne i destimulativne krivične ili nekrivične sankcije, uključujući i novčane kazne.

2. Svaka ugovorna strana će nastojati da obezbedi da sva diskreciona zakonska ovlašćenja u skladu sa domaćim zakonodavstvom koja se odnose na krivično gonjenje lica zbog nezakonitog ponašanja, uključujući i krivična dela uspostavljena u skladu sa članom 14, budu iskorišćena da bi se povećala efikasnost sprovođenja zakonskih mera u pogledu takvog nezakonitog ponašanja, uključujući krivična dela, a sa posebnim osvrtom na potrebu da se obeshrabri takvo nezakonito ponašanje, uključujući i krivična dela.

3. Sadržaj ovog Protokola neće uticati na načelo da je opis nezakonitog ponašanja, uključujući i krivična dela utvrđena u skladu sa ovim Protokolom, i odgovarajuće pravne zaštite ili drugih pravnih načela koja kontrolišu zakonitost ponašanja, rezervisan za domaći zakon ugovorne strane i da takvo nezakonito ponašanje, uključujući i krivična dela, mora biti procesuirano i sankcionisano u skladu sa tim zakonom.

Član 17

Naplata zaplene

Ugovorne strane treba da, u skladu sa svojim domaćim zakonima, razmotre usvajanje zakonskih i drugih mera koje su neophodne da ovlaste nadležne organe da naplate iznos srazmeran izgubljenim porezima i dažbinama od proizvođača, distributera, uvoznika ili izvoznika zaplenjenog duvana, duvanskih proizvoda i/ili opreme za proizvodnju.

Član 18

Odlaganje ili uništavanje

Sav oduzeti duvan, duvanski proizvodi i oprema za proizvodnju biće uništeni, koristeći ekološke metode u najvećoj mogućoj meri, ili otuđeni u skladu sa nacionalnim zakonom.

Član 19

Specijalne istražne tehnike

1. Ako to dozvoljavaju osnovni principi domaćeg pravnog sistema, svaka ugovorna strana će, u okviru svojih mogućnosti i pod uslovima propisanim domaćim zakonom, preduzeti neophodne mere da omogući korišćenje kontrolisane isporuke i, gde se smatra prikladnim, korišćenje drugih specijalnih istražnih tehnika, kao što su elektronski ili drugi oblici nadzora i prikrivene operacije od strane nadležnih organa na svojoj teritoriji, a u cilju efikasnije borbe protiv ilegalne trgovine duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju.

2. Radi sprovođenja istrage krivičnih dela utvrđenih u skladu sa članom 14, ugovorne strane se podstiču na zaključivanje, kada je to potrebno, odgovarajućih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili aranžmana za korišćenje tehnika iz stava 1 u okviru saradnje na međunarodnom nivou.

3. U odsustvu sporazuma ili aranžmana pomenutih u stavu 2, odluke da koriste takve specijalne istražne tehnike na međunarodnom nivou donose se od slučaja do slučaja i mogu, kada je to potrebno, da uzmu u obzir finansijske aranžmane i dogovore u pogledu ostvarivanja nadležnosti zainteresovanih strana.

4. Ugovorne strane prepoznaju važnost i potrebu za međunarodnom saradnjom i pomoći u ovom području i sarađuju međusobno i sa međunarodnim organizacijama u razvoju kapaciteta za postizanje ciljeva iz ovog člana.

DEO V: MEĐUNARODNA SARADNJA

Član 20

Opšta razmena informacija

1. Ugovorne strane će, u cilju postizanja ciljeva ovog Protokola, u sklopu instrumenta izveštavanja Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije o relevantnim informacijama, izveštavati, u skladu sa domaćim zakonom i kada je primereno, između ostalog, o pitanjima kao što su:

(a) u zbirnom obliku, detalji o zapleni duvana, duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju, količini, vrednosti zaplena, opisu proizvoda, datumima i mestima proizvodnje i izbegnutim porezima;

(b) uvoz, izvoz, tranzit, prodaja sa plaćenim porezom i bescarinska prodaja i količina ili vrednost proizvodnje duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju;

(c) trendovi, metode prikrivanja i način delovanja korišćeni u nezakonitoj trgovini duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju i

(d) bilo koje druge relevantne informacije, prema sporazumu ugovornih strana.

2. Ugovorne strane će sarađivati međusobno i sa nadležnim međunarodnim organizacijama na izgradnji kapaciteta ugovornih strana za prikupljanje i razmenu informacija.

3. Ugovorne strane će smatrati navedene informacije poverljivim i koristiti ih restriktivno, osim ako nije drugačije navedeno od ugovorne strane koja prenosi informaciju.

Član 21

Sprovođenje razmene informacija

1. Ugovorne strane će, u skladu sa domaćim zakonom ili nekim važećim međunarodnim ugovorima, ukoliko je primereno, na sopstvenu inicijativu ili na zahtev ugovorne strane koja obrazloži da je takva informacija neophodna u cilju otkrivanja ili istrage nezakonite trgovine duvanom, duvanskim proizvodima ili opremom za proizvodnju, razmenjivati sledeće podatke:

(a) evidenciju izdatih licenci za fizička i pravna lica o kojima je reč;

(b) informacije za identifikaciju, praćenje i gonjenje fizičkih ili pravnih lica uključenih u ilegalnu trgovinu duvana, duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju;

(c) evidencije o istragama i krivičnom gonjenju;

(d) evidencije isplata za uvoz, izvoz ili bescarinski promet duvana, duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju i

(e) detalje o zaplenama duvana, duvanskih proizvoda ili opreme za proizvodnju (uključujući prema potrebi broj predmeta, količine, vrednost zaplene, opis proizvoda, uključene subjekte, datum i mesto proizvodnje) i načinu delovanja (uključujući prevozna sredstva, prikrivanje, rute ipronalaženje).

2. Informacije dobijene od ugovornih strana na osnovu ovog člana koriste se isključivo za ispunjenje ciljeva ovog Protokola. Ugovorne strane mogu naznačiti da se takva informacija ne može preneti bez saglasnosti strane koja pruža informacije.

Član 22

Razmena informacija: poverljivost i zaštita podataka

1. Svaka strana je dužna da imenuje kompetentne nadležne organe kojima se dostavljaju podaci iz članova 20, 21 i 24 i obavestiće ugovorne strane o tom imenovanju preko Sekretarijata Konvencije.

2. Razmena informacija u okviru ovog Protokola podleže nacionalnom zakonu u vezi poverljivosti i privatnosti. Ugovorne strane će štititi, kako se međusobno usaglase, svaku poverljivu informaciju koja se razmenjuje.

Član 23

Pomoć i saradnja: obuka, tehnička pomoć i saradnja u naučnim, tehničkim i tehnološkim pitanjima

1. Ugovorne strane sarađuju, međusobno i/ili preko nadležnih međunarodnih i regionalnih organizacija u obezbeđivanju obuke, tehničke pomoći i saradnje u naučnim, tehničkim i tehnološkim pitanjima, u cilju ostvarenja ciljeva ovog Protokola, prema zajedničkom dogovoru. Takva pomoć može uključiti prenos znanja ili odgovarajuće tehnologije u oblasti prikupljanja informacija, sprovođenja zakona, praćenja i pronalaženja, upravljanja informacijama, zaštite ličnih podataka, zabrana, elektronskog nadzora, forenzičke analize, uzajamne pravne pomoći i izručenja.

2. Ugovorne strane mogu, po potrebi, zaključiti bilateralne, multilateralne ili druge ugovore ili aranžmane u cilju unapređenja obuke, tehničke pomoći i saradnje u naučnim, tehničkim i tehnološkim pitanjima uzimajući u obzir potrebe ugovornih strana – zemalja u razvoju i zemalja čije su privrede u tranziciji.

3. Strane će sarađivati, po potrebi, u razvoju i istraživanju mogućnosti za identifikaciju tačnog geografskog porekla zaplenjenog duvana i duvanskih proizvoda.

Član 24

Pomoć i saradnja: istraga i gonjenje krivičnih dela

1. Ugovorne strane, u skladu sa svojim domaćim zakonom, preduzimaju sve neophodne mere ukoliko je primereno, da ojačaju saradnju putem multilateralnih, regionalnih ili bilateralnih aranžmana za sprečavanje, otkrivanje, istragu, gonjenje i kažnjavanje fizičkih ili pravnih lica koja se bave nezakonitom trgovinom duvana, duvanskih proizvoda i opreme za proizvodnju.

2. Svaka ugovorna strana će obezbediti da upravni i regulatorni organi, organi sprovođenja zakona i drugi organi vlasti posvećeni borbi protiv nezakonite trgovine duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju (uključujući, gde domaći zakon dozvoljava, pravosudne organe), međusobno sarađuju i razmenjuju relevantne informacije na nacionalnom i međunarodnom nivou prema uslovima propisanim domaćim zakonom.

Član 25

Zaštita suvereniteta

1. Ugovorne strane će izvršavati svoje obaveze iz ovog Protokola na način koji je u skladu sa principima suverene jednakosti i teritorijalnog integriteta država i nemešanja u unutrašnje poslove drugih država.

2. Ovim Protokolom se ne dozvoljava ugovornoj strani da na teritoriji druge države preuzme nadležnost i izvršenje funkcija koje su rezervisane isključivo za organe vlasti te države prema njenom domaćem zakonu.

Član 26

Nadležnost

1. Svaka ugovorna strana će usvojiti potrebne mere kako bi uspostavila svoju nadležnost nad krivičnim delima utvrđenim prema članu 14 kada je krivično delo učinjeno:

(a) na teritoriji te zemlje ili

(b) na brodu koji plovi pod zastavom te ugovorne strane ili vazduhoplovu koji je registrovan po zakonima te ugovorne strane, u vreme kada je krivično delo počinjeno.

2. Shodno članu 25, ugovorna strana može uspostaviti svoju nadležnost nad bilo kojim krivičnim delom kada je:

(a) krivično delo učinjeno na štetu te ugovorne strane;

(b) krivično delo učinjeno od strane državljanina te ugovorne strane ili lica bez državljanstva koje ima prebivalište na njenoj teritoriji ili

(c) krivično delo jedno od onih utvrđenih u skladu sa članom 14 i počinjeno van njene teritorije u cinju izvršenja nekog od krivičnih dela utvrđenih u skladu sa članom 14 unutar njene teritorije.

3. Za potrebe člana 30, svaka ugovorna strana će usvojiti potrebne mere kako bi uspostavila svoju nadležnost nad krivičnim delima utvrđenim u skladu sa članom 14, kada je navodni počinilac prisutan na njenoj teritoriji, a ona ga ne izručuje isključivo na osnovu toga što je njen državljanin.

4. Svaka ugovorna strana može da usvoji potrebne mere kako bi uspostavila svoju nadležnost nad krivičnim delima ustanovljenim u skladu sa članom 14, kada je navodni počinilac prisutan na njenoj teritorije, a ne izručuje ga.

5. Ako je ugovorna strana koja ostvaruje svoju nadležnost prema stavu 1 ili 2 obaveštena ili je na drugi način saznala da jedna ili više drugih ugovornih strana vode istragu, krivično gone ili vode sudski postupak u pogledu istog dela, nadležni organi tih zemalja će, u meri u kojoj je primereno, konsultovati jedni druge u cilju koordinacije svojih aktivnosti.

6. Ne dovodeći u pitanje norme opšteg međunarodnog prava, ovaj Protokol ne isključuje ostvarivanje bilo koje krivične nadležnosti ugovorne strane uspostavljene u skladu sa domaćim zakonom.

Član 27

Saradnja u sprovođenju zakona

1. Svaka strana će usvojiti, u skladu sa svojim domaćim pravnim i administrativnim sistemima, efikasne mere da:

(a) unapredi i, tamo gde je neophodno, uspostavi kanale komunikacije između nadležnih organa, agencija i službi u cilju olakšavanja bezbedne i brze razmene informacija o svim aspektima krivičnih dela utvrđenih u skladu sa članom 14;

(b) obezbedi efikasnu saradnju između nadležnih organa, agencija, carine, policije i drugih agencija za sprovođenje zakona;

(c) sarađuje sa drugim ugovornim stranama u sprovođenju istraga u konkretnim slučajevima u pogledu krivičnih dela utvrđenih u skladu sa članom 14. u vezi sa:

(i) identitetom, prebivalištem i aktivnostima lica osumnjičenih za umešanost u takva krivična dela ili lokacijom drugih povezanih lica;

(ii) kretanjem dobiti od kriminala ili imovine stečene izvršenjem takvih dela i

(iii) kretanjem imovine, opreme ili drugih sredstava koji su korišćeni ili za koje je postojala namera da budu korišćeni u izvršenju takvih krivičnih dela;

(d) obezbedi, kada je primereno, neophodna sredstva ili količine supstanci za potrebe analize ili istrage;

(e) olakša efikasnu koordinaciju između nadležnih organa, agencija i službi i promoviše razmenu osoblja i drugih stručnjaka, uključujući, u skladu sa bilateralnim sporazumima ili aranžmanima između zainteresovanih strana, i postavljanje službenika za vezu;

(f) razmenjuje relevantne informacije sa drugim ugovornim stranama o određenim sredstvima i metodama koje fizička ili pravna lica koriste u izvršenju takvih krivičnih dela, uključujući, gde je primenljivo, puteve i transportna sredstva i upotrebu lažnih identiteta, izmenjenih ili lažnih dokumenata ili drugih sredstava za prikrivanje svojih aktivnosti, i

(g) razmenjuje relevantne informacije i koordinira administrativne i druge odgovarajuće mere u cilju ranog otkrivanja krivičnih dela utvrđenih u skladu sa članom 14.

2. U cilju postizanja ciljeva ovog Protokola, ugovorne strane će razmotriti mogućnost zaključenja bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili aranžmana o direktnoj saradnji između organa za sprovođenje zakona, a gde takvi sporazumi ili aranžmani već postoje, njihove izmene i dopune u skladu sa tim ciljem. U odsustvu takvih sporazuma ili aranžmana između ugovornih strana, ugovorne strane mogu ovaj Protokol posmatrati kao osnovu za međunarodnu saradnju u primeni zakona u odnosu na krivična dela obuhvaćena ovim Protokolom. Kad god je primereno, ugovorne strane će u potpunosti iskoristiti sporazume ili aranžmane, uključujući i međunarodne ili regionalne organizacije, kako bi unapredile saradnju između svojih službi za sprovođenja zakona.

3. Strane će nastojati da u okviru svojih mogućnosti sarađuju da bi odgovorile na transnacionalnu nezakonitu trgovinu duvanskim proizvodima izvršenu upotrebom savremene tehnologije.

Član 28

Uzajamna administrativna pomoć

U skladu sa svojim domaćim pravnim i administrativnim sistemima, ugovorne strane će jedna drugoj, bilo na zahtev ili na sopstvenu inicijativu, obezbediti informacije da bi osigurale pravilnu primenu carinskih i drugih relevantnih zakona u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage, gonjenja i suzbijanja nezakonite trgovine duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju. Ugovorne strane će navedene informacije smatrati poverljivim i restriktivno ih upotrebljavati, osim ukoliko nije drugačije naznačeno od strane koja informaciju dostavlja. Takve informacije mogu da obuhvataju:

(a) nove carinske i druge tehnike sprovođenja zakona dokazane efikasnosti;

(b) nove trendove, sredstva ili metode angažovanja u nezakonitoj trgovini duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju;

(c) robu za koju se zna da je predmet nezakonite trgovine duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju, kao i detalje o opisu, pakovanju, skladištenju i transportu i metodama korišćenim u vezi sa tom robom;

(d) fizička ili pravna lica za koja se zna da su izvršila ili su učestvovala u izvršenju krivičnog dela određenog u skladu sa članom 14, i

(e) sve druge podatke koji bi pomogli nadležnim agencijama u proceni rizika u svrhu kontrole i drugih vidova sprovođenja.

Član 29

Uzajamna pravna pomoć

1. Ugovorne strane će pružiti jedna drugoj najširu moguću pravnu pomoć u istrazi, gonjenju i sudskom postupku u vezi sa krivičnim delima utvrđenim u skladu sa članom 14 ovog Protokola.

2. Uzajamna pravna pomoć će se pružati u najvećoj mogućoj meri u skladu sa relevantnim zakonima, ugovorima, sporazumima i dogovorima ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev za pomoć u pogledu istraga, gonjenja i sudskih postupaka u vezi sa krivičnim delima za koja se pravna lica smatraju odgovornim u skladu sa članom 15. ovog Protokola u ugovornoj strani koja upućuje zahtev.

3. Uzajamna pravna pomoć koja se pruža u skladu sa ovim članom može se tražiti za neki od sledećih ciljeva:

(a) uzimanje dokaza ili iskaza od pojedinaca;

(b) uručivanje sudskih dokumenata;

(c) izvršenja pretresa i zaplene, kao i zamrzavanja imovine;

(d) ispitivanja objekata i lokacija;

(e) dostavljanja informacija, dokaznog materijala i nalaza veštaka;

(f) obezbeđivanja originala ili overenih kopija relevantnih dokumenata i izvoda iz evidencija, uključujući državne, bankovne, finansijske, privredne ili poslovne evidencije;

(g) utvrđivanje ili pronalaženje imovinske koristi stečene krivičnim delima, kao i imovine, sredstava kojima su ta dela počinjena ili drugih stvari koje mogu poslužiti kao dokaz u dokazne svrhe;

(h) olakšavanja dobrovoljnog pojavljivanja lica u ugovornoj strani koja upućuje zahtev;

(i) bilo koja druga vrsta pomoći koja nije u suprotnosti sa domaćim zakonodavstvom ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev.

4. Ovaj član neće uticati na obaveze koje proizilaze iz drugog ugovora, bilateralnog ili multilateralnog, koji reguliše ili će regulisati, u celini ili delimično, uzajamnu pravnu pomoć.

5. Stavovi od 6 do 24 će se, na bazi reciprociteta, primenjivati na zahteve upućene shodno ovom članu ako ugovorne strane u pitanju nisu vezane ugovorom ili međudržavnim sporazumom o uzajamnoj pravnoj pomoći. Ako su ugovorne strane vezane takvim ugovorom ili međuvladinim sporazumom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe tog ugovora, osim ukoliko se ugovorne strane slože da umesto njih primenjuju stavove od 6 do 24. Ugovorne strane se podstiču da primenu ovih stavova ako se njima olakšava saradnja.

6. Ugovorne strane će odrediti centralni organ koji ima odgovornost i ovlašćenje da prima zahteve za uzajamnu pravnu pomoć i da ih izvršava ili ih prosleđuje nadležnim organima radi izvršenja. Kada ugovorna strana ima poseban region ili teritoriju sa posebnim sistemom za uzajamnu pravnu pomoć, ona može da odredi i poseban centralni organ koji će imati iste funkcije za taj region ili teritoriju. Centralni organi treba da obezbede brzo i pravilno izvršenje ili prosleđivanje primljenih zahteva. U slučajevima kada centralni organ prosleđuje zahtev nadležnom organu na izvršenje, podsticaće brzo i pravilno izvršenje zahteva od strane nadležnog organa. Svaka ugovorna strana će, u trenutku pristupanja, prihvatanja, odobrenja, formalnog potvrđivanja ili ratifikacije ovog Protokola obavestiti šefa Sekretarijata Konvencije o centralnom organu određenom za ovu svrhu. Prenos zahteva za uzajamnu pravnu pomoć i svaka komunikacija u vezi sa tim će se vršiti između centralnih organa koje odrede ugovorne strane. Ovaj zahtev neće uticati na pravo ugovornih strana da zahtevaju da takvi zahtevi i komunikacija budu upućene diplomatskim putem, a u hitnim slučajevima, kada su ugovorne strane saglasne, i ako je moguće, putem odgovarajućih međunarodnih organizacija.

7. Zahtevi se podnose u pisanoj formi ili, tamo gde je to moguće, bilo kojim sredstvom koje može da ostavi pisani trag na jeziku prihvatljivom za ugovornu stranu kojoj se upućuje zahtev, pod uslovima koji omogućavaju da ugovorna strana utvrdi autentičnost zahteva. Jezik (ili jezici) prihvatljiv za ugovornu stranu biće naznačen šefu Sekretarijata Konvencije u trenutku pristupanja, prihvatanja, odobrenja, formalne potvrde ili ratifikacije ovog Protokola. U hitnim slučajevima, kada su se ugovorne strane usaglasile, zahtevi mogu biti upućeni i usmeno, ali će bez odlaganja biti potvrđeni u pisanoj formi.

8. Zahtev za uzajamnu pravnu pomoć treba da sadrži:

(a) identitet organa koji podnosi zahtev;

(b) predmet i prirodu istrage, krivičnog gonjenja ili sudskog postupka na koju se zahtev odnosi i ime i funkciju organa koji sprovodi takvu istragu, krivično gonjenje ili sudski postupak;

(c) sažetak relevantnih činjenica, osim ako se zahtevom traži uručenje sudskih dokumenata;

(d) opis tražene pomoći i pojedinosti o naročitij proceduri koju ugovorna strana koja upućuje zahtev želi da bude primenjena;

(e) gde je to moguće, identitet, lokaciju i nacionalnost lica u pitanju;

(f) svrhu za koju se traže dokaz, informacije ili delovanje i

(g) odredbe domaćeg zakona koje se odnose na krivično delo i predviđenu kaznu.

9. Ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev može tražiti dodatne informacije kada je to potrebno da bi se zahtev ispunio u skladu sa njenim domaćim zakonodavstvom ili kada to može da olakša izvršenje takvog zahteva.

10. Zahtev će se izvršavati u skladu sa domaćim zakonodavstvom ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev, do stepena do kog nije u suprotnosti sa njenim domaćim zakonodavstvom, i kada je to moguće, u skladu sa procedurama navedenim u zahtevu.

11. Strana koja upućuje zahtev neće prenositi ili koristiti informacije ili dokaze koje daje ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev za istrage, krivična gonjenja ili sudske postupke izuzev onih navedenih u zahtevu bez prethodnog pristanka ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev. Ništa u ovom stavu ne sprečava ugovornu stranu koja upućuje zahtev da u svojoj proceduri otkrije informacije ili dokaze koji su oslobađajući za okrivljenu osobu. U tom slučaju, ugovorna strana koja upućuje zahtev obaveštava ugovornu stranu kojoj se upućuje zahtev pre otkrivanja informacija i, ako se to zahteva, konsultuje se sa ugovornom stranom kojoj se upućuje zahtev. Ukoliko, u izuzetnom slučaju, prethodno obaveštenje nije moguće, ugovorna strana koja upućuje zahtev će obavestiti drugu ugovornu stranu o tom otkriću bez odlaganja.

12. Ugovorna strana koja upućuje zahtev može zahtevati da ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev čuva kao poverljive činjenice i suštinu zahteva, osim u meri neophodnoj za izvršenje zahteva. Ako ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev ne može da ispuni zahteve poverljivosti, ona će odmah obavestiti ugovornu stranu koja upućuje zahtev.

13. Gde god je moguće i u skladu sa osnovnim principima domaćeg zakonodavstva, kada se pojedinac nalazi na teritoriji jedne ugovorne strane, a treba da bude saslušan kao svedok ili veštak od strane sudskih vlasti druge ugovorne strane, prva strana može, na zahtev druge, dozvoliti da se saslušanje sprovede putem video konferencije ukoliko nije moguće ili poželjno da se dotično lice pojavi na teritoriji ugovorne strane koja upućuje zahtev. Ugovorne strane mogu da se dogovore da saslušanje sprovede organ ugovorne strane koja upućuje zahtev u prisustvu sudskog organa ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev.

14. Uzajamna pravna pomoć može da se odbije:

(a) ako zahtev nije podnet u skladu sa odredbama ovog člana;

(b) ako ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev smatra da postoji mogućnost da izvršenje zahteva ugrožava njen suverenitet, bezbednost, javni poredak ili druge bitne interese;

(c) ako bi domaćim zakonom ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev bilo zabranjeno da njeni nadležni organi izvrše zatražene aktivnosti u odnosu na bilo koje slično krivično delo, koje je bilo predmet istrage, krivičnog gonjenja ili sudskog postupka u njihovoj nadležnosti;

(d) ako zahtev uključuje krivično delo za koje je maksimalna kazna u ugovornoj strani kojoj se upućuje zahtev manja od dve godine zatvora ili drugog načina lišavanja slobode ili ako ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev, prosudi da bi pružanje pomoći opteretilo njene resurse u meri nesrazmernoj težini krivičnog dela, ili

(e) ako bi to bilo u suprotnosti sa pravnim sistemom koji se odnosi na odobrenje uzajamne pravne pomoći ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev.

15. Svako odbijanje uzajamne pravne pomoći mora se obrazložiti.

16. Ugovorna strana neće odbiti da pruži međusobnu pravnu pomoć propisanu ovim članom na osnovu bankarske tajne.

17. Ugovorne strane ne mogu da odbiju zahtev za međusobnu pravnu pomoć samo na osnovu toga što se smatra da delo uključuje i fiskalna pitanja.

18. Ugovorne strane mogu odbiti da pruže međusobnu pravnu pomoć propisanu ovim članom na osnovu odsustva dvostrukog kriminaliteta. Međutim, ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev, kada to smatra odgovarajućim, može pružati pomoć, u meri u kojoj je to odlučila po sopstvenom nahođenju, bez obzira na to da li bi predmetno delovanje predstavljalo krivično delo prema njenom domaćem zakonu.

19. Ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev za uzajamnu pravnu pomoć izvršava zahtev što je pre moguće i, ako je moguće, potpuno se drži rokova koje je predložila i u zahtevu obrazložila ugovorna strana koja zahtev upućuje. Ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev će odgovoriti na opravdane zahteve ugovorne strane koja zahtev upućuje u vezi sa napretkom u izvršenju zahteva. Ugovorna strana koja zahtev upućuje će blagovremeno obavestiti ugovornu stranu kojoj se upućuje zahtev, kada tražena pomoć više nije potrebna.

20. Ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev može odložiti zahtev za uzajamnu pravnu pomoć ako smeta istrazi, gonjenju ili sudskom procesu koji je u toku.

21. Pre nego što odbije zahtev shodno stavu 14 ili odloži njegovo izvršenje na osnovu stava 20, ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev će se konsultovati sa ugovornom stranom koja upućuje zahtev da bi razmotrile da li se pomoć može odobriti pod uslovima koje ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev smatra neophodnim. Ako ugovorna strana koja upućuje zahtev prihvati pomoć pod tim uslovima, ti se uslovi poštuju.

22. Uobičajene redovne troškove ispunjenja zahteva snosiće ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev, osim ako nije drugačije dogovoreno od strane ugovornih strana. Ako su za ispunjenje zahteva potrebni znatni ili neuobičajeni troškovi, ugovorne strane će se konsultovati da utvrde uslove i rokove pod kojima će zahtev biti izvršen, kao i način na koji će se pokriti troškovi.

23. U slučaju zahteva, ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev:

(a) obezbeđuje ugovornoj strani koja upućuje zahtev kopije državnih zapisa, dokumenata ili informacija koje poseduje i koje su prema njenom domaćem zakonodavstvu dostupni javnosti i

b) može, po svom nahođenju, da dostavi ugovornoj strani koja upućuje zahtev u celini, delimično ili pod uslovima koje smatra prikladnim, kopije svake državne evidencije, dokumenata ili informacija koje poseduje a koji prema njenom domaćem zakonodavstvu nisu dostupni široj javnosti.

24. Ugovorne strane će razmotriti, po potrebi, mogućnost zaključivanja bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili aranžmana koji će podržati, unaprediti praktičan efekat, ili poboljšati odredbe ovog člana.

Član 30

Izručenje

1. Ovaj član će se primenjivati na krivična dela utvrđena u skladu sa članom 14 ovog Protokola kada:

(a) se lice koje je predmet zahteva za izručenje nalazi na teritoriji strane kojoj se upućuje zahtev;

(b) je krivično delo za koje se traži izručenje kažnjivo po domaćem zakonu obe ugovorne strane i one koja upućuje i one kojoj se zahtev upućuje; i

(c) se krivično delo kažnjava maksimalnom kaznom zatvora ili drugim vidom lišavanja slobode od najmanje četiri godine ili težom kaznom za kraći period ako su se dotične ugovorne strane dogovorile na osnovu bilateralnih i multilateralnih ugovora ili drugih međunarodnih sporazuma.

2. Svako od krivičnih dela na koje se primenjuje ovaj član će se smatrati, kao delo koje podleže izručenju, uključenim u svaki ugovor o izručenju koji postoji između ugovornih strana. Ugovorne strane se obavezuju da uključe ova dela kao krivična dela koja podležu izručenju u svaki ugovor o izručenju koji će između njih biti zaključen.

3. Ako ugovorna strana koja uslovljava izručenje postojanjem ugovora primi zahtev zaizručenje od druge ugovorne strane sa kojom nema ugovor o izručenju, ona može posmatrati ovaj Protokol kao pravni osnov za izručenje u vezi sa bilo kojim krivičnim delom na koje se primenjuje ovaj član.

4. Ugovorne strane koje ne uslovljavaju izručenje postojanjem ugovora između sebe će prepoznavati krivična dela na koje se primenjuje ovaj član kao krivična dela koja podležu izručenju.

5. Izručenje podleže uslovima predviđenim domaćim zakonom ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev ili uslovima važećih sporazuma o izručenju, uključujući, između ostalog, uslove u vezi sa minimalnom kaznom neophodnom za izručenje i osnova po kome ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev može da odbije izručenje.

6. Ugovorne strane će, u skladu sa svojim domaćim zakonom, nastojati da ubrzaju postupak izručenja i da pojednostave dokazni postupak u vezi svakog krivičnog dela na koje se ovaj član primenjuje.

7. Ako ugovorna strana ne izruči navodnog počinioca koji se nalazi na njenoj teritoriji, u vezi krivičnog dela na koje se primenjuje ovaj član – samo na osnovu toga što je to lice njen državljanin, biće, na zahtev ugovorne strane koja upućuje zahtev, u obavezi da dostavi predmet, bez nepotrebnog odlaganja svojim nadležnim organima u cilju krivičnog gonjenja. Ti organi će doneti odluku i sprovesti postupak na isti način kao u slučaju bilo kog drugog dela slične prirode, u skladu sa domaćim zakonom te ugovorne strane. Ugovorne strane u pitanju će međusobno sarađivati, naročito u proceduralnim pitanjima i prikupljanju dokaza, kako bi se obezbedila efikasnost takvog gonjenja.

8. Kad je ugovornoj strani dozvoljeno prema domaćem zakonu da izruči ili na drugi način preda nekog svog državljanina samo pod uslovom da će ta osoba biti vraćena na teritoriju te ugovorne strane da služi kaznu izrečenu kao rezultat suđenja ili postupka za koji je izručenje ili predaja lica bila tražena i kada se sa ovom opcijom i svim drugim uslovima koji se mogu smatrati prikladnim slažu ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev i ugovorna strana koja traži izručenje lica, takvo uslovno izručenje ili predaja će biti dovoljni za ispunjenje obaveza utvrđenih u stavu 7.

9. Ukoliko izručenje koje se traži u cilju izvršenja kazne bude odbijeno zbog toga što je traženo lice državljanin ugovorne strane kojoj se upućuje zahtev, ugovorna strana kojoj se zahtev upućuje, ukoliko je to u skladu sa njenim zakonima, razmotriće na zahtev ugovorne strane koja traži izručenje, mogućnost izvršenja kazne, ili preostalog dela kazne, izrečene prema zakonima ugovorne strane koja upućuje zahtev.

10. Svakom licu protiv koga se postupak sprovodi u vezi sa nekim krivičnim delom na koje se ovaj član primenjuje, garantuje se pošteno postupanje u svim fazama postupka, uključujući uživanje svih prava i garancija propisanih domaćim zakonom ugovorne strane na čijoj se teritoriji to lice nalazi.

11. U ovom Protokolu ništa se neće tumačiti kao nametanje obaveze izručenja akougovorna strana kojoj se upućuje zahtev ima dovoljno osnova za verovanje da je zahtev podnet u cilju gonjenja ili kažnjavanja nekog lica zbog njegovog pola, rase, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili političkih uverenja, ili da bi ispunjavanje zahteva nanelo štetu položaju te osobe zbog bilo kojeg od ovih razloga.

12. Ugovorne strane mogu da ne odbiju zahtev za izručenje isključivo na osnovu toga što se smatra da predmetno krivično delo uključuje i fiskalna pitanja.

13. Pre nego se odbije izručenje, ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev će, ukoliko je to primereno, konsultovati ugovornu stranu koja upućuje zahtev da bi joj pružila dovoljno mogućnosti da izloži svoje stavove i da pruži informacije relevantne za svoje tvrdnje.

14. Ugovorne strane će nastojati da zaključe bilateralne i multilateralne sporazume ili aranžmane za izvršenje ili unapređenje efikasnosti izručenja. Ako su ugovorne strane obavezane postojećim ugovorima ili međuvladinim aranžmanima, primeniće odgovarajuće odredbe tog ugovora ili međudržavnog aranžmana osim ako se ugovorne strane saglase da umesto njih primenjuju stavove 1 do 13 ovog člana.

Član 31Mere za obezbeđivanje izručenja

1. Prema svom domaćem zakonu i ugovorima o izručenju, ugovorna strana kojoj se upućuje zahtev može, nakon što se uveri da okolnosti to nalažu i da su hitne, a po zahtevu ugovorne strane koja upućuje zahtev, pritvoriti lice čije se izručenje traži i koje se nalazi na njenoj teritoriji, ili preduzeti druge odgovarajuće mere kako bi se osiguralo njeno prisustvo u postupku izručenja.

2. O merama koje se preduzimaju u skladu sa stavom 1 obavestiće, u skladu sa nacionalnimzakonom, po potrebi i bez odlaganja, ugovornu stranu koja upućuje zahtev.

3. Svako lice protiv koga se preduzimaju mere u skladu sa stavom 1, mora imati pravo da:

(a) komunicira bez odlaganja sa najbližim odgovarajućim predstavnikom državečiji je državljanin ili, ako je to lice bez državljanstva, države na čijoj teritorijiima boravište/prebivalište, i

(b) bude posećeno od strane predstavnika te države.

VIDEO: IZVEŠTAVANJE

Član 32

Izveštavanje i razmena informacija

1. Svaka strana će podnositi za potrebe Sastanka ugovornih strana, preko Sekretarijata Konvencije, periodične izveštaje o primeni ovog Protokola.

2. Oblik i sadržaj tih izveštaja utvrdiće se na Sastanku ugovornih strana. Ovi će izveštaji biti deo redovnog instrumenta izveštavanja Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

3. Sadržaj periodičnih izveštaja iz stava 1, biće utvrđen imajući u vidu, između ostalog, sledeće:

(a) informacije o zakonodavnim, izvršnim, administrativnim ili drugim merama koje su preduzete za primenu ovog Protokola;

(b) informacije, kada je primereno, o bilo kakvim ograničenjima ili preprekama sa kojima se suočavaju u implementacija ovog Protokola i o merama preduzetim za prevazilaženje tih prepreka;

(c) informacije, kada je primereno, o finansijskoj i tehničkoj pomoći obezbeđenoj, primljenoj ili traženoj za aktivnosti koje se odnose na eliminaciju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, i

(d) informacije navedene u članu 20.

U onim slučajevima kada su relevantni podaci već prikupljeni u okviru mehanizma izveštavanja Konferencije ugovornih strana, na Sastanku ugovornih strana neće se duplirati ovi napori.

4. Na Sastanku ugovornih strana će se, na osnovu članova 33 i 36, razmotriti načini za pružanje pomoći ugovornim stranama – zemljama u razvoju i zemljama sa privredama u tranziciji na njihov zahtev, u ispunjavanju obaveze iz ovog člana.

5. Izveštavanje o podacima prema ovim članovima podleže nacionalnim zakonima koji regulišu poverljivost i privatnost. Ugovorne strane će štititi, prema međusobnom dogovoru, svaku poverljivu informaciju koja se prijavljuje ili razmenjuje.

DEO VII: INSTITUCIONALNI ARANŽMANI I FINANSIJSKI RESURSI

Član 33

Sastanak ugovornih strana

1. Sastanak ugovornih strana se osniva ovim Protokolom. Prvu sednicu Sastanka ugovornih strana sazvaće Sekretarijat Konvencije neposredno pre ili neposredno posle sledećeg redovnog zasedanja Konferencije ugovornih strana nakon stupanja na snagu ovog Protokola.

2. Nakon toga, Sekretarijat Konvencije će sazivati redovne sednice Sastanka ugovornih strana neposredno pre ili neposredno posle redovnog zasedanja Konferencije ugovornih strana.

3. Vanredne sednice Sastanka ugovornih strana će se održavati u drugom terminu kada Sastanak ugovornih strana smatra neophodnim ili na pismeni zahtev bilo koje ugovorne strane, pod uslovom da, u roku od šest meseci od dana podnošenja zahteva najmanje jedna trećina ugovornih strana podrži zahtev koji im prenese Sekretarijat Konvencije.

4. Poslovnik i finansijski pravilnik Konferencije ugovornih strana Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije primenjivaće se i na Sastanak ugovornih strana, osim ako Sastanak ugovornih strana odluči drugačije.

5. Sastanak ugovornih strana će redovno procenjivati sprovođenje Protokola i donositi odluke koje su neophodne za unapređenje njegovog efikasnog sprovođenja.

6. Sastanak ugovornih strana odlučuje o nivou i mehanizmu dobrovoljno procenjenih doprinosa ugovornih strana Protokola za primenu ovog Protokola, kao i drugim mogućim sredstvima za njegovo sprovođenje.

7. Na svakom redovnom zasedanju, Sastanak ugovornih strana će konsenzusom usvojiti budžet i plan rada za finansijski period do sledećeg redovnog zasedanja, koji će biti odvojeni od budžeta i plana rada Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zravstvene organizacije.

Član 34

Sekretarijat

1. Sekretarijat Konvencije biće Sekretarijat ovog Protokola.

2. Funkcije Sekretarijata Konvencije u vezi sa njegovom ulogom Sekretarijata ovog Protokola će biti da:

(a) priprema sednice Sastanka ugovornih strana i svih pratećih tela, kao i radnih grupa i drugih tela utvrđenih na Sastanku ugovornih strana i obezbeđuje usluge koje zatraže;

(b) prima, analizira, prenosi i obezbeđuje povratne informacije o dobijenim izveštajima u skladu sa ovim Protokolom zainteresovanim ugovornim stranama i Sastanaku ugovornih strana i olakša razmenu informacija između ugovornih strana;

(c) obezbedi podršku ugovornim stranama, posebno ugovornim stranama – zemljama u razvoju i zemljama sa privredama u tranziciji, na njihov zahtev, u sakupljanju, komunikaciji i razmeni informacija koje su u skladu sa odredbama ovog Protokola, i pomoć u identifikaciji raspoloživih resursa koji omogućavaju sprovođenje obaveza iz ovog Protokola;

(d) priprema i podnosi izveštaje o svojim aktivnostima predviđenih ovim Protokolom po smernicama Sastanka ugovornih strana;

(e) obezbedi, u sladu sa smernicama Sastanka ugovornih strana, neophodnu koordinaciju sa nadležnim međunarodnim i regionalnim međuvladinim organizacijama i drugim telima;

(f) sklopi, po uputstvu Sastanka ugovornih strana, one administrativne ili ugovorne aranžmane koji su potrebni za efikasno obavljanje njegovih funkcija Sekretarijata ovog Protokola;

(g) prima i razmatra prijave međunarodnih i nevladinih organizacija koje žele da budu akreditovane kao posmatrači na Sastanku ugovornih strana, ako pruže garanciju da nisu povezane sa duvanskom industrijom, i podnosi pregledane prijave Sastanku ugovornih strana na razmatranje, i

(h) obavlja druge funkcije Sekretarijata utvrđene ovim Protokolom, kao i druge funkcije koje može da odredi Sastanak ugovornih strana.

Član 35

Odnosi između Sastanka ugovornih strana i međuvladinih organizacija

U cilju obezbeđenja tehničke i finansijske saradnje za postizanje ciljeva ovog Protokola, Sastanci ugovornih strana mogu zatražiti saradnju sa nadležnim međunarodnim i regionalnim međuvladinim organizacijama, uključujući finansijske i razvojne institucije.

Član 36Finansijska sredstva

1. Ugovorne strane priznaju značajnu ulogu koju finansijska sredstva igraju u postizanju cilja ovog Protokola i potvrđuju značaj člana 26 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije u ostvarivanju ciljeva Konvencije.

2. Svaka ugovorna strana će obezbediti finansijsku podršku po osnovu svojih nacionalnih aktivnosti namenjenih za postizanje cilja ovog Protokola, u skladu sa svojim nacionalnim planovima, prioritetima i programima.

3. Ugovorne strane će promovisati kada je primereno, korišćenje bilateralnih, regionalnih, subregionalnih i drugih multilateralnih kanala da bi obezbedila sredstva za jačanje kapaciteta ugovornih strana – zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji u cilju ispunjenja ciljeva ovog Protokola.

4. Ne dovodeći u pitanje član 18, ugovorne strane se podstiču, u skladu sa nacionalnim zakonima i politikama i gde je to primereno, da koriste oduzetu dobit stečenu krivičnim delom u vezi sa nezakonitom trgovinom duvanom, duvanskim proizvodima i opremom za proizvodnju, za postizanje ciljeva postavljenih u ovom Protokolu.

5. Ugovorne strane zastupljene u relevantnim regionalnim i međunarodnim međuvladinim organizacijama i finansijskim i razvojnim institucijama podsticaće ove subjekte da pružaju finansijsku pomoć ugovornim stranama – zemljama u razvoju i zemljama sa privredama u tranziciji kako bi im pomogli u ispunjavanju obaveza iz ovog Protokola, bez ograničavanja prava učešća u ovim organizacijama.

6. Ugovorne strane su saglasne:

(a) da bi pomogle stranama u ispunjavanju obaveza iz ovog Protokola, mobilisaće i upotrebiće sve relevantne potencijalne i postojeće raspoložive resurse za aktivnosti vezane za ciljeve ovog Protokola u korist svih ugovornih strana, posebno zemalja u razvoju i sa privredom u tranziciji, i

(b) Sekretarijat Konvencije će savetovati ugovorne strane – zemlje u razvoju i zemlje sa privredom u tranziciji, na njihov zahtev, o raspoloživim izvorima finansiranja radi lakšeg sprovođenja obaveza koje proističu iz ovog Protokola.

7. Ugovorne strane mogu zahtevati da duvanska industrija snosi bilo koje troškove u vezi sa obavezama ugovorne strane da ostvari ciljeve ovog Protokola, u skladu sa članom 5.3 Okvirne Konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

8. Ugovorne strane će nastojati, u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom, da postignu samofinansiranje sprovođenja ovog Protokola, između ostalog nametanjem poreza i drugih oblika naknada za duvanske proizvode.

DEO VIII: REŠAVANJE SPOROVA

Član 37

Rešavanje sporova

Rešavanje sporova između ugovornih strana u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Protokola regulisano je članom 27 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

DEO IX: RAZVOJ PROTOKOLA

Član 38

Izmene i dopune ovog Protokola

1. Svaka ugovorna strana može predložiti izmene i dopune Protokola.

2. Izmene i dopune ovog Protokola biće razmotrane i usvojene na Sastanku ugovornih strana. Tekst svake predložene izmene i dopune na ovaj Protokol će biti prosleđen ugovornim stranama od strane Sekretarijata Konvencije najmanje šest meseci pre sastanka na kome se predlaže na usvajanje. Sekretarijat Konvencije će takođe dostaviti predložene izmene i dopune potpisnicima ovog Protokola, a kao informaciju i depozitaru.

3. Strane će uložiti sve napore da se postigne sporazum u formi konsenzusa oko svake predložene izmene i dopune na ovaj Protokol. Ukoliko svi napori za postizanje konsenzusa budu iscrpljeni, a ne postigne se sporazum, izmena i dopuna će u krajnjem slučaju biti usvojena tročetvrtinskom većinom glasova ugovornih strana koje su prisutne i glasaju na sednici. Za potrebe ovog člana, „Ugovorne strane koje su prisutne i glasaju“ znači da prisutne ugovorne strane glasaju za i protiv. Sekretarijat Konvencije će svaku usvojenu izmenu i dopunu saopštiti depozitaru, koji će ih proslediti svim ugovornim stranama na prihvatanje.

4. Instrumenti za prihvatanje izmena i dopuna se deponuju kod depozitara. Izmena i dopuna usvojena u skladu sa stavom 3. stupa na snagu za one ugovorne strane koje su ga prihvatile devedesetog dana nakon što depozitar primi instrument za prihvatanje od najmanje dve trećine ugovornih strana.

5. Izmena i dopuna će stupiti na snagu za bilo koju drugu ugovornu stranu devedesetog dana nakon datuma kada ta ugovorna strana deponuje kod Depozitara svoj instrument o prihvatanju navedene izmene i dopune.

Član 39

Usvajanje i dopuna aneksa ovog Protokola

1. Svaka strana može da daje predloge za Aneks ovog Protokola i može da predloži izmene i dopune na Anekse ovog Protokola.

2. Aneksi će biti ograničena na liste, obrasce i drugi deskriptivni materijal koji se odnosi na proceduralna, naučna, tehnička ili administrativna pitanja.

3. Aneksi ovog Protokola i izmene i dopune na njih predlažu se, usvajaju i stupaju nasnagu u skladu sa procedurom predviđenom u članu 38.

DEO X: ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40Rezerve

U odnosu na ovaj Protokol ne mogu se izraziti rezerve.

Član 41

Povlačenje

1. U bilo kom trenutku u toku dve godine od dana stupanja Protokola na snagu zaodređenu ugovornu stranu, ta ugovorna strana se može povući iz Protokola davanjem pismenog obaveštenja depozitaru.

2. Svako takvo povlačenje stupa na snagu po isteku jedne godine od dana kada depozitar primi obaveštenje o povlačenju ili nekog kasnijeg datuma koji može biti naveden uobaveštenje o povlačenju.

3. Za svaku ugovornu stranu koja se povuče iz Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije smatraće se da se povlači i iz ovog Protokola, a povlačenje stupa na snagu od dana njenog povlačenja iz Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

Član 42

Pravo glasa

1. Svaka ugovorna strana ovog Protokola imaće jedan glas, izuzev u slučajevima predviđenim u stavu 2. ovog člana.

2. Regionalne organizacije za ekonomsku integraciju će, u pitanjima u okviru svoje nadležnosti, koristiti svoje pravo da glasaju sa brojem glasova koji je jednak broju njihovih država članica koje su ugovorne strane ovog Protokola. Ove organizacije neće koristiti svoje pravo glasa ukoliko bilo koja od njihovih država članica iskoristi svoje pravo i obrnuto.

Član 43

Potpisivanje

Protokol će biti otvoren za potpisivanje od strane svih potpisnica Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO u sedištu Svetske zdravstvene organizacije u Ženevi 10. i 11. januara 2013. godine, a nakon toga u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku do 9. januara 2014. godine.

Član 44

Ratifikacija, prihvatanje, odobrenje, formalno potvrđivanje ili pristupanje

1. Ovaj Protokol podleže ratifikaciji, prihvatanju, odobrenju ili pristupanju od strane država i formalnom potvrđivanju ili pristupanju od strane regionalnih organizacija za ekonomsku integraciju koje su ugovorne strane Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije. Protokol će biti otvoren za pristupanje od dana posle datuma kojim se zatvara za potpisivanje. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, odobravanja, formalne potvrde ili pristupanja deponuju se kod depozitara.

2. Svaka regionalna organizacija za ekonomsku integraciju koja postaje ugovorna strana a da nijedna njena država članica nije ugovorna strana ovog Protokola, preuzeće obaveze iz ovog Protokola. U slučaju organizacije čije su jedna ili više država članica ugovorne strane ovog Protokola, organizacija i njene države članice će odlučivati o svojim odnosnim a i odgovornosti za izvršavanje svojih obaveza prema Protokolu. U takvim slučajevima, organizacija i države članice neće imati pravo da istovremeno ostvaruju prava prema Protokolu.

3. Regionalne organizacije za ekonomsku integraciju će u svojim instrumentima koji se odnose na formalno potvrđivanje ili u svojim instrumentima pristupanja, naznačiti stepen svoje nadležnosti u vezi sa pitanjima koja se regulišu ovim Protokolom. Ove organizacije će takođe obavestiti depozitara, koji će zatim obavestiti ugovorne strane o svim značajnim izmenama u obimu svoje nadležnosti.

Član 45Stupanje na snagu

1. Ovaj Protokol će stupiti na snagu devedesetog dana nakon datuma deponovanjačetrdesetog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja, formalne potvrde ili pristupanja kod depozitara.

2. Za svaku ugovornu stranu Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije koja ratifikuje, prihvati, odobri ili formalno potvrdi ovaj Protokol, ili mu pristupa nakon što su uslovi za njegovo stupanje na snagu utvrđeni u stavu 1 ispunjeni, ovaj Protokol će stupiti na snagu devedesetog dana od dana deponovanja njenog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja, pristupanja ili formalnog potvrđivanja.

3. Za potrebe ovog člana, nijedan instrument deponovan od strane regionalne organizacije za ekonomsku integraciju neće se računati kao dodatni onim instrumentima koje su deponovale države članice te organizacije.

Član 46

Depozitar

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će postupati kao depozitar ovog Protokola.

Član 47Autentični tekstovi

Original ovog Protokola, čije su verzije na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku jednako autentične biće deponovan kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar