Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede

PROTOKOL

o osnovnim uslovima kupovine od strane OAO „Gazprom njeft“ akcija kompanije „Naftna industrija Srbije A.D., Novi Sad“,

koje čine 51% osnivačkog kapitala

Moskva 23. januar 2008. god.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu takođe i Vlada, Vlada Srbije), sa jedne, i,

Otvoreno akcionarsko društvo „Gazprom njeft“ (u daljem tekstu: Gazprom njeft), sa druge strane,

u daljem tekstu zajedno i pojedinačno: Strane/Strana,

uzimajući u obzir:

da je Akcionarsko društvo „Naftna industrija Srbije A.D., Novi Sad“ (u daljem tekstu: NIS) osnovano od strane Vlade Republike Srbije Odlukom 05/023-4377/2005-1 od 7. jula 2005. god.

da je NIS osnovan i deluje kao Zatvoreno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije

da je NIS registrovan u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem 20084693 uz navođenje osnovne vrste delatnosti: 11 101 – Prerada sirove nafte. Adresa registracije – Novi Sad, ul. Narodnog fronta 12.

da je 22.01.2008. god. usaglašen tekst Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede.

da za obavljanje rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS i obezbeđenje kontinuiranih isporuka rafinerijama NIS sirove nafte Vlada Srbije namerava da putem prodaje akcija NIS, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala NIS privuče investitora iz reda krupnih naftnih i gasnih kompanija.

da u cilju proširenja sopstvenih kapaciteta za preradu nafte i plasman naftnih derivata i dobijanja dobiti od investiranog kapitala Gazprom njeft je zainteresovan za kupovinu akcija NIS, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala NIS (u daljem tekstu: Aranžman).

Strane su postigle saglasnost oko osnovnih principa i procedure kupovine od strane Gazprom njefta akcija NIS-a, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala i potpisale ovaj protokol (u daljem tekstu: Protokol).

Vlada Republike Srbije obavezuje se da proda Gazprom njeftu po ceni od 400 000 000 evra (četristo miliona evra) (u daljem tekstu: cena kupovine) 4158040 akcija NIS-a, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala NIS (Udeo koji se prodaje), a Gazprom njeft da preuzme i plati Udeo koji se prodaje.

U slučaju uspešnog zaključenja aranžmana čiji bi rezultat mogao da bude kupovina od strane Gazprom njefta Udela koji se prodaje (u daljem tekstu: Aranžman), Gazprom njeft će preuzeti na sebe obavezu da sprovede rekonstrukciju i modernizaciju tehnološkog kompleksa NIS sa ukupnim iznosom investicija od najmanje 500 000 000 evra (petsto miliona evra) u periodu od 2008. do 2012. godine.

Vlada Republike Srbije obezbediće u periodu do završetka rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS zadržavanje postojećih zahteva prema kvalitetu produkata od prerade nafte koji se proizvode.

Vlada Republike Srbije obezbediće zaštitu tržišta plasmana naftnih derivata koje proizvodi NIS u periodu od najmanje 2 (dve) godine.

Strane su se dogovorile da će zaključiti osnovni Ugovor o kupovini akcija AD NIS-a od strane Gazprom njefta koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala, od Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Ugovor) u najkraćem roku, a najkasnije do 31. 12. 2008. god. Ovaj ugovor će predviđati, između ostalog i davanje prava Gazprom njeftu na operativno upravljanje NIS-om.

Ovaj protokol stupa na snagu od momenta potpisivanja Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede i važi do trenutka potpisivanja Ugovora.

_______________________ _____________________________

Za OAO „Gazprom njeft“ Za Vladu Republike Srbije

Ostavite komentar