Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita (05 Broj: 011-1582/2005-002)

PREDLOG ZAKONA

Član 1.

Osniva se Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Agencija je pravno lice s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i statutom Agencije.

Agencija ima status javne agencije.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Član 3.

Agencija obavlja poslove obaveznog osiguranja depozita fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija obavlja funkciju stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje, učestvuje u upravljanju bankama čiji je akcionar Republika Srbija, organizuje i sprovodi postupak prodaje akcija tih banaka, organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog, odnosno državnog kapitala u društvima za osiguranje i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Član 4.

Agencija ima statut, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Statutom Agencije uređuju se:

1) organizacija i način obavljanja poslova Agencije;

2) delokrug organa Agencije;

3) zastupanje i predstavljanje Agencije;

4) podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom i način postupanja tim podacima i ispravama;

5) druga pitanja značajna za rad Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u «Službenom glasniku Republike Srbije».

1. Osiguranje depozita fizičkih lica

Član 5.

Banke su dužne da depozite fizičkih lica osiguraju kod Agencije pod uslovima i na način koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

2. Funkcija stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika

Član 6.

Funkciju stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje nad kojima je otvoren postupak stečaja ili likvidacije Agencija vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.

3. Obavljanje poslova za Republiku Srbiju

Član 7.

Agencija učestvuje u upravljanju bankama čiji je akcionar Republika Srbija, tako što prati poslovanje tih banaka i rad njihovih organa, a obavlja i druge poslove u ime i za račun Republike Srbije, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 8.

Agencija organizuje i sprovodi postupak prodaje akcija banaka iz člana 7. ovog zakona koje su u vlasništvu Republike Srbije, u ime i za račun Republike Srbije, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 9.

Agencija, u skladu sa aktom Vlade, može kod banaka iz člana 7. ovog zakona preduzeti sledeće mere:

1) pokriti potencijalne gubitke;

2) preuzeti, kupiti ili na drugi način steći lošu aktivu;

3) upravljati lošom aktivom i prodati tu aktivu.

Za pokriće potencijalnih gubitaka iz stava 1, tačka 1) ovog člana, Republika Srbija može izdavati obveznice.

Član 10.

Agencija organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog kapitala i postupak prodaje državnog kapitala u društvima za osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje.

Član 11.

Zaposleni u Agenciji koji obavljaju poslove iz čl. 7. do 10. ovog zakona ne mogu imati akcije, osnivačke uloge ni dužničke hartije od vrednosti banaka i čiji je akcionar Republika Srbija.

Član 12.

Sredstva koja Agencija koristi za svoje poslovanje čine fond sredstava za osiguranje depozita (u daljem tekstu: fond za osiguranje depozita) i sredstva koja Agencija koristi za obavljanje poslova iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

Član 13.

Agencija obezbeđuje sredstva u fondu za osiguranje depozita u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Član 14.

Agencija sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. stav 2. ovog zakona obezbeđuje iz prihoda koje ostvari svojim poslovanjem, naknade u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih društava, donacijama, iz budžeta Republike Srbije i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Dinarska sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija vodi na podračunu kod Uprave za javna plaćanja, a devizna sredstva na posebnom računu kod Narodne banke Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija može ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti ili ih polagati u depozit kod banaka.

IV. ORGANI AGENCIJE

Član 15.

Organi Agencije su upravni odbor i direktor Agencije.

Član 16.

Upravni odbor Agencije (u daljem tekstu: Upravni odbor) ima sedam članova, uključujući i predsednika.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Članovi Upravnog odbora po funkciji koju obavljaju jesu: ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove privrede i viceguverner Narodne banke Srbije zadužen za poslove kontrole banaka.

Ostale članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada, i to:

1) predsednika i jednog člana – na predlog ministarstva nadležnog za poslove

finansija;

2) jednog člana – na predlog Narodne banke Srbije;

3) jednog člana – na predlog reprezentativnog udruženja banaka.

Za članove Upravnog odbora imenuju se lica koja imaju visoku stručnu spremu i odgovarajuće radno iskustvo u oblastima finansija i bankarstva i osiguranja.

Predsednik i član Upravnog odbora iz stava 4. tačka 1) ovog člana mogu biti

imenovani iz reda funkcionera.

Mandat članova Upravnog odbora je šest godina, s pravom ponovnog izbora.

Član 17.

Upravni odbor:

1) donosi statut i druge opšte akte Agencije;

2) donosi propise i opšte akte koji se odnose na osiguranje depozita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita;

3) donosi odluke koje se odnose na ostvarivanje prava Agencije u postupku stečaja

ili likvidacije banaka;

4) donosi odluke o plasiranju sredstava iz člana 14. stav 3. ovog zakona;

5) usvaja finansijski plan Agencije;

6) usvaja godišnji račun Agencije;

7) bira preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja Agencije i razmatra te

izveštaje;

8) usvaja izveštaj o radu Agencije;

9) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora Agencije;

10) donosi poslovnik o radu;

11) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Upravni odbor može odlučiti da njegovim sastancima prisustvuju i nezavisni eksperti, bez prava glasa.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Vladi.

Član 18.

Član Upravnog odbora za svoj rad prima naknadu koja se utvrđuje statutom Agencije.

Član 19.

Članovi Upravnog odbora, kao i članovi njihovih porodica, ne mogu imati akcije, osnivačke uloge ni dužničke hartije od vrednosti banaka, drugih finansijskih organizacija, preduzeća za reviziju ili drugih pravnih lica s kojima Agencija sarađuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, o čemu podnose pismenu izjavu Vladi – najkasnije narednog dana od dana njihovog imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Članovima porodice, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se supružnici, deca i ostali potomci, roditelji i ostali preci, pobočni srodnici do trećeg stepena srodstva, usvojenici, usvojilac, kao i lica koja nemaju potpunu poslovnu sposobnost, te su stavljena pod starateljstvo članova Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora koga predlaže reprezentativno udruženje banaka ne može biti zaposleni u banci, član bilo kog organa banke ili konsultant banke.

Član 20.

Članu Upravnog odbora prestaje funkcija pre isteka mandata ako to sam zatraži, ispunjenjem uslova za penziju i u slučaju razrešenja.

Članu Upravnog odbora prestaje funkcija nakon isteka 30 dana od dana kada je Vladi podneo zahtev za prestanak funkcije.

Član Upravnog odbora razrešava se funkcije:

1) ako je osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za vršenje funkcije;

2) ako je nestručno i nesavesno vršio funkciju;

3) ako se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je

zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje te funkcije;

4) ako nije dostavio ili je dostavio lažnu izjavu o podacima iz člana 19. ovog

zakona;

5) ako se utvrdi da nije ispunio uslove za imenovanje iz člana 16. stav 5. ovog

zakona.

Član Upravnog odbora imenovan umesto člana kome je prestala funkcija pre isteka mandata ovu funkciju vrši samo do isteka tog mandata.

Član 21.

Direktora Agencije (u daljem tekstu: direktor) imenuje i razrešava Upravni odbor, uz saglasnost Vlade.

Direktor je zaposleni u Agenciji.

Direktor ne može biti funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija ni funkcioner političke ili sindikalne organizacije, spoljni saradnik ili član organa banke, druge finansijske organizacije, preduzeća za reviziju koja vrše reviziju finansijskih izveštaja Agencije ili drugih pravnih lica s kojima Agencija sarađuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

Direktor podnosi Vladi pismenu izjavu o podacima iz člana 19. stav 1. ovog zakona najkasnije narednog dana od dana imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Član 22.

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Agenciju;

2) organizuje rad Agencije i rukovodi njenim radom;

3) predlaže akte koje donosi Upravni odbor;

4) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u

Agenciji;

5) izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

6) odgovara za zakonitost i efikasnost rada Agencije, kao i za korišćenje

sredstava Agencije;

7) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

V. POSLOVNA TAJNA

Član 23.

Član Upravnog odbora, zaposleni u Agenciji, kao i svako lice angažovano na obavljanju poslova Agencije, dužni su da sve podatke o poslovanju Agencije koje saznaju u obavljanju svojih poslova čuvaju kao poslovnu tajnu.

Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i nakon prestanka članstva, radnog odnosa ili angažovanja lica iz tog stava.

Izuzetno, podaci iz stava 1. ovog člana mogu biti dostupni nadležnim organima u skladu sa zakonom.

VI. IZVEŠTAJI AGENCIJE

Član 24.

Agencija najmanje jedanput godišnje podnosi izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vladi, Narodnoj banci Srbije i ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Član 25

Godišnji račun Agencije, sa izveštajem revizora, Upravni odbor podnosi Vladi i Narodnoj banci Srbije, i to do 15. jula naredne godine.

Član 26.

Danom početka primene ovog zakona, Agencija preuzima sva prava i obaveze Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Član 27.

Vlada će članove Upravnog odbora imenovati do 15. jula 2005. godine.

Pri prvom imenovanju članova Upravnog odbora, predsednik i član Upravnog odbora kojeg predlaže ministarstvo nadležno za poslove finansija imenuju se na šest godina, član Upravnog odbora kojeg predlaže Narodna banka Srbije na četiri, a član Upravnog odbora koga predlaže reprezentativno udruženje banaka na dve godine.

Upravni odbor imenovaće direktora najkasnije do 31. jula 2005. godine.

Savet Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka osnovane Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka obavljaće poslove Upravnog odbora do imenovanja lica iz stava 1. ovog člana.

Izvršni direktor Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka obavljaće poslove direktora Agencije do imenovanja lica iz stava 3. tog člana.

Član 28.

Agencija je dužna da statut i druge opšte akte donese do 15. avgusta 2005. godine.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana ostaju na snazi statut i drugi opšti akti Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka, ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Član 29.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe Zakon o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka («Službeni list SFRJ», br. 84/89, 63/90 i 20/91 i «Službeni list SRJ», broj 53/01), Zakon o obezbeđivanju sredstava za osnivanje i rad Agencije federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka («Službeni list SFRJ», broj 84/89) i Odluka o početku rada Agencije federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka («Službeni list SFRJ», broj 18/90).

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. jula 2005. godine.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Republika, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, kao i finansijski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka (u daljem tekstu: Agencija), saglasno članu 13. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, nastavila je rad kao organizacija Republike Srbije, pri čemu se do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srbije primenjuju propisi na osnovu kojih je obrazovana. Propisi koji regulišu poslovanje Agencije su: Zakon o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka («Službeni list SFRJ», br. 84/89, 63/90 i 20/91 i «Službeni list SRJ», broj 53/01), Zakon o obezbeđenju sredstava za osnivanje i rad Agencije federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka («Službeni list SFRJ», broj 84/89) i Odluka o početku rada Agencije federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka («Službeni list SFRJ», broj 18/90). Nadležnosti Agencije su regulisane i Zakonom o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka, Zakonom o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», broj 36/02 i 7/03) i Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana («Službeni list SRJ», broj 36/02 i 80/04).

S obzirom na ovakvu razuđenost propisa kojima se regulišu delatnosti Agencije bilo je neophodno doneti nov Zakon o Agenciji kojim bi se jasno regulisao njen položaj u odnosu na Vladu Republike Srbije i ministarstvo nadležno za poslove finansija u delu koji se odnosi na nadležnosti tog ministarstva, kao i poslovi, finansiranje i organizacija Agencije, te u skladu sa tim da ista ima status javne agencije.

.

Nova pravna regulativa ima za cilj da razgraniči delatnosti Agencije. Osnovna delatnost Agencije je osiguranje depozita, koja između ostalog predstavlja jedan od izvora sredstava Agencije i iz kog razloga se uvodi novi naziv ove institucije – Agencija za osiguranje depozita. U povremene delatnosti Agencije spadaju i obavljanje funkcije stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje nad kojima je otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije. Pored navedenih delatnosti, novim zakonom bi bile regulisane i delatnosti – sprovođenje postupka privatizacije banaka, kao i učešće u upravljanju bankama u ime Republike Srbije.

Naime, nadležnosti Agencije u pogledu privatizacije banaka definisane su Zakonom o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba i Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana. Međutim, da bi se sproveo postupak privatizacije, tj. da bi Republika Srbija prodala akcije banaka koje je stekla po osnovu navedenih zakona, neophodno je sprovesti niz aktivnosti u cilju pripreme banaka za bolju prodaju akcija u vlasništvu Republike Srbije.

Takođe, Agencija organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog kapitala i postupak prodaje državnog kapitala u društvima za osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje.

Pored akcija koje je Republika Srbija stekla na osnovu navedenih zakona, Republika Srbija je vlasnik akcija i u drugim bankama. Agencija i po tom osnovu učestvuje u upravljanju bankama u ime Republike Srbije.

Bitne novine u odnosu na postojeće zakonsko rešenje odnose se na ustanovljenje novih organa Agencije, a to su: Upravni odbor i direktor. Prema važećem zakonu o agenciji, organ upravljanja Agencijom je Savet koji se sastoji od sedam članova, koje postavlja Vlada, na predlog Narodne banke Srbije i funkcionera koji rukovodi republičkim organom nadležnim za poslove finansija.

Predlogom zakona predviđeno je da članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije s tim da se tri člana Upravnog odbora postavljaju po funkciji, a da predsednika i ostale, i to predsednika i jednog člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove finansija, jednog člana predlaže Narodna banka Srbije, a jednog člana reprezentativno udruženje banaka.

Takođe, s obzirom na značaj poslova koje Agencija obavlja, ostavljena je mogućnost da predsednik i član upravnog odbora koje predlaže ministarstvo nadležno za poslove finansija, budu imenovani iz reda funkcionera.

Pored toga po prvi put se uvode odredbe o direktoru Agencije koga imenuje i razrešava Upravni odbor, uz saglasnost Vlada Republike Srbije.

S obzirom na sastav organa Agencije i način sprovođenja nadležnosti Agencije utvrđenih predloženim Zakonom o Agenciji, ocenjeno je celishodnim da izveštaj o radu Agencija podnosi Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vladi Republike Srbije, Narodnoj banci Srbije i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, a izveštaj o reviziji Narodnoj banci Srbije i Vladi Republike Srbije.

Suština je da se ovim zakonom izdvaja osiguranje depozita kao osnovna delatnost Agencije i time zadovolji uslov da se ova delatnost, a posebno prikupljanje i raspolaganje sredstvima Fonda za osiguranje depozita, potpuno odvoji od ostalih delatnosti Agencije.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Predlog zakona sadrži odredbe, sistematizovane u određena poglavlja, prema prirodi materije koja se njima reguliše.

Članom 1. Predloga zakona definiše se predmet zakona – osnivanje Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija).

Članom 2. Predloga zakona regulisan je pravni status i sedište Agencije kojima je utvrđeno da Agencija ima svojstvo pravnog lica i posluje u skladu s propisima o javnim službama.

Članom 3. Predloga zakona reguliše se osnovna delatnost Agencije – osiguranje depozita fizičkih lica, kao i drugi poslovi: obavljanje funkcije stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika u bankama nad kojima je otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, upravljanje u bankama čiji je akcionar Republika Srbija, organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija tih banaka kao i postupak privatizacije društvenog kapitala i postupak prodaje državnog kapitala u društvima za osiguranje i obavljanje drugih poslova.

Članom 4. Predloga zakona predviđa se da Agencija ima statut, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije i koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS“, kao i to šta se statutom uređuje.

U čl. 5. do 11. Predloga zakona propisani su poslovi Agencije, s tim što se, kada je u pitanju delatnost osiguranja depozita fizičkih lica i obavljanje funkcije stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika u bankama, upućuje na zakone kojima se reguliše osiguranje depozita, odnosno stečaj i likvidacija banaka.

S druge strane, predloženim zakonom detaljno je regulisano učešće Agencije u upravljanju bankama čiji je akcionar Republika Srbija, u organizovanju i sprovođenju postupka prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije, predviđena je i mogućnost da Agencija, u skladu sa aktom Vlade, kod ovih banaka preduzima određene mere (pokriće potencijalnih gubitaka, preuzimanje i sticanje loše aktive, upravljanje tom aktivom i njena prodaja),

Takođe određeno je da Agencija organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog, odnosno državnog kapitala u društvima za osiguranje shodno zakonu kojim se uređuje osiguranje.

U čl. 12. do 14. Predloga zakona utvrđena su sredstva koja Agencija koristi za svoje poslovanje: sredstva Fonda osiguranja depozita (predviđena zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita) i sredstva koja Agencija koristi za obavljanje drugih poslova (koja se obezbeđuju iz prihoda koje Agencija ostvari svojim poslovanjem, donacijama, iz budžeta i na drugi način, u skladu sa zakonom), pri čemu ih može ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti ili polagati u depozit kod banaka. Dinarska sredstva Agencija vodi na podračunu kod Uprave za javna plaćanja, a devizna na posebnom računu kod Narodne banke Srbije.

U čl. 15. do 22. Predloga zakona utvrđeni su organi Agencije (Upravni odbor i direktor), njihov mandat, sastav, način imenovanja i razrešenja, nadležnosti, odnosno delokrug, status direktora, kao i uslovi koje članovi Upravnog odbora i direktor moraju ispuniti da bi vršili te funkcije.

Članom 23. Predloga zakona propisana je obaveza čuvanja poslovne tajne za članove Upravnog odbora, zaposlene u Agenciji, kao i za svako lice angažovano na obavljanju poslova Agencije.

U čl. 24. i 25. Predloga zakona predviđena je obaveza Agencije da izveštaje o svom radu podnosi Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vladi, Narodnoj banci Srbije i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dok se godišnji račun Agencije, sa izveštajem revizora, podnosi Vladi i Narodnoj banci Srbije.

U čl. 26. do 30. Predloga zakona predstavljene su prelazne odredbe, kojima je utvrđen pravni kontinuitet Agencije i njenih organa, obaveza imenovanja članova Upravnog odbora i direktora, te obaveza Agencije na donošenje statuta i drugih opštih akata u određenom roku.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbediće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Efekti ovog zakona proizilaze iz značaja objedinjavanja svih propisa kojima se reguliše ova materija i preciziranja delatnosti koje Agencija već obavlja, a nisu obuhvaćene sada važećim Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka. Takođe, neophodnost donošenja ovog zakona je u stvaranju preduslova za primenu novog zakona kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje kao i zakona kojim se uređuje osiguranje depozita koji su u nacrtu, čime se unosi veći stepen sigurnosti i poverenja u bankarski sistem.

Ostavite komentar