Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01) u članu 6. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

«Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija za privatizaciju obavlja i poslove stečajnog upravnika ako je stečajno veće imenuje da obavlja te poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.»

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske odnose i pravni položaj preduzeća i drugih organizacija.

II Razlozi za donošenje zakona

Zakonom o Agenciji za privatizaciju osnovana je Agencija i uređen njen pravni položaj. Agencija je specijalizovana institucija nadležna da u ime države, obavlja poslove koji se odnose na promovisanje, iniciranje, sprovođenje i kontrolisanje postupka privatizacije. Međutim, prava i obaveze Agencije uređeni su ne samo Zakonom o Agenciji za privatizaciju, već i drugim zakonima (Zakon o privatizaciji, Zakonom o Akcijskom fondu i Zakon o stečajnom postupku).

Predložena dopuna svodi se na usaglašavanje Zakona o Agenciji za privatizaciju sa Zakonom o stečajnom postupku, s obzirom da je navedeni zakon omogućio da Agencija obavlja i poslove koji nisu obuhvaćeni okvirom delatnosti koji je utvrđen Zakonom o Agenciji za privatizaciju.

Naime, donošenjem Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik RS», broj 84/2004) izmenjena je, pored ostalog, uloga stečajnog upravnika, s tim da je navedeni zakon propisao da u postupku sprovođenja stečaja nad pravnim licem koje je u većinskoj društvenoj, odnosno državnoj svojini za stečajnog upravnika stečajno veće će imenovati specijalizovanu instituciju osnovanu posebnim propisom, odnosno Agenciju za privatizaciju. Celishodnost navedene odredbe sadržana je u specifičnosti subjekata koji posluju većinskim društvenim i državnim kapitalom koja zahtevaju strožiji nadzor i ujednačenu praksu što se lakše postiže angažovanjem Agencije, kao specijalizovane institucije, nego pojedinačnih stečajnih upravnika. Naime, upravo je Agencija osnovana posebnim zakonom kao nezavisna institucija, radi obavljanja propisanih poslova sa pažnjom dobrog privrednika i nad čijim radom nadzor vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Predloženom dopunom vrši se usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak. Naime, Zakonom o stečajnom postupku propisano je da u postupku sprovođenja stečaja nad pravnim licem koje je u većinskoj društvenoj, odnosno državnoj svojini za stečajnog upravnika stečajno veće će imenovati specijalizovanu istituciju osnovanu posebnim propisom, odnosno Agenciju za privatizaciju (član 14. stav 9.).

Uz član 2.

Navedenom normom uređuje se rok u kome ovaj zakon stupa na snagu.

IV Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V Analiza efekata zakona

Ekonomska i pravna reforma koja je u toku nametnula je potrebu donošenja savremenog Zakona o stečajnom postupku koji omogućava efikasan postupak, zaštitu prava poverilaca i usklađenost našeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima. Cilj stečajnog postupka jeste najpovoljnije namirenje poverilaca, predviđajući dva moguća puta ka tom cilju: reorganizaciju, u slučajevima kada je oporavak stečajnog dužnika moguć i bankrotstvo, odnosno prodaju imovine onda kada je preduzeće već neoperativno i prezaduženo.

Polazeći od navedenog cilja, predloženo rešenja uticaće na kreiranje celovitog legislativnog okvira, odnosno stvaranje neophodnih organizacionih uslova za efikasno sprovođenje postupka stečaja nad određenim pravnim licima.

Konzistentna regulativa kojom je uređen postupak privatizacije, odnosno stečajni postupak kakva se predlaže donošenjem ovog zakona omogućiće efikasno, kompetentno i odgovorno sprovođenje postupka stečaja nad pravnim licem koje je u većinskoj društvenoj, odnosno državnoj svojini.

Otuda, zakon čije se donošenje predlaže stimulisaće postupak restrukturiranja privrede, što je jedan od uslova za stvaranje efikasnijeg privrednog ambijenta i bržeg uključivanja u ekonomske integracione procese.

VI Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Zakon o stečajnom postupku, iako je stupio na snagu, počinje da se primenjuje od 1. februara 2005. godine. Ovaj zakon omogućava efikasan postupak, zaštitu prava poverilaca i usklađenost našeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima. Efikasan stečajni sistem zasnovan na savremenim međunarodnim standardima neophodan je deo tržišne ekonomije jer obezbeđuje sigurnost poveriocima i oporavak preduzeća sa finansijskim poteškoćama. Da bi se obezbedilo delotvorno, jednostavno i fleksibilno sprovođenje ovog postupka, neophodno je, pored ostalog, stvoriti neophodne pravne i institucionalne pretpostavke do početka primene ovog zakona.

Naime, donošenjem ovog zakona po hitnom postupku stvorile bi se pravne i institucionalne pretpostavke za blagovremeno organizovanje, odnosno prilagođavanje unutrašnje organizacije Agencije za privatizaciju (Centar za stečaj), kao specijalizovane institucije koja bi trebalo da bude imenovana za stečajnog upravnika.

VII Razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja iz razloga navedenih u razlozima za donošenje zakona po hitnom postupku.

VII Pregled odredaba zakona koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Član 6.

Agencija obavlja delatnost posredovanja u prodaji državnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, kao i poslove:

promocije privatizacije;

iniciranja privatizacije;

sprovođenja privatizacije;

kontrole postupka privatizacije.

PORED POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBAVLjA I POSLOVE STEČAJNOG UPRAVNIKA AKO JE STEČAJNO VEĆE IMENUJE DA OBAVLjA TE POSLOVE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJNI POSTUPAK.

Ostavite komentar