Predlog zakona o Agenciji za veterinarske, fitosanitarne i sanitarne laboratorije

PREDLOG ZAKONA

O AGENCIJI ZA VETERINARSKE, FITOSANITARNE

I SANITARNE LABORATORIJE

Član 1.

Ovim zakonom ovlašćuje se Vlada da osnuje Agenciju za veterinarske, fitosanitarne i sanitarne laboratorije kao javnu agenciju (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija će obavljati stručne i razvojne poslove u oblastima za koje će se osnovati.

Član 2.

Agencija će, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom, upravljati i koordinirati mrežu laboratorija koje obavljaju laboratorijske poslove koji se odnose na:

1) veterinarsko-sanitarnu kontrolu, fitosanitarnu kontrolu, sanitarnu kontrolu i druge oblike kontrole hrane;

2) veterinarsku kontrolu životinja i fitosanitarnu kontrolu biljaka koje se ne koriste u ishrani, kao i sanitarnu kontrolu pijaće vode;

3) kontrolu ispravnosti i sastava nad biološki aktivnim materijalima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju, i to naročito: đubriva, pesticida, semena i sadnog materijala i supstanci za ubrzanje rasta, životinjske hrane, semena, jajnih ćelija, oplođenih jajnih ćelija i jaja koja se koriste u uzgoju stoke.

Agencija će se starati o uspostavljanju i primeni jedinstvenih standarda kvaliteta, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova u mreži laboratorija.

Agencija može, po potrebi, dostavljati uzorke na analizu nacionalnim i međunarodnim laboratorijama.

Član 3.

Vlada će doneti osnivački akt i imenovati privremenog direktora članove upravnog odbora Agencije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnivačkim aktom Vlada će utvrditi i mrežu laboratorija i opredeliti njihov položaj u mreži kao referentnih odnosno regionalnih laboratorija, kao i poslove koje one obavljaju u mreži.

Član 4.

Agencija će doneti opšte akte o radu i poslovanju u roku od 45 dana od dana početka rada Agencije utvrđenog osnivačkim aktom.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona je u članu 72. tač. 4. i 11. Ustava Republike Srbije kojim se utvrđuje da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje pravni položaj drugih organizacija i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Agencija veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih laboratorija uspostaviće novu institucionalnu strukturu za laboratorije radi obavljanja analiza koje će pomoći u sprovođenju niza postojećih i budućih propisa. Laboratorije, preko kojih Agencija obavlja analizu uzoraka (od kojih sve sem tri već postoje), sprovode propisane kontrole po pitanju:

Zdravstvenog stanja biljaka i životinja – radi pružanja podrške poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji i radi obezbeđenja izvoznog statusa Srbije.

Kvaliteta i bezbednost hrane – radi zaštite potrošača, i podrške poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, i radi obezbeđenja izvoznog statusa Srbije.

Rezidua u biljkama, životinjama i hrani – radi zaštite potrošača, podrške poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, i da bi se doprinelo zaštiti životne okoline.

Zakonska osnova za ove tri propisane kontrole obuhvata sledeće zakone koji su sada na snazi:

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje predstavljaju opasnost za celu zemlju („Službeni list SRJ“, br. 24/94, 28/96),

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/00);

– Zakon o zaštiti biljaka („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98);

– Zakon o zaštiti biljaka od štetočina i bolesti („Službeni glasnik SRS“, br. 14/84, 6/89), „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93, 48/94);

– Zakon o semenu („Službeni glasnik RS“, br. 45/05);

– Zakon o sadnom materijalu vožaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS“, br. 18/05);

– Zakon o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 125/04).

U budućnosti regulaciona osnova će obuhvatiti:

– Zakon o veterinarstvu (u proceduri);

– Zakon o zaštiti biljaka (u proceduri);

– Zakon o bezbednosti hrane (u radu).

Trenutno postoji nekih 40 različitih laboratorija koje su ovlašćene za obavljanje analiza kao podrška jednom ili više od pomenutih zakona, pri čemu većinu propisanih testiranja obavlja glavna grupa od 68 državnih ili društvenih Veterinarskih instituta, Poljoprivrednih stanica, i Zavoda za zdravstvenu zaštitu. Agencija će usmeriti porpisano testiranje na odabranih 30 od postojećih 58 laboratorija.

Opšti ciljevi Agencije, izvedeni iz poljoprivredne strategije, jesu sledeći:

( Primarni ciljevi:

Ekonomski (E1): Unapređenje ekonomske profitabilnosti poljoprivredne i prehrambene industrije, uz pružanje podrške kontroli štetočina koje utiču na smanjenje prinosa i kontroli bolesti, kao i podizanje sposobnosti privrednog sektora da izvozi u zemlje Evropske Unije i ostale zemlje.

Socijalni (S1): Zaštita potrošača putem kontrola koje obezbeđuju bezbednost i visok kvalitet hrane.

( Sekundarni ciljevi:

Ekološki (N1): Zaštita privodne sredine u Srbiji kroz obavljanje kontrole štetnih rezidua.

Politički (P2): Priprema Srbije za članstvo u STO kroz podršku za sprovođenje „Sanitarnog i fitosanitarnog sporazuma“.

Politički (P1): Priprema Srbije za pristupanje Evropskoj Uniji kroz podršku za sprovođenje širokog niza zakona EU o zdravstvenom stanju biljaka, zdravstvenom stanju životinja i bezbednosti hrane.

Kontrola bolesti prouzrokovanih hranom, zoonoza i drugih biljnih i životinjskih bolesti se ne može podvesti pod okvire međunarodno definisanih normalnih granica, ukoliko ne postoji svakodnevna zajednička kontrola i saradnja sanitarne, veterinarske i fitosanitarne inspekcije.

U periodu uspostavljanja novih institucija i prenošenje nadležnosti, koje je usledilo nakon promene državne strukture i uspostavljanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, stvoreni su i uslovi da se poveća špekulativan uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Stoga je neophodno brzo prilagođavanje novonastaloj situaciji, postavljanjem odgovarajućih institucionalnih okvira koje će obezbediti kontrolu u proizvodnji, prometu i međunarodnoj trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. U procesu uspostavljanja institucija, Evropska unija, preko programa pomoći koji sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju, realizuje opremanje 7 veterinarskih, 14 fitosanitarnih i 9 sanitarnih laboratorima, kao i trening osoblja u ovim laboratorijama. U odluci saveta Evropske Unije 2004/520/ES koja se odnosi na principe, prioritete i uslove za evropsko partnerstvo definisan je kratkoročan prioritet za poljoprivredu a to je formiranje Agencije za veterinarske, fitosanitarne i sanitarne laboratorije.

S obzirom da je država garant kontrole ispravnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uspostavljanjem državnog sistema veterinarske, fitosanitarne i sanitarne kontrole, kroz osnivanje Agencije za veterinarske, fitosanitarne i sanitarne laboratorije, pospešiće se i konkurentnost domaćih proizvoda na stranim tržištima, čime se ostvaruju mogućnosti plasmana većeg broja proizvoda, pre svega na tržište Evropske unije.

Agencija za veterinarske, fitosanitarne i sanitarne laboratorije, bi, prema navedenom, predstavljala i određenu vrstu mehanizma zaštite opšteg zdravlja i sigurnosti, kao i zaštite potrošača, u skladu sa međunarodnim pravilima, a pre svega standardima Evropske unije i odredbama sporazuma Svetske trgovinske organizacije.

Uspostavljanje ove vrste institucija ujedno predstavlja iskorak u procesu harmonizacije zakonske regulative sa Evropskom unijom, s obzirom da je uspostavljanje ovih institucija predviđeno i Uredbom Saveta ministra 89/397 o osnovnim zahtevima za službenu kontrolu hrane (OJ, L 186, 30.06.1989).

Unapređenje nacionalnih laboratorija za veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju, kao i unapređenje laboratorija za sanitarne inspekcije, jeste deo programa CARDS – Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (Pomoć Zajednice za rekonstrukciju, razvoj i stabilizaciju) koji je započet 2002. godine (ukupan iznos sredstava 6 miliona E). Pomoć obuhvata nabavku opreme i rekonstrukciju određenih laboratorija, odabranih od strane eksperata Evropske unije, sa ciljem uspostavljanja integralne kontrole nad lancem bezbednosti hrane 1.

Započeti program, između ostalog, obuhvata:

. Opremanje laboratorija savremenom opremom za uzorkovanje

. Opremanje laboratorija opremom za analize uzoraka

. Trening osoblja zaposlenog u laboratorijama i državnim institucijama

. Kreiranje informacionog sistema laboratorija i njegovo umrežavanje,

a u kasnijoj fazi povezivanje sa međunarodnim mrežama laboratorija,

uključujući i Evropski centar za urgentno obaveštavanje (European

Rapid Alert Centre).

Krajem 2002. godine izvršena je ocena stanja svih laboratorija u Republici Srbiji uz pomoć eksperata iz Evropske unije, sa ciljem definisanja laboratorija koje zadovoljavaju minimalne kriterijume opremljenosti, fizičkog stanja, stručnih kadrova i regionalne pokrivenosti. Nacionalni sistem labortorija za lanac hrane obuhvata Nacionalnu referentnu fitosanitarnu i sanitarnu laboratoriju (analiza rezidua, mikrobiologija, entimologija, fitopatologija i testiranje semena) u Beogradu i Nacionalnu veterinarsku laboratoriju. Ovaj sistem obuhvata i 6 regionalnih veterinarskih laboratorija, 14 fitosanitarnih laboratorija i 9 sanitarnih laboratorija.

Koncept Agencije za laboratorije razvijao se posle mnogo obavljenih poseta i konsultacija sa nizom laboratorija koje se bave veterinarskim i fitosanitarnim testiranjem i testiranjem hrane u periodu 2002.-2003. One laboratorije koje su odabrane da budu uključene u mrežu Agencije takođe su bile uključene u dugi niz diskusija i sastanaka o planiranju od 2003. godine do danas.

III SADRŽINA ZAKONA

Zakonom se pre svega ovlašćuje Vlada da osnuje agenciju za veterinarske, fitosanitarne i sanitarne laboratorije kao javnu agenciju, što znači da će se na njen položaj primenjivati Zakon o javnim agencijama. Agencija će obavljati stručne i razvojne poslove u oblastima za koje će se osnovati.

Agencija će u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom, upravljati i koordinirati mrežu laboratorija koje obavljaju laboratorijske poslove koji se odnose na:

1) veterinarsko-sanitarnu kontrolu, fitosanitarnu kontrolu, sanitarnu kontrolu i druge oblike kontrole hrane;

2) veterinarsku kontrolu životinja i fitosanitarnu kontrolu biljaka koje se ne koriste u ishrani, kao i sanitarnu kontrolu pijaće vode;

3) kontrolu ispravnosti i sastava nad biološki aktivnim materijalima koji se koriste za poljoprivrednu proizvodnju, i to naročito: đubriva, pesticida, semena i sadnog materijala i substanca za ubrzavanje rasta, životinjske hrane, semena, embriona i ovarija, i jaja koja se koriste u uzgoju stoke.

Agencija će se starati o uspostavljanju i primeni jedinstvenih standarda kvaliteta, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova u mreži laboratorija. Agencija može, po potrebi, dostavljati uzorke na analizu nacionalnim i međunarodnim laboratorijama.

Vlada će doneti osnivački akt i imenovati privremenog direktora članove upravnog odbora u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnivačkim aktom Vlada će utvrditi i mrežu laboratorija i opredeliti njihov položaj u mreži kao referentnih odnosno regionalnih laboratorija, kao i poslove koje one obavljaju u mreži. Agencija će doneti opšte akte o radu i poslovanju u roku od 45 dana od dana početka rada agencije utvrđenog osnivačkim aktom.

IV ANALIZA EFEKATA

Zakon o Agenciji veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih laboratorija imaće uticaj na:

1) Laboratorije koje su uključene u Agenciju.

2) Laboratorije koje nisu uključene u Agenciju.

3) Poljoprivredne proizvođače, prerađivače i trgovce.

4) Potrošače.

Osnivanjem Agencije za laboratorije poboljšaće se radni uslovi i finansijska sposobnost laboratorija koje su uključene u Agenciju.

Osnivanjem Agencije laboratorije koje nisu uključene u Agenciju biće izložene većim komercijalnim pritiscima, i time će se dati podstrek za restruktuiranje i preusmeravanje njihovog rada. One koje budu dobro reagovale na ovaj podstrek mogu završiti sticanjem jače pozicije, i biti u mogućnosti da pruže profitabilnu uslugu komercijalnim izvršiocima sprovodeći „samokontrolu“ kao odgovor na zakone EU i rastuće zahteve potrošača za bezbednim i visokokvalitetnim proizvodima. One laboratorije koje ne uspeju da reaguju na zahteve novog okruženja mogu itekako da dožive komercijalni neuspeh.

Poljoprivredni proizvođači, prerađivači i trgovci imaće koristi na više načina: kroz veće oslobođenje kako od štetočina koje smanjuju prinose tako i od bolesti, kroz povećanje mogućnosti za proizvodnju vrednijih proizvoda i izvoz, i kroz smanjenje troškova lboratorijskog testiranja. U ovom sektoru dominiraju mala i srednja preduzeća koja će imati značajne koristi od ovog novog zakona.

Potrošači će imati koristi zbog dobijanja sigurnije i kvalitetnije hrane.

Uticaj na konkurenciju i razvoj tržišta

Formiranjem Agencije laboratorija uspostaviće se jasna razlika između zakonom propisanog testiranja koje se obavlja na zahtev nadležnog ministarstva, i samokontrole i testiranja koje nije zakonom obavezno i sprovodi se na zahtev komercijalnih izvršilaca. Agencija će ograničiti konkurenciju kod zakonom propisanog testiranja, dozvoljavajući samo laboratorijama u okviru Agencije da obavljaju testove u korist državnih klijenata ali će dozvoliti slobodnu konkurenciju kod testiranja koje nije obavezno po zakonu, čime će podsticati restruktuiranje i razvoj konkurentnijeg tržišta.

Smanjenjem opterećenosti poljopririvredne i prehrambene industrije biće podstaknut razvoj tržišta i ulazak novih poslovnih entiteta.

Ograničenje konkurencije u obavljanju zakonom propisanog testiranja odraziće se samo na mali broj laboratorija (≈ 100), dok će broj poljoprivrednih i prehrambenih entiteta koji će ostvariti bolje poslovno okruženje moći da se meri stotinama hiljada.

U početku, osnivanje Agencije laboratorija zahtevaće novi trošak iz budžeta za stvaranje i ostvarivanje nove upravljačke strukture, ali će takođe doneti i ušteda u budžetu kroz niže operativne troškove racionalizovane nacionalne mreže laboratorija. Očekuje se da će uticaj u neto smislu biti mali.

Pošto se uvodi novi mehanizam finansiranja, trošak testiranja za „opšte dobro“ (na primer, laboratorijske analize radi verifikacije nepostojanja pristustva štetočina i bolesti na nacionalnom nivou) sve više će padati na teret poreskih obveznika a ne na proizvođače i u kranjem slučaju na potrošaće, kao što je sada slučaj. I ovde će ekonomski uticaj u neto smislu biti mali.

Dugoročno, harmonizacija sa EU i međunarodnim standardima za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu i kontrolu hrane verovatno će zahtevati povećanje testiranja u određenim oblastima (na pr. praćenje bolesti ludih krava), pri čemu će troškovi ponekad ići na teret poreskih obveznika, ponekad na potrošače, a ponekad na komercijalne izvršioce. Međutim, ovi troškovi će nastajati na osnovu budućih veterinarskih, fitosanitarnih zakona i zakona o hrani a ne na osnovu samog Zakona o Agenciji veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih laboratorija.

Ekonomske koristi za poljoprivrednu i prehrambenu industriju biće značajne, dok će troškovi osnivanja Agencije biti mali. Stoga je čist ekonomski efekat jasno pozitivan. Kada se još uzmu u obzir koristi za potrošače, životnu sredinu, i za strateške ciljeve Srbije u pravcu pristupanja EU i STO, čist društveni efekat još je jasnije pozitivan.

Sprovedene su intenzivne pripreme za efikasno sprovođenje Zakona o Agenciji veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih laboratorija, uključujući:

Obezbeđenje laboratorijske opreme, obuke i tehničke pomoći za svaku od odabranih laboratorija, koje finansira Evropska Unija u ukupnoj vrednosti od nekih 8 miliona E.

Veliki program fizičkog poboljšanja svih odabranih, laboratorija koji je u toku i koji finansira EU – Srpski fond, tkzv. „Counterpart Funde“, u ukupnoj vrednosti od nekih 13 miliona E.

„Twininig“ projekat koji finansira Evropska Unija, sada u procesu izbora, koji naročito treba da podrži da podrži osnivanje i efikasan rad Agencije Laboratorija.

Dodatne buduće aktivnosti, kada Zakon bude usvojen, uključiće sledeće:

Prilagođavanje budućih budžeta nadležnih ministarstava (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo zdaraavlja) da bi se obezbedilo finansiranje Agencije.

Izmene različitih zakonskih dokumenata koji zahtevaju zakonom propisano testiranje, da bi mogla da se sprovodi nova struktura finansiranja.

V USKLAĐIVANjE SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Nije vršeno zato što se ovaj zakon donosi usaglašen Zakonu o javnim agencijama.

VI FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ovog zakona predviđena su sredstva u Zakonu o budžnjtu Republike za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/05) za osnivanje i početak rada Agencije u iznosu od 22.636.000,00 dinara Razdeo 10 aproprijacija 451 . Mere i akcije u poljprivredi.

Oprema i obavljanje same delatnosti finansiraće se iz donacije CARDS. Isto tako, od sredstava donacije finansiraće i opremanje delova ovlašćenih laboratorija koje će obavljati poslove za Agenciju.

VII STUPANjE NA SNAGU

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

VIII RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje navedenog zakona po hitnom postupku proizilaze iz Akcionog plana za usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije gde je predviđeno da je rok za donošenje ovog zakona drugi kvartal 2005. godine.

Takođe neophodno je da ovaj zakon bude usvojen što pre iz razloga ispunjenja prioriteta iz Evropskog partnerstva gde je donošenje ovog zakona predviđeno kao kratkoročni prioritet. Na ovaj način će biti ispunjeni konkretni zahtevi vezani za otpočinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a ući će i u Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja.

4427005.125.doc/2[pic]

Ostavite komentar