Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), u članu 1a stav 1. tačka 8) reči: „Agencije za duvan” zamenjuju se rečima: „Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava)”.

Član 2.

U članu 2. tačka 5) briše se.

Član 3.

U članu 3. stav 3. briše se.

Član 4.

Naslov iznad člana 5. i član 5. brišu se.

Član 5.

U članu 6. stav 2. tačka 3) briše se.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) pravno lice, odnosno preduzetnik koji proda tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.”

Član 6.

U članu 9. stav 1. tačka 3) reči: „ostali derivati nafte” zamenjuju se rečima: „ostale derivate nafte”, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) tečni naftni gas za pogon motornih vozila:

(1) u periodu do 31. decembra 2007. godine 6,00 din/kg;

(2) u periodu od 1. januara 2008 godine 10,00 din/kg.”

Član 7.

U članu 10. stav 4. tačka 1) procenat: „70%” zamenjuje se procentom: „100%”.

U stavu 6. reči: „organa, odnosno organizacije nadležne za duvan (u daljem tekstu: organizacija za duvan)” zamenjuju se rečju: „Uprave”.

U stavu 7. reči: „organizacija za duvan” zamenjuju se rečju: „Uprava”.

Član 8.

Naslov iznad člana 13. i član 13. brišu se.

Član 9.

U članu 14. procenat: „40%” zamenjuje se procentom: „30%”.

Član 10.

U članu 17. stav 1. menja se i glasi:

„Dinarski iznosi akciza iz čl. 9, 12. i 12a ovog zakona usklađuju se godišnje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.”

U stavu 4. reč: „polugodišnjom” zamenjuje se rečju: „godišnjom”.

Član 11.

U članu 19. stav 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaju se tač. 5) i 6), koje glase:

„5) derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima;

6) gorivo za mlazne motore – kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe.”

Član 12.

U članu 20b stav 2. reči: „organizacije za duvan” zamenjuju se rečju: „Uprave”.

Član 13.

U članu 21. stav 2. tačka 3) reči: „odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta,” brišu se.

U tački 4) posle reči: „(kalo, rastur, kvar i lom)” dodaju se reči: „u akciznom skladištu”.

Član 14.

U članu 21a stav 1. posle reči: „akciznih proizvoda” dodaju se zapeta i reči: „osim pri uvozu tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila,”.

Član 15.

Naslov iznad člana 21b i član 21b menjaju se i glase:

„Obračunavanje akcize na tečni naftni gas

21b

Obračunavanje akcize na tečni naftni gas vrši se prilikom prodaje tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.”

Član 16.

U članu 23. stav 3. briše se.

Član 17.

U članu 29. stav 2. briše se.

Član 18.

U članu 30. stav 1. posle reči: „registrovano za proizvodnju” dodaju se reči: „duvanskih prerađevina,”.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Lice koje prodaje tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila dužno je da prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tog proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar prodavaca tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.”

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje 6, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 5.”

Član 19.

Član 32. briše se.

Član 20.

U članu 39a stav 1. reči: „građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta,” i reči: „odnosno obavljanja registrovane građevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta,” brišu se.

Član 21.

U članu 40. stav 3. briše se.

Član 22.

U nazivu dela XIIa OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE NA CIGARETE

OD 2005. GODINE reči: „OD 2005. GODINE” brišu se.

Član 23.

Član 40a menja se i glasi:

„Akciza na cigarete u periodu do 31. decembra 2007. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza u iznosu od 18,36 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji u iznosu od 5,44 din/pak.

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2008. godine u iznosu od 8,70 din/pak;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine u iznosu od 9,10 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine u iznosu od 13,10 din/pak;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 13,90 din/pak;

5) od 1. januara 2012. godine plaća se u iznosu od 14,60 din/pak.

Akciza na cigarete iz st. 1. i 2. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 3. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.”

Član 24.

Član 40b menja se i glasi:

„Na cigarete iz uvoza i na cigarete koje su proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi od, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2009. godine 33%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine 40%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine 42%;

4) od 1. januara 2012. godine 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta.

Maloprodajnu cenu iz stava 1. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da maloprodajnu cenu prijavi Upravi i da je uz pismenu saglasnost Uprave objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije” pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Prodaja cigareta po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.”

Član 25.

Član 40g menja se i glasi:

„Na cigare i cigarilose plaća se akciza po stopi od, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2009. godine 33%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine 40%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine 42%;

4) od 1. januara 2012. godine 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po komadu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigara i cigarilosa.

Prodaja cigara i cigarilosa po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.”

Član 26.

Član 40d menja se i glasi:

„Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine plaća se akciza po stopi od, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2009. godine 33%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine 40%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine 42%;

4) od 1. januara 2012. godine 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Prodaja duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.”

Član 27.

U članu 40đ stav 1. reči: „organizaciji za duvan, koja ih objavljuje” zamenjuju se rečima: „Upravi i objavljuju uz pismenu saglasnost Uprave”.

U stavu 2. reč: „proizvoda” zamenjuje se rečju: „prerađevina”, reči: „organizaciji za duvan” zamenjuju se rečju: „Upravi”, a reči: „koja ih objavljuje” zamenjuju se rečima: „i da ih objave uz pismenu saglasnost Uprave”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da u prijavi maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana, odnosno u aktu o utvrđivanju, odnosno promeni maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana naznače dan od kada se te maloprodajne cene primenjuju.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „organizacije za duvan” zamenjuju se rečima: JP „Službeni glasnik”, Beograd.”

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reč: „viša” zamenjuje se rečju: „različita”, reči: „odredio prilikom podnošenja zahteva” zamenjuju se rečima: „naznačio u zahtevu”, a reči: „organizaciji za duvan, koja je objavljuje” zamenjuju se rečima: „Upravi i objavio uz pismenu saglasnost Uprave”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 28.

U članu 41. stav 1. tačka 4) posle reči: „organu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno ne prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila”.

U tački 9) reč: „cigarete” zamenjuje se rečima: „duvanske prerađevine”, a reči: „čl. 40b i 40đ” zamenjuju se rečima: „čl. 40b, 40g i 40d”.

U tački 10) reč: „cigareta” zamenjuje se rečima: „duvanskih prerađevina”, reči: „organizaciji za duvan” zamenjuju se rečju: „Upravi”, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 11), koja glasi:

„11) ne objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“, objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“ bez pismene saglasnosti Uprave ili objavi različite maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“ od cena prijavljenih Upravi (čl. 40b i 40đ).”

Član 29.

U članu 43. stav 1. tačka 3) posle reči: „organu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno ne prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila”.

U tački 7) reč: „cigarete” zamenjuje se rečima: „duvanske prerađevine”, a reči: „čl. 40b i 40đ” zamenjuju se rečima: „čl. 40b, 40g i 40d”.

U tački 8) reč: „cigareta” zamenjuje se rečima: „duvanskih prerađevina”, reči: „organizaciji za duvan” zamenjuju se rečju: „Upravi”, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9), koja glasi:

„9) ne objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“, objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“ bez pismene saglasnosti Uprave ili objavi različite maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“ od cena prijavljenih Upravi (čl. 40b i 40đ).”

Član 30.

Prvo godišnje usklađivanje dinarskih iznosa akciza iz člana 10. i člana 23. stav 2. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u januaru 2008. godine stopom rasta cena na malo u 2007. godini.

Član 31.

Odredbe člana 1a st. 2. i 3. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), prestaju da važe 1. januara 2008. godine.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, smanjenje pojava sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda i samim tim, obezbeđivanje priliva sredstava od akciza u republički budžet. Harmonizacija akcizne politike ispoljava se u ukidanju akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu iz uvoza, kao i izjednačavanja akcize na domaće i cigarete iz uvoza od 1. januara 2008. godine, čime se obezbeđuje poštovanje principa nediskriminacije i jednakosti na tržištu.

Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), u čl. 40a i 40b, propisani su određeni iznosi specifične i proporcionalne akcize na cigarete, različito za domaće cigarete i cigarete iz uvoza. U skladu sa Akcionim planom za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda («Sl. glasnik RS» br. 29/2007), a polazeći od potrebe da se oporezivanje duvanskih proizvoda prilagodi promenama koje će nastupiti usled pristupanja CEFTA i drugim međunarodnim organizacijama (STO i sl.), ovim zakonom se predlaže izjednačavanje akcize za domaće cigarete i cigarete iz uvoza od 1. januara 2008. godine, kao i optimizacija odnosa specifične i proporcionalne komponenete akcize u ukupnom akciznom opterećenju. Takođe, ovim zakonom se predlaže i povećanje minimalne akcize na cigarete. Na ovaj način svode se na najmanju meru negativne posledice koje po visinu akciznih prihoda može imati pad prosečne cene cigareta. Istovremeno tržište se štiti od jeftinih i cigareta lošeg kvaliteta, što je jedna od mogućih posledica otvaranja tržišta, ali i smanjenje ukupnog tržišta, a što je jedna od posledica sprovođenja Okvirne konvencije o kontroli duvana. Struktura i postepeno povećanje iznosa akcize na duvanske proizvode utvrđeni su do 2012. godine, čime se svim učesnicima na tržištu garantuje stabilnost i predvidivost, a što kao očekivanu posledicu treba da ima održivost investicija i zaposlenosti u domaćoj duvanskoj industriji. Predložene mere odgovaraju kako domaćem proizvođaču cigareta, tako i uvozniku cigareta, a državi će obezbediti održivost prihoda.

Takođe, Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon) posebno je uređen promet proizvoda sa Republikom Crnom Gorom. S obzirom da se, zbog prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom smatra spoljnotrgovinskim prometom između dve inostrane države, neophodno je da se odredbe zakona koje se odnose na promet proizvoda sa ovom Republikom, brišu i prestanu da važe. To znači da će se na sve akcizne proizvode koji se uvoze iz Republike Crne Gore, akciza obračunavati i plaćati u punom propisanom iznosu, dok se na proizvode koje će proizvođači izvoziti u Republiku Crnu Goru neće obračunavati i plaćati akciza.

Predlaže se proširenje predmeta oporezivanja derivata nafte i na tečni naftni gas za pogon motornih vozila, a imajući u vidu značajnu godišnju potrošnju ovog proizvoda (koja prema podacima nadležnih institucija za period 2003-2005 godine je ostvarila rast u visini od 197%), a što je delimično i posledica porasta cena motornog benzina i dizel-goriva. Upotreba tečnog naftnog gasa kao ekološki daleko čistijeg i jeftinijeg pogonskog goriva je u stalnom povećanju dok je s druge strane prisutan pad potrošnje motornog bezina zbog mogućnosti lakog prelaska na korišćenje tečnog naftnog gasa (uz neznatne modifikacije vozila), a takođe i proizvođači automobila uveliko proizvode modele sa fabrički ugrađenim rezervoarima i sistemima za upotrebu ovog goriva. U skladu sa tim trendovima prisutno je i uvođenje plaćanja akcize na tečni naftni gas kao pogonskog goriva. Prema raspoloživim podacima trideset evropskih zemalja uvelo je akcizu na tečni naftni gas (Italija, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Makedonija, Hrvatska, Slovenija i dr). Visina akcize (po 1kg TNG-a) je, sa nekim izuzecima, od 1,5 do 2,8 puta manja u odnosu na akcizu na motorni benzin (po 1 litru). To je učinjeno prevashodno da bi se i pored prisustva akcize, manjom maloprodajnom cenom TNG-a i dalje vršio podsticaj za prelazak na njegovo korišćenje. Imajući u vidu navedeno, predlaže se propisivanje plaćanja akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila kako bi se donekle ublažio eventualni pad budžetskih prihoda od naftnih derivata u budućem periodu. To ne bi izazvalo povećanje troškova u privredi jer se za sada tečni naftni gas koristi veoma malo u komercijalne svrhe (uglavnom za taksi vozila i laka dostavna vozila manje nosivosti), a u svakom slučaju maloprodajna cena tečnog naftnog gasa bi i pored uvođenja akcize i dalje bila značajno manja nego cena motornog benzina. Uz sadašnju maloprodajnu cenu motornog benzina od oko 80,00 din/lit, uvođenje akcize na tečni naftni gas u predloženom iznosu povećalo bi njegovu maloprodajnu cenu na oko 50,00 dinara što je još uvek daleko ispod praga rentabilnosti upotrebe i time ne bi bio zaustavljen dalji podsticaj za prelazak na njegovu upotrebu. To je veoma značajno jer je u principu cilj da se njegova upotreba poveća iz razloga što višestruko manje zagađuje životnu sredinu, a takođe njegova cena je manje osetljiva na promene cena sirove nafte.

Takođe, ugrađeno je poresko oslobođenje za plaćanje akcize pri uvozu ili proizvodnji ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS, samo u slučaju kada te derivate nafte proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. Napominjemo, da u konkretnom slučaju, svi uvoznici i proizvođači ostalih derivata nafte, osim ako se koriste za proizvodnju etilena i propilena, plaćaju akcizu, s tim da lica koja koriste te derivate nafte za industrijske svrhe, mogu da ostvare pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovima i na način propisanim Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe („Službeni glasnik RS” broj 51/05). Na ovaj način će se obezbediti sigurna naplata akcize na derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS, pošto će je plaćati svi, osim u slučaju kada se isti proizvode ili uvoze za proizvodnju etilena i propilena. Na taj način doći će do sprečavanja pojava zloupotreba u prometu ovih derivata nafte. Osim toga, a u cilju podsticanja razvoja avio delatnosti, predlaže se oslobađanje od plaćanja akcize na gorivo za mlazne motore – kerozin (petolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe.

Postizanje planiranih ciljeva i rešavanje navedenih problema moguće je jedino postići izmenama i dopunama zakona.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz član 1.

Predlaže se terminološko usklađivanje i usaglašavanje sa Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), kojim je prestala sa radom Agencija za duvan, a osnovana Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uz član 2.

Predlaže se ukidanje akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu iz uvoza kao grupe proizvoda na koje se plaćala akciza, čime se uvoznici izjednačavaju sa domaćim proizvođačima ovih proizvoda, čime se domaće zakonodavstvo se usklađuje sa zakonodavstvom EU i pravilima STO.

Uz član 3. i 4.

Predlaže se brisanje odredaba koje se odnose na promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom, jer se zbog prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom smatra spoljnotrgovinskim prometom između dve inostrane države, te se samim tim, na sve akcizne proizvode koji se izvoze u Republiku Crnu Goru akciza ne plaća, dok se na akcizne proizvode koji se uvoze u Republiku Srbiju obračunava i plaća pun iznos akcize, na način i u roku koji je propisan Zakonom za uvoz akciznih proizvoda.

Uz član 5.

Predlaže se da je obveznik akcize pravno lice, odnosno preduzetnik koji proda tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.

Uz član 6.

Predlaže se proširenje predmeta oporezivanja derivata nafte na tečni naftni gas za pogon motornih vozila, a iznos akcize na ovaj proizvod propisuje posebno za period do kraja 2007. godine i posebno od januara 2008. godine, u cilju postepenog fiskalnog opterećenja krajnjih korisnika ovog prozvoda za pogon motornih vozila, pri čemu se imalo u vidu značajna godišnja potrošnja ovog proizvoda.Takođe, vrši se pravno-tehnička redakcija teksta u članu 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama.

Uz član 7.

S obzirom da je Zaključkom Vlade usvojen Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), koji formuliše mere koje sublimiraju politiku akciza, carinsku politiku i agrarnu politiku na duvan i duvanske proizvode, a kojim je predviđeno da se postojeća stopa minimalne akcize (70%) poveća na 100% akcize za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom čime se tržište štiti od jeftinih i cigareta lošeg kvaliteta, ovom izmenom vrši se usaglašavanje sa Akcionim planom. Takođe, vrši se terminološko usklađivanje i usaglašavanje sa Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), kojim je prestala sa radom Agencija za duvan, a osnovana Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uz član 8.

Predlaže se ukidanje propisanog iznosa akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu iz uvoza, čime se uvoznici izjednačavaju sa domaćim proizvođačima ovih proizvoda.

Uz član 9.

Predlaže se niža stopa akcize na kafu, kako bi se omogućilo veće fiskalno rasterećenje, imajući u vidu da je to proizvod široke potrošnje.

Uz član 10.

Predlaže se godišnje dinarsko usklađivanje iznosa akcize na akcizne proizvode, umesto polugodišnje kako je sada propisano, imajući u vidu da se stopa rasta cena na malo kreće u granicama koja je predviđena Memoramdumom o budžetu i da samim tim, nema razloga da se usklađivanje vrši polugodišnje jer to za obveznike predstavlja trošak zbog vršenja popisa proizvoda, a iznosi akcize se uvećavaju neznatno.

Uz član 11.

Ugrađeno je poresko oslobođenje za plaćanje akcize pri uvozu ili proizvodnji ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS, u slučaju kada te derivate nafte proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima. Napominjemo, da u konkretnom slučaju, svi uvoznici i proizvođači ostalih derivata nafte, osim ako se koriste za proizvodnju etilena i propilena, plaćaju akcizu, s tim da lica koja koriste te derivate nafte za industrijske svrhe, mogu da ostvare pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovima i na način propisanim Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe („Službeni glasnik RS” broj 51/05). Na ovaj način će se obezbediti sigurna naplata akcize na derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS, pošto će je plaćati svi, osim u slučaju kada se isti koriste za proizvodnju etilena i propilena. Osim toga, a u cilju podsticanja razvoja avio delatnosti, predlaže se oslobađanje od plaćanja akcize na gorivo za mlazne motore –kerozin (petolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe.

Uz član 12.

Predlaže se terminološko usklađivanje i usaglašavanje sa Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), kojim je prestala sa radom Agencija za duvan, a osnovana Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uz član 13.

Imajući u vidu da je Zakonom o akcizama propisano da se akciza obračunava u momentu otpremanja proizvoda iz proizvodnog pogona u skladište koje nije akcizno, zatim kada se proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta, kao i da se prometom na koji se plaća akciza smatraju i manjak, odnosno rashod proizvoda, ovim članom se precizira da će se akciza obračunati na manjak, odnosno na rashod proizvoda koji je nastao u akciznom skladištu jer se smatra da su proizvodi otpremljeni iz akciznog skladišta.

Uz član 14.

Predlaže se da obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda, osim pri uvozu tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Uz član 15.

Predlaže se da obaveza obračunavanja akcize na tečni naftni gas nastaje prilikom prodaje tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.

Uz čl. 16. i 17.

Predlaže se brisanje odredaba koje se odnose na promet akciznih proizvoda sa Republikom Crnom Gorom zbog prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Uz član 18.

Vrši se izjednačavanje svih proizvođača akciznih proizvoda, što znači da će navedena lica biti u obavezi da pre početka proizvodnje akciznih proizvoda nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prijave mesto pogona i sl. prostora u kome će obavljati tu proizvodnju. Takođe, predlaže se da je lice koje prodaje tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila dužno da prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tog proizvoda, a da Poreska uprava – Centrala vodi registar prodavaca tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.

Uz član 19.

Usled prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, ne postoji više obaveza vođenja evidencija u poslovnoj jedinici koju obveznik ima van teritorije Republike Srbije.

Uz član 20.

Predlaže se da se refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke dizel goriva može ostvariti ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, a ne i za pogon građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta.

Uz član 21.

Vrši se tehnička redakcija teksta, s obzirom da je član 35. prestao da se primenjuje donošenjem Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (2002. godine).

Uz član 22.

Vrši se tehnička redakcija teksta i usklađivanje teksta u skladu sa izmenama predloženim ovim zakonom.

Uz čl. 23- 26.

S obzirom da je Zaključkom Vlade usvojen Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), koji formuliše mere koje sublimiraju politiku akciza, carinsku politiku i agrarnu politiku na duvan i duvanske proizvode, a kojim su predviđeni iznosi akcize na cigarete do 2012. godine, ovom izmenom vrši se usaglašavanje sa Akcionim planom. Takođe, predloženom izmenom vrši se usklađivanje iznosa akcize na cigare i cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine sa iznosima akcize na cigarete koji su usvojeni Akcionim planom za implementaciju CEFTA sporazuma.

Uz član 27.

Na inicijativu proizvođača, odnosno uvoznika duvanskih prerađevina, a u cilju povećanja efikasnosti postupka predlaže se da proizvođači i uvoznici duvanskih prerađevina vrše prijavljivanje maloprodajnih cena duvanskih prerađevina Upravi za duvan, pri čemu bi njihovo objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ vršili samostalno uz pismenu saglasnost Uprave za duvan, za razliku od postojećeg rešenja prema kome Uprava za duvan vrši postupak objavljivanja maloprodajnih cena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, što u velikoj meri usporava ovaj proces. Takođe, vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o duvanu.

Uz čl. 28. i 29.

Vrši se usaglašavanje prekršaja za pravna lica i preduzetnike iz čl. 41. i 43. Zakona u skladu sa izmenama predloženim ovim zakonom, kao i usklađivanje predmeta prekršaja za sve duvanske prerađevine.

Uz član 30.

S obzirom da se ovim zakonom predlaže godišnje usklađivanje dinarskih iznosa akcize, a imajući u vidu da se do sada usklađivanje iznosa akcize vršilo polugodišnje, ovim članom se precizira vreme kada će se uskladiti iznosi akcize iz čl. 9, 12, 12a i 40a Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), odnosno vreme kada će se izvršiti prvo naredno usklađivanje iznosa akcize na sve akcizne proizvode.

Uz član 31.

S obzirom da je Zaključkom Vlade usvojen Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), kojim je predviđeno izjednačavanje akcize na domaće i cigarete iz uvoza počev od 1. januara 2008. godine, samim tim od navedenog datuma prestaje potreba za postojanjem odredaba zakona koje propisuju uslove za dobijanje statusa cigareta proizvedenih u zemlji od strane drugog proizvođača cigareta.

Uz član 32.

Propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠNjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju usaglašavanja sa Jedinstvenim Sporazumom o slobodnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi, koji je Vlada potpisala 19. decembra 2006. godine, a čija se ratifikacija očekuje sredinom 2007. godine, kao i sa donetim Zaključkom Vlade kojim je usvojen Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, s obzirom, da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku imalo za posledicu dalju neusaglašenost u pravnom sistemu odredba Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), sa usvojenim rešenjima iz Akcionog plana za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), kojima je predviđeno izjednačavanje akcize na domaće i uvozne cigarete, čime se obezbeđuje poštovanje principa nediskriminacije i jednakosti na tržištu, a time se eliminišu štetne posledice iz člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženim izmenama specifičnih iznosa i stopa akcize na duvanske prerađevine obezbediće se prihodi od akcize u republičkom budžetu u 2007. godini u iznosu od oko 39,0 mlrd. dinara, što je za oko 13 mlrd. dinara više u odnosu na ostvareni prihod u 2006. godini, s projekcijom njegovog stalnog godišnjeg rasta u narednom periodu. Takođe predloženim uvođenjem akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila, kao i ukidanjem refakcije plaćenje akcize na dizel gorivo za pogon građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, planira se ostvarivanje prihoda u republičkom budžetu u 2007. godini u iznosu od oko 1 mlrd. dinara (za drugo polugodište), čime će se ne samo nadomestiti prihodi od ukidanja akcize na uvoz osvežavajućih bezalkoholnih pića, sirupa i praškova za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara i voćnih sokova u prahu, kao i smanjenja stope akcize na kafu, već i ostvariti veći prihodi u iznosu od oko 730 mil. dinara.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena rešenja iz ovog zakona uticaće na sve obveznike akcize, i to:

– pravna lica i preduzetnike koji obavljaju spoljnotrgovinski promet sa Republikom Crnom Gorom, jer se na sve akcizne proizvode koji se izvoze u Republiku Crnu Goru akciza ne plaća, dok se na akcizne proizvode koji se uvoze u Republiku Srbiju obračunava i plaća pun iznos akcize, na način i u roku koji je propisan Zakonom za uvoz akciznih proizvoda;

– uvoznike osvežavajućih bezalkoholnih pića, sirupa i praškova za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara i voćnih sokova u prahu koji više neće plaćati akcizu prilikom njihovog uvoza, odnosno uvoznike kafe zbog smanjenja stope akcize na kafu;

– proizvođače i uvoznike duvanskih prerađevina zbog izjednačavanja fiskalnog opterećenja i povećanja minimalne akcize, što bi trebalo da ima efekat na zadržavanje maloprodajnih cena ovih proizvoda na realnom nivou, čime se sprečavaju pojave nelegalnog prometa duvanskih prerađevina;

– proizvođače i uvoznike ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºS, u slučaju kada se isti koriste za proizvodnju etilena i propilena, kao i na proizvođače i uvoznike koji proizvode, odnosno uvoze gorivo za mlazne motore kerozinsko-petrolejskog tipa za avio – svrhe za potrebe poznatog krajnjeg korisnika;

– pravna lica i preduzetnike koji obavljaju prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila za krajnju potrošnju;

– pravna lica i preduzetnike koji koriste dizel gorivo za pogon građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona odnosi se na pravna lica i preduzetnike. Primenom ovog zakona navedeni privredni subjekti neće imati dodatne troškove niti će biti dodatno poreski opterećeni, osim u slučaju pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila za krajnju potrošnju i pravnih lica i preduzetnika koji koriste dizel gorivo za pogon građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posledice donošenja zakona su takve da opravdavaju dodatne troškove poreskih obveznika, imajući u vidu značajnu godišnju potrošnju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, kao i primereni rok u kojem su pravna lica i preduzetnici ostvarivali pravo na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena zakonska rešenja stimulativno će delovati u pravcu povećanja kako prometa akciznih proizvoda od strane postojećih privrednih subjekata i njihove tržišne konkurencije, tako i na osnivanje novih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona, pojedine odredbe su predložene na inicijativu privrednih subjekata-obveznika akcize, kao i pojedinih nadležnih organa sa čijim delokrugom rada su povezana predložena rešenja.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina u postupku kontrole sprovođenja zakona i davaće stručna objašnjenja i tumačenja kako bi se obezbedila jedinstvena primena propisa.

ODREDBE ZAKONA

KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) «proizvođač akciznih proizvoda» je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

2) «uvoznik akciznih proizvoda» je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) «obveznik akcize» je lice koje obračunava i plaća akcizu propisanu ovim zakonom;

4) «akcizna dozvola» je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) «akcizno skladište» je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) «ovlašćeni držalac akciznog skladišta» je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize, odnosno da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom;

7) «režim odloženog plaćanja akcize» je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) «cigaretama proizvedenim u zemlji» smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Agencije za duvan UPRAVE ZA DUVAN (U DALjEM TEKSTU: UPRAVA) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

Cigaretama proizvedenim u zemlji smatraju se i cigarete drugog proizvođača, koji je proizveo godišnje najmanje 2.500.000.000 komada cigareta, koje sadrže najmanje 50% duvana proizvedenog i obrađenog u Republici Srbiji i da su prvi put stavljene u promet na teritoriji Republike Srbije.

Način i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

II. PREDMET OPOREZIVANjA

Član 2.

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

2) duvanske preređevine;

3) brisana

4) alkoholna pića;

5) uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića,

sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića,

voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar

i voćni sokovi u prahu;

6) kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe);

7) brisana

8) brisana

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Proizvodnja i uvoz

Član 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Uvezenim akciznim proizvodima u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

Obaveza po osnovu akcize nastaje i u momentu unosa akciznih proizvoda u Republiku Srbiju sa teritorije Republike Crne Gore.

Promet proizvoda sa Republikom Crnom Gorom

Član 5.

Na proizvode koji se prodaju kupcima sa teritorije Republike Crne Gore, akciza se obračunava i plaća.

Na proizvode koji se kupuju od prodavca sa teritorije Republike Crne Gore akciza se ne obračunava i ne plaća ako je plaćena u toj Republici.

Ako je akciza u Republici Crnoj Gori plaćena u iznosu koji je niži od akcize propisane ovim zakonom, plaća se razlika na ime manje plaćene akcize.

IV. OBVEZNIK AKCIZE

Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1) fizičko lice – proizvođač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvođača alkoholnog pića;

3) kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorije Republike Crne Gore;

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ;

6) poslovna jedinica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, čije je sedište pravnog lica na teritoriji Republike Crne Gore, a koja unosi akcizne proizvode na teritoriju Republike Srbije.

6) PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI PRODA TEČNI NAFTNI GAS KRAJNjEM POTROŠAČU ZA POGON MOTORNIH VOZILA.

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE

Derivati nafte

Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 27,50 din/lit; 2) sve vrste dizel – goriva 16,66 din/lit;

3) ostali derivati nafte OSTALE DERIVATE NAFTE koji se

dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon

destilacije do 380°S 32,00 din/kg;

4) TEČNI NAFTNI GAS ZA POGON MOTORNIH VOZILA:

(1) U PERIODU DO 31. DECEMBRA 2007. GODINE 6,00 DIN/KG;

(2) U PERIODU OD 1. JANUARA 2008 GODINE 10,00 DIN/KG.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike objavljuju listu derivata nafte iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 70% 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom;

2) cigare i cigarilose -100% akcize iz člana 40g ovog zakona utvrđene za kategoriju cigara i cigarilosa sa najpopularnijom cenom;

3) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina sa najpopularnijom cenom.

Najpopularnija cena iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u proteklom polugodištu.

Vlada Republike Srbije, na predlog organa, odnosno organizacije nadležne za duvan (u daljem tekstu: organizacija za duvan) UPRAVE, utvrđuje iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana dva puta godišnje, i to u periodu od 1. do 31. jula u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara u drugom polugodištu prethodne godine.

Predlog iznosa najpopularnijih cena iz stava 6. ovog člana, organizacija za duvan UPRAVA podnosi na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u proteklom polugodištu u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje ovih duvanskih prerađevina u tom polugodištu.

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 7. ovog člana.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz st. 4. i 6. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Osvežavajuća bezalkoholna pića

Član 13.

Na osvežavajuća uvozna bezalkoholna pića i uvozne sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića plaća se akciza u iznosu od 5,42 dinara po litru.

Na uvozne voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu plaća se akciza u iznosu od 3,50 dinara po litru.

Na proizvode iz st. 1. i 2. ovog člana koji su u pakovanjima različitim od litarskog, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Osvežavajućim bezalkoholnim pićima, sirupima i praškovima za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnim sokovima, koncentrisanim voćnim sokovima, voćnim nektarom i voćnim sokovima u prahu smatraju se proizvodi koji se, u skladu sa propisima o kvalitetu, uslovima za obezbeđenje i očuvanje kvaliteta i drugim zahtevima koji moraju da budu ispunjeni u proizvodnji i prometu ovih proizvoda, stavljaju u promet kao takva vrsta proizvoda.

Kafa

Član 14.

Na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) akciza se plaća po stopi od 40% 30%.

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz čl. 9. do 13. ovog zakona usklađuju se polugodišnje stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČL. 9, 12. I 12a OVOG ZAKONA USKLAĐUJU SE GODIŠNjE STOPOM RASTA CENA NA MALO U KALENDARSKOJ GODINI KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ SE USKLAĐIVANjE VRŠI, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE.

U slučaju povećanja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju smanjenja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona sa polugodišnjom GODIŠNjOM stopom rasta cena na malo, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1, odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi iznose akciza iz st. 1. i 2. ovog člana.

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANjA AKCIZE

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta, kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom.

3) na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji, sa klauzulom da se te proizvode neće plaćati akciza;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima.;

5) DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA KOJE PROIZVOĐAČ PRODAJE POD USLOVOM DA SE TI DERIVATI NAFTE KORISTE ISKLjUČIVO ZA PROIZVODNjU ETILENA I PROPILENA OD STRANE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI OBAVLjAJU PROIZVODNjU ETILENA I PROPILENA U SOPSTVENIM PROIZVODNIM KAPACITETIMA, ODNOSNO UVOZNIK UVOZI ZA SEBE RADI ISKLjUČIVE PROIZVODNjE ETILENA I PROPILENA U SOPSTVENIM PROIZVODNIM KAPACITETIMA ILI ZA KORISNIKA (VLASNIKA) KOJI TE DERIVATE NAFTE KORISTI ISKLjUČIVO ZA PROIZVODNjU ETILENA I PROPILENA U SOPSTVENIM PROIZVODNIM KAPACITETIMA;

6) GORIVO ZA MLAZNE MOTORE – KEROZIN (PETROLEJ) KOJE PROIZVOĐAČ PRODAJE NEPOSREDNO KRAJNjEM KORISNIKU (VLASNIKU) ZA AVIO SVRHE, ODNOSNO UVOZNIK UVOZI ZA SEBE RADI NEPOSREDNOG KORIŠĆENjA U AVIO SVRHE ILI ZA KORISNIKA (VLASNIKA) KOJI TO GORIVO NEPOSREDNO KORISTI U AVIO SVRHE.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

«VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE

Član 20b

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod organizacije za duvan UPRAVE, odnosno Poreske uprave – Centrale.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Akciznu dozvolu za otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište daje ministar nadležan za poslove finansija.

Uslove i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obračun akcize

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) U AKCIZNOM SKLADIŠTU iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda, OSIM PRI UVOZU TEČNOG NAFTNOG GASA ZA POGON MOTORNIH VOZILA, nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Obračunavanje akcize na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) vrši se prilikom uvoza.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Obračunavanje akcize pri unosu u Republiku Srbiju akciznih proizvoda

iz Republike Crne Gore

Član 21b

Obračun akcize vrši carinski organ u momentu unosa u Republiku Srbiju proizvoda sa teritorije Republike Crne Gore.

OBRAČUNAVANjE AKCIZE NA TEČNI NAFTNI GAS

21B

OBRAČUNAVANjE AKCIZE NA TEČNI NAFTNI GAS VRŠI SE PRILIKOM PRODAJE TEČNOG NAFTNOG GASA KRAJNjEM POTROŠAČU ZA POGON MOTORNIH VOZILA.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

Obračunatu akcizu pri unosu akciznih proizvoda na teritoriju Republike Srbije sa teritorije Republike Crne Gore obveznik plaća u rokovima iz stava 2. ovog člana.

Mesto plaćanja akcize

Član 29.

Akciza se plaća prema sedištu, odnosno prebivalištu obveznika.

Za prodaju akciznih proizvoda koju vrše pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Crne Gore preko poslovnih jedinica u Republici Srbiji, akciza se plaća prema mestu sedišta poslovne jedinice.

IX. ISKAZIVANjE I EVIDENTIRANjE AKCIZE I DOSTAVLjANjE PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju DUVANSKIH PRERAĐEVINA, derivata nafte, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

U registar iz stava 2. ovog člana upisuje se i pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

LICE KOJE PRODAJE TEČNI NAFTNI GAS KRAJNjEM POTROŠAČU ZA POGON MOTORNIH VOZILA DUŽNO JE DA PRIJAVI PORESKOJ UPRAVI – CENTRALI MESTO NA KOME OBAVLjA PRODAJU TOG PROIZVODA.

PORESKA UPRAVA – CENTRALA VODI REGISTAR PRODAVACA TEČNOG NAFTNOG GASA KRAJNjEM POTROŠAČU ZA POGON MOTORNIH VOZILA.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ST. 2 I 5. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 32.

Obveznik akcize čije je sedište van teritorije Republike Srbije dužan je da za promet obavljen preko poslovne jedinice (prodavnice, stovarišta, predstavništva, i dr.) na teritoriji Republike Srbije obezbedi u toj poslovnoj jedinici evidenciju i dokaz o obračunatoj i plaćenoj akcizi.

Član 39a

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, odnosno obavljanja registrovane građevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative potrebnih količina za namene iz stava 1. ovog člana, uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize iz stava 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 40.

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz o plaćenoj akcizi i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

Zahtev za refakciju akcize zastareva u roku iz člana 35. ovog zakona.

XIIa OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE NA CIGARETE OD 2005. GODINE

Član 40a

Akciza za cigarete u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2006. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza 10,00 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 1,00 din/pak.

Akciza na cigarete u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza 10,00 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji 2,00 din/pak.

Akciza na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji od 1. januara 2010. godine plaća se u iznosu od 5,00 dinara po paklici.

Akciza na cigarete iz st. 1-3. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 4. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

AKCIZA NA CIGARETE U PERIODU DO 31. DECEMBRA 2007. GODINE PLAĆA SE, I TO NA:

1) CIGARETE IZ UVOZA U IZNOSU OD 18,36 DIN/PAK;

2) CIGARETE KOJE SU PROIZVEDENE U ZEMLjI U IZNOSU OD 5,44 DIN/PAK.

NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLjI PLAĆA SE AKCIZA, I TO:

1) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2008. GODINE U IZNOSU OD 8,70 DIN/PAK;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE U IZNOSU OD 9,10 DIN/PAK;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE U IZNOSU OD 13,10 DIN/PAK;

4) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE U IZNOSU OD 13,90 DIN/PAK;

5) OD 1. JANUARA 2012. GODINE PLAĆA SE U IZNOSU OD 14,60 DIN/PAK.

AKCIZA NA CIGARETE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PLAĆA SE PO PAKOVANjU OD 20 KOMADA.

NA CIGARETE KOJE SU U PAKOVANjU RAZLIČITOM OD PAKOVANjA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, AKCIZA SE PLAĆA SRAZMERNO PAKOVANjU.

Član 40b

Na cigarete iz uvoza i na cigarete koje su proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza u visini, i to:

1) u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2006. godine 30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine 40%;

3) od 1. januara 2010. godine 50%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta.

Maloprodajnu cenu iz stava 1. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da maloprodajnu cenu odredi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje akciznih markica.

Prodaja cigareta po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE KOJE SU PROIZVEDENE U ZEMLjI, PORED AKCIZE IZ ČLANA 40A OVOG ZAKONA, PLAĆA SE I AKCIZA PO STOPI OD, I TO:

1) U PERIODU DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE 33%;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE 40%;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE 42%;

4) OD 1. JANUARA 2012. GODINE 43%.

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI MALOPRODAJNA CENA CIGARETA.

MALOPRODAJNU CENU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK CIGARETA.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK CIGARETA DUŽAN JE DA MALOPRODAJNU CENU PRIJAVI UPRAVI I DA JE UZ PISMENU SAGLASNOST UPRAVE OBJAVI U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE” PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA.

PRODAJA CIGARETA PO MALOPRODAJNIM CENAMA KOJE SU RAZLIČITE OD ONIH KOJE JE ODREDIO PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK NIJE DOZVOLjENA.

Član 40g

Na cigare i cigarilose plaća se akciza u visini, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine – 30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine – 40%;

3) od 1. januara 2010. godine – 50%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po komadu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigara i cigarilosa.

Prodaja cigara i cigarilosa po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

NA CIGARE I CIGARILOSE PLAĆA SE AKCIZA PO STOPI OD, I TO:

1) U PERIODU DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE 33%;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE 40%;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE 42%;

4) OD 1. JANUARA 2012. GODINE 43%.

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI MALOPRODAJNA CENA PO KOMADU.

MALOPRODAJNU CENU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK CIGARA I CIGARILOSA.

PRODAJA CIGARA I CIGARILOSA PO MALOPRODAJNIM CENAMA KOJE SU RAZLIČITE OD ONIH KOJE JE ODREDIO PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK NIJE DOZVOLjENA.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine plaća se akciza u visini, i to od:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine -30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine – 40%;

3) od 1. januara 2010. godine – 50%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Prodaja duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

NA DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE PLAĆA SE AKCIZA PO STOPI OD, I TO:

1) U PERIODU DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE 33%;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE 40%;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE 42%;

4) OD 1. JANUARA 2012. GODINE 43%.

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI MALOPRODAJNA CENA PO KILOGRAMU.

MALOPRODAJNU CENU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA.

PRODAJA DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA PO MALOPRODAJNIM CENAMA KOJE SU RAZLIČITE OD ONIH KOJE JE ODREDIO PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK NIJE DOZVOLjENA.

NA DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SU U PAKOVANjU RAZLIČITOM OD PAKOVANjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, AKCIZA SE PLAĆA SRAZMERNO PAKOVANjU.

Član 40đ

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz člana 40b stav 3, člana 40g stav 3. i člana 40d stav 3. ovog zakona prijavljuju se organizaciji za duvan, koja ih objavljuje UPRAVI I OBJAVLjUJU UZ PISMENU SAGLASNOST UPRAVE u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda PRERAĐEVINA dužni su da prijave organizaciji za duvan UPRAVI svaku promenu maloprodajnih cena iz stava 1. ovog člana, koja ih objavljuje I DA IH OBJAVE UZ PISMENU SAGLASNOST UPRAVE u «Službenom glasniku Republike Srbije».

PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI DUVANSKIH PRERAĐEVINA DUŽNI SU DA U PRIJAVI MALOPRODAJNIH CENA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, ODNOSNO U AKTU O UTVRĐIVANjU, ODNOSNO PROMENI MALOPRODAJNIH CENA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA NAZNAČE DAN OD KADA SE TE MALOPRODAJNE CENE PRIMENjUJU.

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana u «Službenom glasniku Republike Srbije» snosi proizvođač, odnosno uvoznik, uplatom novčanih sredstava na račun organizacije za duvan JP „SLUŽBENI GLASNIK”, BEOGRAD.

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša RAZLIČITA od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva NAZNAČIO U ZAHTEVU za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio organizaciji za duvan, koja je objavljuje UPRAVI I OBJAVIO UZ PISMENU SAGLASNOST UPRAVE u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 41.

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) brisana

2) obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

3) ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize (čl. 24. i 25);

4) ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu, ODNOSNO NE PRIJAVI PORESKOJ UPRAVI – CENTRALI MESTO NA KOME OBAVLjA PRODAJU TEČNOG NAFTNOG GASA KRAJNjEM POTROŠAČU ZA POGON MOTORNIH VOZILA (član 30);

5) ne vodi evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize (član 31);

6) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

7) brisana

8) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca (član 37. stav 6);

9) prodaje cigarete DUVANSKE PRERAĐEVINE po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40đ ČL. 40B, 40G I 40D);

10) maloprodajne cene cigareta DUVANSKIH PRERAĐEVINA nisu prijavljene organizaciji za duvan UPRAVI, kao i da nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ).;

11) NE OBJAVI MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“, OBJAVI MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“ BEZ PISMENE SAGLASNOSTI UPRAVE ILI OBJAVI RAZLIČITE MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“ OD CENA PRIJAVLjENIH UPRAVI (ČL. 40B I 40Đ).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

Član 43.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – preduzetnik:

1) ako obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obračun akcize (čl. 24. i 25);

3) ako ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu, ODNOSNO NE PRIJAVI PORESKOJ UPRAVI – CENTRALI MESTO NA KOME OBAVLjA PRODAJU TEČNOG NAFTNOG GASA KRAJNjEM POTROŠAČU ZA POGON MOTORNIH VOZILA (član 30);

4) ako pri promeni stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

5) brisana

6) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na kupca (član 37. stav 6);

7) ako prodaje cigarete DUVANSKE PRERAĐEVINE po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40đ ČL. 40B, 40G I 40D);

8) ako maloprodajne cene cigareta DUVANSKIH PRERAĐEVINA nisu prijavljene organizaciji za duvan UPRAVI, kao i ako nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ).;

9) NE OBJAVI MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“, OBJAVI MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“ BEZ PISMENE SAGLASNOSTI UPRAVE ILI OBJAVI RAZLIČITE MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“ OD CENA PRIJAVLjENIH UPRAVI (ČL. 40B I 40Đ).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i fizičko lice – proizvođač alkoholnih pića novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.

(ODREDBE KOJE NE ULAZE U INTEGRALNI TEKST ZAKONA)

Član 30.

PRVO GODIŠNjE USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA AKCIZA IZ ČLANA 10. I ČLANA 23. STAV 2. OVOG ZAKONA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2008. GODINE STOPOM RASTA CENA NA MALO U 2007. GODINI.

Član 31.

ODREDBE ČLANA 1A ST. 2. I 3. ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 I 101/05 – DR. ZAKON), PRESTAJU DA VAŽE 1. JANUARA 2008. GODINE.

Član 32.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar