Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon i 61/07), u članu 1a tačka 6) posle reči: „akcize” zapeta i reč: „odnosno” zamenjuju se rečju: „i”.

Član 2.

U članu 8. stav 2. posle reči: „iznos” dodaju se reči: „carine i drugih”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. tačka 1) broj: „27,50” zamenjuje se brojem: „42,00”.

U tački 2) broj: „16,66” zamenjuje se brojem: „26,00”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) tečni naftni gas za pogon motornih vozila 13,00 din/kg”.

Član 4.

U članu 10. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.”

U stavu 4. tačka 3) posle reči: „duvanske prerađevine” dodaju se reči: „(rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut)”.

U stavu 5. reči: „u proteklom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u prethodnoj godini”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Vlada, na predlog Uprave, godišnje utvrđuje, i to do 31. januara tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnoj godini.”

U stavu 7. reči: „u proteklom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u prethodnoj godini”, a reči: „u tom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u toj godini”.

Član 5.

U članu 12a broj: „9,00” zamenjuje se brojem: „15,00”.

Član 6.

U članu 17. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Usklađeni iznosi akciza iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Član 7.

U članu 18. stav 1. posle reči: „osim piva” dodaju se reči: „i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda”.

U stavu 2. posle reči: „finansija” dodaju se reči: „(u daljem tekstu: ministarstvo)”.

Član 8.

U članu 19. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) derivate nafte koje prodaje proizvođač, odnosno uvoznik, a čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;”.

U tački 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 6a), koja glasi:

„6a) cigarete, odnosno alkoholna pića koje je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležene su kontrolnim akciznim markicama.”

Dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Oslobođenje iz stava 1. tačka 2. podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Bliže uslove, način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).”

Član 9.

U članu 20b stav 1. posle reči: „proizvođač” dodaju se reči: „akciznih proizvoda koji je dobio akciznu dozvolu”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5, koji glase:

„Akcizna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na dve godine i može se obnoviti.

Akciznu dozvolu iz stava 1. ovog člana daje ministar donošenjem rešenja, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

Dosadašnji stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7, posle reči: „dobijanje” dodaju se zapeta i reč: „obnavljanje”, a reči: „nadležan za poslove finansija” brišu se.

Član 10.

U članu 21. stav 2. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) iskazivanje manjka tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila nastalog u maloprodajnom objektu obveznika akcize na taj gas, osim manjka koji je nastao usled više sile;”.

U tački 4) posle reči: „skladištu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila”.

Član 11.

U članu 30. stav 6. reči: „nadležan za poslove finansija” brišu se.

Član 12.

Član 33. briše se.

Član 13.

U članu 34. posle reči: „obračuna akcize” dodaju se zapeta i reči: „kao i način i postupak odobravanja količina duvanskih prerađevina na koje se ne obračunava i ne plaća akciza, a koje služe za testiranje kvaliteta proizvoda”, a reči: „nadležan za poslove finansija” brišu se.

Član 14.

Član 39. menja se i glasi:

„Član 39.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima lice koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji neposredno od proizvođača akciznog proizvoda.”

Član 15.

U članu 39a reči: „nadležan za poslove finansija” brišu se.

Član 16.

U članu 39b stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”, a reči: „nadležan za poslove finansija” brišu se.

Član 17.

U članu 40. stav 1. reči: „o plaćenoj akcizi” zamenjuju se rečima: „da je platio račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom”.

Član 18.

Član 40a menja se i glasi:

„Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:

1) do 31. decembra 2009. godine u iznosu od 11,00 din/pak;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine u iznosu od 16,00 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 20,00 din/pak;

4) od 1. januara 2012. godine 24,00 din/pak.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.”

Član 19.

Član 40b menja se i glasi:

„Član 40b

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi od 35%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta, koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.”

Član 20.

U članu 40v stav 1. reči: „člana 40a” zamenjuju se rečima: „čl. 40a i 40g”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 21.

Član 40g menja se i glasi:

„Član 40g

Na cigare i cigarilose plaća se akciza u iznosu od 14,50 din/kom.

Akciza na cigare i cigarilose iz stava 1. ovog člana plaća se po komadu.”

Član 22.

Član 40d menja se i glasi:

„Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine plaća se akciza po stopi od 35%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.”

Član 23.

Član 40đ menja se i glasi:

„Član 40đ

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz člana 10. stav 1. ovog zakona određuju proizvođači, odnosno uvoznici tih duvanskih prerađevina.

Maloprodajne cene po jedinici mere cigareta proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz čl. 40g i 40d ovog zakona proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre stavljanja u promet tih proizvoda.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz st. 2. i 3. ovog člana proizvođači, odnosno uvoznici prijavljuju Upravi i objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije”, uz pismenu saglasnost Uprave.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da prijave Upravi svaku promenu maloprodajnih cena iz st. 2. i 3. ovog člana, i da ih objave uz pismenu saglasnost Uprave u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana u „Službenom glasniku Republike Srbije” snose proizvođači, odnosno uvoznici, uplatom novčanih sredstava na račun JP „Službeni glasnik”, Beograd.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da u prijavi maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana, odnosno u aktu o određivanju, odnosno promeni maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana naznače dan od kada se te maloprodajne cene primenjuju.

Prodaja duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih prerađevina.”

Član 24.

Posle člana 40đ dodaju se poglavlje XIIb i član 40e, koji glase:

„XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA

Član 40e

Vlada će urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.”

Član 25.

U članu 41. stav 1. tačka 9) reči: „čl. 40b, 40g i 40d” zamenjuju se rečima: „član 40đ”.

U tački 11) reči: „čl. 40b i 40đ” zamenjuju se rečima: „član 40đ”.

Član 26.

U članu 43. stav 1. tačka 7) reči: „čl. 40b, 40g i 40d” zamenjuju se rečima: „član 40đ”.

U tački 9) reči: „čl. 40b i 40đ” zamenjuju se rečima: „član 40đ”.

Član 27.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 39b stav 2. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon i 61/07), koji su prodati i otpremljeni kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvariće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

U 2009. godini neće se vršiti utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine saglasno članu 4. ovog zakona, već će se, saglasno članu 10. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon i 61/07), izvršiti utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine za drugo polugodište 2008. godine – u januaru 2009. godine.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine utvrđeni na način iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se u 2009. godini.

Član 29.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz čl. 3, 5, 18. i 21. ovog zakona izvršiće se u januaru 2010. godine stopom rasta cena na malo u 2009. godini.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6) i 15) Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, smanjenje pojava sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda i samim tim, obezbeđivanje stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Harmonizacija akcizne politike ispoljava se, pre svega, u daljem usaglašavanju sa sistemom oporezivanja cigareta akcizom u Evropskoj uniji, u smislu povećanja ukupnog akciznog opterećenja cigareta, imajući u vidu da prema opštem pravilu iz Direktive Saveta br. 92/79/EEZ, 99/81/EEZ i 02/10EC ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + proporcionalna) ne sme biti ispod 57% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji cigareta sa najpopularnijom cenom i da ukupna akciza ne može biti niža od 64€ na 1000 komada cigareta u kategoriji cigareta sa najpopularnijom cenom. Ovim zakonom, predlaže se izmena postojećeg sistema oporezivanja cigareta akcizom, u smislu povećanja specifične akcize i smanjenja proporcionalne stope akcize, čime se obezbeđuje dalje približavanje pomenutim standardima EU. Na ovaj način obezbediće se povećanje prihoda od akcize na cigarete, s obzirom da bi državni prihod u velikoj meri bio nezavistan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta. Istovremeno, na ovaj način, tržište se štiti od jeftinih cigareta i cigareta lošeg kvaliteta, što je jedna od mogućih posledica smanjenja ukupnog tržišta usled sprovovođenja Okvirne konvencije o kontroli duvana. Utvrđivanjem akcizne strukture na cigarete do 2012. godine, svim učesnicima na tržištu garantuje se stabilnost i predvidivost, a što, kao očekivanu posledicu, treba da ima održivost investicija i zaposlenosti u domaćoj duvanskoj industriji. Predložene mere odgovaraju kako domaćem proizvođaču cigareta, tako i uvozniku cigareta, a državi obezbeđuju održivost prihoda.

S obzirom na potrebu stvaranja uslova za dalju stabilizaciju tržišta derivata nafte i samim tim, obezbeđivanja većih prihoda od akcize na derivate nafte u republičkom budžetu, ovim zakonom predlaže se izmena iznosa akcize na derivate nafte (motorni benzin, dizel gorivo i tečni nafni gas za pogon motornih vozila).

U cilju obezbeđivanja još većih budžetskih prihoda, predlaže se povećanje akcize na pivo.

Ovim zakonom, a u skladu sa propisima EU, bliže se uređuje pravo na oslobođenje od plaćanja akcize u slučaju kada akcizne proizvode nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije za službene potrebe, kao i lične potrebe osoblja i članova njihovih porodica pod određenim uslovima. Isto tako, preciziraju se oslobođenja od plaćanja akcize na derivate nafte čiji se promet vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima.

U cilju efikasnijeg sprovođenja zakona, predlaže se precizranje pojedinih postojećih zakonskih rešenja.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz član 1.

Ovim članom predlaže se preciziranje postojećih pojmova, pri čemu treba imati u vidu da su odredbe st. 3. i 4, člana 1a Zakona, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama («Službeni glansik RS», broj 61/07), prestale da važe 1. januara 2008. godine.

Uz član 2.

Ovim članom predlaže se preciziranje osnovice za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove, pržene, mlevene i ekstrakta kafe), tako da osnovicu čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina.

Uz član 3.

Ovim članom predlaže se povećanje poslednjih usklađenih iznosa akcize (usklađivanje je izvršeno u januaru 2008. godine) na derivate nafte, i to na motorni benzin sa sadašnjih 35,91 din/lit na 42,00 din/lit, dizel gorivo sa sadašnjih 19,10 din/lit. na 26,00 din/lit. i tečni naftni gas sa sadašnjih 11,01 din/kg na 13,00 din/kg).

Uz član 4.

S obzirom da je, u cilju održavanja i pospešivanja kvaliteta duvanskih prerađevina, potrebno periodično kontrolisanje kvaliteta ovih proizvoda, a imajući u vidu da se ti proizvodi ne stavljaju u slobodan promet na tržište, ovim članom predlaže se da se, u slučaju kada se duvanske prerađevine koriste za utvrđivanje kontrole kvaliteta proizvoda, akciza ne obračunava i ne plaća imajući u vidu da se navedeni proizvodi ne stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije. Propisi EU takođe, dozvoljavaju ovakvu poresku olakšicu.

Imajući u vidu da je postojećim zakonskim rešenjem propisano da se usklađivanje dinarskih iznosa akcize sa stopom rasta cena na malo vrši jedanput godišnje, ovim članom predlaže se da se i utvrđivanje najpopularnije cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize vrši jedanput godišnje, umesto do sada propisanog utvrđivanja dva puta godišnje, i to do 31. januara tekuće godine, a na osnovu podataka o obimu prodaje duvanskih prerađevina u prethodnoj godini. Propisi EU dozvoljavaju da države-članice mogu slobodno da propišu u svom nacionalnom zakonodavstvu dinamiku određivanja najpopularnije cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize.

Uz član 5.

Ovim članom predlaže se povećavanje iznosa akcize na pivo na 15,00 din/lit. Napominjemo da poslednji usklađeni iznos akcize na pivo koji se primenjuje, iznosi 12,41 din/lit.

Uz član 6.

U cilju preciziranja odredbi zakona, predlaže se da se usklađeni iznosi akciza primenjuju od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 7.

Imajući u vidu da je predloženo da se u slučaju kada se duvanske prerađevine koriste za utvrđivanje kontrole kvaliteta proizvoda, akciza ne obračunava i ne plaća, ovim članom predlaže se da se cigarete koje služe za testiranje kvaliteta proizvoda izuzmu od obaveze obeležavanja kontrolnim akciznim markicma, s obzirom da se navedeni proizvodi ne stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.

Uz član 8.

Ovim članom, u skladu sa propisima EU, bliže se uređuje pravo na oslobođenje od plaćanja akcize u slučaju kada akcizne proizvode nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije za službene potrebe, kao i lične potrebe osoblja i članova njihovih porodica pod određenim uslovima. Isto tako, preciziraju se oslobođenja od plaćanja akcize na derivate nafte čiji se promet vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima, a ukida se poresko oslobođenje na kafu čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora. Takođe, ovim članom propisuje se ovlašćenje ministru nadležnom za poslove finansija da podzakonskim aktom uredi bliže uslove, način i postupak ostvarivanja ovog poreskog oslobođenja.

Predlaže se oslobođenje od plaćanja akcize na cigarete i alkoholna pića koje su obeležene kontrolnim akciznim markicama, u slučaju da se navedeni akcizni proizvodi uništavaju po nalogu ili odobrenju nadležnog organa iz objektivnih razloga (npr. zdravstvena neispravnost cigareta ili alkoholnih pića, poplava u skladištu i dr).

Uz član 9.

Ovim članom preciznije se uređuju uslovi i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencije u akciznom skladištu.

Uz član 10.

Imajući u vidu da je u skladu sa postojećim zakonskim rešenjem obveznik akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila lice koje prodaje ovaj proizvod krajnjem potrošaču, u cilju sprečavanja zloupotreba u prometu tim derivatom nafte, ovim članom predlaže se da se akciza obračunava i plaća i na manjak tečnog naftnog gasa koji je nastao u maloprodajnom objektu lica koje isporučuje ovaj derivat nafte, osim manjka koji je nastao usled više sile (zemljotres, poplava, rat i sl.).

Uz član 11.

Ovim članom vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 12.

Ovim članom predlaže se ukidanje obaveze proizvođačima akciznih proizvoda da, u slučaju kada se akciza povećava, smanjuje ili ukida, vrše popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u magacinu, odnosno skladištu, osim u akciznim skladištima, s obzirom da ovu obavezu nemaju uvoznici akciznih proizvoda, čime se svi obveznici akcize stavljaju u jednak položaj u momentu promene iznosa akcize.

Uz član 13.

S obzirom da je ovim zakonom predloženo izuzimanje od plaćanja akcize na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kvaliteta proizvoda, predlaže se da se podzakonskim aktom koji donosi ministar finansija propiše način i postupak odobravanja količina duvanskih prerađevina koje služe za ove namene.

Uz član 14.

Vrši se preciziranje postojeće odredbe zakona koja reguliše pravo na refakciju plaćene akcize u smislu da pravo na refakciju akcize može da ostvari trgovac na veliko koji je nabavio u zemlji taj proizvod neposredno od proizvođača, a zatim je isti izvezao. Cilj ovakve norme je da se podstakne izvoz proizvoda domaćeg porekla.

Uz član 15.

Ovim članom vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 16.

Ovim članom predlaže se ukidanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje prodaju i otpremaju proizvođači tih derivata kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Takođe, vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 17.

Ovim članom preciziraju se uslovi pod kojima pravo na refakciju akcize može da ostvari lice koje nije proizvođač, a izvezlo je proizvod na koji je plaćena akciza i koje je nabavilo neposredno od proizvođača akciznog proizvoda u zemlji.

Uz član 18.

Predlažu se novi iznosi specifične akcize na cigarete, po periodima primene do 2012. godine, i dalje. Predloženi iznosi usklađivali bi se godišnjom stopom rasta cena na malo.

Uz član 19.

Predlaže se nova stopa proporcionalne akcize na cigarete.

Uz član 20.

Ovim članom predlaže se da se usklađeni iznosi akciza na cigarete primenjuju od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 21.

Ovim članom predlaže se specifična akciza na cigare i cigarilose.

Uz član 22.

Ovim članom predlažu se nova stopa akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine.

Uz član 23.

Ovim članom vrši se preciziranje postojećih odredaba koje se odnose na obavezu proizvođača, odnosno uvoznika duvanskih prerađevina da prijavljuju i objavljuju maloprodajne cene duvanskih prerađevina, kao i na zabranu prodaje duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je prijavio i objavio proizvođač, odnosno uvoznik.

Uz član 24.

Ovim članom predlaže se da Vlada posebnom uredbom propiše poreski tretman prometa proizvoda sa AP Kosovo i Metohija.

Uz čl. 25. i 26.

Vrši se normativno usklađivanje kaznenih odredaba u skladu sa predloženim izmenama zakona.

Uz član 27.

Ovim članom preciziraju se uslovi i postupak pod kojima proizvođači, koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona, prodali i otpremili derivate nafte kupcima sa AP Kosovo i Metohija, mogu da ostvare pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte.

Uz član 28.

S obzirom da se ovim zakonom predlaže godišnje utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine iz člana 10. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon i 61/07), ovim članom precizira se vreme kada će se izvršiti utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih na duvanske prerađevine za drugo polugodište 2008. godine.

Uz član 29.

Ovim članom precizira se vreme kada će se izvršiti prvo naredno usklađivanje specifičnih iznosa akcize na proizvode iz čl. 3, 5, 18. i 21. ovog zakona.

Uz član 30.

Propisuje se dan stupanja na snagu ovog zakona.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠNjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Donošenje zakona po hitnom postupku neophodno je imajući u vidu da su efekti predloženih izmena i dopuna ovog zakona ugrađeni u Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Nedonošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama po hitnom postupku imalo bi štetne posledice po ostvarivanje budžetskih prihoda, a samim tim i na rad organa i organizacija.

ODREDBE ZAKONA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) «proizvođač akciznih proizvoda» je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

2) «uvoznik akciznih proizvoda» je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) «obveznik akcize» je lice koje obračunava i plaća akcizu propisanu ovim zakonom;

4) «akcizna dozvola» je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) «akcizno skladište» je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) «ovlašćeni držalac akciznog skladišta» je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize , odnosno I da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom;

7) «režim odloženog plaćanja akcize» je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) «cigaretama proizvedenim u zemlji» smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

Član 8.

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove, pržene, mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos CARINE I DRUGIH uvoznih dažbina.

Derivati nafte

Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 27,50 42,00 din/lit;

2) sve vrste dizel – goriva 16,66 26,00 din/lit;

3) ostale derivate nafte koji se dobijaju od

frakcija nafte koje imaju raspon destilacije

do 380°S 32,00 din/kg;

4) tečni naftni gas za pogon motornih vozila:

(1) u periodu do 31. decembra 2007. godine 6,00 din/kg;

(2) u periodu od 1. januara 2008. godine 10,00 din/kg.

4) TEČNI NAFTNI GAS ZA POGON

MOTORNIH VOZILA 13,00 din/kg.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike objavljuju listu derivata nafte iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, OSIM NA DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SLUŽE ZA TESTIRANjE KONTROLE KVALITETA PROIZVODA.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom;

2) cigare i cigarilose -100% akcize iz člana 40g ovog zakona utvrđene za kategoriju cigara i cigarilosa sa najpopularnijom cenom;

3) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANjE I BURMUT) – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina sa najpopularnijom cenom.

Najpopularnija cena iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u proteklom polugodištu U PRETHODNOJ GODINI.

Vlada Republike Srbije, na predlog Uprave, utvrđuje iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana dva puta godišnje i to u periodu od 1. do 31. jula u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara u drugom polugodištu prethodne godine.

VLADA, NA PREDLOG UPRAVE, GODIŠNjE UTVRĐUJE, I TO DO 31. JANUARA TEKUĆE GODINE, IZNOSE NAJPOPULARNIJIH CENA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA U PRETHODNOJ GODINI.

Predlog iznosa najpopularnijih cena iz stava 6. ovog člana, Uprava podnosi na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u proteklom polugodištu U PRETHODNOJ GODINI u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje ovih duvanskih prerađevina u tom polugodištu U TOJ GODINI.

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 7. ovog člana.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz st. 4. i 6. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Pivo

Član 12a

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 9,00 15,00 dinara po litru.

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz čl. 9, 12. i 12a ovog zakona usklađuju se godišnje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju povećanja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju smanjenja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona sa godišnjom stopom rasta cena na malo, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1, odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi iznose akciza iz st. 1. i 2. ovog člana.

USKLAĐENI IZNOSI AKCIZA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Kontrolne akcizne markice

Član 18.

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva I CIGARETA KOJE SE KORISTE ZA TESTIRANjE KVALITETA PROIZVODA, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO) odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana.

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta, kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom.

2) KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE ZA:

(1) SLUŽBENE POTREBE DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA;

(2) SLUŽBENE POTREBE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, AKO JE TO PREDVIĐENO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA;

(3) LIČNE POTREBE STRANOG OSOBLjA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, UKLjUČUJUĆI I ČLANOVE NjIHOVIH PORODICA;

(4) LIČNE POTREBE STRANOG OSOBLjA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, UKLjUČUJUĆI I ČLANOVE NjIHOVIH PORODICA, AKO JE TO PREDVIĐENO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA;

3) na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji, sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza;

3) DERIVATE NAFTE KOJE PRODAJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK, A ČIJI SE PROMET VRŠI NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA, AKO JE TIM UGOVOROM PREDVIĐENO OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA AKCIZE;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5) derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima;

6) gorivo za mlazne motore-kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe . ;

6A) CIGARETE, ODNOSNO ALKOHOLNA PIĆA KOJE JE PROIZVOĐAČ PO ODOBRENjU ILI NA OSNOVU NALOGA NADLEŽNOG ORGANA UNIŠTIO, A OBELEŽENE SU KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

OSLOBOĐENjE IZ STAVA 1. TAČKA 2. PODTAČ. (1) I (3) OVOG ČLANA OSTVARUJE SE POD USLOVOM RECIPROCITETA, A NA OSNOVU POTVRDE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLjNE POSLOVE.

BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANjA PORESKOG OSLOBOĐENjA IZ STAVA 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA (U DALjEM TEKSTU: MINISTAR).

Član 20b

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač AKCIZNIH PROIZVODA KOJI JE DOBIO AKCIZNU DOZVOLU.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Uprave, odnosno Poreske uprave – Centrale.

AKCIZNA DOZVOLA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SE NA DVE GODINE I MOŽE SE OBNOVITI.

AKCIZNU DOZVOLU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DAJE MINISTAR DONOŠENjEM REŠENjA, PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU NADLEŽNE ORGANIZACIONE JEDINICE PORESKE UPRAVE.

REŠENjE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Akciznu dozvolu za otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište daje, ministar nadležan za poslove finansija.

Uslove i postupak za dobijanje, OBNAVLjANjE i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Obračun akcize

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

3A) ISKAZIVANjE MANjKA TEČNOG NAFTNOG GASA ZA POGON MOTORNIH VOZILA NASTALOG U MALOPRODAJNOM OBJEKTU OBVEZNIKA AKCIZE NA TAJ GAS, OSIM MANjKA KOJI JE NASTAO USLED VIŠE SILE;

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, ODNOSNO U MALOPRODAJNOM OBJEKTU OBVEZNIKA AKCIZE NA TEČNI NAFTNI GAS ZA POGON MOTORNIH VOZILA iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, derivata nafte, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

U registar iz stava 2. ovog člana upisuje se i pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Lice koje prodaje tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila dužno je da prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tog proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar prodavaca tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz st. 2. i 5. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Popis zaliha

Član 33.

Ako se akciza povećava, smanjuje ili ukida, proizvođač akciznih proizvoda je dužan da na dan stupanja na snagu propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida akciza izvrši popis zatečenih akciznih proizvoda na zalihama u magacinu, odnosno skladištu, osim u akciznim skladištima i da novu obračunatu akcizu uplati u propisanom roku.

Član 34.

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize, KAO I NAČIN I POSTUPAK ODOBRAVANjA KOLIČINA DUVANSKIH PRERAĐEVINA NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA I NE PLAĆA AKCIZA, A KOJE SLUŽE ZA TESTIRANjE KVALITETA PROIZVODA propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Refakcija akcize

Član 39.

Ako lice koje nije proizvođač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza, ima pravo na refakciju plaćene akcize.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IMA LICE KOJE JE IZVEZLO AKCIZNI PROIZVOD NABAVLjEN U ZEMLjI NEPOSREDNO OD PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA.

Član 39a

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative potrebnih količina za namene iz stava 1. ovog člana, uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize iz stava 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39b

Lice koje derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona koristi za industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača tih derivata nafte i da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize.

Za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244, obveznik akcize – proizvođač derivata nafte koji proda derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte , pod uslovom da ima dokaz da su prodati derivati nafte plaćeni i otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija, kao i dokaz da je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju akcize iz st. 1. i 2. STAVA 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 40.

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz o plaćenoj akcizi DA JE PLATIO RAČUN PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA SA ISKAZANOM AKCIZOM i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

XIIa OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a

Akciza na cigarete u periodu do 31. decembra 2007. godine plaća se, i to na:

1) cigarete iz uvoza u iznosu od 18,36 din/pak;

2) cigarete koje su proizvedene u zemlji u iznosu od 5,44 din/pak.

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2008. godine u iznosu od 7,70 din/pak;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine u iznosu od 8,10 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine u iznosu od 12,10 din/pak;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 12,90 din/pak;

5) od 1. januara 2012. godine plaća se u iznosu od 13,60 din/pak.

Akciza na cigarete iz st. 1. i 2. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 3 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

ČLAN 40A

NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLjI PLAĆA SE AKCIZA, I TO:

1) DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE U IZNOSU OD 11,00 DIN/PAK;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE U IZNOSU OD 16,00 DIN/PAK;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE U IZNOSU OD 20,00 DIN/PAK;

4) OD 1. JANUARA 2012. GODINE 24,00 DIN/PAK.

AKCIZA NA CIGARETE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PLAĆA SE PO PAKOVANjU OD 20 KOMADA.

NA CIGARETE KOJE SU U PAKOVANjU RAZLIČITOM OD PAKOVANjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, AKCIZA SE PLAĆA SRAZMERNO PAKOVANjU.

Član 40b

Na cigarete iz uvoza i na cigarete koje su proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi od, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2009. godine 33%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine 40%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine 42%;

4) od 1. januara 2012. godine 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta.

Maloprodajnu cenu iz stava 1. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da maloprodajnu cenu prijavi upravi i da je uz pismenu saglasnost uprave objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije” pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Prodaja cigareta po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

ČLAN 40B

NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLjI, PORED AKCIZE IZ ČLANA 40A OVOG ZAKONA, PLAĆA SE I AKCIZA PO STOPI OD 35%.

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI MALOPRODAJNA CENA CIGARETA, KOJU UTVRĐUJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK CIGARETA.

Član 40v

Dinarski iznosi akcize iz člana 40a ČL. 40A I 40G. ovog zakona usklađuju se sa rastom cena na malo.

USKLAĐENI IZNOSI AKCIZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Član 40g

Na cigare i cigarilose plaća se akciza po stopi od, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2009. godine 33%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine 40%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine 42%;

4) od 1. januara 2012. godine 43% .

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po komadu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigara i cigarilosa.

Prodaja cigara i cigarilosa po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

ČLAN 40G

NA CIGARE I CIGARILOSE PLAĆA SE AKCIZA U IZNOSU OD 14,50 DIN/KOM.

AKCIZA NA CIGARE I CIGARILOSE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PLAĆA SE PO KOMADU.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine plaća se akciza po stopi od, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2009. godine 33%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine 40%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine 42%;

4) od 1. januara 2012. godine 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Prodaja duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

ČLAN 40D

NA DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE PLAĆA SE AKCIZA PO STOPI OD 35%.

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI MALOPRODAJNA CENA PO KILOGRAMU.

NA DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SU U PAKOVANjU RAZLIČITOM OD PAKOVANjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, AKCIZA SE PLAĆA SRAZMERNO PAKOVANjU.

Član 40đ

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz člana 40b stav 3, člana 40g stav 3. i člana 40d stav 3. ovog zakona, prijavljuju se Upravi i objavljuju uz pismenu saglasnost Uprave.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da prijave Upravi svaku promenu maloprodajnih cena iz stava 1. ovog člana, i da ih objave uz pismenu saglasnost Uprave u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da u prijavi maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana, odnosno u aktu o utvrđivanju, odnosno promeni maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana naznače dan od kada se te maloprodajne cene primenjuju.

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana u «Službenom glasniku Republike Srbije» snosi proizvođač, odnosno uvoznik, uplatom novčanih sredstava na račun JP „Službeni glasnik”, Beograd.

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je različita od maloprodajne cene koju je naznačio u zahtevu, pod uslovom da je istu prijavio Upravi i objavio uz pismenu saglasnost Uprave.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA IZ ČLANA 10. STAV 1. OVOG ZAKONA ODREĐUJU PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI TIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA.

MALOPRODAJNE CENE PO JEDINICI MERE CIGARETA PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI ODREĐUJU PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA.

MALOPRODAJNE CENE PO JEDINICI MERE DUVANSKIH PRERAĐEVINA IZ ČL. 40G I 40D OVOG ZAKONA PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI ODREĐUJU PRE STAVLjANjA U PROMET TIH PROIZVODA.

MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI PRIJAVLjUJU UPRAVI I OBJAVLjUJU U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, UZ PISMENU SAGLASNOST UPRAVE.

PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI DUVANSKIH PRERAĐEVINA DUŽNI SU DA PRIJAVE UPRAVI SVAKU PROMENU MALOPRODAJNIH CENA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, I DA IH OBJAVE UZ PISMENU SAGLASNOST UPRAVE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

TROŠKOVE OBJAVLjIVANjA MALOPRODAJNIH CENA IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE” SNOSE PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI, UPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN JP „SLUŽBENI GLASNIK”, BEOGRAD.

PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI DUVANSKIH PRERAĐEVINA DUŽNI SU DA U PRIJAVI MALOPRODAJNIH CENA IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, ODNOSNO U AKTU O ODREĐIVANjU, ODNOSNO PROMENI MALOPRODAJNIH CENA IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA NAZNAČE DAN OD KADA SE TE MALOPRODAJNE CENE PRIMENjUJU.

PRODAJA DUVANSKIH PRERAĐEVINA PO MALOPRODAJNIM CENAMA KOJE SU RAZLIČITE OD ONIH KOJE JE ODREDIO PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK NIJE DOZVOLjENA.

MALOPRODAJNE CENE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORAJU DA BUDU ISTAKNUTE U, ODNOSNO NA OBJEKTU TRGOVINE NA MALO, TAKO DA SU JASNO VIDLjIVE ZA POTROŠAČE DUVANSKIH PROIZVODA.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 41.

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) brisana

2) obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

3) ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize (čl. 24. i 25);

4) ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu, odnosno ne prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila (član 30);

5) ne vodi evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize (član 31);

6) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

7) brisana

8) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca (član 37. stav 6);

9) prodaje duvanske prerađevine po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b, 40g i 40d ČLAN 40Đ);

10) maloprodajne cene duvanskih prerađevina nisu prijavljene Upravi, kao i da nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ);

11) ne objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“, objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije” bez pismene saglasnosti Uprave ili objavi različite maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije” od cena prijavljenih Upravi (čl. 40b i 40đ ČLAN 40Đ).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

Član 43.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – preduzetnik:

1) ako obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obračun akcize (čl. 24. i 25);

3) ako ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu, odnosno ne prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila (član 30);

4) ako pri promeni stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

5) brisana

6) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na kupca (član 37. stav 6);

7) ako prodaje duvanske prerađevine po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b, 40g i 40d ČLAN 40Đ);

8) ako maloprodajne cene duvanskih prerađevina nisu prijavljene Upravi, kao i ako nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ);

9) ne objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije”, objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije” bez pismene saglasnosti Uprave ili objavi različite maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije” od cena prijavljenih Upravi (čl. 40b i 40đ ČLAN 40Đ).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i fizičko lice – proizvođač alkoholnih pića novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.

Ostavite komentar