Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12), član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00) 55,00 din/lit;

bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

– do 31. decembra 2013. godine 49,60 din/lit; – od 1. januara 2014. godine 50,00 din/lit;

gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00)

– do 31. decembra 2013. godine 42,00 din/lit; – u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 46,00 din/lit; – od 1. januara 2015. godine 50,00 din/lit;

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) 62,00 din/kg;

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

– do 31. decembra 2013. godine 30,00 din/kg; – u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 35,00 din/kg; – od 1. januara 2015. godine 40,00 din/kg;

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99) 62,00 din/kg.

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu – krajnjem korisniku derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to: – do 31. decembra 2012. godine 37,00 din/lit; – od 1. januara 2013. godine 39,50 din/lit; (2) kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju (3) kao motorno gorivo za poljoprivredne svrhe 2,50 din/lit; 2,50 din/lit; (4) za grejanje 2,50 din/lit; (5) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije 0 din/lit; (6) u industrijske svrhe 0 din/lit.

2) za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe 0 din/lit.

3) za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to: – do 31. decembra 2012. godine 19,21 din/kg; od 1. januara 2013. godine 20,50 din/kg; (2) za grejanje 4,40 din/kg; (3) u industrijske svrhe 0 din/kg.

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S a koji se koriste u industrijske svrhe 0 din/kg.

Na biogoriva koja su tečna ili gasovita goriva za pogon motornih vozila proizvedena iz biomase ne obračunava se i ne plaća akciza.”

Član 2.

U članu 9a dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Na svaki proizvod iz člana 9. stav 2. tačka 1) ovog zakona, koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo, plaća se akciza u zavisnosti od klasifikacije istog, saglasno članu 9. stav 1. ovog zakona.”

Dosadašnji st. 1, 2. i 3. postaju st. 2, 3. i 4.

Član 3.

U članu 10. stav 4. tačka 2) menja se i glasi:

„2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali ne manje od:

– 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

– 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

– 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

– 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.”

Član 4.

U članu 19. stav 1. tačka 5) briše se.

Član 5.

U članu 20. stav 1. reči: „a koji su kao reprodukcioni materijal upotrebljeni” zamenjuju se rečima: „a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju”.

Član 6.

U članu 31a posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„U slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. ovog člana, odnosi se isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 7.

U članu 39a stav 6. briše se.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 6. i 7.

Posle dosadašnjeg stava 8, koji postaje stav 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

„Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod organa nadležnog za poslove energetike i bavi se prodajom na malo derivata nafte, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte.”

Član 8.

Posle člana 39a dodaju se čl. 39b i 39v, koji glase:

„Član 39b

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

Član 39v

Ako obveznik ostvari refakciju plaćene akcize iz člana 39b ovog zakona u industrijske svrhe, nema pravo na umanjenje obračunate akcize iz člana 20. ovog zakona.”

Član 9.

U članu 40a stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine

u iznosu od 45,00 din/pak;”.

Posle tačke 2) dodaju se tač. 3) do 8), koje glase:

„3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2014. godine

u iznosu od 47,00 din/pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine

u iznosu od 49,00 din/pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2015. godine

u iznosu od 51,00 din/pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2015. godine

u iznosu od 53,50 din/pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine

u iznosu od 56,00 din/pak;

8) od 1. jula 2016. godine u iznosu od 58,50 din/pak.”.

Član 10.

U članu 40v stav 2. reči: „od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije””, zamenjuju se rečima: „od dana određenog u aktu Vlade”.

Član 11.

U članu 40d stav 1. menja se i glasi:

„Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403) plaća se akciza po stopi od, i to:

do 31. decembra 2012. godine 35%;

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine 37%;

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 39%;

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine 41%;

od 1. januara 2016. godine 43%.”.

Član 12.

Do 31. decembra 2014. godine akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i  ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Član 13.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), član 27. briše se.

Član 14.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na kafu i cigarete izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 1. ovog zakona izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 5. ovog zakona izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, kao i obezbeđivanje stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Polazeći od potrebe da se oporezivanje akcizom derivata nafte i duvanskih proizvoda prilagode promenama koje će nastupiti usled započetog procesa pridruživanja Republike Srbije EU, kao i drugim međunarodnim organizacijama (STO i dr), postojeći pravni okvir trebalo bi urediti na način kojim bi se obezbedila dugoročna izvesnost akcizne politike, utvrđivanjem iznosa, odnosno stopa akcize na derivate nafte i duvanske proizvode do 2016. godine, uz istovremeno očuvanje stabilnosti budžetskih prihoda od akciza na derivate nafte i duvanske proizvode i transparentnost oporezivanja navedenih proizvoda. Stabilnost budžetskih prihoda obezbediće se, kada je reč o oporezivanju akcizom duvanskih proizvoda, kroz uspostavljanje optimalnog odnosa specifične i proporcionalne komponente akcize, po periodima primene. Na ovaj način svode se na najmanju meru negativne posledice koje po visinu prihoda od akciza može imati i smanjenje ukupnog tržišta, a što je jedna od očekivanih posledica sprovođenja Okvirne konvencije o kontroli duvana. U cilju povećanja ukupnog akciznog opterećenja cigareta, a imajući u vidu da prema opštem pravilu Direktive Saveta 2011/64/EU od 21. juna 2011. godine o strukturi i akciznim stopama koje se primenjuju na duvanske prerađevine od 1. januara 2011. godine – kodifikacija (Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco – codification), ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + ad valorem akciza) ne sme biti ispod 57% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i da ukupna akciza ne može biti niža od 64€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, ovim zakonom, predlaže se povećanje specifične komponente akcize, po periodima primene.

Takođe, cilj predloženog zakonskog rešenja, kada je u pitanju oporezivanje akcizom derivata nafte, je postepeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulja i TNG, koji se koriste za pogon putničkih automobila, tako da bi se u narednom periodu iznos akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačio, s tim da bi iznos akcize na TNG, kao ekološko gorivo, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži.

Pored toga, harmonizacija akcizne politike ispoljava se u daljem usaglašavanju sa sistemom oporezivanja akcizom derivata nafte u Evropskoj uniji sa Direktivom o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine (Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity), u smislu oporezivanja derivata nafte u zavisnosti od namene korišćenja istih. Imajući u vidu da evropsko zakonodavstvo podstiče primenu različitih oslobađanja ili sniženih stopa oporezivanja za korišćenje energenata za industrijske svrhe, ovim zakonom predlaže se propisivanje refakcije plaćene akcize na pojedine derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, odnosno kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije.

Takođe, vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1. Ovim članom propisiju se iznosi akcize na derivate nafte, po periodima primene. Pored toga, propisiju se da kupac – krajnji korisnik derivata nafte, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte snosi trošak punog iznosa akcize, ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste. Takođe, propisuju se iznosi do kojih se vrši umanjenje plaćene akcize u zavisnosti od namene korišćenja tih derivata nafte.

Uz član 2. Ovim članom propisiju se da se na svaki proizvod iz člana 9. stav 2. tačka 1) Zakona o akcizama, koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo, plaća akciza u zavisnosti od klasifikacije istog.

Uz član 3. Ovim članom propisuje se da minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) iznosi 100% akcize iz člana 40d Zakona o akcizama utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali da utvrđena minimalna akciza ne može biti manja od:

– 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

– 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

– 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

– 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

Uz član 4. Ovim članom briše se odredba koja propisuje oslobođenje od plaćanja akcize.

Uz član 5. Ovim članom vrši se preciziranje odredbe koja se odnosi na umanjenje obračunate akcize.

Uz član 6. Pecizira se odredba da se u slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b Zakona o akcizama, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. tog člana, odnosi isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

Uz član 7. Ovim članom definiše se pojam ovlašćenog distributera, tako da se u smislu ovog zakona, smatra da je ovlašćeni distributer lice koje je registrovano kod organa nadležnog za poslove energetike i bavi se prodajom na malo derivata nafte, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte. Takođe, ovim članom vrši se i pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 8. Ovim članom propisuje se da pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S) koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize. Takođe, propisuje se da ministar nadležan za poslove finansija propisuje bliže uslove, način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize. Pored toga, propisuje se da ako obveznik ostvari refakciju plaćene akcize iz člana 39b ovog zakona u industrijske svrhe, nema pravo na umanjenje obračunate akcize iz člana 20. ovog zakona.

Uz član 9. Utvrđuju se specifični iznosi akcize na cigarete, po periodima primene, tako da se na cigarete plaća specifična akciza, po periodima primene, i to:

– do 30. juna 2013. godine u iznosu od 43,00 din/pak;

– od 1. jula do 31. decembra 2013. godine u iznosu od 45,00 din/pak; – od 1. januara do 30. juna 2014. godine u iznosu od 47,00 din/pak; – od 1. jula do 31. decembra 2014. godine u iznosu od 49,00 din/pak;

– od 1. januara do 30. juna 2015. godine u iznosu od 51,00 din/pak; – od 1. jula do 31. decembra 2015. godine u iznosu od 53,50 din/pak; – od 1. januara do 30. juna 2016. godine u iznosu od 56,00 din/pak; – od 1. jula 2016. godine u iznosu od 58,50 din/pak.

Uz član 10. Ovim članom vrši se preciziranje odredbe koja reguliše vreme početka primene usklađenih iznosa akcize na cigarete i cigare i cigarilose.

Uz član 11. Ovim članom propisiju se stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine po periodima primene, tako da se akciza plaća po stopi, i to:

– do 31. decembra 2012. godine od 35%;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine od 37%;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine od 39%;

– u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine od 41%;

– od 1. januara 2016. godine od 43%.

Uz član 12. Ovim članom propisuje se da se do 31. decembra 2014. godine akciza ne plaća na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i  ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar), kao i na tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Uz član 13. Ovim članom propisuje se da se briše član 27. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12).

Uz član 14. Ovim članom popisuje se će se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na kafu i cigarete izvršiti u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini, usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini. Prvo usklađivanje iznosa akcize za refakciju akcize na derivate nafte izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Uz član 15. Ovim članom propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se stvore uslovi za realizaciju planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza u republičkom budžetu.

    VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da se što pre otpočne sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom u cilju stvaranja uslova za adekvatno poslovanje privrednih subjekata u oblasti industrije.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženim izmenama zakona (povećanjem specifične akcize na cigarete po periodima primene), stvaraju se uslovi za povećanje prihoda po osnovu akcize u republičkom budžetu. Uzimajući u obzir elemente koji opredeljuju strukturu akciznog opterećenja cigareta, shodno predmetnim izmenama, obezbediće se održivost prihoda, imajući u vidu da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta, kao i da bi se na ovaj način tržište štitilo od jeftinijih cigareta lošeg kvaliteta. Po tom osnovu, procenjuje se porast prihoda po osnovu akciza u visini od 38 milijardi dinara u periodu od 2013. do 2016. godine, dok se za 2014. i 2015. godinu procenjuje porast prihoda od akcize derivate nafte od 6 milijardi dinara.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Proizvođači i uvoznici derivata nafte imaće obavezu plaćanja više akcize, imajući u vidu da je ovim zakonom predloženo postepeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulje i TNG-a koji se koriste za pogon putničkih automobila, tako da bi se u narednom periodu iznos akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačio, s tim da bi iznos ackize na TNG, kao ekološko gorivo, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži. Takođe, obveznici akcize na duvanske prerađevine, i to na cigarete (čije tržište čini oko 97% ukupnog tržišta svih duvanskih prerađevina) imaće obavezu plaćanja nominalno više ukupne akcize, kao i obveznici akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predlaganje iznosa akcize na derifate nafte i cigarete može uticati na rast maloprodajnih cena ovih proizvoda od 2014. godine, odnosno 2016. godine, s obzirom da je zakonom predloženo da se prvo naredno usklđivanje iznosa akcize na ciggarete izvrši u 2014. godini, odnosno da se usklađivanje iznosa ackize na derivate nafte izvrši u 2016. godini. Predložena zakonaska rešenja mogla bi da dovedu do povećanja maloprodajnih cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, imajući u vidu da je od 2013. godine predloženo postupno povećanje stope akcize na ove proizvode.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predloženim izmenama zakona obezbediće se, sagledavajući celokupan period, rast budžetskih prihoda. Osim toga, ovim merama vrši se postepeno usklađivanje sa obavezujućim propisima EU kada je reč o minimalnom akciznom opterećenju akciznih proizvoda.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene i dopune zakona imaju neutralan efekat kada je reč o stvaranju novih privrednih subjekata, ali imaju efekat na formiranje različitih maloprodajnih cena cigareta, shodno cenovnoj politici svakog privrednog subjekta na tržištu i njegovoj ekonomskoj poziciji na tržištu, čime se podstiče i konkurentnost na tržištu.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija i privrede, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA

KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Derivati nafte

Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00) 55,00 din/lit;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11) 49,60 din/lit;

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00) 42,00 din/lit;

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) 62,00 din/kg;

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) 30,00 din/kg;

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99) 62,00 din/kg.

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac-krajnji korisnik derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 5) i 6) ovog člana, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa članom 39a ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste.

Kupac-krajnji korisnik derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 5) i 6) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu-krajnjem korisniku derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 5) i 6) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2012. godine 37,00 din/lit;

u periodu od 1. januara 2013. godine 39,50 din/lit;

(2) kao motorno gorivo za pogon brodova za

prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju 2,50 din/lit;

(3) kao motorno gorivo za

poljoprivredne svrhe 2,50 din/lit;

(4) za grejanje 2,50 din/lit.

2) za tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe

za prevoz lica i stvari 19,21 din/kg;

(2) za grejanje 4,40 din/kg;

3) za ostale derivate nafte koji se dobijaju

od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije

do 380°S a koji se koriste

u industrijske svrhe 0 din/kg.

Na biogoriva koja su tečna ili gasovita goriva za pogon motornih vozila proizvedena iz biomase ne obračunava se i ne plaća akciza.

„ČLAN 9.

NA DERIVATE NAFTE AKCIZA SE PLAĆA U SLEDEĆIM IZNOSIMA, I TO NA:

OLOVNI BENZIN (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2710 12 51 00 I 2710 12 59 00) 55,00 DIN/LIT;

BEZOLOVNI BENZIN (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 I 2710 20 90 11)

– DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE 49,60 DIN/LIT; – OD 1. JANUARA 2014. GODINE 50,00 DIN/LIT;

GASNA ULJA (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 I 2710 20 19 00)

– DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE 42,00 DIN/LIT; – U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE 46,00 DIN/LIT; – OD 1. JANUARA 2015. GODINE 50,00 DIN/LIT;

4) KEROZIN (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2710 19 21 00 I 2710 19 25 00) 62,00 DIN/KG;

5) TEČNI NAFTNI GAS (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2711 12 11 00 DO 2711 19 00 00)

– DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE 30,00 DIN/KG; – U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE 35,00 DIN/KG; – OD 1. JANUARA 2015. GODINE 40,00 DIN/KG;

6) OSTALE DERIVATE NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJE IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°S (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 I 2710 20 90 99) 62,00 DIN/KG.

DERIVATIMA NAFTE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE I:

1) SVAKI PROIZVOD KOJI SE PRODAJE I UPOTREBLJAVA KAO POGONSKO GORIVO;

2) ADITIVI, ODNOSNO EKSTENDERI KOJI SU KAO TAKVI DEKLARISANI ZA DODAVANJE U POGONSKA GORIVA.

KUPAC – KRAJNJI KORISNIK DERIVATA NAFTE IZ STAVA 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG ČLANA, KROZ KUPOPRODAJNU CENU DERIVATA NAFTE SNOSI TROŠAK PUNOG IZNOSA AKCIZE KOJI JE PROPISAN STAVOM 1. OVOG ČLANA ALI OSTVARUJE PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE U SKLADU SA ČL. 39A I 39B OVOG ZAKONA U ZAVISNOSTI OD NAMENE ZA KOJE SE DERIVATI NAFTE KORISTE.

KUPAC – KRAJNJI KORISNIK DERIVATA NAFTE IZ STAVA 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG ČLANA, OSTVARUJE PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE U IZNOSU KOJI PREDSTAVLJA RAZLIKU IZNOSA UTVRĐENOG U STAVU 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG ČLANA I IZNOSA AKCIZE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA.

KUPCU – KRAJNJEM KORISNIKU DERIVATA NAFTE IZ STAVA 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG ČLANA IZNOS DO KOJEG SE UMANJUJE PLAĆENA AKCIZA PREMA NAMENI JE:

1) ZA GASNA ULJA IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA KOJA SE KORISTE:

(1) KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, I TO: – DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE 37,00 DIN/LIT; OD 1. JANUARA 2013. GODINE 39,50 DIN/LIT; (2) KAO MOTORNO GORIVO ZA POGON BRODOVA ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU (3) KAO MOTORNO GORIVO ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE 2,50 DIN/LIT; 2,50 DIN/LIT; (4) ZA GREJANJE 2,50 DIN/LIT; (5) KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE 0 DIN/LIT; (6) U INDUSTRIJSKE SVRHE 0 DIN/LIT.

2) ZA KEROZIN IZ STAVA 1. TAČKA 4) OVOG ČLANA KOJI SE KORISTI U INDUSTRIJSKE SVRHE 0 DIN/LIT.

3) ZA TEČNI NAFTNI GAS IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA KOJI SE KORISTI:

(1) KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI, I TO: – DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE 19,21 DIN/KG; OD 1. JANUARA 2013. GODINE 20,50 DIN/KG; (2) ZA GREJANJE 4,40 DIN/KG; (3) U INDUSTRIJSKE SVRHE 0 DIN/KG.

4) ZA OSTALE DERIVATE NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJE IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°S A KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE 0 DIN/KG.

NA BIOGORIVA KOJA SU TEČNA ILI GASOVITA GORIVA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PROIZVEDENA IZ BIOMASE NE OBRAČUNAVA SE I NE PLAĆA AKCIZA.

Član 9a

NA SVAKI PROIZVOD IZ ČLANA 9. STAV 2. TAČKA 1) OVOG ZAKONA, KOJI SE PRODAJE I UPOTREBLJAVA KAO POGONSKO GORIVO, PLAĆA SE AKCIZA U ZAVISNOSTI OD KLASIFIKACIJE ISTOG, SAGLASNO ČLANU 9. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Akciza za aditive i ekstendere koji su dodati derivatima nafte jednaka je akcizi propisanoj za derivate nafte kojem su dodati.

Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender derivatima nafte plaća se akciza kao da se radi o derivatima nafte.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove energetike objavljuju listu aditiva, odnosno ekstendera iz člana 9. stav 2. tačka 2) ovog zakona. ”

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;

2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

2) DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) – 100% AKCIZE IZ ČLANA 40D OVOG ZAKONA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ALI NE MANJE OD:

– 55% MINIMALNE AKCIZE NA 1.000 KOMADA CIGARETA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, I TO U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE;

– 60% MINIMALNE AKCIZE NA 1.000 KOMADA CIGARETA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, I TO U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE;

– 65% MINIMALNE AKCIZE NA 1.000 KOMADA CIGARETA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, I TO U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE;

– 70% MINIMALNE AKCIZE NA 1.000 KOMADA CIGARETA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, I TO OD 1. JANUARA 2016. GODINE.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene i minimalne akcize iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.

Predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 7. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Vlada će urediti način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 8. ovog člana.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz st. 4. i 7. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

koje izvozi proizvođač;

koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

derivate nafte koje prodaje proizvođač, odnosno uvoznik, a čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5) derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 6) ovog zakona koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim proizvodnim kapacitetima;

6) gorivo za mlazne motore – kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe;

6a) cigarete, odnosno alkoholna pića koje je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležene su kontrolnim akciznim markicama.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 2. podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Bliže uslove, način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).

Umanjenje obračunate akcize

Član 20.

Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji su kao reprodukcioni materijal upotrebljeni A KOJI SE KAO REPRODUKCIONI MATERIJAL UPOTREBLJAVAJU u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza.

Reprodukcionim materijalnom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Član 31a

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete (u daljem tekstu: promena akcize) na dan primene novog iznosa akcize, izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izuzetno od odredaba čl. 3, 21. i 21a ovog zakona, proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da nakon dostavljanja obaveštenja Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovca na veliko, obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane u skladu sa stavom 1. ovog člana, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u prethodnom polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta iz stava 3. ovog člana obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan shodno propisu koji uređuje proizvodnju i promet duvanskim proizvodima, podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90. U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u „Službenom glasniku Republike Srbije” do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona na prosečnu maloprodajnu cenu cigareta u prethodnom polugodištu po svakoj robnoj marki cigareta, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije” i važećeg, novog iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona koja se primenjuje na osnovicu koju čini najviša objavljena maloprodajna cena cigareta u „Službenom glasniku Republike Srbije” od dana nakon promene iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

U SLUČAJU PROMENE MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE, KADA NE DOLAZI ISTOVREMENO I DO PROMENE IZNOSA, ODNOSNO STOPE AKCIZE IZ ČL. 40A I 40B OVOG ZAKONA, OBAVEZA PLAĆANJA RAZLIKE AKCIZE NA KOLIČINU UTVRĐENU U STAVU 3. OVOG ČLANA, ODNOSI SE ISKLJUČIVO NA ROBNE MARKE CIGARETA KOD KOJIH JE OBRAČUNATA AKCIZA PRIMENOM VAŽEĆIH IZNOSA, ODNOSNO STOPA AKCIZE IZ ČL. 40A I 40B OVOG ZAKONA, MANJA OD IZNOSA NOVOUTVRĐENE MINIMALNE AKCIZE.

Izuzetno od člana 23. ovog zakona, obveznik akcize obračunatu akcizu iz stava 3. ovog člana uplaćuje najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji.

Član 39a

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, koje se kao motorno gorivo koristi u poljoprivredne svrhe, ostvaruje poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra u skladu sa propisom kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava, do količina potrebnih za obradu zemljišta.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) ovog zakona, koje se koristi za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 6) ovog zakona, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača i da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, ostvaruje lice koje motorno gorivo koristi za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESTE LICE KOJE JE REGISTROVANO KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ENERGETIKE I BAVI SE PRODAJOM NA MALO DERIVATA NAFTE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PROMET DERIVATA NAFTE.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

ČLAN 39B

KUPAC – KRAJNJI KORISNIK KOJI DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG ZAKONA, KORISTI KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE, MOŽE OSTVARITI REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TE DERIVATE NAFTE, POD USLOVOM DA TE DERIVATE NAFTE NABAVLJA OD UVOZNIKA, ODNOSNO PROIZVOĐAČA, DA JE NA TE DERIVATE NAFTE UVOZNIK, ODNOSNO PROIZVOĐAČ PLATIO PROPISANI IZNOS AKCIZE I DA JE KUPAC – KRAJNJI KORISNIK PLATIO RAČUN U KOME JE ISKAZAN OBRAČUNATI IZNOS AKCIZE.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKO GORIVO U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE, OSTVARUJE LICE KOJE SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBLAST ENERGETIKE BAVI PROIZVODNJOM ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG ZAKONA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, OSTVARUJE LICE KOJE TE DERIVATE NAFTE KORISTI ZA INDUSTRIJSKE SVRHE.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA BLIŽE PROPISUJE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IZ OVOG ČLANA I UTVRĐUJE LISTU GASNIH ULJA KOJA SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 39V

AKO OBVEZNIK OSTVARI REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IZ ČLANA 39B OVOG ZAKONA U INDUSTRIJSKE SVRHE, NEMA PRAVO NA UMANJENJE OBRAČUNATE AKCIZE IZ ČLANA 20. OVOG ZAKONA.

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. oktobra 2012. godine do

30. juna 2013. godine u iznosu od 43,00 din/pak;

2) od 1. jula 2013. godine u iznosu od 45,00 din/pak.

2) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE

U IZNOSU OD 45,00 DIN/PAK;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2014. GODINE

U IZNOSU OD 47,00 DIN/PAK;

4) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE

U IZNOSU OD 49,00 DIN/PAK;

5) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2015. GODINE

U IZNOSU OD 51,00 DIN/PAK;

6) U PERIODU OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE

U IZNOSU OD 53,50 DIN/PAK;

7) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2016. GODINE

U IZNOSU OD 56,00 DIN/PAK;

8) OD 1. JULA 2016. GODINE U IZNOSU OD 58,50 DIN/PAK.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40v

Dinarski iznosi akcize iz čl. 40a i 40g ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” OD DANA ODREĐENOG U AKTU VLADE.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403) plaća se akciza po stopi od 35%.

NA DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE (TARIFNI BROJ NOMENKLATURE CT 2403) PLAĆA SE AKCIZA PO STOPI OD, I TO:

1) DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE 35%;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE 37%;

3) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE 39%;

4) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE 41%;

5) OD 1. JANUARA 2016. GODINE 43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

ČLAN 12.

DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE AKCIZA SE NE PLAĆA NA DERIVATE NAFTE, I TO NA:

1) TEČNI NAFTNI GAS (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2711 12 11 00 DO 2711 19 00 00) I OSTALE DERIVATE NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJE IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°S (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 I 2710 20 90 99), KOJI SE KORISTE KAO SIROVINA I ENERGENTI U PROCESIMA FRAKCIONE DESTILACIJE RADI DALJE POLIMERIZACIJE, PARNOG KREKOVANJA I  EKSTRAKCIJE BUTADIENA, KAO I NA PROIZVODE KOJI SE DOBIJAJU IZ PROCESA FRAKCIONE DESTILACIJE RADI DALJE POLIMERIZACIJE, PARNOG KREKOVANJA, EKSTRAKCIJE BUTADIENA I PROIZVODNJE MTBE (METIL TERCIJALNI BUTIL ETAR);

2) TEČNI NAFTNI GAS I TO ZA LAKE UTEČNJENE UGLJOVODONIKE IZ TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 2711 19 00 00 U SLUČAJU KADA SE KAO SIROVINE KORISTE U PROIZVODNJI TEČNOG NAFTNOG GASA I PRIMARNOG BENZINA U PROCESIMA SEPARACIJE.

ČLAN 13.

U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 93/12), ČLAN 27. BRIŠE SE.

ČLAN 14.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA KAFU I CIGARETE IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2014. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 1. STAV 1. OVOG ZAKONA IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2016. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2015. GODINI.

PRVO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 1. STAV 5. OVOG ZAKONA IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2014. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI.

ČLAN 15.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Član 37. SSP-a i član 100. SSP-a, kao i član 22. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

2008-1

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 110. i 111. Ugovora o funkcionisanju EU – potpuno usklađeno.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine– delimično usklađen

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

Direktiva Saveta 2011/64/EEZ od 21. juna 2011. godine o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine – delimično usklađen

Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Odredbe Zakona o akcizama koje propisuju visinu specifične i proporcionalne akcize na cigarete su delimično usklađene sa Direktivom Saveta br. 2011/64/EEZ, s obzirom da je u zemljama EU propisan mešovit sistem akcize (specifična akciza + ad valorem akciza), kao i u Republici Srbiji. S tim u vezi, proizilazi da je domaće zakonodavsto usaglašeno sa sistemom oporezivanja akcizom cigareta sa zemljama EU. Prema opštem pravilu Direktiva Saveta br. 2011/64/EEZ najniže akcizno opterećenje na 1000 komada cigareta iznosi 64€, a procenat ukupnog akciznog opterećenja na kategoriju cigareta sa prosečnom ponderisanom maloprodajnom cenom, prema pomenutom opštem pravilu, iznosi 57%. U Republici Srbiji, prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama visina ukupnog akciznog opterećenja delimično je usaglašena sa opštim pravilom iz pomenute direktive, pri čemu će visina ukupnog akciznog opterećenja na cigarte biti predmet daljeg usaglašavanja u narednom periodu.

Ovim zakonom predlaže se da akcizom oporezuju olovni i bezolovni benzini, gasna ulja, kerozin i tečni naftni gas, kao i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S, a što je u saglasnosit sa Direktivom 2003/96/EZ. Predmetim izmenama Zakona o akcizama nisu obuhvaćeni ostali energenti i električna energija kao predmet oporezivanja akcizom, pri ćemu će isti biti predmet daljeg usaglašavanja sa stanardima EU u narednom periodu.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

U skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Odredbe čl. 1, 3, 8, 9. i 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama su predmet usaglašavanja sa standardima Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava EU su u postupku prevođenja na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis je u postupku prevođenja na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva Saveta 2011/64/EEZ od 21. juna 2011. godine o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco 32011L0064 3.Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede 15. novembar 2012. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMADRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO EXCISE LAW 2008-1 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 10. Propisuje se visina minimalne akcize na cigarete. Direktiva 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energijeCouncil Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity 32003L0096 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede 15. novembar 2012. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMADRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW 2008-1 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

7.1. Aneks I

Tabela A. |Propisuje minimalni nivo oporezivanja koji važi za motorna goriva. Minimalni iznosi akciza definisani su u Aneksu I Tabeli A, prema kome od 1. januara 2010. godine minimalna akciza na motorna goriva iznosi za (u evrima na 1.000l/1000kg/gigadžul):

– olovni bezin 421

-bezolovni benzin 359

-lako dizel gorivo 330

-kerozin 330

-tečni naftni gas 125

-zemni gas 2,6 |1. |Propisuje da se na derivate nafte akciza plaća u sledećim iznosima (u dinarima na 1l/kg), i to na:

– olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00) 55,00 din/lit;

– bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11) , po periodima primene: do 31. decembra 2013. god – 49,60 din/lit, a od 1. januara 2014. god – 50,00 din/lit. – gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00) do 31. decembra 2013. god – 42,00 din/lit; od 1. januara do 31. decembra 2014. god – 46,00 din/lit. i od 1. janaura 2015. god. – 50, 00 din/lit. – kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) 62,00 din/kg;

– tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) do 31. decembra 2013. god – 30,00 din/kg; od 1. januara do 31. decembra 2014. god – 35,00 din/kg. i od 1. janaura 2015. god. – 40, 00 din/kg.

-ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99) – 62,00 din/kg.

| |Zakon o akcizama ne odstupa od komunitarnih zahteva u pogledu visine minimalne akcize na naftne derivate. Međutim, Zakonom o akcizama nije predviđeno akcizno opterećenje ostalih energenata i električne einergije. |Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

      | |8. Aneks I

Tabela B. |Propisuje minimalni nivo oporezivanja koji se primenjuje na proizvode koji se koriste kao motorno gorivo u industrijske i komercijalne svrhe za poljoprivredu, šumarstvo, uzgoj riba, javne radove, stacionarne motore i dr. |1. i 8. |Propisuje se da kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, odnosno u industrijske svrhe, kao i za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte do iznosa propisanih zakonom.

|delimično usklađeno |Zakonom o akcizama

propisuje se pravo na refakciju plaćene akcize na energetska goriva koja se koriste u proizvodnji električne i toplotne energije, kao i u industrijske svrhe. |Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |9. Aneks I

Tabela C. |Propisuje minimalni nivo oporezivanja koji se primenjuju na lož ulje i električnu energiju |1. i 8. |Propisuje se da kupac – krajnji korisnik koji gasno ulje u koje spada lož ulje koristi kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, odnosno u industrijske svrhe, kao i za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte do iznosa propisanih zakonom.

|delimično usklađeno |Prema Zakonu o akcizama električna energija nije predmet oporezivanja akcizom, ali Zakona o akcizama propisano je oporezivanje gasnih ulja u koje spada lož ulje. |Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |Ostali članovi Direktiva nisu relevantni za narmativnu uređenost Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama | | |

| | | | | |

Ostavite komentar