Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 i 43/11), u članu 6. stav. 2. tač. 1) i 2) brišu se.

Član 2.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;

2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene i minimalne akcize iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.

Predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 7. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Vlada će urediti način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 8. ovog člana.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz st. 4. i 7. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Član 3.

U članu 18. stav 2. reči: „nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo)” brišu se.

Član 4.

U članu 20a stav 1. tačka 1) posle reči: „dao akciznu dozvolu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno otpremaju u carinsko skladište u skladu sa carinskim propisima”.

U tački 2) posle reči: „akcizno skladište” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u carinsko sladište u skladu sa carinskim propisima”.

Član 5.

U članu 21. stav 2. tačka 1) posle reči: „nema akciznu dozvolu” dodaju se zapeta i reči: „osim otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište u skladu sa carinskim propisima”.

U tački 2) posle reči: „drugo akcizno skladište” dodaju se zapeta i reči: „odnosno u carinsko skladište u skladu sa carinskim propisima”.

Član 6.

U članu 22a tačka 2) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tačka 3) briše se.

Član 7.

U članu 30. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: „iz st. 2. i 5.” zamenjuju se rečima: „iz st. 2. i 4.”.

Član 8.

U članu 40a stav 1. menja se i glasi:

„Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine u iznosu od 33,00 din/pak;

2) od 1. januara 2013. godine u iznosu od 37,00 din/pak.”

Član 9.

U članu 40b stav 1. menja se i glasi:

„Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi, i to:

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine od 34%;

od 1. januara 2013. godine od 33%.”

Član 10.

U članu 43. stav 2. briše se.

Član 11.

Izuzetno od člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na cigarete od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i minimalna akciza na cigarete na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi 71,00 din/pak.

Izuzetno od odredbe člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) i minimalna akciza na ove duvanske prerađevine na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi i to: za rezani duvan 2.100 din/kg; za duvan za lulu 4.200 din/kg; za duvan za žvakanje 140 din/kg; za burmut 5.800 din/kg.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 2. ovog zakona, izvršiće se do 31. jula 2012. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine.

Član 12.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2013. godine indeksom potrošačkih cena u 2012. godini.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2012. godine.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, smanjenje pojava sive ekonomije u prometu cigareta i samim tim, obezbeđivanje stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Harmonizacija akcizne politike ispoljava se, pre svega, u daljem usaglašavanju sa sistemom oporezivanja cigareta akcizom u Evropskoj uniji, u smislu povećanja ukupnog akciznog opterećenja cigareta, imajući u vidu da prema opštem pravilu iz Direktive Saveta broj 2011/64 od 21. juna 2011. godine ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + proporcionalna akciza) ne sme biti ispod 57% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i da ukupna akciza ne može biti niža od 64€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene. S tim u vezi, ovim zakonom, a u skladu sa pomenutom direktivom EU, uvodi se institut prosečne ponderisane maloprodajne cene, umesto instituta najpopularnije cene, kao osnovice za obračunavanje minimalne akcize. Takođe, ovim zakonom, predlaže se izmena postojećeg sistema oporezivanja cigareta akcizom, u smislu povećanja specifične akcize, uz smanjenje ad valorem akcize, čime se obezbeđuje dalje približavanje pomenutim standardima EU. Na ovaj način stvoriće se uslovi za dalje obezbeđenje povećanja prihoda od akcize na cigarete, s obzirom da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta. Istovremeno, na ovaj način, tržište se štiti od jeftinijih cigareta lošeg kvaliteta, čime se utiče na smanjenje potrošnje cigareta i sprovodi Okvirna konvencije o kontroli duvana. Utvrđivanjem akcizne strukture na cigarete do 2013. godine i dalje, svim učesnicima na tržištu garantuje se stabilnost i predvidivost, a što, kao očekivanu posledicu, treba da ima održivost investicija i zaposlenosti u domaćoj duvanskoj industriji.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom vrši se usaglašavanje sa propisima iz oblasti poljoprivrede, u smislu da proizvođač alkoholnog pića može biti samo lice koje je s tim u vezi registrovano.

Uz član 2.

Ovim članom uvodi se institut prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), umesto do sada propisanog instituta najpopularnije cene, kao osnovice za obračunavanje minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut). Predlaže se da minimalna akciza na cigarete iznosi 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b Zakona o akcizama utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, kao i da minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) iznosi 100% akcize iz člana 40d Zakona o akcizama, utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina. Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji u prethodnom polugodištu, a prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji u prethodnom polugodištu.

Uz član 3.

Vrši se pravno- tehnička redakcija teksta.

Uz čl. 4. i 5.

Predlaže se da se nastanak poreske obaveze po osnovu akcize utvrdi na poseban način u smislu da se u slučaju kada se akcizni proizvodi otpremaju iz proizvodnog pogona, odnosno akciznog skladišta u carinsko skladište, obaveza po osnovu akcize nastaje u momentu napuštanja akciznog proizvoda iz carinskog skladišta.

Uz čl. 6, 7. i 10.

Vrši se usaglašavanje sa predloženim izmenama u Predlogu zakona (izmene ugrađene u članu 1. Predloga zakona).

Uz čl. 8. i 9.

Predlažu se novi iznosi po osnovu specifične i ad valorem akcize na cigarete proizvedene u zemlji i iz uvoza, po periodima primene do 2013. godine, i dalje.

Uz član 11.

Predlaže se da, izuzetno od odredbe člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na cigarete od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i minimalna akciza na cigarete na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi 71,00 din/pak. Takođe, predlaže se da, izuzetno od odredbe člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) i minimalna akciza na ove duvanske prerađevine na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi i to, za rezani duvan 2.100 din/kg; za duvan za lulu 4.200 din/kg; za duvan za žvakanje 140 din/kg; za burmut 5.800 din/kg.

Predlaže se da se prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa ovim zakonom, izvrši do 31. jula 2012. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine.

Uz član 12.

Predlaže se da se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvrši u januaru 2013. godine indeksom potrošačkih cena u 2012. godini.

Uz član 13.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2012. godine.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

            V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se stvore uslovi za realizaciju planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza u republičkom budžetu.

   

VI ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženim izmenama zakona (neznatnim povećanjem specifične akcize na cigarete u 2012. godini, uvođenjem novog instituta za utvrđivanje iznosa minimalne akcize po osnovu prosečne ponderisane maloprodajne cene, koji podrazumeva i podizanje nivoa minimalne akcize na cigarete i druge duvanske prerađevine) stvaraju se uslovi za povećanje iznosa po osnovu akcize u republičkom budžetu. Uzimajući u obzir elemente koji opredeljuju strukturu akciznog opterećenja cigareta, shodno predmetnim izmenama, obezbediće se održivost prihoda, imajući u vidu da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta, kao i da bi se na ovaj način tržište štitilo od jeftinijih cigareta lošeg kvaliteta. Po tom osnovu, procenjuje se porast prihoda po osnovu akciza u visini od oko jedne milijarde dinara u 2012. godine.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Proizvođači i uvoznici cigareta (čije tržište čini oko 97% ukupnog tržišta svih duvanskih prerađevina) imaće obavezu plaćanja nominalno više ukupne akcize.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predlaganje viših iznosa akcize na cigarete može uticati na rast maloprodajnih cena cigareta.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predloženim izmenama Zakona obezbediće se, sagledavajući celokupan period, rast budžetskih prihoda. Osim toga, ovim merama vrši se postepeno usklađivanje sa obavezujućim propisima EU kada je reč o minimalnom akciznom opterećenju maloprodajnih cena ovih proizvoda.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene i dopune Zakona imaju neutralan efekat kada je reč o stvaranju novih privrednih subjekata, ali imaju efekat na formiranje različitih maloprodajnih cena cigareta, shodno cenovnoj politici svakog privrednog subjekta na tržištu i njegovoj ekonomskoj poziciji na tržištu, čime se podstiče i konkurentnost na tržištu.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o ovom zakonu?

Tokom rada na ovom zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

6. Koje će se mere tokom primene ovog zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem ovog zakona namerava?

Ministarstvo finansija, kao obrađivač ovog zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina, kako bi se obezbedila pravilna primene ovog zakona u celini.

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1) fizičko lice – proizvođač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvođača alkoholnog pića;

3) (brisana);

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ;

6) pravno lice, odnosno preduzetnik koji proda tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.

Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom;

2) cigare i cigarilose -100% akcize iz člana 40g ovog zakona utvrđene za kategoriju cigara i cigarilosa sa najpopularnijom cenom;

3) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina sa najpopularnijom cenom.

Najpopularnija cena iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u prethodnom polugodištu.

Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.

Predlog iznosa najpopularnijih cena iz stava 6. ovog člana, Uprava podnosi na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u prethodnom polugodištu u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje ovih duvanskih prerađevina u tom polugodištu.

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 7. ovog člana.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz st. 4. i 6. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

ČLAN 10.

NA DUVANSKE PRERAĐEVINE (CIGARETE, CIGARE, CIGARILOSE, DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE) PLAĆA SE AKCIZA UTVRĐENA ODREDBAMA ČL. 40A, 40B, 40G I 40D OVOG ZAKONA, OSIM NA DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SLUŽE ZA TESTIRANJE KONTROLE KVALITETA PROIZVODA.

CIGARETAMA, CIGARAMA, CIGARILOSIMA, DUVANOM ZA PUŠENJE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA SMATRAJU SE DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SE PROIZVODE I STAVLJAJU U PROMET KAO TAKVA VRSTA PRERAĐEVINA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PROIZVODNJA I PROMET DUVANA I DUVANSKIH PRERAĐEVINA.

AKO JE OBRAČUNATA AKCIZA NA CIGARETE, DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE, KOJA JE PROPISANA U ODREDBAMA ČL. 40A, 40B I 40D OVOG ZAKONA, MANJA OD MINIMALNE AKCIZE UTVRĐENE OVIM ZAKONOM, PLAĆA SE MINIMALNA AKCIZA.

MINIMALNA AKCIZA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA IZNOSI, I TO NA:

1) CIGARETE – 100% UKUPNE AKCIZE IZ ČL. 40A I 40B OVOG ZAKONA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA;

2) DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) – 100% AKCIZE IZ ČLANA 40D OVOG ZAKONA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA.

PROSEČNA PONDERISANA MALOPRODAJNA CENA IZ STAVA 4. TAČKA 1) OVOG ČLANA IZRAČUNAVA SE STAVLJANJEM U ODNOS UKUPNE VREDNOSTI SVIH CIGARETA KOJE SU PUŠTENE U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA, SA UKUPNOM KOLIČINOM CIGARETA PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PRETHODNOM POLUGODIŠTU.

PROSEČNA PONDERISANA MALOPRODAJNA CENA IZ STAVA 4. TAČKA 2) OVOG ČLANA IZRAČUNAVA SE STAVLJANJEM U ODNOS UKUPNE VREDNOSTI CELOKUPNOG DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA, SA UKUPNOM KOLIČINOM DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PRETHODNOM POLUGODIŠTU.

VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA (U DALJEM TEKSTU: MINISTARSTVO), POLUGODIŠNJE UTVRĐUJE, I TO DO 31. JANUARA, ODNOSNO DO 31. JULA TEKUĆE GODINE, IZNOSE PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE I MINIMALNE AKCIZE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA U PRETHODNOM POLUGODIŠTU.

PREDLOG IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, UTVRĐUJE SE NA OSNOVU PODATAKA O UKUPNOJ VREDNOSTI SVIH CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA OBJAVLJENIM U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE” I UKUPNOJ KOLIČINI CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PRETHODNOM POLUGODIŠTU.

VLADA ĆE UREDITI NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA U SMISLU ST. 5. DO 8. OVOG ČLANA.

IZNOS PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE I IZNOS MINIMALNE AKCIZE IZ ST. 4. I 7. OVOG ČLANA PRIMENJIVAĆE SE OD NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Član 18.

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo) odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana.

Član 20a

Obračunavanje i plaćanje akcize se odlaže ako se:

1) akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, ODNOSNO OTPREMAJU U CARINSKO SKLADIŠTE U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA;

2) akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište, ODNOSNO U CARINSKO SLADIŠTE U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA.

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, OSIM OTPREMANJA AKCIZNIH PROIZVODA IZ PROIZVODNOG POGONA U CARINSKO SKLADIŠTE U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, ODNOSNO U CARINSKO SLADIŠTE U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

3a) iskazivanje manjka tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila nastalog u maloprodajnom objektu obveznika akcize na taj gas, osim manjka koji je nastao usled više sile;

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, odnosno u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Član 22a

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate;.

3) kupovinom alkoholnog pića od fizičkog lica – proizvođača alkoholnih pića.

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, derivata nafte, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

U registar iz stava 2. ovog člana upisuje se i pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Lice koje prodaje tečni naftni gas krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila dužno je da prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tog proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar prodavaca tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz st. 2. i 5. IZ ST. 2. I 4. ovog člana propisaće ministar.

Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;

2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.

NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLJI PLAĆA SE AKCIZA, I TO:

1) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE U IZNOSU OD 33,00 DIN/PAK;

2) OD 1. JANUARA 2013. GODINE U IZNOSU OD 37,00 DIN/PAK.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40b

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi od 35%.

NA CIGARETE IZ UVOZA I NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLJI, PORED AKCIZE IZ ČLANA 40A OVOG ZAKONA, PLAĆA SE I AKCIZA PO STOPI, I TO:

1) U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE OD 34%;

2) OD 1. JANUARA 2013. GODINE OD 33%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta, koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Član 43.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – preduzetnik:

1) ako obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obračun akcize (čl. 24. i 25);

3) ako ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu, odnosno ne prijavi Poreskoj upravi – Centrali mesto na kome obavlja prodaju tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila (član 30);

4) brisana

5) brisana

6) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na kupca (član 37. stav 6);

7) ako prodaje duvanske prerađevine po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (član. 40đ);

8) ako maloprodajne cene duvanskih prerađevina nisu prijavljene Upravi, kao i ako nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40đ);

9) ne objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“, objavi maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“ bez pismene saglasnosti Uprave ili objavi različite maloprodajne cene duvanskih prerađevina u „Službenom glasniku Republike Srbije“ od cena prijavljenih Upravi (čl. 40b i 40đ).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i fizičko lice – proizvođač alkoholnih pića novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.

ČLAN 11.

IZUZETNO OD ČLANA 2. OVOG ZAKONA, MINIMALNA AKCIZA NA CIGARETE OD 1. JANUARA 2012. GODINE DO DANA POČETKA PRIMENE AKTA VLADE KOJIM ĆE SE UTVRDITI PROSEČNA PONDERISANA MALOPRODAJNA CENA CIGARETA I MINIMALNA AKCIZA NA CIGARETE NA OSNOVU PODATAKA O UKUPNOJ VREDNOSTI SVIH CIGARETA KOJE SU PUŠTENE U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA I UKUPNOJ KOLIČINI CIGARETA PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, IZNOSI 71,00 DIN/PAK.

IZUZETNO OD ODREDBE ČLANA 2. OVOG ZAKONA, MINIMALNA AKCIZA NA DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) OD 1. JANUARA 2012. GODINE DO DANA POČETKA PRIMENE AKTA VLADE KOJIM ĆE SE UTVRDITI PROSEČNA PONDERISANA MALOPRODAJNA CENA DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) I MINIMALNA AKCIZA NA OVE DUVANSKE PRERAĐEVINE NA OSNOVU PODATAKA O UKUPNOJ VREDNOSTI CELOKUPNOG DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA I UKUPNOJ KOLIČINI DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, IZNOSI I TO: ZA REZANI DUVAN 2.100 DIN/KG; ZA DUVAN ZA LULU 4.200 DIN/KG; ZA DUVAN ZA ŽVAKANJE 140 DIN/KG; ZA BURMUT 5.800 DIN/KG.

PRVO UTVRĐIVANJE IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE I IZNOSA MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE, DUVAN ZA PUŠENJE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT), U SKLADU SA ČLANOM 2. OVOG ZAKONA, IZVRŠIĆE SE DO 31. JULA 2012. GODINE, NA OSNOVU PODATAKA O UKUPNOJ VREDNOSTI SVIH CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET PO MALOPRODAJNIM CENAMA OBJAVLJENIM U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE” I UKUPNOJ KOLIČINI CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA (REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT) PUŠTENIH U PROMET U REPUBLICI SRBIJI, U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE.

ČLAN 12.

PRVO NAREDNO USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE IZVRŠIĆE SE U JANUARU 2013. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2012. GODINI.

ČLAN 13.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2012. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa člana 37. SSP-a i člana 100. SSP-a, kao i člana 22. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

2008-1

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 110. i 111. Ugovora o funkcionisanju EU – potpuno usklađeno.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 2011/64/EEZ od 21. juna 2011. godine o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine – delimično usklađen

Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Odredbe Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01,…..43/11 – u daljem tekstu: Zakon) koje propisuju visinu specifične i proporcionalne akcize na cigarete su delimično usklađene sa Direktivom Saveta br. 2011/64/EEZ, s obzirom da je u zemljama EU propisan mešovit sistem akcize (specifična akciza + ad valorem akciza), kao i u Republici Srbiji. S tim u vezi, proizilazi da je domaće zakonodavsto usaglašeno sa sistemom oporezivanja akcizom cigareta sa zemljama EU. Prema opštem pravilu Direktiva Saveta br. 2011/64/EEZ najniže akcizno opterećenje na 1000 komada cigareta iznosi 64€, a procenat ukupnog akciznog opterećenja na kategoriju cigareta sa prosečnom ponderisanom maloprodajnom cenom, prema pomenutom opštem pravilu, iznosi 57%. U Republici Srbiji, prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama visina ukupnog akciznog opterećenja delimično je usaglašena sa opštim pravilom iz pomenute direktive, pri čemu će visina ukupnog akciznog opterećenja na cigarte biti predmet daljeg usaglašavanja u narednom periodu.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Odredbe čl. 2, 7. i 8. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama su predmet usaglašavanja sa standardima Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava EU su u postupku prevođenja na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis je u postupku prevođenja na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva Saveta 2011/64/EEZ od 21. juna 2011. godine o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco 32011L0064 3.Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo finansija 9. decembar 2011. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMADRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW 2008-1 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

8. |Propisuje se, institut za utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene kao osnov za utvrđivanje minimalne akcize na cigarete.

|Član 2.

|Uvodi se institut prosečne ponderisane maloprodajne cene kao osnov za utvrđivanje minimalne akcize na cigarete | |Razlozi za delimičnu usklađenost sadržani su u tome da se predmetnim izmenama uvodi novi institut koji je u potpunosti usaglašen sa pomenutom Direktivom, međutim visina minimalne akcize će biti predmet daljeg usaglašavanja sa standardima EU.

|Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |14. |Propisuje se, institut za utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene kao osnov za utvrđivanje minimalne akcize za druge duvanske prerađevine, uključujući i visinu minimalnu akcizu na ove duvanske prerađevine. |Član 2. |Uvodi se institut prosečne ponderisane maloprodajne cene kao osnov za utvrđivanje minimalne akcize na ostale duvanske prerađevine | |Razlozi za delimičnu usklađenost sadržani su u tome da se predmetnim izmenama uvodi novi institut koji je u potpunosti usaglašen sa pomenutom Direktivom, međutim visina minimalne akcize će biti predmet daljeg usaglašavanja sa standardima EU.

|Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| | | | | | | | | | |10. |propisuje se visina minimalne akcize na cigarete. | Čl. 7. i 8. |Propisuje se struktura oporezivanja akcizom cigareta | |Razlozi za delimičnu usklađenost sadržani su u tome da se predmetnim izmenama menja struktura oporezivanja akcizom cigareta koja predstavlja dalje usaglašavanje sa standardima EU.

|Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |Ostali članovi Direktive nisu relevantni za narmativnu uređenost Predloga zakona. | |      |      | |      |      | | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      | |. | | | |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar