Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama («Službeni glasnik Republike Srbije» br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 i 55/04), posle člana 1. dodaju se naslov iznad člana i član 1a, koji glase:

«Značenje pojedinih izraza

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) «proizvođač akciznih proizvoda» je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

2) «uvoznik akciznih proizvoda» je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) «obveznik akcize» je lice koje obračunava i plaća akcizu propisanu ovim zakonom;

4) «akcizna dozvola» je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) «akcizno skladište» je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) «ovlašćeni držalac akciznog skladišta» je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize, odnosno da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom;

7) «režim odloženog plaćanja akcize» je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) «cigaretama proizvedenim u zemlji» smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Agencije za duvan i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

Cigaretama proizvedenim u zemlji smatraju se i cigarete drugog proizvođača, koji je proizveo godišnje najmanje 2.500.000.000 komada cigareta, koje sadrže najmanje 50% duvana proizvedenog i obrađenog u Republici Srbiji i da su prvi put stavljene u promet na teritoriji Republike Srbije.

Način i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 2.

Naslov iznad člana 3. i član 3. menjaju se i glase:

«Proizvodnja i uvoz

Član 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Uvezenim akciznim proizvodima u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

Obaveza po osnovu akcize nastaje i u momentu unosa akciznih proizvoda u Republiku Srbiju sa teritorije Republike Crne Gore.».

Član 3.

Naslov iznad člana 4. i član 4. brišu se.

Član 4.

Iznad člana 5. dodaje se naslov koji glasi: «Promet proizvoda sa Republikom Crnom Gorom».

Član 5.

Naslov iznad člana 6. briše se, a član 6. menja se i glasi:

«Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1) fizičko lice – proizvođač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvođača alkoholnog pića;

3) kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorije Republike Crne Gore;

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ;

6) poslovna jedinica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, čije je sedište pravnog lica na teritoriji Republike Crne Gore, a koja unosi akcizne proizvode na teritoriju Republike Srbije.».

Član 6.

Naslov iznad člana 7. i član 7. brišu se.

Član 7.

U članu 8. stav 1. reči: «(litar, kilogram, komad, paklica, hektolitarski stepen i dr.)» brišu se.

U stavu 2. posle reči: «uvozu» dodaju se reči: «cigara, cigarilosa i», a reči: «carine i drugih» brišu se.

U stavu 3. posle reči: «cigarilose» dodaju se reči: «iz domaće proizvodnje».

U stavu 4. reč: «prodavcu» menja se i glasi: «proizvođaču, a reč: «prodavac» menja se i glasi: «proizvođač».

Stav 5. briše se.

Član 8.

Član 12. menja se i glasi:

«Član 12.

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

Alkoholnim pićem, u smislu ovog zakona, smatraju se i sve vrste piva bez obzira na način pakovanja.

Akciza se na alkoholna pića plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) rakije: – od voća, grožđa, specijalne rakije – od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53,83din/l; 136,55din/l; 2) žestoka alkoholna pića i likere 87,54din/l; 3) niskoalkoholna pića 9,00din/l.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 3. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.».

Član 9.

Posle člana 12. dodaju se naslov iznad člana i član 12a, koji glase:

«Pivo

Član 12a

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 9,00 dinara po litru.».

Član 10.

U članu 17. stav 1. reč: «tromesečno» menja se i glasi: «polugodišnje».

Član 11.

Član 18. menja se i glasi:

«Član 18.

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana.».

Član 12.

Član 19. menja se i glasi:

«Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda saveznog organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta;

3) na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji, sa klauzulom da se te proizvode neće plaćati akciza;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama.».

Član 13.

Posle člana 20. dodaju se poglavlje VIIa i čl. 20a i 20b, koji glase:

«VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE

Član 20a

Obračunavanje i plaćanje akcize se odlaže ako se:

1) akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu;

2) akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište.

Član 20b

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Agencije za duvan, odnosno Poreske uprave – Centrale.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Akciznu dozvolu za otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište daje ministar nadležan za poslove finansija.

Uslove i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar nadležan za poslove finansija.».

Član 14.

Član 21. menja se i glasi:

«Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, odnosno skladištu koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati višom silom i manjka po osnovu rashoda koji je nesumnjivo posledica tehnološkog procesa i postupanja sa proizvodima u skladištu.».

Član 15.

Posle člana 21. dodaju se naslovi iznad čl. i čl. 21a i 21b, koji glase:

«Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Obračunavanje akcize na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) vrši se prilikom uvoza.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Obračunavanje akcize pri unosu u Republiku Srbiju akciznih proizvoda

iz Republike Crne Gore

Član 21b

Obračun akcize vrši carinski organ u momentu unosa u Republiku Srbiju proizvoda sa teritorije Republike Crne Gore.».

Član 16.

Član 22. briše se.

Član 17.

Posle člana 22. dodaju se naslov iznad člana i član 22a, koji glase:

«Posebni slučajevi obračunavanja akcize

Član 22a

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate;

3) kupovinom alkoholnog pića od fizičkog lica – proizvođača alkoholnih pića.».

Član 18.

U članu 23. stav 2. reči: «carine i drugih» brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

«Obračunatu akcizu pri unosu akciznih proizvoda na teritoriju Republike Srbije sa teritorije Republike Crne Gore obveznik plaća u rokovima iz stava 2. ovog člana.»

Član 19.

Član 30. menja se i glasi:

«Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju derivata nafte, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

U registar iz stava 2. ovog člana upisuje se i pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.».

Član 20.

U članu 33. reč: «obveznik» zamenjuje se rečima: «proizvođač akciznih proizvoda», iza reči: «magacinu,» dodaje se reč: «odnosno», reči: «stovarištu, prodavnici i dr. koji se nalaze van fabričkog kruga» brišu se, a reči: «utvrdi nove prodajne cene sa povećanom, smanjenom ili ukinutom akcizom» zamenjuju se rečima: «novu obračunatu akcizu uplati u propisanom roku».

Član 21.

Član 34. menja se i glasi:

«Član 34.

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize, propisaće ministar nadležan za poslove finansija.».

Član 22.

Posle člana 39. dodaje se član 39a, koji glasi:

«Član 39a

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, odnosno obavljanja registrovane građevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative potrebnih količina za namene iz stava 1. ovog člana, uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize iz stava 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.».

Član 23.

U članu 40v stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 1. i 2.

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 2, dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

«Maloprodajna cena cigareta iz člana 40b stav 3. ovog zakona prijavljuje se i Agenciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio Agenciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Maloprodajne cene cigareta moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.».

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 24.

U članu 41. stav 1. reči: «2.000 do 200.000» zamenjuju se rečima: «10.000 do 1.000.000».

Tačka 1) briše se.

Tačka 7) briše se.

Posle tačke 8), na čijem se kraju tačka zamenjuje tačkom i zapetom, dodaju se tač. 9) i 10), koje glase:

«9) prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40v);

10) maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene Agenciji za duvan, kao i da nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40v).».

U stavu 2. reči: «100 do 10.000» zamenjuju se rečima: «500 do 50.000».

Član 25.

U članu 42. stav 1. broj: «25.000» zamenjuje se brojem: «125.000».

Član 26.

U članu 43. reči: «1.000 do 100.000» zamenjuju se rečima: «5.000 do 500.000».

Tačka 5) briše se.

Posle tačke 6), na čijem se kraju tačka zamenjuje tačkom i zapetom, dodaju se tač. 7) i 8), koje glase:

«7) ako prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40v);

8) ako maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene Agenciji za duvan, kao i ako nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40v).».

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

«Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i fizičko lice – proizvođač alkoholnih pića novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.».

Član 27.

U članu 44. broj: «15.000» zamenjuje se brojem: «75.000».

Član 28.

Obveznik akcize – proizvođač dužan je da na dan 1. januara 2005. godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda iz čl. 8. i 9. ovog zakona u magacinu i skladištu, osim u akciznom skladištu, obračuna akcizu propisanu ovim zakonom i uplati je u propisanom roku.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize dužan je da razliku uplati najkasnije do 31. januara 2005. godine.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize može da za razliku umanji naredne akontacije akcize.

Prvo usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz stava 1. ovog člana izvršiće se po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

Poslednje tromesečno usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz člana 2. tač. 1), 2) i 5) Zakona o akcizama («Službeni glasnik Republike Srbije» br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 i 55/04) izvršiće se u januaru 2005. godine, a prvo polugodišnje usklađivanje po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

Član 29.

Proizvođači akciznih proizvoda koji su, do početka primene ovog zakona dobili rešenje o odobravanju statusa akciznog skladišta dužni su da ispune uslove iz propisa koji će doneti ministar nadležan za poslove finansija na osnovu ovlašćenja iz člana 13. ovog zakona, u roku od 90 dana od dana početka primene tog propisa.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine, osim odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4. i 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i u članu 69. stav 2. Ustava koji reguliše da se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja harmonizacija akcizne politike sa propisima Evropske Unije, smanjenje sive ekonomije i obezbeđivanje priliva sredstava od akciza u budžet Republike Srbije.

Harmonizacija akcizne politike ispoljava se u oblasti određivanja nastanka obaveze po osnovu akcize. Predlaže se da se nastanak obaveze po osnovu akcize određuje momentom proizvodnje, odnosno momentom uvoza, s tim što će se omogućiti proizvođačima akciznih proizvoda, koji dobiju akciznu dozvolu, odloženo obračunavanje i plaćanje akcize do momenta stavljanja u promet. Akciznu dozvolu će moći da dobiju samo oni proizvođači koji ispune sve propisane uslove, što će uticati na smanjenje sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda.

Uvodi se pravo na refakciju (povraćaj) akcize na dizel gorivo koje se koristi za pogon traktora do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, zatim građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta. Uvođenjem refakcije akcize omogućiće se sniženje maloprodajne cene ovog goriva za oko 30%, čime će se postići sniženje troškova u poljoprivredi, građevinarstvu i rečnom saobraćaju.

Kod alkoholnih pića vrši se usaglašavanje sa novim propisima o proizvodnji i prometu alkoholnih pića. Naime, novim propisima na drugačiji način razvrstavaju se alkoholna pića, te iz tog razloga se Nacrtom zakona predlažu rešenja kojima se vrši usklađivanje sa tim propisima.

S obzirom da je odredbama Zakona o akcizama propisano da se od 2005. godine akciza na cigarete sastoji od specifične akcize i ad valorem akcize koja se obračunava na maloprodajnu cenu cigarete, to se propisuje obaveza proizvođačima, odnosno uvoznicima da maloprodajne cene prijave i Agenciji za duvan, koja će ih objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije». Takođe, maloprodajne cene cigareta, koje su objavljene u «Službenom glasniku Republike Srbije» moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda. Time se postiže bolja kontrola obračuna akcize na cigarete, kao i zaštita potrošača u smislu da cigarete neće biti prodavane po maloprodajnoj ceni koja je drugačija od cene objavljene u «Službenom glasniku Republike Srbije».

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz član 1.

Ovim članom preciziraju se pojedini izrazi koji se koriste u zakonu, kao što su: «akcizna dozvola», «akcizno skladište», «ovlašćeni držalac akciznog skladišta», «režim odloženog plaćanja akcize» i dr.

Uz član 2.

Propisuje se da se nastanak obaveze po osnovu akcize određuje momentom proizvodnje, odnosno momentom uvoza, kao i unosom akciznih proizvoda iz Republike Crne Gore u Republiku Srbiju.

Uz član 3.

Predlaže se brisanje člana 4. Zakona, s obzirom da su to slučajevi prometa propisani čl. 14. i 17. Predloga zakona.

Uz član 5.

Precizira se koja lica mogu da budu obveznici akcize, a to su: proizvođač, uvoznik, kupac akciznih proizvoda sa teritorije Republike Crne Gore, fizičko lice – proizvođač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu, pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda, kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ, poslovna jedinica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, čije je sedište pravnog lica na teritoriji Republike Crne Gore, a koja unosi akcizne proizvode na teritoriju Republike Srbije.

Uz član 6.

Predlaže se brisanje odredbe člana 7. Zakona, s obzirom da je u članu 5. Predloga zakona precizirano da je obveznik akcize na alkoholna pića koja proda fizičko lice – proizvođač pravnom licu, odnosno preduzetniku, to fizičko lice – proizvođač alkoholnog pića.

Uz član 7.

Precizira se osnovica za obračun akcize.

Uz čl. 8. i 9.

U skladu sa novim propisima koji na drugačiji način razvrstavaju alkoholna pića, ovim članovima vrši se usklađivanje sa tim propisima.

Akciza se na alkoholna pića plaća na: rakije (od voća, grožđa, specijalne rakije, od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina), žestoka alkoholna pića, likere i niskoalkoholna pića. Alkoholnim pićem u smislu ovog zakona smatraju se i sve vrste piva.

Predloženi iznosi akciza na alkoholna pića i pivo odgovaraju sadašnjim iznosima, s tim što su uvećani za indeks rasta cena na malo koji se očekuje u poslednjem tromesečju 2004. godine, s obzirom da se prema sadašnjem Zakonu o akcizama, obavezno vrši tromesečno usklađivanje iznosa akcize sa rastom cena na malo.

Uz član 10.

Propisuje se polugodišnje usklađivanje iznosa akcize sa rastom cena na

malo prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Uz član 11.

Precizira se momenat obeležavanja cigareta i alkoholnih pića, osim piva kontrolnim akciznim markicama, kao i da davanje odobrenja za izdavanje akciznih markica vrši Ministarstvo finansija, a izdavanje i štampanje kontrolnih akciznih markica radi obeležavanja cigareta i alkoholnih pića, osim piva, vrši Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

Uz član 12.

Propisuju se oslobođenja za akcizne proizvode u određenim slučajevima (kod izvoza, predviđene međunarodnim ugovorima, kao i za proizvode koji se prodaju u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama i dr.)

Uz član 13.

Preciziraju se slučajevi u prometu akciznih proizvoda kada se odlaže obaveza obračunavanja i plaćanja akcize. Naime, obračunavanje i plaćanje akcize odlaže se ako se akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, kao i kada se akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište.

Takođe, propisuje se da akciznu dozvolu za držanje akciznog skladišta može da dobije proizvođač, a za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića, samo proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Agencije za duvan, odnosno Poreske uprave – Centrale.

Isto tako, daje se ovlašćenje ministru finansija da propiše uslove i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu.

Uz čl. 14. i 15.

Precizira se kada nastaje obaveza obračuna akcize kod proizvođača, uvoznika i pri unosu proizvoda iz Republike Crne Gore.

Naime, kod proizvođača obaveza obračuna nastaje u momentu stavljanja akciznog proizvoda u promet, a to su: svako otpremanje akciznog proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, svako otpremanje akciznog proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, odnosno skladištu gotovih proizvoda, koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati višom silom i manjka po osnovu rashoda koji je nesumnjivo posledica tehnološkog procesa i postupanja sa proizvodima u skladištu.

Kod uvoznika, obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Pri unosu proizvoda iz Republike Crne Gore, obračun akcize vrši carinski organ u momentu unosa proizvoda sa teritorije Republike Crne Gore.

Uz član 16.

Predlaže se brisanje postojećeg člana 22. Zakona iz razloga što je obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda propisana drugim članom zakona.

Uz član 17.

Propisuju se posebni slučajevi kada nastaje obaveza obračunavanja akcize, kao što su: prodaja zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od starne državnog organa za prodaju tih proizvoda, prodaja preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, kupovina alkoholnog pića od fizičkog lica – proizvođača alkoholnih pića.

Uz član 18.

Propisuju se rokovi za plaćanje akcize na proizvode koji se unose sa teritorije Republike Crne Gore, a to su rokovi za plaćanje uvoznih dažbina.

Uz član 19.

Propisuje se da je proizvođač derivata nafte, odnosno alkoholnih pića dužan da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda, kao i obaveza da Poreska uprava – Centrala vodi Registar proizvođača alkoholnih pića, u koji se upisuje i pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupuje alkoholna pića od fizičkog lica – proizvođača alkoholnog pića.

Uz član 20.

Propisuje se da proizvođači imaju obavezu da kada se akciza smanjuje, povećava ili ukida, popišu zalihe akciznih proizvoda samo u magacinima, odnosno skladištima, osim u akciznim skladištima, a ne i u stovarištu i prodavnici koji se nalaze van fabričkog kruga i da obračunatu akcizu uplate u propisanom roku.

Uz član 21.

Daje se ovlašćenje ministru finansija da propiše način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanje podataka i sastavljanje obračuna akcize.

Uz član 22.

Usled znatnog učešća dizel goriva u troškovima u poljoprivredi, građevinarstvu i rečnom saobraćaju, uvodi se pravo na refakciju (povraćaj) akcize na dizel gorivo koje se koristi za: pogon traktora do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, zatim građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, s tim da se daje ovlašćenje ministru finansija da propiše uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative količina potrebnih za ove namene, uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize.

Uz član 23.

Propisuje se obaveza za proizvođače, odnosno uvoznike cigareta da prijave i Agenciji za duvan maloprodajne cene cigareta, koje će Agencija za duvan objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije», kao i obaveza isticanja maloprodajnih cena u, odnosno na objektu trgovine na malo na način vidljiv za potrošače duvanskih proizvoda.

Uz čl. 24, 25, 26 i 27.

Propisani su prekršaji za pravna lica, preduzetnike i fiziča lica, a visina novčanih kazni za učinjene prekrašaje pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica usklađena je sa Zakonom o prekršajima.

Uz član 28.

Kao prelazne i završne odredbe, precizira se datum kada proizvođači imaju obavezu da popišu zatečene zalihe alkoholnih pića i piva i obračunatu akcizu uplate u propisanom roku.

Uz član 29.

Propisuje se obaveza za proizvođače akciznih proizvoda koji su, do početka primene ovog zakona dobili rešenje o odobravanju statusa akciznog skladišta da ispune uslove propisane propisom koji donosi ministar nadležan za poslove finansija na osnovu ovlašćenja iz člana 13. ovog zakona, u roku od 90 dana od dana primene propisa.

Uz član 30.

Propisuje se datum početka primene ovog zakona.

IV. EFEKTI PREDLOŽENIH MERA

Predlaganjem rešenja iz zakona koja se odnose na akcizna skladišta, kao i obavezu obeležavanja cigareta i alkoholnih pića, osim piva, kontrolnim akciznim markicama, postići će se efikasnije praćenje i kontrolisanje prometa akciznih proizvoda, kao i suzbijanje pojava sive ekonomije, što će se odraziti i na redovniji i povećan priliv sredstava od akciza u republički budžet.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU RANIJE OD OSMOG

DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U «SLUŽBENOM GLASNIKU

REPUBLIKE SRBIJE»

Naročito opravdan razlog za stupanje zakona na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» u smislu odredbe člana 120. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da što pre stupe na snagu odredbe ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata.

VI. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

ODREDBE ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Značenje pojedinih izraza

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) «proizvođač akciznih proizvoda» je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

2) «uvoznik akciznih proizvoda» je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) «obveznik akcize» je lice koje obračunava i plaća akcizu propisanu ovim zakonom;

4) «akcizna dozvola» je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) «akcizno skladište» je jedna ili više međusobno povezanih ograđenih površina ili prostora koji sačinjavaju celinu, gde ovlašćeni držalac akciznog skladišta skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koja mora biti vidljivo označena i fizički odvojena od preostalih površina ili prostora;

6) «ovlašćeni držalac akciznog skladišta» je lice koje je dobilo dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize, odnosno da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom;

7) «režim odloženog plaćanja akcize» je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) «cigaretama proizvedenim u zemlji» smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Agencije za duvan i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

Cigaretama proizvedenim u zemlji smatraju se i cigarete drugog proizvođača, koji je proizveo godišnje najmanje 2.500.000.000 komada cigareta, koje sadrže najmanje 50% duvana proizvedenog i obrađenog u Republici Srbiji i da su prvi put stavljene u promet na teritoriji Republike Srbije.

Bliži propis o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ove tačke donosi ministar nadležan za poslove finansija.

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Stavljanje u promet i uvoz

Član 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje stavljanjem u promet ili uvozom proizvoda iz člana 2. ovog zakona.

Stavljanjem u promet proizvoda smatra se svako otpremanje proizvoda iz fabrike proizvođača proizvoda na koje se plaća akciza (otpremanje u sopstveno skladište na drugoj lokaciji, isporuka sopstvenoj prodavnici, isporuka kupcu).

Proizvodnja i uvoz

Član 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Akcizni proizvodi u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se uvezenim u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

Obaveza po osnovu akcize nastaje i u momentu unosa akciznih proizvoda u Republiku Srbiju sa teritorije Republike Crne Gore.

Ostali slučajevi

Član 4.

Obaveza po osnovu akcize nastaje i:

1) davanjem proizvoda bez naknade (poklon, ustupanje i sl.);

2) davanjem proizvoda u razmenu za drugi proizvod;

3) iskazivanjem manjka proizvoda koji se ne može pravdati višom silom ili na drugi dopušten način (u daljem tekstu: manjak);

4) iskazivanjem rashoda (kalo, rastur, kvar i lom – u daljem tekstu: rashod) iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije;

5) korišćenjem akciznih proizvoda za potrebe obveznika i njegovih zaposlenih, uključujući trošenje tih proizvoda za reprezentaciju i propagandu;

6) ulaskom proizvoda na teritoriju Republike Srbije sa teritorije Republike Crne Gore.

Promet proizvoda sa Republikom Crnom Gorom

Član 5.

Na proizvode koji se prodaju kupcima sa teritorije Republike Crne Gore, akciza se obračunava i plaća.

Na proizvode koji se kupuju od prodavca sa teritorije Republike Crne Gore akciza se ne obračunava i ne plaća ako je plaćena u toj Republici.

Ako je akciza u Republici Crnoj Gori plaćena u iznosu koji je niži od akcize propisane ovim zakonom, plaća se razlika na ime manje plaćene akcize.

IV. OBVEZNIK AKCIZE

Proizvođač i uvoznik

Član 6.

Obveznik akcize je lice koje proizvede i stavi u promet, ili uveze proizvode iz člana 2. ovog zakona.

Ako se akcizni proizvodi uvoze u svoje ime, a za tuđ račun, obveznik akcize je lice za čiji se račun uvozi.

Obveznik akcize je proizvođač čija obaveza po osnovu akcize nastaje na način utvrđen u članu 4. ovog zakona.

Obveznik akcize je kupac proizvoda iz člana 2. ovog zakona kupljenih na teritoriji Republike Crne Gore, kao i pravno lice čije je sedište na teritoriji Republike Crne Gore, a koje akcizne proizvode prodaje preko poslovnih jedinica čije je sedište na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1) fizičko lice – proizvođač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom licu;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvođača alkoholnog pića.

3) kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorije Republike Crne Gore;

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ.

6) poslovna jedinica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a čije je sedište pravnog lica na teritoriji Republike Crne Gore, a koja unosi akcizne proizvode na teritoriju Republike Srbije.

Kupac pravno lice i preduzetnik

Član 7.

Kad pravno lice, odnosno preduzetnik pribavi alkoholna pića neposredno od fizičkog lica – proizvođača, obveznik akcize je pravno lice, odnosno preduzetnik.

Preduzetnikom se u smislu ovog zakona smatra fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu delatnost.

V. OSNOVICA AKCIZE

Član 8.

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere (litar, kilogram, komad, paklica, hektolitarski stepen i dr.).

Osnovicu za obračun akcize pri uvozu cigara, cigarilosa i kafe, (sirove, pržene, mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina.

Osnovicu za obračun akcize na cigare i cigarilose iz domaće proizvodnje čini prodajna cena tih proizvoda.

Prodajnom cenom iz stava 3. ovog člana smatra se ukupna naknada koju kupac plaća prodavcu proizvođaču za kupljene proizvode u koje se uračunavaju i svi zavisni troškovi koje prodavac proizvođač zaračunava kupcu.

U slučaju uvoza proizvoda iz stava 3. ovog člana osnovicu za obračun akcize čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos carine i drugih uvoznih dažbina.

.

Alkoholna pića

Član 12.

Na alkoholna pića akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) prirodna vina, medicinska vina i medovinu 12,00 din/lit;

2) pivo

2) niskoalkoholna pića sa sadržajem alkohola do 7% i pivo 5,00 din/lit;

3) prirodnu rakiju i vinjak 30,00 din/lit;

4) žestoka pića i druga alkoholna pića,

osim viskija, džina i konjaka, uvoznih i domaćih prirodnih

vina, medicinskih vina i medovine 80,78 din/lit;

5) viski, džin i konjak 126,00 din/lit.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 1. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola i stavljaju se u promet u skladu sa propisom kojim se uređuje proizvodnja i promet alkoholnih pića.

Alkoholnim pićem u smislu ovog člana smatra se i pivo bez obzira na sadržaj alkohola i način pakovanja.

Član 12.

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

Alkoholnim pićem u smislu ovog zakona, smatraju se sve vrste piva bez obzira na način pakovanja.

Akciza se na alkoholna pića plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) rakije: – od voća, grožđa, specijalne rakije – od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53,83din/l; 136,55din/l; 2) žestoka alkoholna pića i likere 87,54din/l; 3) niskoalkoholna pića 9,00din/l.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 3. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Pivo

Član 12a

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 9,00 dinara po litru.

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz čl. čl. 9. do 13. ovog zakona usklađuju se polugodišnje tromesečno stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi usklađene iznose akciza iz stava 1. ovog člana.

Kontrolne akcizne markice

Član 18.

Obveznik akcize (proizvođač, odnosno uvoznik) dužan je da pri proizvodnji cigareta i alkoholnih pića, osim piva, prirodnih vina, medicinskih vina i medovine, a najkasnije do stavljanja u promet tih proizvoda, posebno obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda.

Narodna banka Jugoslavije štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim markicama.

Sredstva za štampanje i izdavanje kontrolnih akciznih markica obezbeđuje obveznik akcize iz stava 1. ovog člana.

Vlada Republike Srbije utvrđuje izgled kontrolne akcizne markice, način izdavanja tih markica, način vođenja evidencije o izdatim kontrolnim markicama i način obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana.

Član 18.

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

Ministarstvo finansija odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana.

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANjA AKCIZE

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na:

1) proizvode koje izvozi proizvođač;

1a) mlazno gorivo (GM-1) koje se koristi za pogon aviona koji lete na međunarodnim linijama (redovnim i čarter);

2) proizvode koje, pod uslovom reciprociteta, na osnovu posebnih potvrda saveznog organa nadležnog za inostrane poslove, nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva i strano diplomatsko osoblje i konzularni funkcioneri, kao i u drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom;

3) na derivate nafte, etil-alkohol koji se koristi u medicinske svrhe i kafu, koje uvoze međunarodne humanitarne organizacije, kao i na derivate nafte, koje kao humanitarnu pomoć, bez naknade dobijaju domaće humanitarne organizacije preko ili posredstvom Crvenog krsta.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1a) ovog člana ostvaruje se pod uslovom da se isporuka goriva vrši preko posebnog mesta – bunkera i pod uslovom da je izvršeno izvozno carinjenje goriva i izdata izvozna carinska deklaracija.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. tačka 3) ovog člana ostvaruje se na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa.

Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda saveznog organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta;

3) na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o donaciji, sa klauzulom da se te proizvode neće plaćati akciza;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama.

VIIa. REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE

Član 20a

Obračunavanje i plaćanje akcize se može odložiti ako se:

1) akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu;

2) akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište.

Član 20b

Ovlašćeni držalac skladišta može biti proizvođač.

Ovlašćeni držalac skladišta za duvanske proizvode može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Agencije za duvan, odnosno Poreske uprave – Centrale.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Akciznu dozvolu za otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište donosi ministar nadležan za poslove finansija.

Uslove i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obračun akcize

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu nastanka poreske obaveze iz čl. 3-5. ovog zakona.

Ministar finansija i ekonomije može odobriti akcizna skladišta, u koje proizvođač može otpremati proizvode bez obaveze obračunavanja akcize, pod uslovom da se obezbedi kontrola otpremanja i prijema u skladište proizvoda na koje se plaća akciza.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, obaveza obračunavanja akcize nastaje u momentu otpremanja proizvoda iz akciznog skladišta.

Kontrolu otpremanja i primanja u akcizno skladište proizvoda iz stava 3. ovog člana vrši Finansijska policija.

Obračunavanje akcize na sirovu, prženu i mlevenu kafu, kao i na njen ekstrakt, vrši se prilikom uvoza.

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu.

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati višom silom i manjka po osnovu rashoda koji je nesumnjivo posledica tehnološkog procesa i postupanja sa proizvodima u skladištu.

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Obračunavanje akcize na kafu (sirovu, prženu, mlevenu i ekstrakt kafe) vrši se prilikom uvoza.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Obračunavanje akcize u prometu akciznih proizvoda

iz Republike Crne Gore

Član 21b

Obračun akcize vrši carinski organ u momentu unosa proizvoda sa teritorije Republike Crne Gore.

Član 22.

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu proizvoda iz člana 2. ovog zakona nastaje danom nastanka obaveze plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina.

Akcizu obračunava nadležni carinski, odnosno poreski organ u rokovima i na način predviđen za obračunavanje carine i drugih uvoznih dažbina.

Posebni slučajevi obračunavanja akcize

Član 22a

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od starne državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate,

3) kupovinom alkoholnog pića od fizičkog lica – proizvođača alkoholnih pića.

Plaćanje akcize

Član 23.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje carine i drugih uvoznih dažbina.

Obračunatu akcizu pri unosu akciznih proizvoda na teritoriju Republike Srbije sa teritorije Republike Crne Gore obveznik plaća u rokovima iz stava 2. ovog člana.

Obračunatu akcizu na manjak, odnosno rashod obveznik uplaćuje u roku od deset dana od dana utvrđivanja manjka, odnosno rashoda.

IX. ISKAZIVANjE I EVIDENTIRANjE AKCIZE I DOSTAVLjANjE PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju i promet akciznih proizvoda dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnom poreskom organu mesto gde će obavljati tu delatnost.

Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na fizičko lice koje proizvodi alkoholna pića.

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju derivata nafte, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

U registar iz stava 2. ovog člana zakona upisuje se i pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Popis zaliha

Član 33.

Ako se akciza povećava, smanjuje ili ukida, proizvođač akciznih proizvoda obveznik je dužan da na dan stupanja na snagu propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida akciza izvrši popis zatečenih akciznih proizvoda na zalihama u magacinu, skladištu stovarištu, prodavnici i dr, koji se nalaze van fabričkog kruga, osim u akciznom skladištu utvrdi nove prodajne cene sa povećanom, smanjenom ili ukinutom akcizom i novu obračunatu akcizu uplati u propisanom roku.

Član 34.

Bliže propise o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije donosi ministar finansija i ekonomije.

Član 34.

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize, propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39a

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, odnosno obavljanja registrovane građevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative potrebnih količina za namene iz stava 1. ovog člana, uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize iz stava 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 40v

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta, izuzetno od odredaba čl. 21-26. ovog zakona, dužan je da akcizu iz čl. 40a i 40b ovog zakona obračuna i uplati pre preuzimanja akciznih markica.

Dinarski iznosi akcize iz člana 40a ovog zakona usklađuju se sa rastom cena na malo.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Maloprodajna cena cigareta iz člana 40b stav 3. ovog zakona prijavljuje se i Agenciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio Agenciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Maloprodajne cene cigareta moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 41.

Novčanom kaznom od 2.000 do 200.000 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) svaki proizvedeni, odnosno uvezeni proizvod duvanskih prerađevina i alkoholnih pića ne obeleži pojedinačno (član 18);

2) obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

3) ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize (čl. 24. i 25);

4) ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

5) ne vodi evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize (član 31);

6) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

7) ometa ovlašćeno lice prilikom vršenja kontrole obračuna i plaćanja akcize (član 36);

8) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca (član 37. stav 6);

9) prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40v);

10) maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene Agenciji za duvan, kao i da nisu istaknute u objektu, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40v).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 10.000 500 do 50.000 dinara.

Član 42.

Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize, a najmanje u visini od 25.000 125.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik akcize – pravno lice ako ne obračuna ili obračuna netačno akcizu (član 21).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 10.000 500 do 50.000 dinara.

Član 43.

Novčanom kaznom od 1.000 do 100.000 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice preduzetnik:

1) ako obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obračun akcize (čl. 24. i 25);

3) ako ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

4) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

5) ako ometa ovlašćeno lice prilikom vršenja kontrole, obračuna ili plaćanja akcize (član 36).

6) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na kupca (član 37. stav 6).

7) ako prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40v);

8) ako maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene Agenciji za duvan, kao i da nisu istaknute u objektu, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40v).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i proizvođač -fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.

Član 44.

Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobračunate akcize, a najmanje u visini od 15.000 75.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik akcize – preduzetnik ako ne obračuna ili obračuna netačno akcizu (član 21).

Ostavite komentar