Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (05 Broj: 011-1579/005)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04), u članu 8. stav 2. reči: «cigara, cigarilosa i» brišu se.

St. 3. i 4. brišu se.

Član 2.

U članu 9. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom, a posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

«3) ostali derivati nafte koji se dobijaju od

frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S 32,00 din/kg.»

Dodaje se stav 2, koji glasi:

«Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike objavljuju listu derivata nafte iz stava 1. tačka 3) ovog člana.»

Član 3.

Član 10. menja se i glasi:

«Član 10.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete – 80% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom;

2) cigare i cigarilose -100% akcize iz člana 40g ovog zakona utvrđene za kategoriju cigara i cigarilosa sa najpopularnijom cenom;

3) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina sa najpopularnijom cenom.

Najpopularnija cena iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u proteklom polugodištu.

Vlada Republike Srbije, na predlog organa, odnosno organizacije nadležne za duvan (u daljem tekstu: organizacija za duvan), utvrđuje iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana dva puta godišnje, i to u periodu od 1. do 31. jula u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara u drugom polugodištu prethodne godine.

Predlog iznosa najpopularnijih cena iz stava 6. ovog člana, organizacija za duvan podnosi na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u proteklom polugodištu u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje ovih duvanskih prerađevina u tom polugodištu.

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 7. ovog člana.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz st. 4. i 6. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».»

Član 4.

U članu 17. posle stava 1. dodaju se st. 2, 3. i 4, koji glase:

«U slučaju povećanja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju smanjenja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona sa polugodišnjom stopom rasta cena na malo, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1, odnosno st. 2. i 3. ovog člana.»

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 5. reč: «usklađene» briše se, a reči: «stava 1.» zamenjuju se rečima: «st. 1. do 3.».

Član 5.

U članu 20b stav 2. reč: «Agencije» zamenjuje se rečju: «organizacije».

Član 6.

Posle člana 39a dodaje se član 39b, koji glasi:

«Član 39b

Lice koje derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona koristi za industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača tih derivata nafte i da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju akcize iz stava 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.»

Član 7.

U članu 40v st. 3, 4. i 5. brišu se.

Član 8.

Posle člana 40v dodaju se čl. 40g, 40d i 40đ, koji glase:

«Član 40g

Na cigare i cigarilose plaća se akciza u visini, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine – 30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine – 40%;

3) od 1. januara 2010. godine – 50%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po komadu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigara i cigarilosa.

Prodaja cigara i cigarilosa po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine plaća se akciza u visini, i to od:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine -30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine – 40%;

3) od 1. januara 2010. godine – 50%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Maloprodajnu cenu iz stava 2. ovog člana utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Prodaja duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40đ

Maloprodajne cene po jedinice mere duvanskih prerađevina iz člana 40b stav 3, člana 40g stav 3. i člana 40d stav 3. ovog zakona prijavljuju se organizaciji za duvan, koja ih objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da prijave organizaciji za duvan svaku promenu maloprodajnih cena iz stava 1. ovog člana, koja ih objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 1. i 2. ovog člana u «Službenom glasniku Republike Srbije» snosi proizvođač, odnosno uvoznik, uplatom novčanih sredstava na račun organizacije za duvan.

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio organizaciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.»

Član 9.

U članu 41. stav 1. tačka 9) reči: «čl. 40b i 40v» zamenjuju se rečima: «čl. 40b i 40đ».

U tački 10) reč: «Agenciji» zamenjuje se rečju: «organizaciji», a reči: «član 40v» zamenjuju se rečima: «član 40đ».

Član 10.

U članu 43. stav 1. tačka 7) reči: «čl. 40b i 40v» zamenjuju se rečima: «čl. 40b i 40đ».

U tački 8) reč: «Agenciji» zamenjuje se rečju: «organizaciji», a reči: «član 40v» zamenjuju se rečima: «član 40đ».

Član 11.

Izuzetno od člana 3. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog organizacije za duvan, utvrdiće i objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije» u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, iznose najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za prvo polugodište 2005. godine, na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena ovih proizvoda u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u 2004. godini.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» do utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za drugo polugodište 2005. godine, saglasno članu 3. ovog zakona.»

Član 12.

Usklađivanje iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04) sa stopom rasta cena na malo u oktobru, novembru i decembru 2004. godine izvršiće se u julu mesecu 2005. godine.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač. 4) i 10) Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i u članu 69. stav 2. Ustava koji reguliše da se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su dalja harmonizacija akcizne politike sa propisima Evropske Unije, smanjenje sive ekonomije i obezbeđivanje priliva sredstava od akciza u budžet Republike Srbije.

Harmonizacija akcizne politike ispoljava se u oblasti uvođenja koncepta minimalne akcize na sve duvanske prerađevine. Takođe, propisuje se i proporcionalna akciza na duvan za pušenje i druge duvanske prerađevine, koja je do sada propisana kao specifična akciza po kilogramu.

Osim cilja da se obezbedi veći priliv sredstava od akciza na duvanske prerađevine, svrha propisivanja koncepta minimalne akcize je i zaštita zdravlja potrošača duvanskih proizvoda, s obzirom da se propisivanjem minimalne akcize utiče na politiku cena duvanskih proizvoda i domaće tržište štiti od jeftinih, a nekvalitetnih duvanskih proizvoda koji bi mogli da se stave u promet, odnosno uvezu.

Kada je reč o derivatima nafte kao akciznim proizvodima, propisuje se akciza od 32,00 din/kg na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S. Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike objaviće listu ovih derivata nafte. Cilj propisivanja višeg iznosa akcize nego za druge derivate nafte je suzbijanje pojava sive ekonomije u prometu ovih derivata koji se, umesto za adekvatne namene (npr. za odmašćivanje, za spravljanje boja i lakova i dr.), koriste za spravljanje i stavljanje u nelegalan promet nestandardnog motornog benzina i dizel godriva. S druge strane, licima koja nabavljaju u industrijske svrhe derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte sa rasponom destilacije do 380°S, propisuje se pravo na refakciju plaćene akcize na ove derivate.

Takođe, u cilju kontrolisanja maloprodajnih cena derivata nafte (motornog benzina i dizel goriva), propisuje se da, u slučaju povećanja proizvođačkih cena motornog benzina i dizel goriva zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih usklađenih iznosa akciza. Takođe, u slučaju smanjenja proizvođačkih cena motornog benzina i dizel goriva zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni na prethodni način uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih usklađenih iznosa akciza.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo sa polugodišnjom stopom rasta cena na malo, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni iznosi akciza na pomenute derivate nafte.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz član 1.

Vrši se usklađivanje sa predloženim izmenama i dopunama u ovom zakonu.

Uz član 2.

Propisuje se akciza u iznosu od 32,00din/kg na određenu grupu derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° S. Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike objaviće listu ovih derivata nafte.

Uz član 3.

Propisuju se duvanske prerađevine na koje se plaća akciza, kao i da se cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa propisom o proizvodnji i prometu duvana.

Takođe, propisuje se obaveza da ako je obračunata akcize na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koja je propisana u čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona manja od minimalne akcize, plaća se minimalna akciza.

Pri tome, minimalna akciza iznosi, i to na:

1) cigarete – 80% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju cigareta sa najpopularnijom cenom;

2) cigare i cigarilose -100% akcize iz člana 40g ovog zakona utvrđene za kategoriju cigara i cigarilosa sa najpopularnijom cenom;

3) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine – 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina sa najpopularnijom cenom.

Najpopularnija cena je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u proteklom polugodištu.

Vlada Republike Srbije, na predlog organizacije za duvan, utvrđuje iznose najpopularnijih cena dva puta godišnje, i to u periodu od 1. do 31. jula u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara u drugom polugodištu prethodne godine.

Predlog iznosa najpopularnijih cena iz stava 6. ovog člana, organizacija za duvan podnosi na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena u proteklom polugodištu u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u tom polugodištu.

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Uz član 4.

Propisuje se da, u slučaju povećanja proizvođačkih cena motornog benzina i dizel goriva zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koje negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada Republike Srbije može privremeno smanjiti iznose akciza utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane proizvođačke cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih usklađenih iznosa akciza. Takođe, u slučaju smanjenja proizvođačkih cena motornog benzina i dizel goriva zbog pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza utvrđeni na prethodni način uvećavaju se za iznose za koje su smanjene proizvođačke cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih usklađenih iznosa akciza.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo sa polugodišnjom stopom rasta cena na malo, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni iznosi akciza na pomenute derivate nafte.. Na ovaj način se obezbeđuje da maloprodajne cene ovih derivata ne rastu.

Uz član 5.

Vrši se usklađivanje sa predloženim izmenama i dopunama u ovom zakonu.

Uz član 6.

Propisuje se da ako lica nabavljaju u industrijske svrhe derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte sa rasponom destilacije do 380°S, imaju pravo na refakciju plaćene akcize na ove derivate, a uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Uz član 7.

Vrši se usklađivanje sa predloženim dopunama u ovom zakonu.

Uz član 8.

Propisuje se dodavanje novih čl. 40g, 40d i 40đ, i to:

U članu 40g propisuje se proporcionalna akciza na cigare i cigarilose, koja će se menjati u određenim periodima, kao i osnovica za obračun te akcize, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine, 30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine, 40%;

3) od 1. januara 2010. godine, 50%.

Osnovicu za obračun akcize čini maloprodajna cena po komadu, koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigara i cigarilosa.

U članu 40d propisuje se proporcionalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja će se menjati u određenim periodima, kao i osnovica za obračun te akcize, i to:

1) u periodu do 31. decembra 2006. godine, 30%;

2) u periodu od 1. januara 2007. godine do 31. decembra 2009. godine, 40%;

3) od 1. januara 2010. godine, 50%.

Osnovicu za obračun akcize čini maloprodajna cena po kilogramu, koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

U članu 40đ propisuje se obaveza da proizvođači i uvoznici moraju da prijave maloprodajne cene cigareta organizaciji za duvan za duvan, koja ih objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije» o trošku proizvođača, odnosno uvoznika.

Maloprodajne cene moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako, da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

Takođe, proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio organizaciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Uz čl. 9. i 10.

Vrši se usklađivanje odredbi u kaznenim normama sa predloženim izmenama i dopunama u ovom zakonu.

Uz član 11.

Propisuje se da će Vlada Republike Srbije, na predlog organizacije za duvan, izuzetno utvrditi i objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije» u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, iznose najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za prvo polugodište 2005. godine, na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena ovih proizvoda u «Službenom glasniku Republike Srbije» i podataka o obimu prodaje cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u 2004. godini.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» do utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza za cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za drugo polugodište 2005. godine.

Uz član 12.

Usklađivanje iznosa akcize na motorni benzin i dizel gorivo sa stopom rasta cena na malo u oktobru, novembru i decembru 2004. godine izvršiće se u julu mesecu 2005. godine.

Uz član 13.

Propisuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. EFEKTI PREDLOŽENIH MERA

Predlaganjem koncepta minimalne akcize na duvanske prerađevine naročito se očekuje uvećan priliv prihoda od akcize na duvanske prerađevine u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu za još oko 4,00 mlrd. dinara.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU RANIJE OD OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE»

Naročito opravdan razlog za stupanje zakona na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» u smislu odredbe člana 120. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da što pre stupe na snagu odredbe ovog zakona koje se odnose na početak obračuna akcize na duvanske prerađevine primenom koncepta minimalne akcize, što će imati efekat većeg priliva prihoda od akcize.

VI. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

ODREDBE ZAKONA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 8.

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

Osnovicu za obračun akcize pri uvozu cigara, cigarilosa i kafe (sirove, pržene, mlevene i ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana za iznos uvoznih dažbina.

Osnovicu za obračun akcize na cigare i cigarilose iz domaće proizvodnje čini prodajna cena tih proizvoda.

Prodajnom cenom iz stava 3. ovog člana smatra se ukupna naknada koju kupac plaća proizvođaču za kupljenje proizvode u koje se uračunavaju i svi zavisni troškovi koje proizvođač zaračunava kupcu.

Derivati nafte

Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 27,50 din/lit; 2) sve vrste dizel – goriva 16,66 din/lit;

OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE

DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJE

IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°S 32,00 DIN/KG.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA I MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE RUDARSTVA I ENERGETIKE OBJAVLjUJU LISTU DERIVATA NAFTE IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA.

Duvanske prerađevine

Član 10.

Na duvanske prerađevine akciza se plaća u sledećim iznosima, odnosno stopi, i to na:

1) cigarete grupe A 25,47 din/pak; 2) cigarete grupe B 11,52 din/pak; 3) cigarete grupe C 5,95 din/pak; 4) cigare i cigarilose 30% 5) rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 9,80 din/kg.

Akciza na cigarete iz stava 1. tač. 1) do 3) plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na duvanske prerađevine koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 1. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Razvrstavanje cigareta u kvalitetne grupe iz stava 1. ovog člana vrši ministar finansija i ekonomije po pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

ČLAN 10.

NA DUVANSKE PRERAĐEVINE (CIGARETE, CIGARE, CIGARILOSE, DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE) PLAĆA SE AKCIZA UTVRĐENA ČLANOM 40A, 40B, 40G I 40D OVOG ZAKONA.

CIGARETAMA, CIGARAMA, CIGARILOSIMA, DUVANOM ZA PUŠENjE I OSTALIM DUVANSKIM PRERAĐEVINAMA SMATRAJU SE DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SE PROIZVODE I STAVLjAJU U PROMET KAO TAKVA VRSTA PRERAĐEVINA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PROIZVODNjA I PROMET DUVANA I DUVANSKIH PRERAĐEVINA.

AKO JE OBRAČUNATA AKCIZE NA CIGARETE, CIGARE, CIGARILOSE, DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE, KOJA JE PROPISANA U ČL. 40A, 40B, 40G I 40D OVOG ZAKONA, MANjA OD MINIMALNE AKCIZE UTVRĐENE OVIM ZAKONOM, PLAĆA SE MINIMALNA AKCIZA.

MINIMALNA AKCIZA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA IZNOSI, I TO NA:

1) CIGARETE – 80% UKUPNE AKCIZE IZ ČL. 40A I 40B OVOG ZAKONA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU CIGARETA SA NAJPOPULARNIJOM CENOM;

2) CIGARE I CIGARILOSE -100% AKCIZE IZ ČLANA 40G OVOG ZAKONA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU CIGARA I CIGARILOSA SA NAJPOPULARNIJOM CENOM;

3) DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE – 100% AKCIZE IZ ČLANA 40D OVOG ZAKONA UTVRĐENE ZA KATEGORIJU DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA SA NAJPOPULARNIJOM CENOM.

NAJPOPULARNIJA CENA IZ STAVA 4. TAČ. 1) DO 3) OVOG ČLANA JE MALOPRODAJNA CENA ONIH CENOVNIH KATEGORIJA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE IMAJU NAJVEĆI OBIM PRODAJE U REPUBLICI SRBIJI U PROTEKLOM POLUGODIŠTU.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, NA PREDLOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE NADLEŽNE ZA DUVAN (U DALjEM TEKSTU: ORGANIZACIJA ZA DUVAN), UTVRĐUJE IZNOSE NAJPOPULARNIJIH CENA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA DVA PUTA GODIŠNjE, I TO U PERIODU OD 1. DO 31. JULA U PRVOM POLUGODIŠTU TEKUĆE GODINE, ODNOSNO U PERIODU OD 1. DO 31. JANUARA U DRUGOM POLUGODIŠTU PRETHODNE GODINE.

PREDLOG IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, ORGANIZACIJA ZA DUVAN PODNOSI NA OSNOVU SVIH OBJAVLjENIH MALOPRODAJNIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA U PROTEKLOM POLUGODIŠTU U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE» I PODATAKA O OBIMU PRODAJE OVIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA U TOM POLUGODIŠTU.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE UREDIĆE NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA U SMISLU ST. 5. DO 7. OVOG ČLANA.

IZNOSI NAJPOPULARNIJIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA IZ ST. 4. I 6. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE».

Indeksacija

Član 17.

Dinarski iznosi akciza iz čl. 9. do 13. ovog zakona usklađuju se polugodišnje stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

U SLUČAJU POVEĆANjA PROIZVOĐAČKIH CENA DERIVATA NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ZAKONA ZBOG RASTA CENE SIROVE NAFTE NA SVETSKOM TRŽIŠTU, KOJE NEGATIVNO UTIČE NA MAKROEKONOMSKU STABILNOST U ZEMLjI, VLADA REPUBLIKE SRBIJE MOŽE PRIVREMENO SMANjITI IZNOSE AKCIZA UTVRĐENE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM ZA IZNOSE ZA KOJE SU POVEĆANE PROIZVOĐAČKE CENE TIH DERIVATA NAFTE, S TIM ŠTO TO UMANjENjE NE MOŽE BITI VEĆE OD 20% POSLEDNjIH OBJAVLjENIH IZNOSA AKCIZA USKLAĐENIH PREMA STAVU 1. OVOG ČLANA.

U SLUČAJU SMANjENjA PROIZVOĐAČKIH CENA DERIVATA NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ZAKONA ZBOG PADA CENE SIROVE NAFTE NA SVETSKOM TRŽIŠTU, IZNOSI AKCIZA UTVRĐENI U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA UVEĆAVAJU SE ZA IZNOSE ZA KOJE SU SMANjENE PROIZVOĐAČKE CENE TIH DERIVATA NAFTE, A NAJVIŠE DO POSLEDNjIH OBJAVLjENIH IZNOSA AKCIZA USKLAĐENIH PREMA STAVU 1. OVOG ČLANA.

PRILIKOM USKLAĐIVANjA DINARSKIH IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ZAKONA SA POLUGODIŠNjOM STOPOM RASTA CENA NA MALO, OSNOVICE ZA USKLAĐIVANjE SU POSLEDNjI OBJAVLjENI USKLAĐENI, ODNOSNO UMANjENI ILI UVEĆANI IZNOSI AKCIZA NA POMENUTE DERIVATE NAFTE, SAGLASNO STAVU 1, ODNOSNO ST. 2. I 3. OVOG ČLANA.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi usklađene iznose akciza iz stava 1. ST. 1. DO 3. ovog člana.

Član 20b

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Agencije ORGANIZACIJE za duvan, odnosno Poreske uprave – Centrale.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Akciznu dozvolu za otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište daje ministar nadležan za poslove finansija.

Uslove i postupak za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39a

Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, može se ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva do količina potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra, odnosno obavljanja registrovane građevinske delatnosti i brodskog prevoza tereta, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative potrebnih količina za namene iz stava 1. ovog člana, uslove za ostvarivanje prava na refakciju, način i postupak ostvarivanja refakcije akcize iz stava 1. ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

ČLAN 39b

LICE KOJE DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA KORISTI ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, MOŽE OSTVARITI REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TE DERIVATE NAFTE, POD USLOVOM DA TE DERIVATE NAFTE NABAVLjA OD UVOZNIKA, ODNOSNO PROIZVOĐAČA TIH DERIVATA NAFTE I DA JE NA TE DERIVATE NAFTE UVOZNIK, ODNOSNO PROIZVOĐAČ PLATIO PROPISANI IZNOS AKCIZE.

BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROPISAĆE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA.

Član 40v

Dinarski iznosi akcize iz člana 40a ovog zakona usklađuju se sa rastom cena na malo.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Maloprodajna cena cigareta iz člana 40b stav 3. ovog zakona prijavljuje se i Agenciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Proizvođač, odnosno uvoznik može odrediti maloprodajnu cenu cigareta koja je viša od maloprodajne cene koju je odredio prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, pod uslovom da je istu prijavio Agenciji za duvan, koja je objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Maloprodajne cene cigareta moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

ČLAN 40g

NA CIGARE I CIGARILOSE PLAĆA SE AKCIZA U VISINI, I TO:

1) U PERIODU DO 31. DECEMBRA 2006. GODINE – 30%;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA 2007. GODINE DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE – 40%;

3) OD 1. JANUARA 2010. GODINE – 50%.

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI MALOPRODAJNA CENA PO KOMADU.

MALOPRODAJNU CENU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK CIGARA I CIGARILOSA.

PRODAJA CIGARA I CIGARILOSA PO MALOPRODAJNIM CENAMA KOJE SU RAZLIČITE OD ONIH KOJE JE ODREDIO PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK NIJE DOZVOLjENA.

ČLAN 40d

NA DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE PLAĆA SE AKCIZA U VISINI, I TO OD:

1) U PERIODU DO 31. DECEMBRA 2006. GODINE -30%;

2) U PERIODU OD 1. JANUARA 2007. GODINE DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE – 40%;

3) OD 1. JANUARA 2010. GODINE – 50%.

OSNOVICU ZA OBRAČUN AKCIZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI MALOPRODAJNA CENA PO KILOGRAMU.

MALOPRODAJNU CENU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA.

PRODAJA DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA PO MALOPRODAJNIM CENAMA KOJE SU RAZLIČITE OD ONIH KOJE JE ODREDIO PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK NIJE DOZVOLjENA.

NA DUVAN ZA PUŠENjE I OSTALE DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SU U PAKOVANjU RAZLIČITOM OD PAKOVANjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, AKCIZA SE PLAĆA SRAZMERNO PAKOVANjU.

ČLAN 40đ

MALOPRODAJNE CENE PO JEDINICE MERE DUVANSKIH PRERAĐEVINA IZ ČLANA 40B STAV 3, ČLANA 40G STAV 3. I ČLANA 40D STAV 3. OVOG ZAKONA PRIJAVLjUJU SE ORGANIZACIJI ZA DUVAN, KOJA IH OBJAVLjUJE U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE».

PROIZVOĐAČI, ODNOSNO UVOZNICI DUVANSKIH PROIZVODA DUŽNI SU DA PRIJAVE ORGANIZACIJI ZA DUVAN SVAKU PROMENU MALOPRODAJNIH CENA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJA IH OBJAVLjUJE U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE».

TROŠKOVE OBJAVLjIVANjA MALOPRODAJNIH CENA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE» SNOSI PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK, UPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN ORGANIZACIJE ZA DUVAN.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK MOŽE ODREDITI MALOPRODAJNU CENU CIGARETA KOJA JE VIŠA OD MALOPRODAJNE CENE KOJU JE ODREDIO PRILIKOM PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA, POD USLOVOM DA JE ISTU PRIJAVIO ORGANIZACIJI ZA DUVAN, KOJA JE OBJAVLjUJE U «SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE».

MALOPRODAJNE CENE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORAJU DA BUDU ISTAKNUTE U, ODNOSNO NA OBJEKTU TRGOVINE NA MALO, TAKO DA SU JASNO VIDLjIVE ZA POTROŠAČE DUVANSKIH PROIZVODA.

Član 41.

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)

2) obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

3) ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize (čl. 24. i 25);

4) ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

5) ne vodi evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize (član 31);

6) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

7)

8) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca (član 37. stav 6);

9) prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40v ČL. 40B I 40Đ);

10) maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene Agenciji za duvan, kao i da nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40v ČLAN 40Đ).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

Član 43.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – preduzetnik:

1) ako obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (član 23);

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obračun akcize (čl. 24. i 25);

3) ako ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu (član 30);

4) ako pri promeni stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili ukinutu akcizu (član 33);

5)

6) ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na kupca (član 37. stav 6);

7) ako prodaje cigarete po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik (čl. 40b i 40v ČL. 40B I 40Đ);

8) ako maloprodajne cene cigareta nisu prijavljene Agenciji ORGANIZACIJI za duvan, kao i ako nisu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo tako da su jasno vidljive (član 40v ČLAN 40Đ).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana kazniće se i fizičko lice – proizvođač alkoholnih pića novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara.

Ostavite komentar