Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U OKVIRU ATINSKOG MULTINACIONALNOG STRATEŠKO-POMORSKOG KOORDINACIONOG CENTRA („AMSCC”)

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”), koji je potpisan u Beogradu, 24. maja 2017. godine, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma u originalu na srpskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU

IZMEĐU

VLADE

REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE

REPUBLIKE GRČKE

O SARADNJI

U OKVIRU

ATINSKOG MULTINACIONALNOG

STRATEŠKO –POMORSKOG KOORDINACIONOG CENTRA („AMSCC”)

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Grčke (u daljem tekstu: „Strane”),

Polazeći od odredbi Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke, potpisanog u Beogradu, 9. novembra 2006. godine,

Konstatujući potrebu za uspostavljanjem strategijskog transporta (pomorski, vazdušni, drumski, železnički i intermodalni), posebno za potrebe snaga za brzo upućivanje,

Imajući u vidu potrebu unapređenja efikasnosti i delotvornosti aktivnosti kretanja i transporta,

Pozdravljajući odluku Republike Grčke da bude domaćin, vrši i pruža podršku funkcijama Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra (u daljem tekstu: „Centar AMSCC”), kao i nameru Republike Srbije da koristi sposobnosti Centra AMSCC i da pruža podršku funkcijama Centra AMSCC,

Uzimajući u obzir značaj razvoja saradnje u oblasti kretanja i transporta,

U cilju angažovanja nacionalnih ili multinacionalnih snaga u operacijama predvođenim Evropskom unijom ili drugim međunarodnim institucijama pod mandatom Ujedinjenih nacija i/ili na vežbama, kroz saradnju, a posebno preko Centra AMSCC,

Sporazumele su se o sledećem:

ČLAN 1.

PREDMET MEMORANDUMA

1.1 Svrha ovog memoranduma o razumevanju (u daljem tekstu: „Memorandum”) je definisanje saradnje između Strana u okviru Centra AMSCC, u oblasti aktivnosti kretanja i transporta. Odgovarajući ugovori biće zaključeni između nadležnih organa Strana kako bi se precizirali dodatni aranžmani i procedure.

1.2 Ovaj memorandum definiše usluge koje pruža Centar AMSCC radi pružanja pomoći u rešavanju problema strategijskog transporta, sa posebnim osvrtom na nedostatke koji proističu iz potrebe brzog upućivanja snaga u operacije Evropske unije ili operacije koje sprovode druge međunarodne organizacije pod mandatom Ujedinjenih nacija i/ili vežbe Evropske unije i/ili druge multinacionalne vežbe.

1.3 Ove usluge mogu uključivati ugovorene usluge, koordinaciju korišćenja transportnih sredstava i saradnju u okviru aktivnosti kretanja i transporta, kao što su definisane u ovom memorandumu.

Član 2.

NAČELA I OPŠTE ODREDBE

2.1 Osim ako nije drugačije predviđeno ovim memorandumom, na aktivnosti koje se sprovode saglasno ovom memorandumu primenjivaće se odgovarajući sporazumi koji su na snazi između Strana kao i grčko zakonodavstvo (gde je to primenljivo).

2.2 Nadležni organi za sprovođenje ovog memoranduma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo nacionalne odbrane Republike Grčke.

2.3 Centar AMSCC se nalazi u Generalštabu nacionalne odbrane Republike Grčke, u Atini. Republika Grčka se u daljem tekstu pominje kao Zemlja domaćin ( u daljem tekstu „ZD”).

2.4 Vlada Republike Srbije zadržava pravo da koristi druga sredstva kretanja i transporta umesto onih koji su predviđeni ovim memorandumom.

2.5 Centar AMSCC zadržava pravo da ne ponudi svoje usluge ukoliko to nalažu razlozi nacionalne bezbednosti ZD.

Član 3.

NADLEŽNOSTI

Za potrebe ovog memoranduma:

3.1 Centar AMSCC:

3.1.1. prikuplja podatke o sposobnostima Strana u oblasti kretanja i transporta, kao i o raspoloživim transportnim kapacitetima koji se nabavljaju komercijalnim putem.

3.1.2. prikuplja podatke u vezi sa zahtevima u pogledu kretanja i transporta, za potrebe rešavanja problema ili nedostataka koji se mogu pojaviti.

3.1.3 na osnovu prikupljenih podataka preporučuje delotvorniju i efikasniju upotrebu transportnih sposobnosti i sredstava.

3.1.4. preduzima mere, u zavisnosti od konačnog odobrenja koje daje Vlada Republike Srbije, odnosno organ nadležan za sprovođenje ovog memoranduma (u daljem tekstu „Strana koja upućuje zahtev”), kako bi se ispunili zahtevi u pogledu transportnih sredstava i pruženih usluga uključujući i proceduru nabavke.

3.1.5. nadležan je za koordinaciju i praćenje nabavljene transportne usluge u skladu sa potrebama Strane koja upućuje zahtev, što će biti definisano u konkretnim ugovorima. Po završetku procedura nabavke i stupanja na snagu ugovora između Strane koja upućuje zahtev i snabdevača transportnim sredstvima, ugovarači su nadležni za sprovođenje ugovora.

3.1.6. dostavlja Strani koja upućuje zahtev sve neophodne podatke u vezi sa zahtevima u pogledu transporta i slobodnih kapaciteta. Pojedinosti u vezi sa postupcima nabavke, zahtevima u pogledu transportnih sredstava, plaćanjem korišćenja transportnih sredstava, praćenjem nabavljene transportne usluge i upravljanjem slobodnim kapacitetima biće sadržane u odgovarajućim ugovorima.

3.2 Zemlja domaćin:

3.2.1. pruža neophodnu podršku u pogledu resursa, finansijskih sredstava, usluga i kapaciteta za normalno funkcionisanje Centra AMSCC.

3.2.2. definiše svoje nadležne civilne i vojne organe odgovorne za pružanje podrške funkcijama Centra AMSCC.

3.2.3. pruža Strani koja upućuje zahtev mogućnost da ima svog predstavnika u Centru AMSCC, saglasno članu 4. ovog memoranduma.

ČLAN 4.

PREDSTAVLJANJE U CENTRU AMSCC

4.1 Strana koja upućuje zahtev Centru AMSCC, saglasno članu 3. stav 3.2.3. ovog memoranduma, može:

4.1.1. imenovati predstavnika koji će biti postavljen u Centru AMSCC na period od dve godine, kada se ukaže raspoloživo mesto;

4.1.2. uputiti oficira za vezu u Centar AMSCC, u vezi sa operacijama kretanja i transporta;

4.1.3. uputiti predstavnika u Centar AMSCC na ograničen period radi obuke.

4.2 Predstavnik Strane koja upućuje zahtev može učestvovati u radu Savetodavnog odbora Centra AMSCC.

ČLAN 5.

FINANSIJSKE ODREDBE

5.1 Centar AMSCC i nadležni organi Vlade Republike Grčke koji sa ovim centrom sarađuju, Strani koja upućuje zahtev bez naknade obezbeđuju podatke i mere navedene u članu 3. stav 3.1. ovog memoranduma.

5.2 Strana koja upućuje zahtev snosi troškove boravka svog predstavnika postavljenog u Centru AMSCC.

ČLAN 6.

BEZBEDNOST I ODAVANJE PODATAKA

Strane razmenjuju podatke bez oznake tajnosti u okviru aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog memoranduma. Razmena i zaštita tajnih podataka predmet je posebnih ugovora između Strana.

Predstavnik Strane koja upućuje zahtev, postavljen u Centar AMSCC nema pristup tajnim podacima treće strane, bez prethodnog pisanog odobrenja te strane.

6.3 Svaka od Strana preduzima sve neophodne mere kako bi sve poverljive podatke koji se razmene sačuvala od odavanja, osim ako druga Strana ne da saglasnost za odavanje tih podataka.

Posete Centru AMSCC od strane predstavnika Strane koja upućuje zahtev biće organizovane u skladu sa procedurama ZD koje će biti na snazi u vreme održavanja te posete.

6.5 Svaka od Strana može da otkaže ovaj memorandum u svako doba nakon dostavljanja pisanog obaveštenja drugoj Strani, ako smatra da su prekršene odredbe koje regulišu bezbednost nacionalnih tajnih podataka ili tajnih podataka treće strane.

ČLAN 7.

ODŠTETNI ZAHTEVI I ODGOVORNOST

Svaka od Strana odriče se potraživanja naknade po odštetnom zahtevu u slučaju smrti, povrede ili štete, koje mogu zadesiti osoblje ili imovinu te Strane tokom sprovođenja ovog memoranduma.

Centar AMSCC i organi Republike Grčke koji sa ovim centrom sarađuju ne mogu se smatrati odgovornim za sprovođenje ugovora iz stava 3.1.5 ovog memoranduma u slučaju smrti, povrede ili štete koja se desi osoblju, imovini ili životnoj sredini tokom aktivnosti kretanja i transporta.

ČLAN 8.

REŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi koji proisteknu iz tumačenja, odnosno primene ovog memoranduma, rešavaće se konsultacijama između Strana bez predavanja u nadležnost trećoj strani na rešavanje.

ČLAN 9.

IZMENE I DOPUNE

Ovaj memorandum može se izmeniti i dopuniti u bilo koje vreme, pisanim putem, uz međusobnu saglasnost Strana. Sve izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 10. stav 10.1 ovog memoranduma.

ČLAN 10.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I PRESTANAK VAŽENJA

10.1 Ovaj memorandum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su sprovele sve unutrašnje procedure neophodne za stupanje na snagu Memoranduma.

10.2 Ovaj memorandum ostaje na snazi neodređeni period i može se otkazati u bilo koje vreme, na osnovu uzajamne pisane saglasnosti Strana, ili pisanim obaveštenjem koje jedna Strana upućuje drugoj. Memorandum će prestati da važi tri meseca posle odgovarajuće uzajamne saglasnosti Strana ili tri meseca od dana kada druga Strana primi obaveštenje o prestanku važenja. U slučaju da postoji nerealizovan ugovor o iznajmljivanju potpisan u skladu sa ovim memorandumom, primena Memoranduma biće obustavljena nakon realizacije tih ugovora.

10.3 U slučaju prestanka važenja ovog memoranduma, sve aktivnosti započete u periodu njegovog važenja realizovaće se pod istim uslovima pod kojima su i započete.

10.4 Bez obzira na obustavu primene ovog memoranduma, odredbe čl. 5. do 8. ovog memoranduma nastaviće da se primenjuju do izmirenja obaveza koje su u njima navedene.

Sačinjeno u Beogradu, 24. maja 2017. godine, u po dva istovetna primerka, svaki na srpskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu su sve verzije jednake važnosti. U slučaju različitog tumačenja ovog memoranduma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE GRČKE

_______________________ _______________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”), sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Memoranduma

Memorandumom o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško – pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavlja se okvir strategijskog transporta (pomorski, vazdušni, drumski, železnički i intermodalni) za potrebe snaga za brzo upućivanje kao i koordinaciju korišćenja transportnih sredstava i saradnju u okviru aktivnosti kretanja i transporta.

Prvenstveni cilj navedenog memoranduma su usluge koje Atinski multinacionalni strateško – pomorski koordinacioni centar pruža Republici Srbiji u rešavanju problema i nedostataka transportnih kapaciteta za izvršenje strategijskog transporta, sa posebnim osvrtom na nedostatke koji proističu iz potrebe brzog upućivanja snaga u operacije predvođene Evropskom unijom i druge međunarodne institucije koje se sprovode pod mandatom Ujedinjenih nacija i/ili vežbe Evropske unije i/ili druge multinacionalne vežbe. Navedeni tekst Memoranduma sadrži i opšte odredbe, pitanje predstavljanja u Atinskom multinacionalnom strateško – pomorskom koordinacionom centru, finansijske i odredbe koje se odnose na bezbednost i zaštitu podataka koje se razmene između strana, odštetne zahteve i odgovornosti, pitanja u vezi sa rešavanjem sporova, izmene i dopune, kao i odredbe u vezi sa stupanjem na snagu, trajanje navedenog memoranduma i prestanak njegovog važenja.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za realizaciju ovog zakona u 2017. godini, nisu potrebna finansijska sredstva.

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog zakona u narednim godinama, zavise od stepena i načina njegove realizacije i ista će biti planirana u okviru limita koje Ministarstvo finansija utvrdi za razdeo Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar