Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ARGENTINE

O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I

SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan 6. juna 2011. godine u San Salvadoru, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE ARGENTINE

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I

SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije

i Vlada Republike Argentine, (u daljem tekstu: „Strane”),

U želji da unaprede međusobne bilateralne odnose,

Sa ciljem da olakšaju putovanje državljana dve države, nosilaca diplomatskih i službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, izuzeti su od obaveze pribavljanja vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge Strane u trajanju najviše do 90 (devedeset) dana.

Član 2.

1.Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, koji su članovi osoblja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica, koji su nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, mogu da uđu i borave bez vize, pod uslovom da je njihov prvi dolazak najavljen diplomatskim putem 30 (trideset) dana unapred.

2.Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, predstavnici svoje države u međunarodnoj organizaciji koja se nalazi na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica, koji su nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, uživaju pravo navedeno u stavu 1. ovog člana.

Član 3.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, prelaze granicu samo na graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj.

Član 4.

Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, tokom svog boravka na teritoriji države druge Strane dužni su da poštuju njene zakone i propise.

Član 5.

Ovaj sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa svake Strane da uskrate ulazak ili otkažu boravak bilo kom državljaninu države druge Strane, nosiocu važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, bez davanja obrazloženja za takvu svoju odluku, ukoliko ga smatraju nepoželjnom osobom.

Član 6.

1.Strane će diplomatskim putem razmeniti uzorke važećih diplomatskih i službenih pasoša, kao i obaveštenja koje se odnose na njihovu upotrebu, najkasnije 30 (trideset) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

2.U slučaju uvođenja novih pasoša ili izmene važećih, Strane će o tome obavestiti jedna drugu i diplomatskim putem dostaviti uzorke novih ili izmenjenih pasoša, najkasnije (30) trideset dana pre njihovog uvođenja.

Član 7.

Svi nesporazumi koji nastanu u tumačenju ili primeni ovog sporazuma rešavaće se diplomatskim putem.

Član 8.

Svaka Strana zadržava pravo da iz razloga bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno, u celini ili delimično, obustavi primenu ovog sporazuma. Obustava primene Sporazuma stupa na snagu odmah pošto druga Strana o tome primi obaveštenje diplomatskim putem. Svaka Strana postupa na isti način u slučaju nastavljanja primene ovog sporazuma.

Član 9.

Svaka Strana može pismenim putem da zatraži, izmenu ili dopunu ovog sporazuma. Svaka izmena ili dopuna, o kojoj su se Strane saglasile, stupa na snagu na način predviđen članom 10. ovog sporazuma.

Član 10.

1.Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane obaveštavaju diplomatskim putem da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura neophodna za stupanje na snagu Sporazuma.

2.Svaka Strana može da otkaže ovaj sporazum u bilo koje vreme, obaveštavajući diplomatskim putem o tome drugu Stranu. U tom slučaju, Sporazum prestaje da važi po isteku roka od 90 (devedeset) dana od dana prijema obaveštenja o otkazivanju.

Ovaj sporazum je zaključen u San Salvadoru, dana 6. juna 2011. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, španskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

ARGENTINE SRBIJE

Hektor Timerman Vuk Jeremić

Ministar spoljnih poslova Ministar spoljnih poslova

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisali su ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Republike Argentine Hektor Timerman.

Sporazum predviđa da državljani država strana ugovornica, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, mogu da uđu, tranzitiraju i borave na teritoriji države druge strane ugovornice do 90 dana bez obaveze pribavljanja vize.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata državnih zvaničnika sa ciljem daljeg razvoja odnosa i unapređenja saradnje dve zemlje.

III. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar