Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN O SARADNjI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sačinjen u Beogradu, 8. juna 2011. godine, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u originalu na srpskom jeziku glasi:

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN

O SARADNjI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: strane ugovornice);

smatrajući da prekršaji carinskih propisa nanose štetu privrednim, poreskim, kulturnim i trgovinskim interesima njihovih zemalja;

imajući u vidu značaj tačnog obračuna carinskih dažbina, poreza i drugih naknada koje se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza robe, tačnog utvrđivanja tarifnog svrstavanja, carinske vrednosti i porekla takve robe, kao i pravilnu primenu propisa koji se odnose na zabrane, ograničenja i kontrolu;

smatrajući da nezakonit promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i društvo;

priznajući potrebu međunarodne saradnje u pitanjima koja se odnose na administriranje i primenu carinskih propisa;

imajući u vidu Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama, od 30. marta 1961. godine, koja je izmenjena i dopunjena Protokolom od 25. marta 1972. godine, Konvenciju o psihotropnim supstancama od 21. februara 1971. godine, kao i Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv nazakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci od 20. decembra 1988. godine;

uverene da radnje u sprečavanju prekršaja carinskih propisa mogu da budu efikasnije uz saradnju njihovih carinskih organa;

imajući u vidu Preporuku Saveta za carinsku saradnju o uzajamnoj administrativnoj pomoći od 5. decembra 1953. godine;

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

U smislu ovog sporazuma:

„carinski propisi” su zakoni i propisi koje primenjuju carinski organi država strana ugovornica, a odnose se na uvoz, izvoz i tranzit robe ili neki drugi carinski postupak, kao i na carinske dažbine, poreze i druge naknade i na mere zabrane, ograničenja i kontrole u vezi sa uvozom ili izvozom robe;

„carinski organ” u Republici Srbiji je, Ministarstvo finansija – Uprava carina i u Republici Azerbejdžan – Državni carinski komitet;

„carinski organ molilac” je carinski organ države strane ugovornice koji, u skladu sa ovim sporazumom, podnosi zahtev za pomoć;

4. „zamoljeni carinski organ” je carinski organ države strane ugovornice koji, u skladu sa ovim sporazumom, prima zahtev za pomoć;

5. „carinski prekršaj” je svaki prekršaj ili pokušaj prekršaja carinskih propisa;

6. „lice“ je fizičko lice i pravno lice;

7. „lični podaci” su podaci koji se odnose na otkriveno fizičko lice ili na fizičko lice koje može da se identifikuje;

„kontrolisana isporuka” je metod kojim se dozvoljava ulaz u, izlaz iz i kretanje preko teritorije države svake strane ugovornice pošiljki koje sadrže ili za koje se sumnja da sadrže opojne droge, psihotropne supstance ili njihove prekursore, sa znanjem i pod kontrolom nadležnih organa država strana ugovornica, s ciljem da se identifikuju lica koja su uključena u nezakoniti promet opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Član 2.

OBLAST PRIMENE SPORAZUMA

U skladu sa odredbama ovog sporazuma, strane ugovornice će, preko carinskih organa svojih država, pružati jedna drugoj administrativnu pomoć u cilju:

a) poboljšanja robnog prometa između država strana ugovornica,

b) obezbeđivanja pravilne primene carinskih propisa,

v) sprečavanja, istrage i borbe protiv carinskih prekršaja.

Pomoć predviđenu ovim sporazumom svaka strana ugovornica će pružati u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, a u okviru nadležnosti i mogućnosti sa kojima raspolaže carinski organ njene države.

Odredbe ovog sporazume neće uticati na prava i obaveze koje strane ugovornice imaju na osnovu drugih međunarodnih sporazuma čije su strane ugovornice.

Odredbe ovog sporazuma ne daju pravo bilo kom licu da dobije, uskrati ili isključi neki dokaz, ili da onemogući izvršenje po zahtevu.

Član 3.

1. Carinski organi država strana ugovornica, na zahtev ili samoinicijativno, a u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, razmenjuju informacije koje bi mogle da im pomognu u tačnom utvrđivanju carinskih dažbina, poreza i drugih naknada u vezi sa uvozom ili izvozom robe i tačnom utvrđivanje tarifnog svrstavanja robe, carinske vrednosti i porekla robe, kao i za pravilnu primenu odredaba koje se odnose na zabrane, ograničenja i kontrolu. Pomoć predviđena ovim sporazumom, obuhvata, između ostalog, informacije o:

a) aktivnostima na suzbijanju krijumčarenja koje mogu da budu korisne u sprečavanju carinskih prekršaja, i naročito, o posebnim sredstvima za borbu protiv carinskih prekršaja,

b) novim metodama koje se koriste prilikom kršenja carinskih propisa,

v) zapažanjima i otkrićima, koja su rezultat uspešne primene novih sredstava i tehnika u suzbijanju krijumčarenja,

g) novim tehnikama i poboljšanim metodama za postupak sa putnicima i teretom.

Pomoć predviđena stavom 1. ovog člana, pružaće se u svim sudskim, upravnim ili istražnim postupcima koji se vode na teritoriji države strane ugovornice molioca, ali se neće ograničavati na postupke koji mogu da olakšaju utvrđivanje tarifnog svrstavanja, carinske vrednosti, porekla i drugih karakteristika robe, a koji su neophodni za pravilnu primenu carinskih propisa.

Carinski organi država strana ugovornica će, ako to nije u suprotnosti sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, tražiti saradnju za:

a) započinjanje, razvoj i usavršavanje posebnih programa stručne obuke za svoje zaposlene,

b) uspostavljanje i održavanje kanala za međusobnu razmenu informacija sa ciljem da se olakša sigurna i brza razmena informacija,

v) omogućavanje efikasne međusobne koordinacije, uključujući i razmenu osoblja, stručnjaka i imenovanje lica za vezu,

g) proučavanje i ispitivanje nove opreme ili postupaka,

d) pojednostavljenje i usaglašavanje njihovih carinskih postupaka, i

đ) druga opšta administrativna pitanja.

Pomoć predviđena ovim sporazumom ne obuhvata hapšenje lica, naplatu ili prinudnu naplatu carinskih dažbina, drugih taksa, novčanih kazni ili drugih novačanih iznosa.

Član 4.

Carinski organi, samoinicijativno ili na zahtev, dostaviće jedan drugom odgovarajuće informacije do kojih su došli u toku obavljanja svojih redovnih aktivnosti, a na osnovu kojih može da se veruje da će na teritoriji države druge strane ugovornice biti izvršen carinski prekršaj. Posebno će se dostavljati informacije o kretanju:

a) robe, koja bi mogla da predstavlja opasnost po životnu sredinu ili zdravlje ljudi,

b) oružja, municije, eksplozivnih, otrovnih ili nuklearnih materijala, eksplozivnih naprava,

v) osetljive i strateške robe koja podleže kontroli u skladu sa odnosnim međunarodnim ugovorima i odgovarajućim višestranim dogovorima ili režimima i/ili saglasno obavezi o neširenju,

g) predmeta koji imaju istorijsku, umetničku, kulturnu ili arheološku vrednost,

d) robe za koju su propisane visoke carinske i poreske stope, posebno alkoholnih pića i proizvoda od duvana,

đ) robe kojom se krše prava intelektualne svojine.

Član 5.

POSEBNI OBLICI POMOĆI

1. Na zahtev carinskog organa molioca, zamoljeni carinski organ dostaviće obaveštenje da li je roba koja je izvezena sa ili uvezena na teritoriju države jedne od strana ugovornica, na propisan način uvezena na ili izvezena sa teritorije države druge strane ugovornice, navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom. Isto će se primeniti i u slučaju kada se roba ponovo izvozi sa teritorije države druge strane ugovornice.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni carinski organ preduzeće, u okviru svojih nadležnosti, neophodne mere da se obezbedi poseban nadzor nad:

a) prevoznim sredstvima i kontejnerima za koje postoji osnovana sumnja da su korišćeni, da se koriste ili da se mogu koristiti u carinskim prekršajima na teritoriji države strane ugovornice molioca,

b) robom za koju je carinski organ molilac dostavio obaveštenje da sumnja da je predmet nezakonitog prometa na ili sa teritorije države strane ugovornice molioca,

v) određenim licima za koja postoji osnovana sumnja da vrše ili da su izvršila carinski prekršaj na teritoriji države strane ugovornice molioca.

3. Carinski organi država strana ugovornica, na zahtev ili samoinicijativno, dostavljaće jedan drugom informacije o već izvršenim ili planiranim radnjama, koje mogu da predstavljaju carinski prekršaj na teritoriji države druge strane ugovornice.

4. U slučajevima kada bi mogla da se nanese znatna šteta privredi, zdravlju ljudi, nacionalnoj bezbednosti, javnom redu ili nekoj drugoj oblasti od vitalnog značaja za državu jedne strane ugovornice, carinski organ države druge strane ugovornice dostaviće informacije, kada je to moguće, samoinicijativno.

5. U svrhe sprečavanja, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja koji uključuju opojne droge, psihotropne supstance ili njihove prekursore, carinski organi država strana ugovornica dostavljaće jedan drugom, kada je to moguće, bez podnošenja zahteva, sve informacije o mogućim prekršajima carinskih propisa države druge strane ugovornice.

Član 6.

BORBA PROTIV NEZAKONITOG PROMETA OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI

1. U cilju intenziviranja aktivnosti za sprečavanje, istraživanje i borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora, carinski organi će, samoinicijativno i u što kraćem roku, dostavljati jedan drugom sve raspoložive informacije o:

a) licima za koja se zna ili za koja postoji sumnja da se bave nezakonitim prometom opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora,

b) prevoznim sredstvima, uključujući i kontejnerima i poštanskim pošiljkama, za koja se zna ili za koja postoji sumnja da se koriste za nezakonit promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora,

v) najnovijim proizvodima koji su razvijeni i upotrebljeni kao opojne droge, psihotropne supstance ili njihovi prekursori, a koji su predmet nezakonitog prometa.

2. Carinski organi će, samoinicijativno, dostavljati jedan drugom informacije o sredstvima i metodama koji se koriste u nezakonitom prometu opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora, kao i o novim metodama koje se koriste za kontrolu takvog prometa i o njihovoj efikasnosti.

3. Informacije koje se navode u st. 1. i 2. ovog člana mogu da se dostavljaju i drugim nadležnim organima i organizacijama, koji su uključeni u borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora.

Član 7.

KONTROLISANA ISPORUKA

Strane ugovornice mogu, na osnovu uzajamnog dogovora i u okviru ovlašćenja koja imaju shodno nacionalnom zakonodavstvu njihovih država, da koriste metod kontrolisane isporuke, radi identifikovanja lica koja se bave nezakonitim prometom opojnim drogama, psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima i preduzimanja zakonskih mera protiv njih. Ako carinski organ nije nadležan da donese odluku o korišćenju kontrolisane isporuke, on će inicirati saradnju sa nacionalnim organima koji su za to nadležni ili će slučaj preneti na taj organ.

Odluke o korišćenju kontrolisane isporuke donose se od slučaja do slučaja, a po potrebi, u skladu sa dogovorenim aranžmanima ili sporazumima u određenom slučaju. Ukoliko je potrebno, mogu da se uzmu u obzir finansijski dogovori i sporazumi koji su postignuti između nadležnih nacionalnih organa.

Nezakonite pošiljke čije se isporuke, prema postignutom dogovoru, kontrolišu, mogu, uz saglasnost nadležnih organa, biti zaustavljene i može se dozvoliti nastavak njihovog kretanja, a da opojne droge, psihotropne supstance i njihovi prekursori ostanu nedirnuti ili, u zavisnosti od uslova, da se uklone ili zamene u potpunosti ili delimično.

Član 8.

PREDMETI, DOKUMENTA I SVEDOCI

Carinski organi država strana ugovornica dostaviće, na zahtev, dokumenta koja se odnose na prevoz i isporuku robe i koja sadrže podatke o vrednosti, poreklu, razmeštaju i odredištu robe.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali mogu se zahtevati samo ako su kopije nedovoljne. Na izričit zahtev, kopije predmeta, dokumenata i drugog materijala će se na propisan način overiti.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali, koji su dostavljeni carinskom organu moliocu, moraju što pre da se vrate. Prava zamoljenog carinskog organa ili trećih strana ostaju nepromenjena. Na zahtev, originali koji su potrebni za pravosudne ili slične svrhe, odmah će se vratiti.

Informacije iz ovog sporazuma mogu da se zamene kompjuterizovanim informacijama koje su date u iste svrhe, u bilo kom obliku. U tom slučaju, obezbediće se uputstva ili informacije koje su neophodne za njihovo tumačenje ili korišćenje.

Na zahtev carinskog organa države jedne strane ugovornice, carinski organ države druge strane ugovornice ovlastiće, po svom nahođenju, svoja službena lica, uz njihov pristanak, da se pojave u svojstvu eksperta ili svedoka u sudskim ili upravnim postupcima na teritoriji države strane ugovornice molioca i da dostave predmete, dokumenta ili druge materijale ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. U zahtevu mora bliže da se naznači vreme, mesto i o kakvom postupku se radi i u kom svojstvu će službeno lice da se pojavi.

Član 9.

RAZMENA ISKUSTAVA I PRUŽANjE POMOĆI

Carinski organi država strana ugovornica razmenjivaće informacije o:

a) svojim iskustvima u vezi sa carinskim aktivnostima i novim metodama koje se koriste kod carinskih prekršaja,

b) pomoćnoj tehničkoj opremi koju oni koriste,

v) ostalim problemima u oblasti carine za koje su obe strane ugovornice zainteresovne.

Carinski organi pružaće jedan drugom pomoć u carinskim pitanjima koja obuhvata i:

a) razmenu poseta carinskih službenika radi upoznavanja sa iskustvima u korišćenju tehničkih sredstava kontrole koju oni koriste,

b) obuku carinskih službenika,

v) razmenu poseta eksperata za carinska pitanja,

g) razmenu stručnih, naučnih i tehničkih informacija u vezi sa efikasnom primenom carinskih propisa.

Član 10.

KONTROLA I PREGLED

Na zahtev carinskog organa države jedne strane ugovornice, carinski organ države druge strane ugovornice organizovaće kontrolu ili pregled u slučajevima predviđenim u stavu 1. pod b) i v) člana 2. ovog sporazuma. O rezultatima kontrole ili pregleda obavestiće se carinski organ molilac.

Kontrola i pregled će se izvršiti u skladu sa važećim propisima države zamoljene strane ugovornice.

Zamoljeni carinski organ može da dozvoli da službena lica carinskog organa molioca pruže pomoć u toku kontrole ili pregleda, saglasno ovom sporazumu. Kada predstavnici carinskog organa države jedne strane ugovornice borave na teritoriji države druge strane ugovornice, moraju, u svako doba, da pruže dokaz o svom ovlašćenju. Oni ne smeju da budu u uniformi, niti da nose oružje.

Službena lica, za vreme svoga boravka, uživaju isto pravo na zaštitu kao carinski službenici države druge strane ugovornice, u skladu sa važećim propisima države te strane ugovornice i odgovorni su za svaki prekršaj koji bi mogli da počine.

Član 11.

OBLIK I SADRŽINA ZAHTEVA ZA POMOĆ

Zahtevi u skladu sa ovim sporazumom podnose se u pisanom obliku. Uz zahtev, prilažu se dokumenta neophodna za njegovo izvršenje. Ako je zbog hitnosti postupka potrebno, mogu da se prihvate i usmeni zahtevi, koji moraju odmah pismeno da se potvrde.

Zahtevi iz stava 1. ovog člana sadrže sledeće podatke:

a) naziv carinskog organa molioca,

b) o kojoj vrsti postupka se radi,

v) predmet zahteva i razlog za podnošenje zahteva,

g) imena i adrese lica koja učestvuju u postupku, ako su poznati,

d) kraći opis slučaja koji se razmatra i koji se pravni akti primenjuju,

đ) veza između tražene pomoći i predmeta na koji se ta pomoć odnosi.

Zahtevi se podnose na engleskom jeziku.

Pomoć predviđena ovim sporazumom ostvaruje se kroz neposredne kontakte između carinskih organa.

Ako zamoljeni carinski organ nije odgovarajuća služba koja može da odgovori na zahtev, odmah će proslediti zahtev odgovarajućoj službi, koja će postupiti po zahtevu u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, ili će obavestiti carinski organ molioca o odgovarajućim postupcima za tu vrstu zahteva.

Ako zahtev ne ispunjava formalne uslove, može se zatražiti njegova ispravka ili dopuna, koji neće uticati na preduzimanje neohodnih mera.

Član 12.

DOSTAVLjANjE/OBAVEŠTAVANjE

Na zahtev carinskog organa države jedne strane ugovornice, carinski organ države druge strane ugovornice, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, saopštava fizičkim ili pravnim licima koja imaju stalno boravište na teritoriji njegove države, odnosno koja su na teritoriji njegove države registrovana, dokumenta i rešenja doneta, u skladu sa ovim sporazumom od strane carinskog organa molioca.

Član 13.

IZUZECI OD PRUŽANjA POMOĆI

Ako zamoljena strana ugovornica smatra da ispunjavanje zahteva može da nanese štetu suverenitetu, nacionalnoj bezbednosti, javnoj politici ili drugim bitnim nacionalnim interesima njene države, ili može da dovede do povrede industrijske, komercijalne ili profesionalne tajne, može da odbije pomoć ili da je pruži, uz poštovanje određenih uslova ili zahteva.

Zamoljeni carinski organ može da odloži pružanje pomoći ako će takva pomoć da utiče na istragu, krivično gonjenje ili postupke koji su u toku. U tom slučaju, zamoljeni carinski organ će konsultovati carinski organ molioca da bi se odlučilo da li pomoć može da se pruži pod uslovima zamoljenog carinskog organa.

Ako se pomoć uskrati ili odbije, o takvoj odluci, kao i o razlozima za njeno donošenje, mora odmah biti obavešten carinski organ molilac.

Član 14.

OBAVEZA POVERLjIVOSTI

Svaka informacija saopštena u bilo kom obliku u skladu sa ovim sporazumom je poverljive prirode. Informacija će biti obuhvaćena obavezom službene poverljivosti i uživaće istu zaštitu koju takva informacija uživa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice koja ju je primila.

Informacije o ličnim podacima mogu da se dostave samo ako je zaštita podataka na istom nivou zaštite, prema nacionalnom zakonodavstvu država strana ugovornica. Strane ugovornice će obezbediti zaštitu podataka koja je najmanje na istom nivou zaštite koja proizlazi iz primene načela koji su sadržani u Prilogu „Zaštita ličnih podataka“ uz ovaj sporazum i čini njegov sastavni deo.

Član 15.

POSTUPANjE PO ZAHTEVU

Zamoljeni carinski organ preduzeće neophodne mere da bi postupio po zahtevu i, po potrebi, zahtražiće službene ili sudske mere potrebne za izvršenje tog zahteva.

Ako zamoljeni carinski organ ne raspolaže traženim informacijama, nastojaće da ih dobije pri ćemu će postupati kao da radi u svoje ime ili u ime carinskog organa molioca.

Carinski organ države jedne strane ugovornice će, na zahtev carinskog organa države druge strane ugovornice, sprovesti sve potrebne istražne postupke, uključujući i ispitivanje eksperata i svedoka, ili lica za koje postoji sumnja da su izvršila carinski prekršaj i izvršiti provere, kontrole i ispitati činjenično stanje u vezi sa pitanjima koja su predmet ovog sporazuma.

Na zahtev carinskog organa molioca, zamoljeni carinski organ može da dozvoli da službena lica carinskog organa molioca, kada god je to moguće, borave na teritoriji države zamoljene strane ugovornice u toku istrage koju sprovode njena službena lica, zbog prekršaja carinskih propisa carinskog organa molioca.

Carinski organ molilac, na njegov zahtev, biće obavešten o vremenu i mestu sprovođenja zahtevane istrage, u cilju koordiniranja aktivnosti.

Službena lica carinskog organa molioca, koja su ovlašćena da sprovode istražne radnje u vezi sa prekršajima carinskih propisa, mogu da zahtevaju da zamoljeni carinski organ pregleda sve odgovarajuće informacije, uključujući i knjige, registre i drugu dokumentaciju ili da dostavi njihove kopije ili pruži svaku informaciju koja se odnosi na carinske prekršaje.

Član 16.

UPOTREBA INFORMACIJA I DOKUMENATA

1. Informacije, dokumenta i drugi podaci dobijeni na osnovu uzajamno pružene pomoći mogu da se koriste samo u svrhe navedene u ovom sporazumu, uključujući njihovu upotrebu i u istražnim, sudskim i upravnim postupcima.

2. Organ molilac neće, bez prethodne pismene saglasnosti zamoljenog organa, koristiti evidencije ili informacije dobijene na osnovu ovog sporazuma u druge svrhe, osim u svrhe koje su navedene u zahtevu.

3. Kad se, u skladu sa ovim sporazumom, razmenjuju informacije o ličnim podacima, carinski organi država strana ugovornica će obezbediti da se one koriste isključivo u svrhe navedene u zahtevu i u skladu sa uslovima koje može da postavi zamoljeni carinski organ.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na informacije o carinskim prekršajima koji se odnose na opojne droge, psihotropne supstance i njihove prekursore. Takve informacije mogu da se dostavljaju organima države strane ugovornice molioca koji su neposredno uključeni u borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstance i njihovih prekursora.

Član 17.

TROŠKOVI

Carinski organi država strana ugovornica neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u toku primene ovoga sporazuma, osim sredstava za troškove svedoka, naknada za troškove eksperata, kao i sredstava za troškove prevodilaca koji nisu državni službenici, a koji padaju na teret carinskog organa molioca, i osim troškova koji se navode u članu 7. stav 2. ovog sporazuma.

Ako za udovoljavanje zahteva nastanu ili mogu da nastanu značajni i izuzetni troškovi, carinski organi država strana ugovornica dogovoriće se pod kojim će se uslovima udovoljiti zahtevu, kao i o načinu nadoknade tih troškova.

Član 18.

SPROVOĐENjE SPORAZUMA

Ovaj sporazum sprovodiće carinski organi država strana ugovornica. Oni će odlučivati o svim praktičnim merama i aranžmanima neophodnim za njegovu primenu, uzimajući u obzir i pravila o zaštiti podataka.

2. Nakon obavljenih konsultacija, carinski organi država strana ugovornica, mogu da izdaju uputstva neophodna za sprovođenje ovog sporazuma.

3. Carinski organi država strana ugovornica mogu da organizuju da njihove službe za istragu budu u neposrednoj vezi.

Član 19.

PODRUČJE NA KOME SE PRIMENjUJE SPORAZUM

Ovaj sporazum se primenjuje na teritoriji Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.

Član 20.

POSTUPAK ZA IZMENU I DOPUNU

Ovaj sporazum može da se izmeni i dopuni uz obostranu saglasnost strana ugovornica. Izmene i dopune će biti ozakonjene dodatnim protokolima koji će predstavljati sastavni deo ovog sporazuma. Navedeni protokoli će stupiti na snagu u skladu sa odredbama člana 22. ovog sporazuma.

Član 21.

REŠAVANjE SPOROVA

Svaki spor koji nastane u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešiće se konsultacijama i pregovorima između strana ugovornica.

Član 22.

STUPANjE NA SNAGU I OTKAZIVANjE

Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca od datuma kada su strane ugovornice pismeno, diplomatskim putem, obavestile jedna drugu da su ispunjeni svi uslovi za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum je zaključen na neodređeno vreme, ali svaka strana ugovornica može uvek da ga otkaže, pismenim obaveštenjem, diplomatskim putem. Sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana kada je druga strana ugovornica primila takvo obaveštenje.

U skladu sa odredbama ovog sporazuma, postupci koji su već u toku u vreme otkazivanja moraju se, koliko god je to moguće, okončati.

U potvrdu toga dole potpisani, propisno ovlašćeni za to od strane svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

SAČINjENO u ____Beogradu__________ dana__8. juna 2011.___ godine u po dva originalna primerka, na srpskom jeziku, na azerbejdžanskom jeziku i na engleskom jeziku, s tim što svi tekstovi imaju podjednaku važnost. U slučaju neslaganja u tumačenju odredaba ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Azerbejdžan

PRILOG

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

1. Lični podaci koji se automatski obrađuju:

a) dobijaju se i obrađuju pošteno i na zakonom propisan način,

b) čuvaju se za određene i zakonom propisane namene i ne smeju se upotrebiti na način koji je u suprotnosti sa tim namenama,

v) adekvatni su, odgovarajući i prema nameni za koju se čuvaju,

g) tačni su i, kada je to neophodno, ažurni,

d) čuvaju se u obliku koji omogućava prepoznavanje lica na koja se podaci odnose, najduže dok je to potrebno za namenu zbog koje se čuvaju.

2. Lični podaci u vezi sa rasnim poreklom, političkim opredeljenjem, verskim ubeđenjem ili nekom drugom vrstom ubeđenja, kao i lični podaci u vezi sa zdravstvenim stanjem ili seksualnim životom, mogu se automatski obrađivati samo u slučaju da nacionalno zakonodavstvo za to predviđa odgovarajuću zaštitu.

Isto se primenjuje i na lične podatke iz kaznene evidencije.

3. Strane ugovornice preduzimaju odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu ličnih podataka koji se čuvaju u automatizovanim zbirkama podataka od neovlašćenog uništenja ili od slučajnog gubitka, kao i od svakog neovlašćenog pristupa, unošenja izmena ili otkrivanja.

4. Licu će se omogućiti:

a) da utvrdi da li postoji automatizovana zbirka sa ličnim podacima, njenu osnovnu svrhu, kao i identitet i mesto boravka ili glavno poslovno sedište rukovaoca zbirke,

b) da dobije, u određenim periodima i bez preteranog odlaganja ili troškova, potvrdu o tome da li se lični podaci, koji se odnose na njega, čuvaju u automatizovanoj zbirci podataka, kao i da mu se ti podaci dostave u razumljivom obliku,

v) da, u zavisnosti od slučaja, postigne da se isprave ili izbrišu takvi podaci, ako su obrađeni u suprotnosti sa odredbama nacionalnog zakonodavstva u kojima su sadržana osnovna načela iz tač. 1. i 2. ovog priloga;

g) da ima pravo na žalbu u slučaju da nije dobio odgovor na zahtev da mu se potvrdi, dostavi, ispravi ili izbriše neki podatak kao što je navedeno pod b) i v) ove tačke.

5. Nisu dozvoljena nikakva odstupanja od odredaba tač. 1, 2. i 4. ovog priloga, osim u okviru ograničenja definisanih u sledećoj tački.

6. Moguća su odstupanja od odredaba tač. 1, 2. i 4. ovog priloga, ako je takvo odstupanje predviđeno nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice i ako predstavlja neophodnu meru u demokratskom društvu, a u interesu:

a) zaštite državne bezbednosti, javne bezbednosti, monetarnih interesa države ili suzbijanje krivičnih dela,

b) zaštite subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

7. Ograničenja u vezi sa ostvarivanjem prava navedenih u tački 4. pod b), v) i g) ovog priloga, mogu biti predviđena nacionalnim propisima za automatizovane zbirke sa ličnim podacima koje se koriste za potrebe statistike ili u naučnoistraživačkom radu, kada rizik od povređivanja privatnosti lica, na koja se podaci odnose, očigledno ne postoji.

8. Svaka strana ugovornica preuzima obavezu da ustanovi odgovarajuće sankcije i pravna sredstva protiv kršenja odredaba iz nacionalnog zakonodavstva kojima su uređena osnovna načela iz ovog priloga.

9. Ni jedna odredba iz ovog priloga ne može se smatrati kao ograničavajuća ili kao da onemogućava stranu ugovornicu da licima, na koje se podaci odnose, odobri veće mere zaštite od onih koje su predviđene u ovom prilogu.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Ovim zakonom se omogućava sprovođenje dvostranog međunarodnog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u cilju predupređivanja i suzbijanja povreda carinskih, spoljnotrgovinskih i deviznih propisa, suzbijanja krijumčarenja, olakšanja i ubrzanja robnog i putničkog prometa između dve zemlje i razmene iskustava u radu carinskih organa.

Osim toga, potvrđivanjem ovog sporazuma obezbeđuje se pravilna primena carinskih propisa kroz razmenu informacija između dve zemlje o prevozu i isporuci robe, odredištu robe, njenoj tarifnoj oznaci, vrednosti i poreklu i robe, kao i informacije o izvršenim ili planiranim radnjama kojima se krše ili mogu da se prekrše carinski propisi.

III Finansijske obaveze za izvršavanje međunarodnog ugovora

Izvršavanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV Finansijska sredstva potrebna za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za izvršavanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar