Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI

SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10), u članu 18. stav 1. reči: „za opremanje jedinica saobraćajne policije”, zamenjuju se rečima: „za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova”.

U stavu 2. posle reči: „koriste se” dodaju se reči: „za namene utvrđene u tom stavu, odnosno”.

Član 2.

U članu 28. stavu 4. reči: „vozila sa prvenstvom prolaza, vozače vozila pod pratnjom”, zamenjuju se rečima: „vozače vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojske Srbije, Vojno-bezbednosne agencije, Vojno-obaveštajne agencije, hitne medicinske pomoći i vatrogasne službe, dok upravljaju vozilom prilikom izvršavanja poslova u vezi sa službenom dužnošću, odnosno delatnošću, kao i vozače vozila Ministarstva pravde – Uprave za izvršenje krivičnih sankcija kada prevoze lica lišena slobode”.

Član 3.

U članu 35. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„U slučaju zastoja saobraćaja na putu gde postoje fizički odvojene kolovozne trake, vozači su dužni da ostave slobodan prostor za prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, na taj način što će vozači koji se nalaze u desnoj odnosno srednjim saobraćajnim trakama zauzeti položaj uz desnu ivicu saobraćajne trake, a vozači koji se nalaze u levoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz levu ivicu saobraćajne trake, tako da ostavljen prostor mora biti dovoljan za nesmetani prolaz ovih vozila”.

Član 4.

U članu 55. stav 3. reči: „da započne” zamenjuju se rečima: „da vrši”.

Član 5.

Član 98. stav 1. menja se i glasi:

„Pešak ne sme stupiti ni kretati se po autoputu ili motoputu”.

Član 6.

U članu 122. stav 7. briše se.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 7.

Član 7.

U članu 178. stav 2. reč: „Državljanin zemlje članice Evropske unije”, zamenjuju se rečima: „Imalac vozačke dozvole zemlje članice Evropske unije”.

Član 8.

U članu 264. stavu 2. posle reči: „registracione nalepnice” dodaju se reči: „kao i izdavanja posebne nalepnice o redovnom tehničkom pregledu traktora (u daljem tekstu: nalepnice o tehničkom pregledu traktora)”.

Član 9.

U članu 268. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Za novoproizvedena vozila kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava izdaju se metalne tablice sa rokom važenja od jedne godine.”

Dosadašnji st. 4–8. postaju st. 5–9.

Posle dosadašnjeg stava 9. koji postaje stav 10. dodaju se novi st. 11. i 12. koji glase:

„Izuzetno od odredbi stava 9. ovog člana, registraciona nalepnica se izdaje u trajnom važenju za traktore, koji podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu.

Vlasnici traktora dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice, svake godine obave redovni tehnički pregled, o čemu se izdaje nalepnica o tehničkom pregledu traktora, koja služi kao dokaz da je tehnički pregled traktora izvršen.”

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 13. posle reči: „registracione nalepnice”, dodaju se reči: „nalepnice o tehničkom pregledu traktora”.

Dosadašnji st. 11–14. postaju st. 14–17.

Član 10.

Posle člana 277. dodaju se odeljak 4. i član 277a koji glase:

„4. Registracija vozila koja su odlukom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverena drugom pravnom ili fizičkom licu

Član 277a

Vozila koja su odlukom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverena drugom pravnom ili fizičkom licu privremeno se registruju na ime pravnog ili fizičkog lica kome su poverena.

Motorno, odnosno priključno vozilo iz stava 1. ovog člana upisuje se u jedinstveni registar vozila i izdaju se potvrda o privremenoj registraciji, privremene registarske tablice i registraciona nalepnica na zahtev pravnog ili fizičkog lica kome su poverena ako su ispunjeni sledeći uslovi:

da postoji odluka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom kojom se vozilo poverava na upravljanje (korišćenje) podnosiocu zahteva;

da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno;

da su priloženi dokazi o obaveznom osiguranju vozila;

da su izmireni propisani troškovi za privremenu registraciju vozila.

Za privremenu registraciju vozila iz stava 1. ovog člana nije potrebno odobrenje nadležnog carinskog organa o privremenom uvozu.

Privremenu registraciju vozila iz stava 1. ovog člana vrši teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta pravnog ili fizičkog lica kome je vozilo odlukom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom povereno.”

Član 11.

U članu 330. stav 1. posle tačke 17) dodaju se tačka sa zapetom i tačka 18) koja glasi:

„18) za kretanje, obilaženje, odnosno preticanje koristi zaustavnu traku na autoputu odnosno motoputu”.

Član 12.

U članu 332. stav 1. tačka 16. zapeta ispred i broj: „6)” brišu se.

Član 13.

U članu 333. stav 1. posle tačke 58) dodaje se tačka 58a) koja glasi:

„58a) člana 102. stav 4.”.

U tački 60) broj „2)” i zapeta posle tog broja brišu se.

Član 14.

U članu 334. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) člana 35. st. 2, 3, 4. i 5,”.

Član 15.

U članu 335. stav 1. tačka 21) zapeta ispred i broj „6)” brišu se.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, prema kojim Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima je u primeni od decembra 2009. godine. Praksa je pokazala da je, radi efikasnije primene, u tekstu zakona potrebno izvršiti određene izmene i dopune kojima će se obezbediti dosledno poštovanje propisa i veća bezbednost učesnika u saobraćaju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. Predloga zakona menja se član 18. st. 1. i 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i to tako što se vrši preciziranje namene u okviru opredeljenog namenskog karaktera raspodele i trošenja sredstava koja se stiču po osnovu naplate prekršajnih kazni, a u cilju obezbeđenja delotvornijeg rada Ministarstva, posebno u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja. Ova izmena omogućava pravilno definisanje ukupne namene utroška ovih novčanih sredstava, upravo sa aspekta kompleksnosti poslova saobraćajne policije: bezbednost, regulisanje i kontrola saobraćaja na putevima, koji nisu mogući na valjan način, ukoliko se ne obezbede uslovi u kojima su i ostali povezani delovi MUP-a (informacioni sistem, upravni poslovi, sistem veza, edukacije, finansijske procedure, zatim materijalno-tehnički uslovi i drugi prateći troškovi).

Članom 2. Predloga zakona menja se član 28. stav 4. i to tako što se reči: „vozila sa prvenstvom prolaza, vozače vozila pod pratnjom“, zamenjuju rečima: „vozače vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojske Srbije, Vojno-bezbednosne agencije, Vojno-obaveštajne agencije, hitne medicinske pomoći i vatrogasne službe, dok upravljaju vozilom prilikom izvršavanja poslova u vezi sa službenom dužnošću, odnosno delatnošću, kao i vozače vozila Ministarstva pravde – Uprave za izvršenje krivičnih sankcija kada prevoze lica lišena slobode“, iz razloga što navedene službe imaju poteškoća prilikom vršenja službenih zadataka, te je ocenjeno da će se navedene poteškoće rešiti tako da se postojeća opšta zakonska formulacija precizira na predloženi način.

Članom 3. Predloga zakona menja se član 35, tako što se posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi: „U slučaju zastoja saobraćaja na putu gde postoje fizički odvojene kolovozne trake, vozači su dužni da ostave slobodan prostor za prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, na taj način što će vozači koji se nalaze u desnoj, odnosno srednjoj saobraćajnim trakama zauzeti položaj uz desnu ivicu saobraćajne trake, a vozači koji se nalaze u levoj saobraćajnoj traci zauzeti položaj uz levu ivicu saobraćajne trake, tako da ostavljen prostor mora biti dovoljan za nesmetani prolaz ovih vozila”, da bi se omogućio brži protok saobraćaja vozila u intervenciji.

Članom 4. Predloga zakona menja se član 55. stav 3. Zakona, tako što se reči: „da započne”, zamenjuju se rečima: „da vrši”, radi lakšeg dokazivanja u prekršajnom postupku.

Članom 6. Predloga zakona briše se član 122. Zakona, gde je predviđeno izdavanje posebnih oznaka za probnu vožnju.

Članom 7. Predloga zakona vrši se izmena člana 178. stav 2. Zakona, tako što se reči: „Državljanin zemlje članice Evropske unije”, zamenjuju rečima: „Imalac vozačke dozvole zemlje članice Evropske unije”, radi preciziranja imaoca ove dozvole.

Članom 8. vrši se izmena člana 264. stava 2, tako što se posle reči: „registracione nalepnice”, dodaju reči: „kao i izdavanja posebne nalepnice o redovnom tehničkom pregledu traktora (u daljem tekstu: nalepnice o tehničkom pregledu traktora)”. Razlog za uvođenje ove odredbe je taj što je obavezna godišnja registracija traktora dodatno opteretila već osiromašena poljoprivredna domaćinstva, pa se ukida obavezna godišnja registracija ovih vozila, čime se olakšava teška finansijska situacija u kojoj se nalaze poljoprivrednici. Izmena je uneta kao odgovor na brojne inicijative skupština opština Ćuprija, Žitorađa, Dimitrovgrad, Bor, Sokobanja, Boljevac, Varvarin, Toplola, Kučevo, Malo Crniće, Vrnjačka Banja, Lapovo, Mionica, Babušnica, Bojnik Žabari, Zaječar, Doljevac i Mali Zvornik.

Članom 9. menja se postojeći član 268. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima na način da se omogući prethodno opisana registracija traktora, kao i izmena koja omogućava da se privrednim društvima koja se bave proizvodnjom automobila prilikom registrovanja novoproizvedenih vozila za potrebe njihovog testiranja izdaju metalne tablice sa rokom važenja od jedne godine, što je u skladu sa inicijativom Fiat automobili Srbija doo.

Članom 10. Predloga zakona omogućava se privremena registracija vozila oduzetih u postupku pred sudom, a kojima upravlja Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom.

Članom 11. Predloga zakona menja se član 330. stav 1. Zakona, tako što se nakon tačke 17. dodaje tačka 18. koja glasi „za kretanje, obilaženje odnosno preticanje koristi zaustavnu traku na autoputu odnosno motoputu”, iz razloga kako bi se na autoputu obezbedio nesmetan protok saobaraćaja.

Čl. 12-16. Predloga zakona predložene izmene su posledica prethodno navedenih izmena i dopuna Zakona kako bi se nova rešenja normativno-tehnički sprovela kroz ceo tekst zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon usvoji po hitnom postupku imajući u vidu pre svega opšti društveni interes za bezbednost saobraćaja putevima kao i za rad državnih organa. Navedenim izmenama značajno će se doprineti poboljšanju bezbednosti saobraćaja i poštovanju propisa od strane učesnika u saobraćaju. Takođe, predmetne izmene znatno će doprineti efikasnijem i nesmetanom radu državnih organa koji primenjuju sam zakon.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajati posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

KOJE SE MENJAJU ILI DOPUNJUJU

Član 18.

Sredstva od novčanih kazni iz člana 17. stav 2. tačka 2) ovog zakona, u visini od 70% pripadaju budžetu Republike, a u visini od 30% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen. Od 70 % sredstava koja pripadaju budžetu Republike, 75 % se koristi za opremanje jedinica saobraćajne policije.ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA Od 30% sredstava koja pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, 50% sredstava se koristi za popravljanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se ZA NAMENE UTVRĐENE U TOM STAVU, ODNOSNO za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Član 28.

Vozač ne sme da koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju ukoliko nema, odnosno ne koristi, opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku za vreme vožnje.

Vozač ne sme da koristi audio, odnosno video uređaje na način da ne čuje zvučne signale drugih učesnika u saobraćaju, niti da preduzima druge radnje koje ometaju njegovu pažnju pri upravljanju vozilom.

Lice koje se prevozi vozilom ne sme da ometa vozača u upravljanju vozilom, niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbednost saobraćaja.

Odredbe stava 1. ovog člana koje se odnose na druge uređaje za komunikaciju ne primenjuju se na vozače vozila sa prvenstvom prolaza, vozače vozila pod pratnjom VOZAČE VOZILA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE, VOJSKE SRBIJE, VOJNO-BEZBEDNOSNE AGENCIJE, VOJNO-OBAVEŠTAJNE AGENCIJE, HITNE MEDICINSKE POMOĆI I VATROGASNE SLUŽBE, DOK UPRAVLJAJU VOZILOM PRILIKOM IZVRŠAVANJA POSLOVA U VEZI SA SLUŽBENOM DUŽNOŠĆU, ODNOSNO DELATNOŠĆU, KAO I VOZAČE VOZILA MINISTARSTVA PRAVDE – UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA KADA PREVOZE LICA LIŠENA SLOBODE i vozače auto taksi prevoza u obavljanju službene dužnosti.

Član 35.

Vozilo se kreće desnom stranom kolovoza u smeru kretanja.

Vozač je dužan da vozilo u kretanju drži što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uslove saobraćaja i na stanje i osobine puta, ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i ne izlaže sebe opasnosti.

Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač može da se kreće vozilom saobraćajnom trakom koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza, ako time ne ometa vozila koja se kreću iza njegovog vozila.

Odredba stava 3. ovog člana ne odnosi se na vozača teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, vozača vozila koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 40 km/h i na vozača vozila koje nije motorno vozilo, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.

U SLUČAJU ZASTOJA SAOBRAĆAJA NA PUTU GDE POSTOJE FIZIČKI ODVOJENE KOLOVOZNE TRAKE, VOZAČI SU DUŽNI DA OSTAVE SLOBODAN PROSTOR ZA PROLAZ VOZILA POD PRATNJOM I VOZILA SA PRAVOM PRVENSTVA PROLAZA, NA TAJ NAČIN ŠTO ĆE VOZAČI KOJI SE NALAZE U DESNOJ ODNOSNO SREDNJIM SAOBRAĆAJNIM TRAKAMA ZAUZETI POLOŽAJ UZ DESNU IVICU SAOBRAĆAJNE TRAKE, A VOZAČI KOJI SE NALAZE U LEVOJ SAOBRAĆAJNOJ TRACI ZAUZETI POLOŽAJ UZ LEVU IVICU SAOBRAĆAJNE TRAKE, TAKO DA OSTAVLJEN PROSTOR MORA BITI DOVOLJAN ZA NESMETAN PROLAZ OVIH VOZILA.

Član 55.

Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji.

Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u saobraćaju.

Vozač ne sme vozilom da započne DA VRŠI preticanje ili obilaženje:

1) kolone vozila,

2) ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje,

3) ako je vozač ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak za preticanje ili obilaženje,

4) ako bi time ugrozio bezbednost saobraćaja ili ometao saobraćaj iz suprotnog smera,

5) ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi mogao da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju,

6) zaustavnom trakom,

7) na početku prevoja, na prevoju, ispred i u nepreglednoj krivini, osim na kolovozu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

8) u tunelu, osim u tunelu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

9) vozila koje se približava pešačkom prelazu ili ga prelazi,

10) vozila koje se zaustavilo i zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,

11) na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge,

12) kolone vozila pod pratnjom,

13) saobraćajnom trakom za spora vozila,

14) na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom,

15) na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Obilaženje zaustavljene kolone na putu je zabranjeno ako se vozač nakon obilaženja ne bi mogao bezbedno uključiti na saobraćajnu traku namenjenu kretanju vozila u smeru u kome se on kreće.

Izuzetno, obilaženje u slučaju iz stava 3. tačka 15) ovog člana je dozvoljeno, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Vozač koji pretiče dužan je da svoje vozilo drži na potrebnom rastojanju i odstojanju od vozila koje pretiče, tako da ga ne ometa niti ugrožava druge u saobraćaju.

Član 98.

Pešak ne sme stupiti ni kretati se po kolovozu autoputa ili motoputa.PEŠAK NE SME STUPITI, NI KRETATI SE PO AUTOPUTU ILI MOTOPUTU.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne važi za:

1) policijskog službenika tokom obavljanja službene dužnosti,

2) lice koja obavlja uviđaj saobraćajne nezgode ili učestvuje u uviđaju,

3) radnika koji obavlja radove,

4) lice koje obavlja poslove na otklanjanju posledica saobraćajne nezgode ili neispravnosti na vozilu i teretu,

5) lice koje pruža hitnu medicinsku ili prvu pomoć,

6) inspektora za puteve tokom obavljanja službene dužnosti kao i na radnike uprave puta,

7) vozača vozila koje je prinudno zaustavljeno.

Lica iz stava 2. ovog člana i mesta na kojima ona preduzimaju radnje moraju biti obeležena na način da se omogući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Član 122.

Za probnu vožnju pri kojoj se, radi ispitivanja proizvedenog ili prepravljenog motornog, odnosno priključnog vozila, mora odstupiti od pojedinih odredbi propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima, potrebna je dozvola.

Zahtev za izdavanje dozvole o ispunjavanju uslova za probnu vožnju sadrži: podatke o vozilu (vrsta, marka, tip i identifikaciona oznaka), svrhu probe, ime i prezime vozača koji mogu upravljati i broj njihove vozačke dozvole, podatke o licima koja će se za vreme vožnje nalaziti u vozilu, naziv puta i relaciju na kojoj se probna vožnja obavlja, vreme izvođenja i naznačenje odredbi iz propisa o bezbednosti saobraćaja od kojih će se odstupati za vreme vožnje.

Ako bi se probnom vožnjom mogli oštetiti put ili putni objekti, dozvola za probnu vožnju izdaje se uz prethodno pribavljenu saglasnost upravljača puta za obavljanje probne vožnje.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana određuje se sadržaj i način probne vožnje, mere bezbednosti, odnosno mere osiguranja koje organizator mora preduzeti o svom trošku, mere koje mora preduzeti prilikom ispitivanja novoproizvedenih motornih i priključnih vozila, odredbe propisa o bezbednosti saobraćaja od kojih se odstupa tokom probne vožnje, imena lica koja obavljaju ispitivanje prilikom probne vožnje, kao i vreme u kom će se obavljati probna vožnja koje ne može biti duže od jedne godine. Dozvola se može izdati za jedno ili više vozila, na kojima se vrši ispitivanje.

Probna vožnja može se obaviti samo u vreme i na način predviđen dozvolom za probnu vožnju.

Dozvolu, iz stava 1. ovog člana, izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem području vožnja počinje. Ako se probna vožnja odvija na teritoriji za koju su nadležne dve ili više organizacionih jedinica, dozvolu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Motorno vozilo kojim se obavlja probna vožnja, pored registarskih, odnosno probnih tablica, mora biti na prednjem i zadnjem delu posebno obeleženo natpisom „PROBNA VOŽNJA“.

Troškovi državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i upravljača puta, nastali usled održavanja probne vožnje padaju na teret pravnog, odnosno fizičkog lica, koje obavlja probnu vožnju.

Član 178.

Motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

Državljanin zemlje članice Evropske unije IMALAC VOZAČKE DOZVOLE ZEMLJE ČLANICE EVROPSKE UNIJE koji privremeno boravi u Republici Srbiji i državljanin Republike Srbije sa privremenim ili stalnim boravkom na teritoriji Evropske unije, sme na osnovu važeće vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ zemlje članice Evropske unije da upravlja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, u vreme njenog važenja.

Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka.

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava i državljanin Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi, može, na osnovu strane vozačke dozvole, da upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila za vreme od šest meseci od dana ulaska u Republiku Srbiju.

Izuzetno od odredbi st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

1) kad mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje,

2) kada je isključen iz saobraćaja.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova vodi registar o vozačima kojima su izdate vozačke dozvole.

Član 264.

Redovni tehnički pregledi su godišnji i šestomesečni.

Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice KAO I IZDAVANJA POSEBNE NALEPNICE O REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORA (U DALJEM TEKSTU:NALEPNICE O TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORA). Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole.

Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana novoproizvedeno vozilo nakon registracije se podvrgava sledećem redovnom tehničkom pregledu nakon dve godine.

Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.

Redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu se moraju podvrgavati:

1) motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz,

2) autobusi,

3) motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,

4) motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,

5) motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz čl. 106. i 108. ovog zakona (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza),

6) motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

7) motorno, odnosno priključno vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car),

8) motorno vozilo starosti preko 15 godina (starost vozila se utvrđuje u odnosu na godinu proizvodnje).

U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 5. ovog člana dok se na redovnom šestomesečnom pregledu, u roku iz stava 4. ovog člana, ne utvrdi da je tehnički ispravno.

Vlada određuje najnižu cenu redovnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu cenu za vršenje redovnog tehničkog pregleda vozila od najniže cene određene u smislu stava 7. ovog člana.

Član 268.

1 Za registrovano vozilo izdaje se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

2 Izuzetno od stava 1. ovog člana ne moraju se registrovati:

1) motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena, kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstva,

2) novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta,

3) vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana,

4) radi sprovođenja propisanog carinskog postupka.

3 Za vozila iz stava 2. ovog člana izdaju se tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju sa rokom važenja najduže 15 dana.

4 ZA NOVOPROIZVEDENA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA PROBNA VOŽNJA RADI ISPITIVANJA ILI PRIKAZIVANJA SVOJSTAVA IZDAJU SE METALNE TABLICE SA ROKOM VAŽENJA OD JEDNE GODINE

5 Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila.

6 Na vozilu u saobraćaju na putu, propisane registarske tablice i registraciona nalepnica moraju biti postavljane na propisan način.

7 Registracionu nalepnicu može izdavati i pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova. Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica, oduzimano ovlašćenje za izdavanje registracionih nalepnica više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati.

8 Registraciju motornih, odnosno priključnih vojnih vozila obavlja ministarstvo nadležno za poslove odbrane i za registrovana vozila izdaje registarske tablice.

9 Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

10 Izuzetno od odredbi stava 8. ovog člana, na zahtev vlasnika ili korisnika, registraciona nalepnica se izdaje na kraći vremenski period koji ne može biti kraći od jednog meseca za:

1) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmere) i

2) motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju.

11 IZUZETNO OD ODREDBI STAVA 9. OVOG ČLANA, REGISTRACIONA NALEPNICA SE IZDAJE U TRAJNOM VAŽENJU ZA TRAKTORE, KOJI PODLEŽU PONOVNOJ REGISTRACIJI SAMO PRILIKOM PROMENE VLASNIKA, NOSIOCA PRAVA KORIŠĆENJA, PROMENE PREBIVALIŠTA VLASNIKA NA TERITORIJU DRUGOG REGISTARSKOG PODRUČJA ILI DRUGIH PODATAKA KOJI SE UNOSE U SAOBRAĆAJNU DOZVOLU.

12 VLASNICI TRAKTORA DUŽNI SU DA NAKON IZDAVANJA REGISTARCIONE NALEPNICE, SVAKE GODINE OBAVE REDOVNI TEHNIČKI PREGLED, O ČEMU SE IZDAJE NALEPNICA O TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORA, KOJA SLUŽI KAO DOKAZ DA JE TEHNIČKI PREGLED TRAKTORA IZVRŠEN.

13 Ministar unutrašnjih poslova bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, NALEPNICE O TEHNIČKOM PREGLEDU TRAKTORA i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice, a za vozila Vojske Srbije ministar nadležan za poslove odbrane.

14 Kad upravlja vozilom vozač mora imati kod sebe saobraćajnu dozvolu i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

15 U saobraćaju na putu ne smeju učestvovati vozila koja su isključena iz saobraćaja u skladu sa odredbama ovog zakona.

16 Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice koje izdaje registracione nalepnice propisuje ministar unutrašnjih poslova.

17 Pravno lice koje izdaje registracione nalepnice dužno je da to radi savesno i na propisan način.

4. REGISTRACIJA VOZILA KOJA SU ODLUKOM DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM POVERENA DRUGOM PRAVNOM ILI FIZIČKOM LICU

ČLAN 277a

VOZILA KOJA SU ODLUKOM DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM POVERENA DRUGOM PRAVNOM ILI FIZIČKOM LICU PRIVREMENO SE REGISTRUJU NA IME PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA KOME SU POVERENA.

MOTORNO, ODNOSNO PRIKLJUČNO VOZILO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPISUJE SE U JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA I IZDAJU SE POTVRDA O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI, PRIVREMENE REGISTARSKE TABLICE I REGISTRACIONA NALEPNICA NA ZAHTEV PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA KOME SU POVERENA, AKO SU ISPUNJENI SLEDEĆI USLOVI:

1) DA POSTOJI ODLUKA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM KOJOM SE VOZILO POVERAVA NA UPRAVLJANJE (KORIŠĆENJE) PODNOSIOCU ZAHTEVA,

2) DA JE NA TEHNIČKOM PREGLEDU UTVRĐENO DA JE VOZILO TEHNIČKI ISPRAVNO,

3) DA SU PRILOŽENI DOKAZI O OBAVEZNOM OSIGURANJU VOZILA,

4) DA SU IZMIRENI PROPISANI TROŠKOVI ZA PRIVREMENU REGISTRACIJU VOZILA.

ZA PRIVREMENU REGISTRACIJU VOZILA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NIJE POTREBNO ODOBRENJE NADLEŽNOG CARINSKOG ORGANA O PRIVREMENOM UVOZU.

PRIVREMENU REGISTRACIJU VOZILA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI TERITORIJALNO NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, PREMA MESTU PREBIVALIŠTA,ODNOSNO SEDIŠTA PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA KOME JE VOZILO ODLUKOM DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM POVERENO.

Član 330.

Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena kazniće se za prekršaj vozač koji:

1) upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

2) upravlja turističkim vozom bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

3) upravlja tramvajem bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 2,00 mg/ml, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,

5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,

6) je isključen iz saobraćaja, a zatečen je u upravljanju vozilom za vreme trajanja tog isključenja,

7) upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobraćaja,

8) upravlja motornim vozilom, odnosno tramvajem, za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom,

9) se na putu u naselju kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,

10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 80 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,

11) se u zoni „usporenog saobraćaja“ kreće brzinom koja je preko 50 km/h veća od dozvoljene,

12) se u zoni „30“ i zoni „škole“ kreće brzinom koja je preko 60 km/h veća od dozvoljene,

13) noću upravlja vozilom na neosvetljenom delu puta, a nema uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti prednje poziciono svetlo,

14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz zabranjen,

15) se ne zaustavi pred prelazom puta preko železničke pruge ukoliko je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten ili je počeo da se spušta, ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta, odnosno da se prelazu puta preko železničke pruge približava voz, u slučajevima kada se u vozilu prevozi dete mlađe od 12 godina, ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

16) kao učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta, nije zaustavio vozilo, odnosno nije obavestio policiju i ostao na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,

17) instruktor vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je vozačka dozvola oduzeta.

18) ZA KRETANJE, OBILAŽENJE, ODNOSNO PRETICANJE KORISTI ZAUSTAVNU TRAKU NA AUTOPUTU ODNOSNO MOTOPUTU.

Ukoliko je vozač prilikom izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara, i 16 kaznenih poena.

Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje 10 meseci.

Član 332.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. st. 2. i 5,

2) člana 25. stav 3,

3) člana 26. stav 1,

4) člana 29. stav 1. ako se uređaj nalazi u vozilu,

5) člana 33. stav 1,

6) člana 36. stav 4,

7) člana 42. stav 1,

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4, vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 47,

12) člana 50,

13) člana 51. stav 5,

14) člana 54. stav 2,

15) člana 55. stav 2,

16) člana 55. stav 3. tač, 1), 2), 6) i 12),

17) člana 55. stav 4,

18) člana 57. stav 1,

19) člana 58. stav 1,

20) člana 61. stav 1. tačka 3),

21) člana 66. stav 1. tač. 4) i 5),

22) člana 67. stav 1. tačka 3),

23) člana 69. stav 1,

24) člana 71. stav 1,

25) člana 72. st. 1, 2. i 3,

26) člana 75. stav 2,

27) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle ne uključi svetla za osvetljavanje puta,

28) člana 80. stav 1,

29) člana 81. stav 1. tačka 4), ukoliko kolonu pešaka čine pretežno deca mlađa od 12 godina,

30) člana 81. stav 1. tačka 5), ukoliko se biciklista kreće putem van naselja,

31) člana 81. stav 1. tačka 6),

32) člana 85,

33) člana 86. stav 1,

34) člana 88,

35) člana 90. stav 1. tačka 1), za vozača motornog vozila,

36) člana 91. stav 2, za vozača motornog vozila,

37) člana 93. st. 1, 2. i 4, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

38) člana 94, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

39) člana 95. stav 2, kazniće se vodič kolone,

40) člana 96. st. 1. i 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

41) člana 97. stav 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 98,

43) člana 99. st. 2. i 3,

44) člana 99. stav 4, ukoliko su pešaci deca mlađa od 12 godina,

45) člana 100. stav 1,

46) člana 102, ukoliko se vozilo kreće motoputem,

47) člana 103. stav 2. tačka 2),

48) člana 105. stav 1. ukoliko je vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci,

49) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad,

50) člana 111. stav 1,

51) člana 111. stav 2. tačka 1),

52) člana 111. st. 4. i 5,

53) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6, ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0%,

54) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

55) člana 113. stav 2,

56) člana 115. stav 4,

57) člana 116. stav 1,

58) člana 117. stav 1,

59) člana 120. stav 2,

60) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

61) člana 134, st. 3. i 4,

62) člana 143. stav 2,

63) člana 144. stav 3,

64) člana 160. stav 1,

65) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

66) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

67) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

68) člana 167,

69) člana 168. stav 1. tač. 2), 3), 4), 5) i 6) i st. 2. i 4,

70) člana 172. st. 1. i 2,

71) člana 177. stav 1,

72) člana 178. stav 1, kazniće se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci i vozač kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,

73) člana 178. stav 3,

74) člana 182. stav 4, kazniće se u slučaju vožnje noću,

75) člana 182. stav 6,

76) člana 183. stav 5,

77) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice u stanju srednje alkoholisanosti,

78) člana 190. stav 4,

79) člana 193. stav 1,

80) člana 205. stav 1, kazniće se vozač tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem,

81) člana 205. stav 6,

82) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje ako evidencije ne vodi na propisan način i uredno,

83) člana 214. stav 3,

84) člana 217. stav 2,

85) člana 224. stav 6, u slučaju da je rok važenja vozačke dozvole istekao,

86) člana 226. stav 3,

87) člana 227. stav 3,

88) člana 230. stav 1,

89) člana 242. stav 3,

90) člana 245. st. 1. i 2,

91) člana 246. stav 1, kazniće se vozač koji upravlja vozilom koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,

92) člana 246. stav 1, kazniće se vlasnik vozila koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, osim ako je vozač tog vozila lice sa kojim živi u bračnoj ili trajnoj vanbračnoj zajednici, krvni srodnik po pravoj liniji, brat, sestra, usvojilac odnosno usvojenik,

93) člana 246. stav 3,

94) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,

95) člana 249. stav 2,

96) člana 252. stav 5,

97) člana 259. stav 2,

98) člana 263. stav 8,

99) člana 264. stav 6,

100) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

101) člana 269. stav 5,

102) člana 274. st. 1. i 2,

103) člana 276,

104) člana 277. stav 2,

105) člana 291. stav 2,

106) člana 320. stav 1.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

Član 333.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 21,

2) člana 22. stav 4,

3) člana 25. st. 1. i 2,

4) člana 26. st. 2. i 3, kazniće se vozač,

5) člana 27,

6) člana 28. st. 1. i 3,

7) člana 30. stav 1,

8) člana 31,

9) člana 32. st. 1, 2. i 3,

10) člana 33. stav 2,

11) člana 34,

12) člana 37. stav 3,

13) člana 38,

14) člana 42. stav 2,

15) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je od 11 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

16) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene,

17) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 11 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

18) člana 45. st. 2. i 3. kazniće se vozač,

19) člana 46,

20) člana 48,

21) člana 49,

22) člana 51. st. 1, 2. 3, i 4,

23) člana 55. stav 3. tač. 3), 9), 11) i 13) i stav 6,

24) člana 56,

25) člana 59. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3,

26) člana 62,

27) člana 63,

28) člana 64,

29) člana 66. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) i 22),

30) člana 67. stav 1. tač. 1) i 2),

31) člana 68,

32) člana 69. st. 3, 4. i 5,

33) člana 70. stav 1,

34) člana 71. stav 2,

35) člana 73,

36) člana 76,

37) člana 77. stav 2, vozač koji umesto dugih koristi kratka svetla,

38) člana 77. stav 3,

39) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle umesto kratkih ili svetala za maglu koristi duga svetla,

40) člana 80. stav 2,

41) člana 81. stav 1. tačka 1), ukoliko pešak sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 81. stav 1. tačka 7),

43) člana 82,

44) člana 83. stav 1,

45) člana 86. stav 2,

46) člana 89. st. 3. i 4,

47) člana 90, stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6), za vozače motornog vozila,

48) člana 91. stav 1,

49) člana 91. stav 2, za vozača bicikla,

50) člana 92,

51) člana 93. st. 1. i 5,

52) člana 94,

53) člana 95. st. 1. i 3, kazniće se vodič kolone,

54) člana 96. st. 1. i 3,

55) člana 97,

56) člana 99. stav 4,

57) člana 100. stav 2,

58) člana 101, kazniće se pešak,

58a) ČLANA 102. STAV 4.

59) člana 103. stav 2. tačka 1) i stav 3,

60) člana 104. st. 1, 2, 4, i 5,

61) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad zaustavnom trakom,

62) člana 105. stav 3,

63) člana 106. stav 6,

64) člana 107. stav 2,

65) člana 108. stav 6,

66) člana 109. stav 4,

67) člana 111. stav 2. tač. 2) i 3),

68) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6) i stav 4,

69) člana 113. st. 1. i 3,

70) člana 114,

71) člana 116. stav 3, kazniće se vozač traktora,

72) člana 118. stav 1,

73) člana 119. st. 1, 2. i 4,

74) člana 120. stav 1,

75) člana 121. stav 1,

76) člana 122. st. 1. i 5,

77) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne koristi zimsku opremu na propisan način,

78) člana 132. stav 3, osim kada je to ovim zakonom na drugačiji način propisano (svetlosni saobraćajni znakovi, saobraćajni znakovi ograničenja brzine kretanja, zabrane preticanja, prelaženja preko neisprekidane uzdužne linije u traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera u svrhu preticanja i dr.),

79) člana 146. stav 6,

80) člana 155. stav 2,

81) člana 160. stav 3, kazniće se vozač koji se ne pridržava odredbi iz dozvole,

82) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji ometa kretanje pešaka i biciklista u zoni usporenog saobraćaja,

83) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

84) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

85) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

86) člana 164. st. 1. i 4,

87) člana 166. stav 6,

88) člana 182. stav 4, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju,

89) člana 184. stav 2,

90) člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti,

91) člana 187. stav 4, kazniće se lice u stanju blage i umerene alkoholisanosti,

92) člana 190. stav 5,

93) člana 228. st. 1. i 3,

94) člana 228. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,

95) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

96) člana 249. stav 4,

97) člana 252. stav 6,

98) člana 272. stav 3,

99) člana 306. stav 3.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara.

Član 334.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 3,

2) člana 28. stav 2,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 35. st. 2, 3. i 4, ČLANA 35. ST. 2, 3, 4. I 5,

5) člana 36. stav 5,

6) člana 37. stav 2,

7) člana 40,

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene,

9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom do 20 km/h većom od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 45. stav 1. tač. 5) i 6), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom većom od dozvoljene,

12) člana 52,

13) člana 54. stav 1,

14) člana 59. stav 1. tač. 1) i 3),

15) člana 61. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6),

16) člana 65. stav 1,

17) člana 65. stav 2,

18) člana 67. st. 2, 3, 4. i 5,

19) člana 75. stav 1,

20) člana 77. stav 1,

21) člana 78. stav 3,

22) člana 79. stav 2,

23) člana 81. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 4),

24) člana 81. stav 1. tačka 5), kada se biciklista kreće putem u naselju gde postoji ulična rasveta,

25) člana 86. stav 3,

26) člana 87,

27) člana 89. stav 1,

28) člana 90. stav 1. tačka 7), za vozača motornog vozila,

29) člana 90, za vozača bicikla,

30) člana 93. st. 2, 3, 4. i 7,

31) člana 96. stav 2,

32) člana 104. stav 6,

33) člana 116. stav 3, kazniće se vozač motokultivatora,

34) člana 116. stav 4,

35) člana 117. stav 3,

36) člana 122. stav 7,

37) člana 128. stav 1,

38) člana 129,

39) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne poseduje zimsku opremu,

40) člana 155. stav 1,

41) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

42) člana 163. stav 2. kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

43) člana 164. st. 2. i 3,

44) člana 182. stav 7, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire,

45) člana 184. stav 1,

46) člana 205. stav 3,

47) člana 226. stav 2,

48) člana 268. stav 5, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

49) člana 268. stav 11.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 dinara.

Član 335.

Za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona izriču se kumulativno i kazneni poeni:

1) člana 25. stav 3. – 2 kaznena poena,

2) člana 26. stav 1. – 2 kaznena poena,

3) člana 29. stav 1. – 3 kaznena poena ako se uređaj nalazi u vozilu,

4) člana 29. stav 1. – 6 kaznenih poena ako se uređaj koristi,

5) člana 31. – 6 kaznenih poena vozaču ili licu koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,

6) člana 35. stav 1. – 6 kaznenih poena,

7) člana 36. st. 1, 2. i 3. – 6 kaznenih poena,

8) člana 36. stav 4. – 2 kaznena poena,

9) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

10) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 7 kaznenih poena, vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 3 kaznena poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

12) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,

13) člana 45. stav 1. tačka 4) – 7 kaznenih poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

14) člana 45. stav 1. tačka 4) – 4 kaznena poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

15) člana 47. – 3 kaznena poena,

16) člana 50. – 2 kaznena poena,

17) člana 53. stav 1. – 6 kaznenih poena,

18) člana 53. st. 2. i 3. – 5 kaznenih poena,

19) člana 54. stav 2. – 4 kaznena poena,

20) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15) – 6 kaznenih poena,

21) člana 55. st. 2. i 3. tač. 1), 2), 6) i 12) i stav 4. – 2 kaznena poena,

22) člana 57. stav 1. – 2 kaznena poena,

23) člana 58. stav 1. – 3 kaznena poena,

24) člana 61. stav 1. tačka 3) – 2 kaznena poena,

25) člana 66. stav 1. tač. 4) i 5) – 2 kaznena poena,

26) člana 67. stav 1. tačka 3. – 2 kaznena poena,

27) člana 71. stav 1. – 2 kaznena poena,

28) člana 72. stav 4. – 4 kaznena poena,

29) člana 74. – 6 kaznenih poena,

30) člana 77. stav 2. – 6 kaznenih poena vozaču koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,

31) člana 78. stav 2. – 6 kaznenih poena,

32) člana 79. stav 1. – 4 kaznena poena,

33) člana 80. stav 1. – 2 kaznena poena,

34) člana 85. – 2 kaznena poena,

35) člana 89. stav 2. – 6 kaznenih poena, osim vozaču bicikla,

36) člana 91. stav 2. – 2 kaznena poena za vozača motornog vozila,

37) člana 99. stav 1. – 6 kaznenih poena,

38) člana 99. stav 2. – 3 kaznena poena,

39) člana 99. stav 3. – 3 kaznena poena,

40) člana 99. stav 5. – 4 kaznena poena,

41) člana 99. stav 6. – 4 kaznena poena,

42) člana 100. stav 1. – 4 kaznena poena,

43) člana 100. stav 1. – 6 kaznenih poena ukoliko se u vozilu nalaze deca mlađa od 12 godina ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

44) člana 101. – 6 kaznenih poena za vozača,

45) člana 102. – 3 kaznena poena ukoliko se vozilo kreće autoputem, a 2 kaznena poena ukoliko se vozilo kreće motoputem,

46) člana 103. stav 1. – 6 kaznenih poena,

47) člana 103. stav 2. tač. 2) – 3 kaznena poena,

48) člana 105. stav 2. – 6 kaznenih poena ukoliko se vozač polukružno okreće vozilom,

49) člana 105. stav 2. – 3 kaznena poena ukoliko se vozač kreće unazad saobraćajnom trakom,

50) člana 107. stav 1. – 6 kaznenih poena,

51) člana 109. stav 1. i 2. – 6 kaznenih poena,

52) člana 110. – 8 kaznenih poena,

53) člana 112. stav 1. tačka 3) – 4 kaznena poena,

54) člana 112. stav 3. tačke 1) i 4) – 2 kaznena poena,

55) člana 116. stav 1. – 3 kaznena poena,

56) člana 117. stav 1. – 2 kaznena poena,

57) člana 118. stav 2. – 6 kaznenih poena,

58) člana 120. stav 2. – 4 kaznena poena u slučaju kada su putnici deca mlađa od 12 godina,

59) člana 120. stav 2. – 2 kaznena poena,

60) člana 121. stav 2. – 2 kaznena poena vozaču čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

61) člana 121. stav 2. – 5 kaznenih poena vozaču čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

62) člana 142. stav 2. – 6 kaznenih poena,

63) člana 143. stav 2. – 2 kaznena poena,

64) člana 144. stav 3. – 2 kaznena poena,

65) člana 145. stav 5. – 7 kaznenih poena,

66) člana 147. stav 5. – 6 kaznenih poena,

67) člana 160. stav 1. – 2 kaznena poena,

68) člana 161. stav 2. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

69) člana 161. stav 2. – 2 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

70) člana 162. stav 1. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

71) člana 162. stav 1. – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

72) člana 163. stav 2. – 4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

73) člana 163. stav 2. – 6 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

74) člana 166. stav 1. – 6 kaznenih poena,

75) člana 171. stav 2. – 2 kaznena poena,

76) člana 172. stav 1. i 2. – 2 kaznena poena,

77) člana 174. stav 1. – 10 kaznenih poena,

78) člana 178. stav 1. – 2 kaznena poena vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole do šest meseci,

79) člana 178. stav 1. – 5 kaznenih poena vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole više od šest meseci i vozaču kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,

80) člana 182. stav 3. – 5 kaznenih poena,

81) člana 182. stav 4. – 2 kaznena poena u slučaju noćne vožnje,

82) člana 183. stav 3. – 3 kaznena poena,

83) člana 187. stav 1. – 2 kaznena poena,

84) člana 187. stav 2. – 8 kaznenih poena vozaču koji je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

85) člana 187. st. 2. i 4. – 6 kaznenih poena licu u stanju srednje alkoholisanosti,

86) člana 187. st. 2. i 4. – 10 kaznenih poena licu u stanju teške alkoholisanosti,

87) člana 187. st. 2. i 4. – 12 kaznenih poena licu u stanju veoma teške alkoholisanosti,

88) člana 190. stav 4. – 2 kaznena poena,

89) člana 205. stav 1. – 2 kaznena poena vozaču tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem najviše šest meseci,

90) člana 205. stav 1. – 5 kaznenih poena vozaču tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem više od šest meseci,

91) člana 243. st. 1, 2. i 5. – 2 kaznena poena,

92) člana 245. stav 3. – 2 kaznena poena,

93) člana 264. stav 6. – 2 kaznena poena,

94) člana 268. stav 1. – 6 kaznenih poena, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila

95) člana 268. stav 1. – 2 kaznena poena, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

96) člana 268. stav 5. – 2 kaznena poena, vozaču koji nema propisane registarske tablice,

97) člana 269. stav 5. – 2 kaznena poena,

98) člana 276. st. 1. i 2. – 2 kaznena poena,

99) člana 287. stav 3. – 6 kaznenih poena,

100) člana 288. stav 3. – 6 kaznenih poena,

101) člana 290. stav 2. – 6 kaznenih poena,

102) člana 291. stav 2. – 2 kaznena poena,

103) člana 293. stav 2. – 6 kaznenih poena,

104) člana 306. stav 4. – 5 kaznenih poena.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač- Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

– Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

– Draft Law on Amending the Law on Road Traffic Safety

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum).

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

– Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– Nije

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar