Predlog zakona o izmenama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI

Član 1.

U Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 42/02), u članu 14. stav 1. reči: „Vrhovnog suda Srbije” zamenjuju se rečima: „Vrhovnog kasacionog suda”.

U stavu 4. reči: „Vrhovnog suda Srbije” zamenjuju se rečima: „Vrhovnog kasacionog suda”.

Član 2.

U članu 15. stav 1. reči: „Vrhovnog suda Srbije” zamenjuju se rečima: „Vrhovnog kasacionog suda”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2010. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, sadržan je u odredbi člana 97. tačke 1. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje bezbednost Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), kroz odredbe o osnivanju, organizaciji, nadležnosti i uređenju sudova opšte i posebne nadležnosti, na nov način uređena je sudska vlast u Republici Srbiji. Zakon, između ostalog, predviđa obrazovanje novih sudova.

Pomenuti zakon, koji je stupio na snagu, predviđa da se umesto Vrhovnog suda Srbije obrazuje Vrhovni kasacioni sud, kao najviši sud u Republici Srbiji, koji prema zakonu treba da počne sa radom 1. januara 2010. godine.

Pošto je članom 13. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji predviđeno da Agencija može, iz razloga bezbednosti Republike Srbije, prema određenim fizičkim i pravnim licima preduzeti određene mere kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajnosti pisama i drugih sredstava opštenja na osnovu prethodne odluke suda, a da je članom 14. Zakona uređeno da takve mere odobrava odlukom predsednik Vrhovnog suda Srbije, odnosno ovlašćeni sudija tog suda koji je određen da po takvim predlozima direktora Agencije odlučuje, sa danom prestanka rada Vrhovnog suda Srbije – 31. decembra 2009. godine, prestaće da radi sud nadležan za odlučivanje po predlozima za primenu pomenutih mera.

Kako bi se izbegla situacija u kojoj ne postoji zakonom ustanovljena nadležnost određenog suda da odlučuje po predlozima Bezbednosno-informativne agencije o primeni navedenih mera, koja bi sasvim izvesno prouzrokovala teške štetne posledice po bezbednost Republike Srbije, potrebno je doneti Zakon o izmenama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, koji će ustanoviti nadležnost Vrhovnog kasacionog suda da postupa po predlozima direktora Agencije, s obzirom da se prema Zakonu o uređenju sudova nadležnost suda propisuje Ustavom i zakonom, kao i da sud ne može da postupa i odlučuje u stvari u kojoj nije nadležan.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbama čl. 1 do 2. Zakona predviđene su izmene u čl. 14. i 15. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji koje su isključivo izazvane promenama u organizaciji sudova, odnosno uvođenjem Vrhovnog kasacionog suda, kao nadležnog da postupa i odlučuje po predlozima Agencije za primenu mera kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajnosti pisama i drugih sredstava opštenja, umesto dosadašnjeg Vrhovnog suda Srbije.

Odredbom člana 3. Zakona određuje se stupanje na snagu i početak primene Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM

POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se kako bi se izbegle štetne posledice po bezbednost Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI KOJE SE MENjAJU

Član 14.

Odstupanje od načela nepovredivosti tajnosti pisama i drugih sredstava opštenja, na predlog direktora Agencije odobrava odlukom predsednik Vrhovnog suda Srbije VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, odnosno sudija tog suda koji je određen da po ovim predlozima odlučuje u slučaju odsustva predsednika tog suda (u daljem tekstu: ovlašćeni sudija), u roku od 72 časa od podnošenja predloga.

Predlog i odluka iz stava 1. ovog člana sačinjavaju se u pismenom obliku. Predlog sadrži podatke i činjenice koje su od značaja za odlučivanje o primeni mere.

Odobrene mere mogu se primenjivati najduže šest meseci, a na osnovu novog predloga mogu se produžiti još jedanput najduže na još šest meseci.

U slučaju neprihvatanja predloga, predsednik Vrhovnog suda Srbije VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, odnosno ovlašćeni sudija u obrazloženju odluke navodi razloge odbijanja.

Član 15.

Kad razlozi hitnosti to zahtevaju, a posebno u slučajevima unutrašnjeg i međunarodnog terorizma, odstupanje iz člana 14. ovog zakona može svojim rešenjem naložiti direktor Agencije, uz prethodno pribavljenu pismenu saglasnost za početak primene odgovarajućih mera predsednika Vrhovnog suda Srbije VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, odnosno ovlašćenog sudije.

U slučaju iz stava 1. ovog člana pismeni predlog za primenu odgovarajućih mera dostavlja se u roku od 24 časa od dobijanja saglasnosti.

Odluka o nastavku primene odgovarajućih mera, odnosno o njihovoj obustavi donosi se u roku od 72 časa od podnošenja predloga.

Odluka o obustavi odgovarajućih mera mora biti pismeno obrazložena.

Ostavite komentar