Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Član 1.

U Zakonu o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10 i 92/11), u članu 5. stav 2. reči: „Agencija za hemikalije osnovana posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija)ˮ zamenjuju se rečima: „Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministar)ˮ.

Stav 3. briše se.

Član 2.

U članu 9. stav 1. reč: „Agencijiˮ zamenjuje se rečima: „ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo)ˮ.

Član 3.

U članu 11. stav 5. reči: „ministru nadležnom za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: ministar)ˮ zamenjuju se rečju: „Vladiˮ.

Član 4.

U članu 15. stav 5. reč: „ministarˮ zamenjuje se rečju: „Vladaˮ.

Član 5.

U članu 20. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 28. stav 1. tačka 7) tačka na kraju se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

„8) to zahteva nosilac rešenja.ˮ

U stavu 2. reči: „postupanja sa biocidnim proizvodomˮ zamenjuju se rečima: „povlačenja sa tržišta biocidnog proizvodaˮ.

Član 7.

U članu 33. stav 2. briše se.

Član 8.

U članu 43. st. 4. i 5. brišu se.

Član 9.

U članu 44. stav 4. reč: „Agencijeˮ zamenjuje se rečima: „predviđenih budžetom Republike Srbijeˮ.

Član 10.

U nazivu Poglavlja XI. reč: „AGENCIJIˮ zamenjuje se rečju: „MINISTARSTVUˮ.

Član 11.

Naziv Poglavlja XIV. NAKNADE, Poglavlje XIV. i član 49. menjaju se i glase:

Bliže kriterijume za obračun taksi, obveznike plaćanja, visinu taksi, kao i način obračunavanja i plaćanja taksi iz člana 11. stav 4, člana 20. stav 1, člana 23. stav 9, člana 27. stav 6, člana 31. stav 6. i člana 36. stav 6. ovog zakona utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva.ˮ

Član 12.

U članu 50. stav 2. posle reči: „sanitarnih inspektora” dodaje se zapeta i reči: „ministarstvo nadležno za poslove veterine, preko veterinarskih inspektora.”

U članu 50. posle stava 2. dodaju se novi st. 3-6, koji glase:

„Inspektor za zaštitu životne sredine vrši inspekcijski nadzor nad biocidnim proizvodima razvrstanim u grupu konzervanasa koje proizvođači i uvoznici stavljaju u promet.

Sanitarni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad biocidnim proizvodima razvrstanim u grupe dezinficijenasa i biocidnih proizvoda za opštu upotrebu i/ili biocidnim proizvodima za suzbijanje štetočina, koje proizvođači, distributeri i uvoznici stavljaju u promet, odnosno koje profesionalni korisnici koriste za obavljanje registrovane delatnosti.

Veterinarski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad biocidnim proizvodima razvrstanim u grupe dezinficijenasa i biocidnim proizvodima za opštu upotrebu i/ili biocidnim proizvodima za suzbijanje štetočina koje proizvođači i uvoznici stavljaju u promet, odnosno koje profesionalni korisnici koriste za obavljanje registrovane, odnosno odobrene poslove iz veterinarske delatnosti.

Tržišni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad ostalim vrstama biocidnih proizvoda koji nisu u nadležnosti inspektora za zaštitu životne sredine, sanitarnog inspektora i veterinarskog inspektora.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 6. posle reči: „sprovođenje nadzoraˮ zapeta i reči: „a Agenciji dostavljaju informacije o rezultatima i nalazima izvršnih inspekcijaˮ brišu se.

Član 13.

Član 50a menja se i glasi:

„Član 50a

Ministarstva iz člana 50. stav 2. ovog zakona sporazumom obrazuju, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, zajedničko telo radi: planiranja, praćenja, usklađivanja i preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti za sprovođenje ovog zakona, međusobne saradnje, uključujući inspekcijski nadzor i obuku nadležnih inspekcija, u skladu sa ovim zakonom.

Sporazumom iz stava 1. ovog člana uređuju se i pitanja planiranja i programiranja mera i aktivnosti u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona.”

Član 14.

U članu 51. stav 3. reči: „finansijskim planom Agencije za hemikalijeˮ zamenjuju se rečima: „budžetom Republike Srbijeˮ.

Član 15.

U članu 53. tačka 20) tačka na kraju se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 20) dodaje se tačka 21), koja glasi:

„21) naredi izvršenje drugih propisanih obaveza u određenom roku.ˮ

Član 16.

U članu 55. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Protiv rešenja veterinarskog inspektora dopuštena je žalba ministru nadležnom za poslove veterine.

Žalba iz st. 1-4. ovog člana podnosi se u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.ˮ

Dosadašnji st . 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

U stavu 7. posle reči: „Rešenjeˮ dodaju se reči: „po žalbi iz st. 1-4.ˮ

Član 17.

U članu 60. stav 1. tačka 6) tačka na kraju se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

„7) ne omogući inspektoru obavljanje nadzora, odnosno ne postupi po rešenju inspektora (čl. 53. i 56).ˮ

Član 18.

U članu 7. stav 3, članu 10. stav 3, članu 13. stav 9, članu 14. stav 6, članu 16. stav 6, članu 23. stav 12, članu 26. stav 5, članu 37. stav 3, članu 40. stav 2, članu 41. stav 3, članu 43. stav 3, članu 44. stav 1. reč: „Agencijaˮ u određenom padežu zamenjuje se rečju: „Ministarˮ u odgovarajućem padežu.

Član 19.

U članu 9. st. 3. i 5, članu 10. stav 2, članu 11. st. 1. i 2, članu 12. st. 1, 3. i 4, članu 13. st. 6. i 8, članu 15. st. 1-3, članu 16. st. 1. i 4, članu 17. stav 3, članu 18. stav 1, članu 19. st. 1. i 3, članu 21. st. 1, 3. i 4, članu 22. stav 2, članu 23. st. 1, 3, 4, 5. i 6, članu 24. stav 1, članu 26. st. 3, 4. i 7, članu 27. st. 1-3, članu 28. stav 1, članu 29. st. 1. i 2, članu 30. st. 3-5, članu 31. stav 2, članu 32. st. 1-3, članu 33. stav 1, članu 34. st. 1. i 3, članu 35. st. 2. i 5, članu 36. st. 1, 3. i 4, članu 38. stav 2, članu 41. stav 2, članu 45, članu 46. st. 2-4, članu 47. st. 2-4, članu 52. tač. 3) i 10), članu 53. tačka 5), članu 59. stav 1. tač. 4), 7) i 10), članu 60. stav 1. tač. 3) i 4), članu 61. st. 1. i 2, članu 64. st. 2. i 3. reč: „Agencijaˮ u određenom padežu zamenjuje se rečju: „Ministarstvoˮ u odgovarajućem padežu.

Član 20.

U članu 11. stav 4, članu 20. stav 1, članu 23. stav 9, članu 27. stav 6, članu 31. stav 6. i članu 36. stav 6. reč: „naknadaˮ zamenjuje se rečju: „taksa.ˮ

Član 21.

U članu 15. stav 4, članu 18. stav 5, članu 22. stav 3, članu 23. stav 10, članu 24. stav 2, članu 27. stav 7, članu 28. stav 4, članu 29. stav 4, članu 31. stav 7, članu 32. stav 4, članu 36. stav 7. i članu 46. stav 5. reč: „ministruˮ zamenjuje se rečju: „Vladiˮ.

Član 22.

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona je odredba člana 97. tačka 9. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenja životne sredine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11) uveo je jedinstveni sistem stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda na teritoriji Republike Srbije. Ovaj sistem uveden je u postupku usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske Unije, a osigurava visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa biocidnih proizvoda sa zemljama EU i drugim zemljama. Ovim zakonom, između ostalog, određeni poslovi državne uprave koji se odnose na upravljanje biocidnim proizvodima povereni su Agenciji za hemikalije.

Agencija za hemikalije (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je Odlukom o osnivanju javne agencije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09) kao javna agencija. Ova odluka doneta je na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), člana 9. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08). Članom 8. stav 1. Zakona o javnim agencijama propisano je da prava osnivača u ime Republike Srbije vrši Vlada ako posebnim zakonom nije što drugo određeno.

Zakonom o izmenama Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) brisan je član 5. osnovnog zakona na osnovu kog je osnovana Agencija, odnosno brisana je nadležnost ove agencije, a propisano je da prava i obaveze Agencije za hemikalije, kao i zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja, preuzima Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine za vršenje nadležnosti u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona. Odredbom člana 18. ovog zakona propisano je da Agencija za hemikalije prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 29. septembra 2012. godine.

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim agencijama Vlada je donela Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 93/12).

Razlozi za donošenje zakona sastoje se u potrebi za:

Usklađivanjem Zakona o hemikalijama sa drugim sistemskim zakonima kojima se uređuje budžetski sistem tj. Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 110/13);

Obezbeđivanjem funkcionisanja budžetskog sistema.

Rešenja predviđena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) upućuju na reviziju naknada i taksi u posebnim zakonima, uključujući i Zakon o hemikalijama. Članom 17. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo određenom subjektu da utvrdi njihovu visinu. Taksa se naplaćuje za neposredno pruženu javnu uslugu, odnosno sproveden postupak ili radnju, koju je pružio, odnosno sproveo nadležan subjekat. Visina takse mora biti primerena troškovima pružanja javne usluge, odnosno sprovođenja postupka ili radnje i mora biti utvrđena u apsolutnom iznosu, odnosno ne može biti utvrđena kao procenat od promenljive osnovice. Visina takse utvrđuje se u tekućoj godini za narednu godinu primenom metodologije koju propisuje ministar finansija i ne može se povećavati tokom godine za tu godinu.

Cilj donošenja ovog zakona jeste usklađivanje sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12) odnosno sa Odlukom o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije i preuzimanjem nadležnosti u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. stav 1. Predloga zakona brisana je nadležnost Agencije za hemikalije, a kao nadležan za propisivanje vrsta biocidnih proizvoda određen je ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine. Ovim članom izvršeno je usaglašavanje sa poslednjim izmenama Zakona o hemikalijama i Odlukom o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije.

U stavu 2. brisana je naknada koja je bila prihod Agencije za hemikalije.

U čl. 2, 3. 4, 9, 10, 18, 19. i 21. Predloga zakona izvršeno je terminološko usaglašavanje.

U čl. 7. i 8. Predloga zakona brisane su naknade koje su bile prihod Agencije za hemikalije.

U čl. 5. i 20. Predloga zakona utvrđeno je da se umesto naknada koje su bile prihod Agencije za hemikalije plaćaju takse koje predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije.

U članu 6. Predloga zakona precizirani su razlozi za donošenje rešenja o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i terminološki precizirano da se ovim rešenjem određuje i rok i način povlačenja sa tržišta tog biocidnog proizvoda. Na taj način izvršeno je terminološko usaglašavanje sa članom 29. osnovnog zakona.

U čl. 11. Predloga zakona umesto naknada propisane su takse.

U čl. 12, 13. i 14. Predloga zakona preciziran je nadzor nad primenom Zakona o biocidnim proizvodima.

U članu 15. Predloga zakona precizirano je ovlašćenje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

U članu 16. Predloga zakona precizirano je podnošenje žalbe i pojašnjeno je da su rešenja, koja po žalbi na rešenja inspektora za zaštitu životne sredine, sanitarnih inspektora, veterinarskih inspektora i tržišnih inspektora donose ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine, ministar nadležan za poslove zdravlja, ministar nadležan za poslove veterine i ministar nadležan za poslove trgovine, konačna i da se protiv njih može pokrenuti upravni spor. Na ovaj način precizirana je postojeća pravna norma.

Članom 17. Predloga zakona izvršena je dopuna prekršajnih odredaba koje se odnose na pravno lice.

Članom 22. Predloga zakona propisana je prelazna odredba kojom se precizira na koji način će se okončati započeti postupci čime se smanjuje pravna neizvesnost za privredne subjekte po čijim zahtevima su započeti postupci pre stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 23. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije u kom su već obezbeđena sredstva za obavljanje poslova upravljanja biocidnim proizvodima. Efikasno obavljanje poslova u ovoj oblasti obezbeđeno je preuzimanjem poslova Agencije za hemikalije, sredstva za rad, kao i prelaskom zaposlenih na tim poslovima u Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 ( prečišćen tekst), a imajući u vidu da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po efikasan rad organa i organizacija na poslovima upravljanja biocidnim proizvodima, a time i da domaću privredu dovede u nekonkurentan položaj u odnosu na države EU.

Imajući u vidu da je osnovnim Zakonom o biocidnim proizvodima Agencija za hemikalije bila ovlašćena za sprovođenje ovog zakona, a da je ona prestala sa radom 29. septembra 2012. godine, to se na ovaj način obezbeđuju zakonodavni, organizaciono-institucioni i drugi uslovi neophodni za funkcionisanje sistema upravljanja biocidnim proizvodima u Republici Srbiji.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Osnovni razlog zbog kog se predlaže da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” je potreba da se obezbedi kontinuitet u funkcionisanju sistema upravljanja biocidnim proizvodima, kao i zakonski okvir za promenu nadležnosti u ovoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuju se neophodni uslovi za efikasno vršenje poslova upravljanja biocidnim proizvodima, što predstavlja naročito opravdan razlog u skladu sa odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA

Predlogom zakona o izmenama i dopuni Zakona o biocidnim proizvodima ne dira se u suštinska rešenja data u Zakonu o biocidnim proizvodima, već se izmene prvenstveno odnose na promenu nadležnosti u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima. Pored toga, umesto ranijih naknada koje su bile prihod Agencije za hemikalije propisane su takse koje su prihod budžeta Republike Srbije, a neke od ranije utvrđenih naknada su ukinute. Ovim zakonom ne odstupa se od rešenja u evropskom propisu.

Određivanje problema koji Predlog zakona treba da reši

Zakonom o izmenama Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) ukinuta je Agencija za hemikalije, a njene poslove preuzelo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Kako je osnovnim Zakonom o biocidnom proizvodima i dalje kao organ nadležan za postupanje ostala definisana Agencija za hemikalije, javio se formalno(pravni problem u sprovođenju istog zakona. Takođe, osnovni Zakon o biocidnom proizvodima je neusklađen u delu naknada sa novodonetim Zakonom o budžetskom sistemu.

Važećim zakonom nije razgraničena nadležnost inspekcije za zaštitu životne sredine, sanitarne inspekcije, veterinarske inspekcije i tržišne inspekcije u vršenju inspekcijskog nadzora nad upravljanjem biocidnim proizvodima. Takođe, prema postojećem zakonskom rešenju predviđeno je da ova ministarstva sporazumom obrazuju zajedničko telo radi obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava. Dosadašnja praksa ovog instituta pokazala je da je isti neefikasan zbog nepostojanja podele nadležnosti te da zahteva preciznu podelu nadležnosti inspekcije u oblasti zaštite životne sredine, sanitarne, veterinrske i tržišne inspekcije. Radi vršnja nadzora nad primenom odredaba neophodno je postojanje zajedničkog tela radi usklađivanja i preduzimanja mera i aktivnosti koje će se preduzimati za sprovođenje zakona. Takođe anvedene inspekcije u cilju adekvatne i efikasne kontrole nad primenom propisanih odredbi moraju proći zajedničku obuku.

Cilj koji se postiže njegovim donošenjem

Ovim zakonom treba da se izvrši se usaglašavanje sa poslednjim izmenama Zakona o hemikalijama i sa činjenicom da je prestala sa radom Agencija za hemikalije kojoj su bili povereni određeni poslovi državne uprave koji se odnose na upravljanje biocidnim proizvodima, odnosno, da nadležnost u ovoj oblasti preuzme Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Takođe, imajući u vidu da su naknade propisane ovim zakonom bile prihod Agencije za hemikalije, potrebno je, radi usaglašavanja sa činjenicom da je ukinuta Agencija za hemikalije kao i radi usaglašavanja sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 110/13) iz Zakona o biocidnim proizvodima ovim izmenama izbrisati naknade i umesto njih propisati takse koje su prihod budžeta Republike Srbije.

Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešenje problema?

Pitanje promene organa nadležnog za sprovođenje ovog zakona kao i zamenjivanje naknada propisanih ovim zakonom taksama u skladu sa propisom kojim se uređuje budžetski sistem, može se urediti samo zakonom, pa druge mogućnosti nisu razmatrane.

Zašto je donošenje Predloga zakona najbolje rešenje problema?

Donošenje ovog zakona nije u suprotnosti sa relevantnim propisima EU niti se njime suštinski menja politika upravljanja biocidnim proizvodima koja je definisana Zakonom o biocidnim proizvodima. Međutim, kako je osnovnim zakonom propisano da određene poslove u ovoj oblasti obavlja Agencija za hemikalije, koja je u međuvremenu prestala sa radom, to je samo zakonom moguće promeniti nadležni organ.

Na koga će i kako uticati rešenja u Predlogu zakona?

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

samostalnost obavljanja poslova upravljanja biocidnim proizvodima preko organizacionih oblika državne uprave na koje se primenjuje Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), bez poveravanja poslova državne uprave drugim pravnim licima (javnim agencijama);

rad inspekcijskih službi (inspekcije u oblasti zaštite životne sredine, sanitarne, veterinarske i tržišne inspekcije) u vršenju inspekcijskog nadzora;

Razgarničenjem nadležnosti četiri inspekcije obezbeđuje se jasna podela nadležnosti, odnosno ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora. Inspektor za zaštitu životne sredine vrši inspekcijski nadzor nad biocidnim proizvodima razvrstanim u grupu konzervanasa koje proizvođači i uvoznici stavljaju u promet. Sanitarni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad biocidnim proizvodima razvrstanim u grupe dezinficijenasa i biocidnih proizvoda za opštu upotrebu i/ili biocidnim proizvodima za suzbijanje štetočina, koje proizvođači, distributeri i uvoznici stavljaju u promet, odnosno koje profesionalni korisnici koriste za obavljanje registrovane delatnosti. Veterinarski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad biocidnim proizvodima razvrstanim u grupe dezinficijenasa i biocidnim proizvodima za opštu upotrebu i/ili biocidnim proizvodima za suzbijanje štetočina koje proizvođači i uvoznici stavljaju u promet, odnosno koje profesionalni korisnici koriste za obavljanje registrovane, odnosno odobrene poslove iz veterinarske delatnosti. Tržišni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad ostalim vrstama biocidnih proizvoda koji nisu u nadležnosti inspektora za zaštitu životne sredine, sanitarnog inspektora i veterinarskog inspektora.

budžet Republike Srbije, imajući u vidu da se ukidanjem naknada koje su bile prihod Agencije za hemikalije i propisivanjem taksi koje su prihod budžeta Republike Srbije, sam budžet rasterećuje tako što deo troškova upravljanja biocidnim proizvodima snose lica koja od stavljanja u promet biocidnih proizvoda ostvaruju dobit. Projekcija očekivanih prihoda po ovom osnovu zavisiće kako od visine taksi u vezi sa sprovođenjem Zakona o biocidnim proizvodima koje će biti propisane, tako i od toga za koje upravne postupke će biti podnošeni zahtevi i broja ovih zahteva. S obzirom na činjenicu da je upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu tranzicioni postupak koji prethodi postupku izdavanja odobrenja za stavljanje u promet i koji omogućava višegodišnje stavljanje u promet biocidnih proizvoda, može se očekivati da će se u narednih nekoliko godina prihod ostvarivati samo po osnovu upisa biocidnih proizvoda u Privremenu listu. Ukupan broj podnetih zahteva za upis biocidnih proizvoda u Privremenu listu u 2012. godini je 228, dok je na ime naknada za upis u Privremenu listu prihodovano 4.755.000 dinara. Međutim, iznos taksi u ovom trenutku nije moguće precizno navesti zbog toga što iste treba da budu utvrđene i propisane posebnim propisom Vlade.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima, privredi, posebno malim i srednjim privrednim društvima?

Primena ovog zakona ne izaziva dodatne troškove građanima, privredi, posebno malim i srednjim privrednim društvima jer ne uvodi nove obaveze u odnosu na obaveze koje su propisane važećim Zakonom o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11). Pored toga, u nekim postupcima za koje je ranije bilo predviđeno plaćanje naknade ovim zakonom one se brišu, tako da se ovim zakonom vrši smanjenje finansijskog opterećenja pravnih subjekata koji se bave proizvodnjom odnosno prometom biocidnih proizvoda (ukinute su: naknada za davanje stručne ocene o razvrstavanju određenog biocidnog proizvoda u odgovarajuću vrstu na osnovu svojstava i namene tog proizvoda i o utvrđivanju da li je određeni proizvod biocidni proizvod na osnovu njegovih svojstava i namene i slično, naknada za davanje stručne ocene o svojstvima i nameni određenih biocidnih proizvoda u vezi sa primenom ograničenja i zabrana stavljanja u promet i korišćenja određenog biocidnog proizvoda i slično i naknada radi sistematskog praćenja štetnih dejstava biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, zamene biocidnog proizvoda manje opasnim i kontrole utvrđenih uslova za stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda).

Da li pozitivni efekti donošenja zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Efekti donošenja ovog zakona opravdavaju troškove njegove primene jer se njegovim donošenjem obezbeđuje neophodno sistemsko, pravno i institucionalno usklađivanje sa ranije donetim propisima, odnosno delotvornije, racionalnije i ekonomičnije zadovoljavanje svrhe obavljanja poslova državne uprave, odnosno vršenja javnih ovlašćenja koje je do sada imala Agencija za hemikalije.

Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Ovim zakonom ne utiče se na rešenja iz osnovnog zakona te ovaj zakon nema uticaj na pojavu novih privrednih subjekata i tržišnu konkurenciju.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Javna rasprava o ovom zakonu nije sprovedena, imajući u vidu da se ovim zakonom vrši samo usklađivanje sa relevantnim sistemskim zakonima –Zakonom o o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama i Zakonom o budžetskom sistemu. Izmene predložene u ovom zakonu su posledica već ranije donetih sistemskih odluka te se na izmene ne bi moglo uticati kroz javnu raspravu. Iz istog razloga nisu sprovedene ni konsultacije sa zainteresovanim stranama, budući da se ovim izmenama Zakona o biocidnim proizvodima ne vrši izmena materijalnih odredaba propisa, već se samo vrši usaglašavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, odnosno Zakonom o budžetskom sistemu.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Mere koje će se preduzeti da bi se ostvario cilj ovog zakona su:

organizacija poslova upravljanja biocidnim proizvodima u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine kroz uređivanje unutrašnje organizacije u kojoj će se obavljati ti poslovi,

izmene određenih podzakonskih propisa i to: Pravilnika o načinu vođenja evidencije o biocidnim proizvodima, Smernica za procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea i Listi aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu; u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o biocidnim proizvodima, u kontekstu izmene odredaba koje se odnose na nadležni organ,

propisivanje visine taksi u vezi sa sprovođenjem Zakona o biocidnim proizvodima (u kontekstu izmene odredaba koje se odnose na naknade) donošnjem propisa Vlade kojim se uređuje visina, obveznici i način plaćanja takse.

Biocidni proizvodi razvrstavaju se u vrste prema načinu korišćenja, organizmu na koji deluju, prostoru u kojem se koriste i predmetu, odnosno površini koja se tretira.

Agencija za hemikalije osnovana posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija) MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (U DALJEM TEKSTU: MINISTAR) propisuje vrste biocidnih proizvoda.

Za davanje stručnih ocena o razvrstavanju određenog biocidnog proizvoda u odgovarajuću vrstu na osnovu svojstava i namene tog proizvoda i o utvrđivanju da li je određeni proizvod biocidni proizvod na osnovu njegovih svojstava i namene i slično, plaća se naknada.

Proizvođač ili uvoznik može da stavi biocidni proizvod u promet ako za njega nije dobio odobrenje za stavljanje u promet ali mu je doneto rešenje o upisu tog biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea u skladu sa ovim zakonom.

Privremena lista za dostavljanje tehničkog dosijea (u daljem tekstu: Privremena lista) sadrži podatke o biocidnim proizvodima, kao i rokove za dostavljanje tehničkog dosijea za taj biocidni proizvod.

Rokove u Privremenoj listi Agencija MINISTAR određuje na osnovu činjenice da li je aktivna supstanca sadržana u biocidnom proizvodu upisana u liste iz člana 4. ovog zakona ili u Program za upis u Listu I – Lista aktivnih supstanci, Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika ili Listu Ib – Lista osnovnih supstanci (u daljem tekstu: Program), odnosno zavisno od količine biocidnog proizvoda koji se stavlja u promet, svojstava biocidnog proizvoda koja utiču na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu ili nepostojanja podataka o tim svojstvima, vrste biocidnog proizvoda i postojanja procene aktivne supstance i drugih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu izrađene u skladu sa drugim propisima.

Za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda podnosi zahtev Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (U DALJEM TEKSTU: MINISTARSTVO) (u daljem tekstu: podnosilac zahteva za upis u Privremenu listu).

Zahtev iz stava 1. ovog člana može da podnese i više uvoznika zajedno.

Poverljive podatke koji su potrebni za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu strani proizvođač može da dostavi Agenciji MINISTARSTVU neposredno ili preko zastupnika koji je dužan da priloži ovlašćenje za zastupanje.

Uz zahtev za upis u Privremenu listu dostavljaju se osnovne informacije o biocidnom proizvodu i aktivnoj supstanci u tom biocidnom proizvodu (u daljem tekstu: osnovne informacije) i bezbednosni list.

Na zahtev Agencije MINISTARSTVA podnosilac zahteva za upis u Privremenu listu dužan je da dostavi uzorke biocidnog proizvoda i njegovih sastojaka.

Osnovne informacije iz člana 9. stav 4. ovog zakona sadrže naročito: podatke o identitetu biocidnog proizvoda, aktivne supstance i druge supstance sadržane u biocidnom proizvodu; podatke o proizvođaču biocidnog proizvoda; podatke o predviđenom načinu korišćenja; podatke o efikasnosti, klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju, kao i podatke o riziku na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu i merama za smanjenje tog rizika a koji su podnosiocu zahteva za upis u Privremenu listu poznati.

Podaci o efikasnosti iz stava 1. ovog člana dostavljaju se Agenciji MINISTARSTVU na srpskom jeziku, a mogu se dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU.

Agencija MINISTAR propisuje sadržinu podataka iz stava 1. ovog člana.

Agencija MINISTARSTVO, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva iz člana 9. ovog zakona i dostavljanja potpunih osnovnih informacija, donosi rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu.

U slučaju sumnje da biocidni proizvod predstavlja rizik na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu odnosno u slučaju sumnje da biocidni proizvod nije dovoljno efikasan, Agencija MINISTARSTVO će podnosioca zahteva za upis u Privremenu listu da uputi na postupak izdavanja odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda.

Ako je to potrebno radi zaštite zdravlja ljudi i životinja i životne sredine rešenjem iz stava 1. ovog člana mogu da se odrede uslovi za stavljanje u promet i korišćenje tog biocidnog proizvoda.

Za procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu plaća se naknada TAKSA.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: ministar) VLADI.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda (u daljem tekstu: odobrenje) proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda podnosi zahtev Agenciji MINISTARSTVU (u daljem tekstu: podnosilac zahteva za odobrenje).

Zahtev iz stava 1. ovog člana može da podnese i više uvoznika zajedno.

Poverljive podatke koji su potrebni za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda strani proizvođač može da dostavi Agenciji MINISTARSTVU neposredno ili preko zastupnika koji je dužan da priloži ovlašćenje za zastupanje.

Na zahtev Agencije MINISTARSTVA podnosilac zahteva za odobrenje dužan je da dostavi uzorke biocidnog proizvoda i njegovih sastojaka.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja podnosi se tehnički dosije na srpskom jeziku, a može se dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU.

Tehnički dosije za biocidni proizvod sadrži podatke o aktivnoj supstanci i biocidnom proizvodu i to naročito: identitet; podatke o fizičkim i hemijskim svojstvima; podatke o metodama za detekciju, identifikaciju i analizu; podatke o toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima; podatke o načinu korišćenja i efikasnosti na ciljne organizme; podatke o merama za zaštitu zdravlja ljudi i životinja i životne sredine; podatke o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju, kao i sažetak tehničkog dosijea.

Tehnički dosije za biocidni proizvod manjeg rizika sadrži podatke o aktivnoj supstanci i biocidnom proizvodu i to naročito: identitet; podatke o fizičkim i hemijskim svojstvima; podatke o načinu korišćenja; podatke o efikasnosti na ciljne organizme; podatke o metodama za detekciju, identifikaciju i analizu, kao i podatke o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju.

Tehnički dosije iz st. 2. i 3. ovog člana sadrži i opis izvršenih ispitivanja za dobijanje podataka ili bibliografske navode za te podatke.

Ako neke od podataka iz st. 2. i 3. ovog člana nije neophodno dostaviti zbog prirode i predloženog načina korišćenja biocidnog proizvoda, odnosno ako ispitivanje radi dostavljanja podataka nije naučno neophodno ili tehnički moguće, o tome se dostavlja pismeno obrazloženje.

Umesto tehničkog dosijea, odnosno pojedinih delova tehničkog dosijea može se dostaviti saglasnost za korišćenje tih podataka od lica koje je Agenciji MINISTARSTVU već dostavilo tehnički dosije za sličan biocidni proizvod.

Uz saglasnost iz stava 6. ovog člana dostavlja se dokaz da su odstupanja u sastavu biocidnog proizvoda u skladu sa dozvoljenim odstupanjima utvrđenim u okvirnoj formulaciji.

Podaci iz tehničkog dosijea mogu se koristiti za isti ili sličan biocidni proizvod i bez saglasnosti iz stava 6. ovog člana u rokovima koje propisuje Agencija MINISTARSTVO i u tom slučaju dostavlja se dokaz da je biocidni proizvod isti ili dokaz iz stava 7. ovog člana.

Agencija MINISTAR propisuje obim i sadržinu tehničkog dosijea za biocidni proizvod, odnosno za biocidni proizvod manjeg rizika.

Za dobijanje podataka za tehnički dosije o fizičkim, hemijskim, toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima aktivne supstance i biocidnog proizvoda primenjuju se metodi ispitivanja propisani zakonom kojim se uređuju hemikalije.

Kada je metod ispitivanja iz stava 1. ovog člana neodgovarajući, odnosno nepostojeći, koriste se međunarodno priznati i usaglašeni metodi ispitivanja.

Ako za ispitivanja nisu korišćeni metodi iz stava 1. ovog člana, adekvatnost ovih metoda proverava se za svako ispitivanje ponaosob vodeći računa o minimizaciji ispitivanja na kičmenjacima.

Nova ispitivanja aktivne supstance i biocidnog proizvoda vrše se u laboratoriji čiji je rad usklađen sa principima dobre laboratorijske prakse.

Ispitivanje efikasnosti aktivne supstance i biocidnog proizvoda vrši se u laboratoriji koja ima obezbeđen kvalitet i kontrolu kvaliteta ispitivanja.

Agencija MINISTAR propisuje metode ispitivanja efikasnosti aktivne supstance i biocidnog proizvoda.

Ako tehnički dosije nije potpun, odnosno obrazloženje iz člana 13. stav 5. ovog zakona nije prihvatljivo, Agencija MINISTARSTVO od podnosioca zahteva za odobrenje zahteva da dopuni tehnički dosije u određenom roku.

Ako podnosilac zahteva za odobrenje ne dopuni tehnički dosije u određenom roku, Agencija MINISTARSTVO određuje novi rok s tim da ukupna dužina rokova bude do šest meseci.

Ako podnosilac zahteva za odobrenje ne dopuni tehnički dosije u roku iz stava 2. ovog člana, Agencija MINISTARSTVO zaključkom odbacuje zahtev za izdavanje odobrenja.

Na zaključak iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje koje donosi ministar VLADA po žalbi iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Na osnovu tehničkog dosijea Agencija MINISTARSTVO vrši procenu biocidnog proizvoda radi utvrđivanja njegovog uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, mogućih neželjenih posledica na ciljne organizme, kao i njegove efikasnosti i rizika pri predviđenim načinima korišćenja.

U postupku procene biocidnog proizvoda manjeg rizika vrši se samo procena efikasnosti.

U postupku procene biocidnog proizvoda uzimaju se u obzir geografske i zdravstvene karakteristike, kao i specifičnosti životne sredine na teritoriji Republike Srbije.

Agencija MINISTARSTVO može u postupku procene biocidnog proizvoda tražiti od podnosioca zahteva za odobrenje da dostavi dodatne podatke u ostavljenom roku.

Dok podnosilac zahteva za odobrenje ne dostavi dodatne podatke, protok roka iz člana 18. stava 1. ovog zakona se prekida.

Agencija MINISTAR propisuje smernice za procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea.

U postupku procene biocidnog proizvoda utvrđuje se da li biocidni proizvod ispunjava sledeće uslove:

1) da je aktivna supstanca sadržana u biocidnom proizvodu upisana u Listu I – Lista aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika za tu vrstu biocidnog proizvoda i da ispunjava sve uslove za aktivnu supstancu iz tih listi;

2) da se može odrediti količina i priroda aktivne supstance, drugih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu i ostataka biocidnog proizvoda koji nastaju prilikom dozvoljenog načina korišćenja biocidnog proizvoda, a koji su značajni zbog njihovih toksikoloških ili ekotoksikoloških svojstava;

3) da je na osnovu postojećih naučnih i tehničkih saznanja taj biocidni proizvod za uobičajene načine i uslove korišćenja:

– dovoljno efikasan,

– takav da nema neprihvatljivih dejstava na ciljne organizme, kao što su neprihvatljiva rezistencija ili unakrsna rezistencija i da ne izaziva nepotrebnu patnju kod kičmenjaka,

– takav da on ili njegovi ostaci nemaju neprihvatljiva dejstva na zdravlje ljudi ili životinja, bilo direktno ili indirektno (npr: preko vode za piće, vazduha u zatvorenom prostoru ili radnom mestu) ili na površinske i podzemne vode,

– takav da on ili njegovi ostaci nemaju neprihvatljiva dejstva na životnu sredinu sa stanovišta njegove razgradnje i širenja u životnoj sredini, naročito da ne izazivaju zagađenja površinskih, podzemnih voda i vode za piće, kao i da nemaju neprihvatljiva dejstva na neciljne organizme;

4) da su fizička i hemijska svojstva biocidnog proizvoda takva da je prihvatljiv za korišćenje, skladištenje i prevoz.

Uslov iz stava 1. tačka 3) ovog člana razmatra se i za način korišćenja materijala koji je tretiran tim biocidnim proizvodom.

Agencija MINISTARSTVO je dužna da u postupku procene biocidnog proizvoda iz stava 1. ovog člana uzme u obzir uslove utvrđene propisima kojima se uređuju bezbednost i zdravlje na radu, zaštita potrošača, zdravlje životinja i zaštita životne sredine.

Agencija MINISTARSTVO u roku od godinu dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja i potpunog tehničkog dosijea, odnosno 60 dana za biocidni proizvod manjeg rizika i za biocidni proizvod unutar utvrđene okvirne formulacije, izdaje odobrenje.

Odobrenje sadrži: podatke o licu kome je izdato; trgovačko ime biocidnog proizvoda; naziv i sadržaj aktivnih supstanci i drugih supstanci sadržanih u tom biocidnom proizvodu čija koncentracija utiče na efikasnost i klasifikaciju biocidnog proizvoda; vrstu biocidnog proizvoda i uslove za stavljanje u promet i korišćenje; rok važenja odobrenja, kao i druge podatke.

Uslovi za stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda iz stava 2. ovog člana mogu biti npr. dozvoljeni načini korišćenja, načini čuvanja i skladištenja, mesto prodaje zavisno od svojstava i vrsta biocidnog proizvoda i dr.

Odobrenje se izdaje za period od 10 godina ili za period za koji je aktivna supstanca sadržana u tom biocidnom proizvodu upisana u Listu I – Lista aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Lice koje ima nameru da izvrši ispitivanja na kičmenjacima radi izrade tehničkog dosijea za biocidni proizvod dužno je da od Agencije MINISTARSTVA zatraži podatke o tome da li su već vršena ispitivanja na kičmenjacima za istu aktivnu supstancu, odnosno za isti ili sličan biocidni proizvod.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da uz zahtev dostavi izjavu da ima nameru da stavi u promet biocidni proizvod i podatke o hemijskom sastavu aktivne supstance, odnosno biocidnog proizvoda za koji ima nameru da izvrši ispitivanja na kičmenjacima.

Agencija MINISTARSTVO je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva dostavi podatke o licu koje je izvršilo ispitivanja na kičmenjacima.

Za proveru da li je tehnički dosije potpun i procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea plaća se naknada TAKSA.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se u zavisnosti od obima podataka za tehnički dosije, odnosno u zavisnosti od vrste aktivne supstance u biocidnom proizvodu odnosno vrste biocidnog proizvoda.

Podnosilac zahteva za odobrenje može Agenciji MINISTARSTVU da podnese zahtev za utvrđivanje okvirne formulacije za taj biocidni proizvod.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz da odstupanja u sastavu biocidnog proizvoda koja je moguće predvideti unutar okvirne formulacije ne utiču na nivo rizika, odnosno na efikasnost biocidnog proizvoda.

Agencija MINISTARSTVO može i bez zahteva iz stava 1. ovog člana utvrditi okvirnu formulaciju kada raspolaže sa potpunim tehničkim dosijeom za biocidni proizvod.

Agencija MINISTARSTVO o utvrđenoj okvirnoj formulaciji obaveštava podnosioca zahteva za odobrenje za čiji je biocidni proizvod utvrđena okvirna formulacija.

Uslovi za stavljanje u promet i korišćenje u odobrenju isti su za sve biocidne proizvode unutar utvrđene okvirne formulacije.

Agencija MINISTARSTVO donosi rešenje o prestanku važenja odobrenja za biocidne proizvode unutar utvrđene okvirne formulacije ako je donela rešenje o prestanku važenja odobrenja za bilo koji biocidni proizvod unutar utvrđene okvirne formulacije.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Agencija MINISTARSTVO može da izda odobrenje za biocidni proizvod koji sadrži aktivnu supstancu upisanu u Listu I – Lista aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika na osnovu akta kojim se odobrava stavljanje u promet biocidnog proizvoda donetog od strane nadležnog organa zemlje članice EU.

Za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana uz zahtev se dostavlja sažetak tehničkog dosijea, overena kopija akta kojim se odobrava stavljanje u promet biocidnog proizvoda donetog od strane nadležnog organa zemlje članice EU sa overenim prevodom na srpskom jeziku.

Agencija MINISTARSTVO vrši procenu podataka iz sažetka tehničkog dosijea i utvrđuje da li je brojnost populacije ciljnih organizama koji se suzbijaju takva da je štetna, da li je prikazana neprihvatljiva tolerancija ili otpornost ciljnih organizama na taj biocidni proizvod, kao i da li se okolnosti pod kojima se koristi biocidni proizvod (npr. klimatski uslovi, period razmnožavanja ciljnih organizama i dr.) značajno razlikuju u odnosu na okolnosti pod kojima se koristi biocidni proizvod u zemlji koja je donela akt iz stava 1. ovog člana.

Agencija MINISTARSTVO izdaje odobrenje ako utvrdi da stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda pod istim uslovima kao u zemlji koja je donela akt iz stava 1. ovog člana predstavlja prihvatljiv rizik na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu.

Agencija MINISTARSTVO može da izda odobrenje u kome su izmenjeni uslovi za stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda iz akta kojim se odobrava stavljanje u promet biocidnog proizvoda donetog od strane nadležnog organa zemlje članice EU, a u skladu sa uslovima za izdavanje odobrenja iz člana 17. ovog zakona.

Agencija MINISTARSTVO izdaje odobrenje iz stava 1. ovog člana u roku od 120 dana za biocidni proizvod, odnosno 60 dana za biocidni proizvod manjeg rizika, od dana podnošenja potpunog zahteva.

Overena kopija akta iz stava 2. ovog člana ne može biti starija od šest meseci.

Rok važenja odobrenja mora biti isti kao i rok važenja akta iz stava 1. ovog člana.

Za procenu podataka iz stava 3. ovog člana plaća se naknada TAKSA.

Na rešenje iz st. 4. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 10. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Agencija MINISTAR propisuje sadržinu sažetka tehničkog dosijea, kao i vrste biocidnog proizvoda za koje se može odbiti zahtev za priznavanje akta iz stava 1. ovog člana.

Agencija MINISTARSTVO u postupku izdavanja odobrenja iz člana 23. ovog zakona za biocidni proizvod manjeg rizika procenjuje da li je to biocidni proizvod manjeg rizika.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja dužan je da se pridržava uslova za stavljanje u promet biocidnog proizvoda iz tih akata, da obeleži biocidni proizvod i da u bezbednosnom listu za taj biocidni proizvod navede načine i uslove njegovog korišćenja određene tim aktima.

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja dužan je da vodi evidenciju o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini, količinama zaliha i količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta, kao i o licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen.

Podatke iz evidencije lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi Agenciji MINISTARSTVU najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i da ih čuva najmanje 10 godina.

Ako je nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja svoje poslove ili deo svojih poslova ustupio trećem licu, obaveza čuvanja podataka prelazi na to lice, a ako je prestao sa radom odgovorno lice nosioca rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosioca odobrenja dužno je da odmah po prestanku rada te podatke dostavi Agenciji MINISTARSTVU.

Agencija MINISTAR propisuje način vođenja evidencije iz stava 2. ovog člana.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da prati sve okolnosti u vezi sa korišćenjem biocidnog proizvoda koje mogu štetno delovati na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, kao i dejstva i okolnosti u vezi sa efikasnošću biocidnog proizvoda.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da Agenciju MINISTARSTVO odmah po saznanju obavesti o:

1) novim dejstvima aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu;

2) promeni proizvođača aktivne supstance;

3) promenama u sastavu aktivne supstance;

4) promeni u sastavu biocidnog proizvoda;

5) pojavi rezistencije;

6) drugim promenama osnovnih informacija ili podataka iz tehničkog dosijea.

Agencija MINISTARSTVO može, na osnovu novih saznanja iz člana 26. stav 7. ovog zakona ili na osnovu novih naučnih i tehničkih saznanja, da od nosioca odobrenja zahteva da dostavi dodatne informacije.

Ako na osnovu novih saznanja iz člana 26. stav 7. ovog zakona, novih naučnih i tehničkih saznanja i dodatnih informacija iz stava 1. ovog člana, proceni da biocidni proizvod više ne ispunjava uslove iz člana 17. ovog zakona Agencija MINISTARSTVO može da:

1) donese rešenje o prestanku važenja odobrenja;

2) izda novo odobrenje.

Agencija MINISTARSTVO donosi rešenje o prestanku važenja odobrenja i u slučaju kada:

1) se aktivna supstanca sadržana u biocidnom proizvodu ne nalazi više u Listi I – Lista aktivnih supstanci ili Listi Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika za tu vrstu biocidnog proizvoda;

2) je odobrenje izdato na osnovu netačnih podataka;

3) to zahteva nosilac odobrenja;

4) se nosilac odobrenja ne pridržava uslova za stavljanje u promet biocidnog proizvoda;

5) nosilac odobrenja više nema sedište u Republici Srbiji;

6) nosilac odobrenja ne obeleži biocidni proizvod, odnosno u bezbednosnom listu ne navede načine i uslove njegovog korišćenja.

U rešenju iz st. 2. i 3. ovog člana određuje se i rok i način postupanja sa biocidnim proizvodom koji se nalazi u prometu.

Rok iz stava 4. ovog člana ne može biti duži od godinu dana za stavljanje u promet, odnosno dve godine za korišćenje biocidnog proizvoda.

Za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija plaća se naknada TAKSA.

Na rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Agencija MINISTARSTVO donosi rešenje o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu u slučaju kada:

1) nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ne podnese zahtev za izdavanje odobrenja pre isteka roka određenog u Privremenoj listi za taj biocidni proizvod;

2) se odbije upis aktivne supstance koja se nalazi u tom biocidnom proizvodu u Listu I – Lista aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika, za tu vrstu biocidnog proizvoda;

3) donese zaključak kojim se odbacuje zahtev za izdavanje odobrenja nosiocu rešenja o upisu tog biocidnog proizvoda u Privremenu listu;

4) se nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ne pridržava uslova za stavljanje u promet biocidnog proizvoda;

5) nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu više nema sedište u Republici Srbiji;

6) nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ne obeleži biocidni proizvod, odnosno u bezbednosnom listu ne navede načine i uslove njegovog korišćenja;

7) je rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu doneto na osnovu netačnih podataka;

8) TO ZAHTEVA NOSILAC REŠENJA.

U rešenju iz stava 1. ovog člana određuje se i rok i način postupanja sa biocidnim proizvodom POVLAČENJA SA TRŽIŠTA BIOCIDNOG PROIZVODA koji se nalazi u prometu.

Rok iz stava 2. ovog člana ne može biti duži od godinu dana za stavljanje u promet, odnosno dve godine za korišćenje biocidnog proizvoda.

Na rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Agencija MINISTARSTVO donosi novo rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili izdaje novo odobrenje u slučaju kada su promenjeni uslovi korišćenja aktivne supstance upisane u Listu I – Lista aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika.

U aktu iz stava 1. ovog člana Agencija MINISTARSTVO može da naloži povlačenje sa tržišta biocidnog proizvoda i da odredi rok i način njegovog povlačenja.

Novo odobrenje izdaje se sa rokom važenja iz prethodnog odobrenja.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

U slučaju nepredviđene pojave nepoželjnih organizama koji ne mogu biti suzbijeni drugim sredstvima ili biocidnim proizvodom za koji je doneto rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili izdato odobrenje, može se izdati privremena dozvola za stavljanje u promet biocidnog proizvoda (u daljem tekstu: privremena dozvola).

Privremena dozvola može da se izda i za nove načine i uslove korišćenja biocidnog proizvoda za koji je doneto rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili izdato odobrenje.

Za izdavanje privremene dozvole proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda podnosi zahtev Agenciji MINISTARSTVU (u daljem tekstu: podnosilac zahteva za privremenu dozvolu).

Poverljive podatke koji su potrebni za izdavanje privremene dozvole strani proizvođač može da dostavi Agenciji MINISTARSTVU neposredno ili preko zastupnika koji je dužan da priloži ovlašćenje za zastupanje.

Na zahtev Agencije MINISTARSTVA podnosilac zahteva za privremenu dozvolu dužan je da dostavi uzorke biocidnog proizvoda i njegovih sastojaka.

Uz zahtev za izdavanje privremene dozvole dostavlja se dokaz o nepredviđenoj pojavi nepoželjnih organizama, obrazloženje o tome da ne postoji u prometu biocidni proizvod koji može suzbiti te nepoželjne organizme, podaci o efikasnosti biocidnog proizvoda, potrebnim količinama, o licima koja će koristiti biocidni proizvod, kao i predlog sistematskog praćenja korišćenja tog biocidnog proizvoda.

Agencija MINISTARSTVO na osnovu procene podataka iz stava 1. ovog člana izdaje privremenu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva.

U privremenoj dozvoli određuju se uslovi za ograničeno i kontrolisano korišćenje biocidnog proizvoda, i to: količine; dan početka korišćenja; područje korišćenja; način korišćenja; način sistematskog praćenja; naziv lica koje će koristiti i rok korišćenja.

Rok važenja privremene dozvole ne može biti duži od 120 dana.

Rok važenja privremene dozvole može da se produži samo u slučaju ako i po isteku roka od 120 dana nepoželjni organizmi nisu suzbijeni u dovoljnoj meri.

Za procenu podataka iz stava 1. ovog člana plaća se naknada TAKSA.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Nosilac privremene dozvole dužan je da uputi korisnika na uslove za ograničeno i kontrolisano korišćenje biocidnog proizvoda.

Agencija MINISTARSTVO oduzima privremenu dozvolu ako biocidni proizvod nije dovoljno efikasan da uništi nepoželjne organizme, kao i ako njegovim korišćenjem nastaje šteta koja je veća od štete koju prouzrokuju nepoželjni organizmi.

Agencija MINISTARSTVO izdaje novu privremenu dozvolu sa izmenjenim uslovima korišćenja ako biocidni proizvod nije dovoljno efikasan pa je potrebno promeniti uslove njegovog korišćenja, odnosno ako se promenom uslova smanjuje mogućnost da delovanje biocidnog proizvoda izazove veću štetu od štete koju prouzrokuju nepoželjni organizmi.

Nosilac privremene dozvole dužan je da po prestanku korišćenja biocidnog proizvoda, odnosno najkasnije po isteku važenja privremene dozvole, Agenciji MINISTARSTVU dostavi izveštaj o iskorišćenim i neiskorišćenim količinama i rezultatima sistematskog praćenja korišćenja tog biocidnog proizvoda.

Na rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Agencija MINISTARSTVO, u slučaju opravdane sumnje da aktivna supstanca, odnosno biocidni proizvod predstavlja neprihvatljiv rizik na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, propisuje zabranu stavljanja u promet odnosno korišćenja ili ograničenje stavljanja u promet odnosno korišćenja aktivne supstance odnosno biocidnog proizvoda, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije.

Za davanje stručnih ocena o svojstvima i nameni određenih biocidnih proizvoda u vezi sa primenom ograničenja i zabrana stavljanja u promet i korišćenja određenog biocidnog proizvoda i slično, plaća se naknada.

Agencija MINISTARSTVO na osnovu podatka koji se dostavljaju za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, za izdavanje odobrenja ili privremene dozvole, kao i na osnovu podatka iz člana 26. stav 3. i člana 32. stav 3. ovog zakona vodi Registar biocidnih proizvoda, koji je sastavni deo Integralnog registra hemikalija, utvrđenog posebnim zakonom kojim se uređuju hemikalije.

Registar biocidnih proizvoda sadrži naročito sledeće podatke: naziv i sedište nosioca rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, nosioca odobrenja ili nosioca privremene dozvole kao i broj, datum donošenja i rok važenja tih akata; naziv i svojstva aktivnih supstanci i drugih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu; klasifikaciju svih opasnih aktivnih supstanci i drugih opasnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu; trgovačko ime biocidnog proizvoda; vrstu biocidnog proizvoda i dozvoljene načine korišćenja; vrstu formulacije biocidnog proizvoda (tečno, granulat, prah, čvrsto); tarifni broj; maksimalne dozvoljene količine ostataka biocidnog proizvoda ako su propisane; uslove za stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda, kao i bezbednosni list.

Agencija MINISTARSTVO jednom godišnje objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ sledeće podatke iz Registra biocidnih proizvoda: naziv i sedište nosioca rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili nosioca odobrenja; trgovačko ime biocidnog proizvoda; broj, datum donošenja i rok važenja tih akata.

Biocidni proizvod za koji nije doneto rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili izdato odobrenje može da se stavlja u promet samo radi korišćenja za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj.

Za stavljanje u promet biocidnog proizvoda koji se koristi za proces-orjentisano istraživanje i razvoj Agencija MINISTARSTVO izdaje potvrdu.

Uz zahtev za izdavanje potvrde iz stava 2. ovog člana proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda dostavlja podatke o aktivnoj supstanci, odnosno biocidnom proizvodu i to: identitet; podatke o obeležavanju; planiranim količinama korišćenja; licima koja će ih koristiti; o uticaju te aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu ako su poznati, kao i planiranom datumu početka i završetka istraživanja.

Lice koja vrši naučno istraživanje i razvoj, odnos-no proces-orjentisano istraživanje i razvoj dužno je da sačini izveštaj o biocidnom proizvodu za koji je vršio istraživanje, a koji sadrži podatke o identitetu, podatke o obeležavanju, količinama koje koristi, licima koja ih koriste, kao i podatke o uticaju aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu ako su poznati.

Lica koja vrše naučno istraživanje i razvoj, odnosno proces-orjentisano istraživanje i razvoj dužna su da dostave izveštaj iz stava 4. ovog člana Agenciji MINISTARSTVU na njen zahtev.

Ako pri korišćenju biocidnog proizvoda iz člana 35. stav 1. ovog zakona za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj može da dođe do ispuštanja tog biocidnog proizvoda u životnu sredinu, Agencija MINISTARSTVO izdaje dozvolu za to istraživanje.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, lice koje vrši naučno istraživanje i razvoj, odnosno proces-orjentisano istraživanje i razvoj dostavlja podatke o aktivnoj supstanci, odnosno biocidnom proizvodu i to: identitetu; podatke o obeležavanju; planiranim količinama korišćenja; licima koja će ih koristiti; o uticaju aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu; planiranom datumu početka i završetka istraživanja; nameni istraživanja; planu vršenja istraživanja; o stručnoj osposobljenosti lica koja vrše istraživanja; praćenju toka istraživanja; načinu korišćenja; o generisanom otpadu, kao i opis postrojenja i uslova za vršenje istraživanja i druge podatke o bezbednom korišćenju aktivne supstance, odnosno biocidnog proizvoda.

Ako na osnovu procene podataka iz stava 2. ovog člana Agencija MINISTARSTVO oceni da naučno istraživanje i razvoj, odnosno proces-orjentisano istraživanje i razvoj predstavlja prihvatljiv rizik izdaje dozvolu za to istraživanje.

Agencija MINISTARSTVO može u dozvoli da propiše posebne uslove (npr. količina, tretirano područje) pod kojima se vrši istraživanje.

Nosilac dozvole za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj dužan je da se pridržava uslova iz dozvole.

Za procenu podataka iz stava 3. ovog člana plaća se naknada TAKSA.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Klasifikacija biocidnog proizvoda vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, a pakovanje, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda u skladu sa tim propisima i specifičnim zahtevima za biocidni proizvod.

Izrada i dostavljanje bezbednosnog lista za biocidni proizvod klasifikovan kao opasan i za aktivnu supstancu koja se koristi isključivo u biocidnom proizvodu, vrši se shodno propisima kojima se uređuju hemikalije.

Agencija MINISTAR propisuje specifične zahteve za pakovanje, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda.

Carinski organ dozvoliće uvoz biocidnog proizvoda za koji je doneto rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, izdato odobrenje ili privremena dozvola, odnosno potvrda.

Carinski organ dužan je da Agenciji MINISTARSTVU dostavi do 31. marta tekuće godine izveštaj o realizovanom uvozu biocidnih proizvoda u prethodnoj godini.

Određeni opasni biocidni proizvodi ne mogu da se stavljaju u promet za opštu upotrebu.

Agencija MINISTAR propisuje biocidne proizvode iz stava 1. ovog člana.

Profesionalni korisnik dužan je da vodi evidenciju o količinama nabavljenih biocidnih proizvoda, količinama zaliha, količinama upotrebljenih biocidnih proizvoda i nameni za koju su upotrebljeni.

Profesionalni korisnik dužan ja da podatke iz evidencije čuva najmanje 10 godina i da ih dostavi Agenciji MINISTARSTVU na njen zahtev.

Agencija MINISTAR propisuje način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana.

Sistematsko praćenje stavljanja u promet i korišćenja biocidnog proizvoda, maksimalne dozvoljene količine ostataka biocidnog proizvoda, kao i njihovih metabolita vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije i drugim posebnim propisima.

Maksimalno dozvoljene količine ostataka biocidnog proizvoda u ili na tretiranim objektima, prostorijama, predmetima, organizmima ili drugim mestima koje su propisane u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima ne smeju biti prekoračene.

Agencija MINISTAR propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka biocidnog proizvoda i način na koji se utvrđuje da li su prekoračene te količine ostataka.

Radi sistematskog praćenja štetnih dejstava biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, zamene biocidnog proizvoda manje opasnim, kontrole utvrđenih uslova za stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda plaća se naknada.

Nosilac odobrenja koji stavlja biocidni proizvod u promet dužan je da najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu plati naknadu iz stava 4. ovog člana u određenom procentu od ukupnog prometa biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini.

Radi pružanja stručne pomoći u najsloženijim poslovima, Agencija MINISTAR obrazuje Komisiju za biocidne proizvode (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija obavlja sledeće stručne poslove:

1) daje mišljenje u pogledu donošenja akata na osnovu kojih se biocidni proizvodi stavljaju u promet;

2) daje predlog za zabrane i ograničenja stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda;

3) daje mišljenje o zahtevu za utvrđivanje okvirne formulacije.

U sastav Komisije imenuju se stručnjaci iz oblasti toksikologije, ekotoksikologije, farmacije, veterine, hemije, medicine i drugih relevantnih prirodnih nauka, kao i predstavnici drugih organa nadležnih za pojedina pitanja u vezi sa stavljanjem u promet i korišćenjem biocidnih proizvoda.

Rad Komisije finansira se iz sredstava Agencije PREDVIĐENIH BUDŽETOM REPUBLIKE SRBIJE.

Članovi Komisije ne mogu biti lica koja proizvode, odnosno stavljaju u promet biocidne proizvode, lica koja učestvuju u izradi i proceni tehničkog dosijea biocidnog proizvoda, kao i bračni drugovi, krvni srodnici do četvrtog stepena srodstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva tih lica.

Član Komisije mora potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Za procenu osnovnih informacija za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, tehničkog dosijea za izdavanje odobrenja, procenu podataka za izdavanje privremene dozvole i procenu podataka za izdavanje dozvole za naučno istraživanje i razvoj, odnosno proces-orjentisano istraživanje i razvoj, Agencija MINISTARSTVO može da angažuje pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove stručne spreme i specifičnih znanja potrebnih za obavljanje tih poslova.

Podnosilac zahteva za upis u Privremenu listu, podnosilac zahteva za odobrenje ili privremenu dozvolu može označiti pojedine podatke poverljivim, uz pismeno obrazloženje da bi otkrivanje tih podataka moglo uticati na njegovo poslovanje.

Agencija MINISTARSTVO će smatrati poslovnom tajnom i neće učiniti dostupne javnosti podatke o punom sastavu biocidnog proizvoda.

Svako može podneti zahtev da mu se učine dostupni podaci kojima raspolaže Agencija MINISTARSTVO.

Agencija MINISTARSTVO neće tražiocu iz stava 3. ovog člana omogućiti pristup podacima koji su označeni kao poverljivi ako proceni da je pristup tim podacima potrebno ograničiti u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i o tome donosi rešenje.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru VLADI.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Kao poslovna tajna ne mogu se označiti podaci koji su značajni za bezbednost i zdravlje ljudi i životinja, bezbednost imovine i zaštitu životne sredine:

1) naziv i adresa nosioca rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, nosioca odobrenja ili nosioca privremene dozvole;

2) naziv i adresa proizvođača biocidnog proizvoda;

3) naziv i adresa uvoznika i proizvođača aktivne supstance;

4) naziv i količina aktivne supstance ili drugih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu i naziv biocidnog proizvoda;

5) naziv opasnih supstanci koje doprinose da je biocidni proizvod klasifikovan kao opasan;

6) podaci o fizičkim i hemijskim svojstvima aktivnih supstanci i biocidnih proizvoda;

7) metodi za prevođenje aktivne supstance ili biocidnog proizvoda u manje opasne;

8) izvod rezultata ispitivanja efikasnosti aktivne supstance i biocidnog proizvoda, njihovog dejstva na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu i ako postoje podaci o pojavi rezistencije;

9) preporučeni metodi i preventivne mere za smanjenje opasnosti kod skladištenja, transporta i korišćenja, kao i u slučaju požara ili ostalih opasnosti;

10) bezbednosni list;

11) metodi za analizu količine i prirode aktivne supstance, drugih supstanci u biocidnom proizvodu i ostataka biocidnog proizvoda koji nastaju prilikom dozvoljenog načina korišćenja, a koji su značajni zbog njihovih toksikoloških ili ekotoksikoloških svojstava;

12) način odlaganja biocidnog proizvoda i njegove ambalaže;

13) procedure koje treba sprovesti i mere koje treba preduzeti u slučaju izlivanja ili curenja;

14) način na koji treba pružiti prvu pomoć i zdravstveni savet u slučaju povreda.

Ako lice iz člana 46. stav 1. ovog zakona naknadno objavi neke od podataka koje je označio kao poverljive, ti podaci prestaju da budu poslovna tajna i dužan je da o tome obavesti Agenciju MINISTARSTVO.

Agencija MINISTARSTVO poverljive podatke može da dostavlja i drugim nadležnim organima ili ovlašćenim licima koja su dužna da se pridržavaju propisa o poverljivosti podataka.

Zaposleni u Agenciji MINISTARSTVU, kao i druga lica kojima su u obavljanju poslova dostupni poverljivi podaci, dužni su da ih čuvaju i po prestanku obavljanja tih poslova.

Visinu naknade iz člana 5. stav 3, člana 11. stav 4, člana 20. stav 1, člana 23. stav 9, člana 27. stav 6, člana 31. stav 6, člana 33. stav 2, člana 36. stav 6, člana 42. stav 3. i člana 43. stav 5. ovog zakona propisuje Agencija uz saglasnost Vlade.

BLIŽE KRITERIJUME ZA OBRAČUN TAKSI, OBVEZNIKE PLAĆANJA, VISINU TAKSI, KAO I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TAKSI IZ ČLANA 11. STAV 4, ČLANA 20. STAV 1, ČLANA 23. STAV 9, ČLANA 27. STAV 6, ČLANA 31. STAV 6. I ČLANA 36. STAV 6. OVOG ZAKONA UTVRĐUJE VLADA NA PREDLOG MINISTARSTVA.

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.

Inspekcijski nadzor vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine preko inspektora za zaštitu životne sredine, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko sanitarnih inspektora, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE VETERINE, PREKO VETERINARSKIH INSPEKTORA i ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora.

INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE VRŠI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD BIOCIDNIM PROIZVODIMA RAZVRSTANIM U GRUPU KONZERVANASA KOJE PROIZVOĐAČI I UVOZNICI STAVLJAJU U PROMET.

SANITARNI INSPEKTOR VRŠI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD BIOCIDNIM PROIZVODIMA RAZVRSTANIM U GRUPE DEZINFICIJENASA I BIOCIDNIH PROIZVODA ZA OPŠTU UPOTREBU I/ILI BIOCIDNIM PROIZVODIMA ZA SUZBIJANJE ŠTETOČINA, KOJE PROIZVOĐAČI, DISTRIBUTERI I UVOZNICI STAVLJAJU U PROMET, ODNOSNO KOJE PROFESIONALNI KORISNICI KORISTE ZA OBAVLJANJE REGISTROVANE DELATNOSTI.

VETERINARSKI INSPEKTOR VRŠI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD BIOCIDNIM PROIZVODIMA RAZVRSTANIM U GRUPE DEZINFICIJENASA I BIOCIDNIM PROIZVODIMA ZA OPŠTU UPOTREBU I/ILI BIOCIDNIM PROIZVODIMA ZA SUZBIJANJE ŠTETOČINA KOJE PROIZVOĐAČI I UVOZNICI STAVLJAJU U PROMET, ODNOSNO KOJE PROFESIONALNI KORISNICI KORISTE ZA OBAVLJANJE REGISTROVANE, ODNOSNO ODOBRENE POSLOVE IZ VETERINARSKE DELATNOSTI.

TRŽIŠNI INSPEKTOR VRŠI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD OSTALIM VRSTAMA BIOCIDNIH PROIZVODA KOJI NISU U NADLEŽNOSTI INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, SANITARNOG INSPEKTORA I VETERINARSKOG INSPEKTORA.

Inspekcije iz stava 2. ovog člana međusobno sarađuju, odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama, razmenjuju informacije, pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora, a Agenciji dostavljaju informacije o rezultatima i nalazima izvršenih inspekcija.

Ministarstva iz člana 50. stav 2. ovog zakona sporazumom obrazuju zajedničko telo radi obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava.

U radu zajedničkog tela učestvuje Agencija.

Sporazumom iz stava 1. ovog člana uređuju se i pitanja programiranja inspekcijskog nadzora.

MINISTARSTVA IZ ČLANA 50. STAV 2. OVOG ZAKONA SPORAZUMOM OBRAZUJU, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DRŽAVNA UPRAVA, ZAJEDNIČKO TELO RADI: PLANIRANJA, PRAĆENJA, USKLAĐIVANJA I PREDUZIMANJA ZAJEDNIČKIH MERA I AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA, MEĐUSOBNE SARADNJE, UKLJUČUJUĆI INSPEKCIJSKI NADZOR I OBUKU NADLEŽNIH INSPEKCIJA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Inspektor može da vrši uzorkovanje biocidnog proizvoda radi utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi za stavljanje u promet, odnosno za korišćenje biocidnog proizvoda.

Prilikom uzimanja uzoraka pravno, odnosno fizičko lice ili preduzetnik dužan je da nadležnom inspektoru stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi ispitivanja.

Troškove uzorkovanja i ispitivanja biocidnog proizvoda snosi pravno ili fizičko lice ili preduzetnik od kog je uzorak uzet, ako se u konačnom postupku utvrdi da ne odgovara propisanim uslovima za stavljanje u promet, odnosno za korišćenje biocidnog proizvoda. Ako uzorak odgovara propisanim uslovima za stavljanje u promet, odnosno za korišćenje biocidnog proizvoda troškovi uzorkovanja i ispitivanja biocidnog proizvoda padaju na teret sredstava predviđenih finansijskim planom Agencije za hemikalije BUDŽETOM REPUBLIKE SRBIJE.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje:

1) da li se biocidni proizvod stavlja u promet bez odobrenja ili bez rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, odnosno da li je klasifikovan, pakovan i obeležen i da li ima bezbednosni list u skladu sa ovim zakonom;

2) da li je za biocidni proizvod koji se nalazi u prometu pre stupanja na snagu ovog zakona podnet zahtev za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu u propisanom roku;

3) da li je postupljeno u skladu sa nalogom Agencije MINISTARSTVA o načinu postupanja sa biocidnim proizvodom koji se nalazi u prometu, odnosno sa nalogom o načinu povlačenja biocidnog proizvoda sa tržišta;

4) da se biocidni proizvod stavlja u promet u skladu sa uslovima za stavljanje u promet i uslovima za korišćenje iz rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili odobrenja, odnosno da li je taj biocidni proizvod obeležen i da li su u bezbednosnom listu navedeni način i uslovi korišćenja biocidnog proizvoda;

5) da li je pre stavljanja u promet pribavljena privremena dozvola za biocidni proizvod kojim se može suzbiti pojava nepoželjnih organizama;

6) da li je nosilac privremene dozvole uputio korisnike na uslove za ograničeno i kontrolisano korišćenje biocidnog proizvoda;

7) da li se biocidni proizvod za koji je izdata privremena dozvola koristi pod propisanim uslovima;

8) da li je dostavljen izveštaj o iskorišćenim i neiskorišćenim količinama i rezultatima sistematskog praćenja korišćenja za biocidni proizvod za koji je izdata privremena dozvola;

9) da li se postupa u skladu sa ograničenjima i zabranama stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda;

10) da li je pre stavljanja u promet biocidnog proizvoda za proces-orjentisano istraživanje i razvoj pribavljena potvrda od Agencije MINISTARSTVA;

11) da li je pre stavljanja u promet biocidnog proizvoda koji se koristi za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orijentisano istraživanje i razvoj pribavljena dozvola za to istraživanje;

12) da li se biocidni proizvod koristi u skladu sa ovim zakonom, kao i da li se poštuju sve zaštitne mere u skladu sa uputstvom za upotrebu i informacijama iz bezbednosnog lista;

13) da li se određeni opasan biocidni proizvod koji ne može da se stavlja u promet za opštu upotrebu stavlja u promet suprotno odredbama ovog zakona;

14) brisana („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/11);

15) da li se vodi propisana evidencija, dostavljaju, odnosno čuvaju propisani podaci o biocidnom proizvodu, kao i tačnost tih podataka.

U vršenju poslova iz člana 52. ovog zakona inspektor je ovlašćen i dužan da:

1) zabrani da se biocidni proizvod stavlja u promet bez odobrenja ili bez rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, odnosno ako nije klasifikovan, pakovan i obeležen u skladu sa ovim zakonom;

2) naredi da se biocidni proizvod klasifikuje, pakuje i obeleži u skladu sa ovim zakonom;

2a) naredi ili organizuje da se povuče iz prometa biocidni proizvod koji nije klasifikovan, pakovan i obeležen u skladu sa ovim zakonom i naredi ili organizuje da se upozore potrošači i dalji korisnici na opasnosti koje biocidni proizvod predstavlja;

3) naredi da se za biocidni proizvod koji se nalazio u prometu pre dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu;

4) naredi povlačenje biocidnog proizvoda sa tržišta za koji nije podnet zahtev za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili zahtev za izdavanje odobrenja;

5) naredi da se postupa u skladu sa nalogom Agencije MINISTARSTVA o načinu postupanja sa biocidnim proizvodom koji se nalazi u prometu, odnosno sa nalogom o načinu povlačenja biocidnog proizvoda sa tržišta;

6) naredi da se biocidni proizvod stavlja u promet u skladu sa uslovima za stavljanje u promet i uslovima za korišćenje iz rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili odobrenja, odnosno da se taj biocidni proizvod obeleži i da se u bezbednosnom listu navede način i uslovi njegovog korišćenja;

7) naredi povlačenje iz prometa biocidnog proizvoda kojim se može suzbiti pojava nepoželjnih organizama do pribavljanja privremene dozvole;

8) naredi da nosilac privremene dozvole uputi korisnike na uslove za ograničeno i kontrolisano korišćenje biocidnog proizvoda;

9) naredi da se biocidni proizvod za koji je izdata privremena dozvola koristi pod propisanim uslovima;

10) naredi da se dostavi izveštaj o iskorišćenim i neiskorišćenim količinama i rezultatima sistematskog praćenja korišćenja za biocidni proizvod za koji je izdata privremena dozvola;

11) naredi da se postupa u skladu sa ograničenjima i zabranama stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda;

12) zabrani stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda ako se ne postupa u skladu sa ograničenjima i zabranama;

12a) naredi, koordinira ili, po potrebi, organizuje sa proizvođačima, uvoznicima, distributerima i drugim organima opozivanje biocidnog proizvoda ako se ne postupa u skladu sa ograničenjima i zabranama, uključujući i prinudno sprovođenje mere opozivanja biocidnog proizvoda, kao i njegovo uništavanje na odgovarajući način od strane i na teret proizvođača, uvoznika, odnosno distributera;

13) privremeno zabrani stavljanje u promet biocidnog proizvoda za proces-orjentisano istraživanje i razvoj do pribavljanja potvrde;

14) privremeno zabrani stavljanje u promet biocidnog proizvoda za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orijentisano istraživanje i razvoj do pribavljanja dozvole za to istraživanje;

15) naredi da se biocidni proizvod koristi u skladu sa ovim zakonom i da se poštuju sve zaštitne mere u skladu sa uputstvom za upotrebu i informacijama iz bezbednosnog lista;

16) naredi da se određeni opasan biocidni proizvod koji ne može da se stavlja u promet za opštu upotrebu stavlja u promet u skladu sa odredbama ovog zakona;

17) naredi povlačenje sa tržišta određenog opasnog biocidnog proizvoda koji ne može da se stavlja u promet za opštu upotrebu ako je stavljen u promet suprotno odredbama ovog zakona;

18) brisana („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/11);

19) brisana („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/11);

20) naredi da se vodi propisana evidencija, dostavljaju, odnosno čuvaju propisani podaci o biocidnom proizvodu;

21) NAREDI IZVRŠENJE DRUGIH PROPISANIH OBAVEZA U ODREĐENOM ROKU.

Protiv rešenja inspektora za zaštitu životne sredine dopuštena je žalba ministru.

Protiv rešenja tržišnog inspektora dopuštena je žalba ministru nadležnom za poslove trgovine.

Protiv rešenja sanitarnog inspektora dopuštena je žalba ministru nadležnom za poslove zdravlja.

PROTIV REŠENJA VETERINARSKOG INSPEKTORA DOPUŠTENA JE ŽALBA MINISTRU NADLEŽNOM ZA POSLOVE VETERINE.

ŽALBA IZ ST. 1-4. OVOG ČLANA PODNOSI SE U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENJA.

Žalba na rešenje inspektora ne odlaže njegovo izvršenje.

Rešenje PO ŽALBI iz st. 1- 4. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) pre stavljanja u promet biocidnog proizvoda ne pribavi odobrenje, odnosno rešenje o upisu tog biocidnog proizvoda u Privremenu listu, odnosno ako taj biocidni proizvod ne klasifikuje, obeleži i pakuje odnosno nema bezbednosni list u skladu sa ovim zakonom (član 6, član 7. stav 1. i član 9. stav 4);

2) se ne pridržava uslova za stavljanje u promet biocidnog proizvoda iz rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, odnosno iz odobrenja ili ako ne obeleži biocidni proizvod ili ako u bezbednosnom listu za taj biocidni proizvod ne navede načine i uslove korišćenja biocidnog proizvoda (član 26. stav 1);

3) ne prati sve okolnosti u vezi sa korišćenjem biocidnog proizvoda koji mogu štetno delovati na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, kao i dejstva i okolnosti u vezi sa efikasnošću biocidnog proizvoda (član 26. stav 6);

4) odmah po saznanju ne obavesti Agenciju MINISTARSTVO o podacima iz člana 26. stav 7. ovog zakona;

5) ne postupi sa biocidnim proizvodom u roku i na način određen u rešenju o prestanku važenja odobrenja ili u novom odobrenju (član 27. stav 4);

6) ne postupi sa biocidnim proizvodom u roku i na način određen u rešenju o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu (član 28. stav 2);

7) ne povuče u određenom roku ili na određeni način sa tržišta biocidni proizvod u skladu sa nalogom Agencije MINISTARSTVA (član 29. stav 2);

8) ako stavi u promet biocidni proizvod kojim se može suzbiti pojava nepoželjnih organizama pre pribavljanja privremene dozvole (član 30. stav 1);

9) ako ne uputi korisnika na uslove za ograničeno i kontrolisano korišćenje biocidnog proizvoda (član 31. stav 9);

10) ako po prestanku korišćenja biocidnog proizvoda za koji je izdata privremena dozvola, odnosno najkasnije po isteku važenja privremene dozvole, Agenciji MINISTARSTVU ne dostavi izveštaj o iskorišćenim i neiskorišćenim količinama i rezultatima sistematskog praćenja korišćenja tog biocidnog proizvoda (član 32. stav 3);

11) ako stavlja u promet biocidni proizvod za proces-orjentisano istraživanje i razvoj bez potvrde (član 35. stav 2);

12) ako stavlja u promet biocidni proizvod za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj bez dozvole za to istraživanje (član 36. stav 1);

13) ako se ne pridržava uslova iz dozvole (član 36. stav 5);

14) ako se biocidni proizvod ne koristi na propisan način, odnosno ako se ne poštuju zaštitne mere za bezbednost ljudi i životinja i životne sredine u skladu sa uputstvom za upotrebu i informacijama iz bezbednosnog lista (član 39);

15) ako se određeni opasan biocidni proizvod stavlja u promet za opštu upotrebu (član 40. stav 1);

16) brisana („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/11).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se izreći novčana kazna u srazmeri sa visinom učinjene štete, neizvršene obaveze ili vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet privrednog prestupa, a najviše do dvadesetostrukog iznosa učinjene štete, neizvršene obaveze ili vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet privrednog prestupa.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određene privredne delatnosti do 10 godina.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu se uz izrečenu kaznu može izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova do 10 godina.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne vodi evidenciju o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini, količinama zaliha, količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta, kao i o licima kojima je prodat ili ustupljen ili ta evidencija ne sadrži propisane podatke (član 26. stav 2);

2) podatke iz evidencije ne dostavi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno ne čuva ih najmanje 10 godina (član 26. stav 3);

3) ne sačini izveštaj o aktivnoj supstanci, odnosno biocidnom proizvodu, odnosno taj izveštaj ne sadrži propisane podatke ili ga ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU na njen zahtev (član 35. st. 4. i 5);

4) ne vodi evidenciju o količinama nabavljenih biocidnih proizvoda, količinama zaliha, količinama upotrebljenih biocidnih proizvoda i nameni za koju su upotrebljeni ili ta evidencija ne sadrži propisane podatke ili ne čuva te podatke najmanje 10 godina ili ih ne dostavi Agencija MINISTARSTVU na njen zahtev član 41. st. 1. i 2);

5) podatke o biocidnom proizvodu koji su označeni određenim stepenom poverljivosti učini dostupnim javnosti (član 46. st. 1. i 2);

6) podatke o biocidnim proizvodima ne učini dostupnim javnosti (član 47. stav 1);

7) NE OMOGUĆI INSPEKTORU OBAVLJANJE NADZORA, ODNOSNO NE POSTUPI PO REŠENJU INSPEKTORA (ČL. 53. I 56).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana može se izreći novčana kazna u srazmeri sa visinom pričinjene štete ili neizvršene obaveze, vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet prekršaja, a najviše do dvadesetostrukog iznosa tih vrednosti.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti do tri godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetniku može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju do tri godine.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u Agenciji MINISTARSTVU ako:

1) podatke o biocidnom proizvodu koji su označeni određenim stepenom poverljivosti učini dostupnim javnosti (član 46. st. 1. i 2);

2) podatke o biocidnom proizvodu ne učini dostupne javnosti (član 47. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u Agenciji MINISTARSTVU može se uz izrečenu kaznu izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju od jedne godine.

Proizvođač ili uvoznik koji je stavljao u promet biocidni proizvod za komercijalne svrhe do dana stupanja na snagu ovog zakona dužan je da podnese zahtev za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili zahtev za izdavanje odobrenja u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 10. stav 2. i člana 13. stav 9. ovog zakona.

Agencija MINISTARSTVO o zahtevu za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu iz stava 1. ovog člana odlučuje u roku od 180 dana od dana podnošenja zahteva.

Agencija MINISTARSTVO o zahtevu iz stava 3. ovog člana odlučuje u roku od 180 dana od dana podnošenja zahteva.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Republike Srbije

Obrađivač: Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine (isključiva nadležnost – jedini predlagač)

2. Naziv propisa

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima

(Draft Law on Changes and Amendments to Law on Biocidal Products)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Član 21. stav 4. Sporazuma.

Član 22. stav 2. Sporazuma.

Član 36. stav 2. Sporazuma.

Član 37. stav 1. Sporazuma.

Član 111. Sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Stupili na snagu danom stupanja Prelaznog sporazuma na snagu, odnosno 1. februara 2010. godine

čl. 21. stav 4, 22. stav 2, 36. stav 2, 37. stav 1. Sporazuma.

Opšti rok iz člana 72.Sporazuma.

Član 111. Sporazuma.

– Potpuno usklađen.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima su potpuno usklađene sa odredbama Sporazuma.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima nije predviđen Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU 2013-2016 (Aneks 1. Poglavlje 3. 27-Životna sredina).

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov II Sloboda kretanja robe, Poglavlje 3. Zabrana količinskih ograničenja između država članica, član 34. i član 35, Naslov VI Zajednički propisi o konkurenciji, Glava 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 95, Naslov IX Zajednička trgovinska politika, član 133- Potpuno usklađeno.

– Potpuno usklađen.

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XX Životna sredina, član 191. stav 2. (načelo zagađivač plaća)

– Delimično usklađeno

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XX Životna sredina, član 192. stav 4. (obaveza finansiranja mera usvojenih na nivou EU)

– Delimično usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

CELEX 31998L0008

Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 concerning the placing of biocidal products on the market OJ L 123, 24.4.1998.

Direktiva 98/8/EK o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (Službeni glasnik L 123 od 24.4.1998. godine)

– Delimično usklađen.

CELEX 32000R1896

Commission Regulation (EC) No 1896/2000 on the first phase of the programme reffered to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on biocidal product (Text with EEA relevance) OJ L 228, 8.9.2000.

Uredba1896/2000 o prvoj fazi programa u skladu sa članom 16 (2) Direktive 98/8/EK o biocidnim proizvodima (Službeni glasnik L 228 od 8.9.2000. godine)

– Potpuno usklađen.

CELEX 32002R1687

Commission regulation (EC) No 1687/2002 of 25 September 2002 on an additional period for notification of certain active substances already on the market of biocidal use as established in Article 4 (1) of Regulation (EC) No 1896/2000 (OJ L 258, 26.9.2002.)

Uredba 1687/2002 o dodatnom periodu za notifikaciju određenih aktivnih supstanci koje se nalaze na tržištu za biocidnu upotrebu na osnovu člana 4 (1) Uredbe1896/2000 (Službeni glasnik L 258 od 26.9.2002. godine)

Potpuno usklađen.

CELEX 32003R2032

Commission Regulation (EC) 2032/2003 on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on biocidal product (Text with EEA relevance) OJ L 307, 24.11.2003.

Uredba 2032/2003 o drugoj fazi 10-godišnjeg programa u skladu sa članom 16 (2) Direktive 98/8/EK o biocidnim proizvodima (Službeni glasnik L 307 od 24.11.2003. godine)

Potpuno usklađen.

CELEX 32005R1048

Commission Regulation (EC) No 1048/2005 amending Regulation (EC) No 2032/2003, OJ L 178, 9.7.2005.

Uredba 1048/2005 o amandmanima na Uredba 2032/2003, (Službeni glasnik L 178 od 9.7.2005. godine)

Potpuno usklađen.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne postoje.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Zakonom o biocidnim proizvodima preuzimaju se rešenja iz Direktive 98/8/EK o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište i uvode se odobrenja za stavljanje biocidnih proizvoda u promet. Takođe, uređeno je da se pozitivna lista aktivnih supstanci preuzima iz tog propisa imajući u vidu da se ovaj postupak sprovodi na nivou EU, odnosno sprovodi ga telo Evropske komisije zaduženo za ovu oblast. Postupak uključivanja aktivne supstance na liste je dosta skup i dugotrajan tako da ponavljanje, odnosno paralelno sprovođenje ovog postupka u Republici Srbiji nije racionalno. Ukoliko bi Zakonom o biocidnim proizvodima ipak bilo regulisano uključivanje aktivnih supstanci na nacionalnom nivou, tj. od strane državnih organa republike Srbije, taj postupak ne bi bio priznat od strane članica EU, odnosno Evropske komisije.

Zakonom o biocidnim proizvodima preuzeto je rešenje da se procena biocidnih proizvoda, odnosno izdavanje odobrenja za stavljanje biocidnih proizvoda u promet sprovodi pred nadležnim organima svake države, a na osnovu nacionalnih zakona koji su usklađeni sa direktivama.

Članom 191. stav 2. Ugovora o funkcionisanju EU, Naslov XX Životna sredina, predviđena je primena načela “zagađivač plaća“, a članom 192. stav 4. Naslov XX Životna sredina, Ugovora o funkcionisanju EU, obaveza finansiranja mera usvojenih na nivou EU. Naknade koje su se do sada plaćale prema Zakonu o biocidnim proizvodima, predstavljaju po svojoj suštini cenu za troškove usluge rada organa, tj. cenu javne usluge, odnosno da po svojoj suštini predstavljaju takse.

Zakonom o budžetskom sistemu (član 17) propisano je propisano je da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo određenom subjektu da utvrdi njihovu visinu. Taksa se naplaćuje za neposredno pruženu javnu uslugu, odnosno sproveden postupak ili radnju, koju je pružio, odnosno sproveo nadležan subjekat. Visina takse mora biti primerena troškovima pružanja javne usluge, odnosno sprovođenja postupka ili radnje i mora biti utvrđena u apsolutnom iznosu, odnosno ne može biti utvrđena kao procenat od promenljive osnovice.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Zakonom o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11) obezbeđena je usklađenost sa odgovarajućim propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima ne utiče na stepen usklađenosti Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11) sa odgovarajućim propisima Evropske unije, niti se njime transponuje bilo koji deo prava Evropske unije, imajući u vidu da se istim ne vrše suštinske izmene, već se izmene odnose na organ nadležan u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima, odnosno na obezbeđivanje organizaciono-institucionalnog kontinuiteta u funkcionisanju sistema u ovoj oblasti, što je u potpunosti u nadležnosti država članica. Takođe, predlogom zakona se bliže razgraničava nadležnost inspekcije za zaštitu životne sredine, sanitarne, veterinarske i tržišne inspekcije u oblasti vršenja inspekcijskog nadzora, kao i plaćanja taksi za podnošenje zahteva i njihovo rešavanje u upravnom postupku koji se vodi pred ministartsvom nadležnim za zaštitu životne sredine. Usklađenost sa propisima EU obezbeđena je samim Zakonom o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

CELEX 32000R1896

Commission Regulation (EC) No 1896/2000 on the first phase of the programme reffered to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on biocidal product (Text with EEA relevance) OJ L 228, 8.9.2000.

Uredba 1896/2000 o prvoj fazi programa u skladu sa članom 16 (2) Direktive 98/8/EK o biocidnim proizvodima (Službeni glasnik L 228 od 8.9.2000. godine)

– Prevedena je na srpski jezik.

Ostali navedeni izvori prava EU nisu prevedeni na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Konsultant nije učestvovao u izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima. Tekst je pripremljen u neposrednoj saradnji sa nadležnim drđavnim organima, uključujući i nadležne inspekcije u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima.

U postupku izrade Zakona o biocidnim proizvodima sarađivano je sa predstavnicima Švedske agencije za hemikalije i od njih je dobijeno mišljenje da je tekst zakona usaglašen sa navedenim propisima EU kao i da je tekst zakona adekvatan i da balansira između zahteva tržišta za biocidnim proizvodima i zaštitom zdravlja ljudi i životne sredine pri upotrebi ovih proizvoda. Osim predstavnika ove agencije konsultovani su i brojni stručnjaci zemalja članica EU na seminarima koji su organizovani uz pomoć Biroa za tehničku pomoć i razmenu informacija EU (Tehnical Assistance and Information Exchange Instrument-TAIEX) i na seminarima organizovanih u okviru drugih projekata.

Ostavite komentar