Predlog zakona o Jedinstvenom biračkom spisku

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Jedinstveni birački spisak (u daljem tekstu: birački spisak) jeste javna isprava u kojoj se vodi evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo.

Birački spisak je stalan i redovno se ažurira.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava.

Birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

Birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.

Organi nadležni za vođenje i ažuriranje biračkog spiska

Član 2.

Birački spisak vodi ministarstvo nadležno za upravu.

Vođenje biračkog spiska od strane ministarstva nadležnog za upravu obuhvata: analiziranje podataka iz biračkog spiska i preduzimanje mera radi obezbeđenja njihove međusobne usklađenosti i tačnosti, vršenje promena u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) nakon zaključenja biračkog spiska i obavljanje drugih poslova, u skladu sa ovim zakonom.

Deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava, kao poveren posao.

Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske, odnosno gradske uprave obuhvata vršenje promena u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) po službenoj dužnosti ili na zahtev građana do zaključenja biračkog spiska i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Način vođenja i ažuriranja biračkog spiska

Član 3.

Birački spisak vodi se kao elektronska baza podataka i ažurira se po jedinstvenoj metodologiji ministarstva nadležnog za upravu.

Sadržaj i način korišćenja, vođenja, ispravljanja i zaključivanja biračkog spiska i izlaganja delova biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave, kao i druga pitanja od značaja za potpuno i tačno vođenje biračkog spiska propisuje ministar nadležan za upravu.

II. POSTUPAK VOĐENjA BIRAČKOG SPISKA

1. Upis u birački spisak

Lica koja se upisuju u birački spisak

Član 4.

U birački spisak upisuju se lica koja imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora.

Nadležnost za upis birača u birački spisak

Član 5.

Birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja opštinska, odnosno gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za upravu.

Birača koji ima boravište u inostranstvu i koji podnese zahtev za upis u birački spisak preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu u birački spisak upisuje ministarstvo nadležno za upravu, o čemu obaveštava nadležnu opštinsku, odnosno gradsku upravu po mestu prebivališta birača u zemlji.

Mesna nadležnost za upis birača u birački spisak

Član 6.

Birač se upisuje u birački spisak prema mestu prebivališta, s tim što se na zahtev birača, u birački spisak može upisati i njegovo boravište u zemlji, u skladu sa ovim zakonom.

Birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja, s tim što se u birački spisak upisuju i podaci o njegovom boravištu u inostranstvu.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Činjenice o biraču koje se upisuju u birački spisak

Član 7.

U birački spisak upisuje se: ime i prezime birača, ime jednog od roditelja birača, biračev jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja birača, pol birača, mesto prebivališta i adresa birača, jedinica lokalne samouprave u kojoj birač ima mesto prebivališta, strana država u kojoj birač ima boravište, mesto boravišta i adresa birača u inostranstvu i mesto boravišta za interno raseljena lica.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine dvojako se upisuje: prvo ćiriličkim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

U birački spisak se upisuje i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu. Pored podatka da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, u birački spisak se upisuje i mesto i adresa njegovog boravišta u zemlji, kao i jedinica lokalne samouprave u kojoj je mesto njegovog boravišta.

Upis podataka iz stava 3. ovog člana vrši se počev od dana posle raspisivanja izbora, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska.

Nakon održanih izbora podaci iz stava 3. ovog člana brišu se po službenoj dužnosti iz biračkog spiska.

Ako najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska u birački spisak nije upisan podatak da će birač glasati na predstojećim izborima prema mestu boravišta u zemlji, odnosno inostranstvu, birač može glasati samo prema mestu prebivališta.

Posebna evidencija biračkih mesta

Član 8.

Uz birački spisak vodi se posebna evidencija biračkih mesta koja sadrži broj, adresu, opis i sedište biračkog mesta.

Bliža pravila o načinu vođenja posebne evidencije iz stava 1. ovog člana i sadržini te evidencije propisuje ministar nadležan za upravu.

2. Promene u biračkom spisku

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na odgovarajućem rešenju: rešenju o upisu birača u birački spisak, rešenju o brisanju birača iz biračkog spiska ili na rešenju o izmeni, dopuni ili ispravci neke činjenice o biraču.

Rešenje na kome se zasniva promena u biračkom spisku donosi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, a na osnovu podataka u matičnim knjigama, drugim službenim evidencijama i javnim ispravama. O tim rešenjima se vodi evidencija prema propisima o kancelarijskom poslovanju.

Član 10.

Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi do zaključenja biračkog spiska opštinska, odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za upravu.

Rešenje na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku koje se odnose na birača koji ima boravište u inostranstvu koji podnese zahtev za promenu u biračkom spisku preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije donosi uvek ministarstvo nadležno za upravu, o čemu obaveštava nadležnu gradsku, odnosno opštinsku upravu po mestu u kome birač ima prebivalište.

Rešenje na kome se zasniva izmena u biračkom spisku sprovodi po službenoj dužnosti organ koji je rešenje doneo.

Promene u biračkom spisku po službenoj dužnosti

Član 11.

Organ koji vodi službenu evidenciju o građanima dužan je da svaki podatak koji utiče na potpunost, tačnost i blagovremenost vođenja biračkog spiska dostavi u roku od tri dana od dana nastale promene organu koji je nadležan za donošenje rešenja na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove podatke iz službenih evidencija o prebivalištu i boravištu građana na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku dostavlja elektronskim putem neposredno ministarstvu nadležnom za upravu u roku iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo nadležno za upravu podatke iz stava 2. ovog člana prosleđuje nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihovog prijema.

Od dana kada se raspišu izbori pa do 72 časa pre dana izbora, organi iz st. 1. i 2. ovog člana sve podatke iz st. 1. i 2. ovog člana dostavljaju odmah, a najkasnije narednog dana od dana kada su promene nastale.

Bliži način razmene podataka iz st. 1. do 4. ovog člana propisuje uputstvom ministar nadležan za upravu.

Promene u biračkom spisku na zahtev građana

Član 12.

Svaki građanin može opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, ili ministarstvu nadležnom za upravu kad je ono nadležno za vršenje promena u biračkom spisku, podneti zahtev za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Nadležni organ o zahtevu za promenu u biračkom spisku odlučuje u roku od 48 časova od prijema zahteva.

Član 13.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske, odnosno gradske uprave podneti žalbu ministarstvu nadležnom za upravu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio.

Protiv rešenja koje je ministarstvo nadležno za upravu donelo u prvom stepenu kad je nadležno za izmene u biračkom spisku ili koje je donelo po žalbi, može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 sata od dana kada je rešenje primljeno.

Odluka Upravnog suda je pravnosnažna i izvršna i protiv nje nije dopušteno podnošenje zahteva za vanredno preispitivanje sudske odluke niti za ponavljanje postupka.

4. Izlaganje delova biračkog spiska za područje

jedinice lokalne samouprave

Član 14.

Dan posle raspisivanja izbora, opštinska, odnosno gradska uprava koja ažurira birački spisak za područje jedinice lokalne samouprave izlaže deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave na uvid građanima i to oglašava preko sredstava javnog informisanja i, po potrebi, na drugi način i obaveštava građane da od opštinske, odnosno gradske uprave mogu do zaključenja biračkog spiska zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Način izlaganja dela biračkog spiska koji se vodi za područje jedinice lokalne samouprave bliže uređuje ministar nadležan za upravu.

Zahtev za upis u birački spisak podatka o tome da će birač

glasati u zemlji prema mestu boravišta

Član 15.

Dan posle raspisivanja izbora, opštinska, odnosno gradska uprava koja ažurira birački spisak za područje jedinice lokalne samouprave obaveštava građane da nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o mestu boravišta birača u zemlji.

Zahtev za upis u birački spisak podatka o tome da će birač

glasati u inostranstvu i zahtev za obaveštenje o podacima

koji su o njemu upisani u birački spisak

Član 16.

Dan posle raspisivanja izbora, diplomatsko–konzularna predstavništva Republike Srbije obaveštavaju birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko–konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana rešava ministarstvo nadležno za upravu, o čemu obaveštava nadležnu opštinsku, odnosno gradsku upravu po mestu u kome birač ima prebivalište u zemlji.

Birač koji ima boravište u inostranstvu može zahtev iz stava 1. ovog člana podneti i u zemlji, nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi. U tom slučaju o zahtevu odlučuje opštinska, odnosno gradska uprava po mestu u kome birač ima prebivalište u zemlji.

Birač koji ima boravište u inostranstvu može preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti ministarstvu nadležnom za upravu zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njemu upisani u birački spisak.

Obaveštenje iz stava 4. ovog člana može se dati putem telefona, telefaksa ili putem elektronske pošte.

Član 17.

Ministarstvo nadležno za upravu rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu.

Rešenje o zaključenju biračkog spiska dostavlja se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja.

Objavljivanje ukupnog broja birača

Član 18.

Republička izborna komisija objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” ukupan broj birača.

III. IZVODI IZ BIRAČKOG SPISKA

Pripremanje i dostavljanje izvoda iz biračkog spiska

Član 19.

Ministarstvo nadležno za upravu priprema i overava štampane izvode iz biračkog spiska razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mestima u zemlji i u inostranstvu i dostavlja ih Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od kada je donelo rešenje o zaključenju biračkog spiska.

Izvodi iz biračkog spiska za svako biračko mesto sadrže sve činjenice o biraču koje sadrži birački spisak i mesto za svojeručni potpis birača.

Ako se istovremeno održava više izbora, priprema se onoliko izvoda iz biračkog spiska koliko se puta glasa.

Birači koji su na odsluženju vojnog roka, na vojnoj vežbi ili na školovanju u jedinicama ili ustanovama Vojske Srbije odnosno birači koji su na izvršenju zavodskih sankcija ili u pritvoru upisuju se u posebne izvode iz biračkog spiska.

Ministarstva nadležna za odbranu i pravosuđe dužna su da ministarstvu nadležnom za upravu dostave podatke potrebne za pripremanje posebnih izvoda iz biračkog spiska iz stava 5. ovog člana najkasnije tri dana pre dana zaključenja biračkog spiska.

Član 20.

Ministarstvo nadležno za upravu dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji sva rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku koje je donelo od zaključenja biračkog spiska sve do 72 časa pre dana izbora.

Republička izborna komisija uzima u obzir samo ona rešenja ministarstva nadležnog za upravu koja je primila najmanje 48 časova pre dana izbora i na osnovu njih unosi izmene u izvode iz biračkog spiska ili u posebne izvode iz biračkog spiska i odmah potom utvrđuje i u „Službenom glasniku Republike Srbije” objavljuje konačan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu.

IV. POSEBNA PRAVA UČESNIKA NA IZBORIMA

Pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku

Član 21.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

V. NADZOR

Član 22.

Ministarstvo nadležno za upravu preko upravne inspekcije nadzire ažuriranje biračkog spiska i vršenje drugih poslova koji su prema ovom zakonu povereni opštinskim, odnosno gradskim upravama.

Ministarstvo nadležno za upravu pri tome ima sva opšta i posebna ovlašćenja koja prema zakonu kojim se uređuje državna uprava ima nadzorni organ državne uprave kad nadzire rad imalaca javnih ovlašćenja.

VI. PRIMENA OVOG ZAKONA NA IZBORE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I NA POKRAJINSKE, ODNOSNO LOKALNE IZBORE

Primena ovog zakona na izbore za predsednika Republike

Član 23.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na izbore za predsednika Republike.

Između glasanja i ponovljenog glasanja na izborima za predsednika Republike građani mogu od ministarstva nadležnog za upravu zahtevati da donese rešenje na kome se zasniva izmena u biračkom spisku.

Republička izborna komisija uzima u obzir samo ona rešenja koja je primila najkasnije 48 časova pre dana ponovljenog glasanja i na osnovu njih unosi izmene u izvode iz biračkog spiska i posebne izvode iz biračkog spiska.

Primena ovog zakona na pokrajinske, odnosno lokalne izbore

Član 24.

Ministarstvo nadležno za upravu zaključuje deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave za koju su raspisani izbori, odnosno delove biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine kad su raspisani pokrajinski izbori, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo nadležno za upravu dostavlja overene štampane izvode nadležnim izbornim komisijama, u skladu sa zakonom.

Odredbe ovog zakona shodno se primenjuju na izbore za organe autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i na izjašnjavanje građana na referendumu.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 25.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za ažuriranja biračkog spiska, ako ne obezbedi njegovu tačnost i ažurnost.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

U postupku objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u birački spisak koji se vodi po ovom zakonu može se izvršiti provera tačnosti podataka upisanih u postojeći birački spisak.

Opštinske, odnosno gradske uprave mogu, po službenoj dužnosti ili na zahtev ministarstva nadležnog za upravu, pozvati birača da u roku koji ne može biti kraći od sedam dana od dana prijema poziva dostavi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi sve podatke kojima se potvrđuju potpunost i tačnost njegovog upisa u birački spisak, ukoliko se oceni da postoji potreba za proverom potpunosti i tačnosti upisanih podataka.

Organi koji vode službene evidencije na osnovu kojih izdaju javne isprave značajne za vođenje biračkog spiska dužni su da organu koji vodi birački spisak dostave na njegov zahtev sve podatke potrebne za proveru biračkog spiska u smislu stava 2. ovog člana, u roku od sedam dana od dana prijema njegovog zahteva.

Način na koji će se vršiti provera biračkih spiskova i nadzor nad proverom bliže propisuje ministar nadležan za upravu.

Objedinjavanje postojećih biračkih spiskova u birački

spisak koji će se voditi prema ovom zakonu

Član 27.

Ministar nadležan za upravu doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uputstvo kojim će urediti proceduru objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u birački spisak koji će se voditi prema ovom zakonu.

Ministarstvo nadležno za upravu će izvršiti po službenoj dužnosti upis u birački spisak koji će se voditi prema ovom zakonu podataka o mestu boravišta birača u inostranstvu koji se do početka primene ovog zakona vode u Posebnoj evidenciji birača u inostranstvu.

Ministar nadležan za upravu dužan je da propise koji su ovim zakonom predviđeni za izvršavanje ovog zakona donese u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 29.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe čl. 12. do 24. i čl. 73b, 73v i 73g Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”, br. 35/02, 57/03-US, 72/03-dr.zakon, 18/04, 85/05-dr.zakon i 101/05-dr.zakon) i član 23. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS”, broj 111/07).

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe podzakonski propisi koji su doneseni radi primene odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru predsednika Republike iz stava 1. ovog člana, koje prestaju da važe danom početka primene ovog zakona.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu, osim člana 26. koji počinje da se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 42. stav 2. Ustava Republike Srbije, kojom je predviđeno da se prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlozi za donošenje predloženog zakona su potrebe da se:

– u Republici Srbiji ustanovi jedan – jedinstven birački spisak, koji će voditi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Jedinstven birački spisak, vođen od strane samo jednog nadležnog organa – Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u vrlo značajnoj meri će doprineti tačnosti i ažurnosti evidencije birača;

– birački spisak vodi putem savremene tehnologije, kao elektronska baza podatka, na osnovu jedinstvene metodologije;

– jasno preciziraju određeni poslovi koje će, kao poverene poslove državne uprave, obavljati opštinske, odnosno gradske uprave. To bi, naime, bili samo poslovi ažuriranja delova biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave (vršenje promena u biračkom spisku – upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) i to samo do zaključenja biračkog spiska, nakon čega bi i te poslove vršilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ovi poslovi se poveravaju opštinskim, odnosno gradskim upravama da bi se obezbedio lakši pristup građana nadležnom organu, kao i lakši (efikasniji i ekonomičniji) postupak za ostvarivanje njihovih prava;

– biračima omogući da glasaju i prema mestu boravišta u zemlji, ako se na dan izbora ne nalaze u mestu prebivališta. Na ovaj način zakonsko rešenje olakšava biračima da ostvare svoje biračko pravo, uvažavajući i njihove ostale, lične i profesionalne obaveze i potrebe;

– omogući biračima koji imaju boravište u inostranstvu da svoje biračko pravo ostvaruju na osnovu činjenice upisa u sam birački spisak podataka o njihovom boravištu u inostranstvu, bez vođenja posebnih evidencija o biračima koji imaju boravište u inostranstvu za potrebe sprovođenja izbora. Naime, vođenje svih podataka potrebnih za ostvarivanje biračkog prava birača u jednom – jedinstvenom biračkom spisku i u ovom slučaju će znatno doprineti tačnosti i ažurnosti evidencije birača i omogućiti da svi postojeći nedostaci u biračkom spisku budu uočljiviji, kao i to da se lakše mogu otkloniti u zakonom predviđenom postupku. Pri tome, promene u biračkom spisku koje birač zatraži iz inostranstva, preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, u biračkom spisku vrši uvek Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. I na ovaj način se ponovo predloženim rešenjem olakšava pristup birača nadležnom organu. U tom pravcu ide i rešenje prema kome se birač koji ima boravište u inostranstvu, ako se nalazi u zemlji, sa istim zahtevom može obratiti i opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu svog prebivališta;

– precizira postupak i omogući efikasnija razmena podataka (korišćenjem savremene tehnologije) između nadležnih organa koji vode službene evidencije o građanima koje sadrže podatke od značaja za vođenje biračkog spiska sa jedne strane i Ministarstva nadležnog za državnu upravu i lokalnu samoupravu i opštinskih, odnosno gradskih uprava sa druge strane, kao i između samog Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i nadležnih opštinskih, odnosno gradskih uprava, ponovo u cilju obezbeđivanja tačnosti i ažurnosti biračkog spiska.

Dakle, osnovni ciljevi koji se žele postići donošenjem i kasnijom primenom predloženog zakona su: postojanje tačne, ažurne i jedinstvene evidencije svih birača u Republici Srbiji i lakšeg (efikasnijeg i ekonomičnijeg) postupka u kome će birači ostvarivati svoje biračko pravo.

Analiza važećih zakonskih rešenja o biračkim spiskovima, predviđenih Zakonom o izboru narodnih poslanika, ukazuje da se postavljeni osnovni ciljevi ne mogu nadalje ostvarivati primenom važećih zakonskih rešenja. Naime, važeći Zakon o izboru narodnih poslanika (odredba člana 12. stav 1) samo načelno predviđa: „U Republici Srbiji kompjuterski se vodi opšti birački spisak po opštinama, kao deo jedinstvenog, povezanog sistema”, kao i da izmene u biračkom spisku na području opštine vodi opštinska uprava, kao povereni posao. Međutim, što je najvažnije, navedeni zakon ne uređuje nadalje postupak, način i nadležnost za vođenje, uslovno rečeno u smislu navedenog zakona, opšteg ili jedinstvenog biračkog spiska. Dalje, važeći zakon ne poznaje postupak za vođenje biračkog spiska putem savremenih tehnologija, osim načelno u već navedenoj odredbi člana 12. stav 1. Zakona. Tako je, na primer, odredbom člana 15. stav 1. Zakona predviđeno sledeće: „Birački spisak vodi se po sveskama. Sveske biračkog spiska vode se za svako naseljeno mesto.” Odredbom člana 16. stav 1. Zakona je predviđeno i: „Birački spiska može se voditi i u obliku kartoteke, ili u obliku datoteke na magnetnoj traci, ili na magnetnom disku.”.

Dakle, na osnovu gore navedenog se može zaključiti da i nedostaci važećih zakonskih rešenja predstavljaju jedan od razloga za donošenje predloženog zakona.

Opredeljenje da se vođenje evidencije birača uredi posebnim zakonom a ne, kao što je do sada bio slučaj, zakonom kojim se uređuje izbor narodnih poslanika zasnovano na sledećem. Prvo, vođenje evidencije birača je jasno odvojen postupak od samog postupka sprovođenja izbora. Drugo, postupak izbora narodnih poslanika je samo jedan od izbornih postupka u Republici Srbiji u kome se koristi evidencija birača (pored toga, tu su i izbori za predsednika Republike i lokalni izbori).

III. OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Predlogom zakona ustanovljava se Jedinstveni birački spisak, određuju se nadležni organi za vođenje i ažuriranje biračkog spiska i propisuju pravila o načinu vođenja i ažuriranja biračkog spiska.

Prema odredbi člana 1. stav 1. Predloga zakona Jedinstveni birački spisak ( u daljem tekstu: birački spisak) jeste javna isprava u kojoj se vodi evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Odredbom član 3. stav 1. Predloga zakona predviđa se da se birački spisak vodi kao elektronska baza podataka i ažurira po jedinstvenoj metodologiji ministarstva nadležnog za upravu. Na taj način se Predlogom zakona predviđaju rešenja koja bi trebalo da obezbede da se u Republici Srbiji uspostavi jedan – jedinstven birački spisak, koji će se voditi putem savremene tehnologije, kao elektronska baza podatka na osnovu jedinstvene metodologije, što će u vrlo značajnoj meri doprineti tačnosti i ažurnosti evidencije birača.

Uspostavljanje jednog–jedinstvenog biračkog spiska u Republici Srbiji podrazumeva i obavezu da se Predlogom zakona jasno odredi jedan državni organ (organ državne uprave) koji će voditi birački spisak. Imajući u vidu i do sada utvrđene nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, predlaže se odredbom člana 2. stav 1. Predloga zakona da birački spisak vodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Odredbom člana 2. stav 2. Predloga zakona predviđaju se poslovi koje bi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavljalo u okviru vođenja biračkog spiska. Tako se predviđa da vođenje biračkog spiska od strane ministarstva nadležnog za upravu obuhvata: analiziranje podataka iz biračkog spiska i preduzimanje mera radi obezbeđenja njihove međusobne usklađenosti i tačnosti, vršenje promena u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) nakon zaključenja biračkog spiska i obavljanje drugih poslova, u skladu sa ovim zakonom. Iz navedenog se može zaključiti da vođenje biračkog spiska obuhvata sve najvažnije postupke i radnje koje je neophodno da preduzima neposredno, uslovno rečeno, centralni državni organ zadužen za poslove vođenja biračkog spiska. Međutim, prilikom propisivanja postupka na osnovu koga se vodi birački spisak mora se uvažiti i pravo građana da svoja prava i obaveze ostvaruju na za njih najekonomičniji i najefikasniji način koji je u okviru postojećih okolnosti moguće predvideti. Zato Predlog zakona uvažava potrebu da jedan tačno određen deo poslova vezanih za biračke spiskove koji obuhvataju njihovo ažuriranje obavljaju opštinske, odnosno gradske uprave. Naime, drugačije rešenje prema kome bi i poslove ažuriranja biračkih spiskova obavljalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu bi iziskivalo velike dodatne troškove za budžet Republike Srbije jer bi podrazumevalo ustanovljavanje novih organizacionih jedinica Ministarstva u svim jedinicima lokalne samouprave i zapošljavanje velikog broja novih državnih službenika i sl. Iz navedenih razloga predlaže se da deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava, kao poveren posao (član 2. stav 3. Predloga zakona). Pri tome, ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske, odnosno gradske uprave obuhvata vršenje promena u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) po službenoj dužnosti ili na zahtev građana do zaključenja biračkog spiska i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Dalje, Predlogom zakona se uređuje postupak vođenja biračkog spiska. U odnosu na sam postupak vođenja biračkog spiska važno je naglasiti da se njime dalje preciziraju kako poslovi vođenja biračkog spiska koje obavlja Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako i poslovi ažuriranja biračkog spiska koje obavljaju opštinske, odnosno gradske uprave. Kako je, uvažavajući postojeće okolnosti i potrebu da sam postupak bude što ekonomičniji i efikasniji za građane, potrebno da se u što većoj meri obezbedi da jedinstvenu evidenciju birača vodi jedan organ radi postizanja što veće tačnosti i ažurnosti evidencije, predviđa se i pravilo prema kome sve postupke vezane za ažuriranje biračkih spiskova nakon njegovog zaključenja preuzima Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. To će u svakom slučaju nadalje doprinositi njegovoj tačnosti i ažurnosti pri čemu obezbeđuje i efikasnije postupanje samog Ministarstva u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Tako se predviđa da birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja opštinska, odnosno gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za upravu (član 5. stav 1. Predloga zakona). Dalje, predviđa se i da rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi do zaključenja biračkog spiska opštinska, odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za upravu (član 10. stav 1. Predloga zakona). Sa istim ciljem predlaže se i neposredno povezano rešenje prema kome ministarstvo nadležno za upravu rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu (član 17. stav 1. Predloga zakona), kao i rešenje prema kome ministarstvo nadležno za upravu priprema i overava štampane izvode iz biračkog spiska razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mestima u zemlji i u inostranstvu i dostavlja ih Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 sata od kada je donelo rešenje o zaključenju biračkog spiska (član 19. stav 1. Predloga zakona). Dakle, svi najvažniji poslovi vezani za evidenciju birača objedinjeni su u okviru nadležnosti jednog organa državne uprave – Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Važno je naglasiti da se sam postupak vođenja biračkog spiska naslanja ili je neposredno povezan sa zakonskim rešenjima iz zakona kojima se uređuju opšti upravni postupak i upravni spor (npr. član 9. stav 1. Predloga zakona prema kome se svaka promena u biračkom spisku zasniva na odgovarajućem rešenju), s tim što potrebu odlučivanja u kraćim rokovima i isključenje određenih vanrednih pravnih sredstava nameće sama hitnost izbornog postupka, čije je sprovođenje i osnovni cilj vođenja evidencija birača (čl. 12. i 13. Predloga zakona).

Dalje, blagovremena i ažurna razmena podataka između nadležnih organa koji vode službene evidencije o građanima koje sadrže podatke od značaja za vođenje biračkog spiska sa jedne strane i Ministarstva nadležnog za državnu upravu i lokalnu samoupravu i opštinskih, odnosno gradskih uprava sa druge strane, kao i između samog Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i nadležnih opštinskih, odnosno gradskih uprava u značajnoj meri može doprineti ostvarenju postavljenog cilja da se obezbedi što je moguće veća tačnost i ažurnost biračkog spiska. Savremeni uslovi podrazumevaju da se ta razmena obezbedi korišćenjem savremenih tehnologija, elektronskim putem. U tom smislu, predlaže se član 11. Predloga zakona koji glasi: „ Organ koji vodi službenu evidenciju o građanima dužan je da svaki podatak koji utiče na potpunost, tačnost i blagovremenost vođenja biračkog spiska dostavi u roku od tri dana od dana nastale promene organu koji je nadležan za donošenje rešenja na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku. Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove podatke iz službenih evidencija o prebivalištu i boravištu građana na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku dostavlja elektronskim putem neposredno ministarstvu nadležnom za upravu u roku iz stava 1. ovog člana. Ministarstvo nadležno za upravu podatke iz stava 2. ovog člana prosleđuje nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihovog prijema.Od dana kada se raspišu izbori pa do 72 časa pre dana izbora, organi iz st. 1. i 2. ovog člana sve podatke iz st. 1. i 2. ovog člana dostavljaju odmah, a najkasnije narednog dana od dana kada su promene nastale. Bliži način razmene podataka iz st. 1. do 4. ovog člana propisuje uputstvom ministar nadležan za upravu.”

Jedna od značajnih novina koja se predlaže Predlogom zakona je i to da se biračima omogući da glasaju i prema mestu boravišta u zemlji, ako se na dan izbora ne nalaze u mestu prebivališta. Na ovaj način, kao što je već rečeno, zakonsko rešenje olakšava biračima da ostvare svoje biračko pravo, uvažavajući i njihove ostale, lične i profesionalne obaveze i potrebe. Tako se Predlogom zakona predviđa da se u birački spisak upisuje i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Pored podatka da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, u birački spisak se upisuje i mesto i adresa njegovog boravišta u zemlji, kao i jedinica lokalne samouprave u kojoj je mesto njegovog boravišta. Upis ovih podataka vrši se počev od dana posle raspisivanja izbora, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska. Nakon održanih izbora ovi podaci se brišu se po službenoj dužnosti iz biračkog spiska, jer zakon stvara pretpostavku da će birač na svakim sledećim izborima glasati prema mestu prebivališta, osim ukoliko ponovo prema ovoj zakonskoj proceduri ne zahteva od nadležnog organa upis u birački spisak činjenice da će glasati prema mestu boravišta. U vezi s tim, predlaže se i rešenje prema kome ako najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska u birački spisak nije upisan podatak da će birač glasati na predstojećim izborima prema mestu boravišta u zemlji, birač može glasati samo prema mestu prebivališta. Samo podnošenje zahteva za upis u birački spisak podatka o tome da će birač glasati u zemlji prema mestu boravišta uređuje se odredbom člana 15. Predloga zakona. Navedenim članom Predloga zakona predviđa se da dan posle raspisivanja izbora, opštinska odnosno gradska uprava koja ažurira birački spisak za područje jedinice lokalne samouprave obaveštava građane da nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, kao i da se uz taj zahtev podnosi dokaz o mestu boravišta birača u zemlji. Na odlučivanje po navedenom zahtevu primenjuju se odredbe Predloga zakona koji se predviđa za sve ostale promene u biračkom spisku.

Predlog zakona predviđa kao jedno od osnovnih pravila i to da se svi podaci o biraču vode u samom biračkom spisku (član 7. Predloga zakona), bez vođenja pratećih evidencija, kao što je to do sada bio slučaj (Posebna evidencija birača u inostranstvu ustanovljena na osnovu važećeg Zakona o izboru narodnih poslanika) jer vođenje pratećih evidencija uvek stvara veće mogućnosti za nastanak određenih grešaka i nedostataka vezanih za podatke koji se vode. Zato se Predlogom zakona predviđa rešenje prema kome se podaci o biraču koji se odnose na njegovo boravište u inostranstvu vode kao stalni, a za potrebe određenih izbora se u birački spisak upisuje i činjenica da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu. Ta činjenica se nakon održanih izbora briše iz biračkog spiska, a u birački spisak se može ponovo upisati za potrebe nekih narednih izbora (član 7. Predloga zakona). Članom 16. Predloga zakona se predviđa institut zahteva za upis u birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu i zahteva za obaveštenje o podacima koji su o njemu upisani u birački spisak. Tako se predviđa da dan posle raspisivanja izbora diplomatsko–konzularna predstavništva Republike Srbije obaveštavaju birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko–konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O tom zahtevu rešava ministarstvo nadležno za upravu, o čemu obaveštava nadležnu opštinsku, odnosno gradsku upravu po mestu u kome birač ima prebivalište u zemlji. Birač koji ima boravište u inostranstvu može zahtev podneti i u zemlji, nadležnoj opštinskoj odnosno gradskoj upravi. U tom slučaju o zahtevu odlučuje opštinska, odnosno gradska uprava po mestu u kome birač ima prebivalište u zemlji. Pored toga, predviđa se i da birač koji ima boravište u inostranstvu može preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti ministarstvu nadležnom za upravu zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njemu upisani u birački spisak. To obaveštenje može se dati putem telefona, telefaksa ili putem elektronske pošte.

Iako ne predviđa dalje vođenje Posebne evidencije birača u inostranstvu, Predlog zakona uvažava potrebu prevođenja podataka iz već uspostavljene evidencije u birački spisak (član 27. stav 2. Predloga zakona). Takođe, Predlog zakona stvara i osnov za donošenje uputstva ministra nadležnog za upravu na osnovu koga će se izvršiti objedinjavanje postojećih biračkih spiskova koje vode jedinice lokalne samouprave u birački spisak predviđen Predlogom zakona (član 27. stav 1. Predloga zakona). Upravo iz tih razloga se i predlaže da zakon počne da se primenjuje po isteku godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu (član 30. Predloga zakona).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Kako je predviđeno da se „Birački spisak vodi se kao elektronska baza podataka“ neophodno je uspostaviti adekvatan, novi informacioni sistem što podrazumeva:

projektovanje, razvoj i implementaciju softverskog rešenja (uključujući isporuku potrebne opreme za centralnu lokaciju i softverskih licenci);

stvaranje nedostajućih tehničkih preduslova za korišćenje rešenja od strane nadležnih organa u lokalnim samoupravama;

obuku korisnika u nadležnim organima lokalnih samouprava.

Po uspostavljanju informacionog sistema, sprovešće se procedura objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u Jedinstveni birački spisak koja uključuje konverziju podataka iz postojećih lokalnih biračkih spiskova, njihovo usklađivanje i otklanjanja nedostataka. Takođe je potrebno obezbediti sredstva i za definisanje i testiranje procedure centralizovane pripreme izvoda iz biračkog spiska razvrstanih po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mestima, kao i za održavanje sistema.

Procena je da je iz budžeta Republike Srbije potrebno obezbediti u 2009. godini iznos od 40.000.000,00 dinara, u 2010. godini iznos od 170.000.000,00 dinara i u 2011. godini iznos od 40.000.000,00 dinara.

Potrebna sredstva ne obuhvataju uspostavljanje rezervne lokacije i troškove komunikacione infrastrukture za šta će se obezbediti finansiranje iz drugih izvora, uključujući i budžete jedinica lokalne samouprave i Nacionalni investicioni plan.

Ostavite komentar