Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2007. godinu PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2007. GODINU OPŠTI DEO

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i u članu 99. stav 1. tačka 11. Ustava RS, prema kome Narodna skupština usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade.

II OBRAZLOŽENjE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA

PO KORISNICIMA (RASHODI)

Ciljevi ekonomske politike u 2007. godini

Budžet Republike Srbije za 2007. godinu zasnovan je na dva osnovna cilja ekonomske politike:

1) ostvarivanje visokog privrednog rasta, zasnovanog na rastu izvoza i visokom prilivu stranih direktnih investicija;

2) održavanje makroekonomske stabilnosti.

Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu predviđen je za 2007. godinu realni rast BDP od 7% i rast cena na malo od 7,5% (decembar 2007. na decembar 2006. godine).

Ključni elementi ekonomske politike u 2007. godini su:

– restriktivna monetarna politika koja doprinosi jačanju dinara, očuvanju stabilnosti cena i rastu deviznih rezervi Narodne banke Srbije;

– odgovorna fiskalna politika koja se zasniva na principu tvrdog budžetskog ograničenja, uz dalje poresko rasterećenje privrede, smanjenje tekuće javne potrošnje, povećanje kapitalnih investicija i budžetski suficit;

– čvrsta politika plata u javnom sektoru, koja dozvoljava uvećanje plata samo u skladu sa rastom produktivnosti rada, uz napuštanje uravnilovke u raspodeli u državnoj upravi i javnim službama, kroz širenje raspona zarada između najprostijeg i najsloženijeg rada, uz adekvatno ocenjivanje i nagrađivanje onih koji kvalitetnije i više rade;

– ubrzano restrukturiranje privrede i poboljšanje poslovne klime, sa ciljem da se poveća proizvodnja i izvoz;

– nastavak restrukturiranja javnih preduzeća, koje će omogućiti njihovu profitabilnost na bazi racionalizacije troškova, što će doprineti njihovom efikasnijem radu i pružanju kvalitetnijih usluga građanima;

– povećanje nivoa zaposlenosti kroz aktivnu investicionu i razvojnu politiku, podsticanje stranih direktnih investicija i aktiviranje domaće štednje usmerene ka kreiranju zaposlenosti.

Ekonomska politika za 2007. godinu zasniva se na pozitivnim rezultatima ekonomske politike u 2006. godini.

Ekonomska kretanja u periodu I-IX 2006. godine

U periodu januar-septembar 2006. godine realizovane su predviđene mere ekonomske politike i značajno ubrzane ekonomske reforme, što je pozitivno uticalo na privrednu aktivnost i realni rast BDP-a.

Privredni rast

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvom polugodištu 2006. godine ostvaren je realni rast BDP od 6,7%. Na viši rast BDP u odnosu na projektovani u prvom pologođu uticala su pozitivna kretanja u realnom sektoru privrede. S obzirom na visoki rast direktnih stranih investicija i početak realizacije Nacionalnog investicionog plana, u drugom polugodištu se očekuju još bolji rezultati u pogledu privrednog rasta. Procenjuje se da će realni rast BDP u 2006. godini biti oko 7%, što je znatno više od planiranog.

BDP Republike Srbije

* procena

Rast industrijske proizvodnje u periodu januar – septembar 2006. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 5,5%. Rast proizvodnje je zabeležen kod sva tri sektora (vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija i proizvodnja električne energije, gasa i vode), a najveći rast je ostvarila prerađivačka industrija od 6,4%. Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u prvih devet meseci imale su proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića, proizvodnja osnovnih metala, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja duvanskih proizvoda, izdavanje, štampanje i reprodukcija zapisa i proizvodnja električne energije, gasa i vode. Procenjuje se rast industrijske proizvodnje u 2006. godini oko 5,5%.

U oblasti poljoprivrede ostvarena je proizvodnja pšenice od 1,9 mil. tona, što je za 7% manje nego u 2005. godini, zbog nepovoljnih vremenskih uslova i manje zasejanih površina. Proizvodnja pšenice je, uz prelazne zalihe od oko 300 hiljada tona, dovoljna za podmirenje domaćih potreba. Očekuje se veća proizvodnja voća, suncokreta, šećerne repe i soje, a manja proizvodnja kukuruza u odnosu na 2005. godinu.

Promet robe u trgovini na malo u periodu januar – septembar 2006. godine, u odnosu na isti period 2005. godine, realno je povećan za 9,1%. Posmatrano po robnim grupama, oko polovina maloprodajnog prometa u prvom polugodištu 2006. godine odnosila se na prehrambene proizvode i gorivo za motorna vozila.

Turistički promet, meren brojem dolazaka i noćenja turista, u periodu januar – septembar 2006. godine povećan je za po 1% u odnosu na isti period 2005. godine. Povećanje broja dolazaka stranih turista za 3% i broja noćenja za 2% za rezultat je imalo devizni prihod u iznosu od 285 mil. dolara i njegovo povećanje za 24,5%.

U prvom polugodištu 2006. godine u odnosu na isti period 2005. godine ostvaren je rast obima saobraćajnih usluga od 16,0% i rast obima usluga poštanskih aktivnosti i telekomunikacija od 37,4%. Istovremeno, ostvaren je rast časova rada u građevinarstvu od 2,1% i povećanje vrednosti građevinskih radova realno za 20,1%.

U spoljnotrgovinskoj razmeni u periodu januar – septembar 2006. godine ostvareni su značajni rezultati. Rast izvoza, izražen u evrima, iznosio je 29,2%, u odnosu na isti period prošle godine, a rast uvoza 23,3%. Ostvaren je deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni u iznosu od 3,8 mlrd. evra.

Daljem podsticanju rasta izvoza i poboljšanju uslova za strana ulaganja doprineće Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja, Zakon o slobodnim zonama, kao i dve uredbe koje je usvojila Vlada – Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija i Uredba o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava. Imajući u vidu ostvarena kretanja u spoljnoj trgovini u proteklih devet meseci ove godine i preduzete mere ekonomske politike, procenjuje da će rast izvoza u 2006. godini iznositi oko 25%.

Deficit tekućeg računa platnog bilansa (bez zvanične pomoći), prema podacima Narodne banke Srbije, u periodu januar – septembar 2006. godine iznosio je 2,4 mlrd dolara. Saldo kreditno-finansijskih transakcija iznosio je 6,2 mlrd dolara, pre svega po osnovu povećanja neto priliva stranih direktnih investicija za 1,36 mlrd dolara i povećanog zaduživanja u inostranstvu. Zahvaljujući povećanju salda kreditno-finansijskih transakcija za 3,3 mlrd. dolara, suficit ukupnog platnog bilansa iznosio je 3,85 mlrd. dolara, prema 1,2 mlrd. dolara u istom periodu 2005. godine.

Privatizacija preduzeća i banaka

U 2006. godini nastavljeno je ubrzano sprovođenje strukturnih reformi u realnom sektoru. U periodu januar – jul 2006. godine prodato je 370 preduzeća sa 47.332 zaposlenih i ostvaren ukupan prihod od 206,8 mil. eura, sa ugovorenim obaveznim investicijama od 135 mil. eura. Dosadašnji značajni rezultati u privatizaciji 2.214 društvenih preduzeća i ostvareni privatizacioni prihod od 2,1 mlrd. eura i prihodi od prodaje šest državnih banaka od 795,7 mil. eura, kao i suficit republičkog budžeta, omogućili su smanjivanje javnog duga i realizaciju NIP-a.

Rezultati dosadašnje privatizacije društvenih preduzeća

2002-2005 2006I-VII Ukupno Broj privatizovanih društvenih preduzećaPrihod od prodaje društvenih preduzeća, u mil. EUR 1.8441.843,8 370206,8 2.2142.050,6

Izvor: Ministarstvo privrede

Rezultati dosadašnje privatizacije državnih banaka

2005 2006I-VII Ukupno Broj privatizovanih državnih banakaPrihod od prodaje državnih banaka, u mil. EUR 3274,5 3521,21 6795,71

Izvor: Agencija za osiguranje depozita

U septembru 2006. godine ostvaren je značajan prihod od prodaje Mobi 063, a u narednom periodu očekuje se prodaja NIS-a, DDOR Novi Sad i dr, uz značajan privatizacioni prihod.

Strane direktne investicije

Ostvareni nivo stranih direktnih investicija zaključno sa septembrom 2006. godine iznosio je 2,6 mlrd. dolara. Očekuje se da će ukupan priliv stranih direktnih investicija u 2006. godine biti preko 4 mlrd. dolara, što je za oko 2,5 mlrd. dolara više u odnosu na 2005. godinu. Najveće strane direktne investicije koje su realizovane u drugoj polovini ove godine potiču iz sledećih zemalja: Norveške (preuzimanje kompanije MOBI 63 – 1.513 mil. dolara), Nemačke (preuzimanje Hemofarma – 610 mil. dolara), Grčke (preuzimanje Vojvođanske banke – 385 mil. dolara) i Italije (preuzimanje Panonske banke – 122 mil. dolara).

[pic]

Cene

U 2006. godini zaustavljena je inflacija. Ukupan rast cena na malo u periodu januar – oktobar 2006. godine iznosio je 5,6% (oktobar 2006/decembar 2005.). Pri tome, rast cena robe bio je viši od rasta cena usluga (6,0% prema 4,6%). Najveći uticaj na rast cena imale su cene energenata, pre svega povećanje cene električne energije, kao i porast cena saobraćajnih i PTT usluga i cena cigareta. Od ukupnog rasta maloprodajnih cena u proteklih deset meseci 1,95 procentnih poena se odnosi na ove tri grupe proizvoda i usluga. Pri tome, na baznu inflaciju se odnosilo 2,71 procentnih poena (sa poljoprivrednim proizvodima), odnosno 2,96 procentnih poena bez poljoprivrednih proizvoda, dok se na nebaznu inflaciju odnosilo 2,93 procentna poena. U istom periodu troškovi života su povećani za 4,8%, a cene proizvođača industrijskih proizvoda povećane za 7,8%.

Nakon relativno visokog rasta cena u aprilu i maju, prvenstveno zbog ispravljanja dispariteta osnovnih infrastrukturnih cena, u junu je došlo do mirovanja cena (0,0%) i do deflacije u julu, septembru i oktobru (-0,1%, -0,2% i -0,4%, respektivno), što je rezultat simultanih mera monetarne politike i politike čvrstog budžetskog ograničenja. Očekuje se da inflacija u 2006. godini iznosi oko 7,5%.

[pic]

Ekonomska politika koja se sprovodi u 2006. godini dovela je do naglog povećanja deviznih rezervi Narodne banke Srbije. Do kraja septembra devizne rezerve Narodne banke Srbije dostigle su rekordan iznos od 10,0 mlrd. dolara, što je za 71,4% više u odnosu na decembar 2005. godine. Zbog toga je Narodna banka Srbije, uz saglasnost Vlade, donela odluku da do maja 2007. godine prevremeno vrati 1 mlrd. dolara duga Međunarodnom Monetarnom Fondu, u četiri jednake tranše, od kojih su prve dve već isplaćene. Ovako visok nivo deviznih rezervi garantuje čvrst dinar i održanje makroekonomske stabilnosti na dugi rok.

Monetarna politika bila je usmerena na smanjivanje inflatornih pritisaka, što je dovelo do postepenog snižavanja mesečnih stopa inflacije. NBS je početkom novembra smanjila dinarsku obaveznu rezervu i radi zaustavljanja aprecijacije dinara intervenisala kupovinom deviza. Nivo primarnog novca u proteklih devet meseci u odnosu na decembar 2005. godine povećan je za 4,1%. U istom periodu novčana masa M1 je nominalno povećana za 9,4%, a ukupni plasmani su za devet meseci povećani 23,9%. Kao važan instrument monetarnog regulisanja u prvih devet meseci 2006. godine primenjivane su politika obavezne rezerve i repo operacije.

Devizne rezerve Narodne banke Srbije u mil. dolara

Januar 1994. – septembar 2006. godine

Pokrivenost novčane mase M1 deviznim rezervama Narodne banke Srbije povećana je sa 291,1% u decembru 2005. godine na 407,8% u septembru 2006. godine.

Devizne rezerve u odnosu na novčanu masu M1

Februar 1994. – septembar 2006. godine

Devizne rezerve u odnosu na mesečni uvoz

januar 2000 – septembar 2006. godine

Stanje ukupnih plasmana banaka krajem septembra 2006. godine iznosilo je 512.298 mil. dinara, od toga ukupni dinarski plasmani iznosili su 457.189 mil. dinara. Ukupni plasmani banaka u septembru 2006. godine u odnosu na decembar 2005. godine povećani su za 98.684 mil. dinara odnosno za 23,9%, a ukupni dinarski plasmani su povećani za 102.154 mil. dinara odnosno za 28,8%. Od ukupnih dinarskih plasmana, u septembru 2006. godine, na plasmane privredi odnosilo se 59,4%, a na plasmane stanovništvu 39,0%. U decembru 2005. godine plasmani privredi činili su 63,2%, a plasmani stanovništvu 35,2% ukupnih dinarskih plasmana. U periodu decembar 2005. godine – 30. septembar 2006. godine svi dinarski plasmani beleže rast, a najveći rast zabeležen je kod kratkoročnih plasmana stanovništvu (57,2%). U prvih devet meseci 2006. godine nastavljena je tendencija znatno bržeg porasta plasmana koji su upućeni stanovništvu u odnosu na porast plasmana privredi. Zaduživanje banaka u inostranstvu je dominantan izvor finansiranja bankarskih plasmana.

[pic]

U 2006. godini je nastavljen trend rasta poverenja u bankarski sistem, nakon uspešno sprovedenih reformi u prethodnim godinama. Ukupna devizna štednja stanovništva u bankama dostigla je u oktobru 2006. godine iznos od preko 3 mlrd eura, što je u odnosu na decembar 2005. godine više za 761,7 mil. eura, ili za 34%. U ukupnoj štednji smanjuje se učešće štednje po viđenju, a povećava učešće štednje preko godinu dana, koje je poraslo sa 14,1% u decembru 2005. godine na 17% ukupne štednje u septembru 2006. godine. To predstavlja najbolji indikator obnove poverenja u bankarski sistem Srbije. U valutnoj strukturi i dalje dominiraju štedni ulozi u stranoj valuti i oni čine 98,1% ukupne štednje.

[pic]

Prosečna mesečna neto zarada je za devet meseci 2006. godine iznosila 20.779 dinara, što je u odnosu na isti period prethodne godine nominalno više za 24,2%, a realno za 9,9%. U istom periodu, prosečna neto zarada u privredi je realno porasla za 11,9%, a u vanprivredi za 6%. Posmatrano prema obliku svojine, najveći rast neto zarada u prvih devet meseci 2006. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, zabeležen je u privatnom sektoru (17,8%).

[pic]

Ukupni prihodi budžeta Republike Srbije i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine za 2007. godinu planirani su u iznosu od 574.843,2 mil. dinara.

Ukupni rashodi budžeta Republike Srbije i izdaci za nabavku nefinansijske imovine za 2007. godinu planirani su u iznosu od 551.567,4 mil. dinara.

Budžetski suficit za 2007. godinu planira se u iznosu od 23.275,8 mil. dinara.

OPIS Ekonomska klasifikacija Sredstva iz budžeta 1 2 3 I PRIMANjA   574.843.200.000 TEKUĆI PRIHODI 7 574.843.200.000 1. Poreski prihodi 71 501.693.600.000 1.1.Porez na dohodak i dobit 711 80.235.400.000 1.2.PDV i akcize 714 363.330.300.000 1.3.Carine 715 52.500.600.000 1.4.Ostali poreski prihodi 716+719 5.627.300.000 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 73.149.600.000 – naplaćene kamate 74112 1.870.000.000 – konzularne, sudske i administrativne takse 7412 12.549.000.000 – prihodi od prodaje dobara i usloga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike – licenca 742121 25.920.000.000 – prihodi od igara na sreću 74228 3.000.000.000 – novčane kazne 743 5.500.000.000 – ostali prihodi budžeta Republike 745121 24.310.600.000 3. Kapitalni prihodi 8   4. Donacije 731+732   5. Transferi 733   II IZDACI   551.567.352.000 TEKUĆI RASHODI 4 528.347.911.000 1. Rashodi za zaposlene 41 161.393.239.000 2. Korišćenje roba i usluga 42 43.670.247.000 3. Otplata kamata 44 18.591.000.000 4. Subvencije 45 26.798.946.000 5. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 59.716.580.000 6. Ostali rashodi 48+49 10.158.022.000 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 + 462 208.019.877.000 KAPITALNI RASHODI 5 23.219.441.000 KAPITALNI TRASNFERI 4632 + 4642   VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV.-V.)   33.164.000.000 III BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) 23.275.848.000 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 39.996.848.000 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III.+VI.)   56.439.848.000       IV. PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 43.687.500.000 V. IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 10.523.500.000 VI. DATE POZAJMICE MINUS PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE (IV. – V.) 92-62 33.164.000.000      

1 2 3 VII. ZADUŽIVANjE 91   1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911   2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912   VIII. OTPLATA DUGA 61 42.772.811.000 1. Otplata domaćeg duga 611 37.666.134.000 2. Otplata stranog duga 612 5.106.677.000 3. Otplata po garancijama 613   IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III. + VI. + VII. – VIII.)   13.667.037.000 X. NETO FINANSIRANjE (VI. + VII. – VIII. – IX. = -III.)   -23.275.848.000 XI. NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA   91.000.000.000

Primanja po osnovu naplate odobrenih kredita i prodaje finansijske imovine (privatizacioni prihodi) planiraju se u iznosu od 43.687,5 mil. dinara, dok se izdaci po osnovu datih pozajmica i nabavke finansijske imovine planiraju u iznosu od 10.523,5 mil. dinara.

Izdaci po osnovu otplate glavnice duga planiraju se u iznosu od 42.772,8 mil. dinara, od čega je otplata glavnice domaćim kreditorima 37.666,1 mil. dinara, dok otplata glavnice stranim kreditorima iznosi 5.106,7 mil. dinara.

Uporedni pregled izdataka budžeta Republike Srbije za 2006. i 2007. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Ekonomskaklasifi-kacija OPIS Budžet 2006. Plan 2007. Indeks 1 2 3 4 5 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 128.639.062.453 161.393.239.000 125,5 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 36.973.534.398 43.670.247.000 118,1 44 OTPLATA KAMATA 20.510.631.233 18.591.000.000 90,6 45 SUBVENCIJE 30.730.603.000 26.798.946.000 87,2 46 DONACIJE I TRANSFERI 164.822.694.933 208.019.877.000 126,2 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 54.208.226.310 59.716.580.000 110,2 48 OSTALI RASHODI 7.128.658.100 7.008.022.000 98,3 49 REZERVE 2.051.597.000 3.150.000.000 153,5 51 OSNOVNA SREDSTVA 27.053.704.573 22.283.041.000 82,4 52 ZALIHE 520.000.000 540.000.000 103,8 54 PRIRODNA IMOVINA 150.000.000 396.400.000 264,3 55 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA 33.031.890.000 0,0 61 OTPLATA GLAVNICE 34.745.379.000 42.772.811.000 123,1 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 7.839.840.000 10.523.500.000 134,2       UKUPNO: 548.405.821.000 604.863.663.000 110,3 II PRIHODI 521.269.000.000 574.843.200.000 110,3 III RASHODI 505.820.602.000 551.567.352.000 109,0 IV SUFICIT 15.448.398.000 23.275.848.000 150,7

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu izrađen je na osnovu jedinstvene ekonomske klasifikacije iskazivanja izdataka na trećem nivou subanalitike. Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja, a ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka budžeta Republike iskazuje pojedinačno dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

Izdaci budžeta Republike iskazani za 2006. godinu, u cilju uporedivosti sa izdacima u 2007. godini, obuhvataju rashode organa bivše Srbije i Crne Gore, čije je finansiranje preuzela Republika Srbija, iskazane prema odgovarajućim ekonomskim klasifikacijama (u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu izdaci ovih organa izvršeni u periodu 1. januara do 08. juna 2006. godine iskazani u okviru transfera Srbiji i Crnoj Gori).

Naime, transferna sredstava za Srbiju i Crnu Goru u 2006. godini planirana su na godišnjem niovu u iznosu od 55.375,0 mil. dinara, dok su izvršeni rashodi do razdruživanja sa Crnom Gorom tj. do 08. juna 2006. godine u iznosu od 23.919,0 mil. dinara. Nakon konstituisanja države Srbije i uspostavljanja njene državotvornosti ovi izdaci iskazani su u okviru rebalansa budžeta Republike Srbije za 2006. godinu, tako što je iznos izvršenih rashoda – 23.919,0 mil. dinara iskazan kao transfer Srbiji i Crnoj Gori (na ekonomskoj klasifikaciji 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti), a drugi deo preraspoređen na odgovarajuće izdatke. U pregledu u kome su iskazani rashodi budžeta za 2006. i 2007. godinu navedenih 23.919,0 mil. dinara je u cilju uporedivosti u iskazanim rashodima za 2006. godinu razvrstano na odgovarajuće ekonomske klasifikacije (tako da ova sredstva više nisu iskazana kao transfer).

U izdacima za 2007. godinu, za razliku od 2006. godine, nisu iskazana sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, s obzirom da je uporednim pregledom obuhvaćen samo izvor finansiranja iz budžeta, dok se sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana za 2007. godinu obezbeđuju iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina.

Iz tih razloga sredstava NIP-a nisu mogla biti iskazana na jednoobrazan način, s obzirom da je izmenjen izvor iz kojeg se finansiraju projekti predviđeni Nacionalnog investicionog plana za 2007. godinu u odnosu na prethodnu 2006. godinu.

Pregled izdataka budžeta za 2007. godinu obuhvata i izdatke u okviru programskog dela budžeta. Naime, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02…85/06), budžet Republike Srbije sastoji se iz opšteg, posebnog i programskog dela budžeta. Programskim delom obuhvaćeni su izdaci za pet pilot ministarstava, i to: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo vera.

Struktura izdataka budžeta za 2007. godinu je sledeća:

Ekonomskaklasifi-kacija OPIS Budžet 2006. Plan 2007. Struktura u % 1 2 3 4 5 6 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 128.639.062.453 161.393.239.000 23,46 26,68 411 Plate i dodaci zaposlenih 100.447.909.426 128.066.844.000 18,32 21,17 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 19.837.490.105 23.951.903.000 3,62 3,96 413 Naknade u naturi 509.321.607 538.158.000 0,09 0,09 414 Socijalna davanja zaposlenima 3.740.512.020 3.573.476.000 0,68 0,59 415 Naknade za zaposlene 3.085.470.358 3.121.208.000 0,56 0,52 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 855.934.937 1.976.650.000 0,16 0,33 417 Sudijski i poslanički dodatak 162.424.000 165.000.000 0,03 0,03 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 36.973.534.398 43.670.247.000 6,74 7,22 421 Stalni troškovi 8.932.842.773 9.750.844.000 1,63 1,61 422 Troškovi putovanja 3.678.271.325 3.837.909.000 0,67 0,63 423 Usluge po ugovoru 4.861.640.709 5.663.527.000 0,89 0,94 424 Specijalizovane usluge 9.132.252.240 12.217.403.000 1,67 2,02 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 3.009.181.934 4.042.528.000 0,55 0,67 426 Materijal 7.359.345.417 8.158.036.000 1,34 1,35 44 OTPLATA KAMATA 20.510.631.233 18.591.000.000 3,74 3,07 441 Otplate domaćih kamata 2.597.799.000 3.170.000.000 0,47 0,52 442 Otplata stranih kamata 17.076.047.000 14.720.000.000 3,11 2,43 443 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 533.228.000 0,10 0,00 444 Prateći troškovi zaduživanja 303.557.233 701.000.000 0,06 0,12 45 SUBVENCIJE 30.730.603.000 26.798.946.000 5,60 4,43 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 30.730.603.000 26.798.946.000 5,60 4,43 46 DONACIJE I TRANSFERI 164.822.694.933 208.019.877.000 30,05 34,39 462 Donacije međunarodnim organizacijama 461.846.915 472.248.000 0,08 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 35.985.797.665 54.507.629.000 6,56 9,01 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 128.375.050.353 153.040.000.000 23,41 25,30 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 54.208.226.310 59.716.580.000 9,88 9,87 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 54.208.226.310 59.716.580.000 9,88 9,87 48 OSTALI RASHODI 7.128.658.100 7.008.022.000 1,30 1,16 481 Dotacije nevladinim organizacijama 2.222.730.000 3.072.393.000 0,41 0,51 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.070.289.695 437.438.000 0,20 0,07 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 1.026.479.666 1.319.191.000 0,19 0,22 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 440.000.000 500.000.000 0,08 0,08 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.369.158.739 1.679.000.000 0,43 0,28 49 REZERVE 2.051.597.000 3.150.000.000 0,37 0,52 499 Sredstva rezerve 2.051.597.000 3.150.000.000 0,37 0,52 51 OSNOVNA SREDSTVA 27.053.704.573 22.283.041.000 4,93 3,68 511 Zgrade i građevinski objekti 13.372.430.046 9.914.180.000 2,44 1,64 1 2 3 4 5 6 512 Mašine i oprema 13.669.344.527 12.304.361.000 2,49 2,03 513 Ostala osnovna sredstva 11.930.000 64.500.000 0,00 52 ZALIHE 520.000.000 540.000.000 0,09 0,09 521 Robne rezerve 520.000.000 540.000.000 0,09 0,09 54 PRIRODNA IMOVINA 150.000.000 396.400.000 0,03 0,07 541 Zemljište 150.000.000 396.400.000 0,03 0,07 55 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA 33.031.890.000 0 6,02 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 33.031.890.000 6,02 61 OTPLATA GLAVNICE 34.745.379.000 42.772.811.000 6,34 7,07 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 28.441.281.000 37.666.134.000 5,19 6,23 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 5.773.511.000 5.106.677.000 1,05 0,84 613 Otplata glavnice po garancijama 530.587.000 0,00 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 7.839.840.000 10.523.500.000 1,43 1,74 621 Nabavka domaće finansijske imovine 7.839.840.000 10.394.500.000 1,43 1,72 622 Nabavka strane finansijske imovine 129.000.000 0,02           UKUPNO: 548.405.821.000 604.863.663.000 100,00 100,00

I Donacije i transferi u strukturi ukupnih izdataka budžeta Republike Srbije za 2007. godinu učestvuju sa 34,39%.

1. Donacije i transferiorganizacijama obaveznog socijalnog osiguranja imaju najveće učešće u strukturi ukupnih izdataka budžeta za 2007. godinu u iznosu od 25,30%.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnogosiguranja u ukupnom iznosu od 153.040 mil. dinara, od čega se na penzije vojnih osiguranika odnosi 16.000 mil. dinara, a iznos od 137.040 mil. dinara odnosi se na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja veći su od onih planiranih Zakonom o budžetu za 2006. godinu za 21.071,9 mil. dinara. Ova sredstva odnose se na transfere namenjene Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u iznosu od 98.530 mil. dinara, Republičkom fondu PIO poljoprivrednika u iznosu od 18.710 mil. dinara, Nacionalnoj službi za zapošljavanje u iznosu od 13.800 mil. dinara i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje 6.000 mil. dinara. Osim budžetskih sredstava za penzije vojnih osiguranika angažovaće se i sredstva sopstvenih prihoda ostvarenih od prodaje imovine u iznosu od 2.900,0 mil. dinara, tako da ukupna sredstva za penzije vojnih osiguranika iznose 18.900,0 mil. dinara.

Sredstvima transfera Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih obezbeđuje se razlika nedostajućih sredstava za isplatu 12 penzija u toku 2007. godine. Transferi iz budžeta u ukupnim primanjima Fonda učestvuju sa 35%. U 2007. godini usklađivanje penzija vršiće se prema procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta troškova života i 25% rasta zarada. Na taj način, u periodu januar-mart 2007. godine penzije će se usklađivati po poznatom procentu od 5,83%, u narednih šest meseci, odnosno od aprila zaključno sa septembrom po procentu od 6%, a u četvrtom kvartalu, odnosno u periodu oktobar – decembar, u visini od 4,4%. Osim za isplatu penzija, transferi koji se obezbeđuju u budžetu Republike koristiće se i za isplatu penzija po posebnim saveznim i republičkim propisima za prava koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima (učesnici rata, radnici RMUP-a, SMUP-a), kao i za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u visini od 25% prosečne zarade i iznosa koji bi ostvario da ne postoji ovo zakonsko rešenje.

U ukupnim prihodima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika prihodi od transfera iz budžeta učestvuju sa 87,8%. Ovim prihodima se obezbeđuje redovnost u isplati penzija ove kategorije osiguranika, tako da će se u 2007. godini isplatiti penzije počev od drugog dela penzije za decembar 2006. godine, zaključno sa prvim delom penzije za decembar 2007. godine. Način usklađivanja penzija planiran je u procentima kao i kod penzionera kategorije zaposlenih. Planirana je i isplata 12 novčanih naknada za pomoć i negu i telesno oštećenje, koje će se usklađivati prema procentima za usklađivanje penzija. Najveći iznos transfera koristiće se za obezbeđenje pokrića razlike između najnižeg iznosa penzija utvrđen Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripala bez njegove primene, za šta se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike.

Nacionalna služba za zapošljavanje ukupnim prihodima od transfera iz budžeta pokriva 51,3% ukupnih primanja. Ova sredstva najvećim delom koristiće se za isplate redovnih mesečnih novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti i privremenih naknada lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija. U 2007. godini planira se isplata 12 mesečnih naknada za nezaposlene, odnosno izvršiće se isplata prava za period od jula 2006. godine zaključno sa pravom za jun 2007. godine.

Iz transfera iz budžeta Republike finansiraju se i mere aktivne politike zapošljavanja kojima se obezbeđuju sredstva za isplatu prava nezaposlenim licima, a najvećim delom odnose se na sredstva koja se dodeljuju nezaposlenim licima da bi otpočela neku delatnost, tkz. samozapošljavanje. Ova sredstva koriste se i za programe obuke i obrazovanja za aktivno traženje posla, promociju direktnog susreta ponude i tražnje, identifikovanje stvarnih radnih mesta, sajmove zapošljavanja i dr. U okviru prava koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga planiraju se sredstva za subvencionisanje zarada firmama koje stručno osposobljavaju određene kategorije nezaposlenih, za usluge obrazovanja nezaposlenih, podsticanje preduzetništva za novo zapošljavanje, zapošljavanje invalida i dr.

Sredstva trnsfera za Republički zavod za zdravstveno osiguranje namenjena su za doprinose za zdravstvenu zaštitu osiguranika iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Naime, ovim zakonom propisano je da određene grupe (deca do 15 godina, odnosno studenti do 26 godina života, žene u vezi sa planiranjem porodice, lica starija od 65 godina, osobe sa invaliditetom, lica u vezi sa lečenjem određenih zaraznih bolesti, materijalno neobezbeđena lica, nezaposlena lica, izbegla, odnosno prognana lica i dr. lica), koje ne ostvaruju prihod i time ne spadaju u grupu osiguranika koji doprinos za zdravstvenu zaštitu plaćaju po tom osnovu, stiču svojstvo osiguranika, s tim da je obaveza budžeta Republike da za njih obezbedi sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Osnovica za uplatu ovih doprinosa čini najniža osnovica utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, odnosno 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu.

2. Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti predviđeni su u ukupnom iznosu od 54.507,6 mil. dinara i u strukturi ukupnih rashoda budžeta učestvuju sa 9,01%.

Transferi Autonomnoj pokrajini Vojvodina – prema članu 184. Ustava Republike Srbije, budžet AP Vojvodina iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine budžeta AP Vojvodina koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.

Prema članu 184. Ustava Republike Srbije, budžet AP Vojvodina iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine budžeta AP Vojvodina koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.

Budžet AP Vojvodina za 2007. godinu planira se u iznosu od 40,2 mlrd. din., što predstavlja 7% budžeta Republike za 2007. godinu, koji se procenjuje u iznosu od 573,8 mlrd. din. Tri sedmine budžeta AP Vojvodina, odnosno 17,2 mlrd. din. koristiće se za kapitalne rashode.

Procena prihoda budžeta AP Vojvodina za 2007. godinu izvršena je na istim osnovama kao i procena prihoda budžeta Republike, tako da se procenjuje da će se budžet AP Vojvodina u 2007. godini ostvariti iz sledećih prihoda: od poreza na zarade (stopa učešća u porezu na zarade ostvarenog na teritoriji AP Vojvodina u visini od 18,0%); od poreza na dobit preduzeća (stopa učešća u porezu na dobit preduzeća ostvarenog na teritoriji AP Vojvodina u visini od 42,7%); transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 31,4 mlrd. din. (19,3 mlrd. din. za rashode za zaposlene u obrazovanju i za programe u kulturi na teritoriji AP Vojvodina i 12,1 mlrd. din. iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana); ostalih prihoda ostvarenih na teritoriji AP Vojvodina (pokrajinske administrativne takse, prihodi od zakupa, prihodi od kamata i dr). Osim toga, preko zajedničkih projekata NIP-a (rekonstrukcija kliničkih i zdravstvenih centara, nabavka sala za kateterizaciju srca i implantacija pejsmejkera, izgradnja hramova, generalni projekat autoputa, objekti za zaštitu voda i dr.) na teritoriju AP Vojvodina usmeriće se sredstva u iznosu od 1,5 mlrd. din. Prema tome, ukupna sredstva NIP-a koja će se usmeriti na teritoriju AP Vojvodina iznose 13,6 mlrd. dinara (12,1 mlrd. din. kao transferna sredstva i 1,5 mlrd. din. učešćem u zajedničkim programima).

Prema Zaključku Vlade 05 broj: 023-8573/2006 od 14. septembra 2006. godine, deo sredstava, koja će se ostvariti po osnovu prodaje kapitala „NIS“ a. d. Novi Sad, koja se uplate na uplatni račun budžeta Republike Srbije, a najviše do 50% od ukupno uplaćenih sredstava u budžet Republike, rasporediće se u okviru Nacionalnog investicionog plana za projekte na teritoriji AP Vojvodina.

Transferi jedinicama lokalne samouprave iznose 29,7 mlrd. dinara i utvrđeni su u skladu sa članom 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/06), odnosno u visini 1,7% ostvarenog bruto domaćeg proizvoda za 2005. godinu. Raspodelu transfera po svakoj jedinici lokalne samouprave, u skladu sa kriterijumima i prema metodologiji propisanim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, izvršilo je Ministarstvo finansija, u saradnji sa Komisijom za finansiranje lokalne samouprave, koja je osnovana Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Pregled tako utvrđenih transfera po svakoj jedinici lokalne samouprave sadržan je u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2007. godinu, sa projekcijama za 2008. i 2009. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/06). Jedna dvanaestina tih iznosa prenosiće se kao transfer jedinicama lokalne samouprave do 25. u mesecu za tekući mesec, kako je regulisano članom 48. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Raspodelom transfera, prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, smanjiće se postojeće razlike u visini sredstava između jedinica lokalne samouprave, tako da će se bitno poboljšati materijalni položaj fiskalno najsiromašnijih opština, kao i njihove mogućnosti da ubrzano investiraju u razvoj komunalne infrastrukture, čime će se poboljšati uslovi za nove investicije i novo zapošljavanje u tim nerazvijenim sredinama, u kojima je inače ovaj problem najzastupljeniji.

Ukupan iznos transfera za 2007. godinu, u skladu sa članom 39. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je regulisano da se jedinicama lokalne samouprave nadomešta deo izgubljenih prihoda nastao po osnovu promene republičkih poreskih propisa, koji nije nadomešten drugim prihodima, sadrži i deo kojim se jedinicama lokalne samouprave nadomešta srazmerni deo izgubljenih prihoda po osnovu smanjenja stope poreza na zarade sa 14% na 12% i uvođenja neoporezivog cenzusa (5.000 dinara).

Ukupan iznos transfera za 2007. godinu, izuzetno, sadrži i deo koji će jedinice lokalne samouprave koristiti za finansiranje novih nadležnosti (investicije i oprema u ustanove primarne zdravstvene zaštite i za rad poreske administracije). Razlog za to je izmena metodologije obračuna bruto domaćeg proizvoda, koja je za posledicu imala računovodstveno povećanje bruto domaćeg proizvoda. Naime, Republički zavod za statistiku sredinom septembra ove godine objavio je nove konačne iznose bruto domaćeg proizvoda za period 1997 – 2004. godine i nov procenjen iznos bruto domaćeg proizvoda za 2005. godinu, obračunate prema novoj metodologiji. Na ovaj način, iskazani su značajno veći iznosi od konačnih iznosa bruto domaćeg proizvoda sa kojima se računalo prilikom koncipiranja i donošenja Zakona o finansiranju lokalne samouprave i utvrđivanja stope učešća nenamenskog transfera u bruto domaćem proizvodu. S obzirom da nije došlo do stvarnog povećanja bruto domaćeg proizvoda, već samo do računovodstvenog uvećanja bruto domaćeg proizvoda, koji ne proizvodi dodatno povećanje javnih prihoda, koji bi mogli da se dele između budžeta Republike i budžeta lokalnih samouprava, odgovarajuća stopa učešća transfera u novoiskazanom bruto domaćem proizvodu, koja bi obezbedila, u momentu koncipiranja i donošenja Zakona, usaglašeni iznos transfera, iznosila bi 1,58%, umesto 1,7%, tako da bi primenom te stope ukupan transfer za 2007. godinu iznosio 27,7 mlrd. dinara. Primenom procenta od 1,7% na bruto domaći proizvod, iskazan prema novoj metodologiji, godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera za 2007. godinu, umesto 27,7 mlrd. dinara, iznosi 29,7 mlrd. dinara, odnosno 2,0 mlrd. dinara više, koje će, u skladu sa zaključkom Komisije za finansiranje lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave koristiti za finansiranje novih nadležnosti.

U okviru transfernih sredstava predviđena su i sredstva za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa koja se realizuju preko Koordinacionog tela i za opštine sa teritorije AP Kosovo i Metohija koja se realizuju preko Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju.

IIRashodi za zaposlene za 2007. godinu iznose 161.393,3 mil. dinara i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 26,68%. Najveći deo ovih izdataka u iznosu od 152.018,7 mil. dinara odnosi se na plate zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Plate zaposlenih koje se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije regulisane su Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01 i 62/06-dr.zakon), i Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, broj 62/06), koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2007. godine.

U socijalnom dijalogu između Vlade i reprezentativnih sindikata dogovorena su povećanja plata u 2007. godini, i to:

1. Svim zaposlenima čije se plate finansiraju iz budžeta Republike povećanje iznosi 7,5 % – što je u skladu sa planiranom inflacijom decembar 2007. godine prema decembru 2006. godine (povećavaju se osnovice za obračun od plate za april 2007. godine za 3,2% i od plate za septembar 2007. godine za 4,2).

2. Dodatno će se povećati plate u višem i univerzitetskom obrazovanju, putem povećanja osnovica za obračun i isplatu, u cilju ujednačavanja osnovice sa osnovicom zaposleniih u osnovnom i srednjem obrazovanju, studentskom i učeničkom standardu za 16,0 %.

3. Izmenom koeficijenata povećaće se plate:

U osnovnom i srednjem obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu, i to:

-od plate za april za visoku i višu stručnu spremu za 6%, za nastavnike sa šestim stepenom stručne spreme i nastavnike i učitelje sa petim i četvrtim stepenom stručne spreme za 11,27%, za srednju stručnu spremu 2%;

-od plate za novembar za visoku i višu stručnu spremu i nastavnike i učitelje sa petim i četvrtim stepenom stručne spreme za 6,9%.

Ukupno povećanje (koeficijenata i osnovica) u 2007. godini će iznositi, i to: za visoku i višu stručnu spremu 21,8%, za nastavnike sa šestim stepenom stručne spreme i nastavnike i učitelje sa petim i četvrtim stepenom stručne spreme 27,9%, za srednju stručnu spremu 9,7%, a za niže stručne spreme 7,5%;

U visokom i višem obrazovanju, i to:

-od plate za april za visoku i višu stručnu spremu za 6%, a za srednju stručnu spremu 2%. Takođe će se izjednačiti koeficijenti za pojedine poslove sa koeficijentima za iste poslove u osnovnom i srednjem obrazovanju;

-od plate za novembar za visoku i višu stručnu spremu za 6,9%.

Ukupno povećanje (koeficijenata i osnovica) u 2007. godini će iznositi, i to: za visoku i višu stručnu spremu 41,3%, za srednju stručnu spremu 27,2%, a za niže stručne spreme 24,7%.

U ustanovama kulture, od plate za jun 2007. godine (u cilju izjednačavanja sa koeficijentima u Beogradskoj filharmoniji kao i korekcije pojedinih koeficijenata za specifične poslove u oblasti kulture) za nosioce delatnosti i zaposlene na ostalim poslovima sa visokom stručnom spremom do 15,94%

Ukupno povećanje (koeficijenata i osnovica) u 2007. godini će iznositi, i to:

– za nosioce delatnosti i zaposlene na ostalim poslovima sa visokom stručnom spremom od 8,30% do 24,6%

– za ostale zaposlene 7,5%.

Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika utvrđeni su koeficijenti za obračun njihovih plata prema platnim grupama (ukupno 13 platnih grupa, i to: pet platnih grupa za državne službenike na položajima i osam platnih grupa za državne službenike na izvršilačkim radnim mestima). U svakoj platnoj grupi koja se odnosi na izvršilačka radna mesta postoji osam platnih razreda. Radna mesta nameštenika svrstavaju se u jednu od šest platnih grupa.

Na početku primene zakona zaposleni na izvršilačkim radnim mestima svrstavaju se u prvi platni razred u svojoj grupi poslova, a 15% ukupnog broja državnih službenika može da bude razvrstano u drugi, odnosno treći platni razred (rukovodioci užih organizacionih jedinica u peti platni razred).

Plate nameštenika odgovaraju platama državnih službenika u prvom platnom razredu, s tim da svaka tri meseca nameštenici mogu dobiti uvećanje plate po osnovu rezultata rada do 50%.

Zakon se ne odnosi na plate izabranih lica u Vladi, izabranih lica u Skupštini (narodni poslanici), izabranih lica u pravosuđu (sudije). Takođe, ne odnosi se na plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, BIA-i, Upravi za izvršenje zavodskih sankcija. Za sve navedene kategorije primenjuje se važeći Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, odnosno zakoni kojima su regulisane njihove plate. Na plate zaposlenih koji rade na sprovođenju kontrole u Poreskoj upravi, Upravi carina i Upravi za sprečavanje pranja novca, pored Zakona o platama državnih službenika i nameštenika primenjuju se i posebni zakoni kojima je regulisan njihov rad.

Novinu predstavlja i odredba Zakona prema kojoj se osnovica za obračun plata utvrđuje zakonom o budžetu. Ona je jedinstvena za sve državne službenike odnosno nameštenike. Za budžetsku 2007. godinu predviđena je jednaka osnovica za obračun plata državnih službenika i nameštenika.

Primenom ovog zakona sredstva za plate državnih organa (mesečni platni fond) se počev od plate za januar 2007. godine (isplata u februaru), povećavaju u proseku za 41%.

U cilju zadržavanja raspona u platama između državnih službenika i izabranih lica (kako plate državnih službenika na položaju ne bi bile veće od plate izabranih lica), prilikom planiranja sredstava za plate, računalo se sa povećanjem plata izabranih lica u Vladi i pravosuđu.

Novina u odnosu na prošlu godinu je obaveza donošenja Kadrovskog plana u roku od 30 dana od dana objavljivanja zakona o budžetu Republike Srbije u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Kadrovski plan važi jednu budžetsku godinu i utvrđuje broj državnih službenika i nameštenika koji mogu biti u radnom odnosu na određeno i neodređeno vreme, kao i broj pripravnika, za koja su obezbeđena sredstva u budžetu. U propisanoj budžetskoj proceduri razmatrani su nacrti kadrovskih planova (koji su sadržali zahteve za povećanjem broja zaposlenih za 3.673 državnih službenika i nameštenika u državnim organima i za 2.341 državnih službenika i nameštenika u pravosudnim organima). U skladu sa bilansnim mogućnostima ovim budžetom obezbeđuju se sredstva za 22.528 državnih službenika i nameštenika u državnim organima (što predstavlja povećanje za 362 državna službenika i nameštenika) i 14.375 državnih službenika i nameštenika u pravosuđu.

Broj zaposlenih za 2007. godinu prema Nacrtu kadrovskog plana za državne organe dat je u sledećoj tabeli:

ORGAN Ukupno (na položaju) Ukupno (na izvršilačkim radnim mestima) Ukupno (nameštenika) Ukupno 1 2 3 4 5 MINISTARSTVA         Ministarstvo finansija (bez uprava)         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 8 263 16 287 planirano do kraja 2007 13 400 19 432 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 5 137 3 145 BUDžET ZA 2007. 8 323 16 347 Poreska uprava         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 16 6.789 209 7.014 planirano do kraja 2007 17 7.955 229 8.201 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 1.166 20 1.187 BUDžET ZA 2007. 16 6.789 209 7.014 Uprava za trezor         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 15 1.222 36 1.273 planirano do kraja 2007 15 1.332 44 1.391 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 110 8 118 BUDžET ZA 2007. 15 1.340 36 1.391 Uprava carina         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 7 2.473 122 2.602 planirano do kraja 2007 8 2.809 157 2.974 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 336 35 372 BUDžET ZA 2007. 7 2.473 122 2.602

1 2 3 4 5 Uprava za duvan         neodređeno,određeno,pripravnici(oktobar 2006) 1 26 0 27 planirano do kraja 2007 2 28 0 30 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 2 0 3 BUDžET ZA 2007. 1 28 0 29 Uprava za sprečavanje pranja novca         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 22 1 24 planirano do kraja 2007 1 28 3 32 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 6 2 8 BUDžET ZA 2007. 1 22 1 24 Uprava igara na sreću         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 21 2 24 planirano do kraja 2007 1 21 2 24 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 21 2 24 Ministarstvo pravde         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 5 60 11 76 planirano do kraja 2007 5 77 13 95 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 17 2 19 BUDžET ZA 2007. 5 60 11 76 Minstarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 60 2 68 planirano do kraja 2007 6 86 3 95 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 26 1 27 BUDžET ZA 2007. 6 86 3 95 Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (bez uprava)         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 4 265 1 270 planirano do kraja 2007 5 300 1 306 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 35 0 36 BUDžET ZA 2007. 4 265 1 270 Uprava za veterinu         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 432 3 436 planirano do kraja 2007 1 473 4 478 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 41 1 42 BUDžET ZA 2007. 1 432 3 436 Uprava za šume         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 94 1 96 planirano do kraja 2007 1 113 1 115 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 19 0 19 BUDžET ZA 2007. 1 94 1 96 Uprava za zaštitu bilja         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 129 0 130 planirano do kraja 2007 1 159 0 160 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 30 0 30 BUDžET ZA 2007. 1 129 0 130 Republička direkcija za vode         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 65 1 67 planirano do kraja 2007 1 70 1 72 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 5 0 5 BUDžET ZA 2007. 1 65 1 67 Ministarstvo privrede (bez uprava)         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 7 59 2 68 planirano do kraja 2007 7 81 3 91 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 22 1 23 BUDžET ZA 2007. 7 59 3 69

1 2 3 4 5 Ministarstvo rudarstva i energetike         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 57 7 70 planirano do kraja 2007 6 73 8 87 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 16 1 17 BUDžET ZA 2007. 6 73 8 87 Ministarstvo za kapitalne investicije         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 12 276 16 304 planirano do kraja 2007 12 392 22 426 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 116 6 122 BUDžET ZA 2007. 12 276 16 304 Ministarstvo trgovine, turizma i usluga (bez uprava)         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 789 7 802 planirano do kraja 2007 6 839 11 856 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 50 4 54 BUDžET ZA 2007. 6 789 7 802 Republička direkcija za robne rezerve         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 2 108 8 118 planirano do kraja 2007 2 108 8 118 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 2 108 8 118 Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 8 51 0 59 planirano do kraja 2007 8 97 1 106 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 46 1 47 BUDžET ZA 2007. 8 131 0 139 Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (bez uprava)         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 10 516 22 548 planirano do kraja 2007 10 583 27 620 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 71 6 72 BUDžET ZA 2007. 9 510 22 541 Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 46 4 56 planirano do kraja 2007 6 55 4 65 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 9 0 9 BUDžET ZA 2007. 6 46 4 56 Uprava za zaštitu životne sredine         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 8 183 13 204 planirano do kraja 2007 8 204 17 229 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 21 4 25 BUDžET ZA 2007. 8 183 13 204 Agencija za zaštitu životne sredine         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 20 1 22 planirano do kraja 2007 1 23 1 25 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 0 3 BUDžET ZA 2007. 1 20 1 22 Ministarstvo prosvete i sporta (bez uprava)         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 7 409 12 428 planirano do kraja 2007 7 472 13 492 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 63 1 64 BUDžET ZA 2007. 7 409 12 428 Uprava za sport         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 3 13 0 16 planirano do kraja 2007 3 14 0 17 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 1 0 1 BUDžET ZA 2007. 3 14 0 17

1 2 3 4 5 Ministarstvo kulture         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 65 7 78 planirano do kraja 2007 6 71 7 84 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 6 0 6 BUDžET ZA 2007. 6 71 7 84 Ministarstvo zdravlja         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 348 9 363 planirano do kraja 2007 6 412 9 427 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 64 0 64 BUDžET ZA 2007. 6 348 9 363 Ministarstvo vera         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 0 7 0 7 planirano do kraja 2007 0 10 0 10 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 0 3 BUDžET ZA 2007. 0 7 0 7 Ministarstvo za dijasporu         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 4 22 8 34 planirano do kraja 2007 4 25 9 38 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 1 4 BUDžET ZA 2007. 5 26 8 39 POSEBNE ORGAN. I SLUŽBE VLADE         Republički sekretarijat za zakonodavstvo         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 17 2 25 planirano do kraja 2007 6 27 2 35 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 10 0 10 BUDžET ZA 2007. 6 27 2 35 Republički zavod za razvoj         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 29 1 36 planirano do kraja 2007 6 33 1 40 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 4 0 4 BUDžET ZA 2007. 6 29 1 36 Republički zavod za statistiku         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 12 516 44 572 planirano do kraja 2007 13 553 47 613 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 37 3 41 BUDžET ZA 2007. 12 516 44 572 Republički hidrometerološki zavod         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 7 562 102 671 planirano do kraja 2007 7 582 106 695 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 20 4 24 BUDžET ZA 2007. 7 562 102 671 Republički geodetski zavod         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 8 2.585 18 2.611 planirano do kraja 2007 9 2.587 19 2.615 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 2 1 4 BUDžET ZA 2007. 9 2.587 19 2.615 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 5 74 2 81 planirano do kraja 2007 5 106 4 115 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 32 2 34 BUDžET ZA 2007. 5 84 2 91 Republički zavod za informatiku i Internet         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 10 1 12 planirano do kraja 2007 1 16 3 20 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 6 2 8 BUDžET ZA 2007. 1 10 1 12

1 2 3 4 5 Agencija za reciklažu         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 16 0 17 planirano do kraja 2007 2 17 0 19 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 1 0 2 BUDžET ZA 2007. 1 16 0 17 Uprava za javne nabavke         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 2 26 1 29 planirano do kraja 2007 2 35 1 38 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 9 0 9 BUDžET ZA 2007. 2 26 1 29 Republički seizmološki zavod         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 14 1 16 planirano do kraja 2007 2 15 1 18 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 1 0 2 BUDžET ZA 2007. 2 15 1 18 Komesarijat za izbeglice         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 4 36 4 44 planirano do kraja 2007 4 50 10 64 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 14 6 20 BUDžET ZA 2007. 4 36 4 44 Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 6 0 7 planirano do kraja 2007 1 9 0 10 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 0 3 BUDžET ZA 2007. 1 6 0 7 Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 2 24 4 30 planirano do kraja 2007 2 32 4 38 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 8 0 8 BUDžET ZA 2007. 2 24 4 30 Centar za razminiranje         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 6 0 7 planirano do kraja 2007 2 7 0 9 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 1 0 2 BUDžET ZA 2007. 1 6 0 7 Direkcija za železnicu         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 4 44 3 51 planirano do kraja 2007 4 53 3 60 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 9 0 9 BUDžET ZA 2007. 4 44 3 51 Služba za upravljanje kadrovima         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 5 22 0 27 planirano do kraja 2007 7 38 0 45 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 2 16 0 18 BUDžET ZA 2007. 5 40 0 45 Agencija za energetsku efikasnost         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 2 9 0 11 planirano do kraja 2007 2 13 0 15 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 4 0 4 BUDžET ZA 2007. 2 9 0 11 Koordinacioni centar Srbije za Kosovo i Metohiju         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 6 12 0 18 planirano do kraja 2007 6 30 6 42 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 18 6 24 BUDžET ZA 2007. 6 12 0 18

1 2 3 4 5 Koordinaciono telo za opštine Preševo,Bujanovac i Medveđa         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 5 0 6 planirano do kraja 2007 1 6 0 7 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 1 0 1 BUDžET ZA 2007. 1 5 0 6 Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 2 4 1 7 planirano do kraja 2007 2 4 1 7 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 2 4 1 7 Rep.odbor za rešavanje o sukobu interesa         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 11 0 12 planirano do kraja 2007 1 11 0 12 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 11 0 12 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 9 211 805 1.025 planirano do kraja 2007 9 253 826 1.088 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 42 21 63 BUDžET ZA 2007. 9 211 805 1.025 Generalni sekretarijat Vlade         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 5 63 14 82 planirano do kraja 2007 5 87 17 109 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 24 3 27 BUDžET ZA 2007. 5 63 14 82 Kabinet predsednika Vlade         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 0 6 2 8 planirano do kraja 2007 0 18 3 21 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 12 1 13 BUDžET ZA 2007. 0 6 2 8 Kabinet potpredsednika Vlade         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 0 7 3 10 planirano do kraja 2007 0 7 3 10 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 0 7 3 10 Kancelarija za saradnju s medijima         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 3 21 9 33 planirano do kraja 2007 4 29 17 50 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 8 8 17 BUDžET ZA 2007. 3 21 9 33 Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 2 35 2 39 planirano do kraja 2007 2 47 2 51 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 12 0 12 BUDžET ZA 2007. 2 35 2 39 Poverenik za iformacije od javnog značaja         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 2 2 1 5 planirano do kraja 2007 2 2 1 5 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 2 2 1 5 Stalna kancelarija Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 0 1 2 planirano do kraja 2007 1 3 1 5 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 0 3 BUDžET ZA 2007. 1 0 1 2 1 2 3 4 5 Stalna kancelarija Vlade za ekonomski razvoj u Boru         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 0 0 1 planirano do kraja 2007 1 1 1 3 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 1 1 2 BUDžET ZA 2007. 1 0 0 1 Služba za ljudska i manjinska prava         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 5 27 2 34 planirano do kraja 2007 5 31 2 38 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 4 0 4 BUDžET ZA 2007. 5 27 2 34 Kabinet predsednika Republike         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 5 30 25 60 planirano do kraja 2007 5 40 39 84 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 10 14 24 BUDžET ZA 2007. 0 24 24 48 Narodna kancelarija predsednika Republike         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 0 26 0 26 planirano do kraja 2007 0 26 0 26 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 0 26 0 26 Avio služba Vlade         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 6 22 29 planirano do kraja 2007 2 8 27 37 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 1 2 5 8 BUDžET ZA 2007. 1 6 22 29 Direkcija za unutrašnje plovne puteve Plovput         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 62 83 146 planirano do kraja 2007 1 62 83 146 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 62 83 146 Geomagnetski zavod         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 45 0 46 planirano do kraja 2007 1 45 0 46 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 45 0 46 UPRAVNI OKRUZI         Severnobanatski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 3 3 7 planirano do kraja 2007 1 4 3 8 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 1 0 1 BUDžET ZA 2007. 1 3 3 7 Jablanički upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 8 7 16 planirano do kraja 2007 1 8 8 17 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 1 1 BUDžET ZA 2007. 1 8 7 16 Zlatiborski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 19 9 29 planirano do kraja 2007 1 19 12 32 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 3 3 BUDžET ZA 2007. 1 19 9 29 Južno-bački upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 13 8 22 planirano do kraja 2007 1 13 10 24 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 2 2 BUDžET ZA 2007. 1 13 8 22

1 2 3 4 5 Srednje-banatski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 5 3 9 planirano do kraja 2007 1 7 3 11 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 2 0 2 BUDžET ZA 2007. 1 5 3 9 Pomoravski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 5 6 12 planirano do kraja 2007 1 7 9 17 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 2 3 5 BUDžET ZA 2007. 1 5 6 12 Zaječarski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 5 6 12 planirano do kraja 2007 1 5 6 12 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 5 6 12 Kolubarski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 7 5 13 planirano do kraja 2007 1 8 12 21 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 1 7 8 BUDžET ZA 2007. 1 7 5 13 Šumadijski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 9 8 18 planirano do kraja 2007 1 9 12 22 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 4 4 BUDžET ZA 2007. 1 9 8 18 Moravički upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 4 3 8 planirano do kraja 2007 1 7 6 14 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 3 6 BUDžET ZA 2007. 1 4 3 8 Severno-bački upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 4 4 9 planirano do kraja 2007 1 4 4 9 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 4 4 9 Raški upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 7 10 18 planirano do kraja 2007 1 7 10 18 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 7 10 18 Rasinski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 4 4 9 planirano do kraja 2007 1 5 4 10 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 1 0 1 BUDžET ZA 2007. 1 5 4 10 Južno-banatski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 7 5 13 planirano do kraja 2007 1 7 6 14 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 1 1 BUDžET ZA 2007. 1 7 5 13 Zapadno-bački upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 7 3 11 planirano do kraja 2007 1 6 4 11 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 -1 1 0 BUDžET ZA 2007. 1 7 3 11

1 2 3 4 5 Sremski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 4 4 9 planirano do kraja 2007 1 4 4 9 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 4 4 9 Mačvanski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 5 3 9 planirano do kraja 2007 1 5 3 9 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 5 3 9 Podunavski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 4 6 11 planirano do kraja 2007 1 4 6 11 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 4 6 11 Braničevski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 6 4 11 planirano do kraja 2007 1 6 5 12 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 1 1 BUDžET ZA 2007. 1 6 4 11 Borski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 4 3 8 planirano do kraja 2007 1 6 3 10 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 2 0 2 BUDžET ZA 2007. 1 4 3 8 Nišavski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 8 12 21 planirano do kraja 2007 1 10 12 23 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 2 0 2 BUDžET ZA 2007. 1 8 12 21 Toplički upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 6 3 10 planirano do kraja 2007 1 6 4 11 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 1 1 BUDžET ZA 2007. 1 6 3 10 Pirotski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 3 5 9 planirano do kraja 2007 1 6 6 13 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 1 4 BUDžET ZA 2007. 1 3 5 9 Pčinjski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 4 5 10 planirano do kraja 2007 1 4 5 10 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 4 5 10 Prizrenski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 2 3 6 planirano do kraja 2007 1 2 3 6 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 2 3 6 Pećki upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 1 2 4 planirano do kraja 2007 1 1 2 4 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 1 2 4

1 2 3 4 5 Kosovski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 7 7 15 planirano do kraja 2007 1 10 10 21 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 3 3 6 BUDžET ZA 2007. 1 7 7 15 Kosovsko-pomoravski upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 1 5 7 planirano do kraja 2007 1 1 5 7 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 1 5 7 Kosovsko-mitrovački upravni okrug         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 1 3 4 8 planirano do kraja 2007 1 3 4 8 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 0 0 0 0 BUDžET ZA 2007. 1 3 4 8 ORGANI KOJI SE ODVOJENO PRIKAZUJU         Služba Narodne skupštine Republike Srbije         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 4 178 120 302 planirano do kraja 2007 8 197 155 360 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 4 19 35 58 BUDžET ZA 2007. 4 178 120 302 Republičko javno pravobranilaštvo         neodređeno,određeno,pripravnici (oktobar 2006) 20 109 3 132 planirano do kraja 2007 24 116 3 143 dodatni broj zaposlenih (kadrovski plan) 4 7 0 11 BUDžET ZA 2007. 20 109 3 132 SVEGA (BUDžET ZA 2007.) 324 20.254 1.950 22.528

Broj zaposlenih za 2007. godinu prema Nacrtu kadrovskog plana za pravosudne organe dat je u sledećoj tabeli:

PRAVOSUĐE Ukupno (na položaju) Ukupno (državnih službenika) Ukupno (nameštenika) Ukupno (pripravnici) Ukupno Radno angažovani sa Kosova i Metohije 1 2 3 4 5 6 7 Vrhovni sud – postojeće stanje 1 142 27 0 170   Vrhovni sud – predloženo povećanje   19 3   22   BUDžET 2007. GODINE 1 142 27 0 170   Ustavni sud – postojeće stanje   18     18   Ustavni sud – predloženo povećanje         0   BUDžET 2007. GODINE 0 18 0 0 18   Republičko javno tužilaštvo – postojeće stanje 1 17 12   30   Republičko javno tužilaštvo – predloženo povećanje   14 3   17   BUDžET 2007. GODINE 1 17 12 0 30   Tužilaštvo za ratne zločine – postojeće stanje   13 5   18   Tužilaštvo za ratne zločine – predloženo povećanje   22 1   23   BUDžET 2007. GODINE 0 13 5 0 18  

1 2 3 4 5 6 7 Opštinski organi za prekršaje – postojeće stanje   1.385 733   2.118   Opštinski organi za prekršaje – predloženo povećanje   163 81 51 295   BUDžET 2007. GODINE 0 1.385 733 0 2.118   Opštinski sudovi – postojeće stanje   4.083 2.986 425 7.494 154 Opštinski sudovi – predloženo povećanje   582 498 128 1.208   BUDžET 2007. GODINE 0 4.083 2.986 425 7.494 154 Opštinska javna tužilaštva – postojeće stanje   421 202   623 36 Opštinska javna tužilaštva – predloženo povećanje   116 54 55 225   BUDžET 2007. GODINE 0 421 202 0 623 36 Okružni sudovi – postojeće stanje   782 856 91 1.729 17 Okružni sudovi – predloženo povećanje   114 138 22 274   BUDžET 2007. GODINE 0 782 856 91 1.729 17 Okružna javna tužilaštva – postojeće stanje   140 81 31 252 7 Okružna javna tužilaštva – predloženo povećanje   22 20 24 66   BUDžET 2007. GODINE 0 140 81 31 252 7 Veće za prekršaje – postojeće stanje   60 13   73   Veće za prekršaje – predloženo povećanje   20 4 6 30   BUDžET 2007. GODINE 0 60 13 0 73   Pravosudna straža – postojeće stanje     488   488   Pravosudna straža – predloženo povećanje         0   BUDžET 2007. GODINE 0 0 488 0 488   Trgovinski sud – postojeće stanje   598 225 34 857 1 Trgovinski sud – predloženo povećanje   105 45 15 165   BUDžET 2007. GODINE 0 598 225 34 857 1 Apelacioni sudovi – postojeće stanje   310 77   387   Apelacioni sudovi – predloženo povećanje         0   BUDžET 2007. GODINE 0 310 77 0 387   Viši trgovinski sud – postojeće stanje   42 15   57   Viši trgovinski sud – predloženo povećanje   10 6   16   BUDžET 2007. GODINE 0 42 15 0 57   Upravni sud – postojeće stanje   45 16   61   Upravni sud – predloženo povećanje         0   BUDžET 2007. GODINE 0 45 16 0 61   U K U P N O – POSTOJEĆE STANjE: 2 8.056 5.736 581 14.375 215 U K U P N O – PREDLOŽENO POVEĆANjE: 0 1.187 853 301 2.341 0 U K U P N O BUDžET 2007. 2 8.056 5.736 581 14.375 215

Pored zaposlenih državnih službenika i nameštenika koji su obuhvaćeni Nacrtom kadrovskog plana, plate u budžetu za 2007. godinu se obezbeđuju i za: izabrana lica u Vladi i pravosuđu i zaposlene u državnim organima na koje se ne primenjuje obaveza utvrđivanja kadrovskog plana, zaposlene u javnim službama iz oblasti obrazovanja (uključujući i zaposlene sa teritorije AP Vojvodina), kulture, socijalne zaštite, kao i za zaposlene čiji broj nije obuhvaćen kadrovskim planom (u pitanju su uglavnom organi bivše SCG i novi organi koji se organizaciono još nisu oformili), i to prema sledećem pregledu:

Broj zaposlenih u organima koji nisu obuhvaćeni Nacrtom kadrovskog plana za 2007. godinu dat je u sledećoj tabeli:

ORGAN Ukupan broj zaposlenih 1 2 Izabrana lica u Vladi i pravosuđu 4.285 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 4.255 Bezbednosno-informativna agencija 2.286 Ministarstvo unutrašnjih poslova 46.542 Ministarstvo odbrane 33.430 Ministarstvo spoljnih poslova 576 Diplomatsko-konzularna pretstavništva 630 Direkcija za mere i dragocene metale 146 Devizni inspektorat 87 Antidoping agencija 5 Uprava za slobodne zone 16 Državna revizorska institucija 14 Agencija za rudarstvo 5 Zavod za socijalno osiguranje 4 Zavod za intelektualnu svojinu 105 Fond za zaštitu životne sredine 11 Srpska akademija nauka i umetnosti 145 Socijalna zaštita 5.395 Osnovno obrazovanje 68.486 Srednje obrazovanje 29.807 Više i univerzitetsko obrazovanje 19.055 Učenički standard 1.722 Studentski standard 2.286 Uprava za sport 168 Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 110 Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 33 Ustanove kulture 3.252 UKUPNO: 222.856

U skladu sa dostavljenim finansijskim planovima (u delu koji se odnosi na broj izvršilaca), Nacrtom kadrovskog plana i procenjenom visinom budžetskih sredstava potrebnih za finansiranje plata zaposlenih, u budžetu za 2007. godinu obezbeđena su sredstva za isplatu plata za 259.759 izvršilaca zaposlenih u direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima (uključujući i zaposlene čija se sredstva za plate obezbeđuju putem transfernih sredstava u budžetu AP Vojvodine).

III Prava iz socijalnog osiguranja, koja se odnose na naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta učestvuju u strukturi ukupnih izdataka sa 9,87% i planirana su u ukupnom iznosu od 59.716,6 mil. dinara.

IV Za 2007. godinu planirana su sredstva za otplatu javnog duga (otplata kamata i glavnice) u ukupnom iznosu od 61.363,8 mil. dinara.

Planirana sredstva su manja za iznos od 18.257,39 mil. dinara iz sledećih razloga:

1. U novembru 2006. godine:

– izmirena je obaveza prema Republičkom fondu za penzijsko invalidsko osiguranje poljoprivrednika u iznosu od 4.725.094.800 dinara (4.391.352.045 dinara glavnica i 333.742.755 dinara kamate) koja dospeva za plaćanje u 2007. godini;

– izmiriće se obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 29.016.486.311 dinara (328,4 mil. evra od čega 144,6 mil.evra na ime glavnice i 183,9 mil. evra na ime kamate). Radi se o obavezama koje dospevaju 2007. godine (9.275.311.781 dinar), 2008. godine (9.708.165.427 dinara) i 2009. godine (10.033.009.103 dinara).

2. U decembru 2006. godine:

– izmiriće se obaveza prema Republičkom fondu za penzijsko invalidsko osiguranje zaposlenih u iznosu od dinara 4.256.981.481 (3.916.666.666 dinara glavnica i 340.314.815 dinara kamate) koja dospeva u 2007. godini;

– izmiriće se obaveza prema Republičkom fondu za penzijsko invalidsko osiguranje zaposlenih u iznosu od dinara 4.256.981.481 (3.916.666.666 dinara glavnica i 340.314.815 dinara kamate) koja dospeva u 2008. godini.

I STANjE DUGA U DOMAĆOJ VALUTI (DIREKTNO ZADUŽENjE) R. BR. NAZIV DUGA VALUTA UGOVOREN IZNOS U ORIGINALNOJ VALUTI EUR 31.10.2006 DINARI 31.10.2006 1 Dugoročne hartije od vrednosti( Obaveze prema NBS) RSD 19.701.120.000 246.510.511 19.701.120.000 2 Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija – poljoprivrednicima RSD 20.000.000.000 250.250.250 20.000.000.000 3 Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija – fond zaposlenih RSD 23.500.000.000 188.243.266 15.044.401.828 4 Pretvaranje kredita odobrenih od banaka nosilaca primarne poljoprivredne u javni dug Federacije RSD 1.547.351.481 4.148.840 331.575.317 5 Kratkoročne hartije od vrednosti RSD 4.997.190.000 62.527.402 4.997.190.000 UKUPNO STANjE DUGA U DOMAĆOJ VALUTI     751.680.270 60.074.287.145            

II STANjE DUGA U STRANOJ VALUTI 1. DIREKTNO ZADUŽENjE         R. BR. NAZIV DUGA VALUTA UGOVOREN IZNOS U ORIGINALNOJ VALUTI EUR 31.10.2006 DINARI 31.10.2006 6 Stara devizna štednja EUR 4.173.040.000 3.239.360.000 258.889.651.200 7 Zajam za privredni preporod EUR 56.000.000 34.124.593 2.727.237.433   UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG U STRANOJ VALUTI     3.273.484.593 261.616.888.633   IBRD A EUR 477.430.010 463.011.624 37.003.888.951   IBRD B EUR 907.264.031 890.116.740 71.138.129.890   IBRD C EUR 430.695.928 417.688.911 33.381.697.767 8 UKUPNO IBRD EUR 1.815.389.968 1.770.817.275 141.523.716.608   IDA – SAC- 3599 – YFKredit za strukturalno prilagođavanje SDR 55.500.000 64.673.889 5.168.737.200   IDA – SACII-4017-YFDrugi kredit za strukturno prilagođavanje SDR 30.100.000 35.075.388 2.803.225.040   IDA – PFSACI – 3643-YFKredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora SDR 68.100.000 79.356.610 6.342.180.240   IDA – PFSACII-3780-YFDrugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora SDR 58.700.000 68.402.834 5.466.754.480   IDA – SOSAC- 3750- YFProjekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora SDR 60.400.000 70.383.836 5.625.076.160   IDA – MOES – 3636-YFProjekat razvoja školstva SDR 8.000.000 8.428.906 673.638.140   IDA – TTFSE – 3651 – YFProjekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi SDR 4.650.000 3.716.865 297.051.879   IDA – SMEECA – 3693- YFProjekat omogućavanja finansiranja izvoza SDR 8.345.237 9.724.665 777.195.251   IDA – 3723-YFProjekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća SDR 8.400.000 7.262.493 580.418.442   IDA – LABORLIL-3753-YFProjekat promocije zapošljavanja SDR 2.000.000 1.811.990 144.814.240   IDA – HIP-3768-YFProjekat zdravstva SDR 14.700.000 7.283.400 582.089.344   IDA – 3908-YFProjekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji SDR 20.100.000 3.171.679 253.480.604   IDA – 3870-YFProjekat energetske efikasnosti u Srbiji SDR 14.100.000 3.557.855 284.343.761   IDA -4071-YFProjekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji SDR 16.600.000 298.994 23.895.606   IDA -4105-YFProjekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije SDR 16.600.000 601.541 48.075.132

R. BR. NAZIV DUGA VALUTA UGOVOREN IZNOS U ORIGINALNOJ VALUTI EUR 31.10.2006 DINARI 31.10.2006   IDA -4131-YFPrvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru SDR 38.000.000 44.281.221 3.538.955.200 9 UKUPNO IDA SDR 424.295.237 408.032.166 32.609.930.718   EIB – Obnova regionalnih bolnica EUR 50.000.000 40.495.637 3.236.411.274   EIB – Projekat obnove škola EUR 25.000.000 2.000.000 159.840.000 10 UKUPNO EIB* EUR 75.000.000 42.495.637 3.396.251.274 11 EU 55 – Makroekonomska pomoć EUR 49.500.000 49.500.000 3.956.040.000 12 Pariski klub* USD 2.051.506.312 1.608.903.508 128.583.568.370 13 Londonski klub USD 1.080.000.000 845.677.546 67.586.549.511 14 Vlada Republike Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije EUR 33.250.000 15.125.000 1.208.790.000 15 Vlada Švajcarske – Upis kapitala SRJ u EBRD EUR 16.232.688 12.986.151 1.037.853.162 16 CEB- rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini EUR 9.600.000 9.600.000 767.232.000 17 CEB-reprogramirani zajam EUR 27.738.795 13.285.519 1.061.778.649   UKUPNO OSTALI KREDITORI     2.555.077.724 204.201.811.692 UKUPNO ZADUŽENjE U STRANOJ VALUTI (direktne obaveze)     8.049.907.394 643.348.598.926             UKUPNO DIREKTNO ZADUŽENjE     8.801.587.664 703.422.886.071             2. INDIREKTNE OBAVEZE R. BR. NAZIV DUGA VALUTA UGOVOREN IZNOS U ORIGINALNOJ VALUTI EUR 31.10.2006 DINARI 31.10.2006   EBRD – EPS – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora EUR 100.000.000 24.654.757 1.970.408.196   EBRD – ŽELEZNICE SRBIJE – Sanacija koridora X EUR 57.000.000 43.342.237 3.463.911.562   EBRD – PUTEVI SRBIJE – Dogradnja koridora X EUR 76.000.000 66.961.048 5.351.526.979   EBRD – EPS – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II EUR 60.000.000 6.077.602 485.721.952   EBRD – NIŠ – Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda EUR 6.000.000 4.467.987 357.081.485   EBRD – NOVI SAD – unapređenje vodosnabdevanja i prerade otpadnih voda EUR 1.938.440 1.380.427 110.323.733   EBRD – KRAGUJEVAC – Unapređenje sistema vodosnabdevanja EUR 3.962.526 3.362.259 268.711.707   EBRD – Kontrola leta EUR 30.820.000 0 0   EBRD – SUBOTICA – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode EUR 9.000.000 0 0   EBRD – PUTEVI SRBIJE – Autoput Bg-NS i most kod Beške EUR 72.000.000 1.361.404 108.803.432 1 UKUPNO EBRD EUR 416.720.966 151.607.721 12.116.489.046

R. BR. NAZIV DUGA VALUTA UGOVOREN IZNOS U ORIGINALNOJ VALUTI EUR 31.10.2006 DINARI 31.10.2006   EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Obnova železničke infrastrukture EUR 70.000.000 70.000.000 5.594.400.000   EIB – PUTEVI SRBIJE – Rehailitacija postojećih puteva EUR 95.000.000 89.849.900 7.180.804.008   EIB – EPS – Rekonstrukcija energetskog sistema EUR 59.000.000 4.500.000 359.640.000   EIB – BEOGRAD – Obnova beogradskog jezgra EUR 90.000.000 10.664.211 852.283.743   EIB – PUTEVI SRBIJE – Hitna sanacija saobraćaja EUR 37.000.000 37.000.000 2.957.040.000   EIB – AERODROM „NIKOLA TESLA“ Hitna sanacija saobraćaja EUR 13.000.000 13.000.000 1.038.960.000   EIB – PUTEVI SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova EUR 49.103.579 29.948.273 2.393.465.981   EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova EUR 7.255.987 4.425.427 353.680.090   EIB – EPS – Uređaji za energetski sistem EUR 22.000.000 10.600.000 847.152.000   EIB – PUTEVI SRBIJE – Projekat evropskih puteva B EUR 120.000.000 18.800.000 1.502.496.000   EIB – NIŠ – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja EUR 10.000.000 0 0   EIB – NOVI SAD – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja EUR 15.000.000 0 0   EIB – Kontrola leta EUR 31.280.000 0 0 2 UKUPNO EIB   618.639.566 288.787.811 23.079.921.822   KfW 1 – EPS – Remont i poravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla EUR 51.129.188 39.767.146 3.178.190.310   KfW 2 – EPS – Nabavka opreme za Tamnavu EUR 16.000.000 0 0   KfW 3 – EPS – Rehabilitacija HE Bajina Bašta EUR 30.000.000 0 0 3 UKUPNO KfW   97.129.188 39.767.146 3.178.190.310   EU – EPS – Reprogram EIB kredita EUR 2.483.107 2.483.107 198.449.937   EU – ŽELEZNICE SRBIJE – Reprogram EIB kredita EUR 35.768.623 35.768.623 2.858.628.353   EU – PUTEVI SRBIJE – Reprogram EIB kredita EUR 185.544.881 185.544.881 14.828.746.891 4 UKUPNO EU 225 * EUR 223.796.611 223.796.611 17.885.825.181 5 Vlada Republike Poljske – EPS – Obnova elektroprivrede Srbije USD 50.000.000 38.495.233 3.076.539.019 6 IDA – 3909-YFProjekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji SDR 37.500.000 11.662.060 932.031.801 7 IDA -4090-YFProgram energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju SDR 13.900.000 0 0 UKUPNO POTENCIONALNE OBAVEZE   754.116.581 60.268.997.178 UKUPNO ZADUŽENjE U STRANOJ VALUTI (direktne + indirektne obaveze)   8.804.023.975 703.617.596.104             UKUPNO STANjE DUGA   9.555.704.245 763.691.883.249

Posle prevremenih isplata u novembru i decembru 2006. godine, uz redovne otplate i povlačenja sredstava kredita, projekcija ukupnog duga na dan 31. decembra 2006. godine iznosi 740.204.004.112 dinara (9.261.811.863 evra) od čega:

– Direktne obaveze 678.227.532.494. dinara (8.486.330.487 evra);

– Indirektne obaveze 61.976.471.618 dinara (775.481.377 evra).

I Obrazloženje za otplatu kamata

Za otplatu kamata Republika Srbija će u 2007. godini izdvojiti ukupno 18.590.119.824 dinara i to za:

Otplata kamata domaćih kredita

Za otplatu kamata po domaćim kreditima, Republika Srbija će u toku 2007. godine isplatiti ukupno 3.169.900.660 dinara od čega:

1. za otplatu kamata na domaće hartije od vrednosti, ukupan iznos od 3.156.892.800 dinara;

2. za otplatu kamata komercijalnim bankama, ukupan iznos od 13.007.860 dinara.

Otplata stranih kamata

Za otplatu kamata inostranim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2007. godine isplatiti ukupno 14.719.219.164 dinara od čega:

1. za otplatu kamata inostranim vladama, ukupan iznos od 8.610.932.350 dinara i to u celosti prema Pariskom klubu poverilaca;

2. za otplatu kamata multilateralnim institucijama, ukupan iznos od 2.483.708.257 dinara;

3. za otplatu kamata Londonskom klubu poverilaca, iznos od 2.859.897.126 dinara;

4. za otplatu kamata ostalim inokreditorima, ukupan iznos od 764.681.431 dinara

Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

Za otplatu kamata po osnovu aktiviranih garancija nisu planirana sredstva. Sredstva predviđena za otplatu kamata po osnovu aktiviranih garancija za zajmove Javnom preduzeću “Železnice Srbije” će biti uračunata u subvenciju Javnom preduzeću “Železnice Srbije”, tako da će oni iz tih sredstava sami otplaćivati dospele obaveze.

Prateći troškovi zaduživanja

Za potrebe servisiranja pratećih troškova zaduživanja projektovano je da će Republika Srbija u toku 2007. godine isplatiti ukupno 701.000.000 dinara.

II Obrazloženje za otplatu glavnica

Za otplatu glavnica Republika Srbija će u 2007. godini izdvojiti ukupno 41.604.130.522 dinara i to za:

Otplata glavnice domaćim kreditorima

Za otplatu glavnice domaćim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2007. godine isplatiti ukupno 37.666.133.869 dinara, od čega:

1. za otplatu glavnice na domaće hartije od vrednosti, ukupan iznos od 30.357.991.114 dinara po osnovu dospeća obveznica stare devizne štednje, obaveza prema Narodnoj banci Srbiji i isplate obaveza za materinski dodatak i dodatak na decu;

2. za otplatu glavnice Republičkom fondu PIO zaposlenih i PIO fondu poljoprivrednika, ukupan iznos od 4.451.182.870 dinara;

3. za otplatu glavnice komercijalnim bankama, ukupan iznos od 221.050.212 dinara;

4. za otplatu glavnice ostalim kreditorima, ukupan iznos od 2.635.909.673 dinara, po osnovu Zajma za privredni preporod Srbije.

Otplata glavnice stranim kreditorima

Za otplatu glavnice inostranim kreditorima Republika Srbija će u toku 2007. godine isplatiti ukupno 3.937.996.653 dinara, i to:

1. otplata glavnice stranim vladama, iznos od 1.396.140.223 dinara;

2. otplata glavnice multilateralnim institucijama, iznos od 1.373.176.528 dinara.

3. za Ministarstvo unutrašnjih poslova namenjena su sredstva u iznosu od 1.168.679.902 dinara po osnovu plaćanja obaveza inostranim dobavljačima za nabavku informatičke opreme.

Otplata glavnice po osnovu aktiviranih garancija

1. Za otplatu glavnice po osnovu aktiviranih garancija nisu planirana sredstva. Sredstva predviđena za otplatu kamata po osnovu aktiviranih garancija za zajmove Javnom preduzeću “Železnice Srbije” će biti uračunata u subvenciju Javnom preduzeću “Železnice Srbije”, tako da će oni iz tih sredstava sami otplaćivati dospele obaveze.

VI Osnovna sredstva planirana su u ukupnom iznosu od 22.283,0 mil. dinara i u struktukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 3,68%.

VII Korišćenje usluga i roba u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 7,22% i planirana su u ukupnom iznosu od 43.670,2 mil. dinara.

VIII Ostali rashodi u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 1,16% i odnose se na dotacije nevladinim organizacijama, novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela, poreza i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, sredstva za elementarne nepogode i naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnog organa. Sredstva za ove namene planirana su u ukupnom iznosu od 7.008,0 mil. dinara.

Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama u strukturi ukupnih rashoda budžeta učestvuju sa 0,51%, i odnose se na:

– u okviru razdela Ministarstva finansija za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za narodne poslanike u Narodnu skupštinu; za Savez rezervnih vojnih starešina; za finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina;

– u okviru razdela Ministarstva za dijasporu za Maticu Srba i iseljenika Srbije; za unapređivanje veza i saradnje sa dijasporom u susednim zemljama regiona i unapređivanje veza i saradnje sa dijasporom u svetu;

– u okviru razdela Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za SUBNOR Srbije; Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca; Društvo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine; Udruženje boraca rata od 1990. godine Srbije; Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije; Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije; Savez udruženja ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912-1920 i potomaka; Udruženje boraca otadžbinskih ratova Srbije; Savez udruženja ratnih vojnih invalida Jugoslavije; Radio “Veteran“; Udruženje porodica palih boraca ratova od 1990; Savez slepih Srbije; Savez gluvih i nagluvih Srbije; Savez društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima u Republici Srbiji; Savez distrofičara Srbije; Savez za cerebralnu i dečju paralizu; Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije; Savez civilnih invalida rata Srbije; Savez invalida rada Srbije; Gerontološko društvo; Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom; Društvo za pomoć osobama sa L. Down sindromom; Centar za samostalan život invalida Republike Srbije; Savez slepih i slabovidih Vojvodine; Savez gluvih i nagluvih Vojvodine; Savez distrofičara Vojvodine i dr;

– u okviru razdela Ministarstva prosvete i sporta za podršku omladinskim organizacijama; Stonoteniski savez Srbije; Kajakaški savez Srbije; Svestilski karate savez Srbije; Veteran – atletski klub; Hokej na ledu savez Srbije; Auto-moto savez Srbije; Teniski savez Srbije; Sportski savez Srbije; Karate savez Srbije; Sportski savez invalida Srbije; Auto-moto savez Srbije; Vaterpolo savez Srbije; Univerzitetski savez za fizičku kulturu; Odbojkaški savez Srbije; Atletski savez Srbije; Veslački savez Srbije; Plivački savez Srbije; Rukometni savez Srbije; Fudbalski savez Srbije; Džudo savez Srbije, Sankaški savez Srbije; Košarkaški savez Srbije; Gimnastički savez Srbije; Savez za ritmičku gimnastiku Srbije; Smučarski savez Srbije; Bob savez Srbije; Softball savez Srbije; Sportsko penjačka federacija Srbije; Savez za sinhrono i umetničko plivanje Srbije; Kyokushinkai savez Srbije; Savez paintball klubova Srbije; Jet ski savez Srbije; Ju jutsu savez Srbije; Skyball savez Srbije; Savez Srbije za skokove u vodu.

Sredstva planirana za tekuću i stalnu rezervu iznose 3.150,0 mil. dinara (u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 0,53%).

IX Sredstva za nabavku finansijske imovine u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 1,74%. Za ove namene planirana su sredstva u ukupnom iznosu 10.523,5 mil. dinara, i to za: otplatu opreme PTT (Mobtel) u iznosu od 4.194,0 mil. dinara; stambene kredite u iznosu od 3.100,0 mil. dinara; mikrokredite za nezaposlene u iznosu od 2.000,0 mil. dinara; studentske kredite u iznosu od 1.067,0 mil. dinara; učeničke kredite u iznosu od 11,0 mil. dinara i ostalo u iznosu od 151,5 mil. dinara.

X Uvođenje programskog budžeta

Vlada je odlučila da uvede programsku dimenziju u sistem budžetske klasifikacije. U tom smislu izvršene su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu, kojim su definisani: programski deo budžeta; strateške oblasti; glavni program; program; projekat i aktivnost. Takođe, navedenim zakonom je utvrđeno da se budžet sastoji, pored opšteg i posebnog dela i iz programskog dela budžeta.

Programski budžet sadrži zadatke i aktivnosti korisnika budžetskih sredstava koja se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje.

Utvrđeno je da programski deo budžeta sadrži:

1) Stateške oblasti – koje kao takve opredeli Narodna skupština ili Vlada, u okviru kojih korisnik budžetskih sredstava deluje, odnosno pruža uslugu, sredstvima raspoređenim u njegovom finansijskom planu;

2) Glavni program – opšti program koji je deo strateške oblasti i priprema se i sprovodi preko jednog ili više programa, a u nadležnosti je jednog ili više korisnika budžetskih sredstava;

3) Program – deo glavnog programa i u nadležnosti je samo jednog korisnika budžetskih sredstava sa jasno određenim ciljevima i pokazateljima uspešnosti, a koji doprinose ostvarenju glavnog programa;

4) Projekte – skup aktivnosti međusobno povezanih i organizovanih, tako da vode ostvarenje cilja i rezultata projekta, odnosno programa;

5) Aktivnosti – zadaci i usluge koje korisnici obavljaju, odnosno pružaju u okviru programa, odnosno projekta s precizno planiranim rashodima i izdacima, a završavaju se ostvarivanjem rezultata koji doprinose postizanju ciljeva programa, odnosno projekta čiji su sastavni deo.

Uvođenje programskog dela budžeta predstavlja samo jednu fazu šireg procesa reformi upravljanja javnim finansijama. Izražena je jasna namera da se način iskazivanja budžeta, koji se trenutno bazira na inputima, promeni tako da ima širi fokus koji obuhvata i kratkoročne i dugoročne rezultate.

Unapređenje veza između budžeta i strategija, uz obraćanje pažnje na kratkoročne i dugoročne ciljeve, osnovni je preduslov za uspešnu implementaciju programskog budžeta.

Postoje i neposredni razlozi zbog kojih je važno što pre uvesti programski budžet. Vlada je započela ključne strateške procese, i to:

Nacionalna strategija za pristupanje EU;

Strategija za smanjenje siromaštva (SSS);

Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006. – 2012.;

Strategija održivog razvoja Srbije;

Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja;

Nacionalni investicioni plan;

sektorske razvojne strategije.

Činjenica je, da se mnogi aspekti navedenih strategija već sprovode u okviru redovnih aktivnosti ministarstava. Međutim, strateško planiranje, mehanizmi za pripremu budžeta i pravila za izvršenje budžeta trenutno pružaju nedovoljno informacija o tome da li se navedeni procesi uspešno sprovode u praksi.

Potreba za uvođenjem programskog budžeta u Republici Srbiji proističe iz potreba Vlade koje se odnose na planiranje strateških politika, njihovo povezivanje sa potrebnim sredstvima, efikasnu implementaciju i mogućnost kontrole i praćenja. U određenom smislu, ova potreba proističe i iz svesti da postojeći mehanizmi strateškog planiranja i pripreme budžeta nisu dovoljno efikasni za potrebe sprovođenja strategija.

Ministarstvo finansija vršilo je raspored sredstava resornim ministarstvima, bez jasnog uvida u to koji se ciljevi ostvaruju korišćenjem tih sredstava, odnosno kojem segmentu ekonomske politike doprinose.

Programski budžet pruža mogućnosti za otklanjanje ovih nedostataka. Uvođenje programske dimenzije u klasifikacionu strukturu, međutim, samo je jedan od koraka (istina, ključni korak) u promeni težišta (fokusa) budžetskih procesa i planiranja, sa inputa (angažovanih resursa) na kratkoročne i dugoročne rezultate. U tom smislu, programski budžet sam po sebi je samo jedna faza u prelasku na sveobuhvatniji sistem upravljanja javnim finansijama – sistem praćenja rezultata.

Programski budžet se mora razvijati kao deo šireg strateškog pristupa u planiranju budžeta.

Potrebno je utvrditi strateške prioritete Vlade i stvoriti mehanizme za raspored sredstava po i u okviru strateških prioriteta.

Iskazivanje budžeta po programskoj klasifikaciji omogućuje raspored sredstava na nedvosmislen, transparentan i odgovoran način na ključne strateške ciljeve i oblasti.

Vlada je počela da primenjuje i mehanizam – Godišnje operativne planove (GOP metodologija strateškog planiranja) koji se može prilagoditi potrebama definisanja i utvrđivanja programa. GOP metodologija nalaže identifikaciju ključnih strateških oblasti u svakom od korisnika budžetskih sredstava koji izdatke iskazuju po programskoj metodologiji. Takođe nalaže im se i da utvrde način na koji će se sredstva raspoređivati po aktivnostima da bi se omogućilo sprovođenje konkretnih strategija.

GOP je dokument koji ima za rezultat proces ciljnog, operativnog planiranja, koji sprovode korisnici budžetskih sredstava u jednogodišnjim ciklusima.

GOP metodologija obezbeđuje način pomoću kojeg se proces sektorske analize može razviti i institucionalizovati kao jedna od komponenti budžetske procedure. Ovo predstavlja priliku za razvoj šire osnove za budžetski proces koja je neophodna za uspešno uvođenje programskog budžeta.

GOP smernice treba prerastu u konkretne smernice za strateško planiranje, posle kojih sledi obuka i definisanje priručnika o procedurama.

Radi lakšeg upravljanja i omogućavanja utvrđivanja odgovornosti za sprovođenje programskog budžeta, programi treba da su definisani u celosti i isključivo u okviru korisnika budžetskih sredstava.

Korisnici budžetskih sredstava treba da definišu svoje aktivnosti na takav način da ciljevi i zadaci svakog programa jasno odražavaju vezu sa programom. Na ovaj način se uspešno definiše strateška oblast od značaja za korisnika budžetskih sredstava.

U slučaju korisnika budžetskih sredstava koji imaju veliki broj raznorodnih aktivnosti koje je teško opredeliti u odgovarajuće oblasti, programi se definišu u celosti i isključivo na nivou oblasti.

Ukoliko se programi ne mogu definisati u okviru postojeće klasifikacione strukture, to može da znači da su takva aktivnost, odnosno program loše definisani.

Pet direktnih korisnika budžetskih sredstava je izabrano i obavešteno da predlog finansijskog plana za 2007. godinu i naredne dve fiskalne godine pripremaju po programima, i to su:

1. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

2. Ministarstvo privrede;

3. Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

4. Ministarstvo zdravlja;

5. Ministarstvo vera.

III OBRAZLOŽENjE STRUKTURE PRIHODA REPUBLIČKOG BUDžETA

Primanja budžeta Republike Srbije za 2007. godinu planirana su u iznosu od 574,8 mlrd. dinara, od čega poreski prihodi iznose 501,7 mlrd. dinara ili 87,3% dok neporeski prihodi iznose 73,1 mlrd. dinara ili 12,7%. Plan prihoda sačinjen je na bazi sledećih pretpostavki:

– dalji nastavak pozitivnog trenda iz 2006. godine u kretanju svih makroekonomskih varijabli i u 2007. godini;

– ostvarenih primanja budžeta Republike za deset meseci 2006. godine i procene prihoda do kraja 2006. godine;

– zadržavanja stabilnosti i očekivane bolje naplate budžetskih prihoda u narednoj, u odnosu na ovu godinu;

– izmene u strukturi budžetskih prihoda kao posledica usvojenih i predloženih zakonskih rešenja.

U periodu januar – oktobar 2006. godine ostvareni su znatno veći privatizacioni prihodi od planiranih, uz istovremeni suficit republičkog budžeta od 32 mlrd. dinara. U ovom periodu ostvareni su budžetski prihodi od 410 mlrd. dinara, dok su rashodi istovremeno iznosili 373,7 mlrd. dinara. Suficit budžeta Republike, za deset meseci tekuće godine, iznosi 36,3 mlrd. dinara.

Iznos i struktura ostvarenih prihoda, u periodu januar – oktobar dati su u sledećoj tabeli:

Tabela: Ostvarenje primanja budžeta januar – oktobar 2006. godine

– u mil. dinara –

VRSTA PRIHODA Ostvarenje januar – oktobar 2006 Procena ostvarenja za 2006 % ostvarenja Iznos Struktura Ukupno 409,986.0 100.0 509,579.8 80.5 1. Poreski prihodi 355,839.6 86.8 445,163.0 79.9 1.1 Porez na dohodak građana 50,718.2 12.4 63,195.3 80.3 1.2 Porez na dobit preduzeća 14,295.7 3.5 17,501.2 81.7 1.3 Porez na dodatu vrednost/ Porez na promet 184,803.1 45.1 229,788.3 80.4 1.4 Akcize 66,083.2 16.1 84,278.8 78.4 1.5 Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije – carine 36,320.2 8.9 45,705.5 79.5 1.6 Ostali poreski prihodi 3,619.2 0.9 4,693.9 77.1 2. Neporeski prihodi 54,146.4 13.2 64,416.8 84.1

Poreska politika ima kontinuirani zadatak preispitivanje, odnosno smanjenje ukupnih poreskih opterećenja. U tom smislu, izvršene su izmene poreskih propisa u 2006. godini, sa akcentom na donošenju mera koje su u funkciji privrednog rasta zemlje, povećanja investicija, smanjenja nezaposlenosti, odnosno obezbeđenja pravednije raspodele poreskog tereta u zemlji.

Projekcija primanja budžeta za 2007. godinu bazirana je na osnovu projekcija kretanja osnovnih makroekonomskih indikatora. Osnovni makroekonomski pokazatelji koji su korišćeni prilikom projekcije prihoda su: očekivana kretanja BDP-a, inflacije, deviznog kursa, spoljnotrgovinske razmene, kao i kretanja na tržištu rada u pogledu zaposlenosti i visine zarada.

U skladu sa iznetim pretpostavkama planiran je sledeći nivo i struktura primanja budžeta Republike:

Tabela: Nivo i struktura primanja budžeta

– u mil. dinara –

  2006 2007   Rebalans Struktura Procena Struktura Predlog Struktura Indeks nominalnog rasta/pada 1 2 3 4 5 6 7 = 5 / 3 1. PORESKI PRIHODI 454,361.7 87.2 445,163.0 87.4 501,693.6 87.3 112.7 1.1 Porez na dohodak građana 63,205.0 12.1 63,195.3 12.4 57,403.3 10.0 90.8 1.2 Porez na dobit preduzeća 17,863.1 3.4 17,501.2 3.4 22,832.1 4.0 130.5 1.3 Porez na dodatu vrednost 233,282.9 44.8 229,788.3 45.1 266,434.6 46.3 115.9 1.3 Akcize 89,056.9 17.1 84,278.8 16.5 96,895.7 16.9 115.0 1.5 Carine 45,864.4 8.8 45,705.5 9.0 52,500.6 9.1 114.9 1.6 Ostali poreski prihodi 5,089.4 1.0 4,693.9 0.9 5,627.3 1.0 119.9 2. NEPORESKI PRIHODI 66,907.3 12.8 64,416.8 12.6 73,149.6 12.7 113.5 UKUPNO: 521,269.0 100.0 509,579.8 100.0 574,843.2 100.0 112.8

Grafikon u mil. dinara

[pic]

Grafikon

[pic]

U strukturi primanja budžeta dominantnu ulogu imaju prihodi po osnovu poreza na dodatu vrednost koji iznose 266,5 mlrd. dinara i čine 46,3% ukupnih primanja. U odnosu na 2006. godinu prihodi po osnovu PDV-a su nominalno veći za 15,9%. Prihodi od PDV-a su projektovani u skladu sa očekivano visokim rastom BDP-a, inflacijom, kretanjem uvoza i izvoza i deviznog kursa. Pri tome, projekcija je uvažavala karakteristike prihoda od PDV-a kao i poseban uticaj datih makroekonomskih varijabli na njih. Tako, rast prihoda od domaćeg PDV-a je u direktnoj korelaciji sa kretanjem BDP-a, dok je PDV iz uvoza proporcionalan kretanju uvoza. Sa druge strane, struktura uvoza je značajna sa stanovišta kretanja povraćaja PDV-a, koji su direktno povezani sa uvozom kapitalne opreme i repromaterijala. Takođe, očekivani nastavak ostvarivanja visokih stopa rasta izvoza ima veliki uticaj na kretanje povraćaja po osnovu PDV. Projektovano stabilno kretanje deviznog kursa, uprkos fluktuirajućem režimu deviznog kursa, znači i veću predvidljivost kretanja prihoda od PDV-a iz uvoza. Na bazi iskustava drugih zemalja, uočena je tendencija smanjivanja učešća prihoda od PDV-a u BDP-u u godinama nakon uvođenja ovog poreskog oblika. Efikasnim merama Poreske uprave nastojaće se da se poreska utaja smanji, a prihodi od PDV-a zadrže na očekivanom učešću u BDP-u. U tom pravcu su u 2006. godini izvršene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje su u direktnoj funkciji unapređenja i povećanja naplate javnih prihoda, smanjivanjem poreske evazije i sive ekonomije.

Prihodi po osnovu akciza su drugi po značaju u ukupnim primanjima budžeta sa iznosom od 96,9 mlrd. dinara, što čini 16,9% ukupnih primanja. U odnosu na procenu ostvarenja u 2006. godini ovo je nominalno povećanje od 15%. Na kretanje akciza od značaja su uticaji koji se tiču potrošnje osnovnih akciznih proizvoda i kretanja njihovih cena (za akcize koje se obračunavaju po principu ad valorem), odnosno njihovo smanjenje ili povećanje u skladu sa tržišnim uslovima i merama države. Izmenama Zakona o akcizama sa primenom u 2007. godini, predloženo je da se ukine akciza na osvežavajuća bezalkoholna pića i voćne sokove iz uvoza i smanji stopa akcize na kafu sa 40% na 30%, kao i akcize na cigarete.

Planirani prihodi od poreza na dohodak iznose 57,4 mlrd. dinara, odnosno 10% ukupnih primanja budžeta. Nominalno, prihodi od ovog poreskog oblika su manji za 9,2% u odnosu na ostvarenje u 2006. godini. Uprkos očekivanom rastu zaposlenosti i zarada, prihodi po osnovu poreza na dohodak, su neznatno manji u odnosu na prethodnu godinu zbog izmena zakona o porezu na dohodak građana u 2006. godini. Naime, od 1. januara 2007. godine smanjiće se zahvatanja po osnovu direktnih poreza, odnosno smanjiće se poresko opterećenje zarada sa 14% na 12%, uz uvođenje neoporezivog cenzusa od 5.000 dinara, radi pospešivanja privrednog razvoja u Republici i ostvarenja većeg zapošljavanja radnika. Propisana su oslobođenja od plaćanja poreza na zarade na period od dve, odnosno tri godine uz ispunjavanje utvrđenih uslova, za određena kategorije lica kako bi se problem nezaposlenosti što brže rešio (lica koja prvi put traže posao – pripravnici do 30 godina, nezaposlena lica do 30 godina, kao i lica starija od 45 godina). Istovremeno, pod istovetnim uslovima su za ove kategorije nezaposlenih, propisana i oslobođenja od plaćanja doprinosa. Pri tome, realno je očekivati da će smanjenjem poreskog opterećenja obveznika doći do povećanja poreskog obuhvata i time do ublažavanja negativnih efekata po osnovu smanjenja poreske stope i drugih oslobađanja.

Projektovani prihodi od carina u 2007. godini iznose 52,5 mlrd. dinara ili 9,1% ukupnih prihoda budžeta. U odnosu na 2006. godinu projektuje se nominalno povećanje od 14,9%. Prihodi od carina planirani su na bazi očekivanog kratanja uvoza, BDP-a, deviznog kursa kao i efekata liberalizacije spoljne trgovine sa EU i zemljama iz okruženja po osnovu stvaranja zone slobodne trgovine u okviru CEFTA-e. U pogledu carinskih propisa, donošenje Zakona o carinskoj tarifi neće bitno uticati na ostvarenje prihoda u budžetu.

Prihodi od poreza na dobit preduzeća postaju sve značajniji prihod budžeta Republike. U 2007. godini prihodi od ovog poreskog oblika planirani su u iznosu od 22,8 mlrd. dinara, odnosno 4% ukupnih primanja budžeta. U odnosu na prethodnu godinu prihodi od poreza na dobit preduzeća su nominalno veći za 30,5%. Prihodi od poreza na dobit su projektovani na bazi pretpostavke o nastavku rasta dobiti preduzeća tj. trenda koji je prisutan od početka 2006. godine. Tome je najviše doprinelo dobro poslovanje privrede, što je posledica poboljšanja uslova za poslovanje i preduzetih strukturnih reformi i izvršenih privatizacija u poslednjih nekoliko godina. Porez na dobit sa stopom od 10% je među najnižim u okruženju. Uprkos tome, predloženim izmenama Zakona o porezu na dobit preduzeća u 2006. godini, planiraju se novi poreski podsticaji među kojima je značajno umanjenje stope poreza na dobit za korisnike slobodnih zona za 50% od zakonom propisane stope. Na ovaj način se podstiču ciljevi osnivanja i jačanja slobodnih zona (povećanje proizvodnje, izvoza i deviznog priliva, otvaranje novih radnih mesta, povećanje direktnih stranih investicija, transfer novih tehnologija, razvoj servisa i logistike i dr.), uključujući i indirektni efekat na okruženje preko saradnje privrednih društava, korisnika slobodnih zona sa ostalim društvima. Predložene su poreske pogodnosti priznavanjem određenih rashoda, odnosno troškova u poreskom bilansu, kao i pogodnosti kod oporezivanja kapitalnog dobitka.

Planirani neporeski prihodi u 2007. godini iznose 73,1 mlrd. dinara, što čini 12,7% ukupnih primanja budžeta Republike. U odnosu na ostvarenje u 2006. godini projektovani neporeski prihodi beleže nominalni rast od 13,5%. U strukturi neporeskih prihoda dominantno učešće imaju republičke administrativne takse, republičke sudske takse, konzularne takse, prihodi od igara na sreću i prihodi po osnovu novčanih kazni po raznim osnovama. Prilikom projekcije neporeskih prihoda pošlo se od kretanja istorijskih vrednosti ovih budžetskih primanja, pri čemu su se uzele u obzir očekivana redovna godišnja povećanja republičkih administrativnih taksi i novčanih kazni. Pored toga, u 2007. godini očekuje se značajan priliv sredstava po osnovu prodaje licence za trećeg mobilnog opretarera u dinarskoj protivvrednosti od oko 320 mil. eura.

U 2007. godini očekuju se privatizacioni prihodi u iznosu od 43.687,5 mil. dinara i to od privatizacije RTB Bor, DDOR Novi Sad, ostalih državnih banaka i preduzeća u društvenoj svojini.

Po osnovu prodaje kapitala u postupku privatizacije u periodu od 2001. do 2006. godine na posebnom računu prikupljeno je 35 mil. eura i 13 mil. dolara. U skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03 i 45/05) sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije, u visini od 5% izdvajaju se za isplatu naknade licima čija je imovina nacionalizovana. Isplata ovih budžetskih sredstava vršiće se prema kriterijumima i postupku koji će se urediti posebnim zakonom.

Ostavite komentar