Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

Projekcije Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje

za 2017. i 2018. godinu

Prihodi i primanja

Iznos u hiljadama dinara

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A 2017. godina 2018. godina 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 34.873.766 36.673.523 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 19.089.080 20.077.734 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 19.089.080 20.077.734 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 8.971.868 9.436.535 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 9.162.758 9.637.312 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 954.454 1.003.887 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 1.000.000 1.000.000 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 14.500.000 15.300.000 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 4.300.000 3.500.000 7331212*** Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 600.000 650.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 8.600.000 10.150.000 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 1.000.000 1.000.000 740000 DRUGI PRIHODI 155.850 161.928 741000 PRIHODI OD IMOVINE 10.405 10.810 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.174 1.220 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.174 1.220 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 144.271 149.898 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike 79 82 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 144.192 149.816 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 11.429 11.875 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.039 1.080 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 10.390 10.795 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 117.407 121.986 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 117.407 121.986 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 117.407 121.986 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 117.407 121.986 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 6.234 6.477 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 6.234 6.477 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 520 540 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 520 540 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 520 540 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 5.715 5.937 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 5.715 5.937 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 5.715 5.937 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 20.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 20.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 20.000 20.000 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija 19.000 19.000 921165 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 19.000 19.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 900 900 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 900 900 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 100 100 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100 100   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 34.900.000 36.700.000

Iznos u hiljadama dinara

– NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA 1.300.000 1.300.000 – UKUPNA SREDSTVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA FINANSIRANjE RASHODA I IZDATAKA 36.200.000 38.000.000

2. Rashodi i izdaci

Iznos u hiljadama dinara

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I 2017. godina 2018. godina 1 2 3 4   R A S H O D I I I Z D A C I (IZ DOMAĆIH IZVORA)     400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 33.821.040 35.621.040 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.949.352 2.025.377 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.472.839 1.530.279 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 259.913 270.050 413000 NAKNADE U NATURI 20.780 21.590 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 131.174 136.290 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 49.436 51.364 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 15.211 15.804 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.409.202 1.464.161 421000 STALNI TROŠKOVI 830.161 862.537 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 27.534 28.607 423000 USLUGE PO UGOVORU 237.832 247.108 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.390 2.483 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 200.589 208.412 426000 MATERIJAL 110.696 115.013 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 700 700 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200 200 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.500 6.500 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 6.500 6.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 29.855.264 31.500.879 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 28.355.264 30.800.879 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 20.691.664 23.137.279   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 13.180.590 14.738.447   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 2.131.241 2.383.140   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 4.680.454 5.233.652   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 699.379 782.040 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 3.060.000 3.060.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 1.949.220 1.949.220   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 315.180 315.180   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 795.600 795.600 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 100.000 50.000   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 30.000 15.000   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 65.000 32.500   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 5.000 2.500 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 36.800 36.800 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 50.800 50.800 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 16.000 16.000 7 *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 2.800.000 2.800.000 8 **PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 600.000 650.000 9 ***PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 1.000.000 1.000.000 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 1.500.000 700.000 *POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 1.500.000 700.000 480000 OSTALI RASHODI 600.023 623.423 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 42.000 42.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 140.000 140.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 395.500 395.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 578.960 578.960 510000 OSNOVNA SREDSTVA 578.960 578.960 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 102.000 102.000 512000 MAŠINE I OPREMA 78.960 78.960 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 398.000 398.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 800.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 800.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 800.000 800.000   RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA 35.200.000 37.000.000   RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA 1.000.000 1.000.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI 36.200.000 38.000.000

Ostavite komentar