Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG

PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2017. I 2018. GODINU

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2017. godinu:

– primenjeni su parametri iz smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 3,9%;

realni rast BDP 2,2%;

BDP 4.377,2 milijardi dinara;

ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 598,7 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu;

– da se u 2017. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2016. godine i jedanaest meseci 2017. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2017. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2016. godine i jedanaest meseci 2017. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2017. godinu planirani su u iznosu od 598,70 milijardi dinara.

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2018. godinu:

– takođe su primenjeni parametri smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 3,9%;

realni rast BDP 3,5%;

BDP 4.711,6 milijardi dinara;

ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 614,8 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je projekcija finansijskog plana Fonda za 2017. godinu;

– da se u 2018. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2018. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2017. godine i jedanaest meseci 2018. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2018. godinu planirani su u iznosu od 614,80 milijardi dinara.

Isplata penzija u 2017. i 2018. godini vršiće se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014).

Projekcije ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka Fonda za 2017. i 2018. godinu:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA PROJEKCIJA PLANA 2017 2018 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 598.639.900 614.739.900 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 372.232.189 390.061.998 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 177.861.096 186.512.694 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 160.491.093 167.149.304 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 30.030.000 32.300.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 3.850.000 4.100.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 216.540.000 214.540.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 216.540.000 214.540.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 216.540.000 214.540.000   Transferi Ministarstva finansija 193.925.000 192.820.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 22.615.000 21.720.000 740000 DRUGI PRIHODI 400.677 421.811 741000 PRIHODI OD IMOVINE 20.000 20.000 741100 Kamate 18.000 18.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 18.000 18.000 741200 Dividende 2.000 2.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000 2.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 15.000 15.600 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 15.000 15.600 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 2.000 2.000 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000 2.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 363.677 384.211 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 363.677 384.211 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500.000 500.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500.000 500.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 500.000 500.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.967.034 9.216.091 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.967.034 9.216.091 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 4.983.048 5.177.387 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.961.956 1.977.079 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 138.447 143.846 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 7.793 8.096 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 621.075 645.297 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.254.715 1.264.386 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 20.100 20.100 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 20.100 20.100 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 20.000 20.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 20.000 20.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 100 100 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100 100 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 40.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 40.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 40.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 40.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 598.700.000 614.800.000

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija IZDACI PROJEKCIJA PLANA 2017 2018 1 2 3 4 400000 TEKUĆI RASHODI 598.200.000 614.300.000 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.397.500 3.254.500 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.620.000 2.500.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 469.000 447.500 413000 Naknade u naturi 18.500 19.000 414000 Socijalna davanja zaposlenima 130.000 124.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 118.000 123.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 42.000 41.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.373.647 2.466.747 421000 Stalni troškovi 634.400 660.000 422000 Troškovi putovanja 57.200 59.500 423000 Usluge po ugovoru 1.245.147 1.292.747 424000 Specijalizovane usluge 38.900 40.500 425000 Tekuće popravke i održavanje 205.000 213.000 426000 Materijal 193.000 201.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 40.000 40.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 40.000 40.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 7.000 7.000 465000 Ostale dotacije i transferi 7.000 7.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 590.644.853 606.794.753 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 590.644.853 606.794.753 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 537.046.443 551.671.968 471121-3 Osnovne penzije 515.818.743 530.444.268 471124 Nega i pomoć penzionera 13.982.000 13.982.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.121.200 1.121.200 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 100.000 100.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.202.500 1.202.500 471135 Naknade za telesno oštećenje 163.400 163.400 471136 Naknade za invalide III kategorije 260.000 260.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 580.000 580.000 471193 Pogrebni troškovi 2.818.600 2.818.600 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 1.000.000 1.000.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 375.232 393.062 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 3.000 3.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 372.232 390.062 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 53.223.178 54.729.723 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 50.823.178 52.329.723 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 40.000 40.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 70.000 70.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.290.000 2.290.000 480000 OSTALI RASHODI 1.737.000 1.737.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 415.000 415.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.320.000 1.320.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 500.000 500.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 500.000 500.000 511000 Zgrade i građevinski objekti 200.000 200.000 512000 Mašine i oprema 231.360 231.360 513000 Ostale nekretnine i oprema 2.400 2.400 515000 Nematerijalna imovina 66.240 66.240   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 598.700.000 614.800.000

Ostavite komentar