Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje

vojnih osiguranika za 2016. godinu

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena:

od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika;

iz budzeta;

iz prihoda ostvarenih po osnovu ulaganja sredstava Fonda;

po osnovu naknade štete;

iz drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom.

Pravni osnov za planiranje prihoda iz budzeta Republike Srbije

Članom 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11), utvrđeno je da će Fond nastaviti sa primenom vojnih propisa kojima se korisnicima vojnih penzija bez stana utvrđuje pravo na naknadu dela troškova za stanovanje, a sredstva za izmirenje obaveza po tom osnovu obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva odbrane, po kontu ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, koja će Ministarstvo odbrane transferisati Fondu. Pravni osnov je na snazi.

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka

Članom 21. Uredbe utvrđeno je da se sredstva Fonda koriste za:

ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja;

rad organa Fonda;

unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje medicinskom opremom;

druge obaveze određene Zakonom o Vojsci Jugoslavije (čl. 216. do 239), Uredbom, Statutom Fonda i drugim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i za ostvarivanje drugih prava, u skladu sa navedenim zakonom.

Planirani prihodi i primanja

Finansijskim planom Fonda za finansiranje zdravstvene zaštite, prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i materijalnog obezbeđenja korisnika prava u 2016. godini, planirani su prihodi i primanja u iznosu od 5.539.175.000 dinara.

Navedeni iznos sredstava obezbediće se iz prihoda i primanja koja čine sredstva Fonda u skladu sa odredbom člana 20. Uredbe i to iz sledećih izvora:

1) Neraspoređenog viška prihoda Fonda iz ranijih godina (konto ekonomske klasifikacije 321311) u iznosu od 1.000.000.000 dinara.

Ostvareni suficit u poslovanju Fonda za 2015. godinu u iznosu od 1.000.000.000 dinara (procena), kome je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, a koji će Fond preneti kao neutrošena sredstva u 2016. godinu, raspoređen za plaćanje obaveza Fonda u 2016. godini.

2) Tekućih prihoda Fonda u ukupnom iznosu od 4.539.175.000 dinara. Izvori ovih sredstava su:

prihod Fonda od doprinosa na bruto plate i ostala lična primanja profesionalnih vojnih lica koja služe za utvrđivanje penzijskog osnova (konto ekonomske klasifikacije 721122 i 721226), a na osnovu člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04….52/11), u iznosu od 1.700.000.000 dinara;

prihod od kamata na sredstva Fonda od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 741166) u iznosu od 4.000.000 dinara;

prihod od taksi u korist Fonda od otkupa tenderske dokumetacije i slično (konto ekonomske klasifikacije 742266)u iznosu od 500.000 dinara;

prihod Fonda od izdavanja elektronskih zdravstvenih knjižica (konto ekonomske klasifikacije 742366) u iznosu od 1.500.000 dinara;

prihod Fonda od učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja (konto ekonomske klasifikacije 742361) u iznosu od 16.956.000 dinara;

prihod Fonda od penala po osnovu primene kaznenih odredbi iz ugovora za neizvršenje preuzetih obaveza (konto ekonomske klasifikacije 743461) u iznosu od 30.000.000 dinara;

prihod Fonda od zakupnina za stanove date u zakup na određeno i neodređeno vreme (konto ekonomske klasifikacije 745122) u iznosu od 4.600.000 dinara;

mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda od prihoda koje će Fond ostvariti po osnovu drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Uredbe i od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 745167) u iznosu od 25.000.000 dinara;

tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda (konto ekonomske klasifikacije 733169) u iznosu od 439.175.000 dinara. Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojnih penzija bez stana („Službeni vojni list“, br. 32/10 i 4/14). Sredstva su obezbeđena Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, u okviru razdela Ministarstva odbrane Republike Srbije, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (podatak je usaglašen sa Sektorom za budzet i finansije Ministarstva odbrane);

memorandumske stavke za refundaciju rashoda (konto ekonomske klasifikacije 771111) u iznosu od 4.444.000 dinara. Radi se o povratu sredstava od naknade dela troškova za stanovanje iz kojih se korisnicima vojne penzije bez stana odobrava stambeni zajam u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja. Rashod se evidentira na subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 47119902- Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana. Ova sredstva obezbeđuje Ministarstvo odbrane u skladu sa odredbom člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11). Upotreba ovih sredstava propisana je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 34/10 i 04/14);

prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje na neto vojne penzije (konto ekonomske klasifikacije 781318) u iznosu od 2.290.000.000 dinara (podatak je usaglašen sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje).

3) Primanja od prodaje nefinansijske imovine – stanova u vlasništvu Fonda (konto ekonomske klasifikacije 811124) u iznosu od 23.000.000 dinara.

Primanja Fonda (izvor finansiranja 09) koja se ostvaruju od prodaje stanova u vlasništvu Fonda i otplate anuiteta za date stambene zajmove korisnicima vojne penzije bez stana, koristiće se za:

odobravanje stambenog zajma korisnicima vojne penzije bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja.

Planirani rashodi i izdaci

Finansijskim planom Fonda za finansiranje zdravstvene zaštite, prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i materijalnog obezbeđenja korisnika prava u 2016. godini, planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 5.539.175.000 dinara.

Planirani prihodi i primanja Fonda za 2016. godinu raspoređeni su za finansiranje rashoda i izdataka u skladu sa odredbom člana 21. Uredbe, prema sledećem:

1) Za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode u iznosu od 400.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 416112 – Nagrade za posebne rezultate rada.

2) Za stalne troškove u iznosu od 11.150.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 421111, 421121, 421211, 421225, 421311, 421414, 421419, 421421, 421422, 421512 i 421919, a odnose se na troškove platnog prometa; bankarske usluge; usluge električne energije, centralnog grejanja, vodovoda i kanalizacije za stanove u vlasništvu Fonda koji nisu dati u zakup; usluge mobilnog telefona i interneta za paket kupljen od strane Fonda; usluge kablovske televizije, osiguranja vozila, pošte i ostale nepomenute troškove.

3) Za troškove putovanja u iznosu od 1.290.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 422111, 422121, 422131, 422211, 422231, 422192 i 422199, a odnose se na troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenom putu u zemlji.

Pravni osnov: Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, br. 18/13).

4) Za usluge po ugovoru u iznosu od 188.950.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 423211, 423212, 423311, 423321, 423391, 423413, 423432, 423591, 423599, 423711, 423712 i 423911, a odnose se na usluge izrade i održavanje softvera, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacije za seminare, izdatke za stručne ispite, usluge štampanja publikacija (obrazaca zdravstvenih knjižica, elektronskih zdravstvenih kartica, kartona-dosijea zdravstvenog osiguranja i dr.), objavljivanje tendera i informativnih oglasa, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, usluge zaposlenih u Stručnoj službi Fonda iz reda zaposlenih u Ministarstvu odbrane za potrebe Fonda, u skladu sa članom 18. Uredbe, i lica angažovanih po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za izvršavanje poslova iz nadležnosti Fonda, komunalne usluge za poslovnu zgradu Fonda u ul. Krunska br. 13, u Beogradu, reprezentaciju i poklone i ostale stručne i opšte usluge.

Pravni osnov: Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 119/13), Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju i naknadu za decu i porodicu u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, broj 12050-1 od 10.12.2013. godine, i Odluka Upravnog odbora Fonda o visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda i komisija Fonda, broj 30145-6 od 15.04.2011. godine, broj 53497-8 od 27.07.2011. godine i broj 62960-6 od 29.09.2011. godine.

5) Za specijalizovane usluge u iznosu od 1.500.000 dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije: 424911, a odnosi se na usluge obuke zaposlenih za korišćenje i montažu opreme, procenu rizika sa izradom dokumenata i obukom zaposlenih u Stručnoj službi Fonda za bezbedan i zdrav rad i ostale specijalizovane usluge.

6) Za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 6.350.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 425119, 425212, 425219, 425222, 425224, 425226, 425227 i 425229, a odnose se na usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje stanova u vlasništvu Fonda, poslovne zgrade u Krunskoj br. 13, u Beogradu i poslovnih prostora u kojima su smešteni i delatnost obavljaju odseci i grupe Fonda za rad sa vojnim osiguranicima u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Valjevu i Užicu. Takođe, sredstva su namenjena i za popravke i održavanje dva putnička automobila, računarske, birotehničke i druge opreme na korišćenju u Fondu.

7) Za materijal u iznosu od 19.180.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 426111, 426191, 426311, 426411, 426819, 426822, 426911, 426912, 426913 i 426919, a odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, benzina, hemijskih sredstava za čišćenje poslovne zgrade, vode za piće, potrošnog materijala za održavanje higijene zaposlenih i poslovne zgrade, rezervnih delova, alata, inventara i materijala za posebne namene u funkciji održavanja funkcionalnosti poslovne zgrade u kojoj zaposleni obavljaju poslove iz nadležnosti Fonda.

8) Za prateće troškove zaduživanja u iznosu od 500.000 dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije: 444211, a odnosi se na kazne za kašnjenje kod plaćanja obaveza Fonda prema dobavljačima za isporučena dobra, izvršene usluge i izvedene radove, po isteku ugovorenog roka.

9) Za prava iz socijalnog osiguranja u iznosu od 4.485.060.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 471112, 471114, 471191, 471192, 471193, 47119301, 471199, 47119901, 47119902, 471211, 471213, 47121301, 471216, 47121601, 471217, 471221, 471223, 47122301, 471224, 471229, 471292 i 471299, a odnose se na naknadu zarade profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad u iznosu od 879.200.000 dinara, odobravanje stambenog zajma KVP bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja, naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika za putovanja u zemlji i u inostranstvo, pogrebnih troškova i posmrtne pomoći i ostalih prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluga rehabilitacije i rekreacije, usluga bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutskih usluga i materijala, usluga izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga.

Najveći deo planiranih sredstava se odnosi na nabavku lekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 1.864.250.000 dinara. Deo planiranih sredstava biće korišćen za plaćanje obaveza koje će Fond iz 2015. godine prenetih u 2016. godinu, a koje se tiču realizacije određenog broja tranši – isporuka lekova i medicinskog potrošnog materijala po ugovorima zaključenim sa veledrogerijama u 2015. godini i početkom 2016. godine.

10) Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta u iznosu od 464.275.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 472311 i 472811, a odnose se na naknade za decu i porodicu u slučaju bolesti ili teške materijalne situacije i naknadu dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (bruto iznos sa propisanim porezom).

11) Za poreze, obavezne takse, kazne i penale u iznosu od 2.270.000 dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 482131, 482191, 482211, 482251 i 482331, a odnose se na rashode za registraciju putničkih vozila u vlasništvu Fonda, porez i sudske takse po tužbenim zahtevima i gradske kazne.

12) Za novčane kazne i penale po rešenju sudova u iznosu od 2.000.000 dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije: 483111, a odnosi se na kazne i penale po rešenju sudova u predmetima po kojima je Fond izgubio spor.

13) Za nabavku administrativne i medicinske opreme u iznosu od 356.250.000 dinara. U tom iznosu sadržani su izdaci prikazani po subanalitičkim kontima ekonomske klasifikacije: 512211, 512212, 512221, 512222, 512511, a odnose se na izdatke za kancelarijski nameštaj, ugradnu i računarsku opremu, štampače, elektronsku opremu, i medicinsku opremu. Za nabavku medicinske opreme po subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 512511 planirana su sredstva u iznosu od 326.336.000 dinara što predstavlja nabavku opreme u iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje vojnozdravstvenih ustanova i realizaciju zdravstvenih usluga vojnim osiguranicima na zadovoljavajućem nivou, kako po kvalitetu tako i po kvantitetu, čime bi se smanjile liste čekanja.

Ovde je bitno napomenuti da se opremanje vojnozdravstvenih ustanova vrši isključivo iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dok Republika Srbija – Ministarstvo odbrane, kao osnivač, iz sredstava koja se Zakonom o budzetu Republike Srbije utvrđuju za finansiranje odbrane, ne izdvaja sredstva za njihovo opremanje sa medicinskom i laboratorijskom opremom.

Prema tome, pravni osnov za planiranje izdataka za opremanje vojnozdravstvenih ustanova sa medicinskom opremom utvrđen je odredbom člana 21. stav 1. tačka 3. Uredbe.

Fond za finansiranje osnovne delatnosti – zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika – koristi isključivo prihode ostvarene od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – stambenog obezbeđenja korisnika vojne penzije bez stana – koristi isključivo prihode i primanja koje ostvari od davanja u zakup na određeno i neodređeno vreme stanova u vlasništvu Fonda, od otkupa stanova u vlasništvu Fonda i od otplate stambenih kredita. Stanovi su kupljeni pre 2010. godine iz sredstava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, odnosno iz sredstava doprinosa za stambeno obezbeđenje korisnika vojne penzije bez stana koji se obračunavao i uplaćivao po stopi od 2,5% na neto vojne penzije;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana – koristi prihode koje mu za tu namenu transferiše Ministarstvo odbrane. Naime, za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, sredstva se obezbeđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane i po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464. Pravni osnov za planiranje sredstava je Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11).

Ministarstvo finansija RS dostavilo je dopis Ministarstvu odbrane – Sektoru za budzet i finansije (broj 401-00-03074/2015-03 od 26.11.2015. g.), u kojem se navodi da je Ministarstvo finansija razmotrilo dostavljeni Finansijski plan Fonda za SOVO za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu, pri čemu obaveštavaju Sektor za budzet i finansije o sledećem:

U toku 2015. godine dostavljen je Ministarstvu finansija na mišljenje Predlog zaključka kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, sa obrazloženjem, u kojem je navedeno, da će sredstva za realizaciju Nacrta pravilnika za 2016. i 2017. godinu biti planirana u okviru limita koji Ministarstvo finansija utvrdi za razdeo Ministarstva odbrane. Takođe, Ministarstvu finansija je dostavljen i Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za SOVO, sa obrazloženjem. Na navedeni predlog, Ministarstvo finansija je dostavilo obaveštenje Ministarstvu odbrane da isti ne može biti prihvaćen jer zahteva obezbeđenje dodatnih novčanih sredstava. Razlog ne prihvatanja predloga je ograničena bilansna mogućnost budzeta RS i mera koje Vlada preduzima sa ciljem da se obezbedi konsolidacija javnih finansija i svođenje fiskalnog deficita na održiv nivo u 2015 godini, kao i u narednim godinama.

Ministarstvo finansija je mišljenja da je potrebno da se u Finansijskom planu Fonda za SOVO za 2016. godinu, sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 471112- Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću planiraju na isti način kao i u 2015. godini i

Da je potrebno da se Fond za SOVO pridržava instrukcije dostavljene od Ministarstva finansija za ukupne prihode i primanja i rashode i izdatke za 2016. godinu, kao i za 2017. i 2018. godinu.

Navedeni dopis Ministarstva finansija, aktom broj 1323-24 od 27.11.2015. godine dostavio nam je Sektor za budzet i finansije, u kojem se navodi da Fond za SOVO u saradnji sa Upravom za vojno zdravstvo preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Dana 28.11.2015. godine Fondu za SOVO je od strane Sektora za budzet i finansije MO dostavljen Nacrt predloga Zaključka Vlade RS, u kojem se navodi sledeće:

Ne prihvata se Predlog Finansijskog plana Fonda za SOVO za 2016. godinu koji je Upravni odbor Fonda za SOVO doneo na sednici održanoj 25.11.2015. godine,

Preporučuje se Upravnom odboru Fonda za SOVO da u Predlogu Finansijskog plana Fonda za SOVO za 2016. godinu izvrši sledeće izmene:

Da se u članu 2. tačka 1. i 2., u delu koji definiše planirane prihode i primanja, rashode i izdatke broj „5.722.231“ zameni brojem „5.539.175“ i

Da se u članu 2. tačka 2., ekonomska klasifikacija 471112- Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću planira na isti način kao i u 2015. godini, odnosno u skladu sa Uredbom o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za SOVO.

Da je u skladu sa navedenim potrebno izvršiti izmene u Predlogu Finansijskog plana Fonda za SOVO za 2016. godinu i da je rok za realizaciju dostavljenog zaključka 30.11.2015. godine.

Na osnovu zaključaka Upravnog odbora Fonda donetih na sednici koja je održana 01.12.2015. godine, Stručna služba Fonda za SOVO pripremila je Predlog finansijskog plana Fonda za SOVO za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu, prema sledećem:

U članu 2. tačka 1. i 2., u delu koji definiše planirane prihode i primanja, rashode i izdatke planirana su novčana sredstva u skladu sa smernicama dobijenim od Ministarstva finansija Republike Srbije (RS-Ministarstvo finansija Broj: 401-00-03074/2015-03 od 18. novembra 2015. godine).

Planiranje novčanih sredstava po kontu ekonomske klasifikacije 471112- Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću, izvršeno je na isti način i na nivou kao i u 2015. godini.

RK.-

D I R E K T O R

Dragiša Dabetić

___________________

Ostavite komentar