Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

PREDLOG ZAKONA

O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG

SOCIJALNOG OSIGURANjA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: osnivanje, organi i delatnost Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosi između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, organa nadležnog za poslove javnih prihoda, organa i organizacija nadležnih za registraciju pravnih i fizičkih lica i podataka koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa, odnosi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja sa drugim pravnim subjektima, kao i druga pitanja od značaja za rad Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II. ZNAČENjE POJEDINIH IZRAZA

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

Jedinstvena baza, u smislu ovog zakona, jeste elektronski vođena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju u skladu sa zakonom;

organizacije obaveznog socijalnog osiguranja jesu organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

korisnicima podataka smatraju se organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, organ nadležan za poslove javnih prihoda (u daljem tekstu: Poreska uprava), Republički zavod za statistiku i drugi organi koji su u tom svojstvu označeni ovim ili posebnim zakonom;

obveznikom doprinosa smatraju se osiguranik i poslodavac ili isplatilac prihoda na čiji teret se plaća doprinos;

osiguranik jeste fizičko lice obavezno osigurano prema zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

osiguranim licem smatraju se osiguranici i članovi porodica osiguranika koji ostvaruju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa zakonima koji uređuju zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

osnovica doprinosa jeste iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

doprinos za obavezno socijalno osiguranje jeste doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

jedinstvena prijava jeste propisani obrazac u koji podnosilac unosi odgovarajuće podatke radi registracije početka obaveznog socijalnog osiguranja, promena u toku osiguranja i odjave sa osiguranja;

podnosilac jedinstvene prijave jeste fizičko ili pravno lice koje je u tom svojstvu označeno u jedinstvenoj prijavi;

poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku jeste propisani obrazac u koji poslodavac, odnosno isplatilac prihoda unosi podatke u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, zbirno na nivou poslodavca i pojedinačno za svakog osiguranika prilikom svake isplate po svim osnovama;

jedinstven broj jeste jedinstveni, slučajno izabrani broj koji dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja za potrebe obaveznog socijalnog osiguranja obveznicima doprinosa i osiguranim licima;

organi i organizacije nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica jesu: Agencija za privredne registre, Privredni sud, advokatska komora i drugi organi ili organizacije nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju određenu delatnost;

informacioni sistem jeste skup programa i informacionih i telekomunikacionih uređaja primenjenih u postupcima izrade, slanja, prijema, provere i čuvanja elektronskih dokumenata.

III. NAČELA

Član 3.

U obavljanju poslova registracije i vođenja Jedinstvene baze, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja rukovodi se sledećim načelima:

nezavisnosti, prema kojem je Centralni registar u svom radu nezavistan, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, odnosno drugim propisom;

efikasnosti, prema kojem se svi prijavljeni podaci bez odlaganja prenose u Jedinstvenu bazu;

ekonomičnosti, prema kojem se postupak registracije i prenosa podataka organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja obavlja bez odugovlačenja i uz što manje troškova.

IV. OSNIVANjE

Status

Član 4.

Za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze i drugih poslova utvrđenih ovim zakonom, Vlada osnova Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar).

Na osnivanje i rad Centralnog registra primenjuje se zakon koji uređuje javne službe.

Sredstva za osnivanje i rad

Član 5.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za socijalnu politiku.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra mogu se obezbediti i od poklona, donacija, priloga i iz drugih izvora.

VI. ORGANI CENTRALNOG REGISTRA

Član 6.

Organi Centralnog registra su: upravni odbor i direktor.

Upravni odbor

Član 7.

Upravni odbor ima pet članova i to po jednog predstavnika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave i Agencije za privredne registre.

Članove upravnog odbora imenuje i rezrešava Vlada.

Članovi upravnog odbora imenuje se na period od četiri godine.

Članovi upravnog odbora tu dužnost obavljaju bez naknade.

Način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora uređuje se statutom.

Član 8.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

donosi statut i druge opšte akte;

odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;

usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;

donosi godišnji program rada;

donosi finansijski plan i završni račun, u skladu sa zakonom;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Na statut, godišnji program rada i godišnji finansijski plan saglasnost daje Vlada.

Direktor

Član 9.

Direktora Centralnog registra imenuje i razrešava Vlada, na pet godina.

Direktor rukovodi Centralnim registrom.

Direktor Centralnog registra obavlja sledeće poslove:

organizuje rad i poslovanje Centralnog registra;

predstavlja i zastupa Centralni registar;

izvršava odluke upravnog odbora;

donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centralnom registru;

rukovodi radom zaposlenih u Centralnom registru;

vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

VII. DELATNOST CENTRALNOG REGISTRA

Član 10.

Centralni registar obavlja poslove iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja koji se odnose na:

uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze;

registraciju osiguranika i osiguranih lica;

dodeljivanje jedinstvenog broja;

evidenciju registrovanih obveznika doprinosa, na osnovu podataka preuzetih od organa i organizacija nadležnih za registraciju;

evidenciju o osnovicama doprinosa i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose;

evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavacu, odnosno isplatiocu prihoda na mesečnom nivou;

kontrola podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate;

evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou;

usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom i ukazivanje nadležnim organima na uočene nepravilnosti;

obezbeđivanje tehničkih uslova za međusobno povezivanje i usklađivanje rada subjekata povezanih u sistem Centralnog registra u vezi sa dostavljanjem podataka;

obezbeđivanje elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama podataka koje se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica.

Centralni registar obavlja i druge poslove vezane za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze.

Prilikom obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom Centralni registar koristi baze podataka adresnih kodova, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge.

VIII. POSTUPAK REGISTRACIJE

Član 11.

Registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave.

Jedinstvena prijava podnosi se u roku od tri radna dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.

Jedinstvena prijava sadrži podatke koji su potrebni za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, a koji su utvrđeni propisima koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Bližu sadržinu i obrazac jedinstvene prijave, način podnošenja jedinstvene prijave, dokaze koji se uz prijavu dostavljaju, kao i jedinstvene metodološke principe i jedinstven kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu propisuje Vlada.

Dan prijema jedinstvene prijave u Centralnom registru smatra se danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 12.

Za podnosioca jedinstvene prijave – fizičko lice koji nema tehničke mogućnosti za dostavljanje prijave u elektronskom obliku, jedinstvenu prijavu podnosi organizaciona jedinica organizacije za obavezno socijalno osiguranje kojoj se obrati, a na osnovu dokaza koje podnese na uvid.

Član 13.

O podnetoj jedinstvenoj prijavi izdaje se potvrda.

Potvrda sadrži vreme podnošenja jedinstvene prijave, broj pod kojim je jedinstvena prijava zavedena i spisak primljenih dokumenata.

Potvrda se, bez odlaganja, dostavlja na elektronsku adresu naznačenu u jedinstvenoj prijavi i predstavlja dokaz da je jedinstvena prijava primljena u Centralnom registru.

Na zahtev podnosioca jedinstvene prijave, potvrda se može izdati i u pismenom obliku u organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje kojoj se obrati.

Član 14.

U jedinstvenu prijavu podaci se unose na osnovu odgovarajućih dokaza, odnosno javnih isprava i evidencija propisanih zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona.

Za tačnost podataka unetih u prijavu podataka odgovara podnosilac prijave.

Član 15.

Podaci o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda evidentiraju se preuzimanjem iz registara koje vode organi i organizacije nadležni za registraciju lica koja obavljaju određenu delatnost.

Organi i organizacije iz stava 1. ovog člana dužni su da podatke iz registara koje vode, dnevno, elektronskim putem prenose u Jedinstvenu bazu.

Sadržinu i način prenosa podataka iz st. 1. i 2. ovog člana sporazumno propisuju ministar nadležan za socijalnu politiku i ministar nadležan za telekomunikacije i informaciono društvo.

Član 16.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru dostavlja obrađene podatke iz zbirne poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku po poslodavcu, odnosno isplatiocu prihoda, na mesečnom nivou, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec za koji je izvršena isplata.

Poreska uprava je dužna da deo zbirne poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, koji sadrži pojedinačne podatke za svakog osiguranika, a koji se odnose na osnovicu doprinosa po svim osnovama, podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i periode na koje se te uplate odnose, radi kontrole, dostavi Centralnom registru istog dana kada je poslodavac, odnosno isplatilac prihoda dostavi.

Bližu sadržinu i obrazac poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku propisuje ministar nadležan za finansije.

Član 17.

Za potrebe socijalnog osiguranja, Centralni registar svakom obvezniku doprinosa i osiguranom licu dodeljuje jedinstveni broj.

Jedinstveni broj se koristi u razmeni podataka između Centralnog registra i korisnika podataka.

Sadržinu, način određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja, kao i uspostavljanje veze jedinstvenog broja sa jedinstvenim matičnim brojem građana i poreskim identifikacionim brojem propisuje ministar nadležan za socijalnu politiku.

IX. KORIŠĆENjE PODATAKA

Član 18.

Podaci uneti u Jedinstvenu bazu dnevno se elektronski obrađuju, objedinjuju, selektuju, ažuriraju, čuvaju i dostupni su korisnicima podataka.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja preuzimaju iz Jedinstvene baze podatke neophodne za vođenje matične evidencije, odnosno druge evidencije propisane zakonom koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Član 19.

Podaci iz Jedinstvene baze koriste se radi obavljanja poslova iz delatnosti organizacija povezanih u sistem Centralnog registra.

Član 20.

Po izvršenoj kontroli i usaglašavanju sa podacima iz Jedinstvene baze, podatke iz člana 16. stav 2. ovog zakona Centralni registar dostavlja Poreskoj upravi, najkasnije do kraja meseca u kojem je prijava primljena.

Podatke koji se odnose na osnovicu doprinosa, visinu uplaćenog doprinosa i periode na koje se te uplate odnose Centralni registar zbirno prikazuje za svakog osiguranika na godišnjem nivou i te podatke dostavlja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 21.

O izvršenoj analizi evidentiranih, obrađenih i usaglašenih podataka iz Jedinstvene baze u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i uočenim nepravilnostima, Centralni registar jednom mesečno obaveštava Poresku upravu, radi daljeg postupanja.

O uočenim neusaglašenostima evidentiranih i obrađenih podataka, Centralni registar po potrebi, obaveštava i druge nadležne organe, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Član 22.

Podaci iz Jedinstvene baze mogu se koristiti u statističke svrhe, na način propisan zakonom koji uređuje oblast statistike.

Član 23.

Lični podaci o obveznicima doprinosa mogu se koristiti samo u skladu sa zakonom koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Član 24.

Uverenje o podacima iz Jedinstvene baze na zahtev osiguranika, izdaje Centralni registar u elektronskom obliku.

Na zahtev osiguranika, uverenje o podacima iz Jedinstvene baze može se izdati i u pismenom obliku u organizacionoj jedinici organizacije obaveznog socijalnog osiguranja kojoj se obrati.

Član 25.

Podaci uneti u Jedinstvenu bazu ne mogu se brisati i čuvaju se trajno.

Ako je u Jedinstvenu bazu pogrešno unet podatak iz jedinstvene prijave, ovlašćeno lice u Centralnom registru dužno je da po saznanju za tu činjenicu, bez odlaganja, izvrši ispravku tog podatka u bazi, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre isprake.

Svaka ispravka tehničke greške u Jedinstvenoj bazi vrši se odmah po saznanju za tu grešku, bez odlaganja, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre ispravke.

Svaka promena podatka unetog u Jedinstvenu bazu vrši se na osnovu podnete jedinstvene prijave promene, uz beleženje vremena izvršene promene i teksta pre izvršene promene podatka.

Član 26.

Centralni registar je odgovoran za sigurnost, zaštitu i obezbeđenje tajnosti podataka.

Centralni registar preduzima mere protiv neovlašćenog ili slučajnog pristupa Jedinstvenoj bazi, menjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlašćenog prenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka, kao i mere protiv zloupotrebe ličnih podataka, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu elektronskog dokumenta.

Centralni registar je dužan da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema formiranjem sekundarne baze podataka i sekundarnog računarskog sistema, koji mora biti udaljen od mesta na kome se nalazi primarni informacioni sistem, čime se obezbeđuje kontinuitet njegovog rada u slučaju poplave, požara i drugog vida uništavanja.

Procedure čuvanja, zaštite i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema bliže uređuje ministar nadležan za socijalnu politiku.

X. ODNOS CENTRALNOG REGISTRA SA KORISNICIMA PODATAKA I DRUGIM REGISTRIMA

Član27.

Centralni registar i korisnici podataka dužni su da međusobno sarađuju i razmenjuju podatke kojima raspolažu, radi obavljanja poslova iz svog delokruga.

Centralni registar obezbeđuje tehničke uslove za međusobno povezivanje korisnika podataka.

Član 28.

Centralni registar obezbeđuje elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 29.

Centralni registar je dužan da korisnicima podataka omogući stalan i nesmetan pristup Jedinstvenoj bazi, a prenos i korišćenje podataka samo iz njihove nadležnosti.

Metodologiju unosa i ažuriranje podataka, način dodeljivanja korisničkih dozvola, kao i pristup i korišćenje podataka iz Jedinstvene baze bliže uređuje Vlada.

XI. VRŠENjE NADZORA

Član 30.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra vrši ministarstvo nadležno za socijalnu politiku.

XII. KAZNENE ODREDBE

Član 31.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000.00 dinara kazniće se za prekršaj korisnik podataka Centralnog registra koji ne izvrši prenos podataka u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom i članom 17. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS” br. 101/05, 116/08 i 111/09).

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnici podataka Centralnog registra koji, u skladu sa ovim zakonom, ne sarađuju i ne razmenjuju podatke kojima raspolažu, a imajući u vidu član 17. Zakona o prekršajima.

Za radnje iz st. 1, 3, 5. i 6. ovog člana novčanom kaznom od 30.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 32.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko korisnicima podataka ne omogući nesmetan pristup i korišćenje podataka iz Jedinstvene baze predviđen članom 29. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko ne preduzme mere zaštite podataka iz člana 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko podnosiocu jedinstvene prijave ne izda potvrdu o podnetoj jedinstvenoj prijavi iz člana 13. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ne dostavi podatke iz člana 20. stav 2. ovog zakona.

Za radnje iz st.1- 4. ovog člana novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Centralnom registru.

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Akt o osnivanju Centralnog registra Vlada će doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centralni registar je pravni sledbenik Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

Danom početka rada Centralni registar preuzima prava i obaveze, poslove, opremu, sredstva za rad kao i zaposlene u Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

Centralni registar obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika osnovan Uredbom o Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 45/08), nastavlja sa radom po propisima po kojima je osnovan, a prestaje sa radom danom početka rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 34.

Jedinstvena baza se uspostavlja na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava.

Organizacije i organ iz stava 1. ovog člana obavezni su da podatke iz svojih baza učine dostupnim radi prenosa u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom.

Bližu sadržinu podataka iz stava 2. ovog člana koji su neophodni za uspostavljanje Jedinstvene baze, rok i način preuzimanja tih podataka, kao i rokove u kojima će organizacije i organ iz stava 1. ovog člana usaglasiti podatke iz svojih baza, propisaće Vlada.

Član 35.

Do ispunjenja tehničkih uslova za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze, jedinstvena prijava podnosiće se Republikom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, u rokovima, na način i pod uslovima za podnošenje prijave na osiguranje, promene i odjave sa osiguranja koji su propisani zakonima koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno zdravstveno osiguranje.

Organizacija iz stava 1. ovog člana koja primi jedinstvenu prijavu dužna je, u roku od jednog dana od dana prijema, da tu prijavu dostavi ostalim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da sve primljene jedinstvene prijave prenese u Jedinstvenu bazu po ispunjenju tehničkih uslova i uspostavljanju Jedinstvene baze.

Član 36.

Podnosioci jedinstvene prijave – pravna lica, koji ne obezbede tehničke uslove za podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku do roka utvrđenog u članu 35. stav 1. ovog zakona, jedinstvenu prijavu mogu podnositi Centralnom registru u papirnom obliku posredstvom organizacija iz člana 35. stav 1. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Član 37.

Odredbe člana 16. stav 2. i člana 20. stav 2. ovog zakona primenjuju se počev od 1. januara 2013. godine, do kada će ministar nadležan za finansije doneti akt iz člana 16. stav 3. ovog zakona.

Član 38.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona, izuzev akta iz člana 16. stav 3. ovog zakona, doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis kojim se uređuje bliža sadržina i obrazac jedinstvene prijave, način podnošenja jedinstvene prijave, dokazi koji se uz prijavu dostavljaju, kao i jedinstveni metodološki principi i jedinstveni kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Vlada će doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 39.

Odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09 i 107/09), Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 107/05 i 109/05 – ispravka) i Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS” broj 36/09), koje se odnose na podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje prestaju da se primenjuju danom stupanja na snagu propisa iz člana 38. stav 2. ovog zakona.

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti socijalnog osiguranja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U okviru projekta PARIP „Konsolidacija naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji” za čije finansiranje je Vlada 2005. godine uzela kredit Svetske banke po IDA uslovima, planirana je komponenta koja se bavi realizacijom konsolidovane naplate i izveštavanja u oblasti socijalnog osiguranja i u te svrhe predviđeno je uspostavljenje Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

Vlada je imajući u vidu utvrđenu politiku vezanu za reformu u oblasti socijalnog osiguranja i obaveze preuzete međunarodnim ugovorima koje podrazumevaju realizaciju aktivnosti na sprovođenju reforme u određenim rokovima, kao i nastavak međunarodne finansijske podrške na sprovođenju tih reformi (beskamatni kredit), donela Uredbu o Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 45/08). Uredbom je osnovan Centralni registar kao služba Vlade i kao prelazno rešenje do donošenja zakona kojim će se urediti status i delokrug Centralnog registra.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi definisanja pravnog okvira kojim će se stvoriti pretpostavke za početak funkcionisanja Centralnog registra. Između ostalog, utvrđivanje odgovarajućeg organizacionog oblika za obavljanje poslova uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja – uvođenjem centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima, a što, između ostalog, treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije u oblasti socijalnog osiguranja i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Naime, postojećim poreskim zakonima i zakonima kojima se uređuju pojedini oblici socijalnog osiguranja (penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti), različito je uređen način vođenja evidencije o obveznicima doprinosa – poslodavcima i osiguranicima, zbog čega su u praksi vrlo česte pojave da se iste evidencije na različit način vode kod više organa, bez ikakve koordinacije i usklađivanja, a da se određene evidencije ne vode ni kod jednog organa, pa je iz tog razloga neophodno da se formira Centralni registar kao jedinstvena i usklađena baza podataka. Neujednačenost baza podataka organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, kao i dupliranje istih poskupljuje sistem socijalnog osiguranja i dovodi do nemogućnosti efikasnog praćenja i kontrole naplate doprinosa.

Donošenje Zakona o Centralnom registru višestruko je značajno za prevazilaženje brojnih problema koji prate sistem naplate doprinosa za socijalno osiguranje s obzirom da je nedovoljno efikasna kontrola naplate doprinosa za socijalno osiguranje. Takođe, donošenje ovog zakona je, pre svega, u interesu samih osiguranika, zbog poboljšanja evidencije o osiguranicima, što će ubuduće omogućiti i daleko jednostavniju proceduru kod ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog osiguranja .

Sadašnji sistem dovodi do deficita sredstava u sistemu socijalnog osiguranja koji je izazvan, između ostalog, i neizvršavanjem zakonskih obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, čime je povećan trošak države. Naime, Vlada je pored ostalih mera u dva navrata 2005. i 2009. godine donosila i odluku o povezivanju radnog staža za lica kod kojih je identifikovan neutvrđen staž osiguranja zbog izbegavanja zakonskih obaveza od strane nesavesnih poslodavaca. Predloženim zakonom o Centralnom registru rešiće se navedeni problem, s obzirom da će nesavesni poslodavci vrlo brzo i jednostavno biti identifikovani.

U sadašnjem sistemu socijalnog osiguranja prava pojedinaca nisu u potpunosti zaštićena od nesavesnih poslodavaca. S obzirom da će se ovim zakonom utvrditi redovna mesečna kontrola, analiza i usaglašavanje podataka iz baze Centralnog registra o obveznicima uplate doprinosa – poslodavcima i osiguranicima u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i obaveštavati Poreska uprava o svim uočenim nepravilnostima radi daljeg postupanja, može se postići visok nivo naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i unaprediti nivo izvršavanja zakonskih obaveza.

Naime, ovim zakonom utvrđena je izmena postojeće zbirne poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, utoliko što će se u nju, pored zbirnih podataka o plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavcu, unositi i pojedinačni podaci za svakog osiguranika po svim osnovama, a Poreska uprava će taj deo poreske prijave, koji sadrži pojedinačne podatke za svakog osiguranika, dostavljati Centralnom registaru, koji će vršiti kontrolu tih podataka i njihovo usaglašavanje sa podacima iz Jedinstvana baze.

Na taj način će i sam osiguranik imati informaciju na mesečnom nivou da li njegov poslodavac redovno izvršava obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i na koju osnovicu.

Mesečno izveštavanje na nivou osiguranika obezbeđivanjem i kontrolom potrebnih podataka doprineće identifikovanju nesavesnih poslodavaca mnogo brže, a izbegle bi se situacije da doprinosi ostanu neuplaćeni, kada je već kasno potraživati dugovanja, što je do sada bio slučaj naročito u privatnom sektoru.

Treba naglasiti da se primenom predloženog zakona stvaraju pretpostavke za znatno efikasniju naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a što bi rezultiralo povećanim budžetskim prihodima.

Potrebno je imati u vidu da se predloženim zakonom o Centralnom registru uspostavlja povezanost ključnih institucija u sistemu socijalnog osiguranja, kao što su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički zavod za zravstveno osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje, kao i njihova povezanost sa Poreskom upravom, posredstvom Centralnog registra, što predstavlja efikasniji i efektivniji sistem razmene podataka za različite svrhe i dovodi do najvažnijeg, a to su poboljšane usluge korisnicima. Takođe, treba napomenuti da bi Centralni registar, koji bi funkcionisao na nivou dnevne ažurnosti podataka, bio i u funkciji svih drugih državnih organa, koji bi bili zainteresovani za korišćenje podataka sadržanih u registru.

Predloženim zakonom predviđeno je i uvođenje jedinstvenog broja koji će se dodeljivati svakom obvezniku uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i osiguranom licu i njegovu vezu sa postojećim jedinstvenim matičnim brojem građana i poreskim identifikacionim brojem. Navedeni jedinstveni broj koristitiće se za potrebe socijalnog osiguranja u razmeni podataka između Centralnog registra i korisnika podataka. Ovo je predviđeno imajući u vidu sadašnje tehničke i procesne mogućnosti i trenutno uspostavljeni sistem identifikacionih brojeva u Republici Srbiji u različitim institucijama, s tim da će navedeni broj biti generisan u skladu sa zahtevima Evropske Unije koji se odnose na sistem identifikacionih brojeva koji su definisani u okviru Direktive o zaštiti podataka (Direktiva 95/45/EC). Tako generisan broj u perspektivi može da preraste u jedini broj koji će se koristiti za potrebe socijalnog osiguranja.

Takođe, sadašnji sistem predviđa obavezu poslodavaca da prijavu na obavezno socijalno osiguranje, prijavu promene i odjavu sa osiguranja za osiguranike i osigurana lica podnese kod svake organizacije socijalnog osiguranja posebno i pri tome mora da popuni tri različita obrasca, čime se komplikuje procedura i stvaraju nepotrebni troškovi za poslodavce. Predloženim Zakonom o Centralnom registru predviđeno je podnošenje jedinstvene prijave, prijave promene i odjave sa socijalnog osiguranja elektronskim putem u Centralni registar, što bi dovelo do pojednostavljivanja procedure. Podnošenje navedene prijave elektronskim putem Centralnom registru je u skladu i sa Strategijom i Akcionim planom za razvoj elekronske uprave u Republici Srbiji.

Istovremeno, predloženim zakonom predviđeno je da će Centralni registar podatke koji se odnose na osnovicu doprinosa, visinu uplaćenog doprinosa i periode na koje se te uplate odnose, zbirno prikazati za svakog osiguranika na godišnjem nivou i dostaviti Republičkom Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu. Ovi podaci će Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje biti osnov za sačinjavanje prijave podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade i visine uplaćenog doprinosa. Navedeno rešenje će predstavljati naročito olakšanje poslodavcima kako u finansijskom pogledu, tako i u pogledu pojednostavljivanja procedura, s obzirom da više neće morati da popunjavaju prijavu. Istovremeno ovakvo rešenje olakšava i ubrzava rad organizacija za obavezno socijalno osiguranje, a sve u cilju lakšeg i bržeg ostvarivanja prava osiguranika.

III. OBJAŠNjENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Čl. 1-3. Predloga zakona utvrđena je oblast koja se uređuje zakonom, a to je, pre svega, osnivanje, organi i delatnost Centralnog registra, kao i njegov odnos sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, organom nadležnim za poslove javnih prihoda i drugim organima i organizacijama koje su nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica i podataka koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa, kao i odnos sa drugi pravnim subjektima, kao i druga pitanja od značaja za rad Centralnog registra. Objašnjeni su pojedini izrazi koji su upotrebljeni u smislu ovog zakona, kao i načela kojima se Centralni registar rukovodi u obavljanju poslova.

Čl. 4-5. Predloga zakona propisano je osnivanje, status, kao i sredstva za osnivanje i rad Centralnog registra, a sve u skladu sa Zakonom o javnim službama.

Čl. 6-9. Predloga zakona određeni su organi Centralnog registra, kao i delokrug rada i postupak izbora organa u skladu sa Zakonom o javnim službama.

Članom 10. Predloga zakona utvrđeni su poslovi i delatnost Centalnog registra i to: uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze; registracija osiguranika i osiguranih lica; dodeljivanje jedinstvenog broja; evidencija registrovanih obveznika doprinosa, na osnovu podataka preuzetih od organa i organizacija nadležnih za registraciju; evidenciju o osnovicama doprinosa i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavacu, odnosno isplatiocu prihoda na mesečnom nivou; kontrola podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou; usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje, drugi organi i organizacije; kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka, u rokovima predviđenim zakonom i ukazivanje nadležnim organima na uočene nepravilnosti; obezbeđivanje tehničkih uslova za međusobno povezivanje i usklađivanje rada subjekata povezanih u sistem Centralnog registra u vezi sa dostavljanjem podataka; obezbeđivanje elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama podataka koje se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica.

Članom 11. Predloga zakona propisan je postupak registracije osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar koji se vrši podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku, kao i da se dan prijema jedinstvene prijave od strane Centralnog registra smatra danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Navedenim članom propisan je i rok za njeno podnošenje kao i da će bližu sadržinu i obazac jedinstvene prijave, način podnošenja jedinstvene prijave, dokaze koji se uz prijavu dostavljaju, kao i jedinstvene metodološke principe i jedinstven kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu propisati Vlada Republike Srbije.

Članom 12. Predloga zakona propisano je da za podnosioca jedinstvene prijave – fizičko lice koji nema tehničke mogućnosti za dostavljanje prijave u elektronskom obliku, jedinstvenu prijavu podnosi organizaciona jedinica organizacije za obavezno socijalno osiguranje, kojoj se obrati, a na osnovu dokaza koje podnesi na uvid.

Čl. 13-14. Predloga zakona propisana je obaveza Centralnog registra da o podnetoj jedinstvenoj prijavi izda potvrdu. Takođe, propisan je način izdavanja i dostavljanja potvrde kao i sadržaj potvrde. Predviđena je odgovornost podnosioca prijave za tačnost podataka unetih u jedinstvenu prijavu.

Članom 15. Predloga zakona propisano je na osnovu kojih podataka se vrši evidencija obveznika doprinosa-poslodavaca i isplatioca prihoda u Jedinstvenu bazu, a istovremeno je predviđena i obaveza organa i organizacija nadležnih za registraciju lica koja obavljaju određenu delatnost da podatke iz registra koji vode, dnevno, elektronskim putem prenose u Jedinstvenu bazu podataka. Sadržinu i način prenosa podataka urediće se podzakonskim aktom koji će sporazumno propisati ministar nadležan za socijalnu politiku i ministar nadležan za telekomunikacije i informaciono društvo.

Članom 16. Predloga zakona utvrđuje se obaveza Poreske uprave da Centralnom registru dostavlja obrađene podatke iz zbirne poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku po poslodavcu, odnosno isplatiocu prihoda, na mesečnom nivou, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec za koji je izvršena isplata. Takođe, propisana je obaveza Poreske uprave da dostavi deo zbirne poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, koji sadrži pojedinačne podatke za svakog osiguranika, a koji se odnose na osnovicu doprinosa po svim osnovama, podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i periode na koje se te uplate odnose i to istog dana kada je poslodavac, odnosno isplatilac prihoda dostavi. Navedenim članom predloženo je da će bližu sadržinu i izgled poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku propisati ministar nadležan za finansije.

Članom 17. Predloga zakona propisano je da se za potrebe socijalnog osiguranja i razmene podataka između Centralnog registra i korisnika podataka, dodeljivanje jedinstvenog broja svakom obvezniku doprinosa i osiguranom licu od strane Centralnog registra. Sadržinu, način određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja, kao i uspostavljanje veze jedinstvenog broja sa jedinstvenim matičnim brojem građana i poreskim identifikacionim brojem propisaće ministar nadležan za socijalnu politiku.

Čl. 18-19. Predloga zakona propisano je da se podaci, koji su uneti u Jedinstvenu bazu dnevno elektronski obrađuju, objedinjuju, selektuju, ažuriraju i dostupni su korisnicima podataka, kao i da organizacije obaveznog socijalno osiguranja preuzimaju iz Jedinstvene baze podatke neophodne za vođenje matične evidencije. odnosno druge evidencije propisane zakonom koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Propisano je i da se isti mogu koristiti samo radi obavljanja poslova iz delatnosti organizacija povezanih u sistem Centralnog registra.

Članom 20. Predloga zakona utvrđuje se obaveza Centralnog registra da po izvršenoj kontroli posebnog dela zbirne porske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, posebno za svakog osiguranika i usaglašavanju sa podacima iz Jedinstvene baze, dostavi Poreskoj upravi najkasnije do kraja meseca u kojem je prijava primljena. Centralni registar će podatke koji se odnose na osnovicu doprinosa, visinu uplaćenog doprinosa i periode na koje se te uplate odnose, zbirno prikazati za svakog osiguranika na godišnjem nivou i te podatke dostavljati Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Članom 21. Predloga zakona utvrđuje se obaveza Centralnog registra da jednom mesečno o izvršenoj analizi evidentiranih, obrađenih i usaglašenih podataka iz Jedinstvene baze u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje obavesti Poresku upravu o uočenim nepravilnostima. Takođe, o uočenim neusaglašenostima evidentiranih i obrađenih podataka, Centralni registar po potrebi obaveštava i druge nadležne organe, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Čl. 22-24. Predloga zakona propisana je mogućnost korišćenja podataka iz baze Centralnog registra u statističke svrhe. Predviđena je obaveza zaštite podataka o ličnosti u skladu sa zakonom, kao i da uverenje o podacima iz Jedinstvene baze, na zahtev osiguranika, izdaje Centralni registar u elektronskom obliku, kao i da se isto može izdati u pismenom obliku u organizacionoj jedinici organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

Članom 25. Predloga zakona propisana je da se podaci uneti u Jedinstvenu bazu ne mogu brisati i čuvaju se trajno. Takođe, propisan je način promene podatka i ispravke tehničke greške.

Članom 26. Predloga zakona utvrđena je odgovornost Centralnog registra za sigurnost, zaštitu i tajnost podataka, obaveza da preduzme mere zaštite podataka, kao i da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema formiranjem sekundarne baze podataka i sekundarnog računskog sistema. Procedure čuvanja, zaštite i sigurnosti propisaće ministar nadležan za socijalnu politiku.

Čl. 27-29. Predloga zakona utvrđena je obaveza saradnje i razmene podataka između Centralnog registra i korisnika podataka radi obavljanja poslova iz svog delokruga, kao i obaveza Cetralnog registara da obezbedi tehničke uslove za njihovo međusobno povezivanje. Istovremeno, propisano je da Centralni registar obezbeđuje i elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica. Takođe, Centralni registar je obavezan da korisnicima podataka omogući stalan i nesmetan pristup Jedinstvenoj bazi, a prenos i korišćenje podataka samo iz njihove nadležnosti. Navedenim članom zakona predloženo je i da metodologiju unosa i ažuriranja podataka, način dodeljivanja korisničkih dozvola, kao i pristup i korišćenje podataka iz Jedinstvene baze bliže uredi Vlada.

Članom 30. Predloga zakona propisano je da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nad radom Centralnog registra vrši ministarstvo nadležno za socijalnu politiku.

Čl. 31-32. Predloga zakona propisane su novčane kazne za postupanje suprotno odredbama ovog zakona, pri čemu su minimum i maksimum novčanih kazni usklađeni sa iznosima utvrđenim Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09).

Članom 33. Predloga zakona propisana je obaveza Vlade da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona donese akt o osnivanju Centralnog registra, kao i da je Centralni registar pravni sledbenik Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje –poslodavaca i osiguranika i da danom početka rada Centralni registar preuzima prava i obaveze, poslove, opremu, sredstva za rad i zaposlene u Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

Članom 34. Predloga zakona propisan je način uspostavljanja Jedinstvene baze. S obzirom da organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava vode sopstvene evidencije o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima doprinosa utvrđena je njihova obaveza da podatke iz svojih baza učine dostupnim radi prenosa u Jedinstvenu bazu. Takođe, ovim članom je predviđeno da će Vlada bliže definisati opseg podataka neophodnih za uspostavljanje Jedinstvene baze, rok i način preuzimanja tih podataka, kao i rokove u kojima će pomenute organizacije i organi usaglasiti podatke iz svojih baza.

Članom 35. Predloga zakona propisano je da u prelaznom periodu od stupanja na snagu ovog zakona pa do ispunjenja tehničkih uslova za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze, podnosilac jedinstvene prijave je obavezan da jedinstvenu prijavu dostavlja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, u rokovima, na način i pod uslovima za podnošenje prijave na osiguranje, promene i odjave sa osiguranja, u skladu sa zakonima koji regulišu oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja. Takođe, navedenim članom utvđena je i obaveza organizacije koja je primila jedinstvenu prijavu, da istu dostavi ostalim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje u roku od jednog dana od dana prijema, kao i da prenese u Jedinstvenu bazu sve jedinstvene prijave primljene u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona do ispunjenja tehničkih uslova i uspostavljanja Jedinstvene baze .

Članom 36. Predloga zakona propisano je da podnosioci jedinstvene prijave- pravna lica, koja ne obezbede tehničke uslove za podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku od dana ispunjenja tehničkih uslova i uspostavljanja Jedinstvene baze, jedinstvenu prijavu mogu podnositi Centralnom registru u papirnom obliku posredstvom organizacionih jedinica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Članom 37. Predloga zakona utvrđeno je da Poreska uprava počinje sa dostavljanjem izmenjene zbirne poreske prijave Centralnom registru od 1. januara 2013. godine, do kada će ministar finansija propisati sadržinu i izgled nove poreske prijave. Propisana je i obaveza Centralnog registra da počev od februara meseca 2013. godine počne da dostavlja Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja podatke u vezi sa sačinjavanjem prijave podataka M-4.

Članom 38. Predloga zakona utvrđeni su rokovi za donošenje podzakonskih akata.

Članom 39. Predloga zakona propisano je da danom stupanja na snagu propisa iz člana 38. stav 2. ovog zakona prestaju da se primenjuju odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti koje se odnose na podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Članom 40. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije iz razloga što su Budžetom Republike Srbije za 2010. godinu već obezbeđena finansijska sredstva u skladu sa Finansijskim planom Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu.

Pored ovih sredstava, za početak rada Centralnog registra planirana su sredstva PARIP projekta i to za nabavku opreme, odgovarajućeg hardvera i softvera i ostale potrebne opreme u cilju razvoja i primene novog sistema registracije i izveštavanja. Imajući u vidu da je reformom planirano da Centralni registar preuzme odgovarajuće administrativne poslove koji se sada obavljaju u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, očekuje se da će to dovesti do smanjenja administrativnih troškova u ovim organizacijama (prvenstveno kroz višak radne snage i drugih troškova), tako da uspostavljanje i otpočinjanje rada Centralnog registra ne bi uticalo na podizanje ukupnih troškova obaveznog socijalnog osiguranja koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, s obzirom da će doći do preraspoređivanja tih sredstava.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja po hitnom postupku, neophodno je imajući u vidu već utvrđenu politiku vezanu za reformu u oblasti socijalnog osiguranja kao i kredit Svetske banke koji je Vlada 2005 godine uzela pod IDA uslovima za sprovođenje „PARIP” projekta u okviru koga je Komponentom I predviđeno uspostavljanje Centralnog registra, kao uslov Svetske banke da kredit bude realizovan do 30. septembra 2010. godine.

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad navedenih organa i organizacija.

Ostavite komentar