Predlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999.) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA OD 3. JUNA 1999. GODINE O IZMENAMA KONVENCIJE O MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM PREVOZIMA (COTIF) OD 9. MAJA 1980. GODINE (PROTOKOL IZ 1999) I KONVENCIJE O MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM PREVOZIMA (COTIF) OD 9. MAJA 1980. GODINE U VERZIJI NA OSNOVU PROTOKOLA O IZMENAMA OD 3. JUNA 1999. GODINE

Član 1.

U Zakonu o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine („Službeni glasnik RS“ broj: 102/07) dodaje se član 2a. koji glasi:

„Član 2a

O prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o međunarodnom prevozu železnicom (COTIF) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada.

O objavljivanju tehničkih propisa iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.“

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje zakona

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje zakona

Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) je osnovna konvencija koja reguliše međunarodni železnički saobraćaj, u skladu sa kojom je jedino moguć direktan međunarodni železnički prevoz putnika i robe između država članica Organizacije. Republika Srbija je potvrdila ovu Konvenciju 5. novembra 2007. godine.

Savezna Republika Jugoslavija je u Organizaciju primljena 1. avgusta 2001. godine.

Konvencija COTIF sadrži sedam dodataka koji se odnose na: Jedinstvena pravila za ugovor o međunarodnom železničkom prevozu putnika – CIV (Dodatak A Konvencije), Jedinstvena pravila za ugovor o međunarodnom železničkom transportu robe – CIM (Dodatak B), Pravilnik o međunarodnom železničkom transportu opasne robe – RID (Dodatak C), Jedinstvena pravila za ugovore o korišćenju kola u međunarodnom železničkom saobraćaju – CUV (Dodatak D), Jedinstvena pravila za ugovor o korišćenju infrastrukture u međunarodnom železničkom saobraćaju – CUI (Dodatak E), Jedinstvena pravila o priznavanju tehničkih standarda i usvajanju jedinstvenih tehničkih propisa koji se primenjuju na železnička vozna sredstva namenjena za korišćenje u međunarodnom saobraćaju – APTU (Dodatak F), Jedinstvena pravila o tehničkom prijemu železničkih voznih sredstava koja se koriste u međunarodnom saobraćaju – ATMF (Dodatak G) i ostali jedinstveni pravilnici koje Organizacija izrađuje na osnovu člana 2. tačka 2. pod a), a koji predstavljaju dodatke Konvencije.

Konvencija je stupila na snagu 1. jula 2006. godine, odnosno ispunjenjem uslova da Konvencija stupa na snagu kada je potvrdi, prihvati ili usvoji više od dve trećine država članica Organizacije, saglasno svojim nacionalnim propisima, dakle najmanje 28 država.

Tekst Pravilnika je potrebno povremeno usklađivati, na svake dve godine, saglasno odlukama Komisije stručnjaka za transport opasne robe.

Pravilnikom se jedinstveno utvrđuju:

obaveze učesnika u transportu opasne robe od pošiljaoca do primaoca,

obaveza stručnog osposobljavanja zaposlenih kod učesnika u transportu opasne robe,

obaveza imenovanja i zadaci Savetnika za bezbednost za transport opasne robe,

opasne robe po UN brojevima, koje su ovim Pravilnikom dozvoljene za transport

tehnički uslovi koje mora ispuniti ambalaža koja se koristi za transport opasne robe,

tehnički uslovi koje moraju ispuniti cisterne koje se koriste za transport opasne robe,

dokumentacija koja mora pratiti pošiljku opasne robe u transportu,

obeležja, listice i nalepnice na ambalaži i cisternama kojima se transportuje opasna roba,

obaveze nadležni državnih organa u realizaciji pojedinih uslova utvrđenih Pravilnikom.

S obzirom da izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo konvencije stupaju na snagu ukoliko države članice ne upute Generalnom sekretaru notifikaciju o svojim primedbama na predložene izmene i dopune, odlučivanje o prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa stavljeno je u nadležnost Vlade.

U cilju obezbeđivanja dostupnosti tehničkih propisa korisnicima, o objavljivanju izmena i dopuna tehničkih propisa stara se ministarstvo zaduženo za poslove saobraćaja.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta zakona

Članom 1. Zakona propisano je da o prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada, a o njihovom objavljivanju stara se ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

U članu 2. Zakona utvrđeno je stupanje na snagu ovog zakona.

4. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Sprovođenje ovog zakona ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, a dalja dinamika i realizacija će biti planirana Zakonom o transportu opasnog tereta, čije usvajanje predstoji do kraja godine.

Ostavite komentar