Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji i uzajmnoj pomoći u carinskim pitanjima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O SARADNjI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sačinjen u Beogradu, 26. novembra 2010. godine, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE CRNE GORE

O

SARADNjI

I

UZAJAMNOJ POMOĆI

U

CARINSKIM PITANjIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: strane ugovornice);

smatrajući da prekršaji carinskih propisa nanose štetu privrednim, fiskalnim i trgovinskim interesima njihovih zemalja;

imajući u vidu značaj tačnog obračuna carinskih dažbina i drugih dažbina koje se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza robe, kao i tačnog utvrđivanja tarifne oznake, vrednosti i porekla robe, kao i pravilnu primenu odredbi koje se odnose na zabrane, ograničenja i kontrolu;

priznajući potrebu međunarodne saradnje u pitanjima koja se odnose na upravljanje i sprovođenje carinskih propisa;

uverene da radnje u sprečavanju prekršaja carinskih propisa mogu da budu efikasnije uz tešnju saradnju između njihovih carinskih organa;

imajući u vidu Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama od 30. marta 1961. izmenjenu Protokolom od 25. marta 1972, Konvenciju o psihotropnim supstancama od 21. februara 1971, kao i Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci od 20. decembra 1988;

imajući u vidu Preporuku Saveta za carinsku saradnju o uzajamnoj administrativnoj pomoći od 5. decembra 1953. godine;

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

DEFINICIJE

U smislu ovog sporazuma:

„carinski propisi” su zakoni i drugi propisi država strana ugovornica koji se odnose na uvoz, izvoz ili tranzit robe, kao i na sve druge carinske postupke bilo da se odnose na carinske dažbine, poreze, takse ili druge naknade koje naplaćuju carinski organi ili na mere zabrane, ograničenja i kontrole koje primenjuju carinski organi;

„carinske dažbine” su carina i druge dažbine, porezi, takse ili druge naknade koji se naplaćuju za ili u vezi sa uvozom ili izvozom robe, ali ne obuhvataju takse i naknade koje su ograničene na iznos približnih troškova za pružene usluge;

„organ molilac” je carinski organ koji, u skladu sa ovim sporazumom, podnosi zahtev za pomoć ili koji prima takvu pomoć;

„zamoljeni organ” je carinski organ koji, u skladu sa ovim sporazumom, prima zahtev za pomoć ili koji pruža takvu pomoć;

„carinski prekršaj” je svaki prekršaj ili pokušaj prekršaja carinskih propisa;

„carinski organ” u Republici Srbiji je, Ministarstvo finansija – Uprava carina; u Crnoj Gori – Uprava carina;

„lični podaci” su svi podaci koji se odnose na fizičko lice za koje je utvrđeno, ili na fizičko lice za koje može da se utvrdi da krši ili je pokušalo da krši carinske propise;

„opojne droge” su supstance, prirodne ili sintetičke, koje su navedene u Spisku I i Spisku II Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. godine;

„psihotropne supstance” su supstance, prirodne ili sintetičke, koje su navedene u Spiskovima I, II, III i IV Konvencije o psihotropnim supstancama iz 1971. godine;

„prekursori” su hemijske supstance koje se, pod kontrolom, koriste u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci navedenih u Spisku I i II Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine;

„kontrolisana isporuka” je metod kojim se dozvoljava izlaz iz, ulaz na ili tranzit, preko teritorije jedne ili više zemalja, nezakonitih ili sumnjivih pošiljki opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora ili njihovih zamena, uz znanje i pod kontrolom nadležnih organa tih zemalja, s ciljem da se otkriju lica koja su počinila carinski prekršaj.

Član 2.

DELOKRUG

Carinski organi država strana ugovornica pružiće jedan drugom pomoć, na način i pod uslovima predviđenim ovim sporazumom, u obezbeđivanju pravilne primene carinskih propisa, posebno u sprečavanju, otkrivanju, istraživanju i borbi protiv carinskih prekršaja.

Pomoć u okviru ovog sporazuma, pružiće se u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom države zamoljene strane ugovornice i u okviru nadležnosti carinskih organa i njihovih raspoloživih resursa.

Odredbe ovog sporazuma ne daju pravo nekom licu da zabrani izvršenje zahteva.

Član 3.

POMOĆ NA OSNOVU ZAHTEVA

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće sve odgovarajuće informacije koje mogu da obezbede pravilnu primenu carinskih propisa, uključujući, između ostalog, i informacije o prevozu i isporuci robe, dispoziciji i odredištu takve robe, njenoj tarifnoj oznaci, vrednosti i poreklu, kao i informacije o izvršenim ili planiranim radnjama kojima se krše ili mogu da se prekrše carinski propisi.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće obaveštenje da li je roba koja je izvezena sa ili uvezena na teritoriju države ugovorne strane molioca, na propisan način uvezena na ili izvezena sa teritorije države zamoljene ugovorne strane, navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ preduzeće, u okviru svojih nadležnosti, neophodne mere da se obezbedi nadzor nad:

određenim fizičkim ili pravnim licima za koja postoji osnovana sumnja da vrše ili da su izvršila carinski prekršaj na teritoriji države strane ugovornice molioca;

b) mestima gde je roba smeštena na takav način da pruža osnovanu sumnju da postoji namera da se roba na nezakonit način uveze na teritoriju države strane ugovornice molioca;

v) kretanjem robe za koju je organ molilac označio da je predmet carinskog prekršaja na teritoriji države strane ugovornice molioca;

g) prevoznim sredstvima za koja postoji opravdana sumnja da su korišćena, da se koriste ili da se mogu koristiti za kršenje carinskih propisa na teritoriji države strane ugovornice molioca.

Član 4.

POMOĆ PO SOPSTVENOJ INICIJATIVI

Carinski organi država strana ugovornica pružiće, u okviru svojih nadležnosti, jedan drugom pomoć, ako smatraju da je to neophodno radi pravilne primene carinskih propisa, posebno kada raspolažu sa informacijama koje se odnose na:

radnje kojima su prekršeni, krše se ili mogu da se prekrše carinski propisi i koje mogu biti od interesa za drugu stranu ugovornicu;

nova sredstva ili metode koje se koriste prilikom prekršaja carinskih propisa;

robu za koju se zna ili postoji sumnja da je predmet carinskog prekršaja na teritoriji države druge strane ugovornice;

određena lica za koja se zna ili postoji sumnja da vrše carinski prekršaj na teritoriji države druge strane ugovornice;

prevozna sredstva i kontejnere, za koja se zna ili postoji sumnja da su korišćena, da se koriste ili da se mogu koristiti radi vršenja carinskih prekršaja na teritoriji države druge strane ugovornice.

Član 5.

TEHNIČKA POMOĆ

Pomoć predviđena ovim sporazumom, obuhvata, između ostalog, dostavljanje informacija o:

aktivnostima na suzbijaju krijumčarenja koje bi mogle da budu korisne u sprečavanju carinskih prekršaja i naročito o posebnim sredstvima koja se koriste u borbi protiv carinskih prekršaja;

b) novim metodama koje se koriste prilikom prekršaja carinskih propisa;

v) zapažanjima i otkrićima, kao rezultat uspešne primene novih sredstava i tehnika u sprečavanju krijumčarenja i

g) novim tehnikama i poboljšanim metodama za postupak sa putnicima i teretom.

Carinski organi država strana ugovornica će, ukoliko to nije u suprotnosti sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, takođe, tražiti saradnju za:

započinjanje, razvoj i usavršavanje posebnih programa stručne obuke za svoje zaposlene;

b) uspostavljanje i održavanje kanala za međusobnu razmenu informacija sa ciljem da se olakša bezbedna i brza razmena informacija;

v) omogućavanje efikasne međusobne koordinacije, uključujući i razmenu osoblja, stručnjaka i imenovanje lica za vezu;

g) proučavanje i ispitivanje nove opreme ili postupaka;

d) pojednostavljenje i usaglašavanje njihovih carinskih postupaka; i

đ) druga opšta administrativna pitanja, zbog čega će, s vremena na vreme, biti potrebna njihova zajednička akcija.

Član 6.

DOSTAVLjANjE/OBAVEŠTAVANjE

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ, u skladu sa zakonodavstvom svoje države, preduzeće sve neophodne mere da:

dostavi sva odgovarajuća dokumenta,

b) obavesti o svim odgovarajućim rešenjima,

koji proizilaze iz ovog sporazuma, na adresu primaoca koji ima prebivalište ili je registrovan na teritoriji njegove države. U tom slučaju primenjuje se član 7. stav 3. ovog sporazuma.

Član 7.

OBLIK I SADRŽINA ZAHTEVA ZA POMOĆ

Zahtevi u skladu sa ovim sporazumom sačinjavaju se u pismenom obliku. Uz zahteve, prilažu se dokumenta neophodna za njihovo izvršenje. U hitnim slučajevima, mogu se prihvatiti i usmeni zahtevi, koji se moraju odmah pismeno potvrditi.

Zahtevi iz stava 1. ovog člana treba da sadrže sledeće informacije:

naziv organa molioca;

b) mere koje se zahtevaju;

v) predmet i razlog za podnošenje zahteva;

g) koji se zakoni, propisi i drugi pravni akti primenjuju;

d) tačne i detaljne podatke o fizičkim ili pravnim licima na koja se zahtev odnosi;

đ) kraći prikaz odgovarajućih činjenica, osim u slučajevima koji se navode u članu 6. ovog sporazuma i

e) koja je veza između tražene pomoći i predmeta na koji se ta pomoć odnosi.

Zahtevi se podnose na službenom jeziku zamoljenog organa ili na jeziku koji je prihvatljiv za taj organ.

Ako zamoljeni organ nije odgovarajuća služba koja može da odgovori na zahtev, proslediće zahtev odgovarajućoj službi, koja će postupiti po zahtevu u okviru svojih zakonskih ovlašćenja ili će obavestiti organ molioca o odgovarajućim postupcima za takvu vrstu zahtjeva.

Ako zahtev ne ispunjava formalne uslove, može se zatražiti njegova ispravka ili dopuna, što neće uticati na preduzimanje neophodnih mera.

Član 8.

POSTUPANjE PO ZAHTEVU

Zamoljeni organ preduzeće sve prihvatljive mere da bi postupio po zahtevu i, ako se to zahteva, nastojaće da traži službene ili sudske mere neophodne za izvršenje tog zahtijeva.

Carinski organ države jedne strane ugovornice će, na zahtev carinskog organa države druge strane ugovornice, sprovesti sve potrebne istražne postupke, uključujući i ispitivanje eksperata i svedoka ili lica za koja postoji sumnja da su izvršila carinski prekršaj i izvršiti provere, kontrole i ispitati činjenično stanje vezano za pitanja koja su predmet ovog sporazuma.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ može da dozvoli da službena lica organa molioca, kada god je to moguće, borave na teritoriji države zamoljene strane ugovornice u toku istrage koju sprovode njena službena lica, zbog kršenja carinskih propisa države organa molioca.

Ako organ molilac to zahteva, biće obavešten o vremenu i mestu gde se sprovodi zahtevana istraga, kako bi se na taj način koordinirale aktivnosti.

Službena lica organa molioca, koja su ovlašćena da sprovode istražne radnje u vezi sa carinskim prekršajima, mogu da zahtevaju da zamoljeni organ pregleda odgovarajuće knjige, registre i drugu dokumentaciju ili da dostavi njihove kopije ili da pruži sve informacije koje se odnose na carinske prekršaje.

Član 9.

OBLIK INFORMACIJE

Zamoljeni organ dostaviće organu moliocu rezultate istražnih radnji u obliku dokumenta, overenih kopija dokumenata, izveštaja i sl. a, kada je to neophodno, i usmeno.

Dokumenta iz stava 1. ovog člana mogu da se zamene kompjuterizovanim informacijama koje su date u iste svrhe, u bilo kom obliku, zajedno sa svim podacima i informacijama koje su neophodne za tumačenje ili korišćenje tih kompjuterizovanih informacija.

Član 10.

IZUZECI OD OBAVEZE PRUŽANjA POMOĆI

Ako zamoljeni organ smatra da ispunjavanje zahteva može da nanese štetu suverenitetu, bezbednosti, javnom poretku ili drugim bitnim nacionalnim interesima njegove države, ili može da dovede do povrede nacionalne, trgovinske ili profesionalne tajne, može da odbije pomoć ili da je pruži uz poštovanje određenih uslova i zahteva.

Ako organ molilac traži pomoć koju on sam ne bi mogao da pruži da se to od njega zatraži, on će u svom zahtevu ukazati na tu činjenicu. U tom slučaju zamoljenom organu je prepušteno da odluči kako će da odgovori na takav zahtev.

Ako se pomoć uskrati ili odbije, o takvoj odluci i o razlozima za njeno donošenje mora odmah da se obavesti organ molilac.

Član 11.

OBAVEZA POVERLjIVOSTI

Svaka informacija saopštena u bilo kom obliku u skladu sa ovim sporazumom je poverljive prirode. Ona će biti obuhvaćena obavezom službene poverljivosti i uživaće istu zaštitu koju takva informacija uživa u skladu sa odgovarajućim nacionalnim zakonima države strane ugovornice koja ju je primila.

Informacije o ličnim podacima mogu da se dostave samo ako je zaštita ličnih podataka na istom nivou zaštite, prema zakonodavstvu država strana ugovornica. Strane ugovornice će obezbediti zaštitu podataka koja je najmanje na istom nivou zaštite koja proizilazi iz primene načela iz člana 12. ovog sporazuma.

Član 12.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci koji se automatski obrađuju:

pribaviće se i obraditi na zakonom propisan način;

b) čuvaće se za određene zakonom propisane namene i neće se upotrebiti u neku drugu svrhu koja je u suprotnosti sa tim namenama;

v) biće adekvatni, odgovarajući i prema nameni za koju se čuvaju;

g) biće tačni i, kada je to neophodno, ažurni;

d) čuvaće se u obliku koji omogućava utvrđivanje njihovog sadržaja, najduže dok je to potrebno za namenu zbog koje se čuvaju.

Lični podaci u vezi sa rasnim poreklom, političkim opredeljenjem, verskim ubeđenjem ili nekom drugom vrstom ubeđenja, kao i oni u vezi sa zdravstvenim stanjem ili seksualnim životom, mogu se automatski obrađivati samo ako nacionalno zakonodavstvo za to predviđa odgovarajuću zaštitu. Isto se primenjuje i na lične podatke koji se odnose na kriminalne radnje.

Strane ugovornice preduzeće odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka, koji se čuvaju u elektronskim zapisima, od neovlašćenog uništenja ili od slučajnog gubitka, kao i od svakog neovlašćenog pristupa, promene ili otkrivanja.

Licu će se omogućiti:

da utvrdi da li postoji elektronski zapis sa ličnim podacima, njegovu osnovnu svrhu, kao i identitet i mesto boravka ili glavno poslovno sedište kontrolora zapisa;

b) da dobije, u određenim periodima i bez preteranog odlaganja ili troškova, potvrdu o tome da li se njegovi lični podaci čuvaju u elektronskim zapisima, kao i da mu se ti podaci dostave u razumljivom obliku;

v) da, u zavisnosti od slučaja, ispravi ili izbriše takve podatke, ako su obrađeni u suprotnosti sa odredbama nacionalnog zakonodavstva, imajući u vidu osnovna načela iz st. 1. i 2. ovog člana;

g) pravni lek, ako nije dobio odgovor na zahtev da mu se dostavi, ispravi ili izbriše neki podatak, a u skladu sa odredbama pod b) i v) ovog stava.

Nisu dozvoljena nikakva odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog člana, osim u okviru ograničenja definisanih u st. 6. i 7. ovog člana.

Moguća su odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog člana ako je takvo odstupanje predviđeno zakonom države strane ugovornice i predstavlja neophodnu meru u demokratskom društvu, a u interesu:

zaštite državne bezbednosti, bezbednosti građana, monetarnih interesa države ili suzbijanja krivičnih dela;

b) zaštite subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih lica.

Ograničenja u vezi sa ostvarivanjem prava navedenih u stavu 4 pod b), v) i g) ovog člana, sadržana su u propisima o elektronskim zapisima ličnih podataka koji se koriste za potrebe statistike ili u naučnoistraživačkom radu, kada rizik da će se podaci zloupotrebiti ne postoji.

Svaka strana ugovornica preuzima obavezu da uvede odgovarajuće sankcije i pravna sredstva protiv kršenja odredaba iz nacionalnog zakonodavstva kojima su uređena osnovna načela iz ovog člana.

Ni jedna odredba iz ovog člana neće se smatrati ograničavajućom, niti će uticati na mogućnost strane ugovornice da odobri veće mere zaštite od onih koje su predviđene u ovom članu.

Član 13.

UPOTREBA INFORMACIJA

Informacije, dokumenta i drugi podaci dobijeni na osnovu pružene uzajamne pomoći mogu da se koriste samo u svrhe navedene u ovom sporazumu, uključujući njihovo korišćenje u istražnim, sudskim i upravnim postupcima.

Organ molilac neće, bez prethodne pismene saglasnosti zamoljenog organa, koristiti evidencije ili informacije dobijene na osnovu ovog sporazuma u druge svrhe, osim u svrhe koje su navedene u zahtevu.

Kad se, u skladu sa ovim sporazumom, razmenjuju informacije o ličnim podacima, carinski organi strana ugovornica će obezbediti da se one koriste isključivo u svrhe navedene u zahtevu i pod uslovima koje može da postavi zamoljeni organ.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na informacije o prekršajima koji se odnose na opojne droge, psihotropne supstance i prekursore. Takve informacije mogu da se dostavljaju samo organima države strane ugovornice molioca koji su neposredno uključeni u borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora.

Član 14.

AKCIJE PROTIV NEZAKONITOG PROMETA OPOJNIH DROGA, PSIHOTROPNIH SUPSTANCI I PREKURSORA

Carinski organi država strana ugovornica će sarađivati u cilju suzbijanja i istraživanja nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora i dostavljaće jedan drugom, samoinicijativno ili na zahtev, odgovarajuće informacije o:

metodama borbe protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

b) načinima organizovanja carinske kontrole opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, kao i o novim metodama i sredstvima za njihovo otkrivanje;

v) publikacijama, naučnim, stručnim i nastavnim radovima iz oblasti borbe protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

g) novim vrstama opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, mestima gde se proizvode, pravcima njihovog nezakonitog prevoza i načinima sakrivanja, o promenama cena opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora u raznim zemljama i regionima.

Carinski organ države jedne strane ugovornice, samoinicijativno ili na zahtev, dostaviće carinskom organu države druge strane ugovornice sve informacije koje se odnose na:

fizička i pravna lica za koja se zna ili se koja postoji sumnja da se bave nezakonitim uvozom, izvozom ili prenošenjem opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

b) nova sredstva i metode koji se koriste u nezakonitom prometu opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

v) robu i poštanske pošiljke za koje se zna ili za koje postoji sumnja da se koriste u nezakonitom prometu opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

g) prevozna sredstva za koja se zna ili za koja postoji sumnja da se koriste ili da bi mogla da se koriste za nezakonit promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora.

Član 15.

KONTROLISANA ISPORUKA

Carinski organi država strana ugovornica će međusobno sarađivati na primeni metoda kontrolisane isporuke.

Odluka o primeni metoda kontrolisane isporuke donosi se u svakom konkretnom slučaju, a u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom u državi strane ugovornice.

Član 16.

PREDMETI, DOKUMENTA I SVEDOCI

Carinski organi država strana ugovornica dostaviće, na zahtev, dokumenta koja se odnose na prevoz i isporuku robe i koja sadrže podatke o tarifnoj oznaci, vrednosti, poreklu, dispoziciji i odredištu robe.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali mogu se zahtevati samo ako su kopije nedovoljne. Na izričit zahtev, kopije predmeta, dokumenata i drugog materijala će se na propisan način overiti.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali, koji su dostavljeni organu molioca, moraju se što prie vratiti. Prava zamoljenog organa ili trećih strana ostaju nepromenjena. Na zahtev, originali koji su potrebni za pravosudne ili slične svrhe, moraju odmah da se vrate.

Na zahtev carinskog organa države jedne strane ugovornice, carinski organ države druge strane ugovornice može, prema svom nahođenju, da ovlasti svoja službena lica, uz njihov pristanak, da se pojave u svojstvu svedoka ili eksperata u sudskim ili upravnim postupcima u državi strane ugovornice molioca i da dostave predmete, dokumenta i druge materijale ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. U zahtevu mora bliže da se naznači vreme, mesto i o kakvom postupku se radi i u kom svojstvu će službeno lice da svedoči.

Član 17.

ZAJEDNIČKI KONTROLNI I ISTRAŽNI TIMOVI

1. Carinski organi država strana ugovornica mogu uspostaviti zajedničke kontrolne ili istražne timove u cilju otkrivanja i borbe protiv posebnih oblika carinskih prekršaja, za koje je potrebna neposredna i koordinirana aktivnost.

2. Takvi timovi bi funkcionisali u skladu sa zakonima i procedurama strane ugovornice na čijoj teritoriji se aktivnosti izvršavaju.

Član 18.

TROŠKOVI

Carinski organi država strana ugovornica neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u toku primene ovoga sporazuma, osim sredstava za troškove svedoka, naknada za eksperte, kao i sredstva za troškove prevodilaca, koji nisu državni službenici.

Ako za udovoljavanje zahteva nastanu ili mogu da nastanu značajni i izuzetni troškovi, carinski organi država strana ugovornica dogovoriće se pod kojim će uslovima udovoljiti zahtevu, kao i o načinu nadoknade tih troškova.

Član 19.

SPROVOĐENjE SPORAZUMA

Ovaj sporazum sprovodiće carinski organi država strana ugovornica. Oni će odlučivati o svim praktičnim merama i aranžmanima neophodnim za njegovu primenu, uzimajući u obzir i pravila o zaštiti podataka.

Nakon obavljenih konsultacija, carinski organi država strana ugovornica, mogu da izdaju administrativna uputstva neophodna za sprovodjenje ovog sporazuma.

Carinski organi država strana ugovornica mogu da organizuju da njihove službe za istragu budu u neposrednoj vezi.

Član 20.

REŠAVANjE SPOROVA

Svaki spor koji nastane u vezi sa tumačenjem ili primenom odredaba ovog sporazuma rešiće se konsultacijama i pregovorima između dve strane ugovornice.

Član 21.

POSTUPAK ZA IZMENU I DOPUNU

Ovaj sporazum može da se izmeni i dopuni uz obostranu saglasnost strana ugovornica. Izmene i dopune će biti ozakonjene posebnim protokolima koji će predstavljati njegov sastavni deo.

Član 22.

PODRUČJE NA KOME SE PRIMENjUJE SPORAZUM

Ovaj sporazum se primenjuje u carinskim područjima država strana ugovornica, koja su utvrđena njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Član 23.

STUPANjE NA SNAGU I OTKAZIVANjE

Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca od datuma kada strane ugovornice obaveste jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni svi uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum je zaključen na neodređeno vreme, ali ga obe strane ugovornice mogu otkazati, u bilo koje vreme pismenim obaveštenjem putem diplomatskih kanala. Sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana prijema takvog obaveštenja od druge strane ugovornice.

U potvrdi toga, dole potpisani, propisno ovlašćeni za to od strane svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, dana 26.novembra 2010. godine, u po dva originalna primerka, na srpskom jeziku i na crnogorskom jeziku, s tim što oba teksta imaju podjednaku važnost.

ZaVladu Republike Srbije______________________ ZaVladu Crne Gore______________________

.

.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Osim toga, potvrđivanjem ovog sporazuma obezbeđuje se pravilna primena carinskih propisa kroz razmenu informacija između dve zemlje o prevozu i isporuci robe, odredištu robe, njenoj tarifnoj oznaci, vrednosti i poreklu i robe, kao i informacije o izvršenim ili planiranim radnjama kojima se krše ili mogu da se prekrše carinski propisi.

III. Finansijske obaveze za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za izvršavanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Finansijska sredstva potrebna za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za sprovođenje Zakona, odnosno za izvršavanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar