Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA

Član 1.

U Zakonu o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ”, br. 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 80/04 – US i 101/05 – dr. zakon), u članu 2. broj: „4,2” zamenjuje se brojem: „4,00”, u alineji prvoj broj: „3,2” zamenjuje se brojem: „3,05”, u alineji drugoj broj: „0,4” zamenjuje se brojem: „0,38”, a u alineji trećoj, broj: „0,6” zamenjuje se brojem: „0,57”.

Član 2.

U članu 21. stav 1. reči: „na način koji se ugovori sa državama sukcesorima SFRJ”, zamenjuju se rečima: „u skladu sa posebnim zakonom.”.

Član 3.

Posle člana 21. dodaje se član 21a koji glasi:

Član 21a

Vlada će odrediti banku koja će servisirati deviznu štednju građana položenu kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica i bliže urediti pitanja koja se odnose na servisiranje te štednje.”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje bankarski i devizni sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U postupku ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata, Ustavni sud (u daljem tekstu: Sud) je utvrdio da Uredba o bližim uslovima i načinu isplate devizne štednje građana položene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica („Službeni glasnik RS”, broj 37/04) (u daljem tekstu: Uredba) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Uredba je prestala da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku RS”, broj 103/13 od 26. novembra 2013. godine.

U vezi sa servisiranjem stare devizne štednje, doneta je još jedna sudska odluka, presuda Evropskog suda za ljudska prava, koja je objavljena 16. jula 2014. godine. Ovom presudom obavezane su Republika Srbija i Republika Slovenija da isplate staru deviznu štednju podnosiocima predstavke (E. Ališić, A. Sadžak i S. Šahdanović), koji su štedeli kod Ljubljanske banke Sarajevo i Investbanke PJ Tuzla, i to pod istim uslovima, kao i druge štediše koje su imale takvu štednju u domaćim filijalama srpskih, odnosno slovenačkih banaka. Prema presudi, Republika Srbija mora preduzeti sve neophodne mere, uključujući i zakonodavne izmene, u roku od godinu dana od donošenja presude, odnosno do 16. jula 2015. godine, kako bi podnosilac predstavke i svi drugi u istoj situaciji mogli da povrate svoju staru deviznu štednju.

Potreba za otklanjanjem zastoja u servisiranju isplata devizne štednje građana položene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica, koji je nastao prestankom važnosti Uredbe, kao i potreba za donošenjem posebnog zakona kojim bi se u skladu sa nalogom Evropskog suda za ljudska prava regulisale obaveze po osnovu neisplaćene devizne štednje državljanima bivših republika SFRJ, uslovili su izmene i dopunu Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ”, broj 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 80/04 – US i 101/05 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), u delu koji se odnosi na visinu javnog duga, kao i u delu koji uređuje isplatu devizne štednje građana koja je položena kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica.

Odlukom Vlade od 11. decembra 2014. godine, obrazovana je Radna grupa za izvršenje naloga iz presude Evropskog suda za ljudska prava i rešavanje pitanja javnog duga Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koju čine predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Agencije za osiguranje depozita i Narodne banke Srbije. Takođe, u radu Radne grupe učestvovali su i predstavnici drugih nadležnih državnih organa i organizacija.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ovog zakona menja se član 2. Zakona, odnosno iznos javnog duga i u okviru njega iznosi stanja devizne štednje građana i iznosi kamata.

Članom 2. ovog zakona menja se član 21. stav 1. Zakona, tako što se propisuje da će se regulisanje obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje državljanima bivših republika SFRJ koji su položili deviznu štednju na način predviđen tim članom – urediti posebnim zakonom, umesto na način koji se ugovori s državama sukcesorima SFRJ, a što je postojeće zakonsko rešenje. Poseban zakon koji će urediti regulisanje navedenih obaveza je Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Članom 3. ovog zakona dodaje se novi član 21a kojim se daje pravni osnov da Vlada odredi banku koja će servisirati deviznu štednju i bliže uredi pitanja koja se odnose na servisiranje devizne štednje građana položene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica.

Članom 4. ovog zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije. Naime, ovim zakonom smanjuje se obaveza utvrđena osnovnim zakonom iz 2002. godine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodno u što kraćem roku preduzeti mere kako bi se izvršile obaveze Republike Srbije nakon odluke Suda.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJEˮ

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ budući da za to postoje naročito opravdani razlozi koji se ogledaju u neophodnosti da se omogući primena propisa u najkraćem roku, posebno zato što će izvršavanje presude Evropskog suda za ljudska prava biti razmatrano na narednom sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2.

Javni dug iz člana 1. ovog zakona iznosi 4,2 4,00 milijarde evra i obuhvata:

– stanje devizne štednje građana na dan 31. marta 2002. godine, obračunato kao razlika stanja devizne štednje kod ovlašćenih banaka iz člana 2. Zakona na dan 31. decembra 1997. godine i isplata izvršenih do 31. marta 2002. godine – u iznosu 3,2 3,05 milijarde evra;

– pripisanu kamatu, obračunatu po kamatnoj stopi od 2% godišnje, i kursne razlike obračunate za period od 1. januara 1998. do 31. marta 2002. godine – u iznosu 0,4 0,38 milijarde evra;

– kamatu, obračunatu po kamatnoj stopi od 2% godišnje, za period od 1. aprila 2002. godine do rokova dospeća utvrđenih ovim zakonom – u iznosu 0,6 0,57 milijarde evra.

Posebne odredbe

Član 21.

Državljani bivših republika SFRJ, koje nisu u sastavu Savezne Republike Jugoslavije, a koji su deviznu štednju iz člana 2. Zakona položili kod ovlašćenih banaka sa sedištem na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, kao i državljani Savezne Republike Jugoslavije koji su tu štednju položili kod filijala banaka iz tog člana koje su se nalazile na teritoriji bivših republika SFRJ do momenta otcepljenja tih republika – svoja potraživanja po osnovu devizne štednje građana ostvaruju na način koji se ugovori sa državama sukcesorima SFRJ U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM.

Građani na privremenom radu u inostranstvu i strana fizička lica, koji su deviznu štednju položili kod banaka iz člana 2. Zakona, pravo na isplatu te štednje ostvaruju u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva za isplatu devizne štednje iz stava 2. ovog člana obezbeđuju Republika Srbija i Republika Crna Gora – prema sedištu banaka kod kojih je ta štednja položena.

ČLAN 21A

VLADA ĆE ODREDITI BANKU KOJA ĆE SERVISIRATI DEVIZNU ŠTEDNJU GRAĐANA POLOŽENU KOD JUGOBANKE JUGBANKE A.D. KOSOVSKA MITROVICA I BLIŽE UREDITI PITANJA KOJA SE ODNOSE NA SERVISIRANJE TE ŠTEDNJE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA

DRAFT LAW ON AMENDING AND SUPPLEMENT THE LAW ON REGULATION OF THE PUBLIC DEBT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA BASED ON THE CITIZENS’ FOREIGN CURRENCY SAVINGS

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa.

Ne postoje relevantne odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava EU i ocene usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i ocene usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje propisi EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

NE

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

NE

Ostavite komentar