Predlog zakona o divljači i lovstvu

PREDLOG ZAKONA O

DIVLjAČI I LOVSTVU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se: zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači u lovištu; zaštita, očuvanje i unapređivanje staništa divljači; zaštita, uređivanje i održavanje lovišta i druga pitanja od značaja za divljač i lovstvo.

Divljač je u svojini Republike Srbije.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je obezbeđivanje održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih staništa na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje vitalnost populacija divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznovrsnost, čime se postiže ispunjavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija lovstva.

Opšti interes

Član 3.

Korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje populacija divljači i njihovih staništa jeste delatnost od opšteg interesa.

Opšti interes u obavljanju delatnosti iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se:

donošenjem Strategije razvoja lovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija);

donošenjem planskih dokumenata u lovstvu;

stalnim monitoringom populacija divljači i njihovih staništa;

obezbeđivanjem sredstava za zaštitu, očuvanje i unapređivanje populacija divljači i njihovih staništa i druge namene od značaja za razvoj lovstva;

obezbeđivanjem sredstava za formiranje i održavanje informacionog sistema o populacijama divljači i njihovim staništima;

obezbeđivanjem podrške korisnicima lovišta;

istraživačko-razvojnim radom u oblasti lovstva;

promocijom lovstva;

nadzorom nad primenom propisa u oblasti lovstva;

obavljanjem i drugih poslova u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Značenje izraza

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

alohtona vrsta divljači je vrsta divljači koja se nalazi na području koje je izvan njenog prirodnog rasprostranjenja (areala), kao posledica namernog ili nenamernog unošenja;

autohtona vrsta divljači je vrsta divljači koja se nalazi u prirodi u određenom prostoru u okviru svog poznatog prirodnog rasprostranjenja;

biološka raznovrsnost (biodiverzitet) je raznovrsnost i promenljivost (varijabilnost) bioloških oblika, pojava i procesa u okviru živih organizama i ekoloških kompleksa čiji su oni deo, kao odgovor evolucije na promenljivost ekoloških faktora i uključuje raznovrsnost u okviru vrsta (genotipova), između vrsta i ekosistema;

gazdovanje lovištem je skup mera za zaštitu, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači u lovištu, zaštitu, očuvanje i unapređivanje staništa divljači i zaštitu, uređivanje i održavanje lovišta;

gajenje divljači je preduzimanje mera radi postizanja, održavanja i obnavljanja broja i kvaliteta divljači prema prirodnim i drugim mogućnostima staništa;

dozvola za lov krupne divljači je isprava kojom se lovcu dozvoljava da lovi krupnu divljač;

dozvola za lov sitne divljači je isprava kojom se grupi lovaca dozvoljava da lovi sitnu divljač;

divljač je zakonom određena vrsta divljih sisara i ptica;

zaštita divljači je preduzimanje mera koje obezbeđuju uslove za opstanak i razvoj populacije određene vrste divljači, kao i njenu zaštitu od protivzakonitog korišćenja;

korisnik lovišta je jedno pravno lice kome je dato pravo na gazdovanje lovištem;

korišćenje divljači je preduzimanje mera u cilju dobijanja određene materijalne ili opšte koristi od divljači i njenih delova;

lovac je fizičko lice koje je steklo lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija i osposobljeno je za lov divljači;

lovački psi su psi svih rasa koji se, prema kriterijumima kinološke organizacije u Republici Srbiji članice Međunarodne kinološke federacije (F.C.I), upotrebljavaju u lovu;

lov divljači je aktivnost lovaca u traženju, posmatranju, praćenju, dozivanju i čekanju divljači radi odstrela, odstrel divljači, hvatanje žive divljači, kao i sakupljanje divljači ili njenih delova;

lovački savez – Lovački savez Srbije, Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Kosova i Metohije osnovani radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti lovstva;

lovište je zaokružena prirodna celina u kojoj postoje uslovi za trajnu zaštitu, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači;

lovište posebne namene je lovište namenjeno za sprovođenje posebnih mera gazdovanja radi očuvanja i usmeravanja razvoja populacije divljači i njenih staništa;

lovna godina je period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta sledeće godine;

lovna karta je isprava kojom lovac stiče pojedinačno pravo na lov na teritoriji Republike Srbije, u periodu za koji je izdata, a koji nije duži od jedne lovne godine;

lovna površina je površina u lovištu na kojoj je moguće u potpunosti i na najcelishodniji način sprovoditi mere gajenja, zaštite, lova i korišćenja divljači;

lovni revir je deo lovišta određen lovnom osnovom lovišta radi bolje organizacije gazdovanja lovištem;

lovno područje je prostorno zaokružena geografska i prirodna celina koja se ustanovljava radi sprovođenja jedinstvene lovne politike, dugoročnog racionalnog gazdovanja populacijama određenih vrsta divljači i efikasnog preduzimanja odgovarajućih mera u lovištima;

lovostajem zaštićene vrste divljači su zaštićene vrste divljači;

matični fond je brojnost populacije određene vrste divljači utvrđena na početku lovne godine;

monitoring populacija divljači i njihovih staništa je sistem stalnog praćenja i analize ukupnog stanja populacija divljači i njihovih staništa, a posebno vitalnosti i zdravstvenog stanja populacija divljači i biološke raznovrsnosti radi preduzimanja mera prevencije i zaštite;

ograđeni teren za obuku pasa je ograđeni deo lovišta određen lovnom osnovom lovišta na kojem se izvodi obuka lovačkih pasa radi usavršavanja i ispitivanja urođenih osobina;

ograđeno lovište ili ograđeni deo lovišta je površina zemljišta, voda i šuma ograđena prirodnim ili veštačkim preprekama koje onemogućavaju, odnosno umanjuju mogućnost da divljač napusti tu površinu;

održivo gazdovanje je gazdovanje populacijama divljači na način i u obimu koji ne vodi ka dugoročnom smanjenju brojnosti, genetičke raznovrsnosti i areala njihovih populacija, održavajući njihov potencijal radi zadovoljenja potreba i težnji sadašnjih i budućih generacija;

opšte pravo na lov je pravo korisnika lovišta stečeno u postupku davanja prava na gazdovanje lovištem;

optimalni fond je optimalna brojnost populacije određene vrste divljači dobijena na osnovu utvrđenog boniteta lovišta;

otvoreno lovište je lovište u kome je moguća nesmetana dnevna i sezonska migracija divljači;

oštećena jedinka divljači je jedinka koja zbog trajnog fizičkog oštećenja ili držanja u zatočeništvu, usled kojeg je izgubila osobine divljači iz prirode i sposobnost da se snađe i održi u prirodnom staništu, nema status lovne vrste divljači;

park divljači je ograđena površina u kojoj se vrši gajenje i zaštita divljači radi sprovođenja istraživanja, obrazovanja i razvoja turizma, kao i trajnog zbrinjavanja oštećenih jedinki divljači, a u kojoj nije dozvoljen lov divljači;

površine van lovišta su površine užeg područja gradova u Republici Srbiji bez prigradskih naselja i autoput;

pojedinačno pravo na lov je pravo lovca na lov koje je stečeno dobijanjem lovne karte;

poligon za lov divljači je posebno uređena lovna površina u lovištu utvrđena lovnom osnovom lovišta namenjena za lov sitne divljači iz veštačke proizvodnje;

promet ulovljene divljači i trofeja divljači je skup svih radnji od pomeranja ulovljene i propisno obeležene divljači sa mesta odstrela do isporučivanja krajnjem korisniku;

sanitarni odstrel divljači je odstrel povređene, odnosno bolesne divljači i odstrel kod sumnje na pojavu, sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

trajno zaštićene vrste divljači su strogo zaštićene vrste divljači;

trofeji divljači su rogovlje svih vrsta jelena i srndaća, rogovi muflona, divojarca i divokoze, zubi (kljove) divljeg vepra, lobanja i krzno medveda, vuka, risa, divlje mačke i šakala, lobanja lisice, jazavca i rakunolikog psa, preparirana divljač i njeni preparirani delovi;

uzgajalište divljači je ograđeni deo lovišta namenjen intenzivnom gajenju divljači za potrebe naseljavanja i povećanja brojnosti u lovištima;

uzgajalište divljači posebne namene je ograđeni deo lovišta radi gajenja divljači, očuvanja i poboljšanja genotipova i fenotipova određenih vrsta divljači;

farma divljači je ograđena površina za gajenje određenih vrsta divljači isključivo radi proizvodnje mesa divljači.

II. ORGANIZACIJA LOVSTVA

Nadležnost za poslove lovstva

Član 5.

Ministarstvo nadležno za poslove lovstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) nadležno je za lovstvo na teritoriji Republike Srbije.

Autonomna pokrajina nadležna je za poslove lovstva od pokrajinskog značaja na teritoriji autonomne pokrajine.

Pojedini poslovi autonomne pokrajine

Član 6.

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa ovim zakonom, na teritoriji autonomne pokrajine:

ustanovljava lovišta u lovnim područjima;

ustanovljava lovište na zahtev jednog pravnog lica koje je vlasnik površine zemljišta i ispunjava uslove iz ovog zakona;

daje saglasnost na ograđivanje lovišta;

daje pravo na gazdovanje lovištem jednom korisniku lovišta koji ispunjava uslove iz ovog zakona;

donosi program razvoja lovnog područja za lovna područja;

daje saglasnost na lovnu osnovu za gazdovanje lovištem (u daljem tekstu: lovna osnova), program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači;

u skladu sa Strategijom i programima razvoja lovnih područja bliže uređuje kriterijume za utvrđivanje broja lovnih karata koje se distribuiraju po pojedinim lovištima u okviru lovnog područja;

obezbeđuje podsticajna sredstva za unapređenje zaštite i gajenja divljači od pokrajinskog značaja u skladu sa svojim aktima i vrši raspodelu tih sredstava;

obezbeđuje sredstva za nadoknadu štete koju van lovišta prouzrokuje lovostajem zaštićena divljač;

daje saglasnost da se može loviti lovostajem zaštićena divljač koja se nalazi na nelovnim površinama, odnosno površinama van lovišta;

vrši inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona u lovištima preko lovnog inspektora.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Pojedini poslovi javnih preduzeća i privrednih društava

Član 7.

Javna preduzeća registrovana za obavljanje delatnosti iz člana 3. stav 1. ovog zakona (u daljem tekstu: javna preduzeća), u skladu sa ovim zakonom, obavljaju poslove:

čuvanja, zaštite i gajenja divljači do okončanja ponovljenog postupka dodele prava na gazdovanje lovištem, u slučaju kada se ne izvrši davanje prava na gazdovanje lovištem putem javnog oglasa;

čuvanja, zaštite i gajenja divljači do okončanja ponovljenog postupka dodele prava na gazdovanje lovištem novom korisniku, u slučaju raskida ugovora;

prikupljanja i obrade podataka za lovišta posebne namene na teritoriji Republike Srbije koji se vode u Katastru lovišta i Centralnoj bazi podataka;

distribucije lovnih karata za lovišta posebne namene na teritoriji Republike Srbije.

Privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti iz člana 3. stav 1. ovog zakona (u daljem tekstu: privredna društva), u skladu sa ovim zakonom, obavljaju poslove:

prikupljanja i obrade podataka za lovišta na teritoriji Republike Srbije koji se vode u Katastru lovišta i Centralnoj bazi podataka, osim za lovišta posebne namene;

distribucije lovnih karata za lovišta na teritoriji Republike Srbije, osim za lovišta posebne namene.

Poslovi iz st. 1. i 2. ovog člana vrše se kao povereni.

Za obavljanje poslova iz st. 1. i 2. ovog člana sredstva se obezbeđuju iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije, a na teritoriji autonomne pokrajine iz budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine.

Pojedini poslovi lovačkog saveza

Član 8.

Lovački savez, član Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divljači (u daljem tekstu: CIC) obavlja sledeće poslove:

obrazuje komisiju za polaganje ispita za ocenjivanje trofeja divljači i izdaje uverenje o položenom ispitu za ocenjivanje trofeja divljači;

stara se o trofejima divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka;

obrazuje Nacionalnu komisiju za izložbe i trofeje koja potvrđuje trofeje divljači ocenjene najvišim ocenama, sastavlja listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka i rešava o prigovoru na akt za ocenu trofeja divljači koju je dala komisija korisnika lovišta.

Lovački savez obrazuje komisiju za polaganje lovačkog ispita i izdaje uverenje o položenom lovačkom ispitu, izdaje članske karte svojim članovima i zastupa ih u zemlji i inostranstvu, pruža stručnu pomoć svojim članovima i izdaje lovačke časopise i drugu lovačku literaturu.

Poslovi iz stava 1. ovog člana, obrazovanje komisije za polaganje lovačkog ispita i izdavanje uverenja o položenom lovačkom ispitu vrše se kao povereni poslovi.

Javna preduzeća, privredna društva i lovački savez dužni su da sarađuju u svim zajedničkim pitanjima iz oblasti lovstva i da jedni drugima dostavljaju podatke i obaveštenja potrebna za rad.

III. LOVAČKA KOMORA

Osnivanje

Član 9.

Radi ostvarivanja i zaštite prava i interesa lovnih radnika i unapređivanja lovstva u skladu sa održivim gazdovanjem populacijama divljači, opštim interesom i opšteprihvaćenim međunarodnim standardima u lovstvu osniva se Lovačka komora (u daljem tekstu: Komora), kao profesionalna organizacija, sa pravima i obavezama utvrđenim ovim zakonom i statutom Komore.

Komora ima svojstvo pravnog lica koje stiče registracijom u Registar privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Sedište Komore je u Beogradu.

Za osnivanje i početak rada Komore sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Sastav Komore

Član 10.

Član Komore može biti lice sa najmanje srednjim obrazovanjem koje je u toku školovanja položilo predmet iz oblasti lovstva.

Članstvo u Komori je obavezno.

Poslovi Komore

Član 11.

Komora obavlja sledeće poslove:

utvrđuje prava i dužnosti članova Komore i donosi kodeks profesionalne etike;

vrši upis i vodi evidenciju svih članova Komore;

izdaje i oduzima licence i o tome vodi evidenciju;

vrši vanrednu proveru kvaliteta stručnog rada imaoca licence;

predlaže ministru nadležnom za poslove lovstva (u daljem tekstu: ministar) visinu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i visinu naknade za lovnu kartu;

posreduje u sporovima između članova Komore i između članova Komore i korisnika njihovih usluga;

vodi evidenciju izrečenih disciplinskih mera članovima Komore;

utvrđuje visinu članarine za članove Komore;

izdaje legitimaciju i identifikacioni broj članu Komore koji ima licencu;

obavlja i druge poslove predviđene statutom Komore.

Poslovi iz stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana vrše se kao povereni.

Organizacija i način obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje statutom i opštim aktima Komore.

Na statut i opšte akte Komore saglasnost daje Ministarstvo.

Organi Komore

Član 12.

Organi Komore su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor, organ Komore koji rešava o izdavanju i oduzimanju licence, Etički komitet i predsednik.

Skupština je najviši organ Komore.

Skupštinu čine svi članovi Komore.

Statutom se može odrediti način predstavljanja članova Komore u skupštini Komore.

Skupština Komore bira između svojih članova predsednika, kao i sastav upravnog odbora, nadzornog odbora, organa Komore koji rešava o izdavanju i oduzimanju licence i Etičkog komiteta, u čijim sastavima moraju biti predstavnici Ministarstva i autonomne pokrajine koji su članovi Komore.

Broj, sastav, delokrug i način izbora organa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se statutom Komore.

Statut Komore

Član 13.

Komora donosi statut.

Statutom Komore bliže se uređuje:

1) delokrug Komore;

2) organi Komore i njihov delokrug rada;

3) način određivanja visine članarine i finansiranja rada Komore;

4) postupak pred Etičkim komitetom i

5) druga pitanja iz nadležnosti Komore.

Sredstva za rad Komore

Član 14.

Komora stiče sredstva za rad od članarine, naknade za upis u evidenciju, naknade za izdavanje licence, naknade za izdavanje izvoda iz evidencije, poklona, zaveštanja, donacija i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Licenca

Član 15.

Licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu može da stekne lice koje ima položen stručni ispit za sticanje određene licence, član je Komore i ima odgovarajuće obrazovanje, i to za:

1) izradu planskih dokumenata – najmanje završene osnovne studije;

2) obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem posebne namene – najmanje završene osnovne studije, a za ostala lovišta – najmanje završeno srednje obrazovanje uz završenu specijalizaciju iz oblasti lovstva;

3) obavljanje poslova lovočuvarske službe – najmanje završeno srednje obrazovanje.

Lice sa licencom može da obavlja određene poslove u lovstvu, samo ako je zaposleno kod pravnog lica koje je registrovano za obavljanje tih poslova.

Članu Komore koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona položio državni stručni ispit, čiji se posebni deo odnosio na lovstvo i lovno zakonodavstvo, Komora izdaje licencu na lični zahtev.

Licenca se izdaje na neodređeno vreme.

Ministar bliže propisuje program i način polaganja stručnog ispita za sticanje licence, obrazac zapisnika o polaganju stručnog ispita i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Poslovi za koje se stiče licenca

Član 16.

Licenca se stiče za:

1) izradu planskih dokumenata u skladu sa ovim zakonom;

2) obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem;

3) obavljanje poslova lovočuvarske službe.

Postupak izdavanja i oduzimanja licence

Član 17.

Postupak izdavanja i oduzimanja licence sprovodi Komora.

Komora vodi evidenciju izdatih i oduzetih licenci.

Troškove izdavanja licence snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence.

Organ Komore koji rešava o izdavanju i oduzimanju licence donosi rešenje o izdavanju, odnosno oduzimanju licence.

Na rešenje organa Komore iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor.

Postupak izdavanja i oduzimanja licence, kao i evidencija izdatih i oduzetih licenci bliže se uređuju statutom Komore.

Provera kvaliteta stručnog rada imaoca licence

Član 18.

Provera kvaliteta stručnog rada imaoca licence može biti redovna i vanredna.

Redovnu proveru kvaliteta stručnog rada imaoca licence za izradu planskih dokumenata vrši Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ, i to u postupku davanja saglasnosti na planske dokumente.

Redovnu proveru kvaliteta stručnog rada imaoca licence za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem i poslova lovočuvarske službe vrši inspektor nadležan za poslove lovstva (u daljem tekstu: lovni inspektor).

Vanrednu proveru kvaliteta stručnog rada imaoca licence vrši Komora preko ovlašćenog člana Komore.

Vanrednu proveru kvaliteta stručnog rada imaoca licence vrši ovlašćeni član Komore koji ima isti ili viši nivo obrazovanja kao imalac licence čiji kvalitet stručnog rada proverava.

Imalac licence dužan je da sarađuje sa licem ovlašćenim za proveru kvaliteta stručnog rada.

Izveštaj o proveri kvaliteta stručnog rada

Član 19.

Lovni inspektor i Komora dužni su da Ministarstvu dostavljaju izveštaj o rezultatima provere kvaliteta stručnog rada imaoca licence i preduzetim merama u roku od pet dana od dana izvršene provere.

IV. ZAŠTITA DIVLjAČI

Status zaštite divljači

Član 20.

Proglašavaju se sledeći statusi zaštite divljači:

1) trajno zaštićene vrste divljači;

2) lovostajem zaštićene vrste divljači.

Trajno zaštićene vrste divljači (nelovne vrste divljači) zaštićuju se trajnom zabranom lova.

Lovostajem zaštićene vrste divljači (lovne vrste divljači) zaštićuju se zabranom lova u određenom periodu (u daljem tekstu: lovostaj).

Lovostaj divljači ne odnosi se na sitnu divljač iz veštačke proizvodnje na poligonima za lov divljači.

Način proglašavanja lovostajem zaštićenih vrsta divljači

Član 21.

Ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine sporazumno proglašavaju lovostajem zaštićene vrste divljači, trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i mere zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači, a na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta, brojnosti populacija i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora.

Zabrane

Član 22.

Zabranjeno je:

ugrožavati opstanak divljači u prirodi i njena staništa;

proganjati, zlostavljati, namerno povređivati i uznemiravati divljač;

zarobljavati i držati divljač u zatvorenom ili ograđenom prostoru, namerno uništavati mesto za razmnožavanje i odmor divljači, uzimati jaja od divljači, kao i sakupljati jaja zaštićenih vrsta ptica;

držati divljač u zatvorenom prostoru duže od mesec dana od dana prestanka delovanja elementarnih nepogoda, odnosno izlečenja povrede ili sprovođenja određenih mera gajenja, osim u zoološkim vrtovima, farmama divljači, parkovima divljači i drugim objektima u kojima je ovim zakonom ili posebnim zakonima dozvoljeno držanje divljači u zatvorenom prostoru;

unositi u lovište divljač iz parkova divljači, zooloških vrtova i sa farmi divljači, kao i oštećenih jedinki divljači;

unošenje novih alohtonih vrsta divljači i njihovih hibrida u slobodnu prirodu na području Republike Srbije;

vršiti žetvu i kosidbu poljoprivrednim mašinama koje nemaju ugrađene uređaje za isterivanje, odnosno plašenje divljači;

paliti korov, strnjike, trstike, trave i drugo rastinje u lovištima;

upotrebljavati sredstva za zaštitu bilja i druga hemijska sredstva u količinama i dozama koje mogu prouzrokovati štetu na divljači;

trovati divljač;

oblagati otvorene kanale, akumulacije, jezera i obale vodotoka plastičnim i drugim materijalima, osim na način propisan aktom ministra iz člana 91. ovog zakona.

Izuzeci od zabrane

Član 23.

Zabrane iz člana 22. tač. 3) i 4) ovog zakona ne odnose se na divljač ugroženu od elementarnih nepogoda, u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređene divljači, naseljavanja divljači i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa, kao i na divljač za potrebe naučnog istraživanja, nastave, zooloških vrtova i muzeja, ako je za to data saglasnost Ministarstva.

Korisnik divljači dužan je da u slučajevima iz stava 1. ovog člana postupa na human način.

Unošenje divljači u lovište

Član 24.

Divljač se može unositi u lovište samo ako se njenim unošenjem ne ugrožava biološka ravnoteža i biološka raznovrsnost.

Unošenje divljači u lovište može se vršiti do brojnosti optimalnog fonda utvrđenog planskim dokumentom.

Unošenje u lovište alohtone divljači, divljači iz uvoza, kao i prebacivanje divljači iz lovišta u lovište, korisnik lovišta vrši u skladu sa programom naseljavanja divljači, uz dozvolu Ministarstva i dozvolu ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, a u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Kontrola divljači pre unošenja u lovište

Član 25.

Pre unošenja divljači u lovište mora se izvršiti njena zdravstvena kontrola i obezbediti odgovarajuća dokumentacija, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Mere zdravstvene zaštite divljači

Član 26.

Korisnik lovišta dužan je da preduzima mere zaštite zdravlja divljači, kao i sve neophodne mere radi sprečavanja pojave i širenje zaraznih bolesti divljači i zoonoza.

Korisnik lovišta dužan je da sprovodi i druge mere u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Mere za uspostavljanje optimalne brojnosti

Član 27.

Ako se u lovištu smanji brojnost neke vrste lovostajem zaštićene divljači ispod minimalne brojnosti utvrđene za tu godinu planskim dokumentom, korisnik lovišta dužan je da obustavi lov te vrste divljači i preduzme mere radi uspostavljanja optimalne brojnosti te vrste divljači utvrđene u lovnoj osnovi.

Ako se u lovištu poveća brojnost neke vrste lovostajem zaštićene divljači iznad optimalne brojnosti utvrđene planskim dokumentom, korisnik lovišta dužan je da preduzme mere radi uspostavljanja optimalne brojnosti te vrste divljači utvrđene u lovnoj osnovi.

Mere zaštite divljači na nelovnim površinama,

odnosno površinama van lovišta

Član 28.

Zaštitu lovostajem zaštićene divljači koja se nalazi na nelovnim površinama, odnosno površinama van lovišta vrši vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, voda i šuma na kojoj je divljač.

Pod zaštitom u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se preduzimanje mera zaštite divljači utvrđenih ovim zakonom.

Lovostajem zaštićena divljač koja se nalazi na nelovnim površinama, odnosno površinama van lovišta može se loviti uz saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa.

Zaštita divljači od pasa i mačaka bez vlasnika

ili bez kontrole vlasnika

Član 29.

Psi i mačke bez vlasnika ili bez kontrole vlasnika koji se nalaze u lovištu bez dozvole korisnika lovišta, a predstavljaju neposrednu opasnost po divljač mogu se pod propisanim uslovima ukloniti iz lovišta bez posebne dozvole.

Ministar bliže propisuje uslove i način za uklanjanje pasa i mačaka bez vlasnika ili bez kontrole vlasnika iz lovišta.

Ograničenja u kretanju lica u lovištu

Član 30.

U lovištu se mogu kretati lica koja su naoružana lovačkim oružjem ili opremljena drugim sredstvima za lov, ako imaju lovnu kartu i dozvolu za lov.

V. LOVNO PODRUČJE I LOVIŠTE

Ustanovljavanje lovnih područja

Član 31.

Lovna područja ustanovljavaju se na celoj teritoriji Republike Srbije radi sprovođenja jedinstvene lovne politike i odgovarajućih mera zaštite, gajenja i unapređivanja gazdovanja divljači.

Ustanovljavanje lovišta

Član 32.

Lovište se ustanovljava kao otvoreno ili ograđeno.

Otvoreno lovište ne može biti manje od 2.000 ha, osim lovište posebne namene i lovište na površini registrovanog ribnjaka.

Lovište na površini registrovanog ribnjaka ne može biti manje od 200 ha.

Ograđeno lovište ne može biti manje od 300 ha, osim lovište posebne namene.

Lovište se ne može ograđivati bez saglasnosti Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa.

Lovišta posebne namene

Član 33.

Lovišta posebne namene ustanovljavaju se na površinama nacionalnih parkova i na površinama sa većinskim učešćem državnih šuma i šumskog zemljišta.

Način ustanovljavanja lovnih područja i lovišta

Član 34.

Lovna područja na teritoriji Republike Srbije ustanovljava Vlada.

Lovišta u lovnim područjima iz stava 1. ovog člana ustanovljava ministar, a lovišta u lovnim područjima na teritoriji autonomne pokrajine ustanovljava starešina nadležnog pokrajinskog organa, u skladu sa ovim zakonom.

Ministar, a na teritoriji autonomne pokrajine starešina nadležnog pokrajinskog organa ustanovljava lovište na zahtev jednog pravnog lica koje je vlasnik zemljišta i ispunjava uslove iz ovog zakona.

Određivanje i obeležavanje granica

Član 35.

Granica lovišta određuje se u zavisnosti od prirodne celine, ekološkim, geografskim i drugim uslovima, središnjim tokom velikih reka i autoputevima koji sprečavaju prirodnu migraciju dlakave divljači.

Granica lovišta mora biti uočljiva.

Ako granicu lovišta nije moguće odrediti na način iz stava 1. ovog člana, granica lovišta se određuje železničkom prugom, magistralnim i lokalnim putem, vododelnicom, središnjim tokom reke i granicom katastarske opštine.

Pri utvrđivanju granice lovišta mora se uzeti u obzir prirodna migracija divljači.

Korisnik lovišta dužan je da vidno obeleži, odnosno označi granice lovišta, terena za obuku pasa i poligona za lov divljači, kao i lovno-tehničke objekte u lovištu.

Ministar bliže propisuje način obeležavanja, odnosno označavanja granica i objekata iz stava 5. ovog člana.

Nelovne površine

Član 36.

Nelovne površine su:

1) naseljena mesta i parkovi u naseljima;

2) plantažni voćnjaci i vinogradi, rasadnici i druge šumske i poljoprivredne površine koje su ograđene ogradom kroz koju dlakava divljač ne može da prolazi;

3) objekti za lečenje, odmor i rekreaciju;

4) aerodomi, groblja, javne saobraćajnice, aktivni površinski kopovi i druge komunalne površine;

5) površine koje se koriste za vojne namene;

6) površine koje su na udaljenosti manjoj od 200 m od stambenih i pomoćnih objekata izvan naseljenog mesta, dvorišta seoskog domaćinstva, dvorišta industrijskih i drugih objekata;

7) farme divljači i parkovi divljači;

8) ostale površine i objekti na kojima je u skladu sa drugim propisima zabranjen lov.

Ograđeni delovi lovišta

Član 37.

Deo lovišta se može ograđivati ako je vlasnik zemljišta dao saglasnost i ako je na program gazdovanja za ograđeni deo lovišta pribavljena saglasnost u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Površina ograđenog terena za obuku pasa ne može biti veća od 5 ha.

VI. GAZDOVANjE LOVIŠTEM I DIVLjAČI

1. Pravo na gazdovanje lovištem

Davanje prava na gazdovanje lovištem

Član 38.

Pravo na gazdovanje lovištem može da stekne jedan korisnik lovišta koji ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

Korisnik lovišta može da bude pravno lice koje ispunjava uslove za sprovođenje lovnog gazdovanja u skladu sa odredbama ovog zakona i to u pogledu: odgovarajuće garancije propisane aktom iz člana 44. ovog zakona u vrednosti početnih fondova lovostajem zaštićenih vrsta divljači obračunatoj po propisanoj visini naknade i stručne i lovočuvarske službe, kao i druge uslove propisane javnim oglasom za davanje prava na gazdovanje lovištem.

Korisnik lovišta iz stava 1. ovog člana može da bude pravno lice osnovano kao javno preduzeće, privredno društvo, drugi oblik preduzeća, kao i lovačka udruženja i druga udruženja koja su osnovana i deluju u skladu sa zakonom.

Korisnik lovišta može da bude i pravno lice koje nije registrovano za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju lovištem i/ili lovočuvarskih poslova, ako ima zaključen ugovor o obavljanju stručnih poslova u gazdovanju lovištem i/ili lovočuvarskih poslova sa pravnim licem registrovanim za obavljanje tih poslova pre podnošenja zahteva za dobijanje prava na gazdovanje lovištem.

Pravo na gazdovanje lovištem daje se javnim oglasom, ako ovim zakonom nije drugčije određeno.

Izuzetno od stava 5. ovog člana pravo na gazdovanje lovištem daje se bez javnog oglasa za lovište posebne namene, kao i za lovište u kome je korisnik vlasnik zemljišta iz člana 34. stav 3. ovog zakona.

Period gazdovanja lovištem

Član 39.

Pravo na gazdovanje lovištem daje se na period od 10 godina, osim u slučajevima kada je ovim zakonom drugčije određeno.

Pravo na gazdovanje lovištem posebne namene i lovištem u kojem je korisnik vlasnik zemljišta daje se na period od 20 godina.

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištem

Član 40.

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištem priprema i dostavlja na objavljivanje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ, u roku od 30 do 90 dana pre isteka perioda na koji je dato pravo na gazdovanje lovištem.

Javni oglas iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravno lice dužno je da uz prijavu na javni oglas dostavi i dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 38. stav 2. ovog zakona, kao i program ulaganja u lovište za period na koji se lovište daje na gazdovanje.

U slučaju da se na javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištem javi više pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz člana 38. stav 2. ovog zakona, prednost pri dodeli prava na gazdovanje lovištem ima pravno lice koje u programu ulaganja ima najveću planiranu vrednost ulaganja u lovište.

Izuzetno, prednost u dobijanju prava na gazdovanje lovištem ima pravno lice koje ispunjava uslove iz ovog zakona, a koje je pravni sledbenik dosadašnjeg korisnika lovišta koji je lovištem gazdovao do dana stupanja na snagu ovog zakona i koji je ispunio sve obaveze propisane planskim dokumentom na osnovu koga je gazdovao tim lovištem, ukoliko se lovište ustanovljava na površini postojećeg lovišta.

Komisiju za izbor korisnika lovišta kome se daje pravo na gazdovanje lovištem obrazuje ministar, odnosno starešina nadležnog pokrajinskog organa.

Odluku o izboru korisnika lovišta kome se daje pravo na gazdovanje lovištem donosi ministar, odnosno starešina nadležnog pokrajinskog organa, na predlog komisije.

Ugovor o davanju prava na gazdovanje lovištem

Član 41.

Na osnovu odluke o izboru korisnika lovišta kome se daje pravo na gazdovanje lovištem zaključuje se ugovor o davanju prava na gazdovanje lovištem (u daljem tekstu: ugovor).

Ugovor zaključuje ministar, odnosno starešina nadležnog pokrajinskog organa i ovlašćeno lice korisnika lovišta.

Ugovor sadrži naročito: obavezu korisnika lovišta da obezbedi odgovarajuće garancije propisane aktom iz člana 44. ovog zakona u vrednosti početnih fondova lovostajem zašićenih vrsta divljači obračunatoj po propisanoj visini naknade, obavezu ulaganja u lovište u skladu sa programom ulaganja u lovište iz člana 40. stav 3. ovog zakona, period na koji se daje pravo na gazdovanje lovištem, brojnost početnih fondova divljači, prava i obaveze korisnika lovišta u pogledu zaštite i gajenja divljači, mere za unapređivanje gazdovanja lovištem, odgovornost za čuvanje lovišta i za sprovođenje mera zaštite, kao i uslove i način raskida ugovora.

Korisnik lovišta dužan je da na zahtev Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa, podnosi izveštaj o izvršavanju obaveza iz ugovora.

Raskid ugovora

Član 42.

Ugovor se može raskinuti ako:

1) korisnik lovišta, u toku gazdovanja lovištem, prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je stekao pravo na gazdovanje lovištem;

2) korisnik lovišta ne izvršava odredbe ugovora;

3) korisnik lovišta ne donese lovnu osnovu u propisanom roku;

4) korisnik lovišta ne gazduje lovištem u skladu sa lovnom osnovom;

5) korisnik lovišta ne postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje lovstvo i zaštita divljači, kao i drugim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast;

6) korisnik lovišta prestane sa radom;

7) lovište prestane da postoji u ustanovljenim granicama.

Zakup

Član 43.

Korisnik lovišta ne može ustupiti lovište ili njegov deo drugom korisniku na gazdovanje ili ga dati u zakup.

Izuzetno, korisnik lovišta posebne namene može lovni revir dati u zakup pravnom licu na teritoriji Republike Srbije koje ispunjava zakonom propisane uslove samo uz saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog pokrajinskog organa.

Ovlašćenje za bliže propisivanje sadržine akta

o lovnim područjima i lovištima

Član 44.

Ministar bliže propisuje način ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslove za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupak sprovođenja javnog oglasa, postupak za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržinu ugovora, utvrđivanje visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslove i način za davanje lovnog revira u zakup.

2. Planski dokumenti

Strategija razvoja lovstva Republike Srbije

Član 45.

Osnovni dokument upravljanja i zaštite divljači je Strategija koju donosi Vlada za period od 20 godina.

Strategijom se određuju dugoročni ciljevi, smernice i mere za razvoj lovstva i unapređivanje stanja populacija divljači, kao i način sprovođenja, u skladu sa privrednim, društvenim i kulturnim razvojem Republike Srbije.

Strategija, pored izveštaja o stanju divljači i lovstva, načina sprovođenja zaštite divljači, kao i opštih strateških ciljeva, sadrži naročito:

1) smernice za razvoj sektora lovstva i saradnje sa drugim sektorima;

2) smernice za upravljanje populacijama divljači i praćenje stanja divljači i njenih staništa;

3) smernice za zakonodavni i institucionalni okvir;

4) smernice za obrazovanje stručnih lica i lovočuvara;

5) smernice za uključivanje lokalnog stanovništva u proces zaštite divljači i unapređenja lovstva;

6) smernice za obaveštavanje javnosti i učešće javnosti u odlučivanju o zaštiti divljači;

7) planove za sprovođenje smernica sa utvrđivanjem prioriteta i mogućih izvora finansiranja;

8) način ispunjavanja međunarodnih obaveza u zaštiti divljači i njenih staništa.

Smernice utvrđene Strategijom primenjuju se u izradi programa razvoja lovnih područja i drugih planskih dokumenata u lovstvu.

Stručnu osnovu za izradu Strategije izrađuje Ministarstvo.

Revizija Strategije obavlja se po potrebi.

Strategija se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Program razvoja lovnog područja

Član 46.

Sprovođenje ciljeva i mera za razvoj lovstva i unapređivanje stanja populacija divljači u lovnom području vrše se na osnovu programa razvoja lovnog područja koji donosi Ministarstvo za period od 20 godina.

Za lovna područja na teritoriji autonomnih pokrajina program razvoja lovnog područja donosi nadležni pokrajinski organ za period od 20 godina.

Program razvoja lovnog područja sadrži naročito: naziv lovnog područja, površinu i granice lovnog područja, prirodne i druge uslove za gajenje divljači, vrste lovostajem zaštićenih i trajno zaštićenih vrsta divljači, procenjene i optimalne brojnosti lovostajem zaštićenih i trajno zaštićenih vrsta divljači, ciljeve gazdovanja u lovnom području i mere za ostvarivanje ciljeva, mere gajenja i zaštite divljači, mere za sprečavanje šteta od divljači i šteta na divljači, kao i način i uslove participacije vlasnika zemljišta, voda i šuma obuhvaćenog programom razvoja lovnog područja.

Program razvoja lovnog područja za naredni period donosi se četiri meseca pre isteka vremena za koji je donet prethodni program razvoja lovnog područja.

Lovna osnova

Član 47.

Lovna osnova je planski dokument na osnovu koga se vrši zaštita i gajenje divljači, uređivanje i održavanje lovišta, lov i korišćenje ulovljene divljači i njenih delova u lovištu.

Lovna osnova za lovište koje se nalazi u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim prirodnim dobrima mora biti usklađena sa propisima kojima se uređuju mere zaštite i način korišćenja nacionalnog parka i propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Korisnik lovišta dužan je da donese lovnu osnovu koja mora biti usklađena sa programom razvoja lovnog područja u okviru koga se to lovište nalazi.

Lovna osnova naročito sadrži: naziv lovišta, određivanje boniteta lovišta, brojno stanje lovostajem zaštićenih i trajno zaštićenih vrsta divljači u lovištu, ciljeve gazdovanja lovištem i mere za ostvarivanje ciljeva, mere gajenja i zaštite divljači, plan odstrela divljači, plan uređivanja i održavanja lovišta i mere za sprečavanje šteta na divljači i šteta od divljači i ekonomsko-finansijski plan gazdovanja.

Korisnik lovišta dužan je da za naredni period donese lovnu osnovu najkasnije četiri meseca pre isteka vremena za koji je doneta prethodna lovna osnova.

Korisnik novoustanovljenog lovišta dužan je da donese lovnu osnovu u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Korisnik lovišta dužan je da u lovnoj osnovi evidentira sve izvršene radove u lovištu najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Sredstva za izradu lovne osnove obezbeđuje korisnik lovišta.

Lovna osnova donosi se za period od 10 godina.

Godišnji plan gazdovanja lovištem

Član 48.

Korisnik lovišta dužan je da donese godišnji plan gazdovanja lovištem (u daljem tekstu: godišnji plan) usklađen sa lovnom osnovom.

Godišnji plan sadrži naročito: naziv lovišta, rezultate gazdovanja lovištem u prethodnoj lovnoj godini, brojno stanje lovostajem zaštićenih i trajno zaštićenih vrsta divljači u lovištu, mere gajenja i zaštite divljači, plan odstrela divljači, plan uređivanja i održavanja lovišta i mere za sprečavanje šteta na divljači i šteta od divljači i ekonomsko-finansijski plan gazdovanja.

Godišnji plan donosi se za period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta naredne godine.

Korisnik lovišta dužan je da pre izrade godišnjeg plana utvrdi brojno stanje divljači u lovištu na način propisan programom razvoja lovnog područja, a utvrđeno brojno stanje prikaže u godišnjem planu kao matični fond na početku lovne godine.

Sredstva za izradu godišnjeg plana obezbeđuje korisnik lovišta. Zabranjen je lov divljači pre donošenja godišnjeg plana.

Izrada planskih dokumenata

Član 49.

Program razvoja lovnog područja, lovnu osnovu, godišnji plan, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači izrađuje pravno lice registrovano za obavljanje poslova planiranja u lovstvu koje ima zaposleno lice sa licencom za izradu planskih dokumenata.

Lovna osnova, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači donosi se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način izrade programa razvoja lovnog područja, lovne osnove, godišnjeg plana, programa gazdovanja za ograđeni deo lovišta i programa naseljavanja divljači.

3. Prava i obaveze korisnika susednih lovišta, korisnika,

odnosno vlasnika zemljišta, voda i šuma i korisnika,

odnosno upravljača zaštićenog prirodnog dobra

Prava i obaveze korisnika susednih lovišta

Član 50.

Korisnici susednih lovišta dužni su da međusobno usklađuju mere zaštite i gajenja divljači utvrđene lovnim osnovama, a naročito u pogledu utvrđivanja brojnog stanja divljači, planiranog odstrela, dinamike realizacije planiranog odstrela i drugih pitanja od zajedničkog interesa.

Prava i obaveze korisnika, odnosno vlasnika

zemljišta, voda i šuma

Član 51.

Korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, voda i šuma na kome se lovište nalazi dužan je da dozvoli korisniku lovišta vršenje radnji predviđenih lovnom osnovom, godišnjim planom i drugim planovima i programima donetim u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, voda i šuma ima pravo na naknadu za pričinjenu štetu koju plaća korisnik lovišta, čiju visinu korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, voda i šuma i korisnik lovišta utvrđuju sporazumno.

Prava i obaveze korisnika, odnosno upravljača

zaštićenog prirodnog dobra

Član 52.

Zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim prirodnim dobrima vrši se u skladu sa ovim zakonom, propisima kojima se uređuje zaštita prirode i posebnim zakonom kojim se uređuju mere zaštite i način korišćenja nacionalnog parka.

4. Katastar lovišta i Centralna baza podataka

Katastar lovišta i Centralna baza podataka

Član 53.

Ministarstvo vodi Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka za sva lovišta.

U Katastar lovišta i u Centralnu bazu podataka upisuju se i vode svi podaci od značaja za planiranje, upravljanje i nadzor nad lovnim gazdovanjem, zaštitom divljači i staništima divljači.

Javna preduzeća i privredna društva iz člana 7. ovog zakona dužna su da obrađene podatke dostavljaju Ministarstvu na propisanom obrascu.

Korisnik lovišta dužan je da sarađuje sa javnim preduzećima i privrednim društvima iz stava 3. ovog člana u prikupljanju podataka.

Ministarstvo na osnovu podataka iz stava 3. ovog člana izrađuje godišnji izveštaj o stanju divljači i lovstva.

Godišnji izveštaj o stanju divljači i lovstva dostupan je javnosti.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Katastra lovišta i Centralne baze podataka, sadržinu i izgled obrasca za obradu i dostavljanje podataka, kao i sadržinu, način izrade i objavljivanja godišnjeg izveštaja o stanju divljači i lovstva.

5. Stručni i lovočuvarski poslovi u lovištu

Stručni poslovi gazdovanja lovištem

Član 54.

Stručne poslove gazdovanja lovištem vrši lice sa licencom za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem zaposleno kod pravnog lica koje je registrovano za obavljanje stručnih poslova u lovstvu.

Lice iz stava 1. ovog člana je službeno lice koje vrši dužnost naoružano službenim oružjem, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se reguliše oružje i municija.

Ministar bliže propisuje način organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem.

Lovočuvarska služba

Član 55.

Lovočuvarska služba obavlja poslove zaštite i uređivanja lovišta, kao i gajenja i zaštite divljači u lovištu.

Lovočuvar

Član 56.

Lovočuvar je službeno lice sa odgovarajućom licencom zaposleno kod pravnog lica koje je registrovano za obavljanje lovočuvarskih poslova.

Pravno lice kod koga je lovočuvar zaposlen dužno je da lovočuvaru izda legitimaciju na propisanom obrascu.

Lovočuvar vrši dužnost naoružan službenim oružjem, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se reguliše oružje i municija.

Ministar bliže propisuje način organizovanja lovočuvarske službe, izgled službene uniforme lovočuvara, izgled i sadržinu legitimacije i oznake lovočuvara, vrste i pravila upotrebe službenog oružja lovočuvara, način zaduživanja i razduživanja službenim oružjem, vrste druge opreme lovočuvara, sadržinu i izgled obrasca zapisnika o izvršenoj ili pokušanoj nezakonitoj radnji i potvrde o privremenom oduzimanju stvari.

Prava i dužnosti lovočuvara

Član 57.

U vršenju poslova lovočuvar ima pravo i dužnost da:

1) se predstavi i pokaže službenu legitimaciju svakom licu prema kojem interveniše;

2) sačini zapisnik o izvršenoj ili pokušanoj nezakonitoj radnji, izvršiocima, odnosno licima koja su pokušala da izvrše nezakonitu radnju, lovačkom oružju, predmetima, psima i prevoznim i drugim sredstvima korišćenim ili namenjenim za vršenje nezakonite radnje, kao i da o izvršenoj ili pokušanoj nezakonitoj radnji obavesti odgovorno lice u pravnom licu kod koga je zaposlen, korisnika lovišta, policiju i nadležnog lovnog inspektora;

3) fotografiše ili snimi lica koja su izvršila ili pokušala da izvrše nezakonitu radnju, nezakonito ulovljenu ili uhvaćenu divljač, trofeje i druge delove divljači, pse, kao i lovačko oružje, predmete i druga sredstva kojima je izvršen nezakonit lov ili naneta šteta lovištu;

4) licu od koga su privremeno oduzeti nezakonito ulovljena ili uhvaćena divljač, trofeji i drugi delovi divljači, psi i prevozna i druga sredstva i predmeti izda potvrdu o privremenom oduzimanju stvari;

5) podnese prijavu protiv lica koje je zatečeno u izvršenju nezakonite radnje;

6) zatraži pomoć nadležnog organa unutrašnjih poslova i nadležnog lovnog inspektora ako je onemogućen u vršenju poslova lovočuvarske službe.

Ovlašćenja lovočuvara

Član 58.

U vršenju poslova iz člana 57. ovog zakona lovočuvar je ovlašćen da:

1) kontroliše lovnu kartu, dozvolu za lov, oružni list, identifikacionu karticu lovačkog psa i ispravu kojom lice zatečeno u lovištu potvrđuje svoj identitet;

2) lice bez javnih isprava zatečeno u vršenju nezakonitih radnji privede nadležnom organu;

3) kontroliše lovačko oružje, predmete i druga sredstva korišćena ili namenjena za vršenje nezakonite radnje, vozila i druga sredstva koja služe za prevoz ili prenošenje divljači, kao i lica za koja postoji sumnja da prevoze, odnosno prenose ulovljenu divljač, trofeje i druge delove divljači;

4) privremeno oduzme nezakonito ulovljenu ili uhvaćenu divljač, trofeje i druge delove divljači, pse, kao i predmete i druga sredstva kojima je izvršen nezakonit lov ili naneta šteta lovištu i odmah preda nadležnom organu na dalje postupanje;

5) zatraži uspostavljanje prethodnog stanja, odnosno preduzima mere za sprečavanje i uklanjanje štetnih posledica.

Lice zatečeno u lovištu dužno je da na zahtev lovočuvara pokaže isprave i omogući pregled ulova, lovačkog oružja i drugih sredstava za lov, vozila i drugih sredstava za prevoz ili prenošenje ulovljene divljači i njenih delova.

6. Lov divljači

Lov na lovnim površinama

Član 59.

Lovostajem zaštićena divljač može se loviti samo u lovištima pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Pravo na lov divljači

Član 60.

Pravo na lov divljači imaju lica sa licencom iz čl. 54. i 56. ovog zakona i lica sa lovnom kartom za tekuću lovnu godinu koja ispunjavaju uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija i kojima je korisnik lovišta izdao dozvolu za lov.

Pravo na lovnu kartu ima:

1) lice sa položenim lovačkim ispitom, u skladu sa ovim zakonom;

2) lice koje je steklo diplomu srednje ili visoke škole u kojoj je izučavalo predmet iz oblasti lovstva;

3) inostrani lovac, u skladu sa ovim zakonom.

Lovna karta

Član 61.

Lovna karta može biti mesečna i godišnja.

Zahtev za dobijanje lovne karte podnosi se korisniku lovišta.

Zahtev iz stava 2. ovog člana sadrži: prezime i ime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte ili pasoša, pol, datum rođenja, mesto, opštinu i državu rođenja, državljanstvo, mesto prebivališta i adresu stana, datum podnošenja zahteva i vrstu lovne karte za koju se podnosi zahtev.

Uz zahtev za dobijanje lovne karte lice je dužno da priloži dokaze o ispunjenosti uslova za dobijanje lovne karte, u skladu sa ovim zakonom i dokaz o uplati naknade za lovnu kartu na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Ministar, a na teritoriji autonomne pokrajine starešina nadležnog pokrajinskog organa, u skladu sa Strategijom i programima razvoja lovnih područja bliže uređuje kriterijume za utvrđivanje broja lovnih karata koje se distribuiraju po pojedinim lovištima u okviru lovnog područja.

Izdavanje, štampanje i distribucija lovnih karata

Član 62.

Lovnu kartu izdaje i štampa Ministarstvo.

Javna preduzeća i privredna društva iz člana 7. ovog zakona koja obavljaju poslove distribucije lovnih karata dužna su da Ministarstvu dostavljaju izveštaj o izvršenju poslova do 10-tog u mesecu za prethodni mesec.

Dozvola za lov

Član 63.

Ovlašćeno lice korisnika lovišta dužno je da na propisanom obrascu, u skladu sa planskim dokumentom i svojim aktom, izda dozvolu za lov krupne divljači na ime lovca, odnosno dozvolu za grupni lov divljih svinja na ime vođe grupe.

Ovlašćeno lice korisnika lovišta dužno je da na propisanom obrascu, u skladu sa planskim dokumentom i svojim aktom, izda dozvolu za lov sitne divljači na ime vođe grupe.

Ministar bliže propisuje uslove i način organizovanja lova, izgled i sadržinu obrasca lovne karte, izgled i sadržinu obrasca dozvole za lov krupne divljači i dozvole za lov sitne divljači, kao i izgled i sadržinu obrasca izveštaja o izvršenom lovu.

Lovački ispit

Član 64.

Lovačkim ispitom proverava se osposobljenost lica za lov.

Uz zahtev za polaganje lovačkog ispita lice je dužno da priloži akt o tome da je obučeno da rukuje lovačkim oružjem, koji se izdaje u skladu sa propisima o oružju i municiji.

Lovački ispit polaže se pred komisijom koju obrazuje lovački savez, a koju čine lica sa licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu.

Komisija iz stava 3. ovog člana vodi zapisnik o polaganju lovačkog ispita.

Lovački savez izdaje uverenje o položenom lovačkom ispitu.

Visinu naknade za izdavanje uverenja o položenom lovačkom ispitu utvrđuje lovački savez uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Poslove iz st. 3. i 5. lovački savez obavlja kao poverene.

Ministar bliže propisuje način i program polaganja lovačkog ispita, izgled i sadržinu obrasca uverenja o položenom lovačkom ispitu, kao i izgled i sadržinu obrasca zapisnika o polaganju lovačkog ispita.

Akti korisnika lovišta

Član 65.

Korisnik lovišta dužan je da donese akte kojima se bliže uređuje gazdovanje lovištem, a naročito način organizovanja stručne i lovočuvarske službe, način organizovanja lova, vreme trajanja lova, mere sigurnosti u lovu, način korišćenja objekata u lovu, kontrolu lovljenja divljači, postupanje sa ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima, kao i mere za sprečavanje štete na divljači i štete od divljači.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ, daje saglasnost na akte korisnika lovišta.

Pravo svojine nad ulovljenom divljači

Član 66.

Korisniku lovišta pripada ulovljena ili uginula divljač i njeni delovi (trofeji i dr.).

Korisnik lovišta dužan je da svojim aktom odredi cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači.

Promet ulovljene divljači i njenih delova

Član 67.

Korisnik lovišta dužan je da obeleži svaku ulovljenu divljač i svaki trofej divljači na način propisan ovim zakonom i to pre pomeranja ulovljene divljači sa mesta odstrela.

Ulovljena divljač i trofeji divljači mogu se staviti u promet ako je za njih izdata propratnica, odnosno trofejni list i odgovarajuća dokumentacija, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Korisnik lovišta dužan je da izda propratnicu za ulovljenu divljač i trofejni list na propisanom obrascu.

Korisnik lovišta dužan je da vodi evidenciju o odstreljenoj divljači, trofejima odstreljene divljači i o izdatim trofejnim listovima.

Ministar bliže propisuje uslove za stavljanje u promet ulovljene divljači i trofeja divljači, način obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, izgled i sadržinu obrasca propratnice, odnosno trofejnog lista i način njihovog izdavanja, kao i način vođenja evidencije trofeja i izdatih propratnica i trofejnih listova.

Sanitarni odstrel lovostajem zaštićene divljači

Član 68.

Lovostajem zaštićenu divljač dozvoljeno je odstreliti i u vreme kad je lov zabranjen, u cilju sprečavanja pojave, sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Povređenu i bolesnu lovostajem zaštićenu divljač dozvoljeno je odstreliti bez posebnog odobrenja i u vreme kad je lov zabranjen, u slučajevima kada nije moguće hvatanje radi lečenja i zbrinjavanja divljači.

Sanitarni odstrel lovostajem zaštićene divljači vrše isključivo lica koja obavljaju stručne i lovočuvarske poslove u lovištu.

Korisnik lovišta dužan je da odmah po izvršenom sanitarnom odstrelu lovostajem zaštićene divljači obavesti nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači.

Lov bez odobrenja

Član 69.

Divljač se može loviti bez odobrenja samo u slučaju kada od divljači nastupi neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili neposredna ugroženost imovine pravnih i fizičkih lica.

Lov bez odobrenja u slučaju iz stava 1. ovog člana organizuje i vrši korisnik lovišta na čijoj teritoriji je nastupila neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili neposredna ugroženost imovine pravnih i fizičkih lica.

Korisnik lovišta dužan je da odmah po izvršenom lovu iz stava 2. ovog člana divljači obavesti lovnog inspektora i nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda ulovljene divljači.

Izvoz divljači ili delova divljači

Član 70.

Korisnik lovišta može izvoziti divljač ili delove divljači samo ako je registrovan za obavljanje tih poslova.

Ocenjivanje trofeja divljači

Član 71.

Ispitom za ocenjivanje trofeja divljači proverava se osposobljenost lica za stručno ocenjivanje trofeja divljači koje se vrši na osnovu standarda koje je utvrdio CIC.

Ispit za ocenjivanje trofeja divljači polaže se pred komisijom koju obrazuje lovački savez, član CIC, a koju čine lica sa licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu i koja vodi zapisnik o polaganju ispita za ocenjivanje trofeja divljači.

Lovački savez, član CIC, izdaje uverenje o položenom ispitu za ocenjivanje trofeja divljači.

Visinu naknade za izdavanje uverenja o položenom ispitu za ocenjivanje trofeja divljači utvrđuje lovački savez, član CIC, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Poslove iz st. 2. i 3. lovački savez, član CIC, obavlja kao poverene.

Korisnik lovišta dužan je da obrazuje komisiju za ocenjivanje trofeja divljači ulovljene u tom lovištu, čiji članovi moraju imati položen ispit za ocenjivanje trofeja.

Trofejni list izdaje se na osnovu privremene ocene komisije iz stava 6. ovog člana.

Ministar bliže propisuje način i program polaganja ispita za ocenjivanje trofeja divljači, izgled i sadržinu obrasca uverenja o položenom ispitu za ocenjivanje trofeja divljači, kao i izgled i sadržinu obrasca zapisnika o polaganju ispita za ocenjivanje trofeja divljači.

Iznošenje trofeja divljači iz zemlje

Član 72.

Zabranjeno je iznošenje iz zemlje trofeja divljači, preparirane divljači i njenih prepariranih delova kao trofeja, čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka.

Republika Srbija otkupljuje trofeje divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka i koji su ocenjeni od strane nacionalne komisije.

Sredstva iz stava 2. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine.

Lovački savez, član CIC, dužan je da se stara o trofejima divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka.

Posao iz stava 4. ovog člana lovački savez, član CIC, obavlja kao povereni.

Korisnik lovišta dužan je da lovcu koji je odstrelio divljač čija je vrednost trofeja izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka, uz trofejni list i odgovarajuću dokumentaciju, izda i odlivak trofeja divljači koji je veran originalu.

Odlivak trofeja divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka izlaže se na međunarodnim sajmovima lovačkih trofeja na ime lovca koji je tu divljač odstrelio.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na prepariranu divljač i njene preparirane delove kao trofeje, koji se mogu privremeno izneti iz zemlje uz odobrenje Ministarstva.

O izdatim odobrenjima iz stava 8. ovog člana Ministarstvo vodi evidenciju.

Nacionalna komisija za izložbe i trofeje

Član 73.

Nacionalnu komisiju za izložbe i trofeje obrazuje lovački savez, član CIC, uz saglasnost Ministarstva.

Komisija iz stava 1. ovog člana potvrđuje trofeje divljači ocenjene najvišim ocenama, sastavlja listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka i rešava o prigovoru na akt za privremenu ocenu trofeja divljači koju je dala komisija korisnika lovišta.

Poslovi iz st. 1. i 2. ovog člana vrše se kao povereni.

Ministar utvrđuje listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Lovački psi

Član 74.

Lovac koji koristi lovačkog psa u lovu mora imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu.

Korisnik lovišta dužan je da vodi evidenciju o lovačkim psima koji se koriste u lovu.

Ministar bliže propisuje način obuke i korišćenja lovačkih pasa i izgled i sadržinu identifikacionih kartica za lovačke pse.

Lovni turizam

Član 75.

Turistička agencija koja ima zaključen ugovor o pružanju lovno-turističkih usluga sa korisnikom lovišta dužna je da obezbedi lovnu kartu i dozvolu za lov inostranom lovcu, kao i sve druge dokumente za lovačko oružje i lovačke pse inostranog lovca i izvoz mesa i trofeja divljači, u skladu sa odgovarajućim propisima.

Turistička agencija i pružalac lovno-turističkih usluga dužni su da usluge pružaju u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje turizam.

Zabrane u lovu

Član 76.

Zabranjeno je loviti lovostajem zaštićenu divljač:

1) ako je ugrožena požarom, poplavom, snežnim nanosima, poledicom i drugim elementarnim nepogodama;

2) krupne divljači prigonom, pogonom ili psima, osim divlje svinje, vuka, šakala i lisice;

3) upotrebom reflektora (farova), baklji i drugih veštačkih svetlosnih izvora (osim u lovu na divlju svinju, vuka, šakala i lisicu), aeronautičnih mašina, ogledala, elektronskih uređaja, audio uređaja i živih mamaca, kao i upotrebom hrane sa omamljujućim sredstvima;

4) upotrebom pasa koji nisu lovački rasni psi, pasa koji nisu vakcinisani i obeleženi u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo i pasa onih rasa čija upotreba nije predviđena lovnom osnovom;

5) upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica u lovištima u kojima takav način lova nije predviđen lovnom osnovom;

6) upotrebom luka i strele i samostrela u otvorenim lovištima, kao i u ograđenim lovištima u kojima takav način lova na krupnu divljač nije predviđen lovnom osnovom;

7) zamkama ili klopkama, a ptice pomoću lepkova, mreža i kućica sa mrežom ili pomoću drugih sredstava za masovno hvatanje, odnosno uništavanje ptica;

8) gađanjem iz motornog vozila i gaženjem motornim vozilom;

9) vojničkim oružjem i vojničkom municijom;

10) sitnu divljač puškom sa olučenim cevima, puškom sa neolučenim cevima koja prima više od dva metka, kao i poluautomatskom puškom sa neolučenim cevima koja nije reducirana na dva metka;

11) krupnu divljač puškom sa neolučenim cevima, osim divlje svinje;

12) ostalim nehumanim metodama i sredstvima koja mogu da izazovu lokalni nestanak ili ozbiljan poremećaj u populaciji divljači.

Zabrane u korišćenju oružja i municije

Član 77.

Zabranjeno je loviti:

1) jelena evropskog i divlju svinju, osim podmlatka ovih vrsta, lovačkom municijom kalibra ispod 7 mm i težinom zrna lakšim od 9,0 g;

2) divlju svinju municijom za neolučene cevi, osim kugle;

3) jelena lopatara, virdžinijskog jelena, muflona i divokozu, osim podmlatka ovih vrsta, lovačkom municijom kalibra ispod 6,2 mm i težinom zrna lakšim od 6,0 g;

4) srnu i podmladak vrsta iz st. 1. i 3. ovog člana lovačkom municijom kalibra ispod 5,6 mm i težinom zrna lakšim od 3,5 g.

VII. FINANSIRANjE

1. Budžetski fondovi za razvoj lovstva

Član 78.

Budžetski fond za razvoj lovstva Republike Srbije otvara Vlada i njime upravlja Ministarstvo, na neodređeno vreme.

Budžetski fond za razvoj lovstva autonomne pokrajine otvara nadležni izvršni organ autonomne pokrajine i njime upravlja nadležni pokrajinski organ, na neodređeno vreme.

Budžetski fond za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetski fond za razvoj lovstva autonomne pokrajine finansiraju se iz prihoda ostvarenih od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i naknade za lovnu kartu, u skladu sa ovim zakonom.

Na kraju tekuće godine neiskorišćena sredstva Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine prenose se u narednu godinu.

Sredstva Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije

i budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine

Član 79.

Sredstva Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije koriste se za:

1) izradu programa razvoja lovnih područja;

2) izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacija divljači i njenih staništa u Republici Srbiji;

3) druge namene, u skladu sa ovim zakonom.

Raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije Ministarstvo vrši putem javnog konkursa, ako ovim zakonom nije drugčije određeno.

Sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine koriste se za:

1) izradu i sprovođenje programa razvoja lovnih područja na teritoriji autonomne pokrajine;

2) izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacija divljači i njenih staništa u autonomnoj pokrajini;

3) druge namene, u skladu sa ovim zakonom i opštim aktom autonomne pokrajine.

Raspodelu sredstava budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ vrši putem javnog konkursa, ako ovim zakonom nije drugčije određeno.

2. Naknade

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači

Član 80.

Korisnik lovišta dužan je da plaća naknadu za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači, radi ostvarivanja opšteg interesa i dugoročnih ciljeva zasnovanih na principima održivog gazdovanja divljači.

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači utvrđuje se u odgovarajućem procentu od vrednosti planiranog odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za tekuću lovnu godinu, i to 5% za lovišta posebne namene i 10% za ostala lovišta, osim vrednosti planiranog odstrela fazana.

Deo naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači od 30% uplaćuje se najkasnije do 15. aprila, a 70% najkasnije do 31. decembra tekuće lovne godine.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači na teritoriji autonomne pokrajine u visini od 30% pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine.

Ministar na predlog Komore propisuje visinu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači.

Naknada za lovnu kartu

Član 81.

Ministar na predlog Komore propisuje visinu naknade za lovnu kartu.

Za dobijanje lovne karte naknada za lovnu kartu uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Sredstva ostvarena od naknade za lovnu kartu pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Sredstva ostvarena od naknade za lovnu kartu na teritoriji autonomne pokrajine u visini od 30% pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači iz člana 80. stav 5. ovog zakona i sredstva ostvarena od naknade za lovnu kartu iz stava 4. ovog člana na teritoriji autonomne pokrajine, a koja pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije koriste se za poslove od republičkog značaja na teritoriji autonomne pokrajine.

3. Podsticajna sredstva

Programi unapređivanja zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu

Član 82.

Radi unapređivanja zaštite i gajenja divljači obezbeđuju se podsticajna sredstva u budžetu Republike Srbije i u budžetu autonomne pokrajine.

Podsticajna sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije koriste se u skladu sa Programom unapređivanja zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu (u daljem tekstu: Program), koji donosi Ministarstvo, odnosno programom unapređivanja zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu za teritoriju autonomne pokrajine koji mora biti u skladu sa Programom.

Saglasnost na Program daje Vlada.

Programi za osnivanje uzgajališta divljači posebne namene imaju prioritet pri dodeli bespovratnih sredstava.

Podsticajna sredstva se mogu koristiti kao kreditna sredstva ili bespovratno.

Sredstva neutrošena u tekućoj lovnoj godini mogu se koristiti za iste namene u narednoj lovnoj godini.

Raspodela sredstava

Član 83.

Raspodelu podsticajnih sredstava za unapređivanje zaštite i gajenja divljači u skladu sa programom vrši Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ, na osnovu javnog oglasa.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava

Član 84.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici lovišta i druga pravna lica koja se bave unapređivanjem lovstva (u daljem tekstu: korisnici sredstava).

Korisnici sredstava uz prijavu na oglas prilažu projekat, odnosno plan za realizaciju mera utvrđenih programom.

O korišćenju podsticajnih sredstava Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ, sa korisnikom sredstava zaključuje ugovor.

Izveštaj korisnika sredstava

Član 85.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom pokrajinskom organu, dostavlja izveštaj o realizaciji ugovora do 31. decembra za tekuću lovnu godinu.

Obaveza korisnika lovišta

Član 86.

Korisnik lovišta dužan je da obezbedi sredstva za finansiranje radova predviđenih lovnom osnovom.

VIII. ŠTETA I NAKNADA ŠTETE

Mere za sprečavanje štete

Član 87.

Korisnik lovišta, vlasnik i korisnik zemljišta, voda i šuma na kojima se lovište nalazi, kao i vlasnik i korisnik površina van lovišta na kojima se divljač nalazi, dužan je da preduzima sve neophodne mere radi sprečavanja štete koju divljač može počiniti ljudima ili imovini.

Pravo na naknadu štete

Član 88.

Pravno, odnosno fizičko lice kome je divljač prouzrokovala štetu ima pravo na naknadu štete samo ako je preduzelo propisane mere za sprečavanje štete od divljači.

Štetu koju u lovištu prouzrokuje lovostajem zaštićena divljač dužan je da nadoknadi korisnik lovišta.

Štetu koju prouzrokuje trajno zaštićena divljač dužno je da nadoknadi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Štetu koju prouzrokuje vuk na teritoriji na kojoj je trajno zaštićen dužno je da nadoknadi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Štetu koju prouzrokuje vuk na teritoriji na kojoj je lovostajem zaštićen dužno je da nadoknadi Ministarstvo, ukoliko su korisnik lovišta i oštećeno lice preduzeli propisane mere za sprečavanje štete.

Štetu koju van lovišta prouzrokuje lovostajem zaštićena divljač dužno je da nadoknadi Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ, ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik površina van lovišta preduzeo propisane mere za sprečavanje štete.

Zahtev na naknadu štete

Član 89.

Pravno, odnosno fizičko lice kome je divljač prouzrokovala štetu može da podnese zahtev za naknadu štete korisniku lovišta, u roku od 10 dana od dana nastanka štete.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana pravno, odnosno fizičko lice prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastanak štete od divljači.

Ako zahtev za naknadu štete nije usvojen u celini ili ako se po njemu ne zaključi sporazum, odnosno poravnanje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, pravno, odnosno fizičko lice može podneti tužbu kod nadležnog suda.

Ministar bliže propisuje mere za sprečavanje štete od divljači, postupak i način utvrđivanja štete po prethodno pribavljenom mišljenju ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine i u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove zaštite životne sredine utvrđuje visinu naknade štete od divljači.

Šteta nastala u toku lova

Član 90.

Korisnik lovišta solidarno je odgovoran sa učesnikom u lovu, koji prouzrokuje štetu u toku lova organizovanog od strane korisnika lovišta.

Ministar bliže propisuje mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju pravna i fizička lica u lovištu.

Naknada štete korisniku lovišta

Član 91.

Pravno, odnosno fizičko lice koje lovi lovostajem zaštićenu divljač suprotno odredbama ovog zakona ili na drugi način uništava lovostajem zaštićenu divljač, lovne i lovno-tehničke objekte, oznake granica ili na drugi način čini štetu, odgovorno je za nezakonit lov i nastalu štetu i dužno je da štetu nadoknadi korisniku lovišta.

Pravno, odnosno fizičko lice koje načini štetu na trajno zaštićenim vrstama divljači dužno je da štetu nadoknadi Republici Srbiji.

Ministar bliže propisuje mere za sprečavanje štete na divljači, postupak i način utvrđivanja štete po prethodno pribavljenom mišljenju ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine i u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove zaštite životne sredine utvrđuje visinu naknade štete za divljač ulovljenu suprotno odredbama ovog zakona ili na drugi način uništenu divljač.

IX. NADZOR

Nadzor nad radom i primenom zakona

Član 92.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drugčije propisano.

Nadzor nad radom Komore, javnih preduzeća, privrednih društava i lovačkih saveza vrši Ministarstvo.

Nadzor nad radom pravnih lica iz stava 2. ovog člana sastoji se od nadzora nad zakonitošću rada i nadzora nad svrsishodnošću rada u vršenju poslova koji su im povereni ovim zakonom.

Nadzorom nad radom ispituje se sprovođenje zakona i drugih opštih akata, a nadzorom nad svrsishodnošću rada ( delotvornost i ekonomičnost rada i svrhovitost organizacije poslova.

Autonomnoj pokrajini poverava se kao povereni posao državne uprave vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba ovog zakona u lovištima koja se u okviru lovnih područja nalaze na teritoriji autonomne pokrajine.

Inspekcijski nadzor

Član 93.

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko lovnog inspektora u okviru delokruga utvrđenog ovim zakonom.

Inspekcijski nadzor na teritoriji autonomne pokrajine vrši autonomna pokrajina preko lovnog inspektora u okviru delokruga utvrđenog ovim zakonom.

Ministarstvo je ovlašćeno da u nadzoru nad radom lovnih inspektora iz stava 2. ovog člana zahteva izveštaje i podatke o radu, utvrdi stanje izvršavanja poslova i upozori na uočene nepravilnosti, izdaje instrukcije i da preduzme mere na koje je ovlašćeno.

Službena legitimacija i službena značka

Član 94.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora lovni inspektor mora imati službenu legitimaciju i službenu značku.

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu službene legitimacije i službene značke iz stava 1. ovog člana, kao i način korišćenja zaštitne opreme lovnog inspektora.

Uslovi koje mora da ispunjava lovni inspektor

Član 95.

Poslove lovnog inspektora može da obavlja lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i to u oblasti šumarstva, veterinarstva, poljoprivrede ili biotehničkih nauka, koje je u toku školovanja položilo predmet iz oblasti lovstva, sa licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu, sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje pet godina radnog iskustva.

Prava i dužnosti lovnog inspektora

Član 96.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora lovni inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) uslove propisane ovim zakonom koje korisnik lovišta mora da ispunjava za gazdovanje lovištem;

2) kvalitet stručnog rada imaoca licence za obavljanje stručnih poslova zaštite, gajenja i korišćenja divljači i imaoca licence za obavljanje poslova lovočuvarske službe;

3) sprovođenje lovne osnove i godišnjeg plana;

4) planske dokumente, poslovne knjige, evidencije i akte korisnika lovišta propisane ovim zakonom, kao i ostalu dokumentaciju korisnika lovišta kada je to potrebno, radi uvida u korišćenje sredstava, primenu propisa i mera koje se odnose na divljač i lovište;

5) da li se organizovanje lova, lov divljači i promet ulovljene divljači i njenih delova sprovodi u skladu sa ovim zakonom;

6) lovne karte, dozvole za lov, propratnice i trofejne listove;

7) uslove koji su propisani ovim zakonom za upotrebu lovačkih pasa u lovištu;

8) objekte u lovištu i radove koji se izvode u lovištu;

9) izdvajanje, obračun, evidentiranje i korišćenje sredstava;

10) da li se poštuju zabrane predviđene ovim zakonom;

11) izvršavanje poverenih poslova propisanih ovim zakonom.

Ovlašćenja lovnog inspektora

Član 97.

Ako lovni inspektor u vršenju poslova iz člana 96. ovog zakona utvrdi nedostatak u primeni ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, naložiće mere i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka i to:

1) privremenu zabranu lova ako korisnik lovišta ne gazduje lovištem u skladu sa planskim dokumentima i svojim aktima;

2) privremenu zabranu lova ako korisnik lovišta ne vrši organizovanje lova divljači, lov divljači i promet ulovljene divljači u skladu sa ovim zakonom;

3) privremeno oduzimanje nezakonito ulovljene divljači i njenih delova, nezakonito stavljene u promet ili nezakonito prisvojene uginule divljači i njenih delova, kao i sredstava i predmeta kojima su izvršene ove radnje i njihovo bezbedno čuvanje do konačne odluke nadležnog organa;

4) preduzimanje odgovarajućih radnji i aktivnosti za sprečavanje štete u hitnim slučajevima, u kojima bi nastupila šteta po opšti interes.

Pored mera iz stava 1. ovog člana lovni inspektor može da:

1) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i prijavu za krivično delo, zbog nepostupanja po odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

2) naredi druge mere i preduzme druge radnje, u skladu sa ovim zakonom.

Obaveštavanje drugih nadležnih organa

Član 98.

Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora lovni inspektor oceni da su pored povrede ovog zakona povređeni i drugi zakoni i propisi kojima se uređuju pitanja od značaja za lovstvo, dužan je, pored preduzimanja mera za koje je ovlašćen, da obavesti drugi nadležni organ.

Drugi nadležni inspekcijski organ o preduzetim merama izveštava lovnog inspektora.

U slučajevima kada lovni inspektor utvrdi takve povrede zakona za koje su istovremeno propisane i nadležnosti drugih inspekcijskih organa, obavezan je da bez odlaganja obavesti ministra kako bi se zajednički izvršio nadzor i preduzele odgovarajuće mere.

Rešenje lovnog inspektora

Član 99.

Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora lovni inspektor utvrdi da korisnik lovišta nije uskladio sprovođenje lovne osnove i godišnjeg plana donosi rešenje o privremenoj zabrani lova i drugih radnji koje su protivne odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

U slučaju oduzimanja nezakonito ulovljene divljači i njenih delova, nezakonito stavljene u promet ili nezakonito prisvojene uginule divljači i njenih delova, kao i sredstava i predmeta kojima su izvršene ove radnje lovni inspektor donosi rešenje o oduzimanju, u roku od tri dana od dana njihovog oduzimanja.

U hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po opšti interes lovni inspektor donosi rešenje kojim naređuje sprovođenje mera za sprečavanje štete.

Nadležnost za rešavanje po žalbi

Član 100.

Po žalbi na rešenje lovnog inspektora, rešava ministar.

Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor.

Po žalbi na prvostepeno rešenje nadležnog pokrajinskog organa u vršenju poverenih poslova rešava ministar.

Troškovi oduzimanja

Član 101.

Troškovi koji nastaju prilikom oduzimanja nezakonito ulovljene divljači i njenih delova, nezakonito stavljene u promet ili nezakonito prisvojene uginule divljači i njenih delova, kao i sredstava i predmeta kojima su izvršene ove radnje padaju na teret počinioca nezakonite radnje.

X. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 102.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup korisnik lovišta – pravno lice ako:

1) ugrožava opstanak divljači u prirodi i njena staništa (član 22. tačka 1);

2) proganja, zlostavlja, namerno povređuje i uznemirava divljač (član 22. tačka 2);

3) zarobljava i drži divljač u zatvorenom ili ograđenom prostoru, namerno uništava mesto za razmnožavanje i odmor divljači, uzima jaja od divljači ili sakuplja jaja zaštićenih vrsta ptica (član 22. tačka 3);

4) unosi u lovište divljač iz parkova divljači, zooloških vrtova i sa farmi divljači, kao i oštećene jedinke divljači (član 22. tačka 5);

5) u slobodnu prirodu na području Republike Srbije unosi nove alohtone divlje vrste divljači i njihove hibride (član 22. tačka 6);

6) truje divljač (član 22. tačka 10);

7) oblaže otvorene kanale, akumulacije, jezera i obale vodotoka plastičnim i drugim materijalima suprotno načinu predviđenom aktom ministra iz člana 91. ovog zakona (član 22. tačka 11);

8) ne obustavi lov ugrožene vrste lovostajem zaštićene divljači i preduzme mere radi uspostavljanja optimalne brojnosti te vrste divljači utvrđene u lovnoj osnovi za gazdovanje lovištem (član 27. stav 1);

9) nije zaključio ugovor sa pravnim licem registrovanim za obavljanje stručnih poslova u lovstvu i/ili lovočuvarskih poslova, a nije registrovan za obavljanje tih poslova (član 38. stav 4);

10) ustupi ili da u zakup lovište ili njegov deo drugom korisniku na gazdovanje (član 43. stav 1);

11) ne donese lovnu osnovu za lovište koje se nalazi u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim prirodnim dobrima usklađenu sa propisima kojima se uređuju mere zaštite i način korišćenja nacionalnog parka i propisima kojima se uređuje zaštita prirode (član 47. stav 2);

12) ne donese lovnu osnovu usklađenu sa programom razvoja lovnog područja u okviru koga se to lovište nalazi (član 47. stav 3);

13) lovi divljač pre donošenja godišnjeg plana (član 48. stav 6);

14) ne izda, u skladu sa planskim dokumentom i svojim opštim aktom, dozvolu za lov krupne divljači na ime lovca, dozvolu za grupni lov divljih svinja na ime vođe grupe, odnosno dozvolu za lov sitne divljači na ime vođe grupe (član 63. st. 1. i 2);

15) ne donese akte iz člana 65. stav 1. ovog zakona;

16) ne odredi svojim aktom cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači (član 66. stav 2);

17) ne obeleži svaku ulovljenu divljač i svaki trofej divljači pre pomeranja ulovljene divljači sa mesta odstrela na propisan način (član 67. stav 1);

18) stavi u promet ulovljenu divljač i trofeje divljači, za koje nije izdata propratnica, odnosno trofejni list i odgovarajuća dokumentacija u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo (član 67. stav 2);

19) vrši sanitarni odstrel lovostajem zaštićene divljači suprotno članu 68. stav 3. ovog zakona;

20) ne obavesti nadležnu veterinarsku službu, po izvršenom sanitarnom odstrelu lovostajem zaštićene divljači, radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači (član 68. stav 4);

21) ne organizuje i ne vrši lov u skladu sa članom 69. stav 2. ovog zakona;

22) ne obavesti lovnog inspektora i nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda ulovljene divljači po izvršenom lovu divljači bez odobrenja (član 69. stav 3);

23) ako izvozi divljač ili delove divljači, a nije registrovan za obavljanje tih poslova (član 70);

24) iznosi iz zemlje trofeje divljači, prepariranu divljač i njene preparirane delove kao trofeje, čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka (član 72. stav 1);

25) lovi lovostajem zaštićenu divljač suprotno članu 76. ovog zakona;

26) koristi u lovu oružje i municiju suprotno članu 77. ovog zakona;

27) ne plaća naknadu za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači (član 80. stav 1).

Novčanom kaznom od 2.000 do 200.000 dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice korisnika lovišta – pravnog lica.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, pored propisane novčane kazne korisniku lovišta – pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene privredne delatnosti, a odgovornom licu zaštitna mera zabrane vršenja određene dužnosti u trajanju do 10 godina.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se uz kaznu izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa, odnosno koji su nastali izvršenjem privrednog prestupa.

Prekršaji

Član 103.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne obavlja poverene poslove iz člana 7. st. 1. i 2, člana 8. stav 1, člana 11. stav 1. tač. 3), 4) i 5), člana 64. st. 3. i 4, člana 71. st. 2. i 3, člana 72. stav 4. i člana 73. st. 1. i 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu kome su povereni poslovi.

Član 104.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj korisnik lovišta – pravno lice ako:

1) drži divljač u zatvorenom prostoru duže od mesec dana od dana prestanka delovanja elementarnih nepogoda, odnosno izlečenja povrede ili sprovođenja određenih mera gajenja (član 22. tačka 4);

2) vrši žetvu i kosidbu poljoprivrednim mašinama koje nemaju ugrađene uređaje za isterivanje, odnosno plašenje divljači (član 22. tačka 7);

3) pali u lovištima korov, strnjike, trstike, trave i drugo rastinje (član 22. tačka 8);

4) upotrebljava sredstva za zaštitu bilja i druga hemijska sredstva u količinama i dozama koje mogu prouzrokovati štetu na divljači (član 22. tačka 9);

5) ne postupa na human način prema divljači ugroženoj od elementarnih nepogoda, u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, prilikom organizovanog hvatanja povređene divljači, naseljavanja divljači i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa, kao i prema divljači za potrebe naučnog istraživanja, nastave, zooloških vrtova i muzeja (član 23. stav 2);

6) unosi divljač u lovište, a nije izvršio njenu zdravstvenu kontrolu i nije obezbedio odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo (član 25);

7) ne preduzme mere zaštite zdravlja divljači i sve druge mere radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti divljači i zoonoza (član 26. stav 1);

8) ne preduzme mere radi uspostavljanja optimalne brojnosti lovostajem zaštićene vrste divljači utvrđene u lovnoj osnovi (član 27. stav 2);

9) vidno ne obeleži, odnosno označi granice lovišta, terena za obuku pasa i poligona za lov divljači, kao i lovno-tehničke objekte u lovištu (član 35. stav 5);

10) ne podnese izveštaj o izvršavanju obaveza iz ugovora na zahtev Ministarstva, odnosno nadležnog pokrajinskog organa (član 41. stav 4);

11) ne donese lovnu osnovu u rokovima propisanim članom 47. st. 5. i 6. ovog zakona;

12) u lovnoj osnovi ne evidentira sve izvršene radove u lovištu najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu (član 47. stav 7);

13) pre izrade godišnjeg plana ne utvrdi brojno stanje divljači u lovištu na način propisan programom razvoja lovnog područja i utvrđeno brojno stanje ne prikaže u godišnjem planu kao matični fond na početku lovne godine (član 48. stav 4);

14) ne usklade mere zaštite i gajenja divljači utvrđene lovnim osnovama (član 50);

15) ne dozvoli vršenje radnji predviđenih lovnom osnovom, godišnjim planom i drugim planovima i programima (član 51. stav 1);

16) ne sarađuje sa javnim preduzećima i privrednim društvima u prikupljanju podataka (član 53. stav 4);

17) lovočuvaru ne izda legitimaciju na propisanom obrascu (član 56. stav 2);

18) ne izda propratnicu za ulovljenu divljač i trofejni list na propisanom obrascu (član 67. stav 3);

19) ne vodi evidenciju o odstreljenoj divljači, trofejima odstreljene divljači i o izdatim trofejnim listovima (član 67. stav 4);

20) ne obrazuje komisiju za ocenjivanje trofeja divljači ulovljene u lovištu ( član 71. stav 6);

21) ne izda lovcu koji je odstrelio divljač čija je vrednost trofeja izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka uz trofejni list i odgovarajuću dokumentaciju i odlivak trofeja divljači koji je veran originalu (član 72. stav 6);

22) koristi lovačke pse u lovu koji nemaju rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu (član 74. stav 1);

23) ne vodi evidenciju o lovačkim psima koji se koriste u lovu (član 74. stav 2).

Novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice korisnika lovišta – pravnog lica.

Član 105.

Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) zarobi i drži divljač u zatvorenom ili ograđenom prostoru, namerno uništava mesto za razmnožavanje i odmor divljači, uzima jaja od divljači i sakuplja jaja zaštićenih vrsta ptica (član 22. tačka 3);

2) unese u lovište divljač iz parkova divljači, zooloških vrtova i farmi divljači, kao i oštećene jedinke divljači (član 22. tačka 5);

3) vrši žetvu i kosidbu poljoprivrednim mašinama koje nemaju ugrađene uređaje za isterivanje, odnosno plašenje divljači (član 22. tačka 7);

4) pali korov, strnjike, trstike, trave i drugo rastinje u lovištima (član 22. tačka 8);

5) ne dozvoli vršenje radnji predviđenih lovnom osnovom, godišnjim planom i drugim planovima i programima (član 51. stav 1).

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106.

Vlada će ustanoviti lovna područja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akte o ustanovljavanju lovišta doneće ministar, odnosno starešina nadležnog pokrajinskog organa u roku od godinu dana od dana ustanovljenja lovnog područja.

Član 107.

Lovačka komora počeće sa radom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Poslove pripreme za početak rada Komore vrši Ministarstvo.

Član 108.

Korisnici lovišta dužni su da obeleže granice lovišta, terena za obuku pasa i poligona za lov divljači, kao i lovno-tehničke objekte u lovištu u roku od tri meseca od dana potpisivanja ugovora o davanju prava na gazdovanje lovištem.

Član 109.

Dosadašnji korisnik lovišta koji ne ispunjava uslove iz ovog zakona dužan je da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 110.

Korisnik lovišta koji je lovištem gazdovao do dana stupanja na snagu ovog zakona gazdovaće tim lovištem do okončanja postupka ustanovljenja i dodele lovišta na gazdovanje u skladu sa ovim zakonom.

Dosadašnji korisnik lovišta kome posle stupanja na snagu ovog zakona nije dodeljeno lovište na gazdovanje, kao i dosadašnji korisnik lovišta koji javnim oglasom nije dobio pravo na gazdovanje lovištem ima pravo na naknadu za neamortizovani deo izgrađenih lovno-tehničkih i lovnih objekata i na naknadu troškova za lovnu osnovu, ako su ulaganja u te objekte i lovnu osnovu veća od prihoda iz gazdovanja lovištem uključujući i članarinu lovaca koja je uložena u lovište.

Visinu naknade za neamortizovani deo izgrađenih lovno-tehničkih i lovnih objekata i naknade troškova za lovnu osnovu utvrđuju sporazumno raniji i novi korisnik lovišta, a ako do sporazuma ne dođe visinu naknade utvrđuje nadležni sud.

Naknadu za neamortizovani deo izgrađenih lovno-tehničkih i lovnih objekata i naknadu troškova za lovnu osnovu plaća novi korisnik lovišta.

Član 111.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljala poslove lovnog inspektora, a koja imaju visoko obrazovanje drugog obrazovnog profila u odnosu na obrazovni profil utvrđen u članu 95. ovog zakona, mogu da nastave da obavljaju poslove lovnog inspektora, s tim što su dužna da u roku od šest meseci od početka rada Komore dobiju licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu.

Član 112.

Propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 60/93-ispravka i 101/05-dr. zakon), osim odredaba tih propisa koji nisu u skladu sa ovim zakonom.

Član 113.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 60/93-ispravka i 101/05-dr. zakon), nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 114.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 60/93-ispravka i 101/05 – dr. zakon).

Član 115.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0015.127. Doc/1 OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA O DIVLjAČI I LOVSTVU

Ustavni osnov za donošenje Zakona o divljači i lovstvu sadržan je u odredbi člana 97. tačka 9. Ustava Republike Srbije, prema kojoj, između ostalog, Republika Srbija uređuje i obezbeđuje održivi razvoj, sistem zaštite i unapređenja životne sredine, kao i zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE OSTVARUJU

Jedan od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona je potreba da se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o lovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93-ispravka, 60/93-ispravka i 101/05-dr. zakon), odnosno da se poboljšaju njegova rešenja, kao i da se određeni opšteprihvaćeni međunarodnopravni standardi i odredbe ratifikovanih međunarodnih konvencija u oblasti lovstva inkorporiraju u naš pravni sistem. Pored toga potrebno je da se donese zakon koji je usklađen sa Ustavom Republike Srbije.

Ovaj zakon mora da uvaži opšti nacionalni interes nad divljači i njenim staništem, u meri koja vlasniku zemljišta, šume i vode na prihvatljiv način ograničava prava korišćenja, u skladu sa opšte prihvaćenim osnovnim načelima upravljanja populacijama divljači – „održivo gazdovanje i održivi razvoj“. U suštini, može se tvrditi da nema ograničavanja prava korišćenja, već da se radi o merama koje obezbeđuju njegovo stalno postojanje.

Bitan razlog za donošenje ovog zakona je nezadovoljavajuće stanje populacija divljači, kao dobro od opšteg interesa u Republici Srbiji. Sadašnje stanje je, između ostalog, posledica nedoslednog i nepotpunog određivanja države prema pitanjima svojine nad divljači, imovinsko-pravnim problemima koji proističu iz prava gazdovanja divljači i svojinskih prava nad prostorima u kojima se divljač razmnožava i gaji, kao i neodgovarajućeg definisanja lovstva kao privredne delatnosti i lovstva radi zadovoljenja ličnih potreba pojedinca ili grupa.

Imajući u vidu nezadovoljavajuće stanje postojećih fondova divljači, veoma izraženo odsustvo mera održavanja i poboljšanja stanja populacija divljači i njenih staništa, skromne mogućnosti budžeta Republike Srbije da ozbiljnije pomaže uvećanju fondova divljači, rešenjima u ovom zakonu se više insistira na utvrđivanju obaveza i stvaranju finansijske, organizacione i kadrovske podrške merama zaštite i održavanja postojećih fondova divljači.

Održivo gazdovanje populacijama divljači i održivi razvoj lovstva su centralni stubovi svim ponuđenim rešenjima i načelima na kojima je zasnovano uređivanje odnosa prema divljači i njenim staništima. Principi održivog gazdovanja, odnosno održivog razvoja, zahtevaju ograničavanje nekih prava koja izvorište imaju u pravu svojine, kao što je ograničavanje prava na lov i istovremeno nametanje obaveze zaštite divljači i njenih staništa.

Populacije divljači se moraju trajno unapređivati i koristiti, odnosno njima gazdovati u skladu sa ukupnom nacionalnom razvojnom politikom i prioritetnim nacionalnim razvojnim ciljevima, u skladu sa nivoom društveno-ekonomskog razvoja, kao i na osnovu sveukupne nacionalne politike koja je u skladu sa održivim razvojem i zakonima. Populacijama divljači se gazduje radi zadovoljenja društvenih, ekonomskih, ekoloških, kulturnih i duhovnih potreba sadašnje generacije i budućih naraštaja.

Sam koncept ovog zakona je u celini svoje uporište našao u pravnom instrumentu „opšti interes“ na šta ukazuju odgovori i rešenja u najbitnijim problemima upravljanja populacijama divljači.

Ovim zakonom, u odnosu na sadašnja rešenja, jasno je iskazan svojinski oblik nad divljači – državni, a titular državnog oblika svojine nad divljači je ministarstvo nadležno za poslove lovstva.

Nerealno, neobjektivno i nestručno prikazivanje stvarnog kvalitativnog i kvantitativnog stanja divljači u lovištu, kao i samog gazdovanja lovištem, a time i stručno loše projektovani planovi donošeni u diskontinuitetu, kao i nedosledna primena, a često i neprimenjivi planovi ukazali su na neophodnost iznalaženja primerenijih rešenja za divljač i njena staništa, a samim tim i primerenijeg upravljanja populacijama divljači.

III. OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Zakon sadrži 11 poglavlja: Osnovne odredbe, Organizacija lovstva, Komora lovnih radnika, Zaštita divljači, Lovno područje i lovište, Gazdovanje lovištem i divljači, Finansiranje, Šteta i naknada štete, Nadzor, Kaznene odredbe i Prelazne i završne odredbe.

Prvo poglavlje – Osnovne odredbe, sadrži četiri člana.

Članom 1. utvrđuje se predmet uređivanja ovog zakona – zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači u lovištu, zaštita, očuvanje i unapređivanje staništa divljači, zaštita, uređivanje i održavanje lovišta, kao i druga pitanja od značaja za divljač i lovstvo.

Članom 2. propisan je cilj ovog zakona – obezbeđenje održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih staništa na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje vitalnost populacija divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznovrsnost, čime se postiže ispunjavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija lovstva.

Članom 3. propisuju se delatnosti od opšteg interesa (korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje populacija divljači i njihovih staništa), kao i poslovi kroz koje se opšti interes ostvaruje.

U članu 4. dato je značenje pojedinih izraza radi lakšeg razumevanja ovog zakona.

Drugo poglavlje – Organizacija lovstva, sadrži 4 člana.

Ministarstvo nadležno za poslove lovstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) nadležno je za lovstvo na teritoriji Republike Srbije, dok je autonomna pokrajina nadležna za poslove lovstva od pokrajinskog značaja na teritoriji autonomne pokrajine ( član 5).

Član 6. propisuje poveravanje pojedinih poslova autonomnoj pokrajini.

Član 7. propisuje poveravanje pojedinih poslova javnim preduzećima i privrednim društvima.

Član 8. propisuje poveravanje pojedinih poslova lovačkom savezu, članu Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divljači (CIC), odnosno lovačkim savezima.

Treće poglavlje – Lovačka komora, sadrži 11 članova.

Članom 9. osniva se Lovačka komora (u daljem tekstu: Komora), kao profesionalna organizacija, sa pravima i obavezama utvrđenim ovim zakonom i statutom Komore.

Članom 10. propisuje se ko može biti član Komore i da je članstvo u Komori obavezno., članom 11. propisuju se poslovi Komore, a članom 12. organi Komore.

Član 13. propisuje da Komora donosi statut.

Članom 14. utvrđuju se sredstva za rad Komore.

Član 15. propisuje da za obavljanje određenih stručnih poslova u lovstvu licencu stiče lice koje ima odgovarajuće obrazovanje, položen stručni ispit i član je Komore, kao i da lice sa licencom može da obavlja određene stručne poslove u lovstvu, samo ako je zaposleno kod pravnog lica koje je registrovano za obavljanje tih poslova. Članu Komore koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona položio državni stručni ispit čiji se stručni deo odnosi na lovstvo i lovno zakonodavstvo, Komora izdaje licencu na lični zahtev. Licenca se izdaje na neodređeno vreme.

Član 16. utvrđuje za koje stručne poslove u lovstvu se stiče licenca.

Član 17. propisuje postupak za izdavanje i oduzimanje licence i da Komora vodi evidenciju izdatih i oduzetih licenci.

Član 18. propisuje da provera kvaliteta stručnog rada imaoca licence može biti redovna i vanredna.

Član 19. propisuje da su lovni inspektor i Komora dužni da Ministarstvu dostavljaju izveštaj o rezultatima provere kvaliteta stručnog rada imaoca licence i preduzetim merama u roku od pet dana od dana izvršene provere.

Četvrto poglavlje – Zaštita divljači, sadrži 11 članova.

Članom 20. proglašavaju se dva statusa zaštite divljači – status trajno zaštićene divljači i status lovostajem zaštićene divljači. To znači da se ovim zakonom ukida kategorija iz važećeg zakona – divljač van režima zaštite. Istim članom pojašnjava se značenje statusa zaštite divljači i određuje da se lovostaj divljači ne odnosi na sitnu divljač iz veštačke proizvodnje, na poligonima za lov divljači.

Članom 21. ovlašćuju se ministar i ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine da sporazumno proglase vrste divljači, njihov status zaštite, trajanje lovne sezone na divljač u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i mere zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači, a na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta, brojnosti populacija i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora.

Članom 22. propisuju se zabrane u pogledu ugrožavanja opstanka divljači u prirodi i njenih staništa, proganjanja, zlostavljanja, namernog povređivanja i uznemiravanja divljači, zarobljavanja i držanja u zatvorenom prostoru ili ograđenom prostoru, namernog uništavanja mesta za razmnožavanje i odmor divljači, uzimanja jaja od divljači, kao i sakupljanja jaja zaštićenih vrsta ptica, unošenja u lovište divljači iz parkova divljači, zooloških vrtova i sa farmi divljači, kao i oštećenih jedinki divljači, unošenja novih alohtonih divljih vrsta divljači i njihovih hibrida u slobodnu prirodu na području Republike Srbije, vršenja žetve i kosidbe poljoprivrednim mašinama koje nemaju ugrađene uređaje za isterivanje, odnosno plašenje divljači, paljenja korova, strnjike, trstike, trave i drugog rastinja u lovištima, upotrebe sredstava za zaštitu bilja i drugih hemijska sredstva u količinama i dozama koje mogu prouzrokovati štetu na divljači, trovanja divljači, kao i oblaganja otvorenih kanala, akumulacija, jezera i obala vodotoka plastičnim i drugim materijalima, osim na način propisan aktom ministra iz člana 91. ovog zakona.

Članom 23. propisuju se slučajevi u kojima se može odstupiti od zabrana iz člana 22. ovog zakona.

Članom 24. propisuju se uslovi za unošenje divljači u lovište.

Članom 25. propisuju se uslovi za unošenje divljači u lovište u pogledu zdravstvene kontrole divljači.

Članom 26. propisuju se obaveze korisnika lovišta da preduzimaju mere zaštite zdravlja divljači, kao i sve neophodne mere kako bi se sprečila pojava i širenje zaraznih bolesti divljači i zoonoza, te druge mere u skladu sa važećim propisima koji regulišu oblast veterinarstva.

Članom 27. propisuju se mere za uspostavljanje optimalne brojnosti lovostajem zaštićene vrste divljači u lovištu.

Članom 28. uređuje se zaštita i lov lovostajem zaštićene divljači koja se nalazi na na nelovnim površinama, odnosno površinama van lovišta.

Član 29. propisuje da se psi i mačke bez vlasnika ili bez kontrole vlasnika koji se nalaze u lovištu bez dozvole korisnika lovišta, a predstavljaju neposrednu opasnost po divljač mogu pod propisanim uslovima ukloniti iz lovišta bez posebne dozvole.

Članom 30. propisuje se da se u lovištu mogu kretati naoružana lovačkim oružjem ili opremljena drugim sredstvima za lov samo lica sa lovnom kartom i dozvolom za lov.

Peto poglavlje – Lovno područje i lovište, sadrži 7 članova.

Članom 31 propisuje se da se lovna područja ustanovljavaju na celoj teritoriji Republike Srbije radi sprovođenja jedinstvene lovne politike i odgovarajućih mera zaštite, gajenja i unapređivanja gazdovanja divljači, a članom 32. određuju se vrste lovišta i ulovi za ograđivanje lovišta i ustanovljava se zaštitni pojas oko ograđenog lovišta, koji čini sastavni deo tog lovišta.

Član 33. propisuje da se lovišta posebne namene ustanovljavaju na površinama nacionalnih parkova i na površinama sa većinskim učešćem državnih šuma i šumskog zemljišta.

Članom 34. propisuju se ovlašćenja za ustanovljavanje lovnih područja i lovišta, kao i za ustanovljenje lovišta na zahtev jednog pravnog lica koje je vlasnik površine zemljišta i ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Članom 35. propisuje se određivanje i obeležavanje granica lovišta, terena za obuku pasa i poligona za lov divljači iz veštačke proizvodnje, kao i lovnotehničkih objekata u lovištu.

Članom 36. određuju se površine koje se ne smatraju lovištem, a članom 37. propisuju se uslovi za ograđivanje delova lovišta.

Šesto poglavlje – Gazdovanje lovištem i divljači, sadrži 49 članova.

Prvi odeljak: Pravo na gazdovanje lovištem

Član 38. propisuje da pravo na gazdovanje lovištem može da stekne jedan korisnik lovišta koji ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom. Korisnik lovišta može biti pravno lice osnovano kao javno preduzeće, privredno društvo, drugi oblik preduzeća, kao i lovačka udruženja i druga udruženja koja su osnovana i deluju u skladu sa zakonom. Pravo na gazdovanje lovištem daje se javnim oglasom osim za lovišta posebne namene, kao i za lovište u kome je korisnik vlasnik zemljišta.

Članom 39. određuju se periodi na koje se daje pravo na gazdovanje lovištem.

Član 40. propisuje da javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištem priprema i dostavlja na objavljivanje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ, rok za raspisivanje javnog oglasa za davanje prava na gazdovanje lovištem, kriterijume za izbor pravnog lica kome se daje pravo na gazdovanje lovištem.

Članom 41. uređuje se zaključivanje ugovora o davanju prava na gazdovanje lovištem i određuju elementi ugovora.

Članom 42. određuju se posebni uslovi raskida ugovora o davanju prava na gazdovanje lovištem i propisuje da je korisnik lovišta dužan da na zahtev Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine pokrajinskog organa, podnosi izveštaj o izvršavanju obaveza iz ugovora.

Članom 43. propisuje se zabrana ustupanja lovišta ili njegovog dela drugom korisniku na gazdovanje ili davanje u zakup. Pored toga, uređuje se mogućnost i uslovi da korisnik lovišta posebne namene da u zakup lovni revir.

Članom 44. ministar bliže propisuje način ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslove za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupak sprovođenja javnog oglasa, postupak za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržinu ugovora, utvrđivanje visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslove i način za davanje lovnog revira u zakup.

Drugi odeljak: Planski dokumenti

Članom 45. propisuje se donošenje Strategije upravljanja divljači i razvoja lovstva, ciljevi, smernice, nadležnost za donošenje, period na koji se donosi i njena sadržina.

Članom 46. propisuje se donošenje programa razvoja lovnog područja, svrha donošenja, odnosno sadržina tog programa, nadležnost za donošenje, period na koji se donosi i rok za donošenje novog programa razvoja lovnog područja, kao i da vlasnici zemljišta, vode i šume na kojima je ustanovljeno lovište imaju pravo participacije u izradi programa razvoja lovnog područja.

Član 47. propisuje donošenje lovne osnove, svrhu donošenja, sadržinu lovne osnove, obveznika donošenja lovne osnove, obezbeđivanje sredstava za izradu lovne osnove, period na koji se donosi i rok za donošenje nove lovne osnove, da lovne osnove moraju biti usklađene programom razvoja lovnog područja, kao i obavezu korisnika lovišta da u lovnoj osnovi evidentira sve izvršene radove u lovištu najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Članom 48. propisuje se obaveza korisnika lovišta da donese godišnji plan gazdovanja lovištem usklađen sa lovnom osnovom. Uređuje se sadržina godišnjeg plana, obveznik donošenja godišnjeg plana, obezbeđivanje sredstava za izradu godišnjeg plana, period za koji se donosi godišnji plan (lovna godina) i rok za donošenje. Zabranjuje se lov divljači pre donošenja godišnjeg plana i propisuje se obaveza korisnika lovišta da utvrdi brojno stanje divljači pre izrade godišnjeg plana.

Član 49. propisuje da program razvoja lovnog područja, lovnu osnovu, godišnji plan, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači izrađuje pravno lice registrovano za obavljanje poslova planiranja u lovstvu kod koga je zaposleno lice sa licencom za izradu planskih dokumenata. Takođe, uređuje se nadležnost za davanje saglasnosti na lovnu osnovu, programe gazdovanja za ograđene delove lovišta i programe naseljavanja divljači.

Treći odeljak: Prava i obaveze korisnika susednih lovišta, korisnika, odnosno vlasnika zemljišta, vode i šume i korisnika, odnosno upravljača zaštićenog prirodnog dobra

Članom 50. propisuje se obaveza korisnika susednih lovišta da međusobno usklađuju mere zaštite i gajenja divljači utvrđene lovnim osnovama, a naročito u pogledu utvrđivanja brojnog stanja divljači, planiranog odstrela, dinamike realizacije planiranog odstrela i drugih pitanja od zajedničkog interesa.

Članom 51. propisuje se obaveza korisnika, odnosno vlasnika zemljišta, vode i šume na kojima se lovište nalazi, da dozvoli vršenje radnji predviđenih lovnom osnovom i godišnjim planom i drugim planovima i programima donetim u skladu sa Zakonom, kao i da korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, vode i šume na kojima se lovište nalazi ima pravo na nadoknadu za pričinjenu štetu koju isplaćuje korisnik lovišta.

Članom 52. propisuje se da se zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim prirodnim dobrima vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Četvrti odeljak: Katastar lovišta i Centralna baza podataka

U članu 53. propisano je da Ministarstvo vodi Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka za sva lovišta i određuje koji podaci se vode u njima. Propisuje se obaveza imaoca javnih preduzeća i privrednih društava iz člana 7. ovog zakona da prikupljaju, obrađuju i dostavljaju podatke za Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka. Ministarstvo na osnovu podataka izrađuje godišnji izveštaj o stanju divljači i lovstva.

Peti odeljak: Stručni i lovočuvarski poslovi u lovištu

Članom 54. propisuje se da stručne poslove gazdovanja lovištem vrši lice sa odgovarajućom licencom zaposleno kod pravnog lica koje je registrovano za obavljanje stručnih poslova u lovstvu, kao i da je to službeno lice, koje vrši dužnost naoružano službenim oružjem.

Članom 55. uređuje se lovočuvarska služba.

Član 56. propisuje da je lovočuvar službeno lice sa odgovarajućom licencom, zaposlen kod pravnog lica koje je registrovano za obavljanje lovočuvarskih poslova i koje je dužno da lovočuvaru izda legitimaciju na propisanom obrascu. Lovočuvar vrši dužnost naoružan službenim oružjem.

Članom 57. uređuju se prava i dužnosti lovočuvara u vršenju poslova lovočuvarske službe i obaveze koje prema lovočuvaru imaju lica koja su izvršila ili pokušala da izvrše nezakonitu radnju.

Članom 58. propisuju se ovlašćenja lovočuvara i obaveza lica zatečenog u lovištu da na zahtev lovočuvara pokaže isprave i omogući pregled ulova, lovačkog oružja i drugih sredstava za lov, vozila i drugih sredstava za prevoz ili prenošenje ulovljene divljači i njenih delova.

Šesti odeljak: Lov divljači

Član 59. propisuje da se lovostajem zaštićena divljač može loviti samo u lovištima.

Član 60. propisuje da pravo na lov divljači ima lice sa licencom iz čl. 54. i 56. ovog zakona i lice sa lovnom kartom za tekuću lovnu godinu, kojima je korisnik lovišta izdao dozvolu za lov, kao i ko ima pravo na lovnu kartu.

Član 61. propisuje da lovna karta može biti mesečna i godišnja, da se zahtev za dobijanje lovne karte podnosi korisniku lovišta, kao i da ministar, a na teritoriji autonomne pokrajine starešina nadležnog pokrajinskog organa, u skladu sa Strategijom i programima razvoja lovnih područja bliže uređuje kriterijume za utvrđivanje broja lovnih karata koje se distribuiraju po pojedinim lovištima u okviru lovnog područja.

Član 62. propisuje da lovnu kartu izdaje i štampa Ministarstvo. Javna preduzeća i privredna društva iz člana 7. ovog zakona koja obavljaju poslove distribucije lovnih karata dužna su da Ministarstvu dostavljaju izveštaj o izvršenju poslova do 10-tog u mesecu za prethodni mesec.

Član 63. propisuje da je korisnik lovišta dužan da, u skladu sa planskim dokumentom i svojim opštim aktom, izda dozvolu za lov krupne divljači na ime lovca, dozvolu za grupni lov divljih svinja na ime vođe grupe, odnosno dozvolu za lov sitne divljači na ime vođe grupe.

Član 64. utvrđuje način polaganja lovačkog ispita pred komisijom koju obrazuje lovački savez, a koju čine lica sa licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu. Lovački savez izdaje uverenje o položenom lovačkom ispitu. Uz zahtev za polaganje lovačkog ispita lice je dužno da priloži akt o tome da je obučeno da rukuje lovačkim oružjem, koji se izdaje u skladu sa propisima o oružju i municiji

Članom 65. propisuje se obaveza korisnika lovišta da izradi akte, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, kojima će bliže urediti gazdovanje lovištem. Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine pokrajinski organ, daje saglasnost na akte korisnika lovišta.

Članom 66. propisuje se da ulovljena ili uginula divljač i njeni delovi (trofeji i dr.) pripadaju korisniku lovišta, kao i da je korisnik lovišta dužan da svojim aktom odredi cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači.

Članom 67. propisuje se obaveza korisnika lovišta da obeleži ulovljenu divljač i trofej divljači na način propisan ovim Zakonom, pre pomeranja ulovljene divljači sa mesta odstrela, uslovi za stavljanje u promet ulovljene divljači i trofeja divljači, izdavanje propratnice, odnosno trofejnog lista, kao i obaveza vođenja evidencije o trofejima odstreljene divljači i o izdatim trofejnim listovima..

Član 68. propisuje da je lovostajem zaštićenu divljač dozvoljeno odstreliti i u vreme kad je lov zabranjen, u cilju sprečavanja pojave, sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja, u skladu sa propisima iz oblasti veterinarstva. Povređenu i bolesnu lovostajem zaštićenu divljač dozvoljeno je odstreliti bez posebnog odobrenja i u vreme kad je lov zabranjen, u slučajevima kada nije moguće hvatanje radi lečenja i zbrinjavanja divljači. Sanitarni odstrel lovostajem zaštićene divljači vrše isključivo lica koja obavljaju stručne i lovočuvarske poslove u lovištu. Korisnik lovišta dužan je da po izvršenom sanitarnom odstrelu lovostajem zaštićene divljači obavesti nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko sanitarnog pregleda odstreljene divljači.

Član 69. propisuje da se divljač može loviti bez odobrenja samo u slučaju kada od divljači nastupa neposredna opasnost po zdravlje i život ljudi ili neposredna ugroženost imovine pravnih i fizičkih lica i da taj lov organizuje i vrši korisnik lovišta na čijoj teritoriji je nastupila neposredna opasnost po zdravlje i život ljudi ili neposredna ugroženost imovine pravnih i fizičkih lica. Korisnik lovišta dužan je da odmah po izvršenom lovu iz stava 2. ovog člana divljači obavesti lovnog inspektora i nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko sanitarnog pregleda ulovljene divljači.

Član 70. propisuje da korisnik lovišta može izvoziti divljač ili delove divljači samo ako je registrovan za vršenje izvoznih poslova.

Član 71. propisuje da se ocenjivanje trofeja vrši na osnovu standarda koje je utvrdio Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divljači (CIC). Ispit za ocenjivanje trofeja divljači polaže se pred komisijom koju obrazuje lovački savez, član CIC, a koju čine lica sa licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu i koja vodi zapisnik o polaganju ispita za ocenjivanje trofeja divljači. Lovački savez, član CIC, izdaje uverenje o položenom ispitu za ocenjivanje trofeja divljači. Korisnik lovišta dužan je da obrazuje komisiju za ocenjivanje trofeja divljači ulovljene u tom lovištu, čiji članovi moraju imati položen ispit za ocenjivanje trofeja.Trofejni list izdaje se na osnovu privremene ocene komisije korisnika lovišta.

Članom 72. propisuje se zabrana, odnosno uslovi za privremeno iznošenje iz zemlje trofeja divljači, preparirane divljači i njenih prepariranih delova kao trofeja, čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka. Republika Srbija otkupljuje trofeje divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka i koji su ocenjeni od strane nacionalne komisije. Sredstva za otkup trofeja obezbeđuju se iz Fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i Fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine. Lovački savez, član CIC, dužan je da se stara o trofejima divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka. Korisnik lovišta dužan je da lovcu koji je odstrelio divljač čija je vrednost trofeja izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka, uz trofejni list i odgovarajuću dokumentaciju, izda i odlivak trofeja divljači koji je veran originalu. Odlivak trofeja divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka, izlaže se na međunarodnim sajmovima lovačkih trofeja na ime lovca koji je tu divljač odstrelio. Zabrana se ne odnosi na prepariranu divljač i njene preparirane delove kao trofeje, koji se mogu privremeno izneti iz zemlje uz odobrenje Ministarstva. O izdatim odobrenjima Ministarstvo vodi evidenciju.

Članom 73. Nacionalnu komisiju za izložbe i trofeje obrazuje lovački savez, član CIC, uz saglasnost Ministarstva. Nacionalna komisija potvrđuje trofeje divljači ocenjene najvišim ocenama, sastavlja listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka i rešava prigovore na privremenu ocenu trofeja divljači koju je dala komisija korisnika lovišta. Ministar utvrđuje listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Članom 74. propisuje se da lovački psi koji se koriste u lovu moraju imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu.. Korisnik lovišta dužan je da vodi evidenciju o lovačkim psima koji se koriste u lovu.

Članom 75. utvrđene su dužnosti turističkih agencija i pružaoca lovnoturističkih usluga u poslovima lovnog turizma.

Članom 76. propisuju se zabrane lova divljači zaštićene lovostajem na određene načine i određenim sredstvima.

Članom 77. propisuju se zabrane lova određenih vrsta divljači određenom municijom.

Sedmo poglavlje – Finansiranje, sadrži devet članova.

Prvi odeljak: Budžetski fondovi za razvoj lovstva

Član 78. propisuje otvaranje budžetskih fondova za razvoj lovstva.

Član 79. propisuje namene za koje se koriste sredstva budžetskih fondova za razvoj lovstva i uređuje postupak raspodele sredstava.

Drugi odeljak: Naknade

Član 80. propisuje naknadu za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači koju je dužan da plaća korisnik lovišta. Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači utvrđuje se u odgovarajućem procentu od vrednosti planiranog odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za tekuću lovnu godinu, i to 5% za lovišta posebne namene i 10% za ostala lovišta, osim vrednosti planiranog odstrela fazana. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači prihod su Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači na teritoriji autonomne pokrajine u visini od 30% pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine

Član 81. propisuje da sredstva ostvarena od naknade za lovnu kartu pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine Za dobijanje lovne karte naknada za lovnu kartu uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda Sredstva ostvarena od naknade za za lovnu kartu na teritoriji autonomne pokrajine u visini od 30% pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači iz člana 80. stav 5. ovog zakona i sredstva ostvarena od naknade za lovnu kartu iz stava 4. ovog člana na teritoriji autonomne pokrajine, a koja pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije koriste se za poslove od republičkog značaja na teritoriji autonomne pokrajine.

Treći odeljak: Podsticajna sredstva

Članom 82. predviđeno je obezbeđivanje podsticajnih sredstava u budžetu Republike Srbije za unapređivanje gajenja i zaštite divljači i osnov i način korišćenja tih sredstava. Podsticajna sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije koriste se u skladu sa Programom unapređivanja zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu (u daljem tekstu: Program), koji donosi Ministarstvo, odnosno programom unapređenja zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu za teritoriju autonomne pokrajine koji mora biti u skladu sa Programom. Sredstva neutrošena u tekućoj lovnoj godini mogu se koristiti za iste namene u narednoj lovnoj godini. Podsticajna sredstva se mogu koristiti kao kreditna sredstva ili bespovratno

Članom 83. uređuje se nadležnost za raspodelu sredstava za realizaciju programa unapređivanja zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu, kao i način te raspodele.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici lovišta i druga pravna lica koja se bave unapređenjem lovstva. Korisnici sredstava uz prijavu na oglas prilažu projekat, odnosno plan za realizaciju mera utvrđenih programom. O korišćenju podsticajnih sredstava Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine pokrajinski organ, sa korisnikom sredstava zaključuje ugovor (član 84).

Članom 85. propisuje se obaveza korisnika sredstava da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom pokrajinskom organu, dostavlja izveštaj o realizaciji ugovora do 31. decembra za tekuću lovnu godinu.

Korisnika lovišta obezbeđuje sredstva za finansiranje radova predviđenih lovnom osnovom (član 86).

Osmo poglavlje – Šteta i naknada štete, sadrži pet članova.

Članom 87. propisuje se obaveza korisnika lovišta, vlasnika i korisnika zemljišta, voda i šuma na kojima se lovište nalazi, kao i vlasnika i korisnika površina van lovišta na kojima se divljač nalazi, da preduzimaju sve neophodne mere radi sprečavanja štete koju divljač može počiniti ljudima ili imovini.

Članom 88. propisuju se uslovi za naknadu štete od divljači i određuju obveznici naknade štete.

Članom 89. propisuje se da pravno, odnosno fizičko lice kome je divljač prouzrokovala štetu može da podnese zahtev za naknadu štete korisniku lovišta, u roku od deset dana od dana nastanka štete. Uz zahtev za naknadu štete pravno, odnosno fizičko lice prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastanak štete od divljači. Ako zahtev za naknadu štete nije usvojen u celini ili ako se po njemu ne zaključi sporazum, odnosno poravnanje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, pravno, odnosno fizičko lice može podneti tužbu kod nadležnog suda

Članom 90. propisuje se da je za štetu koju u toku lova organizovanog od strane korisnika lovišta počini učesnik u lovu, solidarno odgovoran sa počiniocem štete i korisnik lovišta.

Pravno, odnosno fizičko lice koje lovi lovostajem zaštićenu divljač divljač suprotno odredbama ovog zakona ili na drugi način uništava lovostajem zaštićenu divljač, lovne i lovnotehničke objekte, oznake granica ili na drugi način čini štetu dužno je da štetu nadoknadi korisniku lovišta. Pravno, odnosno fizičko lice koje načini štetu na strogo zaštićenim vrstama dužno je da štetu nadoknadi Republici Srbiji (član 91).

Deveto poglavlje – Nadzor, sadrži deset članova.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo. Nadzor nad radom javnih preduzeća, privrednih društava i lovačkog saveza vrši Ministarstvo. Autonomnoj pokrajini poverava se kao povereni posao državne uprave vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba ovog zakona u lovištima koja se u okviru lovnih područja nalaze na teritoriji autonomne pokrajine. Nadzor nad radom pokrajinskih inspektora vrši organ državne uprave nadležan za inspekcijske poslove (član 92).

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko lovnog inspektora (član 93).

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora lovni inspektor mora imati službenu legitimaciju i posebnu službenu značku (član 94).

Član 95. propisuje uslove koje mora da ispunjava lovni inspektor.

Član 96. propisuje prava i dužnosti inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

Član 97. propisuje ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora inspektor oceni da su pored povrede ovog zakona povređeni i drugi zakoni i propisi kojima se uređuju pitanja od značaja za lovstvo, dužan je da pored preduzimanja mera za koje je ovlašćen, obavesti i drugi nadležni organ. Drugi nadležni inspekcijski organ o preduzetim merama izveštava inspektora. U slučajevima kada inspektor utvrdi takve povrede zakona za koje su istovremeno propisane i nadležnosti drugih inspekcijskih organa, obavezan je da bez odlaganja obavesti ministra kako bi se zajednički izvršio nadzor i preduzele odgovarajuće mere (član 98).

Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora lovni inspektor utvrdi da korisnik lovišta nije uskladio sprovođenje lovne osnove i godišnjeg plana donosi rešenje o privremenoj zabrani lova i drugih radnji koje su protivne odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona. Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora lovni inspektor utvrdi da korisnik lovišta ne vrši organizovanje lova divljači, lov divljači i promet ulovljene divljači u skladu sa ovim zakonom donosi rešenje o privremenoj zabrani lova i drugih radnji koje su protivne odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona. U slučaju oduzimanja nezakonito ulovljene divljači i njenih delova, nezakonito stavljene u promet ili nezakonito prisvojene uginule divljači i njenih delova, kao i sredstava i predmeta kojima su izvršene ove radnje lovni inspektor donosi rešenje o oduzimanju i preduzima mere za njihovo bezbedno čuvanje do okončanja postupka. U hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po opšti interes lovni inspektor donosi rešenje kojim naređuje sprovođenje mera za sprečavanje štete. Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora lovni inspektor utvrdi da korisnik lovišta ne gazduje lovištem u skladu sa ovim zakonom donosi rešenje kojim naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i određuje rok za njihovo otklanjanje (član 99).

Članom 100. propisuje se nadležnost za rešavanje po žalbi.

Član 101. propisuje da troškovi koji nastaju prilikom oduzimanja nezakonito ulovljene divljači i njenih delova, nezakonito stavljene u promet ili nezakonito prisvojene uginule divljači i njenih delova, kao i sredstava i predmeta kojima su izvršene ove radnje padaju na teret počinioca nezakonite radnje.

Deseto poglavlje – Kaznene odredbe, sadrži četiri člana.

Članom 102. propisane su kazne za privredni prestup korisnika lovišta ili drugog pravnog lica. Takođe, za privredni prestup propisane su i određene zaštitne mere.

Članom 103. propisane su kazne za prekršaj pravnog lica kome su povereni pojedini poslovi.

Članom 104. propisane su kazne za prekršaj korisnika lovišta ili drugog pravnog lica.

Članom 105. propisane su kazne za prekršaj fizičkog lica.

Jedanaesto poglavlje – Prelazne i završne odredbe, sadrži 11 članova.

Članom 112. propisan je rok za donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona, a do donošenja propisa primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 60/93-ispravka i 101/05-dr. zakon), osim odredaba tih propisa koji nisu u skladu sa ovim zakonom.

Član 113. propisuje da će se postupci započeti prema odredbama Zakona o lovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93-ispravka, 60/93-ispravka i 101/05-dr. zakon), nastaviti po odredbama ovog zakona.

Članom 114. propisuje se prestanak važenja Zakona o lovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93-ispravka, 60/93-ispravka i 101/05-dr. zakon).

Članom 115. propisuje se rok stupanja na snagu ovog zakona.

IV. ANALIZA EFEKATA

Određivanje problema koje zakon treba da reši

Ovaj zakon je prihvatio opšti nacionalni interes nad divljači i njenim staništem u meri koja vlasniku zemljišta, šume i vode na prihvatljiv način ograničava prava korišćenja, u skladu sa opšteprihvaćenim osnovnim načelima upravljanja populacijama divljači – održivo gazdovanje i održivi razvoj. U suštini, može se tvrditi da nema ograničavanja prava korišćenja, već da se radi o merama koje obezbeđuju njegovo stalno postojanje.

Bitan razlog za donošenje ovog zakona je nezadovoljavajuće stanje populacija divljači kao dobra od opšteg interesa u Republici Srbiji.

Imajući u vidu nezadovoljavajuće stanje postojećih fondova divljači, veoma izraženo odsustvo mera održavanja i poboljšanja stanja populacija divljači i njenih staništa, skromne mogućnosti budžeta Republike Srbije da ozbiljnije pomaže uvećanju fondova divljači, rešenjima u ovom zakonu se više insistira na utvrđivanju obaveza i stvaranju finansijske, organizacione i kadrovske podrške merama zaštite i održavanja postojećih fondova divljači.

Naknada državi za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači je pitanje koje zahteva precizno definisanje, jer odsustvo valorizacije i povezanost vrednosti lovostajem zaštićenih vrsta divljači sa iznosom naknade za njeno korišćenje su kategorije koje su podložne zloupotrebi u praksi od strane korisnika, a na štetu države.

Cilj koji se postiže

Ustavno opredeljenje da prirodnim dobrima i dobrima u javnoj upotrebi odredi status dobara od opšteg interesa obavezuje na donošenje propisa kojim se uređuje njihova zaštita, očuvanje i korišćenje.

Uvažavajući ovu obavezu ovaj zakon obezbeđuje pouzdane instrumente: zaštitu, kontrolisano korišćenje, unapređivanje, racionalno upravljanje, vrednovanje svih funkcija, autonomnu materijalnu i finansijsku podršku i primereno divljači kao obnovljivom dobru uređuje prava, obaveze i odgovornost države kao zakonodavca i vlasnika, građana, državnih institucija, organa, privrednih i drugih pravnih subjekata iz skoro svih delatnosti i aktivnosti u Republici Srbiji.

Predložena rešenja su izraz usklađivanja sa međunarodnim obavezama koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora u oblasti zaštite biodiverziteta, a posebno Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija) i Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija).

Dodatni razlog za donošenje ovog zakona je i potreba usaglašavanja sa Zakonom o zaštiti životne sredine i drugim propisima kojima se reguliše održivo korišćenje prirodnih resursa i dobara i planiranje i uređenje prostora.

Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešavanje problema?

Materija kojom se uređuje oblast lovstva se ne može ustrojiti bez postojanja zakonskog akta koji daje osnov za donošenje propisa kojima se uređuje zaštita, očuvanje i održivo korišćenje divljači i očuvanje biološke raznovrsnosti, tako da ne postoje druge mogućnosti za rešavanje navedenih problema.

Zašto je donošenje zakona najbolje rešenje problema?

Uvažavajući ustavno opredeljenje da je divljač dobro od opšteg interesa i da kao takva uživa posebnu zaštitu određenu zakonom, utvrđuje pravo i obavezu zakonodavca da propiše mere koje će taj interes stalno obezbeđivati i štititi. Mere za očuvanje i jačanje populacija divljači kao značajnog i uticajnog dela životne sredine uvažene su u ovom zakonu u obimu koji je u srazmeri opšteg interesa i posebnog interesa vlasnika zemljišta, šuma i voda i korisnika lovišta.

Kada su predmet razmatranja problemi i značaj upravljanja populacijama, iste ne bi bilo moguće rešavati bez prirodno pravnog instrumenta – opšteg interesa ili interesa nad svim drugim interesima. Bez opšteg interesa ne bi bilo moguće pomiriti brojne međusobno isprepletane i povezane posebne interese, interese pojedinaca, pravnih subjekata i mnogih drugih delatnosti i aktivnosti.

Na koga će i kako uticati rešenja predložena u zakonu?

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) korisnike lovišta – utvrđivanjem njihovih prava i obaveza kroz definisanje sadržaja planskih dokumenata, mera gazdovanja populacijama divljači i njihove zaštite, utvrđivanjem naknade za korišćenje divljači i njene namene;

2) nadležne organe – utvrđivanjem uslova u prosecu planiranja i korišćenja resursa, ograničenja i zabrana korišćenja strogo zaštićenih divljih vrsta, kao i utvrđivanjem procedura za obavljanje određenih radnji i aktivnosti koje se planiraju i preduzimaju u gazdovanju populacijama divljači.

Ovim zakonom su utvrđene i razgraničene nadležnosti organa Republike Srbije i autonomne pokrajine koje se odnose na ustanovljenje lovnih područja i lovišta, davanje prava na gazdovanje lovištem, kao i utvrđivanje i raspodelu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i naknade za lovnu kartu.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima?

Troškovi koje primena ovog zakona stvara za građane, privredu, odnosno mala i srednja preduzeća odnose se samo na korišćenje divljači, po kome pravna lica kao korisnici lovišta plaćaju naknadu za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači. Ova naknada do sada nije bila predviđena zakonom.

Da li pozitivni efekti donošenja zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Svakako, jer se ovim zakonom ostvaruje primena načela održivosti i načela „korisnik plaća” – korisnik prirodnih vrednosti, resursa i dobara dužan je da plati naknadu za njihovo korišćenje.

Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Kako ovaj zakon utvrđuje pravo i mogućnost obavljanja delatnosti svim pravnim licima koja su registrovana za obavljanje poslova izrade planskih dokumenata u lovstvu, stručne poslove gazdovanja lovištem i poslove lovočuvarske službe stvoriće se mogućnost pojave novih privrednih subjekata, u navedenim oblastima.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

U procesu pripreme ovog zakona, uz radnu grupu za izradu ovog zakona koju su činili predstavnici zainteresovanih strana (zaštita životne sredine, veterina, korisnici lovišta…), učestvovali su međunarodni konsultanti angažovani u okviru FAO projekta GCP/FRY/003/FIN “Razvoj sektora šumarstva u Srbiji”.

U radu kreativnih radionica posvećenih lovnoj politici i lovnom zakonodavstvu Republike Srbije učestvovalo je više od 200 predstavnika zainteresovanih strana: korisnika lovišta, vlasnika zemljišta, nevladinih organizacija za zaštitu životinja, državne uprave i dr.

Ovaj zakon je bio dostupan javnosti za davanje primedaba, predloga i sugestija i sve vreme izrade se nalazio na sajtu projekta GCP/FRY/003/FIN “Razvoj sektora šumarstva u Srbiji”.

U toku rada na ovom zakonu, kao i u toku javne rasprave dati su i izneti predlozi i sugestije od strane stručnih organizacija, udruženja i nevladinih organizacija od kojih su neki prihvaćeni i ugrađeni u tekst ovog zakona.

Najveće primedbe na sadržinu dosadašnjih radnih verzija Zakona o divljači i lovstvu, na radnim sastancima, kreativnim radionicama i pisanim putem davao je Lovački savez Srbije, koji je insistirao na sledećim predlozima:

1) da se Lovački savez Srbije imenuje kao pravno lice kome se poveravaju pojedini poslovi državne uprave i kao pravno lice kome se poveravaju poslovi od opšteg interesa;

2) da se posebnim poglavljem ili članom utvrdi uloga Lovačkog saveza Srbije kao krovne lovačke organizacije sa dugom tradicijom;

3) da se Lovačkom savezu Srbije poveri posao državne uprave za izdavanje lovne karte;

4) da se Lovačkom savezu Srbije poveri posao za prikupljanje i obradu podatke za Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka;

5) da se lovačko udruženje imenuje kao pravno lice koje može da obavlja poslove od opšteg interesa;

6) da se propiše osnivanje Komore lovnih radnika i sl.

Razlog za odbijanje primedaba pod tač. 1), 2), 3) i 4) nalazi se u ustavnim odredbama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao nosilac izrade Zakona o divljači i lovstvu insistiralo je na tome da su ovlašćenja Lovačkog saveza Srbije, koja proističu iz važećeg Zakon o lovstvu iz 1993. godine, da Lovački savez Srbije direktno i potpuno nezavisno odlučuje koje će lovačko udruženje biti njegov član, sa kojim lovačkim udruženjem će konkurisati na oglas za davanje lovišta na gazdovanje, kao i uslov da lovačko udruženje mora biti član Lovačkog saveza Srbije da bi dobilo pravo na gazdovanje lovištem, u suprotnosti sa članom 55. Ustava Republike Srbije kojim se jemči sloboda udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja, članom 21. Ustava koji propisuje da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki, članom 84. Ustava koji propisuje da svi imaju jednak pravni položaj na tržištu i da su zabranjeni akti kojima se, suprotno zakonu, ograničava slobodna konkurencija, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili dominantnog položaja.

Takođe, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, shodno odredbama Ustava Republike Srbije i čl. 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05) koji propisuju vrste delatnosti od opšteg interesa (korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje dobara od opšteg interesa … divljači) i oblike organizovanja za obavljanje delatnosti od opšteg interesa (javna preduzeća, privredno društvo, odnosno drugi oblik preduzeća, deo preduzeća i preduzetnik), zauzelo je stav da je neophodno da se lovački savez ili njegov deo registruje kao privredno društvo ili drugi oblik preduzeća, kako bi stekao zakonski osnov da mu se mogu poveriti pojedini poslovi.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poštujući tradiciju i potrebu postojanja dobro organizovanog i funkcionalnog lovačkog saveza prihvatilo je da lovački savez koji je registrovan za obavljanje privredne delatnosti iz oblasti lovstva, u skladu sa članom 37. Zakona o udruženjima obavlja poslove vezane za lovački ispit, ispit za ocenjivanje trofeja i Nacionalnu komisiju za izložbe i trofeje.

U skladu sa članom 37. Zakona o udruženjima prihvaćen je predlog iz tačke 5) da lovačka udruženja i druga udruženja građana koja su registrovana za obavljanje privredne delatnosti iz oblasti lovstva mogu učestvovati na javnom oglasu za dobijanje prava na gazdovanje lovištem.

Takođe, prihvaćen je i predlog iz tačke 6) da se osnuje Komora lovnih radnika kao profesionalna organizacija, radi ostvarivanja i zaštite prava i interesa lovnih radnika i unapređivanja lovstva u skladu sa održivim gazdovanjem populacijama divljači, opštim interesom i opšteprihvaćenim međunarodnim standardima u lovstvu.

Nakon brojnih konstruktivnih sastanaka sa predstavnicima Lovačkog saveza Srbije usaglašavanjem pojedinih stavova prevaziđeni su višegodišnji problemi i utvrđen je tekst Nacrta zakona o divljači i lovstvu, te je time otvoren put za donošenje zakona iza koga stoje sve referentne stručne organizacije.

Predloženja rešenja u ovom zakonu predstavljaju rezultat stalne i konstruktivne saradnje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Autonomne Pokrajine Vojvodine, Uprave za veterinu, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Zavoda za zaštitu prirode, javnih preduzeća, Šumarskog fakulteta, lovačkih saveza, lovnih inspektora, kao i drugih učesnika u izradi ovog zakona.

Koje će mere tokom primene zakona biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona?

Tokom primene ovog zakona biće preduzete zakonodavne i druge mere, kao što su:

1) donošenje Strategije upravljanja divljači i razvoja lovstva koju donosi Vlada, za period od 20 godina;

2) prioritetne aktivnosti na zaštiti, gajenju i monitoringu populacija divljači, prioritetni zadaci naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, planirane aktivnosti na održivom korišćenju populacija divljači, prostorna identifikacija planskih namena lovnih područja i dr;

3) pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i izricanje propisanih kazni srazmerno šteti koja se može pričiniti obnovljivom prirodnom resursu.

Predviđene mere utvrđuju pravac i put održivom upravljanju populacijama divljači.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva će biti obezbeđena u budžetu Republike Srbije i budžetu autonomne pokrajine. Donošenje ovog zakona neće izazvati povećanje troškova u budžetu Republike Srbije jer najveći deo poslova u njegovoj primeni i do sada je obavljalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko svojih zaposlenih i redovne inspekcije.

Sprovođenje ovog zakona neće uzrokovati povećanje broja zaposlenih i nabavku nove opreme.

Povećanje poslova odnosi se na donošenje podzakonskih akata što će se svrstati u dužnosti visokostručnih službenika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pojedini poslovi državne uprave i pojedini poslovi od opšteg interesa koji su povereni pravnim licima koja ispunjavaju uslove iz ovog zakona, zakona kojim se reguliše državna uprava, kao i zakona kojima se reguliše obavljanje poslova od opšteg interesa finansiraju se iz Fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i Fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine.

Strategiju upravljanja divljači i razvoja lovstva, kao prioritetni i osnovni dokument realizacije ovog zakona nosioci izrade strategije će sprovesti u okviru svojih redovnih poslova sa postojećim tehničkim i stručnim potencijalom.

VI. STUPANjE NA SNAGU OVOG ZAKONA

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar