Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA

Član 1.

U Zakonu o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), u članu 3. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) uprava – direktor, odnosno upravni odbor, odnosno izvršni odbor društva za upravljanje ili drugog privrednog društva;”.

Tačka 11) menja se i glasi:

„11) učešće – nekvalifikovano, kvalifikovano i znatno učešće;”.

Posle tačke 11) dodaju se tač. 11a) do 11v), koje glase:

„11a) nekvalifikovano učešće postoji kada jedno lice ima neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari manje od 10% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad manje od 10% kapitala tog pravnog lica, odnosno nema mogućnost efektivnog vršenja uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;

11b) kvalifikovano učešće postoji kada jedno lice ima:

– neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 10% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad najmanje 10% kapitala tog pravnog lica,

– mogućnost efektivnog vršenja uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;

11v) znatno učešće postoji kada jedno lice ima:

– neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 20% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad najmanje 20% kapitala tog pravnog lica,

– mogućnost efektivnog vršenja znatnog uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;”.

U tački 12) alineja 3. posle reči: „oba lica” dodaje se reč: „kvalifikovano”.

Posle tačke 12) dodaje se tačka 12a), koja glasi:

„12a) prilikom procene učešća u kapitalu, odnosno učešća u upravljanju, povezana lica u smislu ovog zakona smatraju se jednim licem;”.

U tački 14) reči: „Standard and Poor’s, Fitch-IBCA ili Thompson Bank Watch, rangirano s najmanje BBB” zamenjuju se rečima: „Standard and Poor’s i Fitch-IBCA, rangirano s najmanje BBB -”.

Član 2.

U članu 4. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. do 6, koji glase:

„Fizička lica mogu imati samo nekvalifikovano učešće.

Više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje mora imati pravno lice koje se bavi bankarskim poslovima, poslovima osiguranja ili delatnošću penzijskih fondova, kao i lice koje u navedenom licu ima više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa.

Ukoliko nijedno lice pojedinačno nema više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje, najveći akcionari koji zajedno imaju više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje, moraju biti lica iz stava 5. ovog člana.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 8, reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 9.

Član 3.

U članu 5. stav 1. posle reči: „fondovima” dodaju se reči: „na način kojim svoje interese ili interese svojih osnivača, odnosno povezanih lica ne stavlja ispred interesa članova ovih fondova, u skladu s dobrom poslovnom praksom i pažnjom dobrog privrednika, a u najboljem interesu članova tih fondova”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Delatnost društva za upravljanje može da obavlja i ogranak stranog društva za upravljanje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti, a po isteku pet godina od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.”

Dosadašnji st. 2. do 5. postaju st. 3. do 6.

Član 4.

U članu 6. stav 1. tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „ili skraćenica d.u.d.p.f, odnosno dudpf.”

Član 5.

Član 10. menja se i glasi:

„Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad osnivači društva za upravljanje podnose:

1) osnivački akt;

2) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala, sa izjavom o poreklu finansijskih sredstava, u skladu sa članom 7. stav 3. ovog zakona;

3) spisak akcionara po prezimenu, imenu i adresi, odnosno poslovno ime i sedište, sa ukupnim nominalnim iznosom akcija i procentom učešća u osnovnom kapitalu akcionarskog društva za upravljanje;

4) za akcionare – pravna lica:

(1) rešenje o upisu u registar, odnosno overeni prevod izvoda iz registra za strana pravna lica i za njihove vlasnike, do nivoa fizičkih lica, odnosno tržišno prepoznatljivih pravnih lica,

(2) prepis akcionara iz knjige akcionara, odnosno dokaz iz drugog odgovarajućeg javnog registra, ako je akcionar akcionarsko društvo za upravljanje,

(3) finansijski izveštaji, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za poslednje tri godine,

(4) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju dospelih poreskih obaveza, ne stariji od šest meseci,

(5) spisak pravnih lica koja se smatraju povezanim licima u smislu ovog zakona,

(6) dokaze iz tačke 5. podtač. (1), (2) i (4) ovog stava za kvalifikovane vlasnike i članove uprave;

5) za akcionare – fizička lica:

(1) dokaz da to lice u poslednje tri godine nije bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak prinudne likvidacije, odnosno stečaja,

(2) dokaz da to lice nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv radnih odnosa, privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja, odnosno službene dužnosti, za krivična dela i privredne prestupe utvrđene zakonima kojima se uređuju tržište hartija od vrednosti, privatizacija, delatnost osiguranja i banke, kao ni za druga kažnjiva dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje te funkcije,

(3) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci,

(4) spisak pravnih lica u kojima to lice ima učešće;

6) pravila poslovanja društva za upravljanje;

7) plan poslovanja za prve tri godine koji sadrži jasno određenu strategiju poslovanja;

8) spisak predloženih članova uprave društva za upravljanje sa radnim biografijama, izjavama o pristanku obavljanja dužnosti i dokazom da su ispunjeni uslovi iz člana 15. ovog zakona;

9) dokaz o ispunjenosti uslova o organizacionoj i tehničkoj osposobljenosti društva za upravljanje iz člana 8. ovog zakona, sa spiskom lica koja će obavljati poslove iz člana 8. ovog zakona, radnim biografijama tih lica i dokazima da poseduju odgovarajuća zvanja;

10) dokaz o ispunjenosti uslova za upravljanje rizicima u društvu za upravljanje.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje fondom osnivači društva za upravljanje podnose:

1) nacrt standardizovanog ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu;

2) nacrt ugovora sa kastodi bankom;

3) spisak lica koja će obavljati poslove portfolio menadžera fonda koji se organizuje, sa radnim biografijama tih lica;

4) nacrt pravilnika o tarifi.”

Član 6.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

„U roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, Narodna banka Srbije može zatražiti i druge dokaze značajne za odlučivanje o tim zahtevima, koje su osnivači društva za upravljanje dužni da dostave u roku koji ona odredi, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema njenog dopisa.”

Član 7.

U članu 12. stav 1. menja se i glasi:

„Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za rad kada utvrdi valjanost zahteva iz člana 10. stav 1. ovog zakona i kada proceni da:

1) je poreklo osnovnog kapitala jasno i nesumnjivo;

2) se na osnovu dobijenih informacija može zaključiti da osnivači društva za upravljanje i sva povezana lica imaju dobar poslovni ugled, odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo u upravljanju poverenim sredstvima, kao i da im je finansijski položaj takav da se može pretpostaviti da neće imati negativan uticaj na poslovanje društva za upravljanje;

3) struktura povezanih lica nije takva da onemogućava efikasno vršenje nadzora nad poslovanjem;

4) predloženo poslovno ime društva za upravljanje ne navodi na pogrešno mišljenje buduće članove fonda i druga lica u pravnom prometu;

5) su osnivači društva za upravljanje dostavili podatke koji se mogu proveriti i koji su u skladu sa aktima Narodne banke Srbije;

6) poslovne aktivnosti osnivača društva za upravljanje ne mogu izazvati značajan rizik za sigurno i zakonito upravljanje fondom;

7) osnivačima društva za upravljanje u poslednjih godinu dana nije odbačen ili odbijen zahtev za izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje fondom;

8) će se u društvu za upravljanje uspostaviti odgovarajući sistem za upravljanje rizicima.”

Dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Nakon zaključenja ugovora s kastodi bankom iz člana 63. stav 1. ovog zakona, a pre zaključenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, odnosno o penzijskom planu, društvo za upravljanje je dužno da, radi dobijanja saglasnosti, Narodnoj banci Srbije dostavi prospekt i skraćeni prospekt tog fonda.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana.”

Član 8.

Član 14. menja se i glasi:

„Za sticanje akcija društva za upravljanje na osnovu kojih jedno lice posredno ili neposredno stiče kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje potrebna je prethodna saglasnost Narodne banke Srbije.

Lice koje je dobilo saglasnost iz stava 1. ovog člana dužno je da istu saglasnost pribavi za svako dalje sticanje akcija društva za upravljanje kojim se prelazi iznos od 20%, 33%, odnosno 50% akcija sa pravom glasa ili učešća u kapitalu društva za upravljanje.

Lice koje želi da stekne akcije iz st. 1. i 2. ovog člana, uz zahtev za dobijanje saglasnosti podnosi dokumentaciju propisanu članom 10. stav 1. tač. 4) i 7) ovog zakona.

Narodna banka Srbije izdaje saglasnost kada proceni ispunjenost uslova iz člana 12. stav 1. tač. 1) do 3) i 5) do 7) ovog zakona.

Kada se učešće akcionara u kapitalu društva za upravljanje smanji za iznos od deset ili više procenata, društvo je dužno da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

Na zahtev za dobijanje saglasnosti iz stava 3. ovog člana primenjuje se odredba koja se odnosi na dodatnu dokumentaciju iz člana 11. stav 1. ovog zakona, kao i odredba o roku za odlučivanje o tom zahtevu iz člana 12. stav 3. ovog zakona.

Ukoliko lice stekne akcije iz st. 1. i 2. ovog člana bez prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije, Narodna banka Srbije će mu rešenjem naložiti da otuđi vlasništvo, odnosno zabraniće mu da ostvaruje svoje pravo glasa po osnovu tako stečenih akcija.

Rešenje o oduzimanju prava glasa iz stava 7. ovog člana Narodna banka Srbije dostavlja navedenom licu i registru koji obavlja poslove jedinstvene evidencije o hartijama od vrednosti u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti.

Ukoliko lice ne postupi po rešenju Narodne banke Srbije iz stava 8. ovog člana, sticanje akcija je ništavo.

Odluke koje su u organima društva za upravljanje donete uz učešće glasova imaoca akcija koji nema saglasnost iz ovog člana – ništave su.”

Član 9.

U članu 15. stav 2. menja se i glasi:

„Za lice predloženo za člana uprave društva za upravljanje Narodnoj banci Srbije se dostavljaju dokazi iz člana 10. stav 1. tač. 5) i 8) ovog zakona.”

U stavu 3. reči: „Direktor i” brišu se.

U stavu 4. reči: „Direktor i” i reči: „direktor i” brišu se.

Član 10.

Član 16. menja se i glasi:

„Narodna banka Srbije daje saglasnost na izbor predloženih članova uprave društva za upravljanje.

Narodna banka Srbije donosi rešenje o davanju saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje kada utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članu 15. ovog zakona i kada proceni da predloženi članovi imaju odgovarajuće kvalifikacije i takav poslovni ugled da će valjano obavljati poslove u društvu za upravljanje, te da će njihovim izborom biti obezbeđena odgovarajuća zaštita interesa članova dobrovoljnog penzijskog fonda.

Kada odlučuje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može, ukoliko je to neophodno, zatražiti od predloženih članova uprave da lično dođu na intervju.

Kada odlučuje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može zahtevati i druge dokaze značajne za donošenje rešenja iz stava 2. tog člana.

Kada Narodna banka Srbije odlučuje o zahtevu iz člana 10. stav 1. ovog zakona, istovremeno odlučuje i o davanju saglasnosti na izbor predloženih članova uprave društva za upravljanje.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način davanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana.”

Član 11.

U naslovu iznad člana 17. reč: „(direktora)” briše se.

U članu 17. stav 1. zapeta i reči: „odnosno direktoru” brišu se.

U tački 2) reči: „člana 15.” zamenjuju se rečima: „čl. 15. i 16.”

U tački 3) posle reči „zakona” dodaju se reči: „i drugog zakona po kojem je Narodna banka Srbije nadležna da obavlja nadzor,”.

U tački 4) reči: „oglašen poslovno nesposobnim” zamenjuju se rečima: „lišen poslovne sposobnosti”.

U stavu 2. zapeta i reči: „odnosno direktor” brišu se.

Član 12.

U članu 18. stav 1. reč: „Direktor,” briše se.

Član 13.

U članu 20. posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„Društvo sticalac sastavlja finansijske izveštaje sa podacima o finansijskom položaju na dan upisa promene u registar privrednih subjekata i o poslovanju u tekućoj godini za društvo i fondove kojima upravlja i dostavlja ih Narodnoj banci Srbije sa izveštajima eksternog revizora, u roku od 60 dana od dana upisa.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 14.

U naslovu iznad člana 21. reči: „Opšti akti” zamenjuju se rečju: „Akti”.

U članu 21. stav 1. reči: „Opšti akti” zamenjuju se rečju: „Akti”, posle reči: „pravila poslovanja” dodaju se zapeta i reči: „plan poslovanja”, a reč: „opšti” briše se.

U stavu 2. tačka 6) menja se i glasi:

„6) način obavljanja administrativnih i računovodstvenih poslova;”.

U stavu 2. tačka 9) reč: „procedure” zamenjuje se rečju: „mere”.

Član 15.

Naslov iznad člana 22. i član 22. menjaju se i glase:

„Izmene i dopune akata društva za upravljanje

Član 22.

Društvo za upravljanje je dužno da Narodnu banku Srbije obavesti o izmenama i dopunama akata iz člana 21. stav 1. ovog zakona, u skladu sa aktom Narodne banke Srbije kojim se uređuje način dostavljanja tih akata.

Društvo za upravljanje je dužno da Narodnu banku Srbije obavesti o izmenama i dopunama pravila poslovanja najmanje 30 dana pre početka njihove primene.

Prilikom dostavljanja obaveštenja iz stava 2. ovog člana, društvo za upravljanje se izjašnjava da li izmene i dopune pravila poslovanja dostavlja svim članovima dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se ona odnose.

Društvo za upravljanje je obavezno da dostavi izmene i dopune pravila poslovanja licima iz stava 3. ovog člana, kada se vrši izmena pravila poslovanja u delovima propisanim članom 21. stav 2. tač. 2) do 4) ovog zakona, odnosno ukoliko izmene i dopune mogu uticati na jasnu predstavu člana o fondu i na donošenje celishodne odluke o članstvu.

Narodna banka Srbije može od društva za upravljanje zahtevati da izmeni i dopuni pravila poslovanja kad utvrdi da ona dovoljno ne obezbeđuju interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da izmene i dopune pravila poslovanja objavi na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli, najkasnije 30 dana pre početka njihove primene.

Narodna banka Srbije može od društva za upravljanje zahtevati da izmene i dopune pravila poslovanja dostavi svim članovima dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se ona odnose, ako oceni da je to u njihovom najboljem interesu, i to najkasnije 20 dana pre početka njihove primene.”

Član 16.

Član 23. menja se i glasi:

„Naknadu za usluge društva za upravljanje i naknadu za prenos računa člana fonda plaća član fonda, u skladu sa pravilnikom o tarifi društva za upravljanje.

Naknada za usluge društva za upravljanje sastoji se od:

1) naknade prilikom uplate penzijskih doprinosa, koja se obračunava kao procenat vrednosti izvršenih uplata koji utvrdi društvo za upravljanje i primenjuje se od početka primene akta Narodne banke Srbije iz tačke 2) ovog stava;

2) naknade za upravljanje fondom, koja se obračunava po stopi od najviše 1,25% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i primenjuje se od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je stupio na snagu akt kojim je Narodna banka Srbije utvrdila da neto vrednost imovine na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja svih dobrovoljnih penzijskih fondova zbirno iznosi 0,75% ili više od poslednje procenjene vrednosti bruto društvenog proizvoda, objavljene od strane nadležnog republičkog organa.

Naknada iz stava 2. tačka 2) ovog člana obračunava se svakodnevno, a naplaćuje mesečno.

Osnovicu za obračun naknade iz stava 2. tačka. 2) ovog člana predstavlja obračunska neto vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, pri čemu tu vrednost na određeni dan čini neto vrednost imovine fonda iz člana 46. ovog zakona koja ne uključuje iznos uplata i obaveza po osnovu članstva koje su nastale tog dana.

Troškovi koji se naplaćuju iz imovine dobrovoljnog penzijskog fonda jesu troškovi u vezi s kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti u koje se ulaže imovina fonda, i to troškovi usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, troškovi organizatora tržišta i poreske obaveze, kao i troškovi tekućeg održavanja nepokretnosti u koje je uložena imovina fonda kojima se obezbeđuje njihovo održavanje na zadovoljavajućem nivou, a u skladu s zakonom kojim se uređuje investiciono i tekuće održavanje nepokretnosti.

Troškovi koji nisu određeni ovim članom naplaćuju se iz imovine društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje naplaćuje prenos računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda na fond koji organizuje i kojim upravlja drugo društvo za upravljanje prema stvarnim troškovima prenosa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, naknadu iz stava 2. tačka 1) ovog člana plaća organizator penzijskog plana na osnovu ugovora o upravljanju penzijskim planom.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način obračuna naknada.”

Član 17.

U naslovu iznad člana 25. posle reči: „upravljanje” dodaju se reči: „i uprave”.

U članu 25. dodaju se st. 3. do 5, koji glase:

„Društvo za upravljanje je dužno da uspostavi sistem unutrašnjih kontrola na svim nivoima, pri čemu se pod tim sistemom podrazumevaju odgovarajuće procedure, postupci i radnje koje je uprava društva za upravljanje dužna da organizuje na način koji odgovara prirodi, složenosti i rizičnosti posla, a radi kontinuiranog upravljanja rizicima koji mogu negativno uticati na ostvarivanje utvrđenih poslovnih ciljeva, kao i radi sprečavanja nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju društva za upravljanje.

Uprava društva za upravljanje odgovorna je za uspostavljanje, kontinuirano praćenje i unapređenje sistema upravljanja rizicima u poslovanju društva za upravljanje i dobrovoljnog penzijskog fonda.

Narodna banka Srbije propisuje minimalne uslove uspostavljanja sistema unutrašnjih kontrola i utvrđuje pravila upravljanja rizicima iz st. 3. i 4. ovog člana.”

Član 18.

Član 26. menja se i glasi:

„Društvo za upravljanje ne može imati neposredno učešće u kapitalu drugih pravnih lica, odnosno u upravljanju tim licima.

Društvo za upravljanje ne može preko povezanih lica ili na drugi način vršiti znatan uticaj na upravljanje drugim pravnim licem.

Društvo za upravljanje ne može biti zajmodavac, niti preuzeti obaveze po osnovu ugovora o jemstvu.”

Član 19.

U naslovu iznad člana 27. reči: „finansijski izveštaji” zamenjuju se rečima: „izveštavanje društva za upravljanje”.

U članu 27. stav 6. briše se.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 6, tačka 2) briše se, a u tački 3) posle reči: „fond” dodaju se reči: „i društvo za upravljanje”.

Posle dosadašnjeg stava 8, koji postaje stav 7, dodaje se novi stav 8, koji glasi:

„Društvo za upravljanje dužno je da, na zahtev Narodne banke Srbije, dostavlja i druge izveštaje, informacije i podatke.”

Član 20.

Posle člana 27. dodaju se naslov iznad člana i član 27a, koji glase:

„Eksterna revizija finansijskih izveštaja

Član 27a

Društvo za upravljanje obaveštava Narodnu banku Srbije o izboru eksternog revizora u roku od sedam dana od dana izbora i dostavlja joj podatke na osnovu kojih je donelo odluku o izboru.

U roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može zahtevati od društva za upravljanje promenu eksternog revizora, ukoliko na osnovu istinitosti i objektivnosti ranije datih izveštaja i drugih informacija kojima Narodna banka Srbije raspolaže, proceni da ne postoji dovoljan nivo sigurnosti da će obavljena revizija biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja i s međunarodnim standardima revizije.

Eksterni revizor može obavljati najviše tri uzastopne revizije godišnjih finansijskih izveštaja za društvo za upravljanje i dobrovoljni penzijski fond.

Eksterni revizor ne može u istoj godini obavljati i reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda i pružati društvu za upravljanje druge usluge, niti može vršiti reviziju za poslovnu godinu u kojoj je društvu za upravljanje pružao te usluge.

Narodna banka Srbije utvrđuje osnovnu sadržinu izveštaja eksternog revizora i uslove obavljanja eksterne revizije.

Narodna banka Srbije kad utvrdi da revizija finansijskih izveštaja društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda nije obavljena u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja i međunarodnim standardima revizije, zahteva od društva za upravljanje da, u roku koji ona odredi, angažuje drugog eksternog revizora, koji će ponovo obaviti reviziju o trošku društva za upravljanje.

Eksterni revizor dužan je da upravu društva za upravljanje, kao i Narodnu banku Srbije, obavesti, i to odmah nakon što za njih sazna, o svakoj činjenici koja predstavlja:

1) povredu zakona i akata Narodne banke Srbije;

2) materijalno značajnu promenu finansijskog rezultata iskazanog u nerevidiranim godišnjim finansijskim izveštajima;

3) povredu unutrašnjih procedura ili akata društva za upravljanje;

4) okolnost koja bi mogla dovesti do materijalnog gubitka za društvo za upravljanje ili bi mogla ugroziti kontinuitet njegovog poslovanja.

Obaveštenje iz stava 7. ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka društva za upravljanje ili poverljivih informacija i eksterni revizor zbog njega ne može snositi odgovornost.

Narodna banka Srbije može propisati bliže uslove i način davanja obaveštenja iz stava 7. ovog člana.

Narodna banka Srbije može od eksternih revizora zahtevati i dodatna obaveštenja u vezi sa izvršenom revizijom.

Kad su nepravilnosti u poslovanju društva za upravljanje utvrđene u izveštaju eksternog revizora, društvo za upravljanje je dužno da te nepravilnosti otkloni i da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

Ako društvo za upravljanje ne otkloni nepravilnosti iz stava 11. ovog člana, Narodna banka Srbije prema tom društvu za upravljanje preduzima mere propisane zakonom.

Društvo za upravljanje dostavlja Narodnoj banci Srbije pismeno obaveštenje o raskidu ugovora sa eksternim revizorom, sa izjavom o razlozima za raskid najkasnije u roku od 15 dana od dana raskida ovog ugovora.”

Član 21.

U članu 29. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od stava 4. ovog člana, imovina člana u dobrovoljnom penzijskom fondu može se koristiti kao garancija za obaveze člana dobrovoljnog penzijskog fonda prema Republici Srbiji i bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, u skladu sa aktom Vlade.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 22.

U članu 31. stav 1. tačka 1) reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije” brišu se.

U tački 2) reči: „jedinice teritorijalne autonomije i” zamenjuju se rečima: „autonomne pokrajine i jedinice”, a zapeta i reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug” brišu se.

U tački 4) zapeta i reči: „Thompson Bank Watch” brišu se.

U tački 8) reči: „i drugih finansijskih organizacija” brišu se.

Posle tačke 8) dodaju se tač. 8a) i 8b), koje glase:

„8a) kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju ili garantuju banke sa sedištem u Republici u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata;

8b) investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kojima upravljaju društva za upravljanje sa sedištem u Republici, odnosno u državama članicama EU i OECD;”.

St. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji st. 5. do 8. postaju st. 3. do 6.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 7, posle reči: „propisuje” dodaju se reči: „bliže uslove i”.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 8.

Član 23.

U članu 32. stav 1. u tački 2) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom, a tačka 3) briše se.

Član 24.

U članu 35. stav 2. tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „ili skraćenica d.p.f, odnosno dpf.”

Član 25.

U članu 38. stav 5. posle reči: „prospekt” dodaju se reči: „i skraćeni prospekt”.

U stavu 6. reči: „usled kojih podaci u prospektu i skraćenom prospektu ne odgovaraju stvarnom stanju,” brišu se, a posle reči: „izmenjeni prospekt” dodaju se reči: „i skraćeni prospekt”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

„Pod značajnijim promenama, u smislu ovog člana, podrazumevaju se promene usled kojih podaci u prospektu, odnosno skraćenom prospektu bitno odstupaju od stvarnog stanja, a naročito se podrazumevaju izmene pravila poslovanja i pravilnika o tarifi, promene u vrednosti i strukturi imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i druge promene koje bitno utiču na precizno saznanje člana o fondu i na donošenje celishodne odluke o članstvu.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 26.

U članu 39. stav 2. tačka 5) menja se i glasi:

„ 5) neto vrednost imovine fonda;”.

U tački 6) reč: „trenutna” briše se.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) podaci o visini naknada i troškova u skladu sa tarifnikom, i to:

(1) naknada pri uplati penzijskog doprinosa,

(2) naknada za upravljanje fondom,

(3) troškova plaćenih iz imovine fonda za prethodnu godinu izraženih kao procent vrednosti imovine fonda;”.

U stavu 3. tačka 1) menja se i glasi:

„1) poslovno ime i sedište društva za upravljanje;”.

U tački 3) reči: „ili glasova drugog lica” zamenjuju se rečima: „društva za upravljanje”.

U tački 4) reč: „osnovnog” briše se.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Podaci iz stava 2. tač. 5) do 7) ovog člana prikazuju se sa stanjem poznatim na dan podnošenja Narodnoj banci Srbije prospekta na saglasnost ili sa stanjem na kraju meseca koji prethodi danu podnošenja prospekta, odnosno, u slučaju iz člana 38. stav 5. ovog zakona – sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, posle reči: „prospekta” dodaju se reči: „i skraćenog prospekta”.

Član 27.

U članu 41. tačka 1) posle reči: „drugo” dodaju se reči: „fizičko, odnosno pravno”.

Član 28.

Posle člana 42. dodaju se naslov iznad članova i čl. 42a i 42b, koji glase:

„Odnos društva za upravljanje s klijentima

Član 42a

Klijent društva za upravljanje, u smislu ovog zakona, je lice koje koristi ili je koristilo usluge društva za upravljanje ili lice koje se obratilo društvu za upravljanje radi korišćenja usluga i koje je društvo za upravljanje kao takvo identifikovalo.

Klijent društva za upravljanje ima pravo pristupa svim podacima i uslugama koji mu prema zakonu moraju biti dostupni, a društvo za upravljanje je dužno da mu na zahtev obezbedi ovaj pristup.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način ostvarivanja prava iz stava 2. ovog člana.

Prigovori

Član 42b

Ako član dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznik uplate iz člana 41. ovog zakona, smatra da se društvo za upravljanje ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora, može uputiti prigovor nadležnom organu društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje je dužno da podnosiocu prigovora odgovori u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema prigovora.

Lice iz stava 1. ovog člana može prigovor podneti i Narodnoj banci Srbije ukoliko ne dobije zadovoljavajući odgovor u roku iz stava 2. ovog člana.

Narodna banka Srbije razmatra prigovor iz stava 3. ovog člana, posreduje radi sprečavanja nastanka spora između podnosioca prigovora i društva za upravljanje i štiti prava i interese tih lica.

Narodna banka Srbije propisuje način zaštite prava i interesa lica iz stava 1. ovog člana.”

Član 29.

Naslov iznad člana 44. i član 44. menjaju se i glase:

„Prenos sredstava sa individualnog računa

Član 44.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda koji namerava da sredstva s individualnog računa prenese u drugi fond dužan je da zahtev za prenos tih sredstava podnese društvu za upravljanje koje upravlja fondom u kome je to lice član (u daljem tekstu: postojeći dobrovoljni penzijski fond).

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana:

1) prenese ukupna sredstva, odnosno naznačeni deo sredstava sa individualnog računa u skladu s tim zahtevom kad isto društvo organizuje i upravlja postojećim i drugim dobrovoljnim penzijskim fondom;

2) zaključi s drugim društvom za upravljanje ugovor o prenosu ukupnih sredstava, odnosno naznačenog dela sredstava sa individualnog računa.

Prilikom prenosa sredstava sa individualnog računa, član fonda raskida ugovor o članstvu u postojećem dobrovoljnom penzijskom fondu i zaključuje ugovor o članstvu u drugom dobrovoljnom penzijskom fondu, osim u slučaju prenosa dela sredstava.

Sredstva na računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda ne mogu se preneti u korist trećeg lica, osim u slučaju iz člana 62. stav 8. ovog zakona.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način prenosa sredstava sa individualnog računa iz postojećeg dobrovoljnog penzijskog fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond.”

Član 30.

Naslov iznad člana 45. i član 45. menjaju se i glase:

„Dužnosti društva za upravljanje prilikom prenosa sredstava sa individualnog računa

Član 45.

Društvo za upravljanje koje upravlja postojećim dobrovoljnim penzijskim fondom dužno je da:

1) pre zaključenja ugovora iz člana 44. stav 2. tačka 2) ovog zakona, dostavi društvu koje upravlja drugim dobrovoljnim penzijskim fondom:

– predlog ugovora o prenosu sredstava sa individualnog računa,

– izveštaj o sredstvima člana postojećeg dobrovoljnog penzijskog fonda koja se prenose;

2) u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora iz člana 44. stav 2. tačka 2) ovog zakona, dostavi kastodi banci nalog za prenos sredstava sa individualnog računa.”

Član 31.

U članu 46. stav 1. menja se i glasi:

„Vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda čini zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfolija fonda, nekretnina u vlasništvu fonda, depozita novčanih sredstava fonda kod banaka, sredstva na računu kod kastodi banke, kao i potraživanja fonda.”

Član 32.

U članu 47. stav 8. menja se i glasi:

„Društvo za upravljanje, najmanje jednom nedeljno, objavljuje vrednost investicionih jedinica obračunatih za svaki dan u prethodnom periodu, u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike s tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i svakodnevno na internet stranici društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda.”

Član 33.

U članu 48. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4. do 7. postaju st. 3. do 6.

Član 34.

U članu 51. stav 6. posle reči: „fizičkih lica” dodaju se zapeta i reči: „uređuje način vođenja te evidencije”.

Član 35.

U članu 54. stav 3. reči: „za izbor” zamenjuju se rečima: „i način izbora”.

Član 36.

U članu 57. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje i sindikat mogu organizovati penzijski plan i zaključiti ugovore sa više društava za upravljanje, pod uslovom da zaposlenima, odnosno svojim članovima ponudi mogućnost izbora članstva u dobrovoljnim penzijskim fondovima kojima upravljaju društva za upravljanje sa kojima su zaključeni ugovori o penzijskom planu.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, posle reči: „Uslove” dodaju se zapeta i reč: „način”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 37.

U članu 58. tačka 3) posle reči: „plana” dodaju se reči: „iskazan nominalno ili u odgovarajućem procentu”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Prilikom zaključenja ugovora o penzijskom planu društvo za upravljanje je dužno da utvrdi identitet članova penzijskog plana.”

Član 38.

U članu 61. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Organizator penzijskog plana može zajedno sa članovima tog plana da uplaćuje doprinose u dobrovoljni penzijski fond za račun članova.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 39.

Član 62. menja se i glasi:

„Pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno penzijskog plana na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima stiče se sa navršenih 58 godina života.

Akumulirana sredstva mogu se povući jednokratnom isplatom, programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda može povući jednokratnom isplatom iz stava 2. ovog člana najviše do 30% akumuliranih sredstava.

Programirane isplate se vrše na osnovu ugovora koji se zaključuje između člana fonda i društva za upravljanje u standardizovanom formatu koji propisuje Narodna banka Srbije.

Povlačenjem i raspolaganjem akumuliranim sredstvima kupovinom anuiteta dobrovoljni penzijski fond, po nalogu i za račun člana fonda, vrši prenos sredstava u društvo za osiguranje i kupuje anuitet.

Poslodavcu, kao obvezniku uplate, prestaje obaveza uplate penzijskog doprinosa za člana fonda koji u celini ili delimično povuče akumulirana sredstva, osim u slučajevima iz stava 9. ovog člana.

U slučaju smrti člana dobrovoljnog penzijskog fonda, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je prethodno odredio, a ukoliko nije odredio takvo lice ili nije poznato ili nema takvog lica, postupa se u skladu sa zakonom kojim se reguliše nasleđivanje.

Na ostvarivanje prava na prenos sredstava lica kojeg je član dobrovoljnog penzijskog fonda prethodno odredio shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje života u korist trećih lica.

Pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranih sredstava može se ostvariti i pre ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana u slučaju trajne nesposobnosti za rad prema nalazu organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bliže uslove za ostvarivanje prava na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava u slučajevima iz stava 9. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove rada i penzijskog osiguranja.

Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član fonda mora započeti najkasnije sa navršenih 70 godina života.”

Član 40.

U članu 63. stav 1. posle reči: „u roku od osam dana od dana” dodaju se reči: „prijema rešenja o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno od dana”.

Član 41.

U članu 64. stav 1. tačka 5) posle reči: „društva za upravljanje” dodaju se reči: „i dostavlja joj, na njen zahtev, i druge podatke koji se odnose na imovinu fonda”.

Član 42.

U članu 65. stav 4. posle reči: „kastodi banci” dodaju se zapeta i reči: „kao i da izvrši prenos svih sredstava fonda na novu kastodi banku”.

Član 43.

U članu 66. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Kastodi banka je dužna da, u roku od osam dana od dana raskida ugovora iz stava 1. ovog člana, svu dokumentaciju i arhivu preda novoj kastodi banci, kao i da izvrši prenos svih sredstava fonda na novu kastodi banku.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 44.

U članu 68. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Posle dosadašnjeg stava 5, koji postaje stav 3, dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Pri vršenju nadzora, Narodna banka Srbije ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju pravnih lica koja su povezana lica s društvom za upravljanje nad kojim se vrši nadzor, a može od tih lica zahtevati da joj dostave i druge podatke od značaja za vršenje nadzora.”

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reč: „neposrednom” briše se.

Član 45.

Član 69. menja se i glasi:

„Ako u postupku nadzora nad društvom za upravljanje i kastodi bankom utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti predviđene ovim ili drugim zakonom po kojem je Narodna banka Srbije nadležna da obavlja nadzor ili nepridržavanje pravila o upravljanju rizicima, Narodna banka Srbije preduzima jednu ili više mera, i to:

1) izriče pismenu opomenu;

2) daje nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;

3) povlači saglasnost na imenovanje člana uprave društva za upravljanje;

4) oduzima dozvolu za rad društvu za upravljanje.

Odluku o merama iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije donosi na osnovu ocene težine utvrđenih nepravilnosti, odnosno stepena ugrožavanja interesa članova dobrovoljnog penzijskog fonda, pri čemu naročito procenjuje:

1) finansijski položaj društva za upravljanje i fonda;

2) stepen izloženosti društva za upravljanje i fonda rizicima;

3) broj utvrđenih nepravilnosti i njihovu međusobnu povezanost;

4) trajanje i učestalost učinjenih nepravilnosti;

5) efekte učinjenih nepravilnosti na interese članova fonda i na društvo za upravljanje;

6) spremnost i sposobnost uprave društva za upravljanje da otkloni utvrđene nepravilnosti;

7) stepen kojim društvo za upravljanje ugrožava nesmetano funkcionisanje sistema dobrovoljnih penzijskih fondova.

Narodna banka Srbije propisuje način vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i preduzimanja mera iz ovog člana, kao i rokove za izvršavanje naloga i trajanje mera.”

Član 46.

Posle člana 69. dodaju se član 69a, naslov iznad člana i član 69b, koji glase:

„Član 69a

Izuzetno od odredaba člana 68. ovog zakona, ako u toku vršenja neposredne kontrole ili na osnovu izveštaja pribavljenih posrednom kontrolom oceni da je društvo za upravljanje učinilo teže nepravilnosti, odnosno da se njegovo finansijsko stanje ili finansijsko stanje dobrovoljnog penzijskog fonda znatno pogoršalo, kao i da postoji ta mogućnost i mogućnost znatnog pogoršanja njihove likvidnosti, odnosno kada proceni da je to neophodno radi zaštite imovine članova dobrovoljnog penzijskog fonda – Narodna banka Srbije rešenjem o privremenoj meri nalaže društvu za upravljanje da preduzme jednu ili više aktivnosti iz člana 70a stav 2. tač. 11) do 15) ovog zakona.

Novčana kazna

Član 69b

Narodna banka Srbije, nezavisno od druge preduzete mere iz člana 69. stav 1. ovog zakona, društvu za upravljanje, kao i članu uprave društva za upravljanje, može rešenjem izreći novčanu kaznu, koja ne može biti manja od 1‰ ni veća od 5% propisanog novčanog dela osnivačkog kapitala društva za upravljanje, odnosno ne može biti manja od jedne zarade ni veća od zbira 12 zarada koje je član uprave društva za upravljanje primio u periodu od 12 meseci pre dana donošenja ovog rešenja.

Novčana kazna iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije.

Rešenje o izricanju novčane kazne iz stava 1. ovog člana, nakon dostavljanja licu iz tog stava, predstavlja izvršnu ispravu.”

Član 47.

U članu 70. stav 1. reči: „organu društva” zamenjuju se rečju: „društvu”.

U stavu 2. posle reči: „opomena” dodaju se reči: „može da”.

Član 48.

Posle člana 70. dodaju se naslov iznad člana i član 70a, koji glase:

„Nalog za otklanjanje nepravilnosti

Član 70a

Nalog za otklanjanje nepravilnosti upućuje se društvu za upravljanje u čijem su poslovanju nadzorom utvrđene značajne nepravilnosti, odnosno nepridržavanje pravila o upravljanju rizicima.

Nalogom iz stava 1. ovog člana, koji se izriče rešenjem, Narodna banka Srbije društvu za upravljanje nalaže da u određenom roku sprovede jednu ili više aktivnosti, i to da:

1) svoje poslovanje uskladi s propisima;

2) unapredi sistem upravljanja rizicima, odnosno sistem unutrašnjih kontrola;

3) ulaganje imovine dobrovoljnog penzijskog fonda uskladi s propisima i svojim internim aktima;

4) unapredi svoju organizacionu i tehničku osposobljenost;

5) obustavi raspodelu dobiti, smanjenje kapitala ili isplatu dividendi pojedinim ili svim akcionarima;

6) obustavi zaključenje poslova s pojedinim akcionarima, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, povezanim licima ili drugim pravnim licima;

7) objavi podatke iz svog poslovanja ili članove fonda informiše o ovim podacima ako je to u njihovom interesu;

8) strukturu povezanih lica učini transparentnom;

9) angažuje drugog eksternog revizora;

10) predlaže novog člana uprave;

11) bez prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije ne upravlja imovinom dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno da ne raspolaže svojom imovinom;

12) privremeno obustavi zaključenje novih ugovora o članstvu, odnosno o penzijskom planu;

13) privremeno obustavi naplatu naknada;

14) obustavi sprovođenje odluke uprave i skupštine društva za upravljanje bez saglasnosti Narodne banke Srbije;

15) obustavi prijem novih uplata po osnovu već zaključenih ugovora;

16) preduzme, odnosno obustavi druge aktivnosti u skladu s propisom Narodne banke Srbije kojim se određuju aktivnosti koje društvo za upravljanje treba da sprovede za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Nalogom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se i rokovi u kojima će društvo za upravljanje otkloniti utvrđene nepravilnosti i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije, a može se utvrditi i način otklanjanja tih nepravilnosti.”

Član 49.

U članu 71. stav 1. tačka 6) briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Narodna banka Srbije može doneti rešenje iz stava 1. ovog člana ako:

1) utvrdi nezakonitosti, nepravilnosti ili nepridržavanje pravila o kontroli rizika u poslovanju društva za upravljanje, a dalje obavljanje njegove delatnosti bi ugrozilo interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda;

2) društvo za upravljanje u utvrđenom roku ne izvrši nalog iz člana 69. stav 1. tačka 2) ovog zakona, odnosno ne otkloni razlog za preduzimanje tog naloga, a neotklanjanje nepravilnosti bi moglo teže ugroziti interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”

Dosadašnji st. 3. i 4. brišu se.

Član 50.

Posle člana 71. dodaje se član 71a, koji glasi:

„Član 71a

Narodna banka Srbije rešenjem odlučuje o izdavanju, odnosno oduzimanju dozvole, izdavanju, odnosno oduzimanju saglasnosti, o merama koje se izriču u postupku vršenja nadzora i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u pismenom obliku.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.”

Član 51.

Posle člana 72. dodaju se naslov iznad člana i član 72a, koji glase:

„Nedozvoljeno obavljanje delatnosti društva za upravljanje i nedozvoljeno poslovanje

Član 72a

Odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja delatnost društva za upravljanje ili posluje kao dobrovoljni penzijski fond, a nema dozvolu za rad, niti je registrovano na osnovu zakona, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.”

Član 52.

U članu 73. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup društvo za upravljanje, odnosno drugo pravno lice ako:

1) u pravnom prometu koristi naziv „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom” ili drugi sličan naziv, a nije dobilo dozvolu za rad društva za upravljanje (član 6. ovog zakona);

2) ne pribavi saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje (član 14. stav 1. ovog zakona);

3) ne razreši dužnosti člana uprave iako je znalo ili moralo znati da je to lice prestalo da ispunjava uslove iz člana 15. ovog zakona;

4) izvrši spajanje uz pripajanje bez dozvole Narodne banke Srbije (član 20. stav 2. ovog zakona);

5) naknade obračuna suprotno članu 23. ovog zakona i na taj način teže ugrozi interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda;

6) dokumentaciju i podatke ne čuva na propisani način (član 27. stav 7. ovog zakona);

7) imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda uloži suprotno odredbama čl. 31, 32. i 33. ovog zakona i na taj način teže ugrozi interese članova fonda;

8) naziv „dobrovoljni penzijski fond” ili pojam izveden iz tog pojma koristi suprotno članu 35. ovog zakona;

9) započne da upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom pre nego što mu Narodna banka Srbije izda dozvolu za upravljanje fondom (član 36. stav 1. ovog zakona);

10) Narodnoj banci Srbije onemogući nadzor nad zakonitošću poslovanja društva za upravljanje i dobrovoljnog penzijskog fonda (član 68. ovog zakona).”

Član 53.

Posle člana 73. dodaju se naslov iznad člana i član 73a, koji glase:

„2a Prekršaji pravnog lica – društva za upravljanje

Član 73a

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1) finansijske izveštaje ne sastavlja i ne dostavlja u skladu sa članom 27. st. 1. i 6. ovog zakona;

2) u predviđenom roku ne dostavi prospekt, odnosno skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda radi davanja saglasnosti Narodne banke Srbije (član 38. st. 5. do 7. ovog zakona);

3) sredstva ne prenese u skladu sa članom 44. stav 2. i članom 45. ovog zakona;

4) nudi povlastice suprotno članu 49. ovog zakona;

5) objavi oglas, odnosno javni poziv ili daje informacije suprotno članu 50. st. 1, 2, 5. i 6. ovog zakona;

6) angažuje fizička lica bez dozvole Narodne banke Srbije (član 51. stav 3. ovog zakona);

7) članovima dobrovoljnog penzijskog fonda ne dostavi obaveštenja u skladu sa članom 52. ovog zakona;

8) ne izvršava ugovor u vezi sa povlačenjem akumuliranih sredstava programiranim isplatama i raspolaganjem tim sredstvima (član 62. st. 3. i 4. ovog zakona);

9) ugovor o članstvu, odnosno ugovor o penzijskom planu zaključi pre zaključenja ugovora s kastodi bankom o vođenju računa dobrovoljnog penzijskog fonda iz člana 63. stav 1. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice društva za upravljanje novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara.”

Član 54.

U naslovu iznad člana 74. reči: „Privredni prestupi” zamenjuju se rečima: „Prekršaji pravnog lica – ”.

U članu 74. stav 1. reči: „od 500.000 do 3.000.000” zamenjuju se rečima: „od 300.000 do 1.000.000 dinara”, a reči: „privredni prestup” zamenjuju se rečju: „prekršaj”.

U stavu 2. reči: „privredni prestup” zamenjuju se rečju: „prekršaj”, a reči: „od 50.000 do 200.000” zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 150.000”.

Član 55.

Naslov iznad člana 75. i član 75. menjaju se i glase:

„4. Prekršaji organizatora penzijskog plana

Član 75.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice organizator penzijskog plana ako zaposlenima ne obezbedi ravnopravne uslove za članstvo u penzijskom planu u skladu sa odredbom člana 61. stav 1. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice organizator penzijskog plana – preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice kod organizatora penzijskog plana novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara.”

Član 56.

Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom kojima je Narodna banka Srbije, do dana stupanja na snagu ovog zakona, izdala dozvole za rad i za upravljanje fondom, nastavljaju da rade na osnovu tih dozvola.

Postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i propisa donetih na osnovu tog zakona, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i propisa donetih na osnovu njega.

Postupak za privredni prestup započet do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona, ako je to povoljnije za učinioca.

Lica koja imaju zaključene ugovore o članstvu, odnosno lica za koja su zaključeni ugovori o penzijskom planu do dana stupanja na snagu ovog zakona stiču pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršene 53 godine života i mogu povući jednokratnom isplatom do 100% akumuliranih sredstava.

Član 57.

Ministarstvo nadležno za poslove rada i penzijskog osiguranja uskladiće svoje podzakonske akte sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 58.

Narodna banka Srbije će svoje podzakonske akte doneti i uskladiti sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do početka primene akta Narodne banke Srbije iz člana 16. ovog zakona naknada za usluge društva za upravljanje naplaćuje se:

1) prilikom uplate penzijskih doprinosa po stopi od najviše 3% vrednosti izvršenih uplata;

2) za upravljanje fondom po stopi od najviše 2% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Narodna banka Srbije doneće akt iz člana 16. ovog zakona odmah po ispunjenju uslova iz tog člana u pogledu ukupne neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u odnosu na poslednji objavljeni podatak o procenjenoj vrednosti bruto društvenog proizvoda.

Član 59.

Do stupanja na snagu propisa iz čl. 57. i 58. ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 60.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u članu 97. tač. 6) i 7) Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, bankarski i devizni sistem, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05 – u daljem tekstu: važeći zakon) stupio je na snagu 6. oktobra 2005. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2006. godine. Cilj njegovog donošenja bio je da se građanima omogući dodatna štednja za starost akumulacijom sredstava u dobrovoljnim penzijskim fondovima kojima upravljaju profesionalci – društva za upravljanje.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima – (u daljem tekstu: Zakon), nastao je kao rezultat sagledavanja realnog stanja na finansijskom tržištu, efekata međunarodne finansijske krize koja se reflektovala i na domaće finansijsko tržište, kao i potrebe da se, usled neophodnosti prevazilaženja postojećih problema u funkcionisanju ovih fondova, preduzmu mere za uspostavljanje stabilnog, održivog i funkcionalnog sistema njihovog poslovanja, a radi zaštite interesa njihovih članova.

Naime, nakon isteka određenog perioda od početka primene važećeg zakona, došao je do izražaja već duže vreme prisutan problem nedovoljno razvijenog tržišta kapitala i nedostatak kvalitetnih i raznovrsnih hartija od vrednosti, tako da je bilo neophodno uraditi određene izmene kako bi se u novonastalim uslovima smanjila nesigurnost i nelikvidnost, kao i ojačalo poverenje postojećih i potencijalnih članova u poslovanje ovih fondova na finansijskom tržištu.

Navedeni sistemski poremećaji uticali su i na penzijske fondove, iako ove institucije, uzimajući u obzir njihovu svrhu, vode konzervativnu politiku ulaganja imovine fonda.

Pored toga, s obzirom da se Republika Srbija nalazi u periodu kontinuiranog usaglašavanja sa propisima EU, pored sagledavanja i usaglašavanja sa tendencijama u legislativi EU, naročito sa Direktivom 2003/41/EK o aktivnostima i nadzoru nad ustanovama za profesionalno penzijsko osiguranje (Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision), bilo je neophodno izvršiti određene izmene u važećem zakonu.

Predložene izmene – naročito u delovima koji se odnose na osnivače društva za upravljanje, naknade i troškove u vezi sa prometom hartija od vrednosti, odgovornost društva za upravljanje i uprave, finansijske izveštaje društva za upravljanje, obaveštavanje članova fonda i javnosti, ulaganje imovine fonda i ograničenja tih ulaganja, penzijske planove, povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima, zaštite prava i interesa članova fondova, nadzor i mere u nadzoru nad poslovanjem društva za upravljanje i kaznene odredbe – deo su paketa mera koje Vlada i nadležne institucije preduzimaju da bi umanjili negativne efekte svetske ekonomske krize, koja je u određenoj meri uticala na dalji razvoj penzijskih fondova i finansijskog tržišta u celini.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Zakon u okviru pojma učešća definiše različite nivoe učešća koje jedno lice može imati u drugom pravnom licu, i to nekvalifikovano (manje od 10% prava glasa, odnosno kapitala), kvalifikovano (najmanje 10% prava glasa, odnosno kapitala), znatno učešće (najmanje 20% prava glasa, odnosno kapitala), što omogućava transparentnije i lakše praćenje vlasničke strukture pravnog lica.

Zakon takođe precizira da fizička lica kao osnivači društva za upravljanje mogu imati samo nekvalifikovano učešće, dok više od 50% učešća u društvu za upravljanje moraju imati pravna lica koja se bave bankarskim poslovima, poslovima osiguranja ili delatnošću penzijskih fondova, kao i lica koja u navedenim licima imaju više od 50% prava glasa, odnosno više od 50% učešća u kapitalu. S tim u vezi propisano je i da, ukoliko nijedno lice pojedinačno nema više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje, najveći akcionari koji zajedno imaju više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje, moraju takođe biti lica koja se bave bankarskim poslovima, poslovima osiguranja ili delatnošću penzijskih fondova, kao i lica koja u navedenim licima imaju više od 50% prava glasa, odnosno više od 50% učešća u kapitalu.

U okviru delatnosti društva za upravljanje propisana je mogućnost da ovu delatnost može da obavlja i ogranak stranog društva za upravljanje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti, a po isteku pet godina od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Što se tiče odredbi koje se odnose na imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda i kojima se određuje njen status i obezbeđuje njena maksimalna sigurnost, izvršene su dopune ovih odredbi u smislu da je data mogućnost da se imovina člana u dobrovoljnom penzijskom fondu može koristiti kao garancija za obaveze člana dobrovoljnog penzijskog fonda prema Republici i bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, u skladu sa aktom Vlade. Ove dopune proizvode niz pozitivnih efekata, kako za članove fonda, tako i za društvo za upravljanje. Naime, na ovaj način članovi fonda su dodatno stimulisani da uplaćuju sredstva u fond i vrše akumulaciju tih sredstava na što duži rok. Ovim rešenjem se smanjuje odliv sredstava iz fonda, omogućava se povećanje likvidnosti fonda, lakše upravljanje njegovom imovinom, a samim tim i stabilnije poslovanje fonda i obezbeđuju uslovi za ostvarenje većih prinosa. Takođe, korišćenjem ovih sredstava u vidu garancija za obaveze člana dobrovoljnog penzijskog fonda prema Republici i bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, smanjuje se rizik za banke i stvara se mogućnost za kreiranje „vezanih proizvoda“ koji nadalje pozitivno utiču na proširenje bankarskih proizvoda i razvoj tržišta kapitala.

Naknade su regulisane na način koji motiviše društvo za upravljanje da uspešno i efikasno obavlja delatnost menadžmenta, kao i da se smanje na duži rok troškovi koji padaju na teret članova fonda. Naime, propisano je da se postojeće naknade prilikom uplate penzijskih doprinosa koje se obračunavaju po stopi od najviše 3% vrednosti izvršenih uplata, obračunavaju slobodno. Ove naknade, kao i trenutak početka njihove primene, treba posmatrati istovremeno sa naknadama za upravljanje fondom. Izvršene su izmene u smislu smanjenja ovih naknada, tako da će se postojeća naknada za upravljanje fondom koja se obračunava po stopi od najviše 2% godišnje od vrednosti imovine fonda, obračunavati po stopi od najviše 1,25% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i primenjivaće se od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je stupio na snagu akt kojim Narodna banka Srbije utvrdi da neto vrednost imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova zajedno iznosi 0,75% ili više od poslednje objavljene procenjene vrednosti bruto društvenog proizvoda od strane nadležnog republičkog organa.

Do ovakvih izmena je došlo nakon izvršenih analiza koje su pokazale da ni pristup zakonskog ograničavanja visine naknada nije dao željene rezultate niti podstakao konkurentije ponašanje, jer su društva za upravljanje obračunavala maksimalne zakonski dopuštene naknade (ili skoro maksimalne). Pri tom, treba naglasiti da je pitanje (problem) godišnjih naknada za upravljanje daleko značajnije od jednokratnih ulaznih naknada pri uplati doprinosa. U poslednjoj deceniji se zapaža svetska praksa koja podrazumeva kombinovani pristup regulaciji naknada u industriji penzijskih fondova. Ovaj pristup podrazumeva zakonsko ograničavanje visine naknada za upravljanje jer najveći broj (finansijski neverziranih) građana ne razume njihovo eksponencijalno dejstvo. Sa druge strane, društvima za upravljanje se ostavlja sloboda da samostalno određuju visinu ulaznih naknada čiji efekti su daleko transparentniji i razumljiviji prosečnom građaninu.

Na osnovu napred navedenog se došlo do zaključka da se odgovarajućim smanjenjem naknade za upravljanje fondom postižu veći pozitivni efekti za članove fonda, nego putem smanjenja naknade koja se obračunava prilikom uplate penzijskih doprinosa. Takođe, na ovaj način data je mogućnost da društvo za upravljanje samostalno određuje visinu ulaznih naknada u zavisnosti od konkurencije, kao i sopstvenih rezultata poslovanja.

U skladu sa savremenom svetskom praksom u poslovanju ovih fondova, uvedene su odredbe koje regulišu uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole na svim nivoima, što podrazumeva odgovarajuće procedure, postupke i radnje koje je uprava društva za upravljanje dužna da organizuje na način koji odgovara prirodi, složenosti i rizičnosti posla. Cilj kontinuiranog upravljanja rizicima je praćenje i sprečavanja nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju društva za upravljanje, a koje se mogu negativno odraziti na ostvarivanje utvrđenih poslovnih ciljeva.

Radi olakšavanja poslovanja društava za upravljanje i smanjenja troškova, izostavljene su suviše striktne odredbe o obavezi dostavljanja polugodišnjih revidiranih finansijskih izveštaja imajući u vidu dugoročni karakter ovog vida štednje, za koju ovakvi izveštaji nisu od relevantnog značaja.

Uvedene su nove odredbe koje detaljno propisuju način izbora i uslove obavljanja eksterne revizije finansijskih izveštaja društva za upravljanje i fonda, a uzimajući u obzir međunarodne standarde revizije i odredbe zakona kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja.

U cilju poboljšanja uslova poslovanja ovih fondova i stvaranja mogućnosti za veću disperziju rizika i sigurnije poslovanje, proširene su odredbe koje se odnose na ulaganje imovine fonda, tako što je propisana mogućnost ulaganja u investicione jedinice domaćih otvorenih investicionih fondova i otvorenih fondova koji su osnovani i posluju u državama članicama EU, odnosno OECD-a, kao i u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju ili garantuju banke sa sedištem u Republici Srbiji. S tim u vezi izvršena je uporedna analiza odgovarajuće regulative u zemljama u regionu, kojom prilikom je utvrđeno da je u zemljama kao što su Hrvatska, Rumunija, Slovačka, Češka, Makedonija, Poljska i Bugarska, u svojim zakonima koji uređuju ovu oblast, predviđaju mogućnost ulaganja imovine u investicione jedinice otvorenih fondova.

Na ovaj način se postiže relaksacija ograničenja ulaganja imovine fonda i u određenoj meri prevazilaze postojeći problemi na tržištu kapitala, koje je u velikoj meri nelikvidno i plitko.

U okviru odredbi koje se odnose na obveznika uplate proširene su odredbe tako da organizator penzijskog plana može da udruži sredstva sa članovima penzijskog plana prilikom njegovog organizovanja, što omogućava poslodavcu da na ovaj način dodatno stimuliše svoje zaposlene da više štede u penzijskim fondovima.

Radi još većeg stepena zaštite članova fonda uvedene su odredbe koje definišu status klijenta društva za upravljanje, njihov međusobni odnos, kao i uslove i način na koji član fonda može uputiti prigovor društvu za upravljanje, odnosno Narodnoj banci Srbije.

Proširene su odredbe koje se odnose na penzijske planove, tako da poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje i sindikat mogu organizovati penzijski plan i zaključiti ugovore sa više društava za upravljanje, pod uslovom da zaposlenima, odnosno svojim članovima ponudi mogućnost izbora članstva u dobrovoljnim penzijskim fondovima kojima upravljaju društva za upravljanje sa kojima su zaključeni ugovori o penzijskom planu.

Izvršene su značajne izmene i dopune u okviru odredbi koje se odnose na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima. Predložene izmene su urađene sa ciljem da se destimuliše ranije povlačenje akumuliranih sredstava iz penzijskih fondova, a radi što duže akumulacije sredstava koja dugoročno doprinosi povećanju sredstava članova fonda, sigurnijem poslovanju fondova, zaštiti imovine fonda i ostvarivanju zadovoljavajućih prinosa. U tom smislu, postojeće odredbe kojima je propisano da se pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno penzijskog plana na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima stiče sa navršene 53 godine života, zamenjene su odredbama koje predviđaju da se pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno penzijskog plana na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima stiče sa navršenih 58 godina života, s tim što se ova izmena odnosi samo na članove fonda koji će potpisati ugovor nakon stupanja na snagu ovog zakona. Na članove koji su potpisali ugovore pre stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se postojeće odredbe koje su važile u momentu potpisivanja ugovora. Ovim izmenama vrši se na određeni način usklađivanje sa zakonom koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, a imajući u vidu, pre svega činjenicu da će se postojeća granica za prevremeno penzionisanje od takođe 53 godine života postupno povećavati. Takođe, pored ovog usaglašavanja, treba napomenuti da je rizik starosti rizik zbog koga je ustanovljen ovaj sistem, te da je jedan od osnovnih razloga za članstvo u ovim fondovima upravo štednja za starost koja predstavlja dopunu redovnoj (državnoj) penziji. Predlagač je ovom prilikom imao u vidu zaštitu već stečenih prava postojećih članova fonda, a koja su zasnovana na odredbama potpisanih ugovora pre stupanja na snagu predloženih izmena..

Što se tiče odredbi koje propisuju mogućnost povlačenja akumuliranih sredstava putem jednokratne isplate, izvršene su izmene u smislu da se dozvoli jednokratno povlačenje ovih sredstava u visini najviše do 30% od ukupno akumuliranih sredstava člana fonda. Prilikom propisivanja ove izmene predlagač je imao u vidu odgovarajuće odredbe u uporednoj regulativi, kao i činjenicu da ovako propisane odredbe treba da doprinesu očuvanju sredstava članova fonda, stabilnijem poslovanju fonda, smanjenju povlačenja sredstava iz fonda kojima se smanjuje imovina fonda, kao i da se na taj način efikasnije sprovodi princip dugoročne i sigurnije štednje za starost. Treba napomenuti da se ova izmena odnosi isključivo na članove fonda koji će potpisati ugovore nakon stupanja na snagu ovog zakona. Pored toga, ovakvim ograničenjem umanjiće se negativan efekat za državu, koji se odnosi na prihode kojih se država svesno odriče prilikom uspostavljanja poreskih olakšica koje je propisala za ovu vrstu štednje.

Treba naglasiti i da će se u narednom periodu postepeno smanjivati visina penzije koja se isplaćuje iz državnog penzijskog fonda, te samim tim ovaj vid štednje za starost dobija na značaju, tako da će se sa dužim rokom akumulacije sredstava u ovom fondu povećati i visina ovih sredstava koja predstavljaju dopunu državnoj penziji. Pored toga, ograničavanjem jednokratnog povlačenja sredstava, umanjiće se uočene zloupotrebe koje se odnose na povlačenje sredstava iz ovih fondova, a koja se zatim koriste za neke druge namene (npr. tekuću potrošnju, kupovinu potrošnih dobara i sl.) što na ovaj način poništava smisao i svrhu postojanja ovih fondova.

Pored toga, dodate su nove odredbe koje propisuju da poslodavcu, kao obvezniku uplate, prestaje obaveza uplate penzijskog doprinosa za člana penzijskog fonda koji u celini ili delimično povuče akumulirana sredstva.

Propisano je izuzetno da se pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranih sredstava može ostvariti i pre ispunjenja propisanih uslova u slučaju trajne nesposobnosti za rad, a prema nalazu organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Napominjemo da je izvršeno pojašnjenje u okviru odredbi koje se odnose na povlačenje sredstava u slučaju smrti člana fonda, tako da je propisano da se na ostvarivanje prava na prenos sredstava lica kojeg je član dobrovoljnog penzijskog fonda prethodno odredio, shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje života u korist trećih lica. Ovim usaglašavanjem dodatno je naglašeno pravo člana fonda da po svom izboru prethodno odredi lica na koja će se, u slučaju njegove smrti, preneti sredstva sa njegovog računa.

Izvršene su značajne izmene u odredbama koje se odnose na mere u nadzoru koje preduzima Narodna banka Srbije, tako da su već propisane mere jasnije određene, a uvedeni su i novi instrumenti kontrole koji će se primenjivati u zavisnosti od stepena povrede načinjene u poslovanju društva za upravljanje i fonda.

Članom 1. menjaju se odredbe člana 3. važećeg zakona tako što se dodaju, radi terminološkog preciziranja, definicije pojma uprave, precizira se pojam učešća, tako što se definišu različite vrste učešća u zavisnosti od od visine učešća u pravu glasa, odnosno učešća u kapitalu pravnog lica. S tim u vezi jasno se definišu nekvalifikovano učešće(manje od 10% prava glasa, odnosno kapitala), kvalifikovano učešće (najmanje od 10% prava glasa, odnosno kapitala) i znatno učešće (20% prava glasa, odnosno kapitala). Pored toga, uvodi se pravilo da se povezana lica smatraju jednim licem prilikom procene njihovog učešća u društvu za upravljanje i vrši se usklađivanje rejtinga koji moraju imati tržišno prepoznatljiva lica.

Članom 2. dopunjuju se odredbe člana 4. važećeg zakona, tako da se u okviru odredbi koje se odnose na učešće osnivača u društvu za upravljanje jasno definiše da, fizička lica mogu imati samo nekvalifikovano učešće, dok više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje moraju imati pravna lica koja se bave bankarskim poslovima, poslovima osiguranja ili delatnošću penzijskih fondova, kao i lica koja u navedenim licima imaju više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa. Takođe je propisano da ukoliko nijedno lice pojedinačno nema više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje, najveći akcionari moraju biti lica prethodno navedena.

Članom 3. menja se odredba člana 5. važećeg zakona koja se odnosi na delatnost društva za upravljanje, tako što se propisuje da društvo za upravljanje svoju delatnost obavlja u skladu sa dobrom poslovnom praksom i pažnjom dobrog privrednika, a u najboljem interesu članova dobrovoljnog penzijskog fonda. Pored toga, propisuje se da je društvu za upravljanje zabranjeno da svoje interese ili interese svojih osnivača, odnosno povezanih lica stavlja ispred interesa članova fonda. Propisuje se mogućnost da delatnost društva za upravljanje može da obavlja i ogranak stranog društva za upravljanje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti, a po isteku pet godina od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji

Članom 4. menja se odredba člana 6. važećeg zakona, tako što se predviđa mogućnost da poslovno ime društva za upravljanje sadrži skraćenicu d.u.d.p.f, odnosno dudpf.

Članom 5. menja se član 10. važećeg zakona tako što se usklađuje sa izmenama u članu 1. Zakona u pogledu lica koja mogu imati kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje, predviđa se obaveza dostavljanja spiska pravnih lica koja se sa osnivačima smatraju povezanim, kao i da se proširuje i detaljno propisuje potrebna dokumentacija koju osnivači, fizička ili pravna lica, moraju da dostave uz zahtev za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje.

Članom 6. menjaju se odredbe člana 11. važećeg zakona tako što se Narodnoj banci Srbije daje mogućnost da zahteva dodatnu dokumentaciju od značaja za odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, a koju su osnivači dužni da dostave u roku koji odredi Narodna banka Srbije, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema dopisa.

Članom 7. menjaju se odredbe člana 12. stav 1. važećeg zakona, radi usklađivanja sa članom 5. Zakona. Pored toga, dodaju se st. 6. i 7, kojima se propisuje da je nakon zaključenja ugovora s kastodi bankom iz člana 63. stav 1. važećeg zakona, a pre zaključenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, odnosno o penzijskom planu, društvo za upravljanje je dužno da, radi dobijanja saglasnosti, Narodnoj banci Srbije dostavi prospekt i skraćeni prospekt tog fonda. Takođe je propisano da Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana.

Članom 8. menjaju se odredbe člana 14. važećeg zakona tako što se usklađuju sa direktivom EU koja se odnosi na sticanje i povećavanje vlasničkog učešća u licima u finansijskom sektoru (Directive 2007/44/EC), na taj način što se propisuje da su lica koja su dobila saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje kvalifikovanog učešća dužna da pribave prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije za svako dalje sticanje akcija društva za upravljanje, u slučaju kad novim sticanjem prelazi procenat od 20%, 33%, odnosno 50% učešća u kapitalu ili glasačkih prava društva za upravljanje. Pored toga, propisuje se mogućnost da Narodna banka Srbije zahteva dodatnu dokumentaciju. Za sticanje akcija bez saglasnosti iz ovog člana propisuje se da je ništavo, kao i odluke koje su u organima društva za upravljanje donete uz učešće glasova imaoca akcija koji nema saglasnost iz ovog člana.

Članom 9. menja se član 15. važećeg zakona tako što se usklađuje sa izmenama iz člana 1. Zakona i propisuje se da za člana uprave dostavljaju dokazi propisani članom 10. stav 1. tač. 5) i 8) važećeg zakona.

Članom 10. menja se član 16. važećeg zakona tako što se usklađuje sa izmenama iz člana 1. Zakona. Pored toga, ovlašćuje se Narodna banka Srbije da zahteva dodatnu dokumentaciju kada odlučuje po zahtevu za davanje saglasnosti na izbor predloženih članova uprave i da propiše bliže uslove i način davanja saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje.

Članom 11. menja se i dopunjuje član 17. važećeg zakona tako što se usklađuje sa izmenama iz člana 1. Zakona, dopunjuju se uslovi za povlačenje saglasnosti članu uprave društva za upravljanje, a koje Narodna banka Srbije primenjuje u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonom po kojem je Narodna banka Srbije nadležna da obavlja nadzor, kao i da se vrši usaglašavanje sa terminologijom zakona kojim je regulisan vanparnični postupak.

Članom 12. menja se član 18. važećeg zakona tako što se usklađuje sa izmenama iz člana 1. Zakona.

Članom 13. dopunjuje se član 20. važećeg zakona tako što se dodaje novi stav, kojim se propisuje da društvo sticalac sastavlja finansijske izveštaje sa podacima o finansijskom položaju na dan upisa promene u registar privrednih subjekata i o poslovanju u tekućoj godini za društvo i fondove kojima upravlja i dostavlja ih Narodnoj banci Srbije sa izveštajima eksternog revizora, u roku od 60 dana od dana upisa.

Članom 14. menjaju se i proširuju odredbe člana 21. važećeg zakona koje se odnose na opšte akte društva za upravljanje, tako što se u vezi sa opštim aktima briše reč opšti, pored navedenih akata društva dodaje se i plan poslovanja, a takođe se pravi razlika između procedura kao unutrašnjih akata i procedura kao načina i mera (postupaka).

Članom 15. menjaju se odredbe člana 22. važećeg zakona, tako da se društvu za upravljanje uvodi obaveza da Narodnu banku Srbije obaveštava u slučajevima izmena i dopuna svojih akata, kao i da je s tim u vezi obavesti o izmenama i dopunama pravila poslovanja najmanje 30 dana pre početka njihove primene.

Društvo za upravljanje je dužno da izmene i dopune pravila poslovanja objavi na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli, najkasnije 30 dana pre početka njihove primene, a Narodna banka Srbije može od društva za upravljanje zahtevati da izmene i dopune pravila poslovanja dostavi svim članovima dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se ona odnose, ako oceni da je to u njihovom najboljem interesu, i to najkasnije 20 dana pre početka njihove primene.

Članom 16. menjaju se odredbe člana 23. važećeg zakona, tako što se propisuje da se postojeće naknade prilikom uplate penzijskih doprinosa koje se obračunavaju po stopi od najviše 3% vrednosti izvršenih uplata, obračunavaju slobodno od početka primene smanjene naknade za upravljanje fondom.

Izvršene su izmene naknada za upravljanje fondom u smislu smanjenja ovih naknada, tako da će se postojeća naknada za upravljanje fondom koja se obračunava po stopi od najviše 2% godišnje od vrednosti imovine fonda, obračunavati po stopi od najviše 1,25% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i primenjivaće se od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je stupio na snagu akt kojim je Narodna banka Srbije utvrdila da neto vrednost imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova zajedno iznosi najmanje 0,75% od poslednje procenjene vrednosti bruto društvenog proizvoda, objavljene od strane nadležnog republičkog organa.

Za troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, troškove organizatora tržišta, poreske obaveze i troškove tekućeg održavanja nepokretnosti koji proističu iz upravljanja imovinom fonda, propisano je da se naplaćuju iz imovine fonda, dok svi drugi troškovi padaju na teret društva za upravljanje.

Članom 17. dopunjuje se član 25. važećeg zakona, tako da se uvodi obaveza i odgovornost uprave društva za upravljanje za uspostavljanje, praćenje i unapređenje sistema unutrašnjih kontrola na svim nivoima, pri čemu se pod tim sistemom podrazumevaju odgovarajuće procedure, postupci i radnje koje je uprava društva za upravljanje dužna da organizuje na način koji odgovara prirodi, složenosti i rizičnosti posla.

Članom 18. menja se član 26. važećeg zakona, tako što se precizira zabrana učešća društva za upravljanje i sa njim povezanim licima u kapitalu i upravljanju drugim pravnim licima ili na drugi način vršenja znatnog uticaja na upravljanje drugim pravnim licima.

Članom 19. menja se član 27. važećeg zakona, tako što se briše odredba kojom se propisuje da Narodna banka Srbije utvrđuje sadržinu izveštaja eksternog revizora. Imajući u vidu propise koji se odnose na eksternu reviziju finansijskih izveštaja kod drugih finansijskih institucija, kao i da izveštaji eksterne revizije predstavljaju značajan finansijski trošak, predlaže se brisanje obaveze dostavljanja Narodnoj banci Srbije polugodišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora, te se propisuje da se Narodnoj banci Srbije dostavljaju samo godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora. Takođe, uvedena je obaveza društvu za upravljanje da na zahtev Narodne banke Srbije dostavlja i druge izveštaje, informacije i podatke.

U članu 20. dodaje se član 27a, kojim se propisuju odredbe o eksternoj reviziji finansijskih izveštaja. Naime, ovim odredbama se detaljno propisuje procedura po kojoj društvo za upravljanje vrši izbor eksternog revizora, rokovi u kojima ovo društvo obaveštava Narodnu banku Srbije o ovom izboru, uslovi pod kojima eksterni revizor vrši pomenutu reviziju i drugo. Takođe, ovim odredbama se propisuje mogućnost da Narodna banka Srbije može zahtevati od društva za upravljanje promenu eksternog revizora ukoliko proceni da ne postoji dovoljan nivo sigurnosti da će obavljena revizija biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja i međunarodnim standardima revizije. Narodna banka Srbije utvrđuje osnovnu sadržinu izveštaja eksternog revizora i uslove obavljanja eksterne revizije.

Članom21. dopunjuje se član 29. važećeg zakona tako što se dodaje novi stav kojim se propisuje da se imovina člana fonda može koristiti kao garancija za obaveze tog člana prema Republici i bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, a u skladu sa aktom Vlade.

Članom22. menja se član 31. važećeg zakona tako što su proširene odredbe koje se odnose na ulaganje imovine fonda, na način da je propisana mogućnost ulaganja u investicione jedinice domaćih otvorenih investicionih fondova i otvorenih fondova koji su osnovani i posluju u državama članicama EU, odnosno OECD-a i omogućava se ulaganje imovine dobrovoljnih penzijskih fondova u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju banke sa sedištem u Republici Srbiji. Pored toga, brišu se odredbe koje se odnose na ograničenja ulaganja imovine fonda u nepokretnosti.

Članom 23. brišu se odredbe člana 32. stav 1. tačka 3) važećeg zakona koje se odnose na ograničenja ulaganja imovine fonda u nepokretnosti, a radi usklađivanja sa članom 22. Zakona.

Članom 24. dopunjuju se odredbe člana 35. stav 2. važećeg zakona tako što se predviđa mogućnost da u nazivu dobrovoljnog penzijskog fonda bude sadržana i skraćenica d.p.f, odnosno dpf.

Članom 25. dopunjuju se odredbe člana 38. važećeg zakona tako što se propisuje da je društvo za upravljanje dužno da dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti, pored prospekta i skraćeni prospekt fonda do 31. marta tekuće godine sa podacima na dan 31. decembra za prethodnu godinu, kao i da, a kada nastupe značajne promene, dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti, izmenjeni prospekt i skraćeni prospekt. Takođe se, dopunom odredbi ovog člana jasno definiše šta te značajne promene podrazumevaju.

Članom 26. menjaju se odredbe člana 39. važećeg zakona tako što se iz obavezne sadržine prospekta isključuju suvišni podaci i preciziraju pojedine stavke prospekta. Pored toga, Narodna banka Srbije se ovlašćuje da uređuje sadržinu skraćenog prospekta. Cilj ovih izmena je što objektivnije i transparentnije informisanje članova dobrovoljnih penzijskih fondova.

Članom 27. dopunjuje se član 41. važećeg zakona tako što se vrši dodatno preciziranje odredbe kojom se određuje ko može da vrši uplatu penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond.

Članom 28. dodaju se čl. 42a i 42b, kojima se propisuju odredbe koje regulišu odnos društva za upravljanje s klijentima, kao i mogućnost podnošenja prigovora. Naime, odredbama ovih članova jasno je definisan status klijenta i data je mogućnost da član fonda, ako smatra da se društvo za upravljanje ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora, može uputiti prigovor nadležnom organu društva za upravljanje. Takođe, prigovor može podneti i Narodnoj banci Srbije ako mu društvo za upravljanje ne odgovori u roku od 30 dana od dana prijema prigovora. U vezi sa tim, ovim članovima je propisano da Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način ostvarivanja prava klijenata, kao i način zaštite prava i interesa članova fonda.

Članom 29. menjaju se odredbe člana 44. važećeg zakona, na taj način što se precizira i detaljno razrađuje prenos akumuliranih sredstava u drugi dobrovoljni penzijski fond.

Članom 30. menjaju se naslov i odredbe člana 45. važećeg zakona radi usaglašavanja sa odredbama člana 27. Zakona.

Članom 31. menja se član 46. stav 1. važećeg zakona, tako što se propisuje da vrednost imovine fonda čini zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfolija fonda, nekretnina u vlasništvu fonda, depozita novčanih sredstava fonda kod banaka, sredstva na računu kod kastodi banke, kao i potraživanja fonda.

Članom 32. menja se odredba člana 47. stav 8. važećeg zakona, tako što se društvu za upravljanje propisuje obaveza da, najmanje jednom nedeljno, objavljuje vrednost investicione jedinice u dnevnoj štampi sa određenim tiražom, dok ostaje obaveza svakodnevnog objavljivanja na internet stranici društva za upravljanje. Na ovaj način omogućava se smanjenje dosadašnjih troškova društva za upravljanje koji su se odnosili na troškove svakodnevnog objavljivanja vrednosti investicione jedinice u dnevnim novinama, pri čemu se ne narušava princip transparentnosti i adekvatne obaveštenosti članova fonda.

Članom 33. menjaju se odredbe člana 48. važećeg zakona, na taj način što se vrši usklađivanje sa odredbom stava 2. istog člana.

Članom 34. dopunjuje se odredba člana 51. stav 6. važećeg zakona, tako što se propisuje ovlašćenje Narodne banke Srbije da uređuje način vođenja evidencije posrednika i fizičkih lica u smislu člana 51. važećeg zakona.

Članom 35. dopunjuju se odredbe člana 54. važećeg zakona, koje se odnose na postupak upućivanja javnog poziva kada postojeće društvo za upravljanje prestane sa obavljanjem delatnosti upravljanja, tako što se proširuju nadležnosti Narodne banke Srbije, u smislu da se predviđa da pored uslova za izbor novog društva za upravljanje, propiše i način izbora najpovoljnije ponude društva za upravljanje.

Članom 36. menjaju se odredbe člana 57. važećeg zakona, tako što se precizira da poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje i sindikat mogu organizovati penzijski plan i zaključiti ugovore sa više društava za upravljanje, pod uslovom da zaposlenima, odnosno svojim članovima ponudi mogućnost izbora članstva u dobrovoljnim penzijskim fondovima kojima upravljaju društva za upravljanje sa kojima su zaključeni ugovori o penzijskom planu.

Članom 37. dopunjuju se odredbe člana 58. važećeg zakona tako što se u ugovoru o penzijskom planu precizira način prikazivanja penzijskog doprinosa po članu ovog plana.

Članom 38. dopunjuju se odredbe člana 61. važećeg zakona, tako što se propisuje da organizator penzijskog plana može da udruži sredstva sa članovima penzijskog plana prilikom njegovog organizovanja.

Članom 39. menjaju se odredbe člana 62. važećeg zakona, tako da se propisuje da pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno penzijskog plana na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima stiče se sa navršenih 58 godina života. Takođe se propisuje da član dobrovoljnog penzijskog fonda može povući jednokratnom isplatom najviše do 30% akumuliranih sredstava.

S tim u vezi, propisano je da pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranih sredstava može se ostvariti i pre ispunjenja navedenih uslova, u slučaju trajne nesposobnosti za rad, a prema nalazu organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pored toga, izvršena je dopuna kojom se propisuje da poslodavcu, kao obvezniku uplate, prestaje obaveza uplate penzijskog doprinosa za člana penzijskog fonda koji u celini ili delimično povuče akumulirana sredstva. Takođe, izvršena je izmena u okviru odredbi koje se odnose na povlačenje sredstava u slučaju smrti člana fonda, tako da je propisano da se na ostvarivanje prava na prenos sredstava lica kojeg je član dobrovoljnog penzijskog fonda prethodno odredio shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje života u korist trećih lica.

Članom 40. dopunjuju se odredbe člana 63. važećeg zakona, tako što se precizira rok u kome je društvo za upravljanje dužno da zaključi ugovor sa kastodi bankom.

Članom 41. dopunjuje se odredba člana 64. stav 1. važećeg zakona, tako što se omogućuje Narodnoj banci Srbije da zahteva i druge podatke od kastodi banaka na dnevnoj osnovi, a koji se odnose na imovinu fonda.

Članom 42. dopunjuje se odredba člana 65. stav 4. važećeg zakona, u delu koji se odnosi na obaveze kastodi banke u slučaju raskida ugovora, tako što se kastodi banka sa kojom je ugovor raskinut obavezuje da u roku od osam dana od dana raskida ugovora, svu dokumantaciju i arhivu preda novoj kastodi banci, kao i da izvrši prenos svih sredstava fonda na novu kastodi banku.

Članom43. vrši se dopuna odredaba člana 66. važećeg zakona, koje se odnose na pokretanje stečajnog postupka nad kastodi bankom, tako što se dodaje novi stav kojim se propisuje da je, kastodi banka dužna da, u roku od osam dana od dana raskida ugovora iz ovog člana, svu dokumentaciju i arhivu preda novoj kastodi banci, kao i da izvrši prenos svih sredstava fonda na novu kastodi banku

Članom44. vrši se izmena odredaba člana 68. važećeg zakona, tako što se omogućava Narodnoj banci Srbije kao nadzornom organu da vrši uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju pravnih lica koja su s društvom za upravljanje nad kojim se vrši nadzor povezana imovinskim, upravljačkim i poslovnim odnosima, a može od tih lica zahtevati da joj dostave i druge podatke od značaja za vršenje nadzora.

Članom 45. vrši se izmena odredaba člana 69. važećeg zakona, tako što se preciziraju mere u nadzoru koje preduzima Narodna banka Srbije, pri čemu odluku o primeni određenih mera narodna banka Srbije donosi na osnovu ocene težine utvrđenih nepravilnosti, odnosno stepena ugrožavanje interesa članova fonda. Takođe, odredbama ovog člana, predviđeno je da Narodna banka Srbije propisuje način vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i preduzimanja mera iz ovog člana, kao i rokove za izvršavanje naloga i trajanje mera

Članom 46. uvodi se član 69a, koji omogućava Narodnoj banci Srbije da rešenjem o privremenoj meri naloži društvu za upravljanje da preduzme jednu ili više aktivnosti, ako u toku vršenja neposredne kontrole ili na osnovu izveštaja pribavljenih posrednom kontrolom oceni da je društvo za upravljanje učinilo teže nepravilnosti, odnosno da se njegovo finansijsko stanje ili finansijsko stanje dobrovoljnog penzijskog fonda znatno pogoršalo ili postoji ta mogućnost i mogućnost znatnog pogoršanja njihove likvidnosti, odnosno ako proceni da je to neophodno radi zaštite imovine članova fonda.

Pored toga, dodaje se i član 69b i mogućnost da Narodna banka Srbije u postupku nadzora nad društvima za upravljanje (kao u postupcima nadzora nad bankama i davaocima finansijskog lizinga), izrekne novčane kazne. Propisuju se uslovi, visina i način izricanja i naplate novčanih kazni.

Članom 47. menja se član 70. važećeg zakona, tako što se propisuje da se pismena opomena upućuje društvu za upravljanje, a ne njegovom organu i predviđa se da nalog, kao sadržina pismene opomene, bude fakultativan, a ne obavezan kao do sada.

Članom 48. dodaje se član 70a, kojim se detaljno propisuje uslov, način i rokovi za izvršenje naloga za otklanjanje nepravilnosti koje je Narodna banka Srbije utvrdila u postupku nadzora poslovanja društva za upravljanje. Naime, propisuje se da Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim nalaže društvu za upravljanje da u određenom roku sprovede jednu ili više aktivnosti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Takođe, odredbama ovog člana precizno su navedene sve aktivnosti koje ovo društvo može preduzeti u cilju otklanjanja pomenutih nepravilnosti.

Članom 49. menjaju se odredbe člana 71. važećeg zakona, na način da se propisuje mogućnost da Narodna banka Srbije donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad u slučajevima kada utvrdi nezakonitosti, nepravilnosti ili nepridržavanje pravila o kontroli rizika u poslovanju društva, a dalje obavljanje delatnosti bi ugrozilo interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i kada društvo u utvrđenom roku ne izvrši nalog za otklanjanje nepravilnosti, odnosno ne otkloni razlog za preduzimanje te mere, a neotklanjanje nepravilnosti može teže ugroziti interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda.

Članom 50. dodaje se član 71a, kojim se propisuje da Narodna banka Srbije rešenjem odlučuje o izdavanju, odnosno oduzimanju dozvole, izdavanju, odnosno oduzimanju saglasnosti, o merama koje se izriču u postupku vršenja nadzora i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti. To rešenje se donosi u pismenom obliku, konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članom 51. dodaje se član 72a, koji se odnosi na nedozvoljeno obavljanje delatnosti društva za upravljanje i nedozvoljeno poslovanje, a kojim se propisuje da odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja delatnost društva za upravljanje ili posluje kao dobrovoljni penzijski fond, a nema dozvolu za rad, niti je registrovano na osnovu zakona, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

Članom 52. menjaju se odredbe člana 73. važećeg zakona, tako što se preciziraju odredbe pojedinih privrednih prestupa.

Članom 53. dodaje se član 73a, kojim se pojedine radnje kvalifikuju kao prekršaji društva za upravljanje.

Članom 54. menja se član 74. važećeg zakona tako što se umesto privrednih prestupa propisuju prekršaji za kastodi banke.

Članom 55. menjaju se odredbe člana 75. važećeg zakona tako što se novim odredbama propisuju prekršaji organizatora penzijskog plana.

Članom 56. propisuje se da društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom kojima je Narodna banka Srbije, do dana stupanja na snagu ovog zakona, izdala dozvole za rad i za upravljanje fondom, nastavljaju da rade na osnovu tih dozvola.

Postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i propisa donetih na osnovu tog zakona, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama tog zakona i propisa donetih na osnovu njega, a postupci za privredni prestup započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona, ako je to povoljnije za učinioca.

Takođe se propisuje da lica koja imaju zaključene ugovore o članstvu, odnosno lica za koja su zaključeni ugovori o penzijskom planu do dana stupanja na snagu ovog zakona stiču pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršene 53 godine života i mogu povući jednokratnom isplatom do 100% akumuliranih sredstava.

Članom 57. propisuje se da ministarstvo nadležno za poslove rada i penzijskog osiguranja uskladiće svoje podzakonske akte sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članom 58. propisuje se rok donošenja i usklađivanja akata Narodne banke Srbije, kao i režim naplaćivanja naknade za usluge društva za upravljanje do početka primene akta Narodne banke Srbije iz člana 16. Zakona.

Članom 59. propisuje se da će se do stupanja na snagu propisa iz čl. 57. i 58. ovog zakona primenjivati propisi doneti na osnovu Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), ako nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Članom 60. propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU U ZAKONU O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA

Značenje pojedinih pojmova

Član 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

1) društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom – privredno društvo koje organizuje i upravlja dobrovoljnim penzijskim fondovima, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje);

1A) UPRAVA – DIREKTOR, ODNOSNO UPRAVNI ODBOR, ODNOSNO IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ILI DRUGOG PRIVREDNOG DRUŠTVA;

2) dobrovoljni penzijski fond – institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja;

3) kastodi banka – banka koja vodi račun fonda i obavlja druge kastodi usluge za račun dobrovoljnog penzijskog fonda, a u pogledu sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda postupa samo po nalozima društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom i prospektom fonda;

4) član dobrovoljnog penzijskog fonda – domaće i strano fizičko lice koje, neposredno ili preko organizatora penzijskog plana, pristupa dobrovoljnom penzijskom fondu;

5) investiciona jedinica – srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda;

6) poslodavac – poslodavac u smislu zakona kojima se uređuju radni odnosi;

7) obveznik uplate – domaće i strano pravno i fizičko lice koje za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda vrši plaćanje penzijskog doprinosa, a koje može biti poslodavac, treće lice ili član fonda, u skladu sa odredbama ovog zakona;

8) penzijski doprinos – novčana sredstva koja u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje obveznik uplate;

9) programirana isplata – isplata akumuliranih novčanih sredstava sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa posebnim ugovorom;

10) penzijski plan – ugovor u korist trećih lica, koji je sastavni deo dobrovoljnog penzijskog fonda, zaključen između poslodavca, udruženja poslodavaca, profesionalnog udruženja ili sindikata (u daljem tekstu: organizator) i društva za upravljanje, a na osnovu koga se organizator obavezuje da uplaćuje penzijski doprinos u korist svojih zaposlenih, odnosno članova, a društvo za upravljanje ulaže prikupljena sredstva;

11) kvalifikovano učešće – poseduje lice koje je posredno ili neposredno imalac akcija, odnosno drugih prava na osnovu kojih stiče više od 10% učešća u kapitalu ili glasačkih prava drugog lica;

11) UČEŠĆE – NEKVALIFIKOVANO, KVALIFIKOVANO I ZNATNO UČEŠĆE;

11A) NEKVALIFIKOVANO UČEŠĆE POSTOJI KADA JEDNO LICE IMA NEPOSREDNO ILI POSREDNO PRAVO ILI MOGUĆNOST DA OSTVARI MANjE OD 10% PRAVA GLASA U PRAVNOM LICU, ODNOSNO NEPOSREDNO ILI POSREDNO VLASNIŠTVO NAD MANjE OD 10% KAPITALA TOG PRAVNOG LICA, ODNOSNO NEMA MOGUĆNOST EFEKTIVNOG VRŠENjA UTICAJA NA UPRAVLjANjE PRAVNIM LICEM ILI NA POSLOVNU POLITIKU TOG LICA;

11B) KVALIFIKOVANO UČEŠĆE POSTOJI KADA JEDNO LICE IMA:

– NEPOSREDNO ILI POSREDNO PRAVO ILI MOGUĆNOST DA OSTVARI NAJMANjE 10% PRAVA GLASA U PRAVNOM LICU, ODNOSNO NEPOSREDNO ILI POSREDNO VLASNIŠTVO NAD NAJMANjE 10% KAPITALA TOG PRAVNOG LICA,

– MOGUĆNOST EFEKTIVNOG VRŠENjA UTICAJA NA UPRAVLjANjE PRAVNIM LICEM ILI NA POSLOVNU POLITIKU TOG LICA;

11V) ZNATNO UČEŠĆE POSTOJI KADA JEDNO LICE IMA:

– NEPOSREDNO ILI POSREDNO PRAVO ILI MOGUĆNOST DA OSTVARI NAJMANjE 20% PRAVA GLASA U PRAVNOM LICU, ODNOSNO NEPOSREDNO ILI POSREDNO VLASNIŠTVO NAD NAJMANjE 20% KAPITALA TOG PRAVNOG LICA,

– MOGUĆNOST EFEKTIVNOG VRŠENjA ZNATNOG UTICAJA NA UPRAVLjANjE PRAVNIM LICEM ILI NA POSLOVNU POLITIKU TOG LICA;

12) povezana lica – pravna lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način, radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se i lica koja su međusobno povezana:

– kao članovi porodice,

– tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima, u skladu sa ovim članom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu,

– tako da u oba lica KVALIFIKOVANO učešće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovim članom,

– na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava,

– kao članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi porodice tih lica;

12A) PRILIKOM PROCENE UČEŠĆA U KAPITALU, ODNOSNO UČEŠĆA U UPRAVLjANjU, POVEZANA LICA U SMISLU OVOG ZAKONA SMATRAJU SE JEDNIM LICEM;

13) članovi porodice, u smislu ovog zakona, jesu:

– supružnici, odnosno lica koja žive u vanbračnoj zajednici,

– potomci i preci u pravoj liniji neograničeno,

– srodnici do trećeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji, uključujući i srodstvo po tazbini,

– usvojilac i usvojenici i potomci usvojenika,

– staralac i štićenici i potomci štićenika;

14) tržišno prepoznatljivo pravno lice – pravno lice koje se kotira na berzi u zemljama OECD-a ili ima određen rejting kod agencija za procenu boniteta, odnosno koje je, prema poslednjem rangiranju koje je izvršio Standard and Poor’s I Fitch-IBCA ili Thompson Bank Watch, rangirano s najmanje BBB-, ili koje je izvršio Moody’s sa najmanje Baa3.

II. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Pravna forma

Član 4.

Društvo za upravljanje osniva se isključivo kao zatvoreno akcionarsko društvo.

Na društva za upravljanje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Društvo za upravljanje mogu osnovati domaća i strana fizička i pravna lica.

FIZIČKA LICA MOGU IMATI SAMO NEKVALIFIKOVANO UČEŠĆE.

VIŠE OD 50% UČEŠĆA U KAPITALU, ODNOSNO PRAVA GLASA U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE MORAJU IMATI PRAVNA LICA KOJA SE BAVE BANKARSKIM POSLOVIMA, POSLOVIMA OSIGURANjA ILI DELATNOŠĆU PENZIJSKIH FONDOVA, KAO I LICA KOJA U NAVEDENIM LICIMA IMAJU VIŠE OD 50% UČEŠĆA U KAPITALU, ODNOSNO PRAVA GLASA.

UKOLIKO NIJEDNO LICE POJEDINAČNO NEMA VIŠE OD 50% UČEŠĆA U KAPITALU, ODNOSNO PRAVA GLASA U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE, NAJVEĆI AKCIONARIKOJI ZAJEDNO IMAJU VIŠE OD 50% UČEŠĆA U KAPITALU, ODNOSNO PRAVA GLASA U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE, MORAJU BITI LICA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA.

Domaće pravno lice sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom ili drugo sa njim povezano lice, ne može biti osnivač društva za upravljanje.

Izuzetno od stava 4. STAVA 7. ovog člana, banke i društva za osiguranje sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom mogu biti osnivači društva za upravljanje.

Pravna i fizička lica mogu biti akcionari u samo jednom društvu za upravljanje.

Delatnost društva za upravljanje

Član 5.

Društvo za upravljanje obavlja delatnost organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima NA NAČIN KOJIM SVOJE INTERESE ILI INTERESE SVOJIH OSNIVAČA, ODNOSNO POVEZANIH LICA NE STAVLjA ISPRED INTERESA ČLANOVA OVIH FONDOVA, U SKLADU S DOBROM POSLOVNOM PRAKSOM I PAŽNjOM DOBROG PRIVREDNIKA, A U NAJBOLjEM INTERESU ČLANOVA TIH FONDOVA.

DELATNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE MOŽE DA OBAVLjA I OGRANAK STRANOG DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE KOJE JE DOBILO DOZVOLU NADLEŽNOG ORGANA ZA OBAVLjANjE TE DELATNOSTI, A PO ISTEKU PET GODINA OD DANA PRISTUPANjA REPUBLIKE SRBIJE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI.

Društvo za upravljanje može organizovati i upravljati sa više dobrovoljnih penzijskih fondova.

Društvo za upravljanje upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom, donosi investicione odluke, vrši programirane isplate, obavlja administrativne i marketinške poslove i aktivnosti i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima, pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje.

Društvo za upravljanje može obavljati isključivo delatnost iz stava 1. ovog člana.

Upotreba poslovnog imena

Član 6.

U poslovnom imenu društva za upravljanje moraju biti sadržane reči „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“, ILI SKRAĆENICA D.U.D.P.F, ODNOSNO DUDPF.

Pravno lice koje nije dobilo dozvolu za rad društva za upravljanje ne može koristiti u pravnom prometu naziv „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ ili drugi sličan naziv.

Zahtev za izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje fondom

Član 10.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad osnivači društva za upravljanje podnose:

1) osnivački akt;

2) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala, sa izjavom o poreklu finansijskih sredstava, u skladu sa članom 7. stav 3. ovog zakona;

3) spisak akcionara po prezimenu, imenu i adresi, odnosno poslovno ime i sedište, sa ukupnim nominalnim iznosom akcija i procentom učešća u osnovnom kapitalu akcionarskog društva za upravljanje;

4) za akcionare – pravna lica koji poseduju kvalifikovano učešće:

(1) rešenje o upisu u registar, odnosno overeni prevod izvoda iz registra za strana pravna lica i za njihove vlasnike, do nivoa fizičkih lica, odnosno tržišno prepoznatljivih pravnih lica,

(2) prepis akcionara iz knjige akcionara, odnosno dokaz iz drugog odgovarajućeg javnog registra, ako je akcionar akcionarsko društvo za upravljanje,

(3) finansijski izveštaji, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za poslednje tri godine,

(4) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci;

5) za akcionare – fizička lica koji poseduju kvalifikovano učešće:

(1) dokaz da to lice u poslednje tri godine nije bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja,

(2) dokaz da to lice nije bezuslovno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, službene dužnosti i korupcije,

(3) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci;

6) pravila poslovanja društva za upravljanje;

7) plan poslovanja za prve tri godine;

8) spisak predloženih članova uprave društva za upravljanje sa radnim biografijama, izjavama o pristanku obavljanja dužnosti i dokazom da su ispunjeni uslovi iz člana 15. ovog zakona;

9) dokaz o organizacionoj i tehničkoj osposobljenosti društva za upravljanje, sa spiskom lica koja će obavljati poslove iz člana 8. ovog zakona.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje fondom osnivači društva za upravljanje podnose:

1) nacrt standardizovanog ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu;

2) nacrt prospekta i skraćenog prospekta fonda;

3) nacrt ugovora sa kastodi bankom;

4) spisak lica koja će obavljati poslove portfolio menadžera fonda koji se organizuje;

5) pravilnik o tarifi.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE PODNOSE:

1) OSNIVAČKI AKT;

2) DOKAZ DA JE NA PRIVREMENI RAČUN KOD BANKE UPLAĆEN NOVČANI DEO OSNOVNOG KAPITALA, SA IZJAVOM O POREKLU FINANSIJSKIH SREDSTAVA, U SKLADU SA ČLANOM 7. STAV 3. OVOG ZAKONA;

3) SPISAK AKCIONARA PO PREZIMENU, IMENU I ADRESI, ODNOSNO POSLOVNO IME I SEDIŠTE, SA UKUPNIM NOMINALNIM IZNOSOM AKCIJA I PROCENTOM UČEŠĆA U OSNOVNOM KAPITALU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE;

4) ZA AKCIONARE – PRAVNA LICA:

(1) REŠENjE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO OVERENI PREVOD IZVODA IZ REGISTRA ZA STRANA PRAVNA LICA I ZA NjIHOVE VLASNIKE, DO NIVOA FIZIČKIH LICA, ODNOSNO TRŽIŠNO PREPOZNATLjIVIH PRAVNIH LICA,

(2) PREPIS AKCIONARA IZ KNjIGE AKCIONARA, ODNOSNO DOKAZ IZ DRUGOG ODGOVARAJUĆEG JAVNOG REGISTRA, AKO JE AKCIONAR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE,

(3) FINANSIJSKI IZVEŠTAJI, SA MIŠLjENjEM OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA POSLEDNjE TRI GODINE,

(4) DOKAZ NADLEŽNOG ORGANA UPRAVE O IZMIRENjU DOSPELIH PORESKIH OBAVEZA, NE STARIJI OD ŠEST MESECI;

(5) SPISAK PRAVNIH LICA KOJA SE SMATRAJU POVEZANIM LICIMA U SMISLU OVOG ZAKONA;

(6) DOKAZE IZ TAČKE 5. PODTAČ. (1), (2) I (4) OVOG STAVA ZA KVALIFIKOVANE VLASNIKE I ČLANOVE UPRAVE;

5) ZA AKCIONARE – FIZIČKA LICA:

(1) DOKAZ DA TO LICE U POSLEDNjE TRI GODINE NIJE BILO ČLAN UPRAVE, NADZORNOG ODBORA ILI NOSILAC POSEBNIH OVLAŠĆENjA U PRAVNOM LICU NAD KOJIM JE SPROVEDEN POSTUPAK PRINUDNE LIKVIDACIJE, ODNOSNO STEČAJA,

(2) DOKAZ DA TO LICE NIJE PRAVNOSNAŽNO OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA PROTIV RADNIH ODNOSA, PRIVREDE, IMOVINE, PRAVOSUĐA, JAVNOG REDA I PRAVNOG SAOBRAĆAJA, ODNOSNO SLUŽBENE DUŽNOSTI, ZA KRIVIČNA DELA I PRIVREDNE PRESTUPE UTVRĐENE ZAKONIMA KOJIMA SE UREĐUJU TRŽIŠTE HARTIJA OD VREDNOSTI, PRIVATIZACIJA, DELATNOST OSIGURANjA I BANKE, KAO NI ZA DRUGA KAŽNjIVA DELA KOJA GA ČINE NEPODOBNIM ZA OBAVLjANjE TE FUNKCIJE;

(3) DOKAZ NADLEŽNOG ORGANA UPRAVE O IZMIRENjU POREZA, NE STARIJI OD ŠEST MESECI;

(4) SPISAK PRAVNIH LICA U KOJIMA TO LICE IMA UČEŠĆE;

6) PRAVILA POSLOVANjA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE;

7) PLAN POSLOVANjA ZA PRVE TRI GODINE KOJI SADRŽI JASNO ODREĐENU STRATEGIJU POSLOVANjA;

8) SPISAK PREDLOŽENIH ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE SA RADNIM BIOGRAFIJAMA, IZJAVAMA O PRISTANKU OBAVLjANjA DUŽNOSTI I DOKAZOM DA SU ISPUNjENI USLOVI IZ ČLANA 15. OVOG ZAKONA;

9) DOKAZ O ISPUNjENOSTI USLOVA O ORGANIZACIONOJ I TEHNIČKOJ OSPOSOBLjENOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE IZ ČLANA 8. OVOG ZAKONA, SA SPISKOM LICA KOJA ĆE OBAVLjATI POSLOVEIZ ČLANA 8. OVOG ZAKONA, RADNIM BIOGRAFIJAMA TIH LICA I DOKAZIMA DA POSEDUJU ODGOVARAJUĆA ZVANjA.

10) DOKAZ O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE.

UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE FONDOM OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE PODNOSE:

1) NACRT STANDARDIZOVANOG UGOVORA O ČLANSTVU U DOBROVOLjNOM PENZIJSKOM FONDU;

2) NACRT UGOVORA SA KASTODI BANKOM;

3) SPISAK LICA KOJA ĆE OBAVLjATI POSLOVE PORTFOLIO MENADžERA FONDA KOJI SE ORGANIZUJE, S RADNIM BIOGRAFIJAMA TIH LICA;

4) NACRT PRAVILNIKA O TARIFI.

Dodatna dokumentacija

Član 11.

U roku od 15 dana od dana prijema zahteva za izdavanje dozvole za rad, Narodna banka Srbije može zatražiti druge dokaze značajne za ocenu boniteta osnivača društva za upravljanje i ocenu opravdanosti osnivanja tog društva, koje su osnivači dužni da dostave u roku od petnaest dana od dana prijema dopisa.

U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA UREDNOG ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD I DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOM, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE ZATRAŽITI I DRUGE DOKAZE ZNAČAJNE ZA ODLUČIVANjE O TIM ZAHTEVIMA, KOJE SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DUŽNI DA DOSTAVE U ROKU KOJI ONA ODREDI, A KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA NjENOG DOPISA.

Narodna banka Srbije sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama, prikuplja dokumente i druge informacije od značaja za rešavanje po zahtevu za izdavanje dozvole za rad.

Izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje fondom

Član 12.

Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za rad kada utvrdi valjanost zahteva iz člana 10. stav 1. ovog zakona i kada proceni da:

1) je poreklo osnovnog kapitala jasno i nesumnjivo;

2) se na osnovu dobijenih informacija može zaključiti da osnivači društva za upravljanje i sva povezana lica imaju dobru poslovnu reputaciju i da im je finansijski položaj takav da se može pretpostaviti da neće imati negativan uticaj na poslovanje društva za upravljanje;

3) struktura povezanih lica nije takva da onemogućava efikasno vršenje nadzora nad poslovanjem;

4) predloženo poslovno ime društva za upravljanje ne navodi na pogrešno mišljenje buduće članove fonda i druga lica u pravnom prometu.

NARODNA BANKA SRBIJE IZDAJE DOZVOLU ZA RAD KADA UTVRDI VALjANOST ZAHTEVA IZ ČLANA 10. STAV 1. OVOG ZAKONA I KADA PROCENI DA:

1) JE POREKLO OSNOVNOG KAPITALA JASNO I NESUMNjIVO;

2) SE NA OSNOVU DOBIJENIH INFORMACIJA MOŽE ZAKLjUČITI DA OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I SVA POVEZANA LICA IMAJU DOBAR POSLOVNI UGLED, ODGOVARAJUĆE KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO U UPRAVLjANjU POVERENIM SREDSTVIMA, KAO I DA IM JE FINANSIJSKI POLOŽAJ TAKAV DA SE MOŽE PRETPOSTAVITI DA NEĆE IMATI NEGATIVAN UTICAJ NA POSLOVANjE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE;

3) STRUKTURA POVEZANIH LICA NIJE TAKVA DA ONEMOGUĆAVA EFIKASNO VRŠENjE NADZORA NAD POSLOVANjEM;

4) PREDLOŽENO POSLOVNO IME DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE NE NAVODI NA POGREŠNO MIŠLjENjE BUDUĆE ČLANOVE FONDA I DRUGA LICA U PRAVNOM PROMETU.

5) SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DOSTAVILI PODATKE KOJI SE MOGU PROVERITI I KOJI SU U SKLADU SA AKTIMA NARODNE BANKE SRBIJE;

6) POSLOVNE AKTIVNOSTI OSNIVAČA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE NE MOGU IZAZVATI ZNAČAJAN RIZIK ZA SIGURNO I ZAKONITO UPRAVLjANjE FONDOM;

7) OSNIVAČIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE U POSLEDNjIH GODINU DANA NIJE ODBAČEN ILI ODBIJEN ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA RAD I DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE FONDOM;

8) ĆE SE U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE USPOSTAVITI ODGOVARAJUĆI SISTEM ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA.

Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za upravljanje fondom kada utvrdi valjanost zahteva iz člana 10. stav 2 ovog zakona i kada uzimajući u obzir predložene ciljeve, veličinu i druge bitne karakteristike fonda, proceni da:

1) visina osnovnog kapitala društva za upravljanje omogućava održivo upravljanje fondom;

2) portfolio menadžeri koji će upravljati fondom poseduju dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

3) će na adekvatan način biti zaštićeni interesi članova fonda.

Narodna banka Srbije istovremeno donosi rešenje o izdavanju dozvole za rad i rešenje o izdavanju dozvole za upravljanje fondom u roku od 45 dana od dana prijema zahteva, odnosno od dana naknadno primljene dokumentacije i informacija u smislu člana 11. stav 1. ovog zakona.

Dozvola za upravljanje fondom ne može se izdati bez pozitivno rešenog zahteva za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje.

Ukoliko namerava da organizuje još neki dobrovoljni penzijski fond, društvo za upravljanje podnosi samo zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje fondom.

NAKON ZAKLjUČENjA UGOVORA S KASTODI BANKOM IZ ČLANA 63. STAV 1. OVOG ZAKONA, A PRE ZAKLjUČENjA UGOVORA O ČLANSTVU U DOBROVOLjNOM PENZIJSKOM FONDU, ODNOSNO O PENZIJSKOM PLANU, DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA, RADI DOBIJANjA SAGLASNOSTI, NARODNOJ BANCI SRBIJE DOSTAVI PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT TOG FONDA.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE BLIŽE USLOVE I NAČIN IZDAVANjA DOZVOLA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća

Član 14.

Za sticanje akcija društva za upravljanje na osnovu kojih jedno lice posredno ili neposredno stiče kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje potrebna je saglasnost Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije izdaje saglasnost kada proceni ispunjenost uslova iz člana 12. stav 1. tač. 1) do 3) ovog zakona.

Kada se učešće akcionara u kapitalu društva za upravljanje smanji za iznos od deset ili više procenata, društvo je dužno da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

ZA STICANjE AKCIJA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE NA OSNOVU KOJIH JEDNO LICE POSREDNO ILI NEPOSREDNO STIČE KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE POTREBNA JE PRETHODNA SAGLASNOST NARODNE BANKE SRBIJE.

LICE KOJE JE DOBILO SAGLASNOST IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA ISTU SAGLASNOST PRIBAVI ZA SVAKO DALjE STICANjE AKCIJA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE KOJIM SE PRELAZI IZNOS OD 20%, 33%, ODNOSNO 50% AKCIJA SA PRAVOM GLASA ILI UČEŠĆA U KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

LICE KOJE ŽELI DA STEKNE AKCIJE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, UZ ZAHTEV ZA DOBIJANjE SAGLASNOSTI PODNOSI DOKUMENTACIJU PROPISANU ČLANOM 10. STAV 1. TAČ. 4) I 7) OVOG ZAKONA.

NARODNA BANKA SRBIJE IZDAJE SAGLASNOST KADA PROCENI ISPUNjENOST USLOVA IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČ. 1) DO 3) I 5) DO 7) OVOG ZAKONA.

KADA SE UČEŠĆE AKCIONARA U KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE SMANjI ZA IZNOS OD DESET ILI VIŠE PROCENATA, DRUŠTVO JE DUŽNO DA O TOME OBAVESTI NARODNU BANKU SRBIJE.

NA ZAHTEV ZA DOBIJANjE SAGLASNOSTI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PRIMENjUJE SE ODREDBA KOJA SE ODNOSI NA DODATNU DOKUMENTACIJU IZ ČLANA 11. STAV 1. OVOG ZAKONA, KAO I ODREDBA O ROKU ZA ODLUČIVANjE O TOM ZAHTEVU IZ ČLANA 12. STAV 3. OVOG ZAKONA.

UKOLIKO LICE STEKNE AKCIJE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA BEZ PRETHODNE SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE, NARODNA BANKA SRBIJE ĆE MU REŠENjEM NALOŽITI DA OTUĐI VLASNIŠTVO, ODNOSNO ZABRANIĆE MU DA OSTVARUJE SVOJE PRAVO GLASA PO OSNOVU TAKO STEČENIH AKCIJA.

REŠENjE O ODUZIMANjU PRAVA GLASA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA NARODNA BANKA SRBIJE DOSTAVLjA NAVEDENOM LICU I REGISTRU KOJI OBAVLjA POSLOVE JEDINSTVENE EVIDENCIJE O HARTIJAMA OD VREDNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE TRŽIŠTE HARTIJA OD VREDNOSTI.

UKOLIKO LICE NE POSTUPI PO REŠENjU NARODNE BANKE SRBIJE IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, STICANjE AKCIJA JE NIŠTAVO.

ODLUKE KOJE SU U ORGANIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DONETE UZ UČEŠĆE GLASOVA IMAOCA AKCIJA KOJI NEMA SAGLASNOST IZ OVOG ČLANA – NIŠTAVE SU.

Organi društva za upravljanje

Član 15.

Na organe društva za upravljanje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Za direktora i člana uprave društva za upravljanje može biti izabrano lice koje nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv radnih odnosa, privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja, službene dužnosti, mita i korupcije, kao ni za krivična dela i privredne prestupe utvrđene zakonima kojima se uređuje tržište hartija od vrednosti, privatizacija, delatnost osiguranja, banke i druge finansijske organizacije.

ZA LICE PREDLOŽENO ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE NARODNOJ BANCI SRBIJE SE DOSTAVLjAJU DOKAZI IZ ČLANA 10. STAV 1. TAČ. 5) I 8) OVOG ZAKONA.

Direktor iČlan uprave društva za upravljanje ne može biti lice koje je:

1) član uprave ili zaposleni drugog društva za upravljanje;

2) član uprave ili zaposleni kastodi banke sa kojom je društvo za upravljanje zaključilo ugovor;

3) funkcioner, postavljeno, odnosno imenovano lice ili državni službenik;

4) povezano lice sa licima iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Direktor iČlanovi uprave društva za upravljanje moraju imati visoku školsku spremu, s tim da direktor i najmanje jedna polovina članova uprave moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju složenih finansijsko-ekonomskih poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu na poslovima:

1) u brokersko-dilerskom društvu;

2) na berzi hartija od vrednosti, odnosno finansijskih derivata;

3) u banci;

4) u društvu za upravljanje investicionim ili penzijskim fondovima;

5) u društvu za osiguranje;

6) u centralnoj banci ili drugom državnom organu ili organizaciji;

7) u pravnom licu koje obavlja poslove u vezi sa hartijama od vrednosti za račun države kao poverene poslove.

Davanje saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje

Član 16.

Narodna banka Srbije daje saglasnost na izbor predloženih članova uprave i direktora društva za upravljanje.

Narodna banka Srbije donosi rešenje o davanju saglasnosti na izbor člana uprave i direktora društva za upravljanje kada utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članu 15. ovog zakona i kada proceni da predloženi članovi uprave i direktor poseduju poslovni ugled koji upućuje na zaključak da će valjano obavljati poslove u društvu za upravljanje, te da im je finansijski položaj takav da se može pretpostaviti da neće imati negativan uticaj na poslovanje društva za upravljanje, kao i da će njihovim izborom biti obezbeđena adekvatna zaštita interesa članova dobrovoljnog penzijskog fonda.

Kada odlučuje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može, ukoliko je to neophodno, zatražiti od predloženih članova uprave, odnosno direktora da lično dođu na intervju.

Kada Narodna banka Srbije odlučuje o zahtevu iz člana 10. stav 1. ovog zakona, istovremeno odlučuje i o davanju saglasnosti na izbor predloženih članova uprave i direktora društva za upravljanje.

NARODNA BANKA SRBIJE DAJE SAGLASNOST NA IZBOR PREDLOŽENIH ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZBOR ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE KADA UTVRDI DA SU ISPUNjENI USLOVI UTVRĐENI U ČLANU 15. OVOG ZAKONA I KADA PROCENI DA PREDLOŽENI ČLANOVI IMAJU ODGOVARAJUĆE KVALIFIKACIJE I TAKAV POSLOVNI UGLED DA ĆE VALjANO OBAVLjATI POSLOVE U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE, TE DA ĆE NjIHOVIM IZBOROM BITI OBEZBEĐENA ODGOVARAJUĆA ZAŠTITA INTERESA ČLANOVA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA.

KADA ODLUČUJE O DAVANjU SAGLASNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE, UKOLIKO JE TO NEOPHODNO, ZATRAŽITI OD PREDLOŽENIH ČLANOVA UPRAVE, DA LIČNO DOĐU NA INTERVJU.

KADA ODLUČUJE O DAVANjU SAGLASNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE ZAHTEVATI I DRUGE DOKAZE ZNAČAJNE ZA DONOŠENjE REŠENjA IZ STAVA 2. TOG ČLANA.

KADA NARODNA BANKA SRBIJE ODLUČUJE O ZAHTEVU IZ ČLANA 10. STAV 1. OVOG ZAKONA, ISTOVREMENO ODLUČUJE I O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZBOR PREDLOŽENIH ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE BLIŽE USLOVE I NAČIN DAVANjA SAGLASNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Povlačenje saglasnosti na izbor člana uprave (direktora) društva za upravljanje

Član 17.

Narodna banka Srbije povlači saglasnost članu uprave, odnosno direktoru društva za upravljanje kada utvrdi da je:

1) odluka doneta na osnovu neistinitih i netačnih podataka;

2) u međuvremenu prestao da ispunjava uslove iz čl. 15. I 16 ovog zakona;

3) izvršio povredu odredaba ovog zakona I DRUGOG ZAKONA PO KOJEM JE NARODNA BANKA SRBIJE NADLEŽNA DA OBAVLjA NADZOR, pravila poslovnog morala, savesnog poslovanja i pravila o upravljanju rizikom ili na drugi način teže ugrozio interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda;

4) pravosnažnim rešenjem LIŠEN POSLOVNE SPOSOBNOSTI oglašen poslovno nesposobnim.

Od dana dostavljanja rešenja kojim mu je povučena saglasnost, član uprave, odnosno direktor ne može vršiti bilo kakvu funkciju u društvu za upravljanje.

Uprava društva za upravljanje što pre, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 2. ovog člana, saziva sednicu uprave društva na kojoj predlaže novog člana uprave.

Poslovna tajna

Član 18.

Direktor, članovi uprave društva za upravljanje, zaposlena lica društva za upravljanje i povezana lica tog društva dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu i ne mogu davati informacije o:

1) dobrovoljnom penzijskom fondu ili društvu za upravljanje tim fondom koje bi mogle stvoriti pogrešnu predstavu o poslovanju društva, odnosno fonda;

2) budućim aktivnostima i poslovnim planovima društva za upravljanje, osim u slučajevima predviđenim zakonom;

3) stanju i prometu na računima dobrovoljnog penzijskog fonda i njegovih članova;

4) drugim podacima koji su od značaja za poslovanje dobrovoljnog penzijskog fonda, a za koje su saznali u obavljanju poslova društva za upravljanje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podaci se mogu saopštavati i stavljati na uvid trećim licima samo prilikom nadzora poslovanja, na osnovu naloga suda, nadležnog organa uprave, ili na osnovu zakona.

Dozvola za rad u slučaju spajanja uz pripajanje

Član 20.

Društvo za upravljanje (društvo sticalac) može da preuzme isključivo celokupni kapital drugog društva za upravljanje (društvo prestalo pripajanjem).

Društvo sticalac podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za izdavanje dozvole za spajanje pre podnošenja prijave za upis promene u Registar privrednih subjekata.

Društvo sticalac preuzima poslove organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima društva prestalog pripajanjem.

Društvo sticalac može dobrovoljni penzijski fond kojim je upravljalo društvo prestalo pripajanjem pripojiti svom fondu, ili njim zasebno upravljati.

Zahtev iz stava 2. ovog člana sadrži:

1) finansijske izveštaje društva sticaoca i društva prestalog pripajanjem sa izveštajem eksternog revizora;

2) izveštaj koji pokazuje izvodljivost spajanja;

3) plan koji detaljno navodi nameru u vezi sa dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima društva prestalog pripajanjem.

Na spajanje uz pripajanje društava za upravljanje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva.

DRUŠTVO STICALAC SASTAVLjA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE SA PODACIMA O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA DAN UPISA PROMENE U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA I O POSLOVANjU U TEKUĆOJ GODINI ZA DRUŠTVO I FONDOVE KOJIMA UPRAVLjA I DOSTAVLjA IH NARODNOJ BANCI SRBIJE SA IZVEŠTAJIMA EKSTERNOG REVIZORA, U ROKU OD 60 DANA OD DANA UPISA.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način i uslove pripajanja dobrovoljnih penzijskih fondova.

Opšti Akti društva za upravljanje

Član 21.

Opšti akti društva za upravljanje su osnivački akt, pravila poslovanja, PLAN POSLOVANjA i drugi opšti akti.

Pravilima poslovanja društva za upravljanje uređuju se:

1) poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;

2) međusobni odnosi društva za upravljanje i članova fonda;

3) kriterijumi za obrazovanje investicionog portfolija fonda i investiciona politika sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda;

4) način obaveštavanja članova dobrovoljnog penzijskog fonda o:

(1) promenama investicione politike,

(2) vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicionih jedinica,

(3) posebnim rizicima investiranja,

(4) izmenama pravilnika o tarifi,

(5) drugim bitnim pitanjima;

5) način i uslovi pod kojim članovi organa i zaposleni u društvu za upravljanje mogu ulagati svoja sredstva u dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja to društvo;

6) administrativne i računovodstvene procedure;

6) NAČIN OBAVLjANjA ADMINISTRATIVNIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA;

7) kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;

8) sistem interne kontrole;

9) procedure MERE za sprečavanje konflikta interesa i mere za sprečavanje korišćenja imovine kojom se upravlja za sopstveni račun;

10) mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija;

11) druga pitanja od značaja za rad društva.

Izmene i dopune pravila poslovanja

Član 22.

Društvo za upravljanje je dužno da obavesti Narodnu banku Srbije o izmenama i dopunama pravila poslovanja.

Narodna banka Srbije može naložiti društvu za upravljanje da izmeni i dopuni pravila poslovanja, u slučaju kada utvrdi da u dovoljnoj meri ne obezbeđuju interese članova fonda.

Izmene i dopune pravila poslovanja društvo za upravljanje dostavlja svim članovima dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se te izmene odnose, najmanje 30 dana pre početka primene izmenjenih pravila.

IZMENE I DOPUNE AKATA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE

ČLAN 22.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA NARODNU BANKU SRBIJE OBAVESTI O IZMENAMA I DOPUNAMA AKATA IZ ČLANA 21. STAV 1. OVOG ZAKONA, U SKLADU SA PROPISOM NARODNE BANKE SRBIJE KOJIM SE UREĐUJE NAČIN DOSTAVLjANjA TIH AKATA.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA NARODNU BANKU SRBIJE OBAVESTI O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA POSLOVANjA NAJMANjE 30 DANA PRE POČETKA NjIHOVE PRIMENE.

PRILIKOM DOSTAVLjANjA OBAVEŠTENjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE SE IZJAŠNjAVA DA LI IZMENE I DOPUNE PRAVILA POSLOVANjA DOSTAVLjA SVIM ČLANOVIMA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, ODNOSNO OBVEZNICIMA UPLATE NA KOJE SE ONA ODNOSE.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE OBAVEZNO DA DOSTAVI IZMENE I DOPUNE PRAVILA POSLOVANjA LICIMA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, KADA SE VRŠI IZMENA PRAVILA POSLOVANjA U DELOVIMA PROPISANIM ČLANOM 21. STAV 2. TAČ. 2) DO 4) OVOG ZAKONA, ODNOSNO UKOLIKO IZMENE I DOPUNE MOGU UTICATI NA JASNU PREDSTAVU ČLANA O FONDU I NA DONOŠENjE CELISHODNE ODLUKE O ČLANSTVU.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE OD DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ZAHTEVATI DA IZMENI I DOPUNI PRAVILA POSLOVANjA KAD UTVRDI DA ONA DOVOLjNO NE OBEZBEĐUJU INTERESE ČLANOVA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA IZMENE I DOPUNE PRAVILA POSLOVANjA OBJAVI NA SVOJOJ INTERNET STRANICI I OGLASNOJ TABLI, NAJKASNIJE 30 DANA PRE POČETKA NjIHOVE PRIMENE.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE OD DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ZAHTEVATI DA IZMENE I DOPUNE PRAVILA POSLOVANjA DOSTAVI SVIM ČLANOVIMA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, ODNOSNO OBVEZNICIMA UPLATE NA KOJE SE ONA ODNOSE, AKO OCENI DA JE TO U NjIHOVOM NAJBOLjEM INTERESU, I TO NAJKASNIJE 20 DANA PRE POČETKA NjIHOVE PRIMENE.

Naknade društva za upravljanje

Član 23.

Naknadu za usluge društva za upravljanje i naknadu za prenos računa člana fonda plaća član fonda, u skladu sa pravilnikom o tarifi društva za upravljanje.

Naknada za usluge društva za upravljanje sastoji se od:

1) naknade prilikom uplate penzijskih doprinosa, po stopi od najviše 3% od vrednosti izvršenih uplata;

2) naknade za upravljanje fondom, po stopi od najviše 2% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Naknada iz stava 2. tačka 2) ovog člana obračunava se svakodnevno, a naplaćuje mesečno.

Troškovi u vezi sa kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti iz kojih se sastoji dobrovoljni penzijski fond naplaćuju se iz imovine fonda, a troškove usluga kastodi banke iz člana 63. stav 2. ovog zakona i druge troškove snosi društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje naplaćuje prenos računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda na fond koji organizuje i kojim upravlja drugo društvo za upravljanje prema stvarnim troškovima prenosa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, naknadu iz stava 2. tačke 1) plaća organizator penzijskog plana na osnovu ugovora o upravljanju penzijskim planom.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način obračuna naknada.

NAKNADU ZA USLUGE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I NAKNADU ZA PRENOS RAČUNA ČLANA FONDA PLAĆA ČLAN FONDA, U SKLADU SA PRAVILNIKOM O TARIFI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

NAKNADA ZA USLUGE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE SASTOJI SE OD:

1) NAKNADE PRILIKOM UPLATE PENZIJSKIH DOPRINOSA, KOJA SE OBRAČUNAVA KAO PROCENAT VREDNOSTI IZVRŠENIH UPLATA KOJI UTVRDI DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE I PRIMENjUJE SE OD POČETKA PRIMENE AKTA NARODNE BANKE SRBIJE IZ TAČKE 2) OVOG STAVA;

2) NAKNADE ZA UPRAVLjANjE FONDOM, KOJA SE OBRAČUNAVA PO STOPI OD NAJVIŠE 1,25% GODIŠNjE OD VREDNOSTI IMOVINE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA I PRIMENjUJE SE OD 1. JANUARA NAREDNE GODINE U ODNOSU NA GODINU U KOJOJ JE STUPIO NA SNAGU AKT KOJIM JE NARODNA BANKA SRBIJE UTVRDILA DA NETO VREDNOST IMOVINE NA OSNOVU GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SVIH DOBROVOLjNIH PENZIJSKIH FONDOVA ZBIRNO IZNOSI 0,75% ILI VIŠE OD POSLEDNjE PROCENjENE VREDNOSTI BRUTO DRUŠTVENOG PROIZVODA, OBJAVLjENE OD STRANE NADLEŽNOG REPUBLIČKOG ORGANA.

NAKNADA IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA OBRAČUNAVA SE SVAKODNEVNO, A NAPLAĆUJE MESEČNO.

OSNOVICU ZA OBRAČUN NAKNADE IZ STAVA 2. TAČKA. 2) OVOG ČLANA PREDSTAVLjA OBRAČUNSKA NETO VREDNOST IMOVINE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, PRI ČEMU TU VREDNOST NA ODREĐENI DAN ČINI NETO VREDNOST IMOVINE FONDA IZ ČLANA 46. OVOG ZAKONA KOJA NE UKLjUČUJE IZNOS UPLATA I OBAVEZA PO OSNOVU ČLANSTVA KOJE SU NASTALE TOG DANA.

TROŠKOVI KOJI SE NAPLAĆUJU IZ IMOVINE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA JESU TROŠKOVI U VEZI S KUPOVINOM, PRODAJOM I PRENOSOM HARTIJA OD VREDNOSTI U KOJE SE ULAŽE IMOVINA FONDA, I TO TROŠKOVI USLUGA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI, TROŠKOVI ORGANIZATORA TRŽIŠTA I PORESKE OBAVEZE, KAO I TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANjA NEPOKRETNOSTI U KOJE JE ULOŽENA IMOVINA FONDA KOJIMA SE OBEZBEĐUJE NjIHOVO ODRŽAVANjE NA ZADOVOLjAVAJUĆEM NIVOU, A U SKLADU S ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANjE NEPOKRETNOSTI.

TROŠKOVI KOJI NISU ODREĐENI OVIM ČLANOM NAPLAĆUJU SE IZ IMOVINE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NAPLAĆUJE PRENOS RAČUNA ČLANA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA NA FOND KOJI ORGANIZUJE I KOJIM UPRAVLjA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE PREMA STVARNIM TROŠKOVIMA PRENOSA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, NAKNADU IZ STAVA 2. TAČKA 1) OVOG ČLANA PLAĆA ORGANIZATOR PENZIJSKOG PLANA NA OSNOVU UGOVORA O UPRAVLjANjU PENZIJSKIM PLANOM.

NARODNA BANKA SRBIJE BLIŽE UREĐUJE NAČIN OBRAČUNA NAKNADA.

Odgovornost društva za upravljanje I UPRAVE

Član 25.

Društvo za upravljanje je odgovorno članovima dobrovoljnog penzijskog fonda za štetu nastalu zbog neispunjenja, zadocnjenja ili delimičnog ispunjenja svojih obaveza koje se odnose na upravljanje fondom, osim ako neispunjenje, zadocnjenje ili delimično ispunjenje ne proizlazi iz uzroka koje društvo za upravljanje nije moglo da predvidi ni izbegne ili otkloni.

Društvo za upravljanje dužno je da nadoknadi štetu nastalu zbog neispunjenja, zadocnjenja ili delimičnog ispunjenja svojih obaveza.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA USPOSTAVI SISTEM UNUTRAŠNjIH KONTROLA NA SVIM NIVOIMA, PRI ČEMU SE POD TIM SISTEMOM PODRAZUMEVAJU ODGOVARAJUĆE PROCEDURE, POSTUPCI I RADNjE KOJE JE UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DUŽNA DA ORGANIZUJE NA NAČIN KOJI ODGOVARA PRIRODI, SLOŽENOSTI I RIZIČNOSTI POSLA, A RADI KONTINUIRANOG UPRAVLjANjA RIZICIMA KOJI MOGU NEGATIVNO UTICATI NA OSTVARIVANjE UTVRĐENIH POSLOVNIH CILjEVA, KAO I RADI SPREČAVANjA NEPRAVILNOSTI I NEZAKONITOSTI U POSLOVANjU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ODGOVORNA JE ZA USPOSTAVLjANjE, KONTINUIRANO PRAĆENjE I UNAPREĐENjE SISTEMA UPRAVLjANjA RIZICIMA U POSLOVANjU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE MINIMALNE USLOVE USPOSTAVLjANjA SISTEMA UNUTRAŠNjIH KONTROLA I UTVRĐUJE PRAVILA UPRAVLjANjA RIZICIMA IZ ST. 3. I 4. OVOG ČLANA.

Ograničenja poslovanja društva za upravljanje

Član 26.

Društvo za upravljanje ne može, neposredno ili preko povezanih lica, imati učešće u kapitalu i upravljanju drugih pravnih lica.

Društvo za upravljanje ne može biti zajmodavac, niti preuzeti obaveze po osnovu ugovora o jemstvu.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NE MOŽE IMATI NEPOSREDNO UČEŠĆE U KAPITALU DRUGIH PRAVNIH LICA, ODNOSNO U UPRAVLjANjU TIM LICIMA.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NE MOŽE PREKO POVEZANIH LICA ILI NA DRUGI NAČIN VRŠITI ZNATAN UTICAJ NA UPRAVLjANjE DRUGIM PRAVNIM LICEM.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NE MOŽE BITI ZAJMODAVAC, NITI PREUZETI OBAVEZE PO OSNOVU UGOVORA O JEMSTVU.

POSLOVNE KNjIGE I IZVEŠTAVANjE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE

Član 27.

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja društva za upravljanje vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i propisom Narodne banke Srbije.

Propisom Narodne banke Srbije iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju:

1) kontni okviri i sadržina računa u kontnim okvirima za društva za upravljanje i dobrovoljne penzijske fondove;

2) sadržaj i forma obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje;

3) sadržaj finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove koji se prikazuju u okviru finansijskih izveštaja društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje je dužno da, odvojeno od svojih, vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje za dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja.

Društvo za upravljanje je dužno da u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima odvojeno prikazuje podatke za svaki fond kojim upravlja.

Društvo za upravljanje je dužno da obezbedi eksternu reviziju finansijskih izveštaja.

Narodna banka Srbije utvrđuje sadržinu izveštaja eksternog revizora.

Društvo za upravljanje dužno je da Narodnoj banci Srbije dostavlja:

1) godišnje finansijske izveštaje za društvo u okviru kojeg odvojeno prikazuje finansijski izveštaj dobrovoljnog penzijskog fonda kojim upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

2) polugodišnje finansijske izveštaje za društvo u okviru kojeg odvojeno prikazuje finansijski izveštaj dobrovoljnog penzijskog fonda kojim upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. avgusta tekuće godine za prvih šest meseci te godine;

3) mesečne izveštaje za dobrovoljni penzijski fond I DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE, do desetog dana u mesecu za prethodni mesec, koji sadrže podatke o:

(1) hartijama od vrednosti koje čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda kojima se trgovalo, prema vrsti hartija od vrednosti i izdavaocima,

(2) nepokretnostima koje čine imovinu fonda kojima se trgovalo, prema vrsti i mestu gde se one nalaze,

(3) stanju na novčanim depozitima koji čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda, prema finansijskim organizacijama kod kojih se depoziti nalaze,

(4) datumima transakcija i cenama po kojima su transakcije hartijama od vrednosti izvršene,

(5) brokerskim naknadama, naknadama kastodi banke i drugim troškovima u vezi sa transakcijama,

(6) vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i broju upisanih investicionih jedinica i njihovoj pojedinačnoj vrednosti, sa stanjem na dan poslednjeg radnog dana u mesecu za koji se izveštaj dostavlja,

(7) broju članova dobrovoljnog penzijskog fonda, sa stanjem na dan poslednjeg radnog dana u mesecu za koji se dostavlja izveštaj,

(8) druge podatke na zahtev Narodne banke Srbije.

Društvo za upravljanje je dužno da trajno čuva dokumentaciju i podatke zabeležene na elektronskim medijima koji se odnose na članove dobrovoljnog penzijskog fonda.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE DUŽNO JE DA, NA ZAHTEV NARODNE BANKE SRBIJE, DOSTAVLjA I DRUGE IZVEŠTAJE, INFORMACIJE I PODATKE.

EKSTERNA REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ČLAN 27A

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE OBAVEŠTAVA NARODNU BANKU SRBIJE O IZBORU EKSTERNOG REVIZORA U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA IZBORA I DOSTAVLjA JOJ PODATKE NA OSNOVU KOJIH JE DONELO ODLUKU O IZBORU.

U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA OBAVEŠTENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE ZAHTEVATI OD DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE PROMENU EKSTERNOG REVIZORA, UKOLIKO NA OSNOVU ISTINITOSTI I OBJEKTIVNOSTI RANIJE DATIH IZVEŠTAJA I DRUGIH INFORMACIJA KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE RASPOLAŽE, PROCENI DA NE POSTOJI DOVOLjAN NIVO SIGURNOSTI DA ĆE OBAVLjENA REVIZIJA BITI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I S MEĐUNARODNIM STANDARDIMA REVIZIJE.

EKSTERNI REVIZOR MOŽE OBAVLjATI NAJVIŠE TRI UZASTOPNE REVIZIJE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE I DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND.

EKSTERNI REVIZOR NE MOŽE U ISTOJ GODINI OBAVLjATI I REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ILI DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA I PRUŽATI DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE DRUGE USLUGE, NITI MOŽE VRŠITI REVIZIJU ZA POSLOVNU GODINU U KOJOJ JE DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE PRUŽAO TE USLUGE.

NARODNA BANKA SRBIJE UTVRĐUJE OSNOVNU SADRŽINU IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I USLOVE OBAVLjANjA EKSTERNE REVIZIJE.

NARODNA BANKA SRBIJE KAD UTVRDI DA REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ILI DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA NIJE OBAVLjENA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA REVIZIJE, ZAHTEVA OD DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DA, U ROKU KOJI ONA ODREDI, ANGAŽUJE DRUGOG EKSTERNOG REVIZORA, KOJI ĆE PONOVO OBAVITI REVIZIJU O TROŠKU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

EKSTERNI REVIZOR DUŽAN JE DA UPRAVU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE, KAO I NARODNU BANKU SRBIJE, OBAVESTI, I TO ODMAH NAKON ŠTO ZA NjIH SAZNA, O SVAKOJ ČINjENICI KOJA PREDSTAVLjA:

1) POVREDU ZAKONA I AKATA NARODNE BANKE SRBIJE;

2) MATERIJALNO ZNAČAJNU PROMENU FINANSIJSKOG REZULTATA ISKAZANOG U NEREVIDIRANIM GODIŠNjIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA;

3) POVREDU UNUTRAŠNjIH PROCEDURA ILI AKATA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE;

4) OKOLNOST KOJA BI MOGLA DOVESTI DO MATERIJALNOG GUBITKA ZA DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE ILI BI MOGLA UGROZITI KONTINUITET NjEGOVOG POSLOVANjA.

OBAVEŠTENjE IZ STAVA 7. OVOG ČLANA NE SMATRA SE POVREDOM TAJNOSTI PODATAKA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ILI POVERLjIVIH INFORMACIJA I EKSTERNI REVIZOR ZBOG NjEGA NE MOŽE SNOSITI ODGOVORNOST.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE PROPISATI BLIŽE USLOVE I NAČIN DAVANjA OBAVEŠTENjA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE OD EKSTERNIH REVIZORA ZAHTEVATI I DODATNA OBAVEŠTENjA U VEZI SA IZVRŠENOM REVIZIJOM.

KAD SU NEPRAVILNOSTI U POSLOVANjU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE UTVRĐENE U IZVEŠTAJU EKSTERNOG REVIZORA, DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA TE NEPRAVILNOSTI OTKLONI I DA O TOME OBAVESTI NARODNU BANKU SRBIJE.

AKO DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NE OTKLONI NEPRAVILNOSTI IZ STAVA 11. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE PREMA TOM DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE PREDUZIMA MERE PROPISANE ZAKONOM.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE DOSTAVLjA NARODNOJ BANCI SRBIJE PISMENO OBAVEŠTENjE O RASKIDU UGOVORA SA EKSTERNIM REVIZOROM, SA IZJAVOM O RAZLOZIMA ZA RASKID NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA RASKIDA OVOG UGOVORA.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 29.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda u svojini je članova fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini fonda.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda je odvojena od imovine društva za upravljanje.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda se obavezno vodi na računu kod kastodi banke.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ne može biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva za upravljanje, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana dobrovoljnog penzijskog fonda i drugih lica prema trećim licima.

IZUZETNO OD STAVA 4. OVOG ČLANA, IMOVINA ČLANA U DOBROVOLjNOM PENZIJSKOM FONDU MOŽE SE KORISTITI KAO GARANCIJA ZA OBAVEZE ČLANA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA PREMA REPUBLICI SRBIJI I BANKAMA U VEZI SA KUPOVINOM PRVOG STANA, U SKLADU SA AKTOM VLADE.

Pravo glasa na osnovu akcija koje čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda ostvaruje društvo za upravljanje koje organizuje i upravlja tim fondom.

Ulaganje imovine dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 31.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u:

1) dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije;

2) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika), jedinice teritorijalne autonomije i AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE lokalne samouprave u Republici, KAO i druga pravna lica uz garanciju Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

3) hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije;

4) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju strane države ili strana pravna lica sa minimalnim kreditnim rejtingom „A“, a koji utvrđuju agencije za procenu boniteta Standard and Poor’s, Fitch-IBCA, Thompson Bank Watch ili Moody’s;

5) hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike;

6) hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

7) akcije stranih pravnih lica koje su listirane i kojima se trguje na berzanskim tržištima država članica EU, odnosno OECD-a;

8) novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija;

8A) KRATKOROČNE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE IZDAJU ILI GARANTUJU BANKE SA SEDIŠTEM U REPUBLICI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA;

8B) INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLjAJU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE SA SEDIŠTEM U REPUBLICI, ODNOSNO U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I OECD;

9) depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedištem u Republici;

10) depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a na osnovu deponovanih hartija od vrednosti iz tač. 3), 4) i 7) ovog stava;

11) nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike.

Ulaganja u nepokretnosti mogu biti ulaganja u zemljište, zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr) i posebne delove zgrada (stanovi, poslovne prostorije i dr), koji su upisani u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, čiji prenos svojine nije ograničen i na kojima nije zasnovano pravo zaloge, pravo plodouživanja, pravo upotrebe, pravo stanovanja ili pravo stvarnog tereta.

U jednu nepokretnost može se uložiti najviše do 5% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Ukupna ulaganja dobrovoljnog penzijskog fonda u nepokretnosti ne mogu iznositi više od 15% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda koja se sastoji od nepokretnosti upisuje se u knjige iz stava 2. ovog člana kao svojina fonda, uz navođenje naziva društva za upravljanje i evidentira se u kastodi banci.

Vrednost nepokretnosti u koje se ulaže imovina dobrovoljnog penzijskog fonda obavezno procenjuje ovlašćeni procenjivač. Nepokretnosti moraju biti osigurane od svih rizika.

Članovi dobrovoljnog penzijskog fonda nemaju pravo preče kupovine pri prodaji nepokretnosti.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način i učestalost procene imovine iz člana 31. stav 1. tačka 11) ovog zakona.

Narodna banka Srbije propisuje BLIŽE USLOVE I maksimalne visine ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda iz stava 1. ovog člana.

Narodna banka Srbije propisuje uslove i način na koji se može ulagati imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u inostranstvu.

Ograničenja ulaganja

Član 32.

Na ulaganja imovine iz člana 31. ovog zakona, primenjuju se sledeća ograničenja:

1) do 10% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u hartije od vrednosti jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti dva ili više izdavalaca koji su povezana lica, osim hartija od vrednosti koje izdaje Republika, odnosno Narodna banka Srbije;

2) do 5% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u hartije od vrednosti koje izdaje organizator koji je organizovao penzijski plan koji je pristupio tom fondu;

3) do 5% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u novčane depozite kod banaka.

Ulaganjem imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ne može se sticati više od 15% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca.

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 35.

Dobrovoljni penzijski fond ima naziv.

U nazivu dobrovoljnog penzijskog fonda moraju biti sadržane reči „dobrovoljni penzijski fond“, ILI SKRAĆENICA D.P.F, ODNOSNO DPF.

Pravno lice i preduzetnik ne mogu koristiti pojam „dobrovoljni penzijski fond“ niti pojam izveden iz tog pojma u svom poslovnom imenu ili nazivu, odnosno nazivu svog proizvoda ili usluge, osim ako te pojmove koriste na osnovu ovog zakona.

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 38.

Dobrovoljni penzijski fond ima prospekt i skraćeni prospekt.

Skraćeni prospekt se isključivo koristi radi oglašavanja dobrovoljnog penzijskog fonda i mora odgovarati sadržini prospekta.

Prospekt mora sadržati informacije na osnovu kojih zainteresovana lica mogu steći jasnu predstavu o fondu i doneti razboritu odluku.

Društvo za upravljanje daje na uvid prospekt svakom zainteresovanom licu na njegov zahtev.

Društvo za upravljanje je dužno da dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti prospekt I SKRAĆENI PROSPEKT dobrovoljnog penzijskog fonda, do 31. marta tekuće godine, sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu godinu.

Kada nastupe značajnije promene usled kojih podaci u prospektu i skraćenom prospektu ne odgovaraju stvarnom stanju, društvo za upravljanje je dužno da, u roku od osam dana od dana nastanka takvih okolnosti, dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti izmenjeni prospekt I SKRAĆENI PROSPEKT dobrovoljnog penzijskog fonda.

POD ZNAČAJNIJIM PROMENAMA, U SMISLU OVOG ČLANA, PODRAZUMEVAJU SE PROMENE USLED KOJIH PODACI U PROSPEKTU, ODNOSNO SKRAĆENOM PROSPEKTU BITNO ODSTUPAJU OD STVARNOG STANjA, A NAROČITO SE PODRAZUMEVAJU IZMENE PRAVILA POSLOVANjA I PRAVILNIKA O TARIFI, PROMENE U VREDNOSTI I STRUKTURI IMOVINE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I DRUGE PROMENE KOJE BITNO UTIČU NA PRECIZNO SAZNANjE ČLANA O FONDU I NA DONOŠENjE CELISHODNE ODLUKE O ČLANSTVU.

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od 15 dana od dana dobijanja saglasnosti, javno objavi skraćeni prospekt u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i na svojoj internet stranici.

Sadržina prospekta

Član 39.

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda sadrži:

1) podatke o dobrovoljnom penzijskom fondu;

2) podatke o društvu za upravljanje;

3) poslovno ime i sedište kastodi banke;

4) datum izdavanja prospekta.

Podaci o dobrovoljnom penzijskom fondu su:

1) naziv i datum osnivanja fonda;

2) investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom;

3) minimalni iznos penzijskih doprinosa;

4) poreski tretman dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno članova fonda – poreske stope i osnovice i način njihovog obračunavanja;

5) vrednost imovine fonda na dan izdavanja prospekta;

5) NETO VREDNOST IMOVINE FONDA;

6) trenutna struktura imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, i to:

(1) procentualno učešće hartija od vrednosti prema vrsti hartija od vrednosti, nazivu i sedištu izdavaoca i nazivu i sedištu organizovanog tržišta na kome se trguje tim hartijama, kada takve hartije od vrednosti čine više od 1% ukupne vrednosti imovine fonda,

(2) procentualno učešće novčanih depozita prema nazivu i sedištu finansijske organizacije kod koje su deponovana novčana sredstva, kada depoziti u tim organizacijama čine više od 1% ukupne vrednosti imovine fonda,

(3) procentualno učešće nepokretnosti prema vrsti i mestu gde se nepokretnost nalazi;

7) neto prinos fonda u skladu sa članom 48. ovog zakona;

8) podaci o visini naknada i troškova:

(1) naknada prilikom uplate penzijskog doprinosa,

(2) naknade za upravljanje fondom društvu za upravljanje za prethodnu godinu, izraženu kao procenat vrednosti imovine fonda,

(3) troškovi u vezi sa kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti, troškovi usluga kastodi banke i drugi troškovi za prethodnu godinu izraženi kao procenat vrednosti imovine fonda,

(4) iznos naknade za upravljanje fondom izražen kao procenat vrednosti imovine fonda za tekuću godinu,

(5) maksimalan iznos troškova iz podtačke (3) ove tačke izražene kao procenat vrednosti imovine fonda za tekuću godinu;

8) PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA U SKLADU SA TARIFNIKOM, I TO:

(1) NAKNADA PRI UPLATI PENZIJSKOG DOPRINOSA,

(2) NAKNADA ZA UPRAVLjANjE FONDOM,

(3) TROŠKOVA PLAĆENIH IZ IMOVINE FONDA ZA PRETHODNU GODINU IZRAŽENIH KAO PROCENT VREDNOSTI IMOVINE FONDA;

9) osnovi za raskid ugovora o članstvu i prava i obaveze društva za upravljanje i članova dobrovoljnog penzijskog fonda u slučaju raskida ugovora o članstvu;

10) vreme, mesto i način uplate penzijskih doprinosa;

11) vreme i mesto objavljivanja podataka o vrednosti investicionih jedinica i način obračunavanja tih jedinica;

12) dinamika i način obračuna programiranih isplata.

Podaci o društvu za upravljanje su:

1) poslovno ime, sedište i registracioni broj društva za upravljanje;

1) POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE;

2) ime i ovlašćenja članova uprave društva za upravljanje;

3) poslovno ime i sedište, odnosno imena i adrese akcionara koji poseduju 10% ili više učešća u kapitalu ili glasova drugog lica DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE;

4) visina osnovnog kapitala društva za upravljanje;

5) spisak i vrsta svih dobrovoljnih penzijskih fondova kojim upravlja ukoliko društvo za upravljanje upravlja sa više fondova;

6) poslovno ime i sedište preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i fonda;

7) vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte društva za upravljanje i finansijske izveštaje društva za upravljanje.

PODACI IZ STAVA 2. TAČ. 5) DO 7) OVOG ČLANA PRIKAZUJU SE SA STANjEM POZNATIM NA DAN PODNOŠENjA NARODNOJ BANCI SRBIJE PROSPEKTA NA SAGLASNOST ILI SA STANjEM NA KRAJU MESECA KOJI PRETHODI DANU PODNOŠENjA PROSPEKTA, ODNOSNO, U SLUČAJU IZ ČLANA 38. STAV 5. OVOG ZAKONA – SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA PRETHODNE GODINE.

Prilikom organizovanja dobrovoljnog penzijskog fonda prospekt ne sadrži podatke iz stava 2. tač. 5) do 7) ovog člana.

Bližu sadržinu i standardizovani format prospekta I SKRAĆENOG PROSPEKTA propisuje Narodna banka Srbije.

Obveznik uplate

Član 41.

Penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje:

1) fizičko lice, ili drugo FIZIČKO, ODNOSNO PRAVNO lice za račun fizičkog lica;

2) organizator, u svoje ime i za račun zaposlenog, odnosno člana sindikata, u skladu sa penzijskim planom;

3) poslodavac, u ime i za račun zaposlenog, u skladu sa ugovorom o članstvu između člana dobrovoljnog penzijskog fonda i društva za upravljanje.

ODNOS DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE S KLIJENTIMA

ČLAN 42A

KLIJENT DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE, U SMISLU OVOG ZAKONA, JE LICE KOJE KORISTI ILI JE KORISTILO USLUGE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ILI LICE KOJE SE OBRATILO DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE RADI KORIŠĆENjA USLUGA I KOJE JE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE KAO TAKVO IDENTIFIKOVALO.

KLIJENT DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE IMA PRAVO PRISTUPA SVIM PODACIMA I USLUGAMA KOJI MU PREMA ZAKONU MORAJU BITI DOSTUPNI, A DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA MU NA ZAHTEV OBEZBEDI OVAJ PRISTUP.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE BLIŽE USLOVE I NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

PRIGOVORI

ČLAN 42B

AKO ČLAN DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, ODNOSNO OBVEZNIK UPLATE IZ ČLANA 41. OVOG ZAKONA SMATRA DA SE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NE PRIDRŽAVA OBAVEZA IZ ZAKLjUČENOG UGOVORA, MOŽE UPUTITI PRIGOVOR NADLEŽNOM ORGANU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA PODNOSIOCU PRIGOVORA ODGOVORI U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA PRIGOVORA.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE PRIGOVOR PODNETI I NARODNOJ BANCI SRBIJE UKOLIKO NE DOBIJE ZADOVOLjAVAJUĆI ODGOVOR U ROKU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

NARODNA BANKA SRBIJE RAZMATRA PRIGOVOR IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, POSREDUJE RADI SPREČAVANjA NASTANKA SPORA IZMEĐU PODNOSIOCA PRIGOVORA I DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I ŠTITI PRAVA I INTERESE TIH LICA.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE NAČIN ZAŠTITE PRAVA I INTERESA LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Prenos računa

Član 44.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda koji namerava da izvrši prenos računa dužan je da podnese zahtev za prenos računa društvu za upravljanje koje upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom u kome je to lice član (u daljem tekstu: postojeći dobrovoljni penzijski fond), u drugi penzijski fond (u daljem tekstu: drugi dobrovoljni penzijski fond).

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana:

1) izvrši prenos računa u skladu sa tim zahtevom, kad isto društvo organizuje i upravlja postojećim i drugim dobrovoljnim penzijskim fondom;

2) zaključi ugovor o prenosu računa sa drugim društvom za upravljanje.

Prenos računa ne može se izvršiti ako prethodno nisu izmirene sve obaveze po osnovu članstva u postojećem dobrovoljnom penzijskom fondu.

Prilikom prenosa računa član fonda raskida ugovor o članstvu u postojećem dobrovoljnom penzijskom fondu i zaključuje ugovor o članstvu u drugom dobrovoljnom penzijskom fondu.

Sredstva na računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda ne mogu se preneti u korist trećeg lica, osim u slučaju iz člana 62. stav 5. ovog zakona.

Narodna banka Srbije bliže uređuje proces prenosa računa iz postojećeg dobrovoljnog penzijskog fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond.

PRENOS SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA

Član 44.

ČLAN DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA KOJI NAMERAVA DA SREDSTVA S INDIVIDUALNOG RAČUNA PRENESE U DRUGI FOND DUŽAN JE DA ZAHTEV ZA PRENOS TIH SREDSTAVA PODNESE DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE KOJE UPRAVLjA FONDOM U KOME JE TO LICE ČLAN (U DALjEM TEKSTU: POSTOJEĆI DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND).

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA:

1) PRENESE UKUPNA SREDSTVA, ODNOSNO NAZNAČENI DEO SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA U SKLADU S TIM ZAHTEVOM KAD ISTO DRUŠTVO ORGANIZUJE I UPRAVLjA POSTOJEĆIM I DRUGIM DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOM;

2) ZAKLjUČI S DRUGIM DRUŠTVOM ZA UPRAVLjANjE UGOVOR O PRENOSU UKUPNIH SREDSTAVA, ODNOSNO NAZNAČENOG DELA SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA.

PRILIKOM PRENOSA SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA, ČLAN FONDA RASKIDA UGOVOR O ČLANSTVU U POSTOJEĆEM DOBROVOLjNOM PENZIJSKOM FONDU I ZAKLjUČUJE UGOVOR O ČLANSTVU U DRUGOM DOBROVOLjNOM PENZIJSKOM FONDU, OSIM U SLUČAJU PRENOSA DELA SREDSTAVA.

SREDSTVA NA RAČUNU ČLANA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA NE MOGU SE PRENETI U KORIST TREĆEG LICA, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 62. STAV 8. OVOG ZAKONA.

NARODNA BANKA SRBIJE BLIŽE UREĐUJE NAČIN PRENOSA SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA IZ POSTOJEĆEG DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA U DRUGI DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND.

Dužnost društva za upravljanje prilikom prenosa računa

Član 45.

Društvo za upravljanje koje upravlja postojećim dobrovoljnim penzijskim fondom dužno je da:

1) pre zaključenja ugovora iz člana 44. stav 2. tačka 2) ovog zakona dostavi društvu koje upravlja drugim dobrovoljnim penzijskim fondom:

(1) predlog ugovora o prenosu računa,

(2) izveštaj o ukupnim sredstvima člana postojećeg dobrovoljnog penzijskog fonda;

2) u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora iz člana 44. stav 2. tačka 2) ovog zakona, dostavi kastodi banci nalog za prenos računa.

DUŽNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE PRILIKOM PRENOSA SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA

Član 45.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE KOJE UPRAVLjA POSTOJEĆIM DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOM DUŽNO JE DA:

1) PRE ZAKLjUČENjA UGOVORA IZ ČLANA 44. STAV 2. TAČKA 2) OVOG ZAKONA DOSTAVI DRUŠTVU KOJE UPRAVLjA DRUGIM DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOM:

– PREDLOG UGOVORA O PRENOSU SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA,

– IZVEŠTAJ O SREDSTVIMA ČLANA POSTOJEĆEG DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA KOJA SE PRENOSE;

2) U ROKU OD OSAM DANA OD DANA ZAKLjUČENjA UGOVORA IZ ČLANA 44. STAV 2. TAČKA 2) OVOG ZAKONA, DOSTAVI KASTODI BANCI NALOG ZA PRENOS SREDSTAVA SA INDIVIDUALNOG RAČUNA.

Neto vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 46.

Vrednost imovine fonda čini zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfolija fonda, nekretnina u vlasništvu fonda i depozita novčanih sredstava fonda kod banaka.

VREDNOST IMOVINE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA ČINI ZBIR VREDNOSTI HARTIJA OD VREDNOSTI IZ PORTFOLIJA FONDA, NEKRETNINA U VLASNIŠTVU FONDA, DEPOZITA NOVČANIH SREDSTAVA FONDA KOD BANAKA, SREDSTVA NA RAČUNU KOD KASTODI BANKE, KAO I POTRAŽIVANjA FONDA.

Vrednost imovine fonda se obračunava prema tržišnoj vrednosti.

Neto vrednost imovine fonda predstavlja vrednost imovine umanjenu za iznos obaveza.

Neto vrednost imovine fonda svakodnevno obračunava društvo za upravljanje, o čemu podatke dostavlja kastodi banci kod koje se vodi račun dobrovoljnog penzijskog fonda.

Kastodi banka vrši kontrolu i potvrđivanje obračunate neto vrednosti imovine fonda, o čemu podatke dostavlja Narodnoj banci Srbije.

Način i učestalost obračunavanja tržišne vrednosti po kategorijama imovine i obračunavanja neto vrednosti imovine fonda propisuje Narodna banka Srbije, u skladu sa međunarodno priznatim standardima.

Investicione jedinice

Član 47.

Ukupna vrednost svih investicionih jedinica dobrovoljnog penzijskog fonda jednaka je neto vrednosti imovine fonda.

Uplaćeni penzijski doprinosi konvertuju se u investicione jedinice istog dana kada su uplaćeni, evidentiranjem jedinica na individualnom računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

Investicione jedinice mogu se izraziti u delovima.

Jedinstvenu početnu vrednost investicione jedinice za sve fondove utvrđuje Narodna banka Srbije.

Sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

1) pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima;

2) pravo na srazmerni deo prinosa od ulaganja;

3) pravo na srazmeran deo imovine dobrovoljnog penzijskog fonda u slučaju raspuštanja fonda;

4) druga prava u skladu sa ovim zakonom.

Sticalac investicione jedinice nema pravo glasa po tom osnovu.

Investiciona jedinica evidentira se na individualnom računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje objavljuje vrednost investicionih jedinica svakodnevno u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i na internet stranici društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NAJMANjE JEDNOM NEDELjNO, OBJAVLjUJE VREDNOST INVESTICIONIH JEDINICA OBRAČUNATIH ZA SVAKI DAN U PRETHODNOM PERIODU U DNEVNOM LISTU KOJI SE DISTRIBUIRA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE S TIRAŽOM OD NAJMANjE 100.000 PRIMERAKA, KAO I SVAKODNEVNO NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ILI DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA.

Prinos dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 48.

Društva za upravljanje su dužna da objavljuju prinos dobrovoljnog penzijskog fonda četiri puta godišnje, na kraju svakog kvartala.

Prinos se obračunava za poslednjih 12 meseci do dana objavljivanja, odnosno kumulativno za period od pet godina i od početka poslovanja.

Prinos se obračunava za svaku kalendarsku godinu posebno.

Prinos se obračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prinosi od ulaganja tokom cele prve godine poslovanja dobrovoljnih penzijskih fondova se ne oglašavaju.

Prinos se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i na internet stranici društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda.

Narodna banka Srbije propisuje način obračunavanja prinosa dobrovoljnog penzijskog fonda, uključujući načela zaokruživanja vrednosti.

Posrednici

Član 51.

Društvo za upravljanje može neposredno ili preko posrednika obavljati usluge pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, druge radnje kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i podelu prospekata.

Vrste finansijskih institucija koje mogu biti posrednici, određuje Narodna banka Srbije.

Društvo za upravljanje i posrednici mogu, posebnim ugovorom, angažovati fizička lica koja moraju posedovati dozvolu za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, a koju izdaje Narodna banka Srbije.

Lica iz stava 3. ovog člana ne mogu primati novčane uplate radi kupovine investicionih jedinica.

Za postupke i štetu koju prilikom pružanja tih usluga pričine posrednici i fizička lica, pored njih, odgovara i društvo za upravljanje.

Narodna banka Srbije vodi evidenciju posrednika i fizičkih lica, UREĐUJE NAČIN VOĐENjA TE EVIDENCIJE i bliže uređuje uslove za izdavanje dozvole.

Javni poziv

Član 54.

Danom prestanka upravljanja od strane društva za upravljanje, u smislu člana 53. ovog zakona, Narodna banka Srbije upućuje javni poziv postojećim društvima za upravljanje da, u roku od 15 dana, podnesu ponudu za upravljanje, odnosno pripajanje dobrovoljnog penzijskog fonda.

U roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije donosi rešenje o najpovoljnijoj ponudi društva za upravljanje.

Uslove za izbor I NAČIN IZBORA najpovoljnije ponude društva za upravljanje bliže propisuje Narodna banka Srbije.

IV. PENZIJSKI PLANOVI

Član 57.

Poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje i sindikat mogu organizovati penzijski plan i zaključiti ugovor sa društvom za upravljanje kojim se organizator obavezuje da vrši uplate penzijskog doprinosa za račun zaposlenih, odnosno članova sindikata (u daljem tekstu: član plana) i da plaća naknadu za usluge društvu za upravljanje, a društvo za upravljanje se obavezuje da ulaže prikupljena novčana sredstva i omogući povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima članovima plana.

Poslodavac može organizovati penzijski plan samo za svoje zaposlene.

Organizator koji organizuje penzijski plan ne može biti povezano lice sa društvom za upravljanje.

POSLODAVAC, UDRUŽENjE POSLODAVACA, PROFESIONALNO UDRUŽENjE I SINDIKAT MOGU ORGANIZOVATI PENZIJSKI PLAN I ZAKLjUČITI UGOVORE SA VIŠE DRUŠTAVA ZA UPRAVLjANjE, POD USLOVOM DA ZAPOSLENIMA, ODNOSNO SVOJIM ČLANOVIMA PONUDI MOGUĆNOST IZBORA ČLANSTVA U DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA KOJIMA UPRAVLjAJU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE SA KOJIMA SU ZAKLjUČENI UGOVORI O PENZIJSKOM PLANU.

Više organizatora može organizovati ili pristupiti jednom penzijskom planu.

Uslove, NAČIN i postupak organizovanja i funkcionisanja penzijskih planova propisuje ministar nadležan za poslove rada i penzijskog osiguranja.

Primerak ugovora iz stava 2. ovog člana organizator dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove rada i penzijskog osiguranja, radi ocene ispunjenosti uslova, davanja saglasnosti i evidentiranja.

Član 58.

Ugovor o penzijskom planu zaključuje se u pisanoj formi i najmanje sadrži:

1) poslovno ime društva za upravljanje;

2) datum u tekućem mesecu do koga poslodavac vrši uplate penzijskog doprinosa za prethodni mesec;

3) iznos penzijskog doprinosa po članu plana ISKAZAN NOMINALNO ILI U ODGOVARAJUĆEM PROCENTU;

4) ime, prezime, adresu i JMBG članova plana;

5) datum i mesto zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

PRILIKOM ZAKLjUČENjA UGOVORA O PENZIJSKOM PLANU DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA UTVRDI IDENTITET ČLANOVA PENZIJSKOG PLANA.

Član 61.

Organizator penzijskog plana dužan je da zaposlenima obezbedi ravnopravne uslove za članstvo u penzijskom planu.

ORGANIZATOR PENZIJSKOG PLANA MOŽE ZAJEDNO SA ČLANOVIMA TOG PLANA DA UPLAĆUJE DOPRINOSE U DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND ZA RAČUN ČLANOVA.

Penzijski doprinos za penzijski plan ne može se bez odobrenja zaposlenih odbijati od zarade.

Članstvo u penzijskom planu ne može biti uslov za zapošljavanje ili članstvo u sindikatu i drugim oblicima organizovanja zaposlenih.

V. POVLAČENJE I RASPOLAGANJE AKUMULIRANIM SREDSTVIMA

Član 62.

Pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno penzijskog plana na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima stiče se sa navršene 53 godine života.

Akumulirana sredstva mogu se povući jednokratnom isplatom, programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina.

Programirane isplate se vrše na osnovu ugovora koji se zaključuje između člana fonda i društva za upravljanje u standardizovanom formatu koji propisuje Narodna banka Srbije.

Povlačenjem i raspolaganjem akumuliranim sredstvima kupovinom anuiteta dobrovoljni penzijski fond, po nalogu i za račun člana fonda, vrši prenos sredstava u društvo za osiguranje i kupuje anuitet.

U slučaju smrti člana dobrovoljnog penzijskog fonda, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je prethodno odredio, a ukoliko nije odredio takvo lice ili nije poznato ili nema takvog lica, postupa se u skladu sa zakonom kojim se reguliše nasleđivanje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranih sredstava može se ostvariti i pre navršene 53 godine života u slučaju vanrednih troškova lečenja ili trajne nesposobnosti za rad.

Bliže uslove za ostvarivanje prava na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava u slučajevima iz stava 6. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove rada i penzijskog osiguranja.

Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član fonda mora započeti najkasnije sa navršenih 70 godina života.

PRAVO ČLANA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, ODNOSNO PENZIJSKOG PLANA NA POVLAČENjE I RASPOLAGANjE AKUMULIRANIM SREDSTVIMA STIČE SE SA NAVRŠENIH 58 GODINA ŽIVOTA.

AKUMULIRANA SREDSTVA MOGU SE POVUĆI JEDNOKRATNOM ISPLATOM, PROGRAMIRANOM ISPLATOM, KUPOVINOM ANUITETA ILI KOMBINACIJOM OVIH NAČINA.

ČLAN DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA MOŽE POVUĆI JEDNOKRATNOM ISPLATOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NAJVIŠE DO 30% AKUMULIRANIH SREDSTAVA.

PROGRAMIRANE ISPLATE SE VRŠE NA OSNOVU UGOVORA KOJI SE ZAKLjUČUJE IZMEĐU ČLANA FONDA I DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE U STANDARDIZOVANOM FORMATU KOJI PROPISUJE NARODNA BANKA SRBIJE.

POVLAČENjEM I RASPOLAGANjEM AKUMULIRANIM SREDSTVIMA KUPOVINOM ANUITETA DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND, PO NALOGU I ZA RAČUN ČLANA FONDA, VRŠI PRENOS SREDSTAVA U DRUŠTVO ZA OSIGURANjE I KUPUJE ANUITET.

POSLODAVCU, KAO OBVEZNIKU UPLATE, PRESTAJE OBAVEZA UPLATE PENZIJSKOG DOPRINOSA ZA ČLANA FONDA KOJI U CELINI ILI DELIMIČNO POVUČE AKUMULIRANA SREDSTVA,OSIM U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA.

U SLUČAJU SMRTI ČLANA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, SREDSTVA NA NjEGOVOM RAČUNU PRENOSE SE LICU KOJE JE PRETHODNO ODREDIO, A UKOLIKO NIJE ODREDIO TAKVO LICE ILI NIJE POZNATO ILI NEMA TAKVOG LICA, POSTUPA SE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE REGULIŠE NASLEĐIVANjE.

NA OSTVARIVANjE PRAVA NA PRENOS SREDSTAVA LICA KOJEG JE ČLAN DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA PRETHODNO ODREDIO SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OSIGURANjE ŽIVOTA U KORIST TREĆIH LICA.

PRAVO NA POVLAČENjE I RASPOLAGANjE AKUMULIRANIH SREDSTAVA MOŽE SE OSTVARITI I PRE ISPUNjENjA USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U SLUČAJU TRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD PREMA NALAZU ORGANA VEŠTAČENjA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE.

BLIŽE USLOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA RASPOLAGANjE I POVLAČENjE AKUMULIRANIH SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE RADA I PENZIJSKOG OSIGURANjA.

POVLAČENjE I RASPOLAGANjE AKUMULIRANIM SREDSTVIMA ČLAN FONDA MORA ZAPOČETI NAJKASNIJE SA NAVRŠENIH 70 GODINA ŽIVOTA.

VI. KASTODI BANKA

Ugovor sa kastodi bankom

Član 63.

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od osam dana od dana PRIJEMA REŠENjA O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO OD DANA dobijanja dozvole za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom zaključi ugovor sa kastodi bankom o obavljanju kastodi usluga, posebno za svaki fond kojim upravlja.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana kastodi banka se obavezuje da će otvoriti i voditi račun dobrovoljnog penzijskog fonda i obavljati poslove u skladu sa članom 64. ovog zakona, a društvo za upravljanje se obavezuje da plati naknadu kastodi banci.

Kastodi usluge za fond obavlja isključivo jedna kastodi banka.

Kastodi banka može obavljati poslove za više dobrovoljnih penzijskih fondova.

Kastodi banka ne može biti povezano lice sa društvom za upravljanje.

Društvo za upravljanje dostavlja Narodnoj banci Srbije kopiju zaključenog ugovora iz stava 1. ovog člana i kopije izmena i dopuna tog ugovora.

Narodna banka Srbije može propisati maksimalne naknade za obavljanje kastodi usluga.

Usluge kastodi banke

Član 64.

Kastodi banka obavlja sledeće kastodi usluge:

1) otvara i vodi račune hartija od vrednosti koje čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda kod Centralnog registra hartija od vrednosti u svoje ime, a za račun članova dobrovoljnog penzijskog fonda (zbirni kastodi račun);

2) otvara novčani račun dobrovoljnog penzijskog fonda, vrši prikupljanje penzijskih doprinosa, vrši prenos novčanih sredstava koja čine imovinu fonda u novčane depozite i vrši isplate akumuliranih sredstava za svakog člana dobrovoljnog penzijskog fonda;

3) obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;

4) izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom fonda;

5) kontroliše, potvrđuje i svakodnevno izveštava Narodnu banku Srbije o neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicione jedinice, obračunatih od strane društva za upravljanje I DOSTAVLjA JOJ, NA NjEN ZAHTEV, I DRUGE PODATKE KOJI SE ODNOSE NA IMOVINU FONDA;

6) kontroliše prinos dobrovoljnog penzijskog fonda obračunatog od strane društva za upravljanje;

7) obaveštava Narodnu banku Srbije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;

8) obaveštava društvo za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;

9) podnosi, u ime fonda, Narodnoj banci Srbije i drugim nadležnim organima, podneske protiv društva za upravljanje, za štetu nanetu fondu;

10) obavlja druge poslove za koje je ovlašćena na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje koji su u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Narodna banka Srbije bliže uređuje učestalost, način i standardizovanu formu izveštavanja kastodi banke, kao i način usaglašavanja u slučaju razlika između obračunate neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicione jedinice od strane društva za upravljanje i kastodi banke iz stava 1. tačka 5) ovog člana, odnosno obračunatog prinosa od strane društva za upravljanje i kastodi banke iz stava 1. tačka 6) ovog člana.

Raskid ugovora sa kastodi bankom

Član 65.

Strana koja namerava da raskine ugovor iz člana 63. stav 1. ovog zakona, dužna je da, najmanje 30 dana pre raskida ugovora, o tome obavesti drugu ugovornu stranu.

Ugovor koji se raskida smatra se raskinutim momentom zaključenja ugovora sa novom kastodi bankom.

Kastodi banka obaveštava Narodnu banku Srbije o raskidu ugovora i razlozima za raskid.

Kastodi banka je dužna da, u roku od osam dana od dana raskida ugovora iz stava 2. ovog člana, svu dokumentaciju i arhivu preda novoj kastodi banci, KAO I DA IZVRŠI PRENOS SVIH SREDSTAVA FONDA NA NOVU KASTODI BANKU.

Član 66.

U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad kastodi bankom društvo za upravljanje je dužno da odmah raskine ugovor i odmah obavesti Narodnu banku Srbije o zaključenom ugovoru sa drugom kastodi bankom.

KASTODI BANKA JE DUŽNA DA, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA RASKIDA UGOVORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SVU DOKUMENTACIJU I ARHIVU PREDA NOVOJ KASTODI BANCI, KAO I DA IZVRŠI PRENOS SVIH SREDSTAVA FONDA NA NOVU KASTODI BANKU.

Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim određuje drugu kastodi banku.

Narodna banka Srbije može predložiti društvu za upravljanje promenu kastodi banke ako su usled njenog poslovanja interesi članova dobrovoljnog penzijskog fonda značajnije ugroženi.

Nadzor

Član 68.

Narodna banka Srbije vrši nadzor:

1) posrednom kontrolom, odnosno prikupljanjem, praćenjem i proveravanjem izveštaja i obaveštenja koji se u skladu sa ovim zakonom dostavljaju Narodnoj banci Srbije;

2) neposrednom kontrolom.

Na osnovu izvršenog nadzora, Narodna banka Srbije izriče mere nadzora, u skladu sa ovim zakonom i podnosi prijave nadležnim organima u slučaju osnovane sumnje da utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti sadrže obeležja krivičnog dela, privrednog prestupa ili prekršaja.

Narodna banka Srbije utvrđuje pravila u vezi sa vršenjem nadzora poslovanja društva za upravljanje i dobrovoljnih penzijskih fondova, kao i pravila identifikovanja, merenja, kontrole i upravljanja rizicima u njihovom poslovanju.

Ako u vršenju svoje funkcije Narodna banka Srbije utvrdi da postoje pravna lica koja obavljaju delatnost društva za upravljanje ili posluju kao dobrovoljni penzijski fondovi, a nemaju dozvolu niti su registrovani na osnovu ovog zakona, može zabraniti njihov rad i preduzeti druge mere, u skladu sa zakonom.

Ovlašćeno lice u Narodnoj banci Srbije može u postupku neposrednog nadzora poslovanja:

1) pregledati opšte akte, poslovne knjige, izvode sa računa i druge dokumente društva za upravljanje i kastodi banke i sačiniti kopije dokumenata;

2) zahtevati informacije o pojedinim pitanjima značajnim za poslovanje društva za upravljanje i kastodi banke.

PRI VRŠENjU NADZORA, NARODNA BANKA SRBIJE IMA PRAVO UVIDA U POSLOVNE KNjIGE I DRUGU DOKUMENTACIJU PRAVNIH LICA KOJA SU POVEZANA LICA S DRUŠTVOM ZA UPRAVLjANjE NAD KOJIM SE VRŠI NADZOR, A MOŽE OD TIH LICA ZAHTEVATI DA JOJ DOSTAVE I DRUGE PODATKE OD ZNAČAJA ZA VRŠENjE NADZORA.

O izvršenom neposrednom nadzoru poslovanja društva za upravljanje sastavlja se zapisnik.

Mere nadzora

Član 69.

Ako u postupku nadzora društva za upravljanje i kastodi banke utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti ili nepridržavanje pravila o kontroli rizika, Narodna banka Srbije, u zavisnosti od težine utvrđenih nepravilnosti i stepena ugrožavanja interesa članova fonda, preduzima jednu ili više mera, i to:

1) izriče pismenu opomenu;

2) daje nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana prijema naloga;

3) pokreće postupak pred nadležnim organom;

4) povlači saglasnost na imenovanje člana uprave društva za upravljanje;

5) oduzima dozvolu za rad društvu za upravljanje.

Način vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i preduzimanja mera, kao i rokove za izvršavanje naloga i trajanje mera propisuje Narodna banka Srbije.

AKO U POSTUPKU NADZORA NAD DRUŠTVOM ZA UPRAVLjANjE I KASTODI BANKOM UTVRDI NEZAKONITOSTI, ODNOSNO NEPRAVILNOSTI PREDVIĐENE OVIM ILI DRUGIM ZAKONOM PO KOJEM JE NARODNA BANKA SRBIJE NADLEŽNA DA OBAVLjA NADZOR ILI NEPRIDRŽAVANjE PRAVILA O UPRAVLjANjU RIZICIMA, NARODNA BANKA SRBIJE, PREDUZIMA JEDNU ILI VIŠE MERA, I TO:

1) IZRIČE PISMENU OPOMENU;

2) DAJE NALOG ZA OTKLANjANjE UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI;

3) POVLAČI SAGLASNOST NA IMENOVANjE ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE;

4) ODUZIMA DOZVOLU ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE.

ODLUKU O MERAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI NA OSNOVU OCENE TEŽINE UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI, ODNOSNO STEPENA UGROŽAVANjA INTERESA ČLANOVA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, PRI ČEMU NAROČITO PROCENjUJE:

1) FINANSIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I FONDA;

2) STEPEN IZLOŽENOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I FONDA RIZICIMA;

3) BROJ UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI I NjIHOVU MEĐUSOBNU POVEZANOST;

4) TRAJANjE I UČESTALOST UČINjENIH NEPRAVILNOSTI;

5) EFEKTE UČINjENIH NEPRAVILNOSTI NA INTERESE ČLANOVA FONDA I NA DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE;

6) SPREMNOST I SPOSOBNOST UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE DA OTKLONI UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI;

7) STEPEN KOJIM DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE UGROŽAVA NESMETANO FUNKCIONISANjE SISTEMA DOBROVOLjNIH PENZIJSKIH FONDOVA.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE NAČIN VRŠENjA NADZORA, POSTUPAK IZDAVANjA NALOGA I PREDUZIMANjA MERA IZ OVOG ČLANA, KAO I ROKOVE ZA IZVRŠAVANjE NALOGA I TRAJANjE MERA.

ČLAN 69A

IZUZETNO OD ODREDABA ČLANA 68. OVOG ZAKONA, AKO U TOKU VRŠENjA NEPOSREDNE KONTROLE ILI NA OSNOVU IZVEŠTAJA PRIBAVLjENIH POSREDNOM KONTROLOM OCENI DA JE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE UČINILO TEŽE NEPRAVILNOSTI, ODNOSNO DA SE NjEGOVO FINANSIJSKO STANjE ILI FINANSIJSKO STANjE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA ZNATNO POGORŠALO, KAO I DA POSTOJI TA MOGUĆNOST I MOGUĆNOST ZNATNOG POGORŠANjA NjIHOVE LIKVIDNOSTI, ODNOSNO, KADA PROCENI DA JE TO NEOPHODNO RADI ZAŠTITE IMOVINE ČLANOVA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA – NARODNA BANKA SRBIJE REŠENjEM O PRIVREMENOJ MERI NALAŽE DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE DA PREDUZME JEDNU ILI VIŠE AKTIVNOSTI IZ ČLANA 70A. STAV 2, TAČ. 11) – 15) OVOG ZAKONA.

NOVČANA KAZNA

ČLAN 69B

NARODNA BANKA SRBIJE, NEZAVISNO OD DRUGE PREDUZETE MERE IZ ČLANA 69. STAV 1. OVOG ZAKONA, DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE, KAO I ČLANU UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE, MOŽE REŠENjEM IZREĆI NOVČANU KAZNU, KOJA NE MOŽE BITI MANjA OD 1‰ NI VEĆA OD 5% PROPISANOG NOVČANOG DELA OSNIVAČKOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE, ODNOSNO NE MOŽE BITI MANjA OD JEDNE ZARADE NI VEĆA OD ZBIRA 12 ZARADA KOJE JE ČLAN UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE PRIMIO U PERIODU OD 12 MESECI PRE DANA DONOŠENjA OVOG REŠENjA.

NOVČANA KAZNA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPLAĆUJE SE NA RAČUN NARODNE BANKE SRBIJE.

REŠENjE O IZRICANjU NOVČANE KAZNE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAKON DOSTAVLjANjA LICU IZ TOG STAVA, PREDSTAVLjA IZVRŠNU ISPRAVU.

Pismena opomena

Član 70.

Pismena opomena upućuje se organu društva DRUŠTVU za upravljanje zbog manje značajnih nepravilnosti čija je priroda takva da ne utiče bitno i neposredno na poslovanje društva, odnosno fonda kojim upravlja.

Pismena opomena MOŽE DA sadrži nalog i rok do kojeg je društvo za upravljanje dužno da Narodnu banku Srbije obavesti o aktivnostima koje je preduzelo radi otklanjanja nepravilnosti iz stava 1. ovog člana.

NALOG ZA OTKLANjANjE NEPRAVILNOSTI

ČLAN 70A

NALOG ZA OTKLANjANjE NEPRAVILNOSTI UPUĆUJE SE DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE U ČIJEM SU POSLOVANjU NADZOROM UTVRĐENE ZNAČAJNE NEPRAVILNOSTI, ODNOSNO NEPRIDRŽAVANjE PRAVILA O UPRAVLjANjU RIZICIMA.

NALOGOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJI SE IZRIČE REŠENjEM, NARODNA BANKA SRBIJE DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE NALAŽE DA U ODREĐENOM ROKU SPROVEDE JEDNU ILI VIŠE AKTIVNOSTI, I TO DA:

1) SVOJE POSLOVANjE USKLADI S PROPISIMA;

2) UNAPREDI SISTEM UPRAVLjANjA RIZICIMA, ODNOSNO SISTEM UNUTRAŠNjIH KONTROLA;

3) ULAGANjE IMOVINE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA USKLADI S PROPISIMA I SVOJIM INTERNIM AKTIMA;

4) UNAPREDI SVOJU ORGANIZACIONU I TEHNIČKU OSPOSOBLjENOST;

5) OBUSTAVI RASPODELU DOBITI, SMANjENjE KAPITALA ILI ISPLATU DIVIDENDI POJEDINIM ILI SVIM AKCIONARIMA;

6) OBUSTAVI ZAKLjUČENjE POSLOVA S POJEDINIM AKCIONARIMA, ČLANOVIMA UPRAVE, ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA, POVEZANIM LICIMA ILI DRUGIM PRAVNIM LICIMA;

7) OBJAVI PODATKE IZ SVOG POSLOVANjA ILI ČLANOVE FONDA INFORMIŠE O OVIM PODACIMA AKO JE TO U NjIHOVOM INTERESU;

8) STRUKTURU POVEZANIH LICA UČINI TRANSPARENTNOM;

9) ANGAŽUJE DRUGOG EKSTERNOG REVIZORA;

10) PREDLOŽI NOVOG ČLANA UPRAVE;

11) PRIVREMENO UPRAVLjA IMOVINOM DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, ODNOSNO RASPOLAŽE SVOJOM IMOVINOM ISKLjUČIVO UZ PRETHODNU SAGLASNOST NARODNE BANKE SRBIJE;

12) PRIVREMENO OBUSTAVI ZAKLjUČENjE NOVIH UGOVORA O ČLANSTVU, ODNOSNO O PENZIJSKOM PLANU;

13) PRIVREMENO OBUSTAVI NAPLATU NAKNADA;

14) OBUSTAVI SPROVOĐENjE ODLUKE UPRAVE I SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE BEZ SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE;

15) OBUSTAVI PRIJEM NOVIH UPLATA PO OSNOVU VEĆ ZAKLjUČENIH UGOVORA;

16) PREDUZME, ODNOSNO OBUSTAVI DRUGE AKTIVNOSTI U SKLADU S PROPISOM NARODNE BANKE SRBIJE KOJIM SE ODREĐUJU AKTIVNOSTI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE TREBA DA SPROVEDE ZA OTKLANjANjE UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI.

NALOGOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJU SE I ROKOVI U KOJIMA ĆE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE OTKLONITI UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI I O TOME OBAVESTITI NARODNU BANKU SRBIJE, A MOŽE SE UTVRDITI I NAČIN OTKLANjANjA TIH NEPRAVILNOSTI.

Oduzimanje dozvole za rad društvu za upravljanje

Član 71.

Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad društvu za upravljanje ako:

1) društvo ne obavlja upravljanje fondom duže od šest meseci;

2) je dozvola za rad društvu data na osnovu neistinitih ili netačnih podataka;

3) društvo prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za rad;

4) društvo iz neopravdanih razloga ne zaključi ugovor sa kastodi bankom u roku iz člana 63. stav 1. ovog zakona;

5) društvo izvrši težu povredu odredaba ovog zakona i odredaba zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

6) društvo u roku utvrđenom pismenom opomenom iz člana 70. ovog zakona ne postupi po datom nalogu;

7) društvo obavesti Narodnu banku Srbije o prestanku upravljanja fondom i podnese zahtev za brisanje iz registra izdatih dozvola.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE DONETI REŠENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA AKO:

1) UTVRDI NEZAKONITOSTI, NEPRAVILNOSTI ILI NEPRIDRŽAVANjE PRAVILA O KONTROLI RIZIKA U POSLOVANjU DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE A DALjE OBAVLjANjE NjEGOVE DELATNOSTI BI UGROZILO INTERESE ČLANOVA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA;

2) DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE U UTVRĐENOM ROKU NE IZVRŠI NALOG IZ ČLANA 69. STAV 1. TAČKA 2. OVOG ZAKONA, ODNOSNO NE OTKLONI RAZLOG ZA PREDUZIMANjE TOG NALOGA A NEOTKLANjANjE NEPRAVILNOSTI BI MOGLO TEŽE UGROZITI INTERESE ČLANOVA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA.

Donošenjem rešenja iz stava 1. ST. 1. I 2. ovog člana prestaju da važe sve izdate dozvole za upravljanje doborovoljnim penzijskim fondovima.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

ČLAN 71A

NARODNA BANKA SRBIJE REŠENjEM ODLUČUJE O IZDAVANjU, ODNOSNO ODUZIMANjU DOZVOLE, IZDAVANjU, ODNOSNO ODUZIMANjU SAGLASNOSTI, O MERAMA KOJE SE IZRIČU U POSTUPKU VRŠENjA NADZORA I O DRUGIM PITANjIMA IZ SVOJE NADLEŽNOSTI.

REŠENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI SE U PISMENOM OBLIKU.

REŠENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

VIII. KAZNENE ODREDBE

1. Krivična dela

NEDOZVOLjENO OBAVLjANjE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I NEDOZVOLjENO POSLOVANjE

ČLAN 72A

ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU KOJEOBAVLjA DELATNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ILI POSLUJE KAO DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND, A NEMA DOZVOLU ZA RAD, NITI JE REGISTROVANO NA OSNOVU ZAKONA, KAZNIĆE SE KAZNOM ZATVORA DO TRI GODINE.

2. Privredni prestupi društva za upravljanje i drugih pravnih lica

Član 73.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup društvo za upravljanje, odnosno drugo pravno lice ako:

1) koristi u pravnom prometu naziv „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ ili drugi sličan naziv, a nije dobilo dozvolu za rad društva za upravljanje (član 6. ovog zakona);

2) ne pribavi saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje (član 14. stav 1. ovog zakona);

3) za direktora ili člana uprave predloži lica koja ne ispunjavaju uslove iz člana 15. ovog zakona;

4) izvrši spajanje uz pripajanje bez dozvole Narodne banke Srbije (član 20. stav 2. ovog zakona);

5) obračuna naknade suprotno članu 23. ovog zakona;

6) ne sastavlja i ne dostavlja finansijske izveštaje u skladu sa članom 27. st. 1. i 7. ovog zakona;

7) ne čuva dokumentaciju i podatke na propisan način (član 27. stav 8. ovog zakona);

8) ulaže imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda suprotno odredbama čl. 31, 32. i 33. ovog zakona;

9) koristi naziv „dobrovoljni penzijski fond“ ili pojam izveden iz tog pojma suprotno članu 35. ovog zakona;

10) započne da upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom pre izdavanja, od strane Narodne banke Srbije, dozvole za upravljanje fondom (član 36. stav 1. ovog zakona);

11) u predviđenom roku ne dostavi prospekt, odnosno skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda radi davanja saglasnosti Narodne banke Srbije (član 38. st. 5. i 6. ovog zakona);

12) ne objavi skraćeni prospekt na način propisan u članu 38. stav 7. ovog zakona;

13) ne vodi individualne račune članova dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa članom 43. ovog zakona;

14) ne izvrši prenos računa u skladu sa članom 44. stav 2. i članom 45. ovog zakona;

15) svakodnevno ne obračuna neto vrednost imovine fonda i o tome ne dostavi podatke kastodi banci kod koje se vodi račun dobrovoljnog penzijskog fonda (član 46. stav 4. ovog zakona);

16) nudi povlastice suprotno članu 49. st. 1, 3. i 4. ovog zakona;

17) objavi oglas, odnosno javni poziv ili daje informacije suprotno članu 50. st. 1, 2, 5. i 6. ovog zakona;

18) angažuje fizička lica bez dozvole Narodne banke Srbije (član 51. stav 3. ovog zakona);

19) članovima dobrovoljnog penzijskog fonda ne dostavi obaveštenja u skladu sa članom 52. ovog zakona;

20) ne izvršava ugovor u pogledu povlačenja i raspolaganja akumuliranim sredstvima programiranim isplatama (član 62. st. 3. i 4. ovog zakona);

21) ne zaključi ugovor sa kastodi bankom o vođenju računa fonda u propisanom roku (član 63. stav 1. ovog zakona);

22) onemogući nadzor zakonitosti poslovanja društva za upravljanje i dobrovoljnog penzijskog fonda od strane Narodne banke Srbije (član 68. ovog zakona);

23) ne postupi u skladu sa pismenom opomenom izrečenom od strane Narodne banke Srbije (član 70. stav 2. ovog zakona).

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 3.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PRIVREDNI PRESTUP DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE, ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE AKO:

1) U PRAVNOM PROMETU KORISTI NAZIV „DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOM“ ILI DRUGI SLIČAN NAZIV, A NIJE DOBILO DOZVOLU ZA RAD DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE (ČLAN 6. OVOG ZAKONA);

2) NE PRIBAVI SAGLASNOST NARODNE BANKE SRBIJE ZA STICANjE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE (ČLAN 14. STAV 1. OVOG ZAKONA);

3) NE RAZREŠI DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE IAKO JE ZNALO ILI MORALO ZNATI DA JE TO LICE PRESTALO DA ISPUNjAVA USLOVE IZ ČLANA 15. OVOG ZAKONA;

4) IZVRŠI SPAJANjE UZ PRIPAJANjE BEZ DOZVOLE NARODNE BANKE SRBIJE (ČLAN 20. STAV 2. OVOG ZAKONA);

5) NAKNADE OBRAČUNA SUPROTNO ČLANU 23. OVOG ZAKONA I NA TAJ NAČIN TEŽE UGROZI INTERESE ČLANOVA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA;

6) DOKUMENTACIJU I PODATKE NE ČUVA NA PROPISANI NAČIN (ČLAN 27. STAV 7. OVOG ZAKONA );

7) IMOVINU DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA ULOŽI SUPROTNO ODREDBAMA ČL. 31, 32. I 33. OVOG ZAKONA I NA TAJ NAČIN TEŽE UGROZI INTERESE ČLANOVA FONDA;

8) NAZIV „DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND“ ILI POJAM IZVEDEN IZ TOG POJMA KORISTI SUPROTNO ČLANU 35. OVOG ZAKONA;

9) ZAPOČNE DA UPRAVLjA DOBROVOLjNIM PENZIJSKIM FONDOM PRE NEGO ŠTO MU NARODNA BANKA SRBIJE IZDA DOZVOLU ZA UPRAVLjANjE FONDOM (ČLAN 36. STAV 1. OVOG ZAKONA);

10) NARODNOJ BANCI SRBIJE ONEMOGUĆI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU POSLOVANjA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA (ČLAN 68. OVOG ZAKONA).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice društva za upravljanje, odnosno drugog pravnog lica novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

2A. PREKRŠAJI PRAVNOG LICA – DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE

ČLAN 73A

NOVČANOM KAZNOM OD 300.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE AKO:

1) FINANSIJSKE IZVEŠTAJE NE SASTAVLjA I NE DOSTAVLjA U SKLADU SA ČLANOM 27. ST. 1. I 6. OVOG ZAKONA;

2) U PREDVIĐENOM ROKU NE DOSTAVI PROSPEKT, ODNOSNO SKRAĆENI PROSPEKT DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA RADI DAVANjA SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE (ČLAN 38. ST. 6. I 7. OVOG ZAKONA);

3) SREDSTVA NE PRENESE U SKLADU SA ČLANOM 44. STAV 2. I ČLANOM 45. OVOG ZAKONA;

4) NUDI POVLASTICE SUPROTNO ČLANU 49. OVOG ZAKONA;

5) OBJAVI OGLAS, ODNOSNO JAVNI POZIV ILI DAJE INFORMACIJE SUPROTNO ČLANU 50. ST. 1, 2, 5. I 6. OVOG ZAKONA;

6) ANGAŽUJE FIZIČKA LICA BEZ DOZVOLE NARODNE BANKE SRBIJE (ČLAN 51. STAV 3. OVOG ZAKONA.);

7) ČLANOVIMA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA NE DOSTAVI OBAVEŠTENjA U SKLADU SA ČLANOM 52. OVOG ZAKONA;

8) NE IZVRŠAVA UGOVOR U VEZI SA POVLAČENjEM AKUMULIRANIH SREDSTAVA PROGRAMIRANIM ISPLATAMA I RASPOLAGANjEM TIM SREDSTVIMA (ČLAN 62. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA);

9) UGOVOR O ČLANSTVU, ODNOSNO UGOVOR O PENZIJSKOM PLANU ZAKLjUČI PRE ZAKLjUČENjA UGOVORA S KASTODI BANKOM O VOĐENjU RAČUNA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA IZ ČLANA 63. STAV 1. OVOG ZAKONA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 150.000 DINARA.

3. Privredni prestupi PREKRŠAJI PRAVNOG LICA – kastodi banke

Član 74.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 OD 300.000 DO 1.000.000 DINARA kazniće se za privredni prestup PREKRŠAJ kastodi banka ako:

1) ne obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda (član 64. stav 1. tačka 3) ovog zakona);

2) ne izvršava naloge društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom i prospektom fonda, odnosno izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine suprotno zakonu i prospektu fonda (član 64. stav 1. tačka 4) ovog zakona);

3) ne kontroliše, ne potvrđuje i svakodnevno ne izveštava Narodnu banku Srbije o obračunatoj neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicionih jedinica (član 64. stav 1. tačka 5) ovog zakona);

4) ne kontroliše prinos dobrovoljnog penzijskog fonda (član 64. stav 1. tačka 6) ovog zakona);

5) ne obaveštava Narodnu banku Srbije o uočenim nepravilnostima o poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti (član 64. stav 1. tačka 7) ovog zakona);

6) ne podnosi, u ime fonda, Narodnoj banci Srbije i drugim nadležnim organima podneske protiv društva za upravljanje, za štetu nanetu fondu (član 64. stav 1. tačka 9) ovog zakona);

7) ne obavesti Narodnu banku Srbije o raskidu ugovora i razlozima za raskid ugovora (član 65. stav 3. ovog zakona).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup PREKRŠAJ i odgovorno lice kastodi banke novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 OD 10.000 DO 150.000 dinara.

4. Privredni prestup drugog pravnog lica

Član 75.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice koje u pravnom prometu koristi naziv „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ ili drugi sličan naziv, a nije dobilo dozvolu za rad društva za upravljanje (član 6. stav 2. ovog zakona).

4. PREKRŠAJI ORGANIZATORA PENZIJSKOG PLANA

Član 75.

NOVČANOM KAZNOM OD 300.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE ORGANIZATOR PENZIJSKOG PLANA AKO ZAPOSLENIMA NE OBEZBEDI RAVNOPRAVNE USLOVE ZA ČLANSTVO U PENZIJSKOM PLANU U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 61. STAV 1. OVOG ZAKONA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJFIZIČKO LICEORGANIZATOR PENZIJSKOG PLANA – PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 500.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJODGOVORNO LICE KODORGANIZATORA PENZIJSKOG PLANA NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 150.000 DINARA.

Ostavite komentar