Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05 i 62/06), u članu 6. posle tačke 23) dodaje se tačka 23a), koja glasi:

„23a) Lice za koje se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike je osiguranik – fizičko lice koje, u smislu zakona koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i pod uslovima propisanim tim zakonom: pripada grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja; lice čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lice koje je u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po drugom osnovu saglasno tom zakonu, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruje kao član porodice osiguranika – a za koje se u budžetu Republike, prema zakonu koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, obezbeđuju sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;”.

Član 2.

U članu 8. stav 1. tačka 11) briše se.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 15a), koja glasi:

„15a) lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike;”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Obaveza plaćanja doprinosa na osnovicu, za osiguranike iz stava 1. tačka 15a) ovog člana izvršava se na teret sredstava budžeta Republike saglasno zakonu koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.”

Član 3.

U članu 26. stav 1. reči: „sveštenike, verske službenike i monahe i monahinje” zamenjuju se rečima: „sveštenike i verske službenike”.

Član 4.

Posle člana 35a dodaje se član 35b, koji glasi:

„Član 35b

Osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Iznos mesečne osnovice doprinosa iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.”

Član 5.

U članu 36. stav 3. reči: „člana 28.” zamenjuju se rečima: „čl. 28. i 35b”.

Član 6.

U članu 59. reči: „monahe i monahinje,” brišu se.

Član 7.

Posle člana 64a dodaje se član 64b, koji glasi:

„Član 64b

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike obračunava se, utvrđuje i plaća saglasno zakonu koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i podzakonskim aktima za njegovo sprovođenje.”

Član 8.

Osnovicu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, za 2008. godinu čini iznos od 10% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u 2007. godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti socijalnog osiguranja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

•Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su prvenstveno u stvaranju uslova za primenu odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 i 106/06), i saglasno tome regulisanju obaveze plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za određene kategorije fizičkih lica – osiguranika za koje se sredstva po osnovu tog doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, u skladu sa odredbama navedenog zakona.

U tom smislu, osnovna sadržina i ciljevi koji treba da se ostvare donošenjem ovog zakona su sledeći:

– utvrđivanje pojma obveznika – fizičkih lica za koje se sredstava za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, a koji su osiguranici na obavezno zdravstveno osiguranje prema sistemskom zakonu koji uređuje tu vrstu obaveznog osiguranja;

– utvrđivanje visine mesečne osnovice na koju se plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za navedenu vrstu osiguranika;

– usklađivanje u odnosu na vrste obveznika uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u smislu da monasi i monahinje ne predstavljaju posebnu vrstu obveznika -osiguranika, već su svrstani u lica – osiguranike za koje se sredstva za plaćanje tog doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Sem toga, vrše se i izmene koje se odnose na pravno-tehničko usaglašavanje sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i međusobno pravno-tehničko usaglašavanje odredaba Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05 i 62/06 – u daljem tekstu: Zakon).

U odnosu na doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne postoje obavezujući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno vršiti usaglašavanje.

•Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbi člana 2. stav 2. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Sl. glasnik RS”, br. 76/91, … i 135/04), uređuju samo zakonima kojima se uvodi odgovarajući javni prihod, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na doprinose za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je

bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

•Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem materije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje dostupnost javnosti u pogledu vođenja politike u oblasti socijalnog osiguranja, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

U članu 6. novododatom tačkom 23a) Zakona definiše se pojam lica za koje se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, kao osiguranika u smislu zakona koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i pod uslovima koji su propisani tim zakonom, kojim se smatra lice koje pripada grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja; lice čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lice koje je u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po drugom osnovu saglasno tom zakonu, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruje kao član porodice osiguranika – a za koje se u budžetu Republike Srbije, prema zakonu koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, obezbeđuju sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Uz član 2.

Brisanjem tačke 11) stava 1. člana 8. Zakona vrši se pravno-tehničko usaglašavanje sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u smislu da se kao obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje brišu monasi i monahinje, s obzirom da prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju spadaju u kategoriju osiguranika – lica za koje se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Novododatom tačkom 15a) tog člana kao obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje navedena su lica – osiguranici u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije (između ostalih, u tu kategoriju osiguranika spadaju i monasi i monahinje).

Novododatim stavom 5. tog člana predviđeno je da se obaveza plaćanja doprinosa na osnovicu za te osiguranike izvršava na teret sredstava budžeta Republike Srbije saglasno zakonu koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Uz član 3.

Vrši se pravno-tehničko usaglašavanje sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u smislu da se osnovica doprinosa iz člana 26. stav 1. Zakona (najniža mesečna osnovica, odnosno prosečna mesečna zarada) ne primenjuje kao osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za monahe i monahinje, s obzirom da se za ta lica – osiguranike sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Uz član 4.

Predlaže se osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koje se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije – obveznike iz člana 8. stav 1. tačka 15a) Zakona. Osnovica je opredeljena u visini iznosa od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća doprinos, a prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ovaj iznos mesečne osnovice doprinosa svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a obračun i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje vrši se počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Uz član 5.

Vrši se pravno-tehničko usaglašavanje sa odredbama Zakona.

Uz član 6.

Vrši se pravno-tehničko usaglašavanje sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Uz član 7.

Utvrđuje se da doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koje se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, obračunava se, utvrđuje i plaća saglasno zakonu koji uređuje obavezno zdravstveno osiguranje i podzakonskim aktima za njegovo sprovođenje.

Uz član 8.

Prelaznom odredbom utvrđeno je da osnovicu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za 2008. godinu, za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike čini iznos od 10% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u 2007. godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Uz član 9.

Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna

sredstva u budžetu Republike Srbije, imajući u vidu da je Zakonom o budžetu

Republike Srbije za 2008. godinu opredeljeno izdvajanje sredstva za ove namene, preko aproprijacije resornog ministarstva.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Predlaže se da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje donese po hitnom postupku kako bi se što pre obezbedila njegova primena, a radi stvaranja uslova za primenu odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju i regulisanje obaveze plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za 2008. godinu za fizička lica – osiguranike za koje se sredstva za doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, u skladu sa odredbama pomenutog zakona. Ovo je neophodno imajući u vidu da su za te potrebe opredeljena sredstva u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku imalo bi štetne posledice jer bi došlo do problema u funkcionisanju sistema zdravstvenog osiguranja u delu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje kategorije osiguranika za koje se sredstva za doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Imajući u vidu činjenicu da je Zakonom o zdravstvenom osiguranju uređeno da se u budžetu Republike obezbeđuju sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica iz člana 22. tog zakona (lica koje pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika po drugom osnovu saglasno tom zakonu, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika), predloženo je rešenje u pogledu osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za ta lica.

Osnovica za obračun doprinosa za navedne kategorije lica opredeljena je, kao optimalno rešenje, u visini od 15% od prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća doprinos, imajući u vidu očekivani rast prosečne mesečne zarade kao obračunske veličine i ceneći iznos sredstava koja se planiraju da se, za plaćanje navedenog doprinosa, u narednom periodu izdvoje preko aproprijacije resornog ministarstva, za ove namene.

Izuzetno za 2008. godinu, a imajući u vidu iznos raspoloživih i već opredeljenih sredstava u budžetu Republike Srbije za doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za ta lica, u pogledu osnovice doprinosa predloženo je rešenje u visini od 10% od prosečne mesečne zarade ostvarene u prethodnoj godini. Naime, ako se ima u vidu broj od oko 720.000 osiguranika koji spadaju u kategoriju lica za koje treba obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije na ime doprinosa, kao i iznos sredstava od oko 4.000.000.000 dinara koja su u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, kao takva, opredeljena za tu

namenu, proizilazi da je osnovica doprinosa opredeljena u optimalnom iznosu, s obzirom da je uslovljena brojem osiguranika i visinom opredeljenih sredstava.

Tako, obračunska veličina (godišnja prosečna mesečna zarada) je opredeljena saobrazno očekivanoj visini prosečne mesečne zarade za 2007. godinu u iznosu od oko 39.000 dinara, što daje mesečnu osnovicu doprinosa od 3.900 dinara (10%), a primenom stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od 12,3% dobija se mesečni iznos doprinosa od 479 dinara, što na godišnjem nivou za oko 720.000 osiguranika daje iznos od oko 4.000.000.000 dinara.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Uređivanjem obaveze plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, na način kako je predloženo Zakonom, neće se negativno uticati na poslovanje privrednih subjekta, imajući u vidu da se predložene izmene odnose na obavezu plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao vrstu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje fizičkih lica, za koje se sredstva obezbeđuju na teret budžeta Republike Srbije.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi

Primena Zakona ne bi trebalo da stvori dodatne troškove građanima i privredi, a iz razloga navedenih pod tačkom 1.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvarati

Naveli smo da primena Zakona ne bi trebalo da ima dodatne troškove za obveznike doprinosa.

4. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Ovim zakonom se uređuje sistem doprinosa za obavezno socijalno osiguranje fizičkih lica, te predložena zakonska rešenja nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata.

5.Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da iznesu svoje stavove.

6.Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje Zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike, kao i za davanje mišljenja u njegovoj primeni.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

ODREDBE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO

SOCIJALNO OSIGURANjE ČIJA SE IZMENA I DOPUNA VRŠI

Član 6.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Obveznik doprinosa je osiguranik i poslodavac ili isplatilac prihoda, na čiji teret se plaća doprinos;

2) Obveznik obračunavanja, odnosno plaćanja doprinosa je osiguranik i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda koji je dužan da obračuna, odnosno plati doprinos u svoje ime i u svoju korist ili u svoje ime, a u korist osiguranika;

3) Osiguranik je fizičko lice obavezno osigurano prema zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

4) Zaposleni je osiguranik – fizičko lice koje u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca prema zakonima koji uređuju radne odnose;

5) Upućeni radnik je osiguranik – zaposleni koji za poslodavca sa sedištem u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) obavlja poslove u drugoj državi ili je na radu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu ili u međunarodnoj organizaciji u inostranstvu;

6) Domaći državljanin zaposlen u inostranstvu je osiguranik zaposlen u inostranstvu kod inostranog poslodavca ako za to vreme nije obavezno osiguran kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, po propisima te države, ne može ostvariti ili koristiti van njene teritorije;

7) Inostrani penzioner je osiguranik – domaći državljanin koji prima penziju, invalidninu ili rentu isključivo od inostranog nosioca osiguranja;

8) Lice koje obavlja privremene i povremene poslove je osiguranik koji obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenom u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu;

9) Volonter je fizičko lice koje se, u skladu sa propisima, po osnovu ugovora o volonterskom radu nalazi na stručnom osposobljavanju ili na praktičnom radu bez zasnivanja radnog odnosa;

10) Poslodavac je pravno, odnosno fizičko lice ili drugi pravni subjekat koje je obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za zaposlene, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove i za izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate. Poslodavcem se smatra i zadruga, za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge;

11) Zadruga je omladinska ili studentska zadruga osnovana u skladu sa zakonom koji uređuje zadruge;

12) Isplatilac prihoda je poslodavac, drugo pravno, odnosno fizičko lice ili drugi pravni subjekat koje je dužno da u ime i u korist osiguranika ili u svoje ime, a u korist osiguranika obračuna i plati doprinos istovremeno sa isplatom prihoda na koje se plaća doprinos;

13) Samostalna delatnost je privredna, profesionalna ili druga delatnost koju obavlja: preduzetnik, osnivač odnosno član privrednog društva, samostalni umetnik, sveštenik i verski službenik;

14) Preduzetnik je osiguranik – fizičko lice koje obavlja samostalnu privrednu, profesionalnu ili drugu delatnost u skladu sa zakonom po osnovu koje plaća porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti;

15) Osnivač, odnosno član privrednog društva je osiguranik – fizičko lice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, bez obzira da li je sa privrednim društvom zasnovalo radni odnos. Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležnog suda, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava;

16) Samostalni umetnik je osiguranik – fizičko lice za koje je utvrđen status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost ili drugu delatnost u oblasti kulture prema evidenciji koju vodi umetničko udruženje, u skladu sa zakonom koji uređuje samostalno obavljanje umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture, ako nije osigurano po drugom osnovu;

17) Lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu je fizičko lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu, odnosno naknadu za rad (u daljem tekstu: ugovorena naknada);

18) Ugovorena naknada je naknada u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu;

19) Naknada po osnovu invalidnosti je naknada koja se po osnovu preostale radne sposobnosti i opasnosti od nastanka invalidnosti ostvaruje, kao stečeno pravo po zakonu koji uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, iz sredstava organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

20) Novčana naknada je naknada koja se ostvaruje za vreme nezaposlenosti iz sredstava organizacije nadležne za zapošljavanje, a u kojoj su sadržani doprinosi koji se plaćaju na teret lica koje ostvaruje tu naknadu;

21) Naknada zarade je naknada koja se ostvaruje kao pravo iz sredstava organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i naknada po osnovu zakona koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom;

22) Poljoprivrednik, odnosno zemljoradnik je osiguranik koji obavlja poljoprivrednu delatnost;

23) Lice uključeno u obavezno osiguranje je fizičko lice koje se na svoj zahtev uključilo u obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom;

23A) LICE ZA KOJE SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDžETU REPUBLIKE JE OSIGURANIK – FIZIČKO LICE KOJE, U SMISLU ZAKONA KOJI UREĐUJE SISTEM OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA I POD USLOVIMA PROPISANIM TIM ZAKONOM: PRIPADA GRUPACIJI STANOVNIŠTVA KOJA JE IZLOŽENA POVEĆANOM RIZIKU OBOLjEVANjA; LICE ČIJA JE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA POTREBNA U VEZI SA SPREČAVANjEM, SUZBIJANjEM, RANIM OTKRIVANjEM I LEČENjEM BOLESTI OD VEĆEG SOCIJALNO – MEDICINSKOG ZNAČAJA; KAO I LICE KOJE JE U KATEGORIJI SOCIJALNO UGROŽENOG STANOVNIŠTVA, AKO NE ISPUNjAVA USLOVE ZA STICANjE SVOJSTVA OSIGURANIKA PO DRUGOM OSNOVU SAGLASNO TOM ZAKONU, ILI AKO PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA NE OSTVARUJE KAO ČLAN PORODICE OSIGURANIKA – A ZA KOJE SE U BUDžETU REPUBLIKE, PREMA ZAKONU KOJI UREĐUJE SISTEM OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA, OBEZBEĐUJU SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE;

24) Doprinos iz osnovice je iznos doprinosa koji obračunava, obustavlja i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u ime i u korist osiguranika;

25) Doprinos na osnovicu je iznos doprinosa koji obračunava i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u svoje ime, a u korist osiguranika ili osiguranik koji sam za sebe plaća doprinos;

26) Mesečna osnovica doprinosa je iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja;

27) Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja;

28) Najviša mesečna osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja;

29) Najviša godišnja osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi po svim osnovima za kalendarsku godinu osiguranja;

30) Prosečna mesečna zarada u Republici je prosečan iznos mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici u određenom periodu prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

31) Prosečna godišnja zarada u Republici je prosečan iznos godišnje zarade isplaćene po zaposlenom u Republici u godini za koju se doprinosi obračunavaju i plaćaju, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Član 8.

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje su osiguranici u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, i to:

1) zaposleni;

2) izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate;

3) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru;

4) lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom;

5) lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje obavezno zdravstveno osiguranje;

6) preduzetnici;

7) osnivači, odnosno članovi privrednog društva;

8) poljoprivrednici, odnosno zemljoradnici;

9) samostalni umetnici;

10) sveštenici i verski službenici;

11) monasi i monahinje;

12) lica koja ostvaruju novčanu naknadu po zakonu koji uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

13) domaći državljani zaposleni u inostranstvu;

14) inostrani penzioneri;

15) strani državljani za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike;

15A) LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDžETU REPUBLIKE;

16) drugi osiguranici, u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obveznici doprinosa na osnovicu, za osiguranike iz stava 1. tač. 1) do 5) ovog člana su i poslodavci, odnosno drugi isplatioci prihoda, po istoj stopi i na istu osnovicu kao i ti osiguranici.

Obveznici doprinosa na osnovicu su poslodavci za:

1) zaposlene za vreme neplaćenog odsustva u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2) strane državljane koji na teritoriji Republike rade kod domaćeg poslodavca na osnovu posebnog ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji.

Obveznici doprinosa na osnovicu su isplatioci penzija i naknada po osnovu invalidnosti po zakonu koji uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

OBAVEZA PLAĆANjA DOPRINOSA NA OSNOVICU, ZA OSIGURANIKE IZ STAVA 1. TAČKA 15A) OVOG ČLANA IZVRŠAVA SE NA TERET SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE SISTEM OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA.

Član 26.

Osnovica doprinosa za sveštenike, verske službenike i monahe i monahinje SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE je jedan od iznosa na koji osiguranika, polazeći od dužnosti na koju je osiguranik raspoređen, njegove školske spreme, godina radnog staža i drugih kriterijuma sadržanih u unutrašnjem zakonodavstvu crkve, odnosno verske zajednice, opredeli crkva, odnosno verska zajednica, i to:

1) najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 38. ovog zakona;

2) prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena po zaposlenom u prethodnoj godini pomnožena koeficijentom 1, 2, 3, 4 ili 5.

Osnovicu iz stava 1. ovog člana crkva, odnosno verska zajednica opredeljuje u saradnji sa nadležnom organizacijom za obavezno socijalno osiguranje, koja podatke o tome za svakog osiguranika dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u roku od 15 dana od dana sticanja svojstva osiguranika.

Osnovica opredeljena za određenog osiguranika u smislu st. 1. i 2. ovog člana ne može se menjati u toku tekuće godine, a može se izmeniti za narednu godinu, pod uslovom da podaci o izmenjenoj osnovici doprinosa budu dostavljeni nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave do 15. februara godine za koju se utvrđuje obaveza.

Član 36.

Mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa.

Ako je osnovica doprinosa, propisana ovim zakonom, niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, najniža mesečna osnovica doprinosa ne primenjuje se kod obračuna i plaćanja doprinosa na osnovice iz čl. 17. do 21. i člana 28. ČL. 28. I 35B ovog zakona.

Član 59.

Utvrđivanje obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, monahe i monahinje, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere vrši Poreska uprava rešenjem, na osnovu podataka o osiguranicima po tom osnovu koje joj dostavlja nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Ostavite komentar