Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA

Član 1.

U Zakonu o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 111/14 – US i 117/14), u članu 59. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, sudiji Vrhovnog kasacionog suda prestaje radni vek kada navrši 67 godina života, po sili zakona.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopuni Zakona o sudijama sadržan je u članu 148. stav 3. Ustava kojim je, između ostalog, predviđeno da se postupak, osnovi i razlozi za prestanak sudijske funkcije uređuju zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 59. Zakona o sudijama propisano je da sudiji prestaje radni vek kad navrši 65 godina života, po sili zakona, bez obzira na stepen suda. Međutim, imajući u vidu da je Vrhovni kasacioni sud najviši sud u Republici Srbiji, koji prema članu 31. Zakona o uređenju sudova obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima, kao i činjenicu da su sudije Vrhovnog kasacionog suda najstručnije sudije, neophodno je da se u cilju zaštite prava na pravično suđenje zakonom omogući da ove sudije vrše sudijsku funkciju dve godine duže od sudija sudova nižeg stepena.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona dopunjuje se član 59. Zakona o sudijama, na taj način što se dodaje stav 2. tog člana, koji predviđa da sudije najvišeg suda u Republici Srbiji, iz razloga navedenih za donošenje zakona, izuzetno mogu obavljati sudijsku funkciju do navršetka 67 godina života.

Članom 2. Zakona određeno je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDBE KOJOM SE ZAKON O SUDIJAMA DOPUNJUJE

Član 59.

Sudiji prestaje radni vek kad navrši 65 godina života, po sili zakona.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, SUDIJI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA PRESTAJE RADNI VEK KADA NAVRŠI 67 GODINA ŽIVOTA, PO SILI ZAKONA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama

Draft Law on Aditions to The Law on Judges

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama predviđen je Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (2014-258).

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Predloga zakona o dopuni Zakona o sudijama, s obzirom da je predmetna dopuna manjeg obima i da nije relevantna sa stanovišta prava Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

– /

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

– Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– U postupku pripreme Zakona o dopuni Zakona o sudijama nije ostvarena saradnja sa Evropskom komisijom s obzirom na mali obim izmene važećeg Zakona o sudijama, pa nije bilo neophodno ostvariti ovaj konkretni oblik saradnje.

Ostavite komentar