Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva 2006/1/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 18. januara 2006. godine o upotrebi vozila bez vozača angažovanih za prevoz robe u drumskom saobraćaju (kodifikovana verzija) (Tekst od značaja za EEA); OJ L 33/82, 4.2.2006. str. 82-85Directive 2006/1/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road (codified version) (Text with EEA relevance); OJ L 33/82, 4.2.2006. p. 82–85  32006L0001 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 02.07.2015. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 , 53/10 , 101/11 , 32/13 – US i 55/14); 2012-510 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1.1.a) |For the purposes of this Directive:

a) ‘vehicle’ means a motor vehicle, a trailer, a semi-trailer, or a combination of vehicles intended exclusively for the carriage of goods;

|0.2

7.1.33)

7.1.44)

7.1.45)

7.1.50)

|33) motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila

44) teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW

45) skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih

vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina

50) priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova. |Potpuno usklađeno |Nacrtom zakona nije definisano vozilo kako to predviđa predmetna Direktiva iz razloga nomotehničke prirode, ali je definicija vozila u potpunosti transponovana u zakonodavstvo Republike Srbije kroz Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. | | |1.1.b) |b) ‘hired vehicle’ means any vehicle which, for remuneration and for a determined period, is put at the disposal of an undertaking which engages in the carriage of goods by road for hire or reward or for its own account on the basis of a contract with the undertaking which makes the vehicles available. |0.1.

3.3.5)

0.1.

13.2.

|Pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

5) teretno vozilo ili skup vozila mora biti u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe i koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Javni prevoz tereta privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može obavljati teretnim vozilom ili skupom vozila na osnovu ugovora o zakupu koji mora biti zaključen, na period od najmanje šest meseci, sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije i podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

|Potpuno usklađeno |Iako ne postoji identična definicija u domaćem propisu, na osnovu postojećih definicija i samog duha propisa jasno da je pojam tretiran na istovetan način kako je to učinjeno u EU propisu.

| | |2.1. | Each Member State shall allow the use within its territory, for the purposes of traffic between Member States, of vehicles hired by undertakings established on the territory of another Member State provided that:

a) the vehicle is registered or put into circulation in compliance with the laws in the latter Member State

b) the contract relates solely to the hiring of a vehicle without a driver and is not accompanied by a service contract concluded with the same undertaking covering driving or accompanying personnel

c) the hired vehicle is at the sole disposal of the undertaking using it during the period of the hire contract

d) the hired vehicle is driven by personnel of the undertaking using it. |0.1.

3.13.

0.1.

13.1-13.4.

0.1.

38.5.

0.2.

277.1

0.2.

277.5

|

Uz uredan zahtev iz stava 12. ovog člana domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik odnosno poljoprivrednik dužan je da dostavi:

– izjavu o teretnim vozilima kojima će obavljati prevoz za sopstvene potrebe,

– overenu fotokopiju saobraćajne dozvole i registracionog lista ili original saobraćajne dozvole za svako teretno vozilo sa izjave,

– original ili overenu fotokopiju ugovora o finansijskom lizingu ili ugovora o zakupu teretnog vozila ili skupa vozila, ukoliko teretno vozilo ili skup vozila kojim će se obavljati prevoz za sopstvene potrebe nije u vlasništvu domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika iz stava 12. ovog člana i podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Uslov odgovarajućeg voznog parka, ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima najmanje jedno teretno vozilo ili skup vozila, registrovano u Republici Srbiji, u vlasništvu ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili na osnovu ugovora o zakupu.

Javni prevoz tereta privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može obavljati teretnim vozilom ili skupom vozila na osnovu ugovora o zakupu koji mora biti zaključen, na period od najmanje šest meseci, sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije i podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice, ugovor iz stava 2. ovog člana mora biti overen kod organa nadležnog za overu.

Teretno vozilo ili skup vozila koje se koristi na osnovu ugovora o zakupu mora biti u vlasništvu zakupodavca ili dato zakupodavcu na korišćenje po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, uz prethodno pribavljenu saglasnost davaoca lizinga. Podaci o zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Strani prevoznik može obavljati prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju teretnim vozilom ili skupom vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu, pod uslovom da:

– je teretno vozilo ili skup vozila registrovano u skladu sa propisima države registracije teretnog vozila ili skupa vozila,

– se ugovor o zakupu odnosi samo na zakup teretnog vozila ili skupa vozila bez vozača,

– teretno vozilo ili skup vozila koristi zakupac za vreme trajanja ugovora o zakupu,

– teretnim vozilom ili skupom vozila upravlja vozač radno angažovan kod zakupca ili zakupac lično.

Privremeno se registruju motorna i priključna vozila koja su privremeno uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Republici Srbiji radi izvoženja u inostranstvo, motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prevoznika, kao i motorna i priključna vozila radi učešća na sajmovima i sportskim takmičenjima.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, ne sme u saobraćaju na putu koristiti vozilo registrovano u inostranstvu, pre nego što se vozilo privremeno

registruje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

|Delimično usklađeno |U prevozu tereta u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije dozvoljeno je angažovanje vozila registrovanih isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Nije moguće angažovati vozilo registrovano na teritoriji druge države bez dokumentacije u skladu sa propisima koji uređuju spoljnotrgovinsko poslovanje, odnosno takvo vozilo mora biti privremeno registrovano u Republici Srbiji, pa tek onda biti angažovano od strane preduzeća registrovanog u Republici Srbiji.

| | |2.2. |Proof of compliance with the conditions referred to in paragraph 1, points (a) to (d) shall be provided by the following documents, which must be on board the vehicle:

a) the contract of hire, or a certified extract from that contract giving in particular the name of the lessor, the name of the lessee, the date and duration of the contract and the identification of the vehicle

b) where the driver is not the person hiring the vehicle, the driver’s employment contract or a certified extract from that contract giving in particular the name of the employer, the name of the employee and the date and duration of the employment contract or a recent pay slip.

If need be, the documents referred to in (a) and (b) may be replaced by an equivalent document issued by the competent authorities of the Member State. |0.1.

37.2.

0.1.

37.3.

0.1.

37.4.

0.1.

39.1.3)-39.1.5) |Teretnim vozilom ili skupom vozila kojim domaći prevoznik obavlja javni prevoz tereta može upravljati samo vozač koji je radno angažovan kod tog domaćeg prevoznika.

Pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju u teretnom vozilu ili skupu vozila mora da se nalazi original ugovora o radnom angažovanju vozača, odnosno overena fotokopija ugovora o radnom angažovanju, odnosno original potvrde za vozača koji nije državljanin Republike Srbije iz člana 23. ovog zakona.

Pri obavljanju prevoza tereta u teretnom vozilu ili skupu vozila, koje domaći prevoznik koristi na osnovu ugovora o zakupu, mora da se nalazi original ugovora o zakupu ili overena fotokopija ugovora o zakupu, sa prevodom na engleski, francuski, ruski ili nemački jezik u slučaju kada se teretno vozilo ili skup vozila koristi za obavljanje prevoza tereta u međunarodnom saobraćaju u skladu sa licencom za prevoz iz člana 6. stav 1. tačka 2. ovog zakona.

Pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika mora da se nalazi:

3) original ugovora o radu zaključen između vozača koji upravlja vozilom i stranog prevoznika koji obavlja prevoz, odnosno overena fotokopija ugovora o radu, odnosno potvrda o radnom odnosu, sa prevodom na engleski, francuski, ruski ili nemački jezik kada je njegovo posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora;

4) potvrda za vozača kada je njeno posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora;

5) original ugovora o zakupu, odnosno overena fotokopija, sa prevodom na engleski, francuski, ruski ili nemački jezik, ako strani prevoznik koristi teretno vozilo ili skup vozila na osnovu ugovora o zakupu;

|Delimično usklađeno |U prevozu tereta u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije dozvoljeno je angažovanje vozila registrovanih isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Nije moguće angažovati vozilo registrovano na teritoriji druge države bez dokumentacije u skladu sa propisima koji uređuju spoljnotrgovinsko poslovanje, odnosno takvo vozilo mora biti privremeno registrovano u Republici Srbiji, pa tek onda biti angažovano od strane preduzeća registrovanog u Republici Srbiji.

Osim u ovom slučaju, odredba propisa EU je u potpunosti transponovana. | | |3.1. |Member States shall take the necessary measures to ensure that their undertakings may use, for the carriage of goods by road, under the same conditions as vehicles owned by them, hired vehicles registered or put into circulation in compliance with the laws in their countries, provided that the conditions laid down in Article 2 are satisfied

|0.1.

3.3.5.

0.1.

13.1.

0.1.

13.2. |

Pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

5) teretno vozilo ili skup vozila mora biti u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe i koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Uslov odgovarajućeg voznog parka, ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima najmanje jedno teretno vozilo ili skup vozila, registrovano u Republici Srbiji, u vlasništvu ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili na osnovu ugovora o zakupu.

Javni prevoz tereta privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može obavljati teretnim vozilom ili skupom vozila na osnovu ugovora o zakupu koji mora biti zaključen, na period od najmanje šest meseci, sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije i podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. |Delimično usklađeno |U prevozu tereta u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije dozvoljeno je angažovanje vozila registrovanih isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Nije moguće angažovati vozilo registrovano na teritoriji druge države bez dokumentacije u skladu sa propisima koji uređuju spoljnotrgovinsko poslovanje, odnosno takvo vozilo mora biti privremeno registrovano u Republici Srbiji, pa tek onda biti angažovano od strane preduzeća registrovanog u Republici Srbiji.

Osim u ovom slučaju, odredba propisa EU je u potpunosti transponovana. | | |3.2. |Member States may exclude from the provisions of paragraph 1 own-account transport operations carried out by vehicles with a total permissible laden weight of more than 6 tonnes | | |Neprenosivo |Odredba je diskrecionog karaktera. Republika Srbija se opredelila za opciju koja ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja | | |4. |This Directive shall not affect the regulations of a Member State which lays down less restrictive conditions for the use of hired vehicles than those specified in Articles 2 and 3 | | |Neusklađeno |Odredba govori o tome da je moguće propisati strožije zahteve od propisanih ovom Direktivom | | |5. |Without prejudice to Articles 2 and 3, this Directive shall not affect the application of the rules concerning

a) the organisation of the market for the carriage of goods by road for hire or reward and own account and in particular access to the market and quota restrictions on road capacities;

b) prices and conditions for the carriage of goods by road;

c) the formation of hire prices;

d) the import of vehicles;

e) the conditions governing access to the activity or occupation of road-vehicle lessor. |0.1.

3.2. |

Pri obavljanju javnog prevoza tereta, relacija, cena prevoza i drugi uslovi prevoza određuju se ugovorom zaključenim između prevoznika i korisnika prevoza.

|Potpuno usklađeno | | | |6. |Directive 84/647/EEC is hereby repealed, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law of the Directives listed in Annex I, Part B.

References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and should be read in accordance with the correlation table set out in Annex II.

| | |Neprenosivo |Odredba upućuje na Anekse koji su neprenosivi i tiču se važenja propisa. | | |7. |This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. | | |Neprenosivo |Prelazne i završne odredbe | | |A1 |Part A

Repealed Directive with its amendment

Part B

List of time-limits for transposition into national law | | |Neprenosivo |Odredbe se tiču važenja EU propisa. | | |A2 |Correlation Table | | |Neprenosivo |Tabela iz Aneksa se tiče tumačenja odnosa odredbi ukinutih ovom Direktivom i novih odredbi. | | |

Ostavite komentar