Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Uredba (EZ) br. 1072/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine o o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog drumskog prevoza tereta (OJ L 300, 14.11.2009)Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market (OJ L 300, 14.11.2009) 32009R107232012R061232013R0517 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 02.07.2015. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 0.1 Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju0.2 Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011i 55/2014) 2012-510 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1.1.-1.2. |This Regulation shall apply to the international carriage of goods by road for hire or reward for journeys carried out within the territory of the Community.

In the event of carriage from a Member State to a third country and vice versa, this Regulation shall apply to the part of the journey on the territory of any Member State crossed in transit. It shall not apply to that part of the journey on the territory of the Member State of loading or unloading, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded. |0.1

1.1.-1.2. |Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor.

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

|Potpuno usklađeno | | | |1.3. |Pending the conclusion of the agreements referred to in paragraph 2, this Regulation shall not affect:

(a) provisions relating to the carriage from a Member State to a third country and vice versa included in bilateral agreements concluded by Member States with those third countries;

(b) provisions relating to the carriage from a Member State to a third country and vice versa included in bilateral agreements concluded between Member States which, under either bilateral authorisations or liberalisation arrangements, allow loading and unloading in a Member State by hauliers not established in that Member State. |0.1

1.2. |

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

|Potpuno usklađeno | | | |1.4. |This Regulation shall apply to the national carriage of goods by road undertaken on a temporary basis by a non-resident haulier as provided for in Chapter III. | | |Neusklađeno |Bilateralnim i multilateralnim sporazumima kojima je pristupila RS nije dozvoljena kabotaža, tako da u ovom trenutku kada transportni sistem RS nije deo transportnog sistema EU, odredbe koje su predviđene propisima EU nije moguće primeniti u nacrtu ovog Zakona, pa će RS svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi.

| | |1.5. |The following types of carriage and unladen journeys made in conjunction with such carriage shall not require a Community licence and shall be exempt from any carriage authorisation:

(a) carriage of mail as a universal service;

(b) carriage of vehicles which have suffered damage or breakdown

(c) carriage of goods in motor vehicles the permissible laden mass of which, including that of trailers, does not exceed 3,5 tonnes;

(d) carriage of goods in motor vehicles provided the following conditions are fulfilled:

(i) the goods carried are the property of the undertaking or have been sold, bought, let out on hire or hired, produced, extracted, processed or repaired by the undertaking;

(ii) the purpose of the journey is to carry the goods to or from the undertaking or to move them, either inside or outside the undertaking for its own requirements;

(iii) motor vehicles used for such carriage are driven by personnel employed by, or put at the disposal of, the undertaking under a contractual obligation;

(iv) the vehicles carrying the goods are owned by the undertaking, have been bought by it on deferred terms or have been hired provided that in the latter case they meet the conditions of Directive 2006/1/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road(1)

(v) such carriage is no more than ancillary to the overall activities of the undertaking;

(e) carriage of medicinal products, appliances, equipment and other articles required for medical care in emergency relief, in particular for natural disasters.

Point (d)(iv) of the first subparagraph shall not apply to the use of a replacement vehicle during a short breakdown of the vehicle normally used.

|0.1

6.5. |Licenca za prevoz nije potrebna za obavljanje sledećih prevoza:

1) prevoz tereta za sopstvene potrebe;

2) prevoz pošiljaka i paketa koje obavlja javni poštanski operator kao univerzalnu poštansku uslugu;

3) prevoz vozilima koja su namenjena potrebama javne bezbednosti, odbrane, zaštite od, vanrednih događaja i potrebama državnih organa, organa autonomne pokrajine ili organa lokalne samouprave, medicinskih i humanitarnih prevoza;

4) prevoz specijalnim vozilima koja su nakon proizvodnje bila prilagođena posebnim namenama, pa se njima ne može obavljati prevoz tereta na isti način kao sa neprilagođenim vozilima (npr. vozila za prevoz pčela, putujuće biblioteke i dr.);

5) prevoz tereta kao pretežne delatnosti, teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, kojim raspolaže na osnovu vlasništva ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik;

6) prevoz koji obavlja javna ustanova kao i prevoza koji obavlja služba lokalne samouprave za potrebe komunalnih delatnosti.

|Delimično usklađeno |Prevoz oštećenih ili pokvarenih vozila trenutno nije uređena nijednim zakonskim ili podzakonskim propisom. S obzirom da postoji veliki broj pritužbi na rad službi koje obavljaju ovu vrstu prevoza tereta , nacrt ovog Zakona predviđa posedovanje odgovarajuće licence. | | |1.6. |The provisions of paragraph 5 shall not affect the conditions under which a Member State authorises its nationals to engage in the activities referred to in that paragraph. | | |Neprenosivo |Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, nije u mogućnosti da implementira niti primenjuje ovu odredbu

| | |

2.1.1. |For the purposes of this Regulation:

‘vehicle’ |0.2

7.1.33)

0.2

7.1.44)

0.2

7.1.45)

0.2

7.1.50)

|Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

33) motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila

44) teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW

45) skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina

50) priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova. |Potpuno usklađeno |Nacrtom zakona nije definisano vozilo kako to predviđa predmetna Direktiva iz razloga nomotehničke prirode, ali je definicija vozila u potpunosti transponovana u zakonodavstvo Republike Srbije kroz Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. | | |2.1.2. |‘international carriage’ |0.1

2.1.2)

0.1

2.1.4)

0.1

2.1.14)-2.1.17) |Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

2) prevoz tereta u drumskom saobraćaju je kretanje praznog ili natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila;

4) prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju je prevoz tereta u drumskom saobraćaju pri čijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica;

14) bilateralni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji se obavlja između Republike Srbije i druge države;

15) tranzitni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji se obavlja preko teritorije Republike Srbije ili druge države bez utovara odnosno istovara tereta na teritoriji Republike Srbije ili druge države;

16) prevoz tereta iz ili za treće države je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji započinje i završava se na teritoriji države u kojoj se ne nalazi sedište, odnosno prebivalište prevoznika;

17) kombinovani prevoz je prevoz drumskog teretnog vozila ili skupa vozila kod koga se deo prevoznog puta obavlja železnicom ili plovnim putem, a deo prevoznog puta drumom na što je moguće kraćim rastojanjima;

|Potpuno usklađeno | | | |2.1.3. |‘host Member State’ | | |Neprenosivo |Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je njena primena isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. | | |2.1.4. |‘non-resident haulier’ |0.1

2.1.9)

|Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

9) strani prevoznik je prevoznik čije se sedište odnosno prebivalište nalazi na teritoriji druge države;

|Potpuno usklađeno | | | |2.1.5. |‘driver’ |0.2

7.1.68) |Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

68) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom, |Delimično usklađeno |ZOBS predviđa definiciju vozača koja je vezana isključivo za upravljanje motornim vozilom, vozno osoblje u smislu udvojene posade nije predviđeno. | | |2.1.6. |‘cabotage |0.1

2.1.19)

|

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

19) kabotaža je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji obavlja strani prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije; |Potpuno usklađeno | | | |2.1.7. |‘serious infringement of Community road transport legislation’ | | |Neprenosivo |Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, nije u mogućnosti da implementira niti primenjuje ovu odredbu | | |3. |International carriage shall be carried out subject to possession of a Community licence and, if the driver is a national of a third country, in conjunction with a driver attestation. |0.1

6.1.

0.1

23.1.

|

Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to za:

1) javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

2) javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Potvrda za vozača je isprava koja se izdaje domaćem prevozniku za vozača koji je radno angažovan za upravljanje teretnim ili skupom vozila za koje poseduje izvod licence za javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji nije državljanin Republike Srbije i koji je na raspolaganju domaćem prevozniku, u skladu sa uslovima za zapošljavanje i stručno osposobljavanje propisanim zakonodavstvom Republike Srbije.

|Potpuno usklađeno | | | |4.1 |The Community licence shall be issued by a Member State, in accordance with this Regulation, to any haulier carrying goods by road for hire or reward who:

(a) is established in that Member State in accordance with Community legislation and the national legislation of that Member State; and

(b) is entitled in the Member State of establishment, in accordance with Community legislation and the national legislation of that Member State concerning admission to the occupation of road haulage operator, to carry out the international carriage of goods by road. |0.1

6.1. |

Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to za:

1) javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

2) javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

|Potpuno usklađeno | | | |4.2.1.-4.2.2. |The Community licence shall be issued by the competent authorities of the Member State of establishment for renewable periods of up to 10 years.

Community licences and certified copies issued before the date of application of this Regulation shall remain valid until their date of expiry.

|0.1

6.1.-6.2.

0.1

66.

|Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to za:

1) javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

2) javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Licenca za prevoz izdaje se sa rokom važenja od 10 godina.

Pojedinačni pravni akti izdati do dana početka primene ovog zakona, važe do isteka roka na koji su izdati.

Pojedinačni pravni akti koji su izdati bez roka važenja, prestaju da važe istekom roka od godinu dana od dana početka primene ovog zakona.

|Potpuno usklađeno

| | | |4.2.3. |The Commission shall adapt the period of validity of the Community licence to technical progress, in particular the national electronic registers of road transport undertakings as provided for in Article 16 of Regulation (EC) No 1071/2009. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 15(2). | | |Neprenosivo |Neprenosiva je zato što stvara obavezu Evropskoj komisiji

| | |4.3 |The Member State of establishment shall issue the holder with the original of the Community licence, which shall be kept by the haulier, and the number of certified true copies corresponding to the number of vehicles at the disposal of the holder of the Community licence, whether those vehicles are wholly owned or, for example, held under a hire purchase, hire or leasing contract. |0.1

6.3.

0.1

15.2.

0.1

16.1.-16.4.

|

Domaći prevoznik dužan je da original licence za prevoz čuva u svom stvarnom i stalnom sedištu.

Ako utvrdi da odgovarajući zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz.

Izvod licence za prevoz je neprenosiv i izdaje se kao prilog uz licencu za prevoz iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Izvod licence za prevoz sadrži podatke o izdavaocu, domaćem prevozniku, matičnom broju prevoznika, broju akta iz registra Agencije za privredne registre, registarskim oznakama teretnog vozila, pravnom osnovu korišćenja teretnog vozila, broju licence za prevoz i roku važenja licence za prevoz, vrsti prevoza koji se obavlja, vrsti izvoda licenci i datum izdavanja izvoda licence za prevoz, pečat i potpis izdavaoca.

Izvod licence za prevoz važi najduže do isteka roka važenja licence za prevoz.

U prevozu tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju izvod licence za prevoz važi za skup vozila u čijem sastavu se nalazi priključno vozilo koje nije u vlasništvu domaćeg prevoznika, odnosno mu je stavljeno na raspolaganje na osnovu ugovora o lizingu ili ugovora o zakupu ili kada je priključno vozilo registrovano u drugoj državi.

|Potpuno usklađeno |Imajući u vidu da se izvod licence izdaje na teretno vozilo (registarsku oznaku) ova odredba je bila nepotrebna, odnosno broj izvoda licence svakako nije moguće da bude veći od broja vozila za koja se ovakav izvod izdaje. | | |4.4.1. |The Community licence and the certified true copies shall correspond to the model set out in Annex II, which also lays down the conditions governing its use. They shall contain at least two of the security features listed in Annex I.

|0.1.

22.

0.1.

64. |

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrasce licence za prevoz, izvoda licence za prevoz kao i način stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno

|Članom 22. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se, između ostalog, propisuju obrasci licence za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |4.4.2. |The Commission shall adapt Annexes I and II to technical progress. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 15(2). | | |Neprenosivo |Neprenosiva je zato što stvara obavezu za Evropsku komisiju

| | |4.5. |The Community licence and the certified true copies thereof shall bear the seal of the issuing authority as well as a signature and a serial number. The serial numbers of the Community licence and of the certified true copies shall be recorded in the national electronic register of road transport undertakings as part of the data relating to the haulier. |0.1.

16.2.

0.1

21.

0.1

22. |

Izvod licence za prevoz sadrži podatke o izdavaocu, domaćem prevozniku, matičnom broju prevoznika, broju akta iz registra Agencije za privredne registre, registarskim oznakama teretnog vozila, pravnom osnovu korišćenja teretnog vozila, broju licence za prevoz i roku važenja licence za prevoz, vrsti prevoza koji se obavlja, vrsti izvoda licenci i datum izdavanja izvoda licence za prevoz, pečat i potpis izdavaoca.

Ministarstvo vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrasce licence za prevoz, izvoda licence za prevoz kao i način stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz. |Potpuno usklađeno

| | | |4.6.1. |The Community licence shall be issued in the name of the haulier and shall be non-transferable. A certified true copy of the Community licence shall be kept in each of the haulier’s vehicles and shall be presented at the request of any authorised inspecting officer.

|0.1

16.1 – 16.3.

0.1

44.1.2)

0.1

49.1.-49.2. |

Izvod licence za prevoz je neprenosiv i izdaje se kao prilog uz licencu za prevoz iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Izvod licence za prevoz sadrži podatke o izdavaocu, domaćem prevozniku, matičnom broju prevoznika, broju akta iz registra Agencije za privredne registre, registarskim oznakama teretnog vozila, pravnom osnovu korišćenja teretnog vozila, broju licence za prevoz i roku važenja licence za prevoz, vrsti prevoza koji se obavlja, vrsti izvoda licenci i datum izdavanja izvoda licence za prevoz, pečat i potpis izdavaoca.

Izvod licence za prevoz važi najduže do isteka roka važenja licence za prevoz.

Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

2) vrši kontrolu uvidom u dokumenta prevoznika (licencu za prevoz, izvod licence za prevoz, sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz i drugih odgovarajućih isprava);

Objekat inspekcijskog nadzora dužan je da inspektoru omogući neometano vršenje inspekcijskog nadzora i da bez odlaganja omogući uvid u zahtevanu dokumentaciju i podatke, kao i nesmetan pristup objektima ili osoblju koji su u vezi sa obavljanjem delatnosti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Objekat inspekcijskog nadzora dužan je da postupi po nalogu inspektora i izvrši naložene inspekcijske mere.

|Potpuno usklađeno | | | |4.6.2. |In the case of a coupled combination of vehicles, the certified true copy shall accompany the motor vehicle. It shall cover the coupled combination of vehicles even where the trailer or semi-trailer is not registered or authorised to use the roads in the name of the licence holder or where it is registered or authorised to use the roads in another State. |0.1

16.4. |

U prevozu tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju izvod licence za prevoz važi za skup vozila u čijem sastavu se nalazi priključno vozilo koje nije u vlasništvu domaćeg prevoznika, odnosno mu je stavljeno na raspolaganje na osnovu ugovora o lizingu ili ugovora o zakupu ili kada je priključno vozilo registrovano u drugoj državi.

|Potpuno usklađeno | | | |5. |Driver attestation |0.1

23.

0.1.

64. |

Potvrda za vozača je isprava koja se izdaje domaćem prevozniku za vozača koji je radno angažovan za upravljanje teretnim ili skupom vozila za koje poseduje izvod licence za javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji nije državljanin Republike Srbije i koji je na raspolaganju domaćem prevozniku, u skladu sa uslovima za zapošljavanje i stručno osposobljavanje propisanim zakonodavstvom Republike Srbije.

Ministarstvo izdaje potvrdu za vozača na rok od pet godina i potvrđuje da je taj vozač radno angažovan kod domaćeg prevoznika u skladu sa uslovima utvrđenim u stavu 1. ovog člana. Na zahtev za izdavanje potvrde za vozača domaćeg prevoznika Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju potvrde ili rešenjem odbija zahtev.

Rešenje iz stava 3. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Original potvrde za vozača se nalazi u teretnom ili skupu vozila iz stava 1. ovog člana, dok se overena fotokopija potvrde za vozača čuva u stvarnom i stalnom sedištu domaćeg prevoznika.

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava iz stava 1. ovog člana, najmanje jednom u periodu važenja potvrde za vozača iz stava 2. ovog člana.

Ministarstvo oduzima potvrdu za vozača u slučaju:

1. da prestane da ispunjava uslove za izdavanje potvrde za vozača;

2. da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje potvrde za vozača.

Ministarstvo vodi Evidenciju o potvrdama za vozača iz stava 1. ovog člana.

Ministar utvrđuje sadržinu i izgled obrasca potvrde za vozača kao i način vođenja evidencije o potvrdama za vozača.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca iz stava 10. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja vozača kao podatke o ličnosti.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Podzakonskim aktom se predviđa sadržina i izgled obrasca potvrde za vozača kao i način vođenja evidencije o potvrdama za vozača.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. | | |6.1. |Whenever an application for a Community licence or an application for renewal of a Community licence in accordance with Article 4(2) is lodged, the competent authorities of the Member State of establishment shall verify whether the haulier satisfies or continues to satisfy the conditions laid down in Article 4(1). |0.1

15.2.

0.1

15.6. |

Ako utvrdi da odgovarajući zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz.

Ako utvrdi da zahtev iz stava 5. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo rešenjem produžava rok važenja licence za prevoz, u roku do 30 dana od dana prijema urednog zahteva.

|Potpuno usklađeno | | | |6.2. |The competent authorities of the Member State of establishment shall regularly verify, by carrying out checks each year covering at least 20 % of the valid driver attestations issued in that Member State, whether the conditions, referred to in Article 5(1), under which a driver attestation has been issued are still satisfied. |0.1

23.5. |

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava iz stava 1. ovog člana, najmanje jednom u periodu važenja potvrde za vozača iz stava 2. ovog člana.

|Potpuno usklađeno |Imajući u vidu da je važnost potvrde 5 godina, a da je za izdate potvrde za vozača predviđeno da se proveravaju barem jednom u periodu važenja, godišnje će se proveravati 20% izdatih, što je potpuno saglasno sa odredbom regulative. | | |7.1. |If the conditions laid down in Article 4(1) or those referred to in Article 5(1) are not satisfied, the competent authorities of the Member State of establishment shall reject an application for the issue or renewal of a Community licence or the issue of a driver attestation, by means of a reasoned decision. |0.1

15.3.

0.1

15.7.

0.1

23.2. |

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence za prevoz.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za produženje roka važenja licence za prevoz.

Ministarstvo izdaje potvrdu za vozača na rok od pet godina i potvrđuje da je vozač za koga se izdaje zaposlen kod domaćeg prevoznika u skladu sa uslovima utvrđenim u stavu 1. ovog člana. Na zahtev za izdavanje potvrde za vozača domaćeg prevoznika Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju potvrde ili rešenjem odbija zahtev. |Potpuno usklađeno | | | |7.2. |The competent authorities shall withdraw a Community licence or a driver attestation where the holder:

(a) no longer satisfies the conditions laid down in Article 4(1) or those referred to in Article 5(1); or

(b) has supplied incorrect information in relation to an application for a Community licence or for a driver attestation. |0.1

19.1.1)-19.1.2)

0.1

23.6 |Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u slučaju:

1) da prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u slučaju iz člana 17. st. 2, 3, 4 i 5. ovog zakona;

2) da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje licence za prevoz;

Ministarstvo oduzima potvrdu za vozača u slučaju:

1. da prestane da ispunjava uslove za izdavanje potvrde za vozača;

2. da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje potvrde za vozača.

|Potpuno usklađeno | | | |8. |Cabotage | | |Neusklađeno |Mogućnost pružanja usluga kabotaže u RS je veoma restriktivna i, shodno Nacrtu zakona, za obavljanje kabotaže na teritoriji RS neophodna je dozvola koju Ministarstvo može izdati samo ukoliko ne postoje odgovarajući kapaciteti u Srbiji.

Bilateralnim i multilateralnim sporazumima kojima je pristupila RS nije dozvoljena kabotaža, tako da u ovom trenutku kada transportni sistem RS nije deo transportnog sistema EU, odredbe koje su predviđene propisima EU nije moguće primeniti u nacrtu ovog Zakona, pa će RS svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi. |

| |9. |Rules applicable to cabotage operations | | |Neusklađeno |Mogućnost pružanja usluga kabotaže je u RS veoma restriktivna i, shodno Nacrtu zakona, za obavljanje kabotaže na teritoriji RS neophodna je dozvola koju Ministarstvo može izdati samo ukoliko ne postoje odgovarajući kapaciteti u Srbiji.

Bilateralnim i multilateralnim sporazumima kojima je pristupila RS nije dozvoljena kabotaža, tako da u ovom trenutku kada transportni sistem RS nije deo transportnog sistema EU, odredbe koje su predviđene propisima EU nije moguće primeniti u nacrtu ovog Zakona, pa će RS svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi. | | |10. |Safeguard procedure |0.1

40.1.-40.4. |

U vanrednoj situaciji, Vlada može odrediti mere kojima se obezbeđuje funkcionisanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju u nastalim okolnostima i kojih su dužni da se pridržavaju domaći prevoznici.

Vanrednom situacijom u smislu stava 1. ovog člana smatra se poremećaj u funkcionisanju privrede na duži rok, a koji za posledicu ima preveliku ponudu ili tražnju prevoznih usluga na domaćem tržištu prevoza tereta čime je ugroženo poslovanje domaćih prevoznika u prevozu tereta u drumskom saobraćaju ili privrednih društava, odnosno preduzetnika koji izvoze svoje proizvode, uz uslov da kratkoročne i dugoročne prognoze situacije u ovoj privrednoj delatnosti ne pokazuju mogućnost značajnijeg i trajnog poboljšanja.

Mere iz stava 1. ovog člana mogu trajati najviše šest meseci sa mogućnošću jednomesečnog produženja.

U slučaju nastupanja situacije iz stava 1. ovog člana Vlada će, kao povremeno radno telo, obrazovati Krizni odbor sastavljen od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za privredu i finansije i predstavnika domaćih prevoznika, sa zadatkom da predloži Vladi mere za rešavanje krize na domaćem tržištu usluga prevoza tereta.

|Potpuno usklađeno |Ova materija je detaljno razmotrena u okviru tabele usklađenosti sa Uredbom Saveta (EEZ) br 3916/90 od 21. decembra 1990. godine o merama koje treba preduzeti u slučaju krize na tržištu u prevozu robe u drumskom saobraćaju. | | |11. |Mutual assistance

Member States shall assist one another in ensuring the application and monitoring of this Regulation. They shall exchange information via the national contact points established pursuant to Article 18 of Regulation (EC) No 1071/2009. | | |Neprenosivo |Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, nije u mogućnosti da implementira niti primenjuje ovu odredbu. | | |12.1. |In the event of a serious infringement of Community road transport legislation committed or ascertained in any Member State, the competent authorities of the Member State of establishment of the haulier who has committed such infringement shall take the appropriate action which may include a warning, if provided for by national law, to pursue the matter which may lead, inter alia, to the imposition of the following administrative penalties:

(a) temporary or permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence;

(b) temporary or permanent withdrawal of the Community licence.

These penalties may be determined after the final decision on the matter has been taken and shall have regard to the seriousness of the infringement committed by the holder of the Community licence and to the total number of certified true copies of that licence that he holds in respect of international traffic. |0.1

19.

|Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u slučaju:

1) da prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u slučaju iz člana 17. st. 2, 3, 4 i 5. ovog zakona;

2) da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje licence za prevoz;

3) da obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom za prevoz;

4) da je prestao da obavlja delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju u periodu dužem od šest meseci.

Rešenje kojim se oduzima licenca za prevoz konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Domaći prevoznik dužan je da, u roku od osam dana od dana prijema rešenja iz stava 2. ovog člana, licencu za prevoz i izvode licence za prevoz vrati Ministarstvu.

Domaći prevoznik, kome je oduzeta licenca za prevoz, nakon isteka roka od šest meseci od dana oduzimanja, može ponovo podneti zahtev za izdavanje licence.

|Potpuno usklađeno | | | |12.2. |In the event of a serious infringement regarding any misuse what so ever of driver attestations, the competent authorities of the Member State of establishment of the haulier who committed such infringement shall impose appropriate penalties, such as:

(a) suspending the issue of driver attestations;

(b) withdrawing driver attestations;

(c) making the issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse;

(d) withdrawing, temporarily or permanently, some or all of the certified true copies of the Community licence;

(e) withdrawing, temporarily or permanently, the Community licence.

These penalties may be determined after the final decision on the matter has been taken and shall have regard to the seriousness of the infringement committed by the holder of the Community licence. |0.1.

23.6 |

Ministarstvo oduzima potvrdu za vozača u slučaju:

da prestane da ispunjava uslove za izdavanje potvrde za vozača;

da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje potvrde za vozača.

|Delimično usklađeno |Imajući u vidu da potvrda za vozača nije uslov za izdavanje licence prevoznika, odredbe koje su u vezi sa oduzimanjem licence prevoznika zbog oduzimanja potvrde za vozača nisu ni ugrađene u Nacrt zakona. | | |12.3. |The competent authorities of the Member State of establishment shall communicate to the competent authorities of the Member State in which the infringement was ascertained, as soon as possible and at the latest within 6 weeks of their final decision on the matter, which, if any, of the penalties provided for in paragraphs 1 and 2 have been imposed.

If such penalties are not imposed, the competent authorities of the Member State of establishment shall state the reasons therefor. | | |Neprenosivo |Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, nije u mogućnosti da implementira niti primenjuje ovu odredbu

| | |12.4. |The competent authorities shall ensure that the penalties imposed on the haulier concerned are, as a whole, proportionate to the infringement or infringements which gave rise to such penalties, taking into account any penalty for the same infringement imposed in the Member State in which the infringement was ascertained. |0.1

58. – 63. |Kaznene odredbe |Potpuno usklađeno |Koncepcija kaznenih odredaba zasniva se na malom broju ustanovljenih privrednih prestupa. Ustanovljeni prekršaji privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, preduzetnika, fizičkog lica i vozača segmentovani su u četiri člana prema težini povrede odredaba ovog zakona. U čl. 62. i 63. propisane su novčane kazne u fiksnom iznosu za izvršeni prekršaj, kao i odredba člana 64. o načinu kažnjavanja stranog prevoznika koji je izvršio prekršaj a nema poslovnu jedinicu ili predstavništvo u Republici Srbiji.

| | |12.5. |The competent authorities of the haulier’s Member State of establishment may also, pursuant to national law, bring proceedings against the haulier before a competent national court or tribunal. They shall inform the competent authority of the host Member State of any decisions taken to this effect. | | |Neprenosivo |Odredba je regulisana bilateralnm ugovorima i ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja. | | |12.6. |Member States shall ensure that hauliers have the right to appeal against any administrative penalty imposed on them pursuant to this Article. | | |Neprenosivo |Odredba je regulisana bilateralnm ugovorima i ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja. | | |13. |Where the competent authorities of a Member State are aware of a serious infringement of this Regulation or of Community road transport legislation attributable to a non-resident haulier, the Member State within the territory of which the infringement is ascertained shall transmit to the competent authorities of the haulier’s Member State of establishment, as soon as possible and at the latest within 6 weeks of their final decision on the matter, the following information:

a description of the infringement and the date and time when it was committed;

(b) the category, type and seriousness of the infringement; and

(c) the penalties imposed and the penalties executed.

The competent authorities of the host Member State may request the competent authorities of the Member State of establishment to impose administrative penalties in accordance with Article 12.

Without prejudice to any criminal prosecution, the competent authorities of the host Member State shall be empowered to impose penalties on a non-resident haulier who has committed infringements of this Regulation or of national or Community road transport legislation in their territory during a cabotage operation. They shall impose such penalties on a non-discriminatory basis. These penalties may, inter alia, consist of a warning, or, in the event of a serious infringement, a temporary ban on cabotage operations on the territory of the host Member State where the infringement was committed.

Member States shall ensure that hauliers have the right to appeal against any administrative penalty imposed on them pursuant to this Article. | | |Neprenosivo |Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, nije u mogućnosti da implementira niti primenjuje ovu odredbu

| | |14. |Member States shall ensure that serious infringements of Community road transport legislation committed by hauliers established in their territory, which have led to the imposition of a penalty by any Member State, as well as any temporary or permanent withdrawal of the Community licence or of the certified true copy thereof, are recorded in the national electronic register of road transport undertakings. Entries in the register which concern a temporary or permanent withdrawal of a Community licence shall remain in the database for 2 years from the time of the expiry of the period of withdrawal, in the case of temporary withdrawal, or from the date of withdrawal, in the case of permanent withdrawal. |0.1

21.

0.1

64. |

Ministarstvo vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 21. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje sadržina i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |15. |Committee procedure | | |Neprenosivo |Neprenosiva je jer stvara obavezu i ovlašćenja za Evropsku komisiju

| | |16. |Penalties

|0.1

58. – 63. |Kaznene odredbe |Potpuno usklađeno | | | |17.1 – 17.2. |Every 2 years Member States shall inform the Commission of the number of hauliers possessing Community licences on 31 December of the previous year and of the number of certified true copies corresponding to the vehicles in circulation at that date. | | |Neprenosivo |Ova odredba je po svojoj prirodi takva da je mogućnost njene primene i transpozicije isključivo vezana za status subjekta obaveze, odnosno za članstvo u EU. Dok ne postane članica EU Republika Srbija, iz objektivnih razloga koji proizlaze iz prirode ove odredbe, nije u mogućnosti da implementira niti primenjuje ovu odredbu

| | |17.3. |The Commission shall draw up a report on the state of the Community road transport market by the end of 2013. The report shall contain an analysis of the market situation, including an evaluation of the effectiveness of controls and the evolution of employment conditions in the profession, as well as an assessment as to whether harmonisation of the rules in the fields, inter alia, of enforcement and road user charges, as well as social and safety legislation, has progressed to such an extent that the further opening of domestic road transport markets, including cabotage, could be envisaged. | | |Neprenosivo |Neprenosiva je jer stvara obavezu i ovlašćenja za Evropsku komisiju

| | |18. |Regulations (EEC) No 881/92 and (EEC) No 3118/93 and Directive 2006/94/EC are hereby repealed.

References to the repealed Regulations and Directive shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex IV. | | |Neprenosivo |Odredba je proceduralnog karaktera | | |19. |Entry into force | | |Neprenosivo |Odredba je proceduralnog karaktera | | |A1. |Security features of the Community licence and the driver attestation |0.1

22.

0.1

64. |Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrasce licence za prevoz, izvoda licence za prevoz kao i način stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 22. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se bliže propisuje izgled i sadržina obrasca licence za prevoz, izvoda licence za prevoz.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |A2. |Community licence model |0.1

22.

0.1

64. |Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrasce licence za prevoz, izvoda licence za prevoz kao i način stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 22. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se bliže propisuje izgled i sadržina obrasca licence za prevoz.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |A3. |Driver attestation model |0.1

23.8.

0.1

64. |Ministar utvrđuje sadržinu i izgled obrasca potvrde za vozača kao i način vođenja evidencije o potvrdama za vozača.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 23. stav 8. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se bliže propisuje izgled i sadržina obrasca potvrde za vozača.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |A4. |Correlation Table | | |Neprenosivo |Tabela iz Aneksa se tiče tumačenja odnosa odredbi ukinutih ovom Uredbom i novih odredbi. | | |

Ostavite komentar