Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Odluka Komisije Broj 2009/992/EU od 17. decembra 2009. godine o minimalnim zahtevima u pogledu podataka koji se moraju uneti u nacionalni elektronski registar preduzeća registrovanih za drumski prevoz, Sl. list Evropske unije L 339, 22.12.2009., str. 36.Commission Decision 2009/992/EU of 17 December 2009 on minimum requirements for the data to be entered in the national electronic register of road transport undertakings, OJ L 339, 22.12.2009, p. 36 32009D0992 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 02.07.2015. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA 0.1. Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju 2012-510 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1. |The minimum requirements for the data to be entered in the national electronic registers established by Member States in accordance with Article 16(1) of Regulation (EC) No 1071/2009 shall be as set out in the Annex to this Decision.

|0.1.

64. |

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Nacrtom Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se ostvariti visok stepen usklađenosti . | | |2. |This Decision is addressed to the Member States. | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi samo na države članice EU, te će RS svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi

| | |*Aneks | |0.1.

8.2.

8.3.

11.12.

11.13.

21.2.

22.

46.2.

46.4.

64. |

Ministarstvo vodi Evidenciju lica odgovornih za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Evidencije lica odgovornih za prevoz. Sadržina evidencije lica odgovornih za prevoz sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica odgovornog za prevoz kao podatke o ličnosti.

Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 12. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrasce licence za prevoz, izvoda licence za prevoz kao i način stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence za prevoz iz stava 1. tač. 4) i dozvola iz stava 1. tačka 5) ovog člana, najkasnije u roku od 7 dana od dana dostavljanja privremenog rešenja o oduzimanju licence za prevoz, izvoda licence za prevoz ili dozvole.

Ministarstvo vodi evidenciju o donetim rešenjima iz stava 1. tač. 3) – 6) i stava 2. ovog člana.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

| Delimično usklađeno |Nacrtom Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se ostvariti visok stepen usklađenosti.

| | |

Ostavite komentar