Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Uredba Komisije (EU) broj 1213/2010 od 16. decembra 2010. o utvrđivanju zajedničkih pravila za povezivanje nacionalnih elektronskih registara o drumskim transportnim preduzećima (Sl. list Evropske unije L 300, 14.11.2009, p. 72, p. 88.)Commission Regulation (EU) No 1213/2010 of 16 December 2010 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings (OJ L 300, 14.11.2009, p. 72, p. 88.) 32010R1213 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 02.07.2015. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju 2012-510 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1. |The common rules to enable the interconnection of the national electronic registers shall be as set out in the Annex to this Regulation. |0.1.

55.

0.1.

56.

|

Ministarstvo razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o licencama za prevoz, sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti, potvrdama za vozače, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

Ministarstvo, na principu uzajamnosti, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog člana, s ciljem da se u najvećoj mogućoj meri obezbedi primena propisa kojima se uređuje prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Ministarstvo će, u skladu sa međunarodnim ugovorom, obavestiti nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sedište odnosno prebivalište stranog prevoznika, odnosno na čijoj teritoriji je registrovano vozilo o povredama ovog zakona i o preduzetim merama iz člana 46. stav 1. tač. 3), 5). i 6) i člana 54. ovog zakona.

| Potpuno usklađeno | | | |2. |This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2012. | | |Neprenosivo |Prelazne i završne odredbe | | |*Aneks |The system of interconnection of national electronic registers shall be called the ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings).

INFORMATION EXCHANGE

1.1. Exchange on infringements

1.1.1. Infringement Notification Message

1.1.2. Infringement Response Message

1.2. Checking the good repute of transport managers

1.2.1. Search Request Message

1.2.2. Search Response Message

1.3. Acknowledgement

2. THE ERRU ARCHITECTURE

3. STATISTICS AND LOGGING

4. MINIMUM LEVEL OF SERVICE

|0.1.

8.3.

0.1.

11.12.

0.1.

11.13.

0.1.

21.

0.1.

22.

0.1.

23.8.

0.1.

46.4.

0.1.

64. |

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Evidencije lica odgovornih za prevoz. Sadržina evidencije lica odgovornih za prevoz sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica odgovornog za prevoz kao podatke o ličnosti.

Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 12. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrasce licence za prevoz, izvoda licence za prevoz kao i način stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim, privremeno izdatim i oduzetim licencama za prevoz.

Ministar utvrđuje sadržinu i izgled obrasca potvrde za vozača kao i način vođenja evidencije o potvrdama za vozača.

Ministarstvo vodi evidenciju o donetim rešenjima iz stava 1. tač. 3) – 6) i stava 2. ovog člana.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Nacrtom Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se ostvariti visok stepen usklađenosti.

| | |

Ostavite komentar