Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Uredba broj 1071/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila o uslovima koje treba ispuniti za obavljanje delatnosti prevoznika u drumskom transportu i stavljanje van snage Direktive Saveta 96/26/EZ (OJ L 300, 14.11.2009)Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC (OJ L 300, 14.11.2009) 32009R107132012R061332013R0517 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 02.07.2015. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA 0.1. Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju0.2. Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) 0.3. Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima (“ Službeni list SFRJ „, br. 11/78 i 64/89, „Službeni list SRJ“, br. 42/92,24/94 i 28/96 i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05)0.4. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010) 2012-510 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1.1 – 1.2. |This Regulation governs admission to, and the pursuit of, the occupation of road transport operator.

This Regulation shall apply to all undertakings established in the Community which are engaged in the occupation of road transport operator. It shall also apply to undertakings which intend to engage in the occupation of road transport operator. References to undertakings engaged in the occupation of road transport operator shall, as appropriate, be considered to include a reference to undertakings intending to engage in such occupation. |0.1.

1.1.

0.1.

1.2. |

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor.

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

|Potpuno usklađeno |Pristup profesiji u Nacrtu zakona je definisan kroz način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju čime je u potpunosti obuhvaćen predmet koji uređuje Regulativa | | |1.3. |As regards the regions referred to in Article 299(2) of the Treaty, the Member States concerned may adapt the conditions to be complied with in order to pursue the occupation of road transport operator, in so far as operations are fully carried out in those regions by undertakings established there. |0.1.

2.1.5)-2.1.6)

0.1.

38.1.

0.1.

38.2. |Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

5) javni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju kod koga privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza;

6) prevoz tereta za sopstvene potrebe je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti;

Strani prevoznik može obavljati javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju na osnovu licence za prevoz, odnosno izvoda licence za prevoz kad je to predviđeno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodno pravnim aktima.

Strani prevoznik koji obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, mora posedovati dozvolu shodno međunarodnom ugovoru i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, odnosno razmenjenom kontingentu pojedinačnih, vremenskih ili multilateralnih dozvola.

|Potpuno usklađeno |Nacrtom zakona se obezbeđuju jednaki uslovi za pristup tržištu za domaćeg i stranog prevoznika, odnosno lica ovlašćenog za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe | | |1.4.1. |By way of derogation from paragraph 2, this Regulation shall, unless otherwise provided for in national law, not apply to:

(a) undertakings engaged in the occupation of road haulage operator solely by means of motor vehicles or combinations of vehicles the permissible laden mass of which does not exceed 3,5 tonnes. Member States may, however, lower this limit for all or some categories of road transport operations; |0.1.

1.3.2)

0.1.

6.5.5) |Odredbe ovog zakona ne odnose se na:

2) prevoz tereta koji obavlja fizičko lice radi zadovoljenja ličnih potreba, teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg.

Licenca za prevoz nije potrebna za obavljanje sledećih prevoza:

5) prevoz tereta kao pretežne delatnosti, teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, kojim raspolaže na osnovu vlasništva ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik; |Potpuno usklađeno | | | |1.4.2. |(b) undertakings engaged in road passenger transport services exclusively for non-commercial purposes or which have a main occupation other than that of road passenger transport operator;

| | |Neprenosivo |Odredba se odnosi na vozila kojima se obavlja prevoz putnika.

Usvajanjem Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju odredba 1.4.2 Uredbe 1071/2009 biće usklađena u najvećoj mogućoj meri. | | |1.4.3. |undertakings engaged in the occupation of road transport operator solely by means of motor vehicles with a maximum authorised speed not exceeding 40 km/h. | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi na vozila kojima se obavlja prevoz putnika.

Usvajanjem Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju odredba 1.4.2 Uredbe 1071/2009 biće usklađena u najvećoj mogućoj meri. | | |1.5. |Member States may exempt from the application of all or some of the provisions of this Regulation only those road transport operators engaged exclusively in national transport operations having only a minor impact on the transport market because of:

(a) the nature of the goods carried; or

(b) the short distances involved. |0.1.

1.3. |

Odredbe ovog zakona ne odnose se na:

prevoz tereta koji se obavlja vozilima Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove;

prevoz tereta koji obavlja fizičko lice radi zadovoljenja ličnih potreba, teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg.

|Potpuno usklađeno | | | |2.1.1.

|Definitions:

‘the occupation of road haulage operator’

|0.1.

2. 1.5) |

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

5) javni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju kod koga privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza; |Potpuno usklađeno | | | |2.1.2. |‘the occupation of road passenger transport operator’ | | |Neusklađeno |Odredba se odnosi na prevoz putnika.

Usvajanjem Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju odredba 2.1.2 Uredbe 1071/2009 biće usklađena u najvećoj mogućoj meri. | | |2.1.3. |‘the occupation of road transport operator’means the occupation of road passenger transport operator or the occupation of road haulage operator |0.1.

2.1.2)

0.1.

2.1.7) |

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

2) prevoz tereta u drumskom saobraćaju je kretanje praznog ili natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila;

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

7) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome je shodno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj se nalazi njegovo sedište, odnosno prebivalište, odobreno obavljanje prevoza tereta;

|Delimično usklađeno

|Neusklađenost se odnosi na deo odredbe o prevozu putnika. Usvajanjem Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju odredba 2.1.4 Uredbe 1071/2009 biće usklađena u najvećoj mogućoj meri. | | |2.1.4. |‘undertaking’

|0.1.

2.1.7) |

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

7) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, koje je shodno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj se nalazi njegovo sedište, odnosno prebivalište, ovlašćeno za obavljanje prevoza tereta;

|Delimično usklađeno

|Neusklađenost se odnosi na deo odredbe o prevozu putnika. Usvajanjem Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju odredba 2.1.4 Uredbe 1071/2009 biće usklađena u najvećoj mogućoj meri. | | |2.1.5. |‘transport manager’ |0.1.

2.1.12) |

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

12) lice odgovorno za prevoz je lice koje je odgovorno za stvarno i neprekidno upravljanje poslovima prevoza radno angažovano u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika koji obavlja prevoz; |Potpuno usklađeno | | | |2.1.6. |‘authorisation to pursue the occupation of road transport operator’ |0.1.

2.1.10) |Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

10) licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju; |Potpuno usklađeno | | | |2.1.7. |‘competent authority’

|0.1.

15.

|

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, Ministarstvu podnosi zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju ili zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju na propisanom obrascu, koji sadrži podatke o broju teretnih vozila ili skupa vozila kojima bi obavljao prevoz i uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 7. stav 1. ovog zakona.

Ako utvrdi da odgovarajući zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence za prevoz.

Rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Zahtev za produženje roka važenja licence za prevoz na propisanom obrascu, koji sadrži sve podatke zahteva iz stava 1. ovog člana, domaći prevoznik podnosi Ministarstvu najmanje 90 dana pre isteka roka važenja licence za prevoz.

Ako utvrdi da zahtev iz stava 5. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo rešenjem produžava rok važenja licence za prevoz, u roku do 30 dana od dana prijema urednog zahteva.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za produženje roka važenja licence za prevoz.

Rešenja iz st. 6. i 7. ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom. |Potpuno usklađeno | | | |2.1.8. |‘Member State of establishment’

|0.1.

2.1.8)-2.1.9) |Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

8) domaći prevoznik je prevoznik čije se stvarno i stalno sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije;

9) strani prevoznik je prevoznik čije se sedište odnosno prebivalište nalazi na teritoriji druge države;

|Potpuno usklađeno | | | |3.1. |Undertakings engaged in the occupation of road transport operator shall:

(a) have an effective and stable establishment in a Member State;

(b) be of good repute;

(c) have appropriate financial standing; and

(d) have the requisite professional competence. |0.1.

6.1.

0.1.

7.1.1) – 7.1.4) |Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to za:

javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Licenca za prevoz može se izdati domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku, ako podnese dokaze da ispunjava sledeće uslove:

1) poslovni ugled;

2) finansijsku sposobnost;

3) profesionalnu osposobljenost;

4) stvarno i stalno sedište; |Potpuno usklađeno | | | |3.2. |Member States may decide to impose additional requirements, which shall be proportionate and non-discriminatory, tobe satisfied by undertakings in order to engage in the occupationof road transport operator. |0.1.

7.1.5) – 7.1.6) |

Licenca za prevoz može se izdati domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku, ako podnese dokaze da ispunjava sledeće uslove:

5) odgovarajući vozni park;

6) odgovarajući broj radno angažovanih vozača. |Potpuno usklađeno | | | |4.1.1

4.1.2 |An undertaking which engages in the occupation of road transport operator shall designate at least one natural person, the transport manager, who satisfies the requirements set out inArticle 3(1)(b) and (d) and who:

(a) effectively and continuously manages the transport activities of the undertaking;

(b) has a genuine link to the undertaking, such as being anemployee, director, owner or shareholder or administering it,or, if the undertaking is a natural person, is that person; and |0.1.

2.1.12)-2.1.13)

0.1.

8.1.1.

|

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

12) lice odgovorno za prevoz je lice koje je odgovorno za stvarno i neprekidno upravljanje poslovima prevoza radno angažovano u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika koji obavlja prevoz;

13) sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti je javna isprava kojom se potvrđuje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz;

Uslov poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1. licu odgovornom za prevoz:

nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;

2. nije doneta pravnosnažna presuda za krivična dela protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;

3. nije izrečena pravnosnažna presuda za druga krivična dela, na kaznu zatvora i

4. nije doneta, u poslednje dve godine, tri ili više puta, pravnosnažna presuda privrednog suda, kojom je osuđeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara;

|Potpuno usklađeno

| | | |4.1.3 |(c) is resident in the Community | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi samo na države članice EU, te će RS svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi

| | |4.2. |If an undertaking does not satisfy the requirement of professional competence laid down in Article 3(1)(d), the competent authority may authorise it to engage in the occupation of road transport operator without a transport manager designated inaccordance with paragraph 1 of this Article, provided that:

(a) the undertaking designates a natural person residing in the Community who satisfies the requirements laid down in Article 3(1)(b) and (d), and who is entitled under contract to carry out duties as transport manager on behalf of the undertaking;

(b) the contract linking the undertaking with the person referredto in point (a) specifies the tasks to be performed on an effective and continuous basis by that person, and indicates his orher responsibilities as transport manager. The tasks to be specified shall comprise, in particular, those relating to vehicle maintenance management, verification of transport contracts and documents, basic accounting, the assignment of loads or services to drivers and vehicles, and the verification of safety procedures

(c) in his or her capacity as transport manager, the personreferred to in point (a) may manage the transport activities ofup to four different undertakings carried out with a combined maximum total fleet of 50 vehicles. Member Statesmay decide to lower the number of undertakings and/or thesize of the total fleet of vehicles which that person may manage; and

(d) the person referred to in point (a) performs the specified tasks solely in the interests of the undertaking and his or her responsibilities are exercised independently of any undertakings for which the undertaking carries out transport operations. |0.1.

2.1.12)

0.1.

17.2.

0.1.

10.4.

|Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

12) lice odgovorno za prevoz je lice koje je odgovorno za stvarno i neprekidno upravljanje poslovima prevoza i radno angažovano u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika koji obavlja prevoz;

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona ili uslov iz člana 10. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Lice iz stava 1. ovog člana može obavljati poslove upravljanja u javnom prevozu tereta u domaćem ili u međunarodnom drumskom saobraćaju kod najviše četiri različita domaća prevoznika koja obavljaju javni prevoz tereta sa ukupno najviše 50 teretnih vozila ili skupa vozila. |Delimično usklađeno |

Odredba u vezi sa rezidentom EU se odnosi samo na države članice EU, te će RS svoje obaveze ispuniti kada se za to stvore uslovi.

Odgovorno lice koje je radno angažovano kod prevoznika u skladu sa ugovorom koji omogućava neprekidno upravljanje poslovima prevoza, kojim se obuhvata sve definisano tačkom b) i tačkom d)

| | |4.3. |Member States may decide that a transport manager designated in accordance with paragraph 1 may not in addition be designated in accordance with paragraph 2, or may only be sodesignated in respect of a limited number of undertakings or afleet of vehicles that is smaller than that referred to inparagraph 2(c). |0.1.

10.4 |Lice iz stava 1. ovog člana može obavljati poslove upravljanja u javnom prevozu tereta u domaćem ili u međunarodnom drumskom saobraćaju kod najviše četiri različita domaća prevoznika koja obavljaju javni prevoz tereta sa ukupno najviše 50 teretnih vozila ili skupa vozila. |Potpuno usklađeno

| | | |4.4 . |The undertaking shall notify the competent authority of the transport manager or managers designated.

|0.1.

15.1 |Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, Ministarstvu podnosi zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju ili zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju na propisanom obrascu, koji sadrži podatke o broju teretnih vozila ili skupa vozila kojima bi obavljao prevoz i uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 7. stav 1. ovog zakona. |Potpuno usklađeno |Jedan od uslova za izdavanje licence prevoznika je i podnošenje dokaza za radno angažovanje lica odgovornog za prevoz. | | |5.1.1. |In order to satisfy the requirement laid down in Article 3(1)(a), anundertaking shall, in the Member State concerned:

(a) have an establishment situated in that Member State withpremises in which it keeps its core business documents, inparticular its accounting documents, personnel management documents, documents containing data relating to driving time and rest and any other document to which the competent authority must have access in order to verify compliance with the conditions laid down in this Regulation. Member States may require that establishments on their territory also have other documents available at their premises at any time; |0.1.

12. |Uslov stvarnog i stalnog sedišta ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik čije sedište je na teritoriji Republike Srbije, sa prostorijama u kojima čuva osnovna poslovna dokumenta (računovodstvena dokumenta, dokumenta o ljudskim resursima, dokumenta koja sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača i sl.) i druga dokumenta bitna za obavljanje delatnosti.

|Potpuno usklađeno | | | |5.1.2. |(b) once an authorisation is granted, have at its disposal one or more vehicles which are registered or otherwise put into circulation in conformity with the legislation of that Member State, whether those vehicles are wholly owned or, forexample, held under a hire-purchase agreement or a hire or leasing contract; |0.1.

13.1. |Uslov odgovarajućeg voznog parka, ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima najmanje jedno teretno vozilo ili skup vozila, registrovano u Republici Srbiji, u vlasništvu ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili na osnovu ugovora o zakupu. |Potpuno usklađeno | | | |5.1.3. |(c) conduct effectively and continuously with the necessary administrative equipment its operations concerning the vehicles mentioned in point (b) and with the appropriate technical equipment and facilities at an operating centre situated in that Member State. |0.1.

12. |Uslov stvarnog i stalnog sedišta ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik čije sedište je na teritoriji Republike Srbije, sa prostorijama u kojima čuva osnovna poslovna dokumenta (računovodstvena dokumenta, dokumenta o ljudskim resursima, dokumenta koja sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača i sl.) i druga dokumenta bitna za obavljanje delatnosti. |Potpuno usklađeno | | | |6.1.1. (a) |Subject to paragraph 2 of this Article, Member States shall determine the conditions to be met by undertakings and transport managers in order to satisfy the requirement of good repute laid down in Article 3(1) (b).

In determining whether an undertaking has satisfied that requirement, Member States shall consider the conduct of the undertaking, its transport managers and any other relevant person as maybe determined by the Member State. Any reference in this Article to convictions, penalties or infringements shall include convictions, penalties or infringements of the undertaking itself, its transport managers and any other relevant person as may be determined by the Member State.

The conditions referred to in the first subparagraph shall include at least the following:

(a) that there be no compelling grounds for doubting the good repute of the transport manager or the transport undertaking, such as convictions or penalties for any serious infringement of national rules in force in the fields of:

(i) commercial law;

(ii) Insolvency law;

(iii) pay and employment conditions in the profession;

(iv) road traffic;

(v) professional liability;

(vi) trafficking in human beings or drugs; and

|0.1.

8.1. |Uslov poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1. licu odgovornom za prevoz:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;

2) nije doneta pravnosnažna presuda za krivična dela protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;

3) nije izrečena pravnosnažna presuda za druga krivična dela na kaznu zatvora i

4) nije doneta, u poslednje dve godine, tri ili više puta, pravnosnažna presuda privrednog suda, kojom je osuđeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara;

2. privredno društvo, drugo pravno lice:

1) nema pravnosnažno izrečenu zaštitnu meru zabrane vršenja javnog prevoza u drumskom saobraćaju;

2) nisu u poslednje dve godine tri ili više puta, pravnosnažnom presudom privrednog suda kažnjeni za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;

3. preduzetnik:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju,

2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara. |Potpuno usklađeno | | | |6.1.1. (b) |(b) that the transport manager or the transport undertaking have not in one or more Member States been convicted of a serious criminal offence or incurred a penalty for a serious infringement of Community rules relating in particular to:

(i) the driving time and rest periods of drivers, working time and the installation and use of recording equipment;

(ii) the maximum weights and dimensions of commercial vehicles used in international traffic;

(iii) the initial qualification and continuous training of drivers;

(iv) the roadworthiness of commercial vehicles, including the compulsory technical inspection of motor vehicles;

(v) access to the market in international road haulage or, asappropriate, access to the market in road passenger transport;

(vi) safety in the carriage of dangerous goods by road;

(vii) the installation and use of speed-limiting devices in certain categories of vehicle;

(viii) driving licences;

(ix) admission to the occupation;

(x) animal transport.

|0.1.

8.1.1.4)

0.1.

8.1.2.2)

0.1.

8.1.3.2) |

Uslov poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1. lice odgovorno za prevoz:

4) nije doneta, u poslednje dve godine, tri ili više puta, pravnosnažna presuda privrednog suda, kojom je osuđeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara;

2. privredno društvo, drugo pravno lice:

2) nisu u poslednje dve godine tri ili više puta, pravnosnažnom presudom privrednog suda kažnjeni za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;

3. preduzetnik:

2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara. |Potpuno usklađeno

| | | |6.2.1. |For the purposes of point (b) of the third subparagraph of paragraph 1:

(a) where the transport manager or the transport undertaking has in one or more Member States been convicted of a serious criminal offence or incurred a penalty for one of the most serious infringements of Community rules as set out in Annex IV, the competent authority of the Member State of establishment shall carry out in an appropriate and timely manner a duly completed administrative procedure, which shall include, if appropriate, a check at the premises of the undertaking concerned.

The procedure shall determine whether, due to specific circumstances, the loss of good repute would constitute a disproportionate response in the individual case. Any such finding shall be duly reasoned and justified.

If the competent authority finds that the loss of good repute would constitute a disproportionate response, it may decide that good repute is unaffected. In such case, the reasons shall be recorded in the national register. The number of such decisions shall be indicated in the report referred to in Article 26(1).

If the competent authority does not find that the loss of good repute would constitute a disproportionate response, the conviction or penalty shall lead to the loss of good repute;

|0.1.

8.

0.1.

17.1 – 17.3.

0.1.

64. |

Uslov poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1. licu odgovornom za prevoz:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;

2) nije doneta pravnosnažna presuda za krivična dela protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;

3) nije izrečena pravnosnažna presuda za druga krivična dela na kaznu zatvora i

4) nije doneta, u poslednje dve godine, tri ili više puta, pravnosnažna presuda privrednog suda, kojom je osuđeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara;

2. privredno društvo, drugo pravno lice:

1) nema pravnosnažno izrečenu zaštitnu meru zabrane vršenja javnog prevoza u drumskom saobraćaju;

2) nisu u poslednje dve godine tri ili više puta, pravnosnažnom presudom privrednog suda kažnjeni za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;

3. preduzetnik:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju,

2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara.

Ministarstvo vodi Evidenciju lica odgovornih za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Evidencije lica odgovornih za prevoz. Sadržina evidencije lica odgovornih za prevoz sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica odgovornog za prevoz kao podatke o ličnosti.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona ili uslov iz člana 10. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene sprečenosti za rad lica odgovornog za prevoz, može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |

Članom 8.3. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će biti regulisana sadržina i način vođenja Evidencije lica odgovornih za prevoz.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |6.2.2 |the Commission shall draw up a list of categories, types and degrees of seriousness of serious infringements of Community rules which, in addition to those set out in Annex IV, may lead to the loss of good repute. Member States shall take into account information on those infringements, including information received from other Member States, when setting the priorities for checks pursuant to Article 12(1).

Those measures, designed to amend non-essential elementsof this Regulation by supplementing it and which relate tothis list, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).

To this end, the Commission shall:

(i) lay down the categories and types of infringement which are most frequently encountered;

(ii) define the degree of seriousness of infringements according to their potential to create a risk of fatalities or serious injuries; and

(iii) provide the frequency of occurrence beyond which repeated infringements shall be regarded as more serious, by taking into account the number of drivers usedfor the transport activities managed by the transport manager. | | |Neprenosivo |Obaveza Evropske komisije. | | |6.3 |The requirement laid down in Article 3(1) (b) shall not be satisfied until a rehabilitation measure or any other measure having an equivalent effect has been taken pursuant to the relevant provisions of national law. |0.1.

8.4. |Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.

|Potpuno usklađeno | | | |7.1.1 |In order to satisfy the requirement laid down in Article 3(1)(c), an undertaking shall at all times be able to meet its financial obligations in the course of the annual accounting year.To this end, the undertaking shall demonstrate, on the basis of annual accounts certified by an auditor or a duly accredited person, that, every year, it has at its disposal capital and reserves totalling at least EUR 9 000 when only one vehicle is used and EUR 5 000 for each additional vehicle used.

|0.1.

9. |

Uslov finansijske sposobnosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji izmiruje svoje poreske i poslovne obaveze i raspolaže kapitalom i rezervama u iznosu od:

2.000 evra za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 1.000 evra za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za prevoz za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju;

9.000 evra za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 5.000 evra za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za prevoz za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

|Potpuno usklađeno | | | |7.1.2 |For the purposes of this Regulation, the value of the euro in the currencies of Member States which do not participate in the third stage of the economic and monetary union shall be fixed every year. The rates to be applied shall be those obtained on the first working day of October and published in the Official Journal of theEuropean Union. They shall have effect from 1 January of the following calendar year.

The accounting items referred to in the first subparagraph shall be understood as those defined in Fourth Council Directive78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54(3)(g) of theTreaty on the annual accounts of certain types of companies. | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi na države članice ekonomske monetarne unije u okviru EU | | |7.2.-7.3. |By way of derogation from paragraph 1, the competent authority may agree or require that an undertaking demonstrate its financial standing by means of a certificate such as a bank guarantee or an insurance, including a professional liability insurance from one or more banks or other financial institutions, including insurance companies, providing a joint and several guarantee for the undertaking in respect of the amounts specified in the first subparagraph of paragraph 1.

The annual accounts referred to in paragraph 1, and the guarantee referred to in paragraph 2, which are to be verified, are those of the economic entity established in the Member State in which an authorisation has been applied for and not those of any other entity established in any other Member State. | |

| Neusklađeno |Postupak za izdavanje licence za prevoz kao poseban upravni postupak uređen je Nacrtom zakona, ali i propisom Republike Srbije kojim je uređen opšti upravni postupak i kojim je, pored ostalog uređeno i koja dokazna sredstva se mogu upotrebiti radi dokazivanja relevantnih činjenica. S toga se u postupku dokazivanje ispunjenosti uslova finansijske osposobljenosti mogu koristiti dokazna sredstva predviđena propisima kojim se uređuje finansijsko poslovanje podnosilaca zahteva (završni račun, garancija banke i sl.). | | |8.1.

|In order to satisfy the requirement laid down in Article 3(1)(d), the person or persons concerned shall possess knowledge corresponding to the level provided for in Part I of Annex I in the subjects listed therein. That knowledge shall be demonstrated by means of a compulsory written examination which, if a Member State so decides, may be supplemented by an oral examination. Those examinations shall be organised in accordance with Part II of Annex I. To this end, Member States may decide to impose training prior to the examination. |0.1.

10.1.

0.1.

10. 2.

0.1.

11.1. |Uslov profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti i ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. ovog zakona.

Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti stiče se polaganjem ispita o profesionalnoj osposobljenosti.

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti sprovodi Ministarstvo prema programu iz stava 12. ovog člana.

|Potpuno usklađeno | | | |8.2. |The persons concerned shall sit the examination in the Member State in which they have their normal residence or the Member State in which they work.

‘Normal residence’ shall mean the place where a person usuallylives, that is for at least 185 days in each calendar year, becauseof personal ties which show close links between that person andthe place where he is living.

However, the normal residence of a person whose occupation alties are in a different place from his personal ties and who, consequently, lives in turn in different places situated in two or more Member States, shall be regarded as being in the place of his personal ties, provided that such person returns there regularly. This last condition shall not be required where the person is living in a Member State in order to carry out a task of a definite duration.Attendance at a university or school shall not imply transfer of normal residence. |0.2.

2.

0.3

1

0.3

2. |

Odredbe ovog zakona primenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica (u daljem tekstu: poslodavac), kao i na zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane poslodavca ako zakonom nije drukčije određeno.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama, ako zakonom nije drukčije određeno.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene kod poslodavaca u oblasti saobraćaja, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom nije drukčije određeno.

Strani državljanin i lice bez državljanstva (u daljem tekstu: strani državljanin) može da

zasnuje radni odnos, sa preduzećem, organizacijom društvenih delatnosti, bankom i drugom

finansijskom organizacijom organizacijom za osiguranje, zadrugom i drugim oblicima

saradnje i zajedničkog poslovanja sa stranim licem (u daljem tekstu: organizacija), kao i sa

radnim čovekom koji samostalno obavlja delatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i

sredstvima u svojini građana, odnosno sa građanskim pravnim i fizičkim licem,

poljoprivrednim gazdinstvom, predstavništvom strane firme i diplomatskim i konzularnim

predstavništvom u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu:

poslodavac) ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim

aktom (statut, pravila i drugi samoupravni opšti akti) za obavljanje poslova radnog mesta za

koje zasniva radni odnos i posebne uslove utvrđene ovim zakonom.

Strani državljanin može zasnovati radni odnos ako ima odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i ako dobije odobrenje za zasnivanje radnog odnosa.

Strani državljanin može zasnovati radni odnos sa organizacijom odnosno

poslodavcem, bez odobrenja za zasnivanje radnog odnosa iz stava 1. ovog člana i bez javnog oglašavanja, ako ima odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i ako radni odnos zasniva za obavljanje stručnih poslova utvrđenih ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, o prenosu tehnologije i o stranim ulaganjima.

Opštim aktom organizacije utvrđuju se, u skladu sa zakonom, radna mesta na kojima se strani državljani mogu zapošljavati.

Organizacija, odnosno poslodavac dužan je da republičkoj, odnosno pokrajinskoj organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja dostavi podatke o broju, strukturi i vremenu trajanja radnog odnosa stranih državljana iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa propisima o evidencijama u oblasti rada |Potpuno usklađeno | | | |8.3. |Only the authorities or bodies duly authorised for this purpose by a Member State, in accordance with criteria defined by it,may organise and certify the written and oral examinations referred to in paragraph 1. Member States shall regularly verify that the conditions under which those authorities or bodies organise the examinations are in accordance with Annex I. |0.1.

11. 1 – 11. 4.

0.1.

11. 6 – 11. 7. |

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti sprovodi Ministarstvo prema programu iz stava 12. ovog člana.

Ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred Komisijom koju obrazuje Ministar.

Komisija iz stava 2. ovog člana sastoji se od najmanje tri člana od kojih trećinu čine lica zaposlena u Ministarstvu, a ostali članovi se određuju sa liste ispitivača koju utvrđuje Ministar.

U listu iz stava 3. ovog člana mogu biti upisana lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na Saobraćajnom, Mašinskom, Pravnom ili Ekonomskom fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti drumskog saobraćaja.

Komisija iz stava 2. ovog člana može odobriti oslobađanje od polaganja ispita, odnosno dela ispita iz stava 1. ovog člana na osnovu zahteva koji podnosi lice koje ispunjava jedan od uslova iz člana 10. stav 3. ovog zakona.

Licu koje podnese zahtev za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, nakon uspešno položenog ispita o profesionalnoj osposobljenosti, kao i licu koje podnese zahtev za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 6. ovog člana, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.

|Potpuno usklađeno

| | | |8.4 – 8.6. |Member States may duly authorise, in accordance with criteria defined by them, bodies to provide applicants with high-quality training to prepare them for the examinations and transport managers with continuous training to update their knowledge if they wish to do so. Such Member States shall regularly verify that these bodies at all times fulfil the criteria on the basis of which they were authorised.

Member States may promote periodic training on the subjects listed in Annex I at 10-year intervals to ensure that transport managers are aware of developments in the sector.

Member States may require persons who possess a certificate of professional competence, but who have not managed aroad haulage undertaking or a road passenger transport undertaking in the last 5 years, to undertake retraining in order to update their knowledge regarding the current developments ofthe legislation referred to in Part I of Annex I. | | |Neprenosivo |Kako se odredba može tumačiti kao opciona, odnosno da je državama ostavljeno diskreciono pravo za sprovođenjem dodatnih aktivnosti u cilju sticanja profesionalne osposobljenosti prevoznika, RS se ovim zakonskim rešenjem za to nije opredelila. | | |8.7 |A Member State may exempt the holders of certain higher education qualifications or technical education qualifications issued in that Member State specifically designated to this end and entailing knowledge of all the subjects listed in Annex I from the examination in the subjects covered by those qualifications. The exemption shall only apply to those sections of Part I of Annex I for which the qualification covers all subjects listed under the heading of each section.

A Member State may exempt from specified parts of the examinations holders of certificates of professional competence validfor national transport operations in that Member State. |0.1.

10.3. |

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti ne polaže lice koje:

1) ima najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

2) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, mašinskog inženjerstva, pravnih nauka ili ekonomskih nauka;

3) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

4) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena i najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

5) ima stečeno srednje obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju. |Potpuno usklađeno | | | |8.8. |A certificate issued by the authority or body referred to in paragraph 3 shall be produced as proof of professional competence. That certificate shall not be transferable to any other person. It shall be drawn up in accordance with the security featuresand the model certificate set out in Annexes II and III and shall bear the seal of the duly authorised authority or body which issued it. |0.1.

10.1.

0.1.

11.12.

0.1.

64. |

Uslov profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti i ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. ovog zakona.

Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. |Delimično usklađeno |Članom 11.12. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |8.9 – 8.10. |The Commission shall adapt Annexes I, II and III to technical progress. Those measures, designed to amend non-essentialelements of this Regulation, shall be adopted in accordance withthe regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).

The Commission shall encourage and facilitate theexchange of experience and information between Member States,or through any body it may designate, concerning training,examinations and authorisations. | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi na Evropsku komisiju | | |9. |Member States may decide to exempt from the examinations referred to in Article 8(1) persons who provide proof that they have continuously managed a road haulage undertaking or a road passenger transport undertaking in one or more Member States for the period of 10 years before 4 December 2009. |0.1.

10.3.1) |Ispit o profesionalnoj osposobljenosti ne polaže lice koje:

1) ima najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju;

|Potpuno usklađeno | | | |10. |1. Each Member State shall designate one or more competent authorities to ensure the correct implementation of this Regulation. Those competent authorities shall be empowered to:

examine applications made by undertakings;

grant authorisations to engage in the occupation of road transport operator, and suspend or with draw such authorisations;

declare a natural person to be unfit to manage the transport activities of an undertaking in the capacity of transport manager;

carry out the requisite checks to verify whether an undertaking satisfies the requirements laid down in Article 3.

The competent authorities shall publish all the conditions laid down pursuant to this Regulation, any other national provisions, the procedures to be followed by interested applicants and the corresponding explanations. |0.1.

11.1.

15.

0.1.

8.2

0.1.

17.

0.1.

19.1.

0.1.

20.2.

|Ispit o profesionalnoj osposobljenosti sprovodi Ministarstvo prema programu iz stava 12. ovog člana.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, Ministarstvu podnosi zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju ili zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju na propisanom obrascu, koji sadrži podatke o broju teretnih vozila ili skupa vozila kojima bi obavljao prevoz i uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 7. stav 1. ovog zakona.

Ako utvrdi da odgovarajući zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence za prevoz.

Rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Zahtev za produženje roka važenja licence za prevoz na propisanom obrascu, koji sadrži sve podatke zahteva iz stava 1. ovog člana, domaći prevoznik podnosi Ministarstvu najmanje 90 dana pre isteka roka važenja licence za prevoz.

Ako utvrdi da zahtev iz stava 5. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo rešenjem produžava rok važenja licence za prevoz, u roku do 30 dana od dana prijema urednog zahteva.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za produženje roka važenja licence za prevoz.

Rešenja iz st. 6. i 7. ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Ministarstvo vodi Evidenciju lica odgovornih za prevoz.

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona ili uslov iz člana 10. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene sprečenosti za rad lica odgovornog za prevoz, može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov finansijske sposobnosti može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da Ministarstvo prethodno oceni, na osnovu analize finansijskog plana prevoznika, da će taj uslov biti ispunjen u roku koji ne može biti duži od šest meseci.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov stvarnog i stalnog sedišta može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.

U slučajevima iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana Ministarstvo donosi rešenje koje ne može doneti više od tri puta u periodu od 10 godina od dana donošenja prvog rešenja.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno.

Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u slučaju:

1) da prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u slučaju iz člana 17. st. 2, 3, 4 i 5. ovog zakona;

2) da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje licence za prevoz;

3) da obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom za prevoz;

4) da je prestao da obavlja delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju u periodu dužem od šest meseci.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja licence za prevoz.

|Potpuno usklađeno | | | |11.1. |A transport undertaking which complies with the requirements laid down in Article 3 shall, upon application, be authorised to engage in the occupation of road transport operator. The competent authority shall ascertain that an undertaking which submits an application satisfies the requirements laid down in that Article. |0.1.

15.1 – 15.3 |Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, Ministarstvu podnosi zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju ili zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju na propisanom obrascu, koji sadrži podatke o broju teretnih vozila ili skupa vozila kojima bi obavljao prevoz i uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 7. stav 1. ovog zakona.

Ako utvrdi da odgovarajući zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sve propisane podatke i ako su ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 7. ovog zakona, Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence za prevoz. |Potpuno usklađeno | | | |11.2. |The competent authority shall record in the national electronic register referred to in Article 16 the data relating to undertakings which it authorises and which are referred to in points (a) to (d) of the first subparagraph of Article 16(2). |0.1.

21. |

Ministarstvo vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

|Potpuno usklađeno | | | |11.3. |The time limit for the examination of an application for authorisation by a competent authority shall be as short as possible and shall not exceed 3 months from the date on which the competent authority receives all documents necessary to assessthe application. The competent authority may extend this time limit for one additional month in duly justified cases. |0.4.

208. |Kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a pre donošenja rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može doneti rešenje bez odlaganja (rešavanje prethodnog pitanja i dr.), organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre, a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. U ostalim slučajevima, kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. |Potpuno usklađeno | | | |11.4. |Until 31 December 2012, the competent authority shall verify, in case of any doubt when assessing the good repute of an undertaking, whether at the time of application the designated transport manager or managers are declared, in one of the Member States, unfit to manage the transport activities of an undertaking pursuant to Article 14.

From 1 January 2013, when assessing the good repute of an undertaking, the competent authority shall verify, by accessing the data referred to in point (f) of the first subparagraph of Article 16(2), either by direct secure access to the relevant part of the national registers or by request, whether at the time of the application the designated transport manager or managers are declared, in one of the Member States, unfit to manage the transport activities of an undertaking pursuant to Article 14.

Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to a postponement for a maximum of 3 years of the dates referred to in this paragraph shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3). | | |Neprenosivo |Rokovi su propisani za države članice

| | |11.5. |Undertakings with an authorisation to engage in the occupation of road transport operator shall, within a period of 28 days or less, as determined by the Member State of establishment,notify the competent authority which granted the authorisationof any changes to the data referred to in paragraph 2. |0.1.

18. |Domaći prevoznik dužan je da obavesti Ministarstvo o promeni podataka u vezi sa uslovima za izdavanje licence za prevoz iz člana 7. stav 1. tač. 2)-5), najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene, kako bi se izdala nova licenca sa pripadajućim izvodima.

Domaći prevoznik je dužan da izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz oglasi nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u roku od osam dana od dana kada je licenca za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz izgubljen, ukraden ili uništen, kao i da u istom roku pismenim putem obavesti Ministarstvo.

Duplikat licence za prevoz ili izvoda licence za prevoz Ministarstvo izdaje nakon podnošenja zahteva za njihovo izdavanje uz dostavljanje dokumenta kojim se potvrđuje da je važeća licenca za prevoz ili izvod licence za prevoz oglašen nevažećim.

Ako se promenom podataka smanjuje pravo na broj izdatih izvoda licence za prevoz prevoznik je dužan da Ministarstvu vrati izdate izvode licence za prevoz koji čine razliku između broja izdatih izvoda licence za prevoz i broja koji odgovara promenjenim podacima.

U slučaju iz stava 4. ovog člana Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence za prevoz kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence za prevoz. |Potpuno usklađeno | | | |12.1. |Competent authorities shall monitor whether undertakings which they have authorised to engage in the occupation of road transport operator continue to fulfil the requirements laid down in Article 3. To that end, Member States shall carry out checks targeting those undertakings which are classed as posing an increased risk. For that purpose, Member States shall extend therisk classification system established by them pursuant to Article 9of Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) No 3820/85and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities to cover all infringements specified in Article 6 of this Regulation. |0.1.

17.1. |Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina. |Potpuno usklađeno | | | |12.2. |Until 31 December 2014, Member States shall carry out checks at least every 5 years to verify that undertakings fulfil there quirements laid down in Article 3.

Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to a postponement of the date referred to in the first subparagraph shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3). | | |Neprenosivo |Obaveza država članica EU | | |12.3. |Member States shall carry out individual checks to verify whether an undertaking meets the conditions governing admission to the occupation of road transport operator when ever the Commission so requests in duly motivated cases. It shall inform the Commission of the results of such checks and of the measures taken if it is established that the undertaking no longer fulfils the requirements laid down in this Regulation. | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi samo na države članice EU i njihove obaveze prema EK. | | |13.1. |Where a competent authority establishes that an undertaking runs the risk of no longer fulfilling the requirements laid down in Article 3, it shall notify the undertaking there of. Where a competent authority establishes that one or more of those requirements is no longer satisfied, it may set one of the following time limits for the undertaking to rectify the situation:

a time limit not exceeding 6 months, which may be extended by 3 months in the event of the death or physical in capacity of the transport manager, for the recruitment of a replacement transport manager where the transport manager no longer satisfies the requirement as to good repute or professional competence;

a time limit not exceeding 6 months where the undertaking has to rectify the situation by demonstrating that it has an effective and stable establishment;

(c) a time limit not exceeding 6 months where the requirement of financial standing is not satisfied, in order to demonstrate that that requirement will again be satisfied on a permanent basis.

|0.1.

17. |

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona ili uslov iz člana 10. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene sprečenosti za rad lica odgovornog za prevoz, može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov stvarnog i stalnog sedišta može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov finansijske sposobnosti može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da Ministarstvo prethodno oceni, na osnovu analize finansijskog plana prevoznika, da će taj uslov biti ispunjen u roku koji ne može biti duži od šest meseci.

Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.

U slučajevima iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana Ministarstvo donosi rešenje koje ne može doneti više od tri puta u periodu od 10 godina od dana donošenja prvog rešenja.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno.

|Potpuno usklađeno | | | |13.2. |The competent authority may require an undertaking whose authorisation has been suspended or with drawn to ensure that its transport managers have passed the examinations referred to in Article 8(1) prior to any rehabilitation measure being taken. |0.1.

11.10. |

Licu iz stava 8. ovog člana dozvoljava se polaganje ispita bez mogućnosti oslobađanja od polaganja ispita iz stava 1. ovog člana, kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona. |Potpuno usklađeno | | | |13.3. |If the competent authority establishes that the undertaking no longer satisfies one or more of the requirements laid down in Article 3, it shall suspend or with draw the authorisation to engage in the occupation of road transport operator within the time limits referred to in paragraph 1 of this Article. |0.1.

19.1.1)

0.1.

19.4.

|

Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u slučaju:

1) da prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u slučaju iz člana 17. st. 2, 3, 4 i 5. ovog zakona;

Domaći prevoznik, kome je oduzeta licenca za prevoz, nakon isteka roka od šest meseci od dana oduzimanja, može ponovo podneti zahtev za izdavanje licence.

|Potpuno usklađeno | | | |14. |Where a transport manager loses good repute in accordance with Article 6, the competent authority shall declare that transport manager unfit to manage the transport activities of an undertaking.

Unless and until a rehabilitation measure is taken in accordance with the relevant provisions of national law, the certificate of professional competence, referred to in Article 8(8), of the transport manager declared to be unfit, shall no longer be valid in any Member State. |0.1.

8.1.1

0.1.

8.4.

0.1.

19.1. |

Uslov poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1. licu odgovornom za prevoz:

nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;

nije doneta pravnosnažna presuda za krivična dela protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;

nije izrečena pravnosnažna presuda za druga krivična dela na kaznu zatvora i

nije doneta, u poslednje dve godine, tri ili više puta, pravnosnažna presuda privrednog suda, kojom je osuđeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara;

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u slučaju:

da prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u slučaju iz člana 17. st. 2, 3, 4 i 5. ovog zakona;

da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje licence za prevoz;

da obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom za prevoz;

da je prestao da obavlja delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju u periodu dužem od šest meseci. |Potpuno usklađeno | | | |15. 1.

15.2. |Negative decisions taken by the competent authorities of the Member States pursuant to this Regulation, including the rejection of an application, the suspension or with drawal of an existing authorisation and a declaration of unfitness of a transport manager, shall state the reasons on which they are based.

Such decisions shall take account of available information concerning infringements committed by the undertaking or the transport manager which are such as to detract from the good repute of the undertaking and of any other information at the disposal of the competent authority. They shall specify the rehabilitation measures applicable in the event of the suspension of an authorisation or declaration of unfitness.

Member States shall take steps to ensure that the undertakings and persons concerned have the possibility of appealing the decisions referred to in paragraph 1 to at least one independent and impartial body or a court of law. |

0.1

11.9.

0.1

15.4.

0.1.

15.8.

0.1.

19.2.

0.1.

20.3.

|

Rešenje iz st. 7. i 8. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Rešenja iz st. 6. i 7. ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Rešenje kojim se oduzima licenca za prevoz konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

|Delimično usklađeno |Sastavni deo rešenja je obrazloženje u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku. | | |16.1.1. |For the purposes of the implementation of this Regulation,and in particular Articles 11 to 14 and Article 26 thereof, each Member State shall keep a national electronic register of road transport undertakings which have been authorised by a competent authority designated by it to engage in the occupation of road transport operator. The data contained in that register shall be processed under the supervision of a public authority designated for that purpose. The relevant data contained in the national electronic register shall be accessible to all the competent authorities of the Member State in question. |0.1.

21. |Ministarstvo vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

|Potpuno usklađeno

| | | |16.1.2. |By 31 December 2009, the Commission shall adopt a Decision on minimum requirements for the data to be entered in the national electronic register from the date of its setting-up in order to facilitate the future interconnection of registers. It may recommend the inclusion of the vehicle registration marks in addition to the data referred to in paragraph 2. | | |Neprenosivo |Neprenosiva je zato što stvara obavezu za Evropsku komisiju | | |16.2 – 16.4. |National electronic registers shall contain at least the following data:

(a) the name and legal form of the undertaking;

(b) the address of its establishment;

(c) the names of the transport managers designated to meet the conditions as to good repute and professional competence or, as appropriate, the name of a legal representative;

(d) the type of authorisation, the number of vehicles it coversand, where appropriate, the serial number of the Community licence and of the certified copies;

(e) the number, category and type of serious infringements, as referred to in Article 6(1)(b), which have resulted in a conviction or penalty during the last 2 years;

(f) the name of any person declared to be unfit to manage the transport activities of an undertaking, as long as the good repute of that person has not been re-established pursuant toArticle 6(3), and the rehabilitation measures applicable.

For the purposes of point (e), Member States may, until 31 December 2015, choose to include in the national electronic register only the most serious infringements set out in Annex IV.

Member States may choose to keep the data referred to in points (e) and (f) of the first subparagraph in separate registers. In such a case, the relevant data shall be available upon request or directly accessible to all the competent authorities of the Member State in question. The requested information shall be provided within 30 working days of receipt of the request. The data referred to in points (a) to (d) of the first subparagraph shall be publicly accessible, in accordance with the relevant provisions on personal data protection.

In any case, the data referred to in points (e) and (f) of the first subparagraph shall only be accessible to authorities other than the competent authorities where they are duly endowed with powers relating to supervision and the imposition of penalties in the road transport sector and their officials are sworn to, or otherwise are under a formal obligation of, secrecy.

Data concerning an undertaking whose authorisation has been suspended or with drawn shall remain in the national electronic register for 2 years from the expiry of the suspension or the with drawal of the licence, and shall there after be immediately removed.

Data concerning any person declared to be unfit for the occupation of road transport operator shall remain in the national electronic register as long as the good repute of that person has not been re-established pursuant to Article 6(3). Where such a rehabilitation measure or any other measure having an equivalent effect is taken, the data shall be immediately removed.

The data referred to in the first and second subparagraphs shall specify the reasons for the suspension or with drawal of the authorisation or the declaration of unfitness, as appropriate, and the corresponding duration.

Member States shall take all necessary measures to ensure that all the data contained in the national electronic register is kept up to date and is accurate, in particular the data referred toin points (e) and (f) of the first subparagraph of paragraph 2. |0.1.

21.

0.1.

64. |

Ministarstvo vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 21. stav 2. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se reguliše sadržina i način vođenja Registra licenci prevoznika i izvoda licenci prevoznika.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |16.5. |Without prejudice to paragraphs 1 and 2, Member States shall take all necessary measures to ensure that the national electronic registers are inter connected and accessible throughout the Community through the national contact points defined in Article 18. Accessibility through national contact points and interconnection shall be implemented by 31 December 2012 in such a way that a competent authority of any Member State is able to consult the national electronic register of any Member State. | | |Neprenosivo |Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU.

| | |16.6.-16.7. |Common rules concerning the implementation of paragraph 5, such as the format of the data exchanged, the technical procedures for electronic consultation of the national electronic registers of the other Member States and the promotion of the interoperability of these registers with other relevant data bases, shall be adopted by the Commission in accordance with the advisory procedure referred to in Article 25(2) and for the first time before 31 December 2010. Those common rules shall determine which authority is responsible for access to data and further use and updating of data after access and, to this effect, shall include rules on data logging and data monitoring.

Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to a postponement of the time limits referred to in paragraphs 1 and 5 shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3). | | |Neprenosivo |Neprenosiva je jer stvara obavezu i ovlašćenja za Evropsku komisiju | | |17. |With regard to the application of Directive 95/46/EC, Member States shall ensure in particular that:

(a) all persons are informed when data relating to them is recorded or is planned to be forwarded to third parties. The information provided shall specify the identity of the authority responsible for processing the data, the type of data processed and the reasons for such action;

(b) all persons have a right of access to data relating to them held by the authority responsible for processing those data. That right shall be exercisable without constraint, at reasonable intervals and without excessive delay or cost for the applicant;

(c) all persons whose data are incomplete or inaccurate have the right to have those data rectified, erased or blocked;

(d) all persons have the right to oppose, on compelling legitimate grounds, the processing of data relating to them. Where there is justified opposition, the processing may no longer involve those data;

(e) undertakings comply, where applicable, with the relevant provisions on the protection of personal data. |0.1.

3.16.

3.17

0.1.

8.3.-8.4.

0.1.

11.12.-11.13.

0.1.

64. |

Ministar propisuje sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 11. ovog člana i način dostavljanja podataka iz stava 15. ovog člana.

Sadržina evidencije iz stava 11. ovog člana koja se odnosi na poljoprivrednika sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica kao podatke o ličnosti.

Ministarstvo vodi Evidenciju lica odgovornih za prevoz.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Evidencije lica odgovornih za prevoz. Sadržina evidencije lica odgovornih za prevoz sadrži naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica odgovornog za prevoz kao podatke o ličnosti.

Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 12. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno

|Prilikom donošenja podzakonskih akata kojima se reguliše sadžaj i način vođenja evidencija lica vodiće se računa o poštovanju propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti | | |18. |Member States shall designate a national contact point responsible for the exchange of information with the other Member States with regard to the application of this Regulation. Member States shall forward to the Commission the names and addresses of their national contact points by 4 December 2011.The Commission shall draw up a list of all contact points and forward it to the Member States.

Member States which exchange information in the framework of this Regulation shall use the national contact points designated pursuant to paragraph 1.

Member States which exchange information on the infringements referred to in Article 6(2) or on transport managers declared to be unfit shall comply with the procedure and time limits referred to in Article 13(1) of Regulation (EC) No1072/2009 or, as appropriate, Article 23(1) of Regulation (EC)No 1073/2009. A Member State which receives notification of a serious infringement which has resulted in a conviction or a penalty in another Member State shall record that infringement in its national electronic register. |0.1

55.

0.1.

56. |Ministarstvo razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o licencama za prevoz, sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti, potvrdama za vozače, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

Ministarstvo, na principu uzajamnosti, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog člana, s ciljem da se u najvećoj mogućoj meri obezbedi primena propisa kojima se uređuje prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Ministarstvo će, u skladu sa međunarodnim ugovorom, obavestiti nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sedište odnosno prebivalište stranog prevoznika, odnosno na čijoj teritoriji je registrovano vozilo o povredama ovog zakona i o preduzetim merama iz člana 46. stav 1. tač. 5). i 6) i člana 54. ovog zakona.

|Potpuno usklađeno | | | |19. |Without prejudice to Article 11(4), the Member State of establishment shall accept as sufficient proof of good repute for admission to the occupation of road transport operator the production of an extract from a judicial record or, failing that, anequivalent document issued by a competent judicial or administrative authority in the Member State where the transport manager or any other relevant person used to reside.

Where a Member State imposes on its own nationals certain conditions relating to good repute, and proof that these conditions are met cannot be provided by means of the document referred to in paragraph 1, that Member State shall accept as sufficient proof for nationals of other Member States a certificate issued by a competent judicial or administrative authority in the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside stating that these conditions have been met. Such certificate shall relate to the specific information taken into consideration in the Member State of establishment.

If the document referred to in paragraph 1 or the certificate referred to in paragraph 2 has not been issued by the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside, that document or certificate may be replaced by a declaration on oath or by a solemn declaration made by thet ransport manager or any other relevant person before a competent judicial or administrative authority or, where appropriate,before a notary in the Member State where the transport manager or any other relevant person used to reside. Such authority or notary shall issue a certificate authenticating the declaration on oath or the solemn declaration.

A document referred to in paragraph 1 and a certificate referred to in paragraph 2 shall not be accepted if produced more than 3 months after their date of issue. This condition shall also apply to a declaration made in accordance with paragraph 3. | | |Neprenosivo |Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU

| | |20. |Where a Member State imposes on its nationals certain conditions relating to financial standing in addition to those set out in Article 7, that Member State shall accept as sufficient proof for nationals of other Member States a certificate issued by a competent authority in the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside stating that these conditions have been met. Such certificate shall relate to the specific information taken into consideration in the new Member State of establishment. | | |Neprenosivo |Primena ove odredbe obaveza je samo države članice EU

| | |21. |Certificates of professional competence |0.1.

11.12.-11.13.

0.1.

64. |

Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 12. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 11.12. i 11.13. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se propisuje način i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti. Prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |22.1 |Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation, and shall take all the measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall notify those provisions to the Commission by 4 December 2011 at the latest and shall notifyit without delay of any subsequent amendment affecting them. Member States shall ensure that all such measures are applied without discrimination as to the nationality or place of establishment of the undertaking. |0.1.

58.-63. |Kaznene odredbe |Potpuno usklađeno | | | |22.2 |The penalties referred to in paragraph 1 shall include inparticular, suspension of the authorisation to engage in the occupation of road transport operator, with drawal of such authorisation and a declaration of unfitness of the transport manager. |0.1.

17.

0.1.

19. |

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona ili uslov iz člana 10. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene sprečenosti za rad lica odgovornog za prevoz, može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov finansijske sposobnosti može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da Ministarstvo prethodno oceni, na osnovu analize finansijskog plana prevoznika, da će taj uslov biti ispunjen u roku koji ne može biti duži od šest meseci.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov stvarnog i stalnog sedišta može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.

U slučajevima iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana Ministarstvo donosi rešenje koje ne može doneti više od tri puta u periodu od 10 godina od dana donošenja prvog rešenja.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno.

Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u slučaju:

1) da prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u slučaju iz člana 17. st. 2, 3, 4 i 5. ovog zakona;

2) da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje licence za prevoz;

3) da obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom za prevoz;

4) da je prestao da obavlja delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju u periodu dužem od šest meseci.

Rešenje kojim se oduzima licenca za prevoz konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Domaći prevoznik dužan je da, u roku od osam dana od dana prijema rešenja iz stava 2. ovog člana, licencu za prevoz i izvode licence za prevoz vrati Ministarstvu.

Domaći prevoznik, kome je oduzeta licenca za prevoz, nakon isteka roka od šest meseci od dana oduzimanja, može ponovo podneti zahtev za izdavanje licence. |Potpuno usklađeno | | | |23. |Transitional provisions

Undertakings which before 4 December 2009 have an authorisation to engage in the occupation of road transport operator shall comply with the provisions of this Regulation by 4 December 2011. | | |Neprenosivo |Prelazne odredbe | | |24. |Mutual assistance

The competent authorities of the Member States shall cooperate closely and shall give each other mutual assistance for the purposes of applying this Regulation. They shall exchange information on convictions and penalties for any serious infringements and other specific information liable to have consequences for the pursuit of the occupation of road transport operator, in compliance with the provisions applicable to the protection of personal data. |0.1.

55.

0.1.

56.

|Ministarstvo razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o licencama za prevoz, sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti, potvrdama za vozače, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

Ministarstvo, na principu uzajamnosti, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog člana, s ciljem da se u najvećoj mogućoj meri obezbedi primena propisa kojima se uređuje prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Ministarstvo će, u skladu sa međunarodnim ugovorom, obavestiti nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sedište odnosno prebivalište stranog prevoznika, odnosno na čijoj teritoriji je registrovano vozilo o povredama ovog zakona i o preduzetim merama iz člana 46. stav 1. tač. 5). i 6) i člana 54. ovog zakona. |Potpuno usklađeno | | | |25. |Committee procedure | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi na obavezu Evropske komisije. | | |26.1. |Every 2 years, Member States shall draw up a report on the activities of the competent authorities and shall forward it to the Commission. This report shall comprise:

(a) an overview of the sector with regard to good repute, financial standing and professional competence;

(b) the number of authorisations granted by year and by type, those suspended, those withdrawn, the number of declarations of unfitness and the reasons on which those decisions were based;

(c) the number of certificates of professional competence issued each year;

(d) core statistics relating to the national electronic registers and their use by the competent authorities; and

(e) an overview of exchanges of information with other Member States pursuant to Article 18(2), including in particular the annual number of established infringements notified to other Member States and the replies received, as well as the annual number of requests and replies received pursuant to Article 18(3). | | |Neprenosivo |Primena ove odredbe obaveza je samo za države članice EU.

| | |26.2. |On the basis of the reports referred to in paragraph 1, the Commission shall, every 2 years, submit a report to the European Parliament and to the Council on the pursuit of the occupation of road transport operator. That report shall contain, in particular, an assessment of the operation of the exchange of information between Member States and a review of the functioning and data contained in the national electronic registers. It shall be published at the same time as the report referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport. | | |Neprenosivo |Odredba se odnosi na obavezu Evropske komisije. | | |27. |List of competent authorities | | |Neprenosivo |Primena ove odredbe obaveza je samo za države članice EU.

| | |28. |Communication of national measures | | |Neprenosivo |Primena ove odredbe obaveza je samo za države članice EU.

| | |29. |Directive 96/26/EC is hereby repealed. | | |Neprenosivo |Odredba je proceduralnog karaktera. | | |30. |Entry into force | | |Neprenosivo | | | |A1. |LIST OF SUBJECTS REFERRED TO IN ARTICLE 8

ORGANISATION OF THE EXAMINATION |0.1.

11.

0.1.

64. |

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti sprovodi Ministarstvo prema programu iz stava 12. ovog člana.

Ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred Komisijom koju obrazuje Ministar.

Komisija iz stava 2. ovog člana sastoji se od najmanje tri člana od kojih trećinu čine lica u radnom odnosu u Ministarstvu, a ostali članovi se određuju sa liste ispitivača koju utvrđuje Ministar.

U listu iz stava 3. ovog člana mogu biti upisana lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na Saobraćajnom, Mašinskom, Pravnom ili Ekonomskom fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti drumskog saobraćaja.

Podnosilac zahteva za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti snosi troškove postupka polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti koji obuhvataju troškove za rad komisije iz stava 2. ovog člana.

Komisija iz stava 2. ovog člana može odobriti oslobađanje od polaganja ispita iz stava 1. ovog člana na osnovu zahteva koji podnosi lice koje ispunjava jedan od uslova iz člana 10. stav 3. ovog zakona.

Licu koje podnese zahtev za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, nakon uspešno položenog ispita o profesionalnoj osposobljenosti, kao i licu koje podnese zahtev za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 6. ovog člana, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.

Licu koje poseduje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti Ministarstvo rešenjem oduzima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti ukoliko izgubi uslov poslovnog ugleda zbog neispunjavanja uslova iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Rešenje iz st. 7. i 8. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Licu iz stava 8. ovog člana dozvoljava se polaganje ispita bez mogućnosti oslobađanja od polaganja ispita iz stava 1. ovog člana, kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ministarstvo vodi Evidenciju o održanim ispitima iz stava 1. ovog člana, izdatim i oduzetim sertifikatima iz st. 7. i 8. ovog člana.

Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Sadržina evidencije i sadržina obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 12. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 11.12. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se bliže propisuje program i način polaganja ispita o profesionalne osposobljenosti.

| | |A2. |Security features of the certificate of professional competence |0.1.

11.12.

0.1.

64. |

Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 11.12. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o stručnoj osposobljenosti, visina troškova za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o stručnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o stručnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim sertifikatima o stručnoj osposobljenosti vodeći računa o poštovanju propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. | | |A3. |Model of the certificate of professional competence |0.1.

11.12.

0.1.

64. |Ministar utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, propisuje način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima, izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

|Delimično usklađeno |Članom 11.12. Nacrta zakona predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se, između ostalog, propisuje i obrazac sertifikata o stručnoj osposobljenosti. | | |A4. |Most serious infringements for the purposes of Article 6(2)(a) |0.1.

8.1. |Uslov poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1. licu odgovornom za prevoz:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;

2) nije doneta pravnosnažna presuda za krivična dela protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;

3) nije izrečena pravnosnažna presuda za druga krivična dela na kaznu zatvora i

4) nije doneta, u poslednje dve godine, tri ili više puta, pravnosnažna presuda privrednog suda, kojom je osuđeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara;

2. privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik:

1) nema pravnosnažno izrečenu zaštitnu meru zabrane vršenja javnog prevoza u drumskom saobraćaju;

2) nisu u poslednje dve godine tri ili više puta, pravnosnažnom presudom privrednog suda kažnjeni za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;

3. preduzetnik:

1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju,

2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara.

|Potpuno usklađeno | | | |

Ostavite komentar