Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

I . UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i međunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor.

Član 2.

Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeća značenja:

autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača;

autobuska stanica je saobraćajni objekat u kome se vrši prijem i otprema autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

autobusko stajalište je izgrađen prostor van kolovoza ili propisno obeležena površina na kolovozu, namenjena za zaustavljanje autobusa radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i utovara i istovara prtljaga;

bilateralni prevoz je prevoz koji se obavlja između Republike Srbije i druge države;

BIS prevoz je obavljanje linijskog prevoza dodatnim autobusima istog prevoznika po istom redu vožnje, pri čemu je dozvoljeno da prevoznik ne koristi pojedina autobuska stajališta, odnosno autobuske stanice;

vanlinijski prevoz je javni prevoz za koji se itinerer i drugi uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

daljinar je akt kojim je utvrđena udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta u obavljanju međumesnog prevoza;

dozvola je javna isprava kojom se prevozniku dozvoljava obavljanje određene vrste međunarodnog prevoza putnika na teritoriji države čiji je nadležni organ doneo akt o izdavanju dozvole;

domaći prevoz je prevoz koji obavlja domaći prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;

domaći prevoznik je prevoznik čije se sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije;

izvod licenceza prevoz je javna isprava kojom nadležni organ potvrđuje da je autobus kojim domaći prevoznik obavlja javni prevoz putnika unet u rešenje o izdavanju licence za prevoz;

itinerer je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika od polazišta do odredišta;

javni prevoz je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i za koji se naplaćuje usluga prevoza;

kabotaža je prevoz putnika koji obavlja strani prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;

linija je relacija ili skup relacija između početne autobuske stanice ili autobuskog stajališta i krajnje autobuske stanice ili autobuskog stajališta;

linijskiprevoz je javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji, određenom učestalošću, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unapred određenim autobuskim stanicama ili autobuskim stajalištima;

lice odgovorno za prevoz je lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom;

licencaza obavljanje poslova profesionalnog vozača je dokument kojim se utvrđuje identitet i osnovno zanimanje vozača;

licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju;

licenca za pružanje staničnih usluga je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje delatnosti pružanja staničnih usluga;

lokalni prevoz je prevoz koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza;

međunarodni prevoz je prevoz pri čijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica;

multilateralni prevoz je međunarodni prevoz koji se obavlja između tri ili više država od kojih je jedna Republika Srbija pri čemu je dozvoljeno ukrcavanje i iskrcavanje putnika na teritorijama svih država;

naizmenični prevoz je međunarodni vanlinijski prevoz organizovanih grupa putnika za više turističkih putovanja, tako da se prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, u nizu naizmeničnih vožnji, obavlja praznim autobusom;

organizovana grupa putnika je grupa koja je obrazovana pre početka putovanja, na osnovu ugovora o organizovanju putovanja;

povremeni prevoz je međunarodni vanlinijski prevoz grupe putnika koju je unapred organizovao naručilac prevoza ili sam prevoznik;

poseban linijski prevoz je prevoz ugovoren za određenu kategoriju putnika, uz isključenje ostalih putnika, prema ugovorenoj učestalosti i na ugovorenom prevoznom putu;

prevoz za sopstvene potrebe je prevoz lica koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice ili preduzetnik kao pomoćnu aktivnost vrši u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje delatnosti bez naplate usluge prevoza;

prevoz je svaka vožnja autobusa ili putničkog vozila sa ili bez putnika;

prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je shodno odredbama ovog zakona odobreno obavljanje javnog prevoza u domaćem prevozu, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je, shodno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj se nalazi njegovo sedište, odobreno obavljanje javnog prevoza putnika ili prevoza lica za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu;

putni nalog je dokument koji se izdaje za autobus kojim se obavlja prevoz, kao i za putničko vozilo kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača;

putnik je lice koje, na osnovu ugovora ili druge odgovarajuće isprave, ima pravo na prevoz;

putni list je dokument koji domaći prevoznik popunjava na propisanom obrascu i kojim se dozvoljava obavljanje vanlinijskog prevoza na osnovu akta koji donosi organ nadležan za izdavanje knjige putnih listova. Knjiga putnih listova je zbirni dokument obrazaca putnih listova;

red vožnje je plan obavljanja prevoza na liniji;

registrovani red vožnje je isprava kojom se potvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji u domaćem prevozu na osnovu akta koji donosi organ nadležan za registraciju i overu reda vožnje;

relacija je rastojanje između dva mesta na liniji koja su u redu vožnje označena kao autobuske stanice ili autobuska stajališta;

sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti je javna isprava kojom se potvrđuje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom;

strani prevoznik je prevoznik čije se sedište nalazi na teritoriji druge države;

taksimetar je merilo koje neprekidno, za vreme vožnje ili zaustavljanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje;

taksi prevoz je vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putničkim vozilom;

taksi tarifa je skup jediničnih cena za start, pređeni kilometar, vreme čekanja, dolazak na adresu po pozivu i prevoz prtljaga po komadu, o čemu se putnici obaveštavaju pre ulaska u taksi vozilo, a primenjuje se u zavisnosti od doba dana ili noći, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili državni praznik) i područja na kome se vožnja obavlja (uža ili šira teritorija jedinice lokalne samouprave i teritorije drugih jedinica lokalne samouprave) i koja je učitana u merni instrument;

taksi stajalište je mesto na javnoj saobraćajnoj ili drugoj posebno uređenoj površini koje je određeno i uređeno za pristajanje taksi vozila, čekanje i prijem putnika i koje je obeleženo saobraćajnom signalizacijom shodno propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na javnim putevima;

taksi vozač je fizičko lice koje upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz, kao preduzetnik ili kao zaposleni kod pravnog lica;

taksi dozvola je identifikaciona isprava koju taksi vozač nosi sa sobom prilikom obavljanja delatnosti i koju je dužan da pokaže na zahtev ovlašćenog lica i koja sadrži poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, redni broj, ime i prezime taksi vozača, status taksi vozača (preduzetnik ili zaposleni), jedinstveni matični broj građana – taksi vozača (JMBG), adresu i fotografiju;

tranzitni prevoz je međunarodni prevoz koji prevoznik sa teritorije jedne države obavlja preko teritorije druge države, bez ukrcavanja i iskrcavanja putnika na teritoriji te države.

Član 3.

Prevoz putnika i lica u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma, uz poštovanje principa uzajamnosti, odredbama ovog zakona i drugih propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Član 4.

Prevoz u drumskom saobraćaju obavlja se autobusima i putničkim vozilima koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste autobusa, odnosno putničkih vozila.

Autobusi i putnička vozila kojima domaći prevoznik, domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik obavlja prevoz u drumskom saobraćaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

U autobusu, odnosno putničkom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putničkog vozila u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe i putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za autobus, odnosno putničko vozilo, popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

Izdavanje i vođenje putnih naloga kao i evidencija o izdatim putnim nalozima vrši se na propisan način.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministar) propisuje sadržinu putnog naloga, način izdavanja i vođenja putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima.

Sadržina putnog naloga iz stava 3. ovog člana sadrži naročito ime, prezime i potpis vozača, ime i prezime članova posade, potpis lica ovlašćenog za izdavanje putnog naloga kao podatke o ličnosti.

Član 6.

Autobus kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim autobusa kojim se obavlja gradski i prigradski prevoz putnika, mora da ima na bočnim stranama ispisano poslovno ime prevoznika, a može da ima i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Na krovu autobusa, odnosno putničkog vozila kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim autobusa i putničkog vozila kojim se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače i putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz, ne mogu se stavljati krovne oznake sa poslovnim imenom ili drugim natpisima, kao ni krovne oznake bez natpisa.

Primalac lizinga i zakupac autobusa smatra se vlasnikom autobusa u smislu prava i obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 7.

U putničkom vozilu kojim se obavlja prevoz, osim putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz, ne može se nalaziti taksimetar.

Član 8.

Autobusi uzeti u zakup kojima se obavlja domaći i međunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe, ne mogu se davati u podzakup.

Autobusi uzeti u lizing kojima se obavlja domaći i međunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe mogu se koristiti u skladu sa propisima kojima se uređuje posao lizinga motornih vozila.

Član 9.

Dostavljanje rešenja donetih o upravnim stvarima primenom propisa kojima se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju i drugih akata nastalih u vođenju upravnog postupka vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

II. USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA PREVOZA PUTNIKA U

DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

1 . Vrste javnog prevoza

Član 10.

Javni prevoz putnika obavlja se kao domaći i međunarodni prevoz.

Član 11.

Domaći javni prevoz putnika (u daljem tekstu: domaći prevoz) obavlja se kao linijski prevoz, vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz i taksi prevoz.

Domaći linijski prevoz obavlja se kao:

1) gradski i prigradski prevoz – prevoz unutar naseljenih mesta ili između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave;

2) međumesni prevoz – prevoz između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave.

Član 12.

Međunarodni prevoz putnika obavlja se kao linijski prevoz, poseban linijski prevoz i vanlinijski prevoz i to kao bilateralni, multilateralni i tranzitni prevoz.

Član 13.

Domaći ili međunarodni prevoz koji putničkim vozilom ili autobusom obavlja domaće, odnosno strano lice koje nema svojstvo prevoznika, a koji se obavlja dva ili više puta tokom dana, nedelje ili meseca, na istom ili sličnom prevoznom putu ili se lica koja se prevoze ukrcavaju ili iskrcavaju na autobuskim stajalištima ili na istim ili sličnim mestima ukrcavanja ili iskrcavanja, i lica koja se prevoze nisu u srodstvu sa licem koje upravlja vozilom smatra se javnim prevozom koji je ovim zakonom zabranjen.

Javnim prevozom iz stava 1. ovog člana smatraće se naročito i:

prevoz za koji je naplaćena usluga prevoza;

prevoz koji se obavlja na relacijama na kojima postoji linijski prevoz;

prevoz više od pet lica, uključujući i vozača;

prevoz „od vrata do vrata”;

prevoz koji se obavlja na osnovu javnog oglašavanja;

ako lice koje upravlja vozilom (vlasnik ili korisnik vozila) nije u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu rada, socijalnih ili penzijskih primanja finansira iznos troškova za gorivo koje je utrošeno za razliku broja pređenih kilometara u trenutku vršenja inspekcijske kontrole i broja pređenih kilometara evidentiranih u zapisniku o poslednjem tehničkom pregledu.

Član 14.

U autobusu kojim se obavlja javni prevoz, ako posebnim propisima nije drugačije uređeno, ne mogu se prevoziti deca ispod šest godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, alkoholisana lica koja uznemiravaju druge putnike i ometaju posadu autobusa, životinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajuće materije, organski peroksidi i sl.

2 . Licenca za prevoz

Član 15.

Domaći i međunarodni prevoz obavlja se na osnovu licence za obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: licenca za prevoz).

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje licencu za prevoz i izvod licence za prevoz (u daljem tekstu: izvod licence) privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Licenca za prevoz i izvod licence su neprenosivi.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje licence, izgled i sadržinu licence za prevoz i izvoda licence.

Član 16.

Domaći prevoznik dužan je da original licence za prevoz čuva u sedištu.

U autobusu domaćeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza mora se nalaziti original izvoda licence.

Domaći prevoznik ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje licence za prevoz ili izvoda licence da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći, odnosno međunarodni prevoz.

Član 17.

Licenca za prevoz izdaje se za sledeće vrste prevoza:

1) međunarodni linijski prevoz putnika;

2) domaći linijski prevoz putnika;

3) međunarodni vanlinijski prevoz putnika;

4) domaći vanlinijski prevoz putnika.

Ministarstvo izdaje izvode licence za sve autobuse koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom, kao i uslove utvrđene propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, a koji su uneti u rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.

Član 18.

Licenca za prevoz izdaje se sa rokom važenja od 10 godina.

Izvod licence važi najduže do isteka roka važenja licence za prevoz.

Član 19.

Domaći prevoznik koji ima licencu za domaći vanlinijski prevoz putnika može da obavlja domaći vanlinijski prevoz i domaći poseban linijski prevoz.

Domaći prevoznik koji ima licencu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika može da obavlja domaći i međunarodni vanlinijski prevoz i domaći i međunarodni poseban linijski prevoz.

Domaći prevoznik koji ima licencu za domaći linijski prevoz putnika može da obavlja domaći linijski prevoz, domaći vanlinijski prevoz i domaći poseban linijski prevoz.

Domaći prevoznik koji ima licencu za međunarodni linijski prevoz putnika može da obavlja domaći i međunarodni linijski prevoz, domaći i međunarodni vanlinijski prevoz i domaći i međunarodni poseban linijski prevoz.

Član 20.

Licenca za prevoz izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu:

1) poslovnog ugleda;

2) finansijske sposobnosti;

3) profesionalne osposobljenosti;

4) voznog parka;

5) vozača;

6) stvarnog i stabilnog sedišta.

Član 21.

Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1) licu koje je radno angažovano kao lice odgovorno za prevoz:

nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju,

nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine,

nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine,

nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima;

2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:

(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju privredni prestupi,

(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;

3) preduzetniku:

(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji,

(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda, kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.

Član 22.

Uslov u pogledu finansijske sposobnosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako raspolaže kapitalom i rezervama u iznosu od:

1) najmanje 9.000 evra za prvi autobus i 5.000 evra za svaki sledeći autobus, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za međunarodni prevoz;

2) najmanje 2.000 evra za prvi autobus i 1.000 evra za svaki sledeći autobus, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za domaći prevoz.

Član 23.

Uslov u pogledu profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo licu koje položi ispit o profesionalnoj osposobljenosti.

Uslov za oslobađanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti ispunjava lice koje:

1) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, a koje su u pogledu prava koja iz njih proizlaze izjednačene sa master akademskim studijama, u oblasti inženjerstva drumskog saobraćaja;

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju i stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, a koje su u pogledu prava koja iz njih proizlaze izjednačene sa master akademskim studijama;

3) ima završenu srednju školu u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju za područje rada saobraćaja, mašinstva, odnosno elektrotehnike i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju.

Lice iz stava 1. ovog člana može da obavlja poslove upravljanja prevozom kod najviše četiri domaća prevoznika čiji ukupni vozni park čine najviše 50 autobusa.

Član 24.

Ispit o profesionalnoj osposobljenosti iz člana 23. stav 2. ovog zakona polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar.

Ministar propisuje program, način i visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti iz člana 23. stav 1. ovog zakona.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.

Evidencija i obrazac iz stava 4. ovog člana sadrže naročito ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti.

Član 25.

Uslov u pogledu voznog parka ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako u vlasništvu ili u lizingu ima:

1) najmanje jedan registrovan autobus za obavljanje domaćeg vanlinijskog prevoza;

2) najmanje tri registrovana autobusa za obavljanje domaćeg linijskog prevoza;

3) najmanje dva registrovana autobusa za obavljanje međunarodnog vanlinijskog prevoza proizvedena posle 1. oktobra 1993. godine;

4) najmanje tri registrovana autobusa za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza proizvedena posle 1. oktobra 1993. godine.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može autobuse uzeti u zakup na period od najmanje šest meseci, ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Ugovor o zakupu iz stava 3. ovog člana mora biti overen kod organa nadležnog za overu ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice.

Član 26.

Uslov u pogledu vozača ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako ima u radnom odnosu broj vozača koji nije manji od broja autobusa unetih u pismeni zahtev za izdavanje licence za domaći i međunarodni linijski prevoz.

Uslov u pogledu vozača ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako ima u radnom odnosu najmanje jednog vozača za obavljanje domaćeg i međunarodnog vanlinijskog prevoza.

Vozač iz st. 1. i 2. ovog člana mora imati licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača i ne može biti lice kome nisu prestale pravne posledice osude za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

U autobusu domaćeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza mora se nalaziti ugovor o radu za vozače, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overena fotokopija tih ugovora za vozače koji su radno angažovani.

Član 27.

Uslov u pogledu stvarnog i stabilnog sedišta ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako ima sedište na teritoriji Republike Srbije.

U sedištu iz stava 1. ovog člana moraju se nalaziti poslovne prostorije u kojima se čuvaju osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumenti, dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača, putni nalozi, putni listovi i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik za izdavanje licence za prevoz podnosi pismeni zahtev na propisanom obrascu, sa unetim podacima o uslovima za izdavanje licence za prevoz, uz koji prilaže dokaze o ispunjenosti tih uslova (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence za prevoz ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona.

Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno.

Prevoznik je dužan da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti Ministarstvo.

Ako se promenom podataka smanjuje pravo na broj izdatih izvoda licence prevoznik je dužan da Ministarstvu vrati izdate izvode licence koji čine razliku između broja izdatih izvoda licence i broja koji odgovara promenjenim podacima.

Prevoznik je dužan da Ministarstvu vrati licencu za prevoz i izvode licence, ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate licence za prevoz.

U slučaju iz stava 3. ovog člana Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.

Član 30.

Prevoznik je dužan da izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence oglasi nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u roku od osam dana od dana kada je licenca za prevoz, odnosno izvod licence izgubljen, ukraden ili uništen, kao i da u istom roku pismenim putem obavesti Ministarstvo.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, na zahtev prevoznika, Ministarstvo izdaje duplikat licence za prevoz, odnosno izvoda licence posle dostavljanja dokumenta kojim se potvrđuje da je važeća licenca za prevoz, odnosno izvod licence oglašen nevažećim.

Član 31.

Licenca za prevoz prestaje da važi:

1) istekom roka za koji je izdata;

2) na osnovu zahteva nosioca licence;

3) oduzimanjem licence;

4) prestankom postojanja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja licence za prevoz.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

Član 32.

Zahtev za produženje roka važenja licence za prevoz podnosi se na propisanom obrascu za izdavanje licence najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence, ako domaći prevoznik prestane da ispunjava neki od uslova za izdavanje licence za prevoz, propisanih ovim zakonom.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Domaći prevoznik dužan je da u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana licencu za prevoz i sve primerke izvoda licence vrati Ministarstvu.

Ministarstvo vodi registar izdatih i oduzetih licenci za prevoz i izvoda licence.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 21. stav 1. tačka 1) ovog zakona ili uslov iz člana 23. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 21. stav 1. tačka 1) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene sprečenosti za rad lica odgovornog za prevoz, može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov finansijske sposobnosti može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da Ministarstvo prethodno oceni, na osnovu analize finansijskog plana prevoznika, da će taj uslov biti ispunjen u roku koji ne može biti duži od šest meseci.

Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.

Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.

Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana Ministarstvo ne može doneti više od tri puta u periodu od 10 godina.

Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana je konačno.

Član 36.

Licenca za prevoz ne izdaje se za obavljanje taksi prevoza i prevoza lica za sopstvene potrebe.

Član 37.

Ministarstvo razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o izdatim licencama za prevoz, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

Ministarstvo, na principu uzajamnosti, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog člana, s ciljem da se u najvećoj mogućoj meri obezbedi primena propisa kojima se uređuje međunarodni prevoz.

III. PRUŽANJE STANIČNIH USLUGA

1 . Licenca za pružanje staničnih usluga

Član 38.

Delatnost pružanja staničnih usluga obuhvata:

1) davanje obaveštenja koja se odnose na vreme polazaka i dolazaka autobusa, cenu prevoza, naziv prevoznika i sl;

2) prodaju voznih karata i izdavanje drugih prevoznih isprava u vezi sa prevozom;

3) ukrcavanje i iskrcavanje putnika;

4) smeštaj i čuvanje prtljaga;

5) prijem i otpremu autobusa.

Korisnici staničnih usluga su prevoznici i putnici.

Pružalac staničnih usluga može pružati i druge usluge prevoznicima, putnicima i drugim korisnicima.

Član 39.

Delatnost pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima licencu za pružanje staničnih usluga (u daljem tekstu: pružalac usluga).

Ministarstvo izdaje licencu za pružanje staničnih usluga.

Licenca za pružanje staničnih usluga je neprenosiva.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca licence iz stava 1. ovog člana.

Član 40.

Pružalac usluga dužan je da original licence za pružanje staničnih usluga čuva u sedištu.

Pružalac usluga ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje licence za pružanje staničnih usluga da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju delatnost pružanja staničnih usluga.

Član 41.

Licenca za pružanje staničnih usluga izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

Licenca za pružanje staničnih usluga izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ako ima:

1) poslovni ugled;

2) sedište na teritoriji Republike Srbije;

3) u vlasništvu, autobusku stanicu koja ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona i

4) izmirene novčane obaveze prema domaćim prevoznicima na način propisan zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Član 42.

Uslov u pogledu poslovnog ugleda iz člana 41. stav 2. tačka 1) ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:

1) odgovornom licu u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku:

(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju,

(2) nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine,

(3) nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine,

(4) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblasti pružanja staničnih usluga u drumskom saobraćaju;

2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:

(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti pružanja staničnih usluga u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju privredni prestupi,

(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblasti pružanja staničnih usluga u drumskom saobraćaju za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;

3) preduzetniku:

(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti pružanja staničnih usluga u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji,

(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda, kažnjeno za teži prekršaj u oblasti pružanja staničnih usluga u drumskom saobraćaju za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.

Član 43.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtev za izdavanje licence za pružanje staničnih usluga uz koji prilaže dokaze o ispunjenosti uslova.

Privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove iz člana 41. stav 2. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za pružanje staničnih usluga.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za licence za pružanje staničnih usluga ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz člana 41. stav 2. ovog zakona.

Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno.

Član 44.

Licenca za pružanje staničnih usluga prestaje da važi:

1) istekom roka za koji je izdata;

2) na osnovu zahteva nosioca licence;

3) prestankom postojanja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja licence za pružanje staničnih usluga.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

Član 45.

Zahtev za produženje roka važenja licence za pružanje staničnih usluga podnosi se najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja.

Ministarstvo vodi registar izdatih licenci za pružanje staničnih usluga.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana.

2 . Način pružanja staničnih usluga

Član 47.

Pružalac usluga dužan je da pruža usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima i u skladu sa odredbama ovog zakona i opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica.

Pružalac usluga dužan je da na vidnom mestu istakne izvod iz reda vožnje, opšte uslove međumesnog prevoza i opšte uslove poslovanja autobuske stanice.

Član 48.

Privredna komora Srbije propisuje opšte uslove poslovanja autobuskih stanica.

Opšti uslovi poslovanja autobuskih stanica sadrže naročito:

1) način pružanja staničnih usluga;

2) prava i obaveze pružaoca staničnih usluga, prevoznika, putnika i korisnika drugih usluga;

3) pravila postupka koja primenjuju tela Privredne komore Srbije u rešavanju sporova nastalih povredom odredaba opštih uslova poslovanja autobuskih stanica.

Član 49.

Pružalac usluga dužan je da stanične usluge pruža i naplaćuje u skladu sa kategorijom autobuske stanice.

Vlada na predlog Ministarstva propisuje način utvrđivanja najviše cene stanične usluge.

Član 50.

Privredna komora Srbije propisuje akt o kategorizaciji autobuskih stanica po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Akt o kategorizaciji autobuskih stanica sadrži naročito kategorije autobuskih stanica, vrste kriterijuma za kategorizaciju autobuskih stanica, metodologiju vrednovanja kriterijuma, graničnu vrednost broja bodova, metodologiju utvrđivanja kategorije, sastav i način rada komisije koja sprovodi postupak za utvrđivanje kategorije autobuske stanice, telo Privredne komore Srbije koje odlučuje o kategoriji autobuske stanice.

Telo određeno aktom iz stava 2. ovog člana donosi rešenje o kategoriji autobuske stanice.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Član 51.

Domaći prevoznik dužan je da dostavi registrovani, odnosno odobreni red vožnje za svaku liniju, kao i važeći cenovnik, pružaocima usluga na autobuskim stanicama koje su unete u red vožnje, najkasnije pet dana pre početka obavljanja prevoza.

Pružalac usluga dužan je da sačini izvod iz reda vožnje i istakne ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici, najkasnije dva dana pre početka obavljanja prevoza.

Pružalac usluga dužan je da prevozniku omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobren red vožnje.

Pružalac usluga dužan je da putniku koji ima voznu kartu izdatu na autobuskoj stanici, prelaznu voznu kartu, povratnu voznu kartu ili mesečnu voznu kartu, omogući nesmetan pristup autobusu na peronu.

Član 52.

Zabranjeno je pružaocu usluga da pruža usluge prevozniku koji obavlja prevoz, a nema registrovani red vožnje, odnosno nema dozvolu za međunarodni linijski prevoz.

Pružalac usluga može vršiti prijem i otpremu autobusa u posebnom linijskom i u vanlinijskom prevozu na posebno označenim peronima, prevozniku koji ima licencu za prevoz za tu vrstu prevoza.

Član 53.

Pružalac usluga dužan je da vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu.

Pružalac usluga dužan je da, najkasnije do desetog u mesecu, na osnovu evidencije iz stava 1. ovog člana, dostavi izveštaj o neobavljanju linijskog prevoza po registrovanim, odnosno odobrenim redovima vožnje, za prethodni mesec, republičkoj inspekciji za drumski saobraćaj.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca i način vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa.

Član 54.

Autobuska stanica je saobraćajni objekat koji ima:

1) poslovnu zgradu;

2) prostor za izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava i davanje obaveštenja o prevozu;

3) čekaonicu;

4) garderobu;

5) javni sanitarni čvor sa tekućom vodom;

6) prostor za autobuse sa peronima i

7) uređaj za video nadzor na peronima.

Autobusko stajalište ima propisane oznake i izgrađenu, odnosno obeleženu saobraćajnu površinu za zaustavljanje autobusa, za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i utovar i istovar prtljaga.

Za korišćenje autobuskog stajališta ne može se prevoznicima i putnicima naplaćivati naknada.

Ministar propisuje bliže saobraćajno-tehničke i druge uslove za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta.

U slučaju da autobuska stanica ne ispunjava neki od propisanih uslova smatraće se autobuskim stajalištem na taj način što pružalac usluga prevoznicima i putnicima nema pravo da naplaćuje stanične usluge ako mu je izrečena inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga dok ne ispuni propisane uslove.

U slučaju iz stava 5. ovog člana pružalac usluga dužan je da prevoznicima i putnicima pruža stanične usluge dok autobuska stanica ne ispuni propisane uslove.

Član 55.

Pružalac usluga koji ne izmiruje novčane obaveze prema domaćim prevoznicima na način propisan zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ne može da naplaćuje staničnu uslugu prijema i otpreme autobusa ako mu je izrečena inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga dok ne izmiri novčane obaveze.

O izmirenju novčanih obaveza iz stava 1. ovog člana pružalac usluga je dužan da obavesti Ministarstvo.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, pružalac usluga dužan je da prevoznicima omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobreni red vožnje dok ne izmiri novčane obaveze.

3 . Vozne karte

Član 56.

Prevoznik, pružalac usluga, putnička i turistička agencija dužna je da u linijskom prevozu, osim u gradskom i prigradskom prevozu, putniku izda čitko popunjenu, numerisanu voznu kartu za određenu relaciju, sa upisanim nazivom prevoznika, datumom polaska, vremenom polaska i cenom prevoza, a prevoznik i numerisanu potvrdu za prevoz putničkog prtljaga.

Vozne karte i druge prevozne isprave za registrovane, odnosno odobrene redove vožnje se prodaju i izdaju u odgovarajućoj prostoriji autobuske stanice na obeleženim šalterima, u poslovnim prostorijama prevoznika, u putničkim i turističkim agencijama, i u autobusu kada pružalac usluga zaključi prodaju i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, odnosno kada se putnici ukrcavaju na autobuskom stajalištu.

Prevoznici, pružaoci usluga, putničke i turističke agencije mogu prodavati vozne karte i druge prevozne isprave i putem Interneta.

Prevoznici, pružaoci usluga, putničke i turističke agencije dužni su da vozne karte i druge prevozne isprave prodaju i izdaju u skladu sa registrovanim, odnosno odobrenim redom vožnje i važećim cenovnikom.

Prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava u domaćem prevozu na autobuskoj stanici zaključuje se najkasnije pet minuta pre polaska autobusa, s tim što je pružalac usluga dužan da licu, odnosno korisniku prevoza omogući nesmetan pristup autobusu na peronu, sve do polaska autobusa.

IV. DOMAĆI PREVOZ

Član 57.

Jedinice lokalne samouprave uređuju i obezbeđuju, u skladu sa zakonom, organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i taksi prevoza.

1 . Međumesni prevoz

Član 58.

Linijski prevoz obavlja se u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim na osnovu ovog zakona i opštim uslovima međumesnog prevoza.

Privredna komora Srbije propisuje opšte uslove međumesnog prevoza.

Opšti uslovi međumesnog prevoza iz stava 2. ovog člana sadrže naročito način i uslove ukrcavanja putnika u autobus na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima, povlastice za prevoz određenih kategorija putnika, uslove za smeštaj i čuvanje prtljaga koji je primljen na prevoz, pravila korišćenja autobusa i uslove uskraćivanja prevoza (zabrana pušenja, uznemiravanja putnika i vozača i sl.), vrste naknada i doplata za posebne usluge, mogućnost korišćenja prelaznih voznih karata, način upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza i sl.

Opšti uslovi međumesnog prevoza objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prevoznik i posada autobusa dužni su da na zahtev korisnika prevoza daju na uvid opšte uslove međumesnog prevoza.

Član 59.

Međumesni prevoz obavlja se autobusom koji ispunjava propisane uslove za međugradske autobuse sa najmanje osamnaest sedišta.

Na linijama do 50 kilometara međumesni prevoz može da se obavlja i prigradskim autobusom.

Na linijama do 15 kilometara međumesni prevoz može da se obavlja i prigradskim i gradskim autobusom.

Član 60.

Organ jedinice lokalne samouprave, svojom odlukom određuje stajališta koja mogu da se koriste za određenu vrstu linijskog prevoza, koja se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Odluka iz stava 1. ovog člana kojom se određuju stajališta za međumesni prevoz donosi se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Organ jedinice lokalne samouprave ne može menjati namenu stajališta koja su važećim odlukama određena za međumesni prevoz i koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona uneta u registrovane redove vožnje.

Organ jedinice lokalne samouprave ne može menjati namenu stajališta koja su korišćena za međumesni prevoz i koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona uneta u registrovane redove vožnje, a za koja nisu donete odluke o određivanju stajališta za međumesni prevoz.

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da u naselju ili naseljenom mestu obezbedi najmanje jedno stajalište za međumesni prevoz.

U slučaju uklanjanja stajališta u naselju, na relaciji koja je deo linije u registrovanom redu vožnje, zbog promene režima saobraćaja, odnosno promene planskog dokumenta, organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi stajalište za međumesni prevoz na toj relaciji.

Stajalište koje je obezbeđeno na način iz stava 6. ovog člana zamenjuje stajalište koje je uklonjeno i ne smatra se novim stajalištem u registrovanom redu vožnje.

Član 61.

Odluku iz člana 60. stav 1. ovog zakona organ jedinice lokalne samouprave dužan je da dostavi Privrednoj komori Srbije u roku od osam dana od dana objavljivanja u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Privredna komora Srbije vodi evidenciju autobuskih stajališta za međumesni prevoz.

Član 62.

Međumesni prevoz obavlja se na osnovu registrovanog reda vožnje.

Prevoz po registrovanom redu vožnje u međumesnom prevozu može da obavlja samo prevoznik na čije poslovno ime je registrovan red vožnje, osim prevoznika kome je na osnovu člana 68. ovog zakona dozvoljeno privremeno obavljanje međumesnog prevoza.

Zabranjeno je prevozniku na čije poslovno ime je registrovan red vožnje zaključivanje ugovora o zajedničkom obavljanju međumesnog prevoza sa drugim prevoznicima po tom redu vožnje.

Član 63.

Vreme polaska iz početne i krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta i vreme dolaska i polaska na svim autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima u redu vožnje, mora biti usklađeno sa vremenom vožnje primerenim za bezbedno odvijanje saobraćaja.

Red vožnje u međumesnom prevozu mora biti u skladu sa daljinarom.

Privredna komora Srbije propisuje daljinar za međumesni prevoz.

Član 64.

Red vožnje u međumesnom prevozu može da se registruje samo na jednog prevoznika.

Red vožnje u međumesnom prevozu registruje i overava Ministarstvo sa rokom važenja od pet godina i početkom važenja od 1. oktobra tekuće godine.

Ministarstvo vodi registar overenih redova vožnje u međumesnom prevozu koji sadrži naročito redni broj, poslovno ime prevoznika, naziv linije, broj polazaka na liniji, rok važenja reda vožnje i sl.

Ministar propisuje sadržinu obrasca reda vožnje, sadržinu i način vođenja registra i način overe reda vožnje u međumesnom prevozu.

Jedinica lokalne samouprave uređuje način registracije i overe reda vožnje u gradskom i prigradskom prevozu.

Član 65.

Registraciju i overu reda vožnje za linijski prevoz vrši:

1) za međumesni prevoz – Ministarstvo;

2) za gradski i prigradski prevoz – opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja.

Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. juna tekuće godine.

Uz zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu prevoznik je dužan da dostavi fotokopiju licence za domaći ili međunarodni linijski prevoz i fotokopiju reda vožnje koji je registrovan u Ministarstvu, a čiji rok važenja ističe, odnosno original reda vožnje koji je usaglašen u Privrednoj komori Srbije.

Ministarstvo donosi rešenje o registraciji i overi reda vožnje za međumesni prevoz ako prevoznik ima licencu za domaći linijski prevoz putnika, odnosno licencu za međunarodni linijski prevoz putnika i red vožnje koji je registrovan u Ministarstvu, a čiji rok važenja ističe, odnosno red vožnje koji je usaglašen u Privrednoj komori Srbije.

Prevoznik je dužan da preuzme registrovan red vožnje u periodu od 10. do 20. septembra tekuće godine.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu, ako prevoznik ne ispunjava uslove iz stava 4. ovog člana.

Rešenje iz st. 4. i 6. ovog člana je konačno.

Član 66.

Prevoznik dostavlja Privrednoj komori Srbije predlog reda vožnje sa zahtevom da se predloženi red vožnje usaglasi sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu.

Predlog reda vožnje mora biti sačinjen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona i ne može imati autobusko stajalište kao početno, odnosno krajnje, ako u naselju ili naseljenom mestu u kome se nalazi to autobusko stajalište postoji autobuska stanica.

Ministarstvo propisuje uslove i postupak usaglašavanja predloga reda vožnje sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu.

Privredna komora Srbije sprovodi postupak usaglašavanja predloga redova vožnje sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu jednom u toku kalendarske godine.

Član 67.

Prevoznik može podneti zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje u roku važenja reda vožnje.

Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava prevozniku izmenu registrovanog reda vožnje, do isteka roka važenja registrovanog reda vožnje ako:

1) smanji broj polazaka;

2) smanji broj autobuskih stanica ili autobuskih stajališta u skladu sa članom 66. stav 2. ovog zakona;

3) promeni naziv linije zbog smanjenja broja autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta ili zbog smanjenja broja polazaka ili zbog promene itinerera;

4) smanji režim obavljanja prevoza na liniji;

5) promeni stajalište u skladu sa članom 60. st. 6. i 7. ovog zakona;

6) prevoznik promeni poslovno ime.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev iz stava 1. ovoga člana ako prevoznik zahteva izmenu registrovanog reda vožnje koja nije propisana u stavu 2. ovog člana.

Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno.

Član 68.

U slučaju prestanka obavljanja međumesnog prevoza po registrovanom redu vožnje zbog prestanka važenja licence za prevoz ili brisanja reda vožnje iz registra, pod uslovom da na toj relaciji drugi prevoznici ne obavljaju međumesni prevoz, Ministarstvo donosi rešenje kojim se drugom prevozniku dozvoljava privremeno obavljanje međumesnog prevoza po registrovanom redu vožnje po kome je prestalo obavljanje međumesnog prevoza najkasnije do 1. oktobra sledeće kalendarske godine.

U postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u Privrednoj komori Srbije red vožnje iz stava 1. ovog člana ne smatra se registrovanim redom vožnje.

Ministar propisuje uslove i postupak određivanja prevoznika za privremeno obavljanje međumesnog prevoza po registrovanom redu vožnje po kome je prestalo obavljanje međumesnog prevoza.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Član 69.

O otpočinjanju obavljanja linijskog prevoza prevoznik obaveštava korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Član 70.

Prevoznik je dužan da se pridržava registrovanog reda vožnje.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u autobus u linijskom prevozu vrši se na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima koja su uneta u registrovani red vožnje.

Član 71.

Prevoznik je dužan da u linijskom prevozu primi svakog putnika u granicama raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnu dozvolu.

Prevoznik je dužan da obezbedi prevoz prtljaga istovremeno s prevozom putnika kome prtljag pripada, u skladu sa opštim uslovima međumesnog prevoza.

Član 72.

Prevoznik ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje registrovanog reda vožnje da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međumesni prevoz.

Član 73.

U toku važenja reda vožnje linijski prevoz može se privremeno obustaviti ili izmeniti u slučajevima:

1) prekida saobraćaja zbog više sile ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) zbog mera nadležnog republičkog, pokrajinskog, opštinskog ili gradskog organa koje neposredno utiču na ograničenje saobraćaja, dok te mere traju.

Prevoznik je dužan da o obustavi, odnosno izmeni prevoza iz stava 1. ovog člana, bez odlaganja obavesti Ministarstvo, odnosno organ nadležan za registraciju i overu reda vožnje, a putem sredstava javnog informisanja i korisnike prevoza.

Član 74.

Registrovani red vožnje, odnosno polazak iz registrovanog reda vožnje Ministarstvo će brisati iz registra ako prevoznik:

1) ne otpočne da obavlja prevoz po registrovanom redu vožnje, u roku od pet dana od dana početka važenja reda vožnje, odnosno važenja režima obavljanja prevoza na liniji;

2) prestane da obavlja prevoz po registrovanom redu vožnje, odnosno ne obavi prevoz na relaciji od početne do krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta, duže od 10 dana uzastopno u toku važenja reda vožnje;

3) povremeno ne obavi prevoz po registrovanom redu vožnje, odnosno ne obavi prevoz na relaciji od početne do krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta, u ukupnom trajanju dužem od 30 dana u toku važenja reda vožnje;

4) vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika u istom naselju, odnosno istom naseljenom mestu koje nema upisano u registrovani red vožnje, više od pet puta u kalendarskoj godini u toku važenja reda vožnje.

Ministarstvo donosi rešenje o brisanju registrovanog reda vožnje odnosno polaska iz reda vožnje iz registra i u slučaju kada Sud časti Privredne komore Srbije utvrdi da je prevoznik povredio dobre poslovne običaje u prevozu.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno.

Prevoznik kome je brisan polazak iz reda vožnje iz registra dužan je da u roku od deset dana od dana dostavljanja rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana podnese Ministarstvu zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje.

Zahtevi za brisanje registrovanog reda vožnje, odnosno polaska iz registrovanog reda vožnje u međumesnom prevozu iz registra mogu se podnositi Ministarstvu od 1. oktobra do 15. avgusta.

Član 75.

Prevoznik koji namerava da prestane da obavlja međumesni prevoz po registrovanom redu vožnje dužan je da, najmanje 10 dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza, podnese zahtev za odjavu registrovanog reda vožnje i u istom roku obavesti pružaoce usluga i korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Ministarstvo donosi rešenje o brisanju registrovanog reda vožnje iz registra, sa datumom prestanka obavljanja međumesnog prevoza navedenim u zahtevu iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

Član 76.

U autobusu kojim se obavlja linijski prevoz mora se nalaziti:

1) registrovani red vožnje, odnosno fotokopija registrovanog reda vožnje overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika;

2) važeći cenovnik overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika;

3) opšti uslovi međumesnog prevoza;

4) istaknut, na prednjoj strani autobusa, naziv linije prema redu vožnje, a u gradskom i prigradskom prevozu i sa strane pored ulaznih vrata istaknut naziv linije ili broj linije;

Član 77.

Linijski prevoz može da se obavlja kao BIS prevoz.

U autobusu kojim se obavlja BIS prevoz moraju se nalaziti dokumenta iz člana 76. ovog zakona.

Član 78.

Prevoznik je dužan da obezbedi identifikacionu ispravu vozaču, koji upravlja autobusom kojim se obavlja međumesni prevoz.

Zabranjeno je upravljanje autobusom, kojim se obavlja međumesni prevoz, bez identifikacione isprave.

Identifikaciona isprava sadrži naročito ime, prezime i fotografiju vozača, kao podatke o ličnosti, poslovno ime prevoznika, pečat i potpis ovlašćenog lica prevoznika.

2 . Vanlinijski prevoz

Član 79.

Vanlinijski prevoz obavlja se na osnovu putnog lista i pismenog ugovora zaključenog između prevoznika i korisnika prevoza, odnosno privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji posreduje u zaključivanju ugovora o prevozu kojim se utvrđuje naročito prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem, vreme početka obavljanja prevoza, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika i cena prevoza.

Ugovor iz stava 1. ovog člana koji je prevoznik zaključio sa fizičkim licem, koje nije preduzetnik, mora biti overen kod organa nadležnog za overu.

U vanlinijskom prevozu prevoznik može za jednu vožnju zaključiti samo jedan ugovor koji mora biti numerisan i zaključen samo sa jednim korisnikom.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu vrši se samo na mestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1. ovog člana, na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje i moguće bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje.

Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz ne mogu ukrcavati i iskrcavati putnike na autobuskim stajalištima.

Ugovor na osnovu koga se obavlja vanlinijski prevoz mora biti sačinjen čitko i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.

Prevoznik je dužan da putni list i ugovor o prevozu čuva dve godine od dana obavljenog prevoza.

Član 80.

Zahtev za izdavanje knjige putnih listova podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prevoznik je dužan da dostavi fotokopiju jedne od licenci propisanih u članu 17. stav 1. ovog zakona i knjigu popunjenih putnih listova.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju knjige putnih listova.

Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje knjige putnih listova ako prevoznik ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

Rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno.

Prevoznik ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći vanlinijski prevoz.

Član 81.

Ministar propisuje izgled i sadržinu knjige putnih listova, izgled i sadržinu obrasca putnog lista, kao i način popunjava putnog lista.

Član 82.

Vanlinijski prevoz koji se obavlja autobusom:

1) svakodnevno na istom ili sličnom prevoznom putu, odnosno istog dana u nedelji ili

2) svakodnevno, odnosno istog dana u nedelji, sa istim ili sličnim mestima ukrcavanja i iskrcavanja putnika,

jeste linijski prevoz, koji se obavlja suprotno uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 83.

U autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, popunjen putni list i istaknut na prednjoj strani autobusa natpis: „Vanlinijski prevozˮ.

Putni list iz stava 1. ovog člana mora biti popunjen čitko, tačno i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.

Zabranjeno je precrtavati i ispravljati podatke unete u putni list.

Putni list iz stava 1. ovog člana mora biti zaključen i overen posebno za svaku vožnju sadržanu u ugovoru o prevozu i u njemu se ne može nalaziti veći broj imena putnika od broja raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnoj dozvoli autobusa.

3 . Poseban linijski prevoz

Član 84.

Poseban linijski prevoz je prevoz radnika iz mesta stanovanja na posao i sa posla, kao i đaka i studenata iz mesta stanovanja do škole i iz škole, sa posebnim identifikacionim voznim ispravama (nedeljna, mesečna, godišnja i sl.), koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora i spiska putnika i bez primanja drugih putnika.

Zaključivanje ugovora iz stava 1. ovog člana sa fizičkim licem, koje nije preduzetnik, nije dozvoljeno.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana, koji mora biti numerisan, utvrđuje se naročito prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika, plan obavljanja prevoza i cena prevoza.

U svakoj pojedinačnoj vožnji kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu, autobusom se mogu prevoziti samo radnici, đaci, odnosno studenti korisnika prevoza sa kojim je zaključen ugovor (određenog privrednog subjekta, određene organizacije, određene ustanove i dr.)

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom prevozu vrši se na mestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1. ovog člana.

Prevoznici koji obavljaju poseban linijski prevoz mogu ukrcavati i iskrcavati putnike na autobuskim stajalištima.

Spisak putnika iz stava 1. ovog člana na osnovu koga se obavlja poseban linijski prevoz mora biti popunjen čitko, tačno i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika.

Prevoznik je dužan da ugovor o prevozu i spisak putnika čuva dve godine od dana obavljenog prevoza.

Član 85.

U autobusu kojim se obavlja poseban linijski prevoz mora se nalaziti primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, spisak putnika za svaku pojedinačnu vožnju kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu i na prednjem delu autobusa natpis: „Poseban linijski prevoz”.

Spisak putnika iz stava 1. ovog člana mora biti popunjen čitko, zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika, pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.

Član 86.

Prevoznik koji je ugovorio poseban linijski prevoz dužan je da putnicima obezbedi identifikacione vozne isprave.

Zabranjeno je prevozniku koji obavlja poseban linijski prevoz da prevozi putnike bez identifikacionih voznih isprava.

Identifikaciona vozna isprava sadrži naročito ime, prezime i fotografiju putnika, kao podatke o ličnosti, naziv korisnika prevoza, prevozni put, rok važenja, potpis i pečat izdavaoca vozne isprave.

4 . Taksi prevoz

Član 87.

Taksi prevoz obavlja se na osnovu odobrenja za obavljanje taksi prevoza.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja izdaje odobrenje iz stava 1. ovog člana pravnom licu i preduzetniku čija je pretežna delatnost taksi prevoz i koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Taksi vozač ne može biti lice koje je pravnosnažno osuđivano na kaznu zatvora dužu od dve godine za krivično delo protiv života i tela, polne slobode, protiv bezbednosti javnog saobraćaja i javnog reda i mira.

Član 88.

Taksi prevoz obavlja se fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata, a koje ispunjava i uslove utvrđene aktom organa jedinice lokalne samouprave, i koje je registrovano prema mestu sedišta taksi prevoznika sa izdatim registarskim tablicama čija registarska oznaka sadrži latinična slova TX na zadnje dve pozicije.

Taksi prevoz može obavljati taksi prevoznik koji je vlasnik, odnosno primalac lizinga najmanje jednog registrovanog putničkog vozila iz stava 1. ovog člana.

Primalac lizinga mora biti upisan u saobraćajnu dozvolu kao korisnik vozila.

Član 89.

U putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora biti na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, overen taksimetar i istaknuta taksi dozvola.

U putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora se nalaziti odobrenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja za obavljanje taksi prevoza.

Na krovu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz mora biti istaknut naziv: „TAXIˮ.

Član 90.

Putničkim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza.

U delu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz namenjenom za prevoz putnika ne mogu se smeštati stvari koje nisu ručni prtljag.

Taksi prevoznik ne može koristiti autobuska stajališta koja su određena za međumesni prevoz.

Član 91.

Taksi prevoznik je dužan da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar, odnosno preuzme potvrdu o fiksnoj ceni kada prevoz otpočinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.

Taksi prevoznik za izvršenu uslugu prevoza naplaćuje cenu prevoza najviše u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza ili cenu po izdatoj potvrdi sa lokacija iz stava 1. ovog člana.

Taksi prevoznik je dužan da izda račun korisniku usluge taksi prevoza za obavljeni prevoz koji sadrži datum, relaciju ili kilometražu, cenu prevoza i koji je potpisan i overen pečatom prevoznika.

Član 92.

Taksi prevoz može da se obavlja samo na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju taksi prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.

Izuzetno, taksi prevoznik može da obavi taksi prevoz preko ili na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti, ako je taksi prevoz započet na teritoriji jedinice lokalne samouprave od koje taksi prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje delatnosti.

Taksi prevoznik koji obavi prevoz u smislu stava 2. ovog člana obavezan je da odmah po obavljenom taksi prevozu ukloni krovnu oznaku i ne može da pruža usluge taksi prevoza na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.

Član 93.

Privredni subjekti iz člana 87. stav 1. ovog zakona ne mogu bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na ustupanje na korišćenje krovne oznake sa nazivom „TAXI”, ustupanje dokumenata sa svojim poslovnim imenom, ustupanje taksi dozvole, ustupanje taksi vozila i drugo, da omoguće drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, da obavljaju taksi prevoz.

Član 94.

Jedinica lokalne samouprave propisuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza.

Jedinica lokalne samouprave, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, donosi program kojim definiše organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg se određuje i optimalan broj taksi vozila.

Saobraćajno-tehnički uslovi iz stava 2. ovog člana definišu se u petogodišnjem periodu, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva-vožnji i stanja tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom uređuje posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom. Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje i usklađuje maksimalnu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz može obavljati na njenoj teritoriji.

Taksimetar mora biti podešen isključivo u skladu sa odlukom iz stava 4. ovog člana.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja vodi registar taksi vozača, taksi vozila i krovnih oznaka.

Registar iz stava 6. ovog člana sadrži naročito ime i prezime taksi vozača, kao podatke o ličnosti, broj taksi dozvole i registarske tablice taksi vozila.

V. MEĐUNARODNI PREVOZ

Član 95.

Međunarodni prevoz obavlja se autobusom koji ima isključivo mesta za sedenje i odvojen prostor za smeštaj prtljaga, proizvedenim posle 1. oktobra 1993. godine.

Član 96.

Domaćem prevozniku zabranjeno je obavljanje međunarodnog linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza putničkim vozilom.

Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje međunarodnog linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza putničkim vozilom.

Član 97.

Na obavljanje međunarodnog posebnog linijskog prevoza primenjuju se odredbe čl. 84–86. ovog zakona.

Član 98.

Na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je obavljanje kabotaže.

Prevoz na teritoriji Republike Srbije, koji je organizovan isključivo za grupe putnika koje je na teritoriju Republike Srbije dovezao strani prevoznik u obavljanju povremenog prevoza, ne smatra se kabotažom ukoliko je naveden u putnom listu i ukoliko ga obavlja strani prevoznik koji je dovezao putnike.

1 . Međunarodni linijski prevoz

Član 99.

Linijski prevoz obavlja se na osnovu dozvole za linijski prevoz.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana.

Sastavni deo dozvole iz stava 1. ovog člana je odobreni red vožnje.

Linijski prevoz obavlja se iz naselja ili naseljenih mesta koja su uneta u odobrene redove vožnje.

Prevoznik može da koristi samo autobuske stanice i autobuska stajališta za međumesni prevoz u naseljima i naseljenim mestima iz stava 1. ovog člana, a koje je dužan da odredi u redu vožnje.

U naselju ili naseljenom mestu koje je uneto u odobreni red vožnje i koje ima autobusku stanicu prevoznik je dužan da odredi autobusku stanicu, a može da odredi i najviše dva autobuska stajališta.

Član 100.

Dozvola za linijski prevoz izdaje se na ime prevoznika i neprenosiva je.

Dozvola za linijski prevoz izdaje se sa rokom važenja do pet godina, osim ako potvrđenim međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. U slučaju kada sa državom u kojoj se nalazi sedište stranog prevoznika nije zaključen međunarodni sporazum, dozvole se izdaju sa rokom važenja od jedne godine ili na drugi period koji Ministarstvo dogovori sa nadležnim organom druge države.

Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za linijski prevoz.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz za domaćeg prevoznika, izgled i sadržinu obrasca dozvole za linijski prevoz, sadržinu i način vođenja registra izdatih dozvola za linijski prevoz.

Član 101.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako:

1) ima licencu za međunarodni linijski prevoz,

2) ima odobren red vožnje i

3) je postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom se uspostavlja linija i država preko čijih teritorija linija prolazi.

Ministarstvo može doneti rešenje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana na osnovu zahteva dva ili više domaćih prevoznika koja glasi na ime svih prevoznika.

Ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva ako nije ispunjen neki od uslova iz stava 1. ovog člana.

Ministar donosi rešenje iz stava 3. ovog člana i u slučaju kada nadležni organ druge države u roku od godinu dana kada je Ministarstvo dostavilo zahtev domaćeg prevoznika ne obavesti Ministarstvo o postupanju po zahtevu, osim ako potvrđenim međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Rešenje iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana je konačno.

Član 102.

Strani prevoznik podnosi zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz Ministarstvu preko nadležnog organa države u kojoj se nalazi njegovo sedište.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako je, uz poštovanje načela uzajamnosti, postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom se uspostavlja linija i ako postoji saglasnost država preko čijih teritorija linija prolazi.

U slučaju kada nadležni organ države sedišta stranog prevoznika predloži Ministarstvu drugog stranog prevoznika koji ima nameru da obavlja prevoz umesto stranog prevoznika kome je izdata dozvola za linijski prevoz, Ministarstvo može doneti rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz tom prevozniku pod istim uslovima pod kojim je izdata važeća dozvola, uz saglasnost domaćeg prevoznika.

Dozvolu iz stava 3. ovog člana Ministarstvo izdaje kada nadležni organ države sedišta stranog prevoznika dostavi sve primerke originala važeće dozvole.

Član 103.

Podvozar je prevoznik koji ima licencu za međunarodni linijski prevoz i koji taj prevoz obavlja u ime i za račun prevoznika kome je izdata dozvola.

Podvozar može da obavlja linijski prevoz na osnovu dozvole u kojoj je upisan, osim ako potvrđenim međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Prevoznik kome je izdata dozvola, a koji namerava da obavlja linijski prevoz sa podvozarom, dužan je da podnese zahtev za upis naziva podvozara u dozvolu.

Zahtev iz stava 3. domaći prevoznik podnosi Ministarstvu, a strani prevoznik preko nadležnog organa države u kojoj se nalazi njegovo sedište.

Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava domaćem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu, ako podvozar ima licencu za međunarodni linijski prevoz.

Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu uz saglasnost domaćeg prevoznika.

Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva ako nije ispunjen uslov iz st. 5. i 6. ovog člana.

Prevoznik kome je izdata dozvola i podvozar moraju imati sedište na teritoriji iste države, osim ako potvrđenim međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Rešenje iz st. 5, 6. i 7. je konačno.

Član 104.

Domaći prevoznik dostavlja Ministarstvu predlog reda vožnje sa zahtevom da se predloženi red vožnje usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola.

Vreme polaska iz početne i krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta i vreme dolaska i polaska na svim autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima u redu vožnje, mora biti usklađeno sa vremenom vožnje primerenim za bezbedno odvijanje saobraćaja.

Predlog reda vožnje mora biti sačinjen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 105.

Postupak usaglašavanja predloženih redova vožnje domaćih prevoznika sprovodi Ministarstvo.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca reda vožnje, postupak i uslove usaglašavanja predloženih redova vožnje.

Član 106.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odobrava red vožnje ako se u sprovođenju postupka usaglašavanja predloženi red vožnje usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se sa rokom važenja od 30 dana u kome je domaći prevoznik dužan da podnese zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz.

Red vožnje smatraće se neusaglašenim ako domaći prevoznik u roku iz stava 2. ovog člana ne podnese zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za utvrđivanje usaglašenog reda vožnje ako se u postupku usaglašavanja utvrdi da predloženi red vožnje ne ispunjava uslove utvrđene propisom iz člana 105. ovog zakona.

Rešenje iz st. 1. i 4. ovog člana je konačno.

Član 107.

Domaćem prevozniku kome je na osnovu člana 111. stav 1. tač. 3, 4. i 5, odnosno stranom prevozniku kome je na osnovu člana 112. stav 1. tač. 3, 4. i 5. doneto rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz ne može, u roku od dve godine od dana dostavljanja rešenja, biti odobren red vožnje na istoj liniji.

Domaćem prevozniku kome je na osnovu člana 111. stav 1. tač. 3, 4. i 5, odnosno stranom prevozniku kome je na osnovu člana 112. stav 1. tač. 3, 4. i 5. doneto rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz ne može, u roku od dve godine od dana dostavljanja rešenja, biti odobren red vožnje na liniji, koja je bila uspostavljena sa određenom državom, a čiji red vožnje sadrži više od 50% autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta koja je sadržavao odobreni red vožnje koji je sastavni deo dozvole koja je oduzeta.

Član 108.

Domaći prevoznik kome je izdata dozvola za linijski prevoz, može podneti Ministarstvu zahtev za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera.

U postupku po zahtevu iz stava 1. ovog člana domaći prevoznik koristi propisani obrazac zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu iz stava 1. ovog člana ako je postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom je uspostavljena linija i država preko čijih teritorija linija prolazi i ako izmena ne zahteva sprovođenje postupka usaglašavanja.

Ministarstvo sprovodi postupak usaglašavanja reda vožnje ako izmena iz stava 1. ovog člana zahteva sprovođenje postupka usaglašavanja.

Postupak usaglašavanja za izmenu odobrenog reda vožnje sprovodi Ministarstvo.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera ako nije postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom je uspostavljena linija i država preko čijih teritorija linija prolazi.

Rešenje iz st. 3. i 6. ovog člana je konačno.

Član 109.

Zahtev za produženje važenja dozvole za linijski prevoz domaći prevoznik podnosi tri meseca pre isteka roka važenja dozvole za linijski prevoz na liniji uspostavljenoj sa susednom državom, odnosno četiri meseca pre isteka roka važenja dozvole za linijski prevoz za ostale uspostavljene linije.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku, odnosno stranom prevozniku, po zahtevu za produženje roka važenja dozvole ako su ispunjeni uslovi iz člana 101. stav 1. ovog zakona.

U postupku za produženje važenja dozvole za linijski prevoz domaći prevoznik koristi propisani obrazac zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje produženje roka važenja dozvole ako nisu ispunjeni uslovi iz člana 101. stav 1. ovog zakona.

Rešenje iz st. 2. i 4. ovog člana je konačno.

Član 110.

Ministarstvo može da izda dozvolu za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku, sa rokom važenja ne dužim od šest meseci, po zahtevu za produženje roka važenja dozvole za linijski prevoz ako oceni da se postupak dogovaranja sa nadležnim organima drugih država preko čijih teritorija linija prolazi ne može okončati do roka koji je potreban za nesmetan nastavak obavljanja linijskog prevoza.

Član 111.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku ako:

1) je doneto rešenje o oduzimanju licence za međunarodni linijski prevoz putnika;

2) organ nadležan za poslove saobraćaja druge države preko čije teritorije se obavlja prevoz oduzme dozvolu za linijski prevoz koju je izdao;

3) je doneto privremeno rešenje o oduzimanju dozvole jer je u vršenju inspekcijskog nadzora utvrđeno da je dozvola data na korišćenje drugom prevozniku;

4) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku na osnovu privremenog rešenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj kojim je oduzet primerak dozvole na istoj liniji doneto rešenje o izricanju opomene i rešenje o izricanju upozorenja da će dozvola biti oduzeta;

5) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz prevozniku na osnovu pravnosnažne presude suda za prekršaje najmanje 10 puta naplaćena novčana kazna za izvršenje prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona na istoj liniji.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Član 112.

Ministar donosi rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku ako:

1) je doneto rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz ili je doneto rešenje o prestanku obavljanja prevoza domaćem prevozniku, a strani prevoznik nije postupio u skladu sa članom 122. stav 5;

2) nadležni organ države sa kojom se uspostavlja linija, ili nadležni organi država preko čijih teritorija se planira obavljanje prevoza odbiju da izdaju dozvolu domaćem prevozniku;

3) je doneto privremeno rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz, jer je u vršenju inspekcijskog nadzora utvrđeno da je dozvola data na korišćenje drugom prevozniku;

4) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku na osnovu privremenog rešenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj kojim je oduzet primerak dozvole na istoj liniji doneto rešenje o izricanju opomene i rešenje o izricanju upozorenja da će dozvola biti oduzeta;

5) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz prevozniku na osnovu pravnosnažne presude suda za prekršaje najmanje 10 puta naplaćena novčana kazna za izvršenje prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona na istoj liniji.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Član 113.

Rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku Ministarstvo dostavlja nadležnom organu države sa kojom je bila uspostavljena linija.

Član 114.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvola za linijski prevoz domaćem i stranom prevozniku kojima je dozvoljeno obavljanje prevoza na istoj liniji, ako se prevoz po odobrenom redu vožnje ne obavlja duže od tri meseca u kontinuitetu.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvola za linijski prevoz domaćem i stranom prevozniku kojima je dozvoljeno obavljanje prevoza na istoj liniji, ako je broj polazaka po kojima je obavljen prevoz manji od 50% od ukupnog broja polazaka po odobrenom redu vožnje.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno.

Ministarstvo dostavlja rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana stranom prevozniku preko nadležnog organa države u kojoj se nalazi njegovo sedište.

Član 115.

U autobusu kojim se obavlja linijski prevoz putnika mora se nalaziti:

1) original dozvole za linijski prevoz sa odobrenim redom vožnje i

2) važeći cenovnik overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika.

U autobusu kojim strani prevoznik obavlja prevoz iz stava 1. ovog člana mora se nalaziti i izvod licence za međunarodni prevoz putnika izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države sedišta i ugovor o radu, odnosno overena fotokopija ugovora o radu vozača zaključenog između vozača koji upravlja autobusom i prevoznika, odnosno potvrda da je vozač u radnom odnosu kod prevoznika, sa prevodom na srpski jezik.

Član 116.

Prevoznik je dužan da linijski prevoz obavlja u skladu sa dozvolama za linijski prevoz koje je izdalo Ministarstvo i nadležni organi država preko čijih teritorija prolazi linija, odobrenim redom vožnje i važećim cenovnikom.

Domaći prevoznik dužan je da na liniji za koju je izdata dozvola za linijski prevoz otpočne prevoz, u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvola za linijski prevoz, osim ako je ugovorom zaključenim sa stranim prevoznikom predviđeno da prevoz otpočinje strani prevoznik.

Domaći prevoznik ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje dozvole za linijski prevoz da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni linijski prevoz.

Član 117.

U autobusu kojim se obavlja linijski prevoz, na prednjoj strani autobusa, mora biti istaknut naziv linije.

O otpočinjanju obavljanja linijskog prevoza domaći, odnosno strani prevoznik obaveštava korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Član 118.

Domaći prevoznik može istovremeno da obavlja međunarodni linijski prevoz i međumesni prevoz ako su itinerer međunarodnog linijskog prevoza i autobuske stanice i autobuska stajališta uneti u odobreni red vožnje na teritoriji Republike Srbije identični sa itinererom međumesnog prevoza i autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima unetim u registrovani red vožnje.

Član 119.

Linijski prevoz može da se obavlja kao BIS prevoz.

U autobusu kojim se obavlja BIS prevoz moraju se nalaziti dokumenta iz člana 115. ovog zakona.

Član 120.

Domaći prevoznik dužan je dva puta godišnje da dostavi Ministarstvu izveštaj o obavljanju linijskog prevoza po odobrenom redu vožnje.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana za prvih šest meseci dostavlja se najkasnije do 15. jula tekuće godine, a za drugih šest meseci najkasnije do 15. januara naredne godine.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Član 121.

Strani prevoznik dužan je da u obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ima dozvolu koju izdaje Ministarstvo.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku na zahtev nadležnog organa države sedišta stranog prevoznika u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom.

Dozvolu iz stava 1. Ministarstvo izdaje kada nadležni organ države sedišta stranog prevoznika izda dozvolu za linijski prevoz preko svoje teritorije.

U obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije stranom prevozniku zabranjeno je ukrcavanje i iskrcavanje putnika na teritoriji Republike Srbije.

Član 122.

Domaći prevoznik koji namerava da prestane da obavlja linijski prevoz za koji mu je izdata dozvola za linijski prevoz dužan je da, najmanje 30 dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza, podnese obrazloženi zahtev za prestanak obavljanja linijskog prevoza Ministarstvu i u istom roku obavesti korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Ministar donosi rešenje o prestanku obavljanja prevoza po zahtevu iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

Domaći prevoznik je dužan da u roku od petnaest dana od prestanka obavljanja prevoza vrati dozvole Ministarstvu.

Ministarstvo obaveštava nadležni organ države sa kojom je uspostavljena linija da je strani prevoznik dužan da, u roku od tri meseca od dana kada je nadležni organ obavešten o rešenju iz stava 2. ovog člana, zaključi ugovor o kooperativnom obavljanju linijskog prevoza sa drugim domaćim prevoznikom koji u istom roku treba da podnese zahtev Ministarstvu za izdavanje dozvole za linijski prevoz i ispuni sve uslove iz člana 101. stav 1. ovog zakona, osim uslova usaglašenog reda vožnje.

Član 123.

U toku važenja dozvole za linijski prevoz domaći, odnosno strani prevoznik može privremeno obustaviti ili izmeniti linijski prevoz u slučajevima:

1) prekida saobraćaja zbog više sile ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) zbog mera nadležnog republičkog, pokrajinskog, opštinskog ili gradskog organa koji neposredno utiču na ograničenje saobraćaja, dok te mere traju.

Domaći, odnosno strani prevoznik je dužan da o obustavi odnosno izmeni prevoza iz stava 1. ovog člana, bez odlaganja obavesti Ministartvo, a putem sredstava javnog informisanja i korisnike prevoza.

Član 124.

Domaći prevoznik je dužan da vozaču koji upravlja autobusom kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz, obezbedi identifikacionu ispravu.

Upravljanje autobusom kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz, bez identifikacione isprave nije dozvoljeno.

Identifikaciona isprava sadrži naročito: ime, prezime i fotografiju vozača, kao podatke o ličnosti, poslovno ime prevoznika, pečat i potpis ovlašćenog lica prevoznika.

Član 125.

Na uspostavljanje i obavljanje multilateralnog prevoza primenjuju se odredbe čl. 95–124. ovog zakona.

2 . Vanlinijski prevoz

Član 126.

Vanlinijski prevoz obavlja se kao povremeni i naizmenični prevoz.

Povremeni prevoz obavlja se kao:

1) kružna vožnja zatvorenih vrata – otpočinje i završava se na teritoriji države u kojoj je sedište prevoznika, pri čemu se jedna, odnosno više organizovanih grupa putnika, prevozi istim autobusom tokom celog putovanja;

2) prevoz organizovane grupe putnika – od polazišta do odredišta i povratak praznog autobusa;

3) prevoz organizovane grupe putnika – odlazak praznim, a povratak punim autobusom, ako je ispunjen jedan od uslova:

(1) da su putnici prethodno sa istim prevoznikom prevezeni na teritoriju druge države, gde se ponovo ukrcavaju i prevoze na teritoriju države sedišta prevoznika,

(2) da je grupa organizovana na osnovu ugovora o organizovanju putovanja, koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju druge države, gde se ukrcavaju i prevoze na teritoriju države sedišta prevoznika,

(3) da su putnici pozvani da putuju na teritoriju države sedišta prevoznika, pri čemu troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje je uputilo poziv;

4) ostali povremeni prevozi.

Naizmenični prevoz obavlja se kao prevoz organizovanih grupa putnika za više turističkih putovanja, od istog mesta polaska ili mesta udaljenog najviše do 50 km od mesta polaska do istog mesta odredišta ili mesta udaljenog najviše do 50 km od mesta odredišta, s tim što se svaka grupa koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu, tako da se prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, u nizu naizmeničnih vožnji, obavlja praznim autobusom.

Prevoz iz st. 2. i 3. ovog člana domaći prevoznik obavlja na osnovu putnog lista, a strani prevoznik na osnovu dozvole za obavljanje odgovarajuće vrste vanlinijskog prevoza i putnog lista, osim ako je potvrđenim međunarodnim sporazumom drugačije predviđeno.

Prevoz iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana strani prevoznik obavlja na osnovu putnog lista ako sa državom sedišta stranog prevoznika nije zaključen međunarodni sporazum.

Član 127.

Zahtev za izdavanje knjige putnih listova domaći prevoznik podnosi Ministarstvu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, domaći prevoznik je dužan da dostavi fotokopiju licence iz člana 17. stav 1. tačka 1), odnosno tačka 3) ovog zakona i knjigu popunjenih putnih listova.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju knjige putnih listova.

Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje knjige putnih listova ako prevoznik ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

Rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno.

Domaći prevoznik ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni vanlinijski prevoz.

Član 128.

Ministarstvo propisuje izgled i sadržinu knjige putnih listova, izgled i sadržinu obrasca putnog lista, kao i način popunjavanja putnog lista za domaćeg prevoznika.

Član 129.

Putni list domaći ili strani prevoznik, pre polaska iz polazišta popunjava, potpisuje, overava i zaključuje u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus.

Domaći, odnosno strani prevoznik dužan je da na graničnom prelazu da putni list na overu nadležnom carinskom organu Republike Srbije.

Putni list iz stava 1. ovog člana nadležni carinski organ Republike Srbije na graničnom prelazu overava (stavljanjem pečata, datuma i potpisa) domaćem, odnosno stranom prevozniku prilikom ulaska u Republiku Srbiju i prilikom izlaska iz Republike Srbije.

Član 130.

Ministarstvo izdaje stranom prevozniku dozvolu za vanlinijski prevoz u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim sporazumom na osnovu zahteva nadležnog organa države na čijoj teritoriji se nalazi njegovo sedište.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana strani prevoznik prilaže dokumentaciju iz koje se nesumnjivo može utvrditi za koju vrstu vanlinijskog prevoza se zahteva dozvola.

Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana ili obaveštava nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sedište stranog prevoznika da bi obavljanjem zahtevanog prevoza bili narušeni interesi domaćih prevoznika.

U slučaju da sa državom iz stava 1. ovog člana nije zaključen međunarodni sporazum, Ministarstvo može sa nadležnim organom te države da dogovori da se za vanlinijski prevoz izda dozvola.

Dozvola iz st. 1. i 3. ovog člana izdaje se na ime prevoznika i neprenosiva je.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno.

Član 131.

U slučaju vanlinijskog prevoza, za koji je potvrđenim međunarodnim sporazumom predviđeno obavljanje na osnovu dozvole za vanlinijski prevoz, a dozvole nisu razmenjene sa nadležnim organom države preko čije teritorije se obavlja prevoz, domaći prevoznik dostavlja zahtev za izdavanje dozvole za vanlinijski prevoz tom organu preko Ministarstva.

U slučaju da sa državom iz stava 1. ovog člana nije zaključen međunarodni sporazum, Ministarstvo može sa nadležnim organom te države da dogovori da se za vanlinijski prevoz izda dozvola.

Zahtev iz stava 1. ovog člana domaći prevoznik podnosi Ministarstvu 30 dana pre otpočinjanja vanlinijskog prevoza, uz koji se prilaže dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi za koju vrstu vanlinijskog prevoza se zahteva dozvola.

Član 132.

Domaći prevoznik podnosi zahtev za dodelu dozvole za vanlinijski prevoz za koji je potvrđenim međunarodnim sporazumom predviđeno obavljanje na osnovu dozvole za vanlinijski prevoz, a dozvole su razmenjene sa nadležnim organom države preko čije teritorije se obavlja prevoz.

Ministar propisuje uslove dodeljivanja dozvola za vanlinijski prevoz domaćim prevoznicima i način korišćenja i razduživanja dozvola za vanlinijski prevoz koje su razmenjene sa nadležnim organom države preko čije teritorije se obavlja prevoz.

Ministar donosi rešenje o zabrani dodeljivanja dozvola za vanlinijski prevoz u trajanju od 30 dana do šest meseci ako utvrdi da domaći prevoznik nije koristio i razdužio dozvole za vanlinijski prevoz na način utvrđen propisom iz stava 2. ovog člana.

Ministar donosi rešenje kojim se odbija zahtev iz stava 1. ovog člana ako je doneto rešenje iz stava 3. ovog člana.

Rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno.

Član 133.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca dozvole za povremeni prevoz i obrasca dozvole za naizmenični prevoz.

Član 134.

U autobusu kojim domaći prevoznik obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti:

1) putni list popunjen na propisan način,

2) ugovor o prevozu, odnosno dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza i

3) na prednjoj strani autobusa, istaknut natpis: „Vanlinijski prevoz”.

Član 135.

U autobusu kojim strani prevoznik obavlja vanlinijski prevoz na teritoriji Republike Srbije mora se nalaziti:

1) original dozvole za vanlinijski prevoz,

2) popunjen putni list,

3) overen izvod licence za međunarodni prevoz putnika, izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države sedišta i

4) ugovor o radu, odnosno overena fotokopija ugovora o radu vozača zaključenog između vozača koji upravlja autobusom i prevoznika, odnosno potvrda da je vozač u radnom odnosu kod prevoznika, sa prevodom na srpski jezik.

Član 136.

U obavljanju vanlinijskog prevoza više organizovanih grupa putnika istim autobusom, za svaku grupu popunjava se poseban putni list.

Domaći prevoznik dužan je da putni list popuni na propisan način i da prevoz obavlja u skladu sa popunjenim putnim listom.

Strani prevoznik dužan je da vanlinijski prevoz obavlja u skladu sa izdatom dozvolom za vanlinijski prevoz.

Strani prevoznik koji obavlja vanlinijski prevoz za koji je potvrđenim međunarodnim sporazumom predviđeno da se obavlja bez dozvole, dužan je da prevoz obavlja u skladu sa popunjenim putnim listom.

Zabranjeno je precrtavati i ispravljati podatke unete u putni list.

Domaći prevoznik je dužan da čuva putni list i ugovor o prevozu, odnosno dokumentaciju iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza koja je obavljena na osnovu putnog lista dve godine od dana obavljenog prevoza.

Ako organ nadležan za poslove saobraćaja države na čijoj teritoriji je domaći prevoznik obavljao prevoz u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim sporazumom koje je zaključila Republika Srbija u oblasti obavljanja međunarodnog prevoza putnika, obavesti Ministarstvo o učinjenim povredama, Ministarstvo može preduzeti sledeće administrativne mere:

1) opomenu;

2) opomenu sa upozorenjem da će biti oduzeta dozvola za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza, odnosno izrečena zabrana obavljanja međunarodnog vanlinijskog prevoza;

3) oduzimanje dozvole za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza u trajanju od jednog do tri meseca;

4) oduzimanje dozvole za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza u trajanju od godinu dana;

5) zabrana obavljanje međunarodnog vanlinijskog prevoza u trajanju od 30 dana do šest meseci, na teritoriji države na kojoj je prekršaj učinjen.

Ministarstvo donosi rešenje o administrativnim merama iz stava 1. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, može vršiti prevoz za sopstvene potrebe, bez naplate usluge prevoza, i to:

1) prevoz svojih zaposlenih,

2) prevoz članova porodice zaposlenih za odlazak na odmor ili rekreaciju,

3) prevoz lica za potrebe obavljanja svoje delatnosti.

Poljoprivrednik može vršiti domaći prevoz za sopstvene potrebe, bez naplate usluge prevoza i to članova porodičnog poljoprivrednog domaćinstva i lica za potrebe obavljanja svoje delatnosti.

Član 139.

Prevozom za sopstvene potrebe, u smislu ovog zakona, smatra se i prevoz lica koji vrše:

1) pravna lica koja imaju svoja odmarališta kada prevoze svoje goste;

2) ustanove u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite kad prevoze pacijente, odnosno korisnike;

3) ustanove u oblasti kulture, obrazovanja i sportske organizacije kao i udruženja, zajednice i druge organizacije u tim oblastima, kada prevoze svoje učenike, studente, nastavno osoblje, odnosno svoje članove.

Član 140.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik može da vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe ako ima autobus ili putničko vozilo u vlasništvu ili u lizingu.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može da vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ako ima autobus u vlasništvu ili u lizingu.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može da vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe i autobusom uzetim u zakup, ako prethodno ispuni uslov iz stava 2. ovog člana.

Član 141.

U autobusu kojim se vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti numerisan i čitko popunjen spisak lica koja se prevoze, potpisan od strane vlasnika, odnosno imaoca autobusa. Spisak lica koja se prevoze mora biti zaključen pre postavljanja autobusa za ukrcavanje u polazištu.

Spisak lica iz stava 1. ovog člana čuva se dve godine od dana izvršenog prevoza.

Na prednjoj strani autobusa, odnosno putničkog vozila, kojim se vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti natpis: „Prevoz za sopstvene potrebeˮ.

Član 142.

Za vršenje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe, koji se u načinu obavljanja smatra međunarodnim vanlinijskim prevozom, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju knjige putnih listova i rešenje o dodeli dozvola za vanlinijski prevoz.

Rešenje o izdavanju knjige putnih listova donosi se na način propisan članom 127. ovog zakona.

Rešenje o dodeli dozvola za vanlinijski prevoz donosi se na način propisan čl. 131. i 132. ovog zakona.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može vršiti međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ako je upisan u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtev za upis u registar iz stava 1. ovog člana Ministarstvu.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da dostavi:

1) overenu fotokopiju važećeg izvoda o upisu u Registar privrednih subjekata i

2) overenu fotokopiju saobraćajne dozvole, ugovora o zakupu ili lizingu za autobus.

Ministarstvo donosi rešenje o upisu u registar ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva ako nije ispunjen neki od uslova iz stava 3. ovog člana.

Na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Rešenje iz st. 4. i 5. je konačno.

Ministarstvo vodi registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana.

U autobusu kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti original potvrde iz člana 143. stav 6. ovog zakona i propisno popunjen putni list.

Na prednjoj strani autobusa kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti natpis: „Prevoz za sopstvene potrebe”.

Član 146.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona i potvrđenih međunarodnih sporazuma vrši Ministarstvo preko republičkog inspektora za drumski saobraćaj (u daljem tekstu: Inspektor).

Član 147.

Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

pregleda autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, kontroliše propisanu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila (putne naloge, izvode licence, ugovore o lizingu i zakupu autobusa i putničkih vozila, saobraćajne dozvole, potvrde i drugu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz);

pregleda autobuske stanice i autobuska stajališta i dokumentaciju pružaoca usluga koja je u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga;

kontroliše da li je prevoznik prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz;

kontroliše da li je pružalac staničnih usluga prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za pružanje staničnih usluga;

kontroliše registrovane redove vožnje na osnovu kojih se obavlja domaći linijski prevoz, izdate dozvole i putne listove na osnovu kojih se obavlja međunarodni prevoz, ugovore o vanlinijskom prevozu sa putnim listovima, ugovore o posebnom linijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju prevoznika u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza;

kontroliše spiskove lica koja imaju pravo na prevoz za sopstvene potrebe i drugu dokumentaciju privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika u vezi sa vršenjem prevoza za sopstvene potrebe;

utvrđuje identitet prevoznika, posade vozila i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom pasoša, ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava;

kontroliše prevozna dokumenta u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;

kontroliše dokumentaciju privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika u vršenju poslova koji se odnose na posredovanje u zaključivanju ugovora o prevozu;

kontroliše prevozne isprave korisnika prevoza.

Član 148.

U vršenju inspekcijskog nadzora Inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) donese privremeno rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence ako je domaći prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda iz člana 21. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona;

2) podnese zahtev Ministarstvu za odlučivanje u skladu sa članom 35. ovog zakona;

3) naredi otklanjanje nedostataka u pogledu:

(1) ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe,

(2) načina obavljanja javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe,

(3) propisanih uslova koje mora da ispunjava autobuska stanica i autobusko stajalište,

(4) pridržavanja važećeg reda vožnje,

(5) izvršavanja poslova u obavljanju delatnosti pružanja staničnih usluga,

(6) izvršavanja poslova u obavljanju delatnosti javnog prevoza i

(7) izvršavanja zadataka i poslova posade autobusa, odnosno vozača putničkog vozila;

4) zabrani naplatu staničnih usluga pružaocu usluga ako autobuska stanica prestane da ispunjava neki od uslova propisanih zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

5) pružaocu usluga zabrani naplatu stanične usluge prijema i otpreme autobusa domaćih prevoznika koji koriste autobusku stanicu, ako ne izmiruje novčane obaveze prema domaćim prevoznicima na način propisan zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama dok ne izmiri novčane obaveze;

6) izda prekršajni nalog za prekršaje ustanovljene ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu ovog zakona;

7) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje ustanovljene ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu ovog zakona;

8) podnese prijavu za privredni prestup ustanovljen ovim zakonom.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremenog rešenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 149.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem domaćeg prevoza Inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) podnosi zahtev za brisanje reda vožnje, odnosno polaska iz reda vožnje kada utvrdi da prevoznik ne obavlja linijski prevoz u skladu sa registrovanim redom vožnje;

2) isključi autobus ili putničko vozilo domaćeg prevoznika kojim se prevoz putnika ili lica obavlja protivno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 10 dana, a u slučaju ponovnog isključivanja autobusa ili putničkog vozila istog prevoznika, u trajanju od 30 dana;

3) isključi autobus ili putničko vozilo privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika kojim se prevoz za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama ovog zakona, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 10 dana;

4) naredi prevozniku da u određenom roku otkloni uočene nedostatke i nepravilnosti u radu, ako prevoznik obavlja prevoz putnika suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

5) privremeno oduzme putničko vozilo kojim se obavlja taksi prevoz, a koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa, do pravosnažnog okončanja prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe i izda potvrdu o oduzimanju putničkog vozila;

6) privremeno oduzme identifikacionu ispravu-taksi dozvolu do otklanjanja utvrđene nepravilnosti i izda potvrdu o oduzimanju iste.

Inspektor je dužan da bez odlaganja o preduzetoj meri iz tač. 2) i 3) ovog člana obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Član 150.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem međunarodnog prevoza Inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) isključi putničko vozilo domaćeg prevoznika kojim se obavlja međunarodni linijski, poseban linijski ili vanlinijski prevoz, kao i autobus domaćeg prevoznika ako se u autobusu ne nalazi izvod licence ili original dozvole za linijski prevoz sa odobrenim redom vožnje ili važeći cenovnik overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica ili ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overena fotokopija tih ugovora, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 10 dana;

2) isključi autobus ili putničko vozilo domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe protivno odredbama ovog zakona, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 10 dana;

3) zabrani domaćem prevozniku dalje prevoženje putnika i autobus sa vozačem sprovede na najbližu autobusku stanicu gde se putnici mogu iskrcati ako ne obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog zakona ili odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma;

4) donosi privremeno rešenje o oduzimanju primerka dozvole za linijski prevoz izdatu domaćem, odnosno stranom prevozniku ako utvrdi da se dozvola zbog oštećenja ne može koristiti za obavljanje prevoza;

5) donosi privremeno rešenje o oduzimanju isprave domaćem prevozniku za koju je utvrdio da nije dozvola koju je izdao organ nadležan za poslove saobraćaja i zabrani dalje prevoženje putnika, a autobus sa vozačem sprovede na najbližu autobusku stanicu gde se putnici mogu iskrcati;

6) donosi privremeno rešenje o oduzimanju primerka dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku ako utvrdi da obavlja prevoz koristeći dozvolu za linijski prevoz koja je izdata na ime drugog prevoznika i podnese zahtev Ministarstvu za donošenje rešenja o oduzimanju dozvole prevozniku na čije ime je izdata dozvola;

7) donosi privremeno rešenje o oduzimanju primerka dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku, odnosno stranom prevozniku ako utvrdi da prevoz ne obavlja u skladu sa odobrenim redom vožnje;

8) zabrani dalje prevoženje lica na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se lica mogu iskrcati na najbližoj autobuskoj stanici, a autobus, odnosno putničko vozilo sprovede ili uputi na granični prelaz na kome je ušao ili na najbliži granični prelaz radi izlaska iz zemlje ako obavlja javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen;

9) zabrani stranom prevozniku dalje prevoženje putnika na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se putnici mogu iskrcati na najbližoj autobuskoj stanici, a autobus sa vozačem sprovede ili uputi na granični prelaz na kome je ušao ili na najbliži granični prelaz radi izlaska iz zemlje ako ne obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog zakona ili odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma;

10) donosi privremeno rešenje o oduzimanju isprave stranom prevozniku za koju je utvrdio da nije dozvola koju je izdao organ nadležan za poslove saobraćaja i zabrani dalje prevoženje putnika, pri čemu se putnici mogu iskrcati na najbližoj autobuskoj stanici, a autobus sa vozačem sprovede ili uputi na granični prelaz na kome je ušao ili na najbliži granični prelaz radi izlaska iz zemlje ako se u autobusu ne nalazi original važeće dozvole ili original druge odgovarajuće isprave za javni prevoz;

11) donosi privremeno rešenje o oduzimanju primerka dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku ako utvrdi da obavlja prevoz koristeći dozvolu za linijski prevoz koja je izdata na ime drugog prevoznika i podnese zahtev Ministarstvu za donošenje rešenja o oduzimanju dozvole prevozniku na čije ime je izdata dozvola.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvole, odnosno o oduzimanju primerka dozvole, odnosno o oduzimanju isprave najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremenog rešenja iz stava 1. tač. 4), 5), 6), 10) i 11) ovog člana.

Ministarstvo donosi rešenje o izricanju opomene, odnosno rešenje o izricanju upozorenja da će dozvola biti oduzeta, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremenog rešenja iz stava 1. tačka 7) ovog člana.

Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno.

Inspektor je dužan da bez odlaganja o preduzetoj meri iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Član 151.

Zabranjeno je, za vreme trajanja isključenja, koristiti autobus ili putničko vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja.

Prevoznik, privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome je u vršenju javnog prevoza ili prevoza za sopstvene potrebe isključen autobus ili putničko vozilo, dužan je da na mestu parkiranja koje mu je određeno, obezbedi autobus ili putničko vozilo i plati troškove parkiranja autobusa ili putničkog vozila.

Član 152.

Inspektor je dužan da Ministarstvu podnese zahtev za donošenje rešenja o zabrani pristupa na teritoriju Republike Srbije u trajanju od tri meseca do godinu dana ako utvrdi da je stranom prevozniku, u periodu od godinu dana pre podnošenja zahteva, više od pet puta izrečena inspekcijska mera zabrane daljeg prevoženja putnika zbog prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona, odnosno više od dva puta naplaćena novčana kazna zbog obavljanja kabotaže.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

O donetom rešenju iz stava 2. ovog člana Ministarstvo obaveštava nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sedište stranog prevoznika, Upravu granične policije i Upravu carina.

Član 153.

U vršenju nadzora nad primenom ovog zakona policijski službenik na graničnom prelazu dužan je i ovlašćen da:

1) zabrani ulazak autobusa sa stranim registarskim tablicama na teritoriju Republike Srbije ako se u autobusu stranog prevoznika ne nalazi original važeće dozvole za vanlinijski prevoz i propisno popunjen putni list, odnosno original važeće dozvole za linijski prevoz sa odobrenim redom vožnje, osim ako je potvrđenim međunarodnim sporazumom drugačije predviđeno;

2) zabrani izlazak autobusa sa domaćim registarskim tablicama sa teritorije Republike Srbije ako se u autobusu domaćeg prevoznika ne nalazi izvod licence i original dozvole za linijski prevoz ili putni list popunjen na propisan;

3) zabrani izlazak autobusa sa domaćim registarskim tablicama sa teritorije Republike Srbije ako se u autobusu privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi potvrda o upisu o registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe i putni list popunjen na propisan način.

Organ nadležan za poslove granične policije će o zabrani iz stava 1. ovog člana bez odlaganja obavestiti Ministarstvo.

Ministar, u saglasnosti sa ministrom nadležnim za poslove granične policije, propisuje sadržinu i način vođenja evidencije o putničkim vozilima domaćih i stranih registarskih tablica koja prelaze državnu granicu, a koja imaju najmanje šest mesta za sedenje.

Član 154.

Poverava se autonomnoj pokrajini vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza u domaćem prevozu i prevoza za sopstvene potrebe lica u domaćem prevozu, koji otpočinje i koji se završava na itinereru na teritoriji autonomne pokrajine, kao i u pregledu autobuske stanice i autobuskog stajališta koji se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine i u pregledu dokumentacije pružaoca staničnih usluga u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga.

Ovlašćeno lice autonomne pokrajine u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prevoza i vršenjem pregleda autobuskih stanica i autobuskih stajališta iz stava 1. ovog člana ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 147, 148. i 149. ovog zakona.

Član 155.

Poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju lokalnog prevoza i to: vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz, prevoz za sopstvene potrebe i taksi prevoz.

Ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje lokalni prevoz, ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 147, 148. i 149. ovog zakona.

Član 156.

Ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se uređuje gradski i prigradski prevoz ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 147, 148. i 149. ovog zakona, osim dužnosti i ovlašćenja iz člana 147. stav 1. tačka 3), člana 148. stav 1. tač. 1) i 2) i člana 149. stav 1. tačka 1) i dužnosti i ovlašćenja u pregledu autobuske stanice i u pregledu dokumentacije pružaoca staničnih usluga u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga.

Član 157.

Ako u vršenju poslova inspekcijskog nadzora Inspektor, ovlašćeno lice autonomne pokrajine i ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja utvrdi da lice koje nema svojstvo prevoznika, obavlja javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen dužan je i ovlašćen da isključi putničko vozilo ili autobus odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 90 dana, kao i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 169. stav 1. tačka 1).

Inspektor, ovlašćeno lice autonomne pokrajine i ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja je dužan da bez odlaganja o preduzetoj meri iz stava 1. ovog člana obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Član 158.

Privremeno oduzeto putničko vozilo kojim se obavlja taksi prevoz i koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa čuva se, do pravosnažnog okončanja prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe, o trošku vlasnika, odnosno lica od koga je privremeno oduzeto.

Ako je presudom iz stava 1. ovog člana određeno da će se putničko vozilo prodati, opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja čiji je inspektor privremeno oduzeo putničko vozilo sprovodi prodaju shodnom primenom poreskih propisa.

Ministar propisuje način oduzimanja, čuvanja i postupanja sa vozilom iz stava 1. ovog člana.

Član 159.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čiji objekti ili sredstva ili osoblje, odnosno rad podležu inspekcijskom nadzoru, dužan je da inspektoru omogući neometano vršenje inspekcijskog nadzora i da bez odlaganja omogući uvid u zahtevanu dokumentaciju i podatke, kao i nesmetan pristup objektima, sredstvima ili osoblju koji su u vezi sa obavljanjem delatnosti prevoza u drumskom saobraćaju.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da izvrše naložene inspekcijske mere.

Član 160.

Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove u vršenju inspekcijskog nadzora, ima pravo da zaustavlja i pregleda autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim autobusa i putničkih vozila Vojske Srbije, hitne pomoći i organa unutrašnjih poslova.

Autobusi i putnička vozila iz stava 1. ovog člana zaustavljaju se isticanjem stop tablice.

Stop tablica mora biti presvučena reflektujućom materijom ili izrađena na način da se može osvetliti sopstvenim izvorom svetlosti, koji emituje svetlost crvene boje.

Stop tablica presvučena reflektujućom materijom ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova tablice je žute boje, sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm.

Stop tablica sa sopstvenim izvorom svetlosti ima oblik kruga prečnika najmanje 18 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova je žute boje, oko koje je crvena ivica širine najmanje 3 cm, čije su površine od reflektujuće materije. Osnova druge strane je bele boje prečnika najmanje 10 cm oko koje je crvena ivica širine najmanje 3 cm sa reflektujućom materijom. U ovu osnovu je ugrađeno svetleće telo koje može da emituje postojano, odnosno trepćuće svetlo crvene boje.

Na osnovi stop tablice koju koristi inspektor ispisan je tekst: „STOP INSPEKCIJA“.

Član 161.

Vozač je dužan da zaustavi autobus ili putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju ako Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja istakne saobraćajni znak propisan u članu 160. stav 2. ovog zakona.

Član 162.

Inspektor je dužan da u vršenju inspekcijskog nadzora ima službenu legitimaciju i službenu značku.

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca službene legitimacije, odnosno izgled službene značke iz stava 1. ovog člana.

Član 163.

Inspektor je dužan da u vršenju inspekcijskog nadzora nosi službeno odelo. Ministar propisuje izgled, sadržinu i korišćenje službenog odela.

Član 164.

Protiv rešenja Inspektora može se izjaviti žalba Ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Protiv rešenja ovlašćenog lica autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Žalba izjavljena protiv rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 165.

Za privredni prestup ili prekršaj ustanovljen u ovom zakonu koji izvrši strani prevoznik autobusom kojim obavlja međunarodni prevoz na teritoriji Republike Srbije odgovara jednako kao i domaći prevoznik.

Za prekršaj ustanovljen u ovom zakonu koji izvrši vozač stranog prevoznika u obavljanju međunarodnog prevoza na teritoriji Republike Srbije odgovara jednako kao i vozač domaćeg prevoznika.

Član 166.

Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja, odnosno privrednog prestupa u smislu ovog zakona, smatra se i:

1) video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarske tablice vozila i bitna obeležja prekršaja, odnosno privrednog prestupa;

2) tahografski uložak ili drugi zapis sa tahografskog uređaja;

3) fotokopija dokumentacije u vezi sa prevozom koja se nalazi u autobusu ili putničkom vozilu.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 167.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

se u putničkom vozilu, osim u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 7);

obavlja domaći ili međunarodni prevoz, a nema licencu za obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju (član 15. stav 1);

je dao na korišćenje licencu za prevoz ili izvod licence i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći, odnosno međunarodni prevoz (član 16. stav 3);

obavlja vrstu prevoza za koju mu nije izdata licenca za prevoz (član 19. st.1, 2. i 3);

obavlja delatnost pružanja staničnih usluga a nema licencu za obavljanje delatnosti pružanja staničnih usluga (član 39. stav 1);

je dao na korišćenje licencu za pružanje staničnih usluga i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju delatnost pružanja staničnih usluga (član 40. stav 2);

ne pruža usluge prevoznicima ili putnicima pod jednakim uslovima ili u skladu sa opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica (član 47. stav 1);

ne naplaćuje stanične usluge u skladu sa kategorijom autobuske stanice (član 49. stav 1);

pruža usluge prevozniku koji obavlja prevoz, a nema registrovani red vožnje, odnosno nema dozvolu za međunarodni linijski prevoz (član 52. stav 1);

ne vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu (član 53. stav 1);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje registrovanog reda vožnje omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međumesni prevoz (član 72);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći vanlinijski prevoz (član 80. stav 6);

obavlja taksi prevoz, a nema odobrenje za obavljanje taksi prevoza (član 87. stav 1);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje dozvole za linijski prevoz omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni linijski prevoz (član 116. stav 3);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni vanlinijski prevoz (član 127. stav 6);

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara i odgovorno lice pravnom licu.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se odgovornom licu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih dužnosti u trajanju od šest meseci do dve godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. ovog člana.

Za privredni prestup iz stava 1. tačka 13) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta – vozila koje je upotrebljeno za izvršenje privrednog prestupa.

Član 168.

Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

se u putničkom vozilu, osim u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 7);

obavlja domaći ili međunarodni prevoz, a nema licencu za obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju (član 15. stav 1);

je dao na korišćenje licencu za prevoz ili izvod licence i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći, odnosno međunarodni prevoz (član 16. stav 3);

obavlja vrstu prevoza za koju mu nije izdata licenca za prevoz (član 19. st.1, 2. i 3);

obavlja delatnost pružanja staničnih usluga a nema licencu za obavljanje delatnosti pružanja staničnih usluga (član 39. stav 1);

je dao na korišćenje licencu za pružanje staničnih usluga i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju delatnost pružanja staničnih usluga (član 40. stav 2);

ne pruža usluge prevoznicima ili putnicima pod jednakim uslovima ili u skladu sa opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica (član 47. stav 1);

ne naplaćuje stanične usluge u skladu sa kategorijom autobuske stanice (član 49. stav 1);

pruža usluge prevozniku koji obavlja prevoz, a nema registrovani red vožnje, odnosno nema dozvolu za međunarodni linijski prevoz (član 52. stav 1);

ne vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu (član 53. stav 1);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje registrovanog reda vožnje omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međumesni prevoz (član 72);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći vanlinijski prevoz (član 80. stav 6);

obavlja taksi prevoz, a nema odobrenje za obavljanje taksi prevoza (član 87. stav 1);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje dozvole za linijski prevoz omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni linijski prevoz (član 116. stav 3);

bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni vanlinijski prevoz (član 127. stav 6);

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2) i 13) ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se preduzetniku izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 13) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta – vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.

Član 169.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

obavlja javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen (član 13);

se u sedištu domaćeg prevoznika ne nalazi original licence za prevoz (član 16. stav 1);

se u autobusu domaćeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza ne nalazi original izvoda licence (član 16. stav 2);

ne prijavi promenu podataka o uslovima na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz u roku od 15 dana od dana nastale promene (član 29. stav 1);

ne vrati Ministarstvu izvode licence koji čine razliku između broja izdatih izvoda licence i broja koji odgovara promenjenim podacima (član 29. stav 2);

ne vrati Ministarstvu licencu za prevoz i izvode licence ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate licence za prevoz (član 29. stav 3);

se u sedištu pružaoca usluga ne nalazi original licence za pružanje staničnih usluga (član 40. stav 1);

prevozniku ne omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobren red vožnje (član 51. stav 3);

naplaćuje stanične usluge prevoznicima i putnicima a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog toga što autobuska stanica ne ispunjava neki od propisanih uslova (član 54. stav 5);

ne pruža stanične usluge prevoznicima i putnicima a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog zbog toga što autobuska stanica ne ispunjava neki od propisanih uslova (član 54. stav 6);

naplaćuje staničnu uslugu prijema i otpreme autobusa a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog ne izmirivanja novčanih obaveza prema domaćim prevoznicima (član 55. stav 1);

ne omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobreni red vožnje a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog ne izmirivanja novčanih obaveza prema domaćim prevoznicima (član 55. stav 3);

prodaje i izdaje vozne karte i druge prevozne isprave u suprotnosti sa registrovanim, odnosno odobrenim redom vožnje i važećim cenovnikom (član 56. stav 4);

prevoz po registrovanom redu vožnje u međumesnom prevozu obavlja prevoznik na čije poslovno ime nije registrovan red vožnje, osim prevoznika kome je na osnovu člana 68. ovog zakona dozvoljeno privremeno obavljanje međumesnog prevoza (član 62. stav 2);

u linijskom prevozu vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika u autobus na autobuskim stanicama, odnosno autobuskim stajalištima koja nisu uneta u registrovani red vožnje (član 70. stav 2);

prestane da obavlja međumesni prevoz suprotno odredbi člana 75. stav 1. ovog zakona.

se u autobusu kojim se obavlja linijski prevoz ne nalazi registrovani red vožnje, odnosno fotokopija registrovanog reda vožnje overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 76. tačka 1);

ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu vrši na mestima koja nisu utvrđena ugovorom (član 79. stav 4);

putnike ukrcava i iskrcava na autobuskim stajalištima (član 79. stav 5);

se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz ili popunjen putni list ili na prednjoj strani autobusa nije istaknut natpis: „Vanlinijski prevozˮ (član 83. stav 1);

u obavljanju posebnog linijskog prevoza koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora i spiska putnika prima druge putnike (član 84. stav 1);

zaključi ugovor o obavljanju posebnog linijskog prevoza sa fizičkim licem koje nije preduzetnik (član 84. stav 2);

vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom prevozu na mestima koja nisu utvrđena ugovorom (član 84. stav 5);

u autobusu kojim se obavlja poseban linijski prevoz ne nalazi primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, spisak putnika za svaku pojedinačnu vožnju kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu i na prednjem delu autobusa natpis: „Poseban linijski prevoz”(član 85. stav 1);

u obavljanju posebnog linijskog prevoza prevozi putnike bez identifikacionih voznih isprava (član 86. stav 2);

ne obavlja taksi prevoz fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata ili za koje nisu izdate registarske tablice čija registarska oznaka sadrži latinična slova TX na zadnje dve pozicije ili koje nije registrovano prema mestu sedišta taksi prevoznika (član 88. stav 1);

obavlja taksi prevoz a nije vlasnik najmanje jednog registrovanog putničkog vozila (član 88. stav 2);

u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz nije na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, overen taksimetar ili nije istaknut naziv taksi prevoznika (član 89. stav 1);

u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz ne nalazi taksi dozvola, odnosno odobrenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja za obavljanje taksi prevoza (član 89. stav 2);

na krovu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz nije istaknut naziv „TAXI” (član 89. stav 3);

putničkim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz obavlja linijski prevoz (član 90. stav 1);

u delu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz namenjenom za prevoz putnika smešta stvari koje nisu ručni prtljag (član 90. stav 2);

koristi autobuska stajališta koja su određena odlukom jedinice lokalne samouprave za međumesni prevoz putnika (član 90. stav 3);

taksi prevoz obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti (član 92. stav 1);

po obavljenom prevozu iz člana 92. stav 2. ne ukloni krovnu oznaku i pruža usluge taksi prevoza na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti (član 92. stav 3);

bilo kojom svojom radnjom omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju taksi prevoz (član 93);

taksimetar nije podešen u skladu sa odlukom iz člana 94. stav 4. (član 94. stav 5);

međunarodni prevoz obavlja autobusom koji ne ispunjava uslove propisane odredbom člana 95;

obavlja kabotažu (član 98);

se u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Republike Srbije ne nalazi original dozvole za linijski prevoz sa odobrenom redom vožnje (član 115. stav 1. tačka 1);

ne obavlja linijski prevoz u skladu sa dozvolom za linijski prevoz, odnosno sa odobrenim redom vožnje i važećim cenovnikom (član 116. stav 1);

u obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije nema dozvolu koju izdaje Ministarstvo (član 121. stav 1);

prestane da obavlja linijski prevoz suprotno odredbi člana 122. stav 1. ovog zakona;

se autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi putni list popunjen na propisan način (član 134. stav 1. tačka 1);

se autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi original dozvole za vanlinijski prevoz (član 135. stav 1. tačka 1);

se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi popunjen putni list (član 135. stav 1. tačka 2);

prevoz za sopstvene potrebe obavlja suprotno odredbi člana 138. stav 1. ovog zakona;

se u autobusu kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi original potvrde iz člana 143. stav 6. ovog zakona ili propisno popunjen putni list (član 145. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana, osim za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice ako prevoz za sopstvene potrebe obavlja suprotno odredbi člana 138. stav 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta – vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.

Član 170.

Novčanom kaznom od 200.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

autobus, odnosno putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju nije registrovano na teritoriji Republike Srbije (član 4. stav 2);

se u autobusu, odnosno putničkom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, ne nalazi putni nalog za autobus, odnosno putničko vozilo ili putni nalog nije popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica (član 5. stav 1);

autobus kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju nema na bočnim stranama ispisan naziv prevoznika (član 6. stav 1);

su autobusi uzeti u zakup kojima se obavlja domaći i međunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe dati u podzakup (član 8. stav 1);

se autobusi uzeti u lizing kojima se obavlja domaći i međunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe koriste suprotno propisima kojima se uređuje posao lizinga motornih vozila (član 8. stav 2);

vozač nema licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača (član 26. stav 3);

se u poslovnim prostorijama ne nalaze osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumenti, dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača, putni nalozi, putni listovi i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza (član 27. stav 2);

u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence ne vrati Ministarstvu licencu za prevoz i sve primerke izvoda licence (član 33. stav 3);

ne istakne na vidnom mestu izvod iz reda vožnje ili opšte uslove međumesnog prevoza ili opšte uslove poslovanja autobuske stanice (član 47. stav 2);

registrovani, odnosno odobreni red vožnje za svaku liniju, kao i važeći cenovnik, ne dostavi pružaocima usluga na autobuskim stanicama koje su unete u red vožnje, najkasnije pet dana pre početka obavljanja prevoza (član 51. stav 1);

putniku koji ima voznu kartu izdatu na autobuskoj stanici, prelaznu voznu kartu, povratnu voznu kartu ili mesečnu voznu kartu ne omogući nesmetan pristup autobusu na peronu (član 51. stav 4);

najkasnije do desetog u mesecu ne dostavi izveštaj republičkoj inspekciji za drumski saobraćaj o neobavljanju linijskog prevoza po registrovanim, odnosno odobrenim redovima vožnje, za prethodni mesec (član 53. stav 2);

za korišćenje autobuskog stajališta prevoznicima i putnicima naplaćuje naknadu (član 54. stav 3);

vozne karte i druge prevozne isprave za registrovane, odnosno odobrene redove vožnje prodaje i izdaje van mesta propisanih u članu 56. stav 2. ovog zakona;

u domaćem prevozu na autobuskoj stanici licu, odnosno korisniku prevoza, ne omogući nesmetan pristup autobusu na peronu, u periodu do pet minuta pre polaska autobusa (član 56. stav 5);

se ne pridržava registrovanog reda vožnje (član 70. stav 1);

u linijskom prevozu primi u autobus broj putnika koji je veći od broja raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnu dozvolu (član 71. stav 1);

u toku važenja reda vožnje privremeno obustavi ili izmeni linijski prevoz suprotno odredbi člana 73. stav 1. ovog zakona;

pre početka obustave ili izmene linijskog prevoza o tome ne obavesti nadležni organ, odnosno korisnike prevoza (član 73. stav 2);

se u autobusu kojim se obavlja linijski prevoz ne nalazi važeći cenovnik overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 76. tačka 2);

se u autobusu kojim se obavlja linijski prevoz ne nalaze opšti uslovi međumesnog prevoza (član 76. tačka 3);

na prednjoj strani autobusa nije istaknut naziv linije prema redu vožnje, a u gradskom i prigradskom prevozu i sa strane pored ulaznih vrata (član 76. tačka 4);

ugovor zaključen između prevoznika i fizičkog lica koje nije preduzetnik, nije overen kod organa nadležnog za overu. (član 79. stav 2);

u vanlinijskom prevozu zaključi više od jednog ugovora za jednu vožnju ili ugovor nije numerisan ili je zaključen sa više korisnika (član 79. stav 3);

ugovor nije sačinjen čitko ili nije zaključen ili overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu (član 79. stav 6);

ugovorom o obavljanju posebnog linijskog prevoza nije utvrđen prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem ili mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika ili plan obavljanja prevoza ili cena prevoza ili ugovor nije numerisan (član 84. stav 3);

se u putnom listu nalazi veći broj imena putnika od broja raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnoj dozvoli autobusa ili nije zaključen i overen posebno za svaku vožnju sadržanu u ugovoru o prevozu (član 83. stav 4);

spisak putnika na osnovu koga se obavlja poseban linijski prevoz nije popunjen čitko, tačno i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 84. stav 7);

spisak putnika nije popunjen čitko, zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika, pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu (član 85. stav 2);

taksi prevoznik prilikom otpočinjanja prevoza ne uključi taksimetar ili ne preuzme potvrdu o fiksnoj ceni kada prevoz otpočinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave (član 91. stav 1);

taksi prevoznik za izvršenu uslugu prevoza ne naplaćuje isključivo cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar ili cenu iz potvrde o fiksnoj ceni prevoza u trenutku završetka prevoza (član 91. stav 2);

taksi prevoznik ne izda račun korisniku usluge taksi prevoza za obavljeni prevoz koji sadrži datum, relaciju ili kilometražu, cenu prevoza i koji je potpisan i overen pečatom prevoznika (član 91. stav 3);

na prednjoj strani autobusa kojim se obavlja linijski prevoz nije istaknut naziv linije (član 117. stav 1);

u roku od petnaest dana od prestanka obavljanja prevoza ne vrati dozvole Ministarstvu (član 122. stav 4);

u toku važenja dozvole za linijski prevoz privremeno obustavi ili izmeni linijski prevoz suprotno odredbi člana 123. stav 1. ovog zakona;

pre početka obustave ili izmene linijskog prevoza o tome ne obavesti Ministarstvo, odnosno korisnike prevoza (član 123. stav 2);

se u autobusu ne nalazi ugovor o prevozu, odnosno dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza (član 134. stav 1. tačka 2);

na prednjoj strani autobusa kojim se obavlja međunarodni vanlinijski prevoz nije istaknut natpis: „Vanlinijski prevoz” (član 134. stav 1. tačka 3);

ne obavlja prevoz u skladu sa popunjenim putnim listom ili putni list ne popuni na propisan način (član 136. stav 2);

ne obavlja vanlinijski prevoz u skladu sa izdatom dozvolom za vanlinijski prevoz (član 136. stav 3);

ne obavlja u skladu sa popunjenim putnim listom vanlinijski prevoz za koji je potvrđenim međunarodnim sporazumom predviđeno da se obavlja bez dozvole (član 136. stav 4);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 60.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se fizičko lice ako prevoz obavlja suprotno odredbi člana 4. stav 2. ovog zakona.

Član 171.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

izdavanje i vođenje putnih naloga, kao i evidenciju o izdatima putnim nalozima ne vrši na propisan način (član 5. stav 2);

se u autobusu kojim se obavlja javni prevoz prevoze lica i stvari čiji prevoz nije dozvoljen odredbom člana 14. ovog zakona;

ne oglasi nevažećom izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence u „Službenom glasniku Republike Srbije” ili ne obavesti pismenim putem Ministarstvo (član 30. stav 1);

ne istakne na vidnom mestu izvod iz reda vožnje ili opšte uslove međumesnog prevoza ili opšte uslove poslovanja autobuske stanice (član 47. stav 2);

izvod iz reda vožnje ne istakne na vidnom mestu u autobuskoj stanici, najkasnije dva dana pre početka obavljanja prevoza (član 51. stav 2);

linijski prevoz obavlja suprotno opštim uslovima međumesnog prevoza (član 58. stav 1);

na zahtev korisnika prevoza prevoznik i posada autobusa ne daju na uvid opšte uslove međumesnog prevoza (član 58. stav 5);

se međumesni prevoz obavlja autobusom koji ne ispunjava uslove propisane odredbama člana 59. ovog zakona;

ne obezbedi prevoz prtljaga istovremeno s prevozom putnika kome prtljag pripada (član 71. stav 2);

Ministarstvu ne podnese zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje (član 74. stav 4);

ne obezbedi vozaču identifikacionu ispravu (član 78. stav 1);

ne čuva putni list i ugovor o prevozu dve godine od dana obavljenog prevoza (član 79. stav 7);

ugovor o prevozu i spisak putnika ne čuva dve godine od dana obavljenog prevoza. (član 84. stav 8);

identifikaciona vozna isprava ne sadrži ime, prezime i fotografiju putnika, naziv korisnika prevoza, prevozni put, rok važenja, potpis i pečat izdavaoca vozne isprave (član 86. stav 3);

ne dostavi Ministarstvo izveštaj o obavljanju linijskog prevoza po odobrenom redu vožnje (član 120. stav 1);

ne obezbedi vozaču identifikacionu ispravu (član 124. stav 1);

u obavljanju vanlinijskog prevoza više organizovanih grupa putnika istim autobusom, za svaku grupu nije popunjen poseban putni list (član 136. stav 1);

ne čuva putni list i ugovor o prevozu, odnosno dokumentaciju iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza koja je obavljena na osnovu putnog lista dve godine od dana obavljenog prevoza (član 136. stav 6);

u autobusu kojim se vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi numerisan i čitko popunjen spisak lica koja se prevoze, potpisan od strane vlasnika, odnosno imaoca autobusa ili (član 141. stav 1);

spisak lica koja se prevoze nije zaključen pre postavljanja autobusa za ukrcavanje u polazištu (član 141. stav 1);

spisak lica ne čuva dve godine od dana izvršenog prevoza (član 141. stav 2);

se na prednjoj strani autobusa, odnosno putničkog vozila, kojim se vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi natpis „Prevoz za sopstvene potrebe” (član 141. stav 3);

se na prednjoj strani autobusa kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi natpis „Prevoz za sopstvene potrebeˮ (član 145. stav 2);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 25.000 do 75.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 172.

Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ako ne zaustavi autobus, odnosno putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju kada Inspektor istakne saobraćajni znak propisan u članu 160. stav 2. ovog zakona (član 161).

Član 173.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

se u autobusu za vreme obavljanja prevoza ne nalazi ugovor o radu za vozače koji su radnom odnosu, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overena fotokopija tih ugovora za vozače koji su radno angažovani (član 26. stav 4);

ne izda putniku čitko popunjenu, numerisanu voznu kartu za određenu relaciju, sa upisanim datumom putovanja i cenom prevoza, kao i numerisanu potvrdu za prevoz putničkog prtljaga (član 56. stav 1);

vozač koji upravlja autobusom kojim se obavlja međumesni prevoz nema identifikacionu ispravu (član 78. stav 2);

putni list nije zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu ili nije popunjen čitko i tačno (član 83. stav 2);

podatke unete u putni list precrtava ili ispravlja (član 83. stav 3);

obavlja međunarodni linijski ili posebni linijski ili vanlinijski prevoz putničkim vozilom (član 96. stav 1);

obavlja međunarodni linijski ili posebni linijski ili vanlinijski prevoz putničkim vozilom (član 96. stav 2);

se u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Republike Srbije ne nalazi važeći cenovnik overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 115. stav 1. tačka 2);

se u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Republike Srbije ne nalazi izvod licence za međunarodni prevoz putnika izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države sedišta ili ugovor o radu, odnosno overena fotokopija ugovora o radu vozača zaključenog između vozača koji upravlja autobusom i prevoznika, odnosno potvrda da je vozač u radnom odnosu kod prevoznika, sa prevodom na srpski jezik (član 115. stav 2);

u obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ukrcava i iskrcava putnike na teritoriji Republike Srbije (član 121. stav 4)

vozač koji upravlja autobusom kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz nema identifikacionu ispravu (član 124. stav 2);

putni list ne popuni, ne potpiše, ne overi i ne zaključi u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus, a pre polaska iz polazišta (član 129. stav 1);

na graničnom prelazu nije dao putni list na overu nadležnom carinskom organu Republike Srbije (član 129. stav 2);

se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi overen izvod licence za međunarodni prevoz putnika, izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države sedišta (član 135. stav 1. tačka 3);

se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz na teritoriji Republike Srbije ne nalazi ugovor o radu, odnosno overena fotokopija ugovora o radu vozača zaključenog između vozača koji upravlja autobusom i prevoznika, odnosno potvrda da je vozač u radnom odnosu kod prevoznika, sa prevodom na srpski jezik (član 135. stav 1. tačka 4);

podatke unete u putni list precrtava ili ispravlja (član 136. stav 5);

za vreme trajanja isključenja, koristiti autobus ili putničko vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 151. stav 1);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 174.

Propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa iz člana 153. stav 3. i člana 158. stav 3. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da propise za sprovođenje ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz donese u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 175.

Do donošenja propisa iz člana 174. ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11) i Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i „Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05 – dr. zakon i 18/10), osim propisa kojima se uređuje prevoz stvari u drumskom saobraćaju.

Član 176.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju i delatnost pružanja staničnih usluga dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost taksi prevoza dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona u roku od tri meseca od dana početka primene odredaba ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz.

Član 177.

Uverenja, dozvole, rešenja, potvrde izdate do dana početka primene ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdate, osim redova vožnje u međumesnom prevozu čiji se rok važenja produžava do 1. oktobra tekuće godine u kojoj će se postupak registracije i overe redova vožnje sprovesti po ovom zakonu, i rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje linijskog prevoza putnika u domaćem prevozu čiji se rok važenja produžava u skladu sa odredbom člana 176. stav 1. ovog zakona.

Uverenja, dozvole, rešenja, potvrde koje su izdate bez roka važenja, prestaju da važe istekom roka od godinu dana od dana početka primene ovog zakona.

Član 178.

Na postupke koji nisu okončani do dana početka primene ovog zakona, primenjivaće se odredbe zakona po kojem su započeti.

Član 179.

Privredna komora Srbije dužna je da, po zahtevu prevoznika, sprovede postupak provere usklađenosti važećih redova vožnje sa Daljinarom za međumesni saobraćaj („Službeni glasnik RSˮ, br. 120/12, 2/14 i 3/14) i overi usklađene redove vožnje, najkasnije do otpočinjanja postupka registracije i overe redova vožnje po ovom zakonu.

Važeći redovi vožnje u međumesnom prevozu koji nisu usklađeni sa daljinarom do otpočinjanja postupka registracije i overe redova vožnje po ovom zakonu neće biti registrovani i overeni.

Član 180.

Prevoznici na koje je registrovan i overen red vožnje po osnovu ugovora o zajedničkom obavljanju međumesnog prevoza, do otpočinjanja postupka registracije i overe redova vožnje po ovom zakonu, mogu da zaključe pismeni sporazum kojim će utvrditi međusobnu podelu polazaka, odnosno režima obavljanja prevoza i registruju i overe na svoje ime red vožnje izmenjen u skladu sa sporazumom.

U slučaju da se ne zaključi sporazum iz stava 1. ovog člana, red vožnje koji je registrovan i overen po osnovu ugovora o zajedničkom obavljanju međumesnog prevoza registrovaće se i overiti na ime prevoznika ugovarača koji podnese zahtev za registraciju i overu tog reda vožnje.

Član 181.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11) i Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJˮ, br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon i 18/10), osim odredaba kojima se uređuje prevoz stvari u drumskom saobraćaju i kaznenih odredaba koje se odnose na prevoz stvari u drumskom saobraćaju.

Član 182.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona osim:

1) odredaba člana 13, člana 153. stav 3, člana 157, člana 169. stav 1. tačka 1) i st. 2, 4, 5. i 7. ovog zakona koje se primenjuju danom stupanja na snagu ovog zakona;

2) odredbe člana 166. koja se primenjuje danom stupanja na snagu ovog zakona za prekršaj ustanovljen članom 169. stav 1. tačka 1) i st. 2, 4, 5. i 7, za prekršaje i privredne prestupe ustanovljene ovim zakonom u obavljanju taksi prevoza, za prekršaje i privredne prestupe ustanovljene Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11), kao i za prekršaje ustanovljene Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJˮ, br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon i 18/10);

3) odredaba ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe u obavljanju taksi prevoza koje se primenjuju po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju donet je 1995. godine, a 2001, 2005, 2006. i 2011. godine izmenjen i dopunjen, s tim što se izmenama i dopunama nije bitnije promenila koncepcija i preciznije su propisani uslovi i način obavljanja auto-taksi prevoza.

Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju donet je 1998. godine, a 1999, 2000, 2005. i 2010. godine izmenjen i dopunjen, s tim što je izmenama i dopunama u celosti uređen međunarodni prevoz stvari koji se obavlja na osnovu CEMT dozvola.

Predlogom zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju uređuje se domaći i međunarodni prevoz putnika koji je do sada bio uređen Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju.

Rešenja sadržana u Predlogu zakona otklanjaju poremećaje na saobraćajnom tržištu kako domaćeg tako i međunarodnog prevoza putnika jer se tim rešenjima precizira i popravlja položaj privrednih subjekata koji obavljaju delatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.

Rešenjima datim u Predlogu zakona takođe se doprinosi sprečavanju pojava nelegalnog obavljanja javnog prevoza putnika u domaćem i međunarodnom prevozu, kao i zaštiti interesa korisnika prevoza.

Predlog zakona rešava nedostatke i nepravilnosti utvrđene u praćenju stanja u oblasti prevoza putnika i lica u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, s ciljem uvođenja reda na saobraćajnom tržištu prevoza i pružanja staničnih usluga u obavljanju tog prevoza.

Predlogom zakona precizirana su i upotpunjena inspekcijska ovlašćenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj kako bi se ostvario efikasniji inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, posebno u odnosu na lica koja obavljaju javni prevoz, a nemaju svojstvo prevoznika.

U kaznenim odredbama Predloga zakona ustanovljeni su privredni prestupi u povredi odredaba kojima se uređuje međunarodni prevoz kojih nije bilo u važećem zakonu i promenjeni su rasponi propisanih novčanih kazni.

Značajan deo rešenja datih u Predlogu zakona zasnovan je na usklađivanju sa propisima Evropske unije kojima se uređuje prevoz putnika i lica u drumskom saobraćaju.

U oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju u Evropskoj uniji primenjuju se Uredba (EZ) broj 1071/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine, Uredba (EZ) broj 1073/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine i Uredba (EZ) broj 361/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. aprila 2014. godine koje su najvećoj mogućoj meri implementirane u Predlogu zakona. Usklađivanje sa navedenim propisima Evropske unije nije izvršeno u potpunosti, već u najvećoj mogućoj meri kako bi privredni subjekti mogli da nastave obavljanje delatnosti.

Navedene uredbe implementirane su u Predlogu zakona propisivanjem:

licence koja se izdaje prevozniku za obavljanje svih vrsta javnog prevoza putnika (međunarodnog i domaćeg linijskog, međunarodnog i domaćeg vanlinijskog), osim auto-taksi prevoza;

uslova za izdavanje licence za prevoz (poslovni ugled, finansijska sposobnost, profesionalna osposobljenost, vozni park, stvarno i stabilno sedište);

sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom;

ovlašćenja organa nadležnog za izdavanje licence za prevoz u vršenju provere ispunjenosti uslova za izdatu licencu za prevoz;

registar privrednih subjekata koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe;

uslova i načina obavljanja posebnog linijskog prevoza.

Pored navedenog, razlozi za donošenje zakona su:

Usaglašavanje sa propisima Evropske unije:

Naime, Predlogom zakona propisani su novi uslovi za privredne subjekte koji mogu da obavljaju domaći prevoz u drumskom saobraćaju i to: uslov u pogledu poslovnog ugleda, finansijske sposobnosti, profesionalne osposobljenosti, uslov u pogledu vozača i uslov u pogledu stvarnog i stabilnog sedišta. Svi uslovi za izdavanje licence, osim uslova u pogledu vozača preuzeti su iz navedenih propisa Evropske unije.

Cilj propisivanja uslova u pogledu poslovnog ugleda jeste da se onemogući pristup delatnosti obavljanja javnog prevoza putnika privrednim subjektima i licima koja su angažovana na poslovima upravljanja prevozom kod tih privrednih subjekata ako su kažnjavana, odnosno osuđivana za privredne prestupe i prekršaje i krivična dela u oblastima koje su od uticaja na bezbedno i sigurno obavljanje prevoza putnika.

Cilj propisivanja uslova u pogledu finansijske sposobnosti jeste da privredni subjekti u obavljanju delatnosti prevoza putnika raspolažu minimumom finansijskih sredstava neophodnih za otpočinjanje i obavljanje delatnosti.

Cilj propisivanja uslova u pogledu profesionalne osposobljenosti jeste da lice odgovorno za prevoz ima potrebna znanja za upravljanje prevozom.

Cilj propisivanja uslova u pogledu stvarnog i stabilnog sedišta jeste da se obezbedi da privredni subjekti imaju poslovne prostorije u kojima se čuvaju dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza i koji su dostupni licima ovlašćenim za vršenje nadzora nad primenom zakona.

Cilj propisivanja uslova u pogledu vozača je kadrovska osposobljenost privrednog subjekta kojom se doprinosi pružanju kvalitetnije usluge prevoza i povećanju opšteg nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i povećanje zaposlenosti u obavljanju ove privredne delatnosti.

Predlogom zakona propisani su novi uslovi za privredne subjekte koji mogu da obavljaju međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju i to: uslov u pogledu poslovnog ugleda i uslov u pogledu stvarnog i stabilnog sedišta koji su propisani iz istih razloga i ciljeva koji su navedeni za obavljanje domaćeg prevoza.

U Predlogu zakona nema uslova u pogledu prethodnog obavljanja odgovarajuće vrste domaćeg prevoza u trajanju od tri godine koji je predviđen važećim zakonom kojim se uređuje međunarodni prevoz putnika u drumskom saobraćaju čime se omogućava pristup delatnosti međunarodnog prevoza znatno većem broju privrednih subjekata i stvaraju mogućnosti za podsticanje konkurencije.

Predlogom zakona uvedeni su preduzetnici kao privredni subjekti koji mogu da obavljaju sve vrste domaćeg i međunarodnog prevoza putnika za razliku od važećih propisa prema kojima preduzetnici nisu mogli da obavljaju nijednu vrstu međunarodnog prevoza, niti domaći linijski prevoz čime se omogućava pristup delatnosti javnog prevoza putnika znatno većem broju privrednih subjekata i stvaraju mogućnosti za podsticanje konkurencije.

2. Suzbijanje „sive ekonomije” u obavljanju javnog prevoza putnika:

U Predlogu zakona predviđeno je rešenje kojim se definiše javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen a obavlja ga lice koje nema svojstvo prevoznika.

Takođe je predviđeno inspekcijsko ovlašćenje isključenja putničkog vozila, odnosno autobusa koji se koristi u obavljanju javnog prevoza koji je ovim zakonom zabranjen i to na način da ovu inspekcijsku meru mogu da preduzmu republički inspektor za drumski saobraćaj, ovlašćeno lice autonomne pokrajine i ovlašćeno lice opštinske, gradske uprave, odnosno uprave Grada Beograda, čime se obezbeđuju instrumenti za eliminisanje sa tržišta lica koja nelegalno obavljaju javni prevoz i ostvaruje zaštita prevoznika koji zakonito obavljaju javni prevoz putnika.

3. Sprečavanje nesavesnih privrednim subjektima da pristupe obavljanju delatnosti pružanja staničnih usluga:

Naime, Predlogom zakona definisana je delatnost pružanja staničnih usluga, omogućeno je preduzetnicima da obavljaju ovu delatnost i propisana licenca za obavljanje delatnosti pružanja staničnih usluga. Propisan je uslov da privredni subjekti koji mogu da obavljaju delatnost pružanja staničnih usluga moraju da imaju u vlasništvu autobusku stanicu. Važeći zakon kojim se uređuje domaći prevoz putnika je omogućavao da vlasnik autobuske stanice zaključivanjem ugovora o zakupu sa drugim privrednim subjektima objekat daje na korišćenje za pružanje staničnih usluga. U praksi se često dešavalo da su se, iz poslovnih odnosa vlasnika i zakupca, otvarali parnice i upravni sporovi radi utvrđivanja ko ima pravo pružanja usluga na tom objektu. Posledice navedenog su neizvršavanje obaveza pružalaca usluga propisanih zakonom, ometanje prevoznika u zakonitom obavljanju prevoza, ometanje obavljanja gradskog i prigradskog prevoza, kao komunalne delatnosti, u čijem se obavljanju koristi autobuska stanica, neizmirivanje novčanih obaveza nastalih prodajom voznih karata u ime i za račun prevoznika i nesigurnost putnika u korišćenju usluge prevoza. Takođe je propisan i uslov da privredni subjekt da bi obavljao delatnost pružanja staničnih usluga mora da ima izmirene novčane obaveze prema domaćim prevoznicima na način propisan zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Propisivanjem navedenih uslova sprečava se nesavesnim privrednim subjektima pristup obavljanju delatnosti pružanja staničnih usluga.

Predlogom zakona nije propisano oduzimanje licence pružaocu staničnih usluga zato što je pružanje staničnih usluga na autobuskim stanicama uslov za zakonito obavljanje linijskog prevoza putnika, a autobuske stanice, kao saobraćajni objekat u funkciji obavljanja linijskog prevoza putnika, su osnovni element reda vožnje po kome se obavlja linijski prevoz čime se obezbeđuje nesmetano obavljanje linijskog prevoza.

Predlogom zakona je propisano da Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja propisuje način utvrđivanja najviše cene stanične usluge. Ovim rešenjem onemogućavaju se pružaoci staničnih usluga da zloupotrebljavaju dominantan položaj na relevantnom tržištu.

4. Onemogućavanje jedinica lokalne samouprave da neadekvatno koriste ovlašćenja:

Predlogom zakona kojim se uređuje ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da svojom odlukom određuje stajališta koja mogu da se koriste za određenu vrstu linijskog prevoza data su rešenja kojima se onemogućava neadekvatno korišćenje ovlašćenja, a posebno sprečava da se izmenama i dopunama, odnosno stavljanjem van snage odluka bitno menjaju redovi vožnje u međumesnom prevozu, pogotovo kod predlaganja redova vožnje, kao i za redove vožnje čija se važnost produžava.

5. Sprečavanje prevoznika da izbegavaju izvršavanje propisanih obaveza u obavljanju međumesnog prevoza:

Predlogom zakona zabranjeno je prevozniku na čije poslovno ime je registrovan red vožnje zaključivanje ugovora o zajedničkom obavljanju međumesnog prevoza sa drugim prevoznicima po tom redu vožnje. Važećim propisima kojima je ovakav način obavljanja međumesnog prevoza dozvoljen otežana je primena odredaba propisa kojima su uređeni postupci registracije i postupci brisanja redova vožnje što za posledicu ima brojne upravne sporove po tužbama podnetim na rešenja ovog ministarstva o upisu reda vožnje u registar, kao i na rešenja o brisanju reda vožnje, odnosno polazaka iz registra.

Ovim ugovorima prevoznici su pred zakonom činili nevidljivim i nejasnim ko je od prevoznika dužan da obavlja prevoz po tom redu vožnje i kome treba brisati red vožnje. Navedeni ugovori bili su korišćeni za izbegavanje propisanih obaveza prevoznika u obavljanju prevoza, a podnošenjem tužbi nisu prihvatali ni odlučivanje o njihovim pravima i obavezama u rešenjima o registraciji i brisanju reda vožnje.

U većini slučajeva zaključenim ugovorima u suštini se obavljala „trgovina redovima vožnje“. Ovim rešenjem postiže se zakonito rešavanje o pravima i obavezama prevoznika u primeni odredaba zakona kojima se uređuje registracija i brisanje redova vožnje.

6. Uklanjanje administrativnih ograničenja u obavljanju delatnosti međumesnog prevoza:

Predlogom zakona data su nova rešenja koja se odnose na red vožnje u međumesnom prevozu. Predviđeno je da se redovi vožnje registruju sa rokom važenja od pet godina za razliku od važećeg propisa u kome je red vožnje registrovan i overen na rok od jedne godine i omogućena je izmena registrovanog reda vožnje u roku važenja u smislu smanjenja broja polazaka, broja stajališta i autobuskih stanica i režima obavljanja prevoza na liniji koji su uneti u red vožnje.

Ovim rešenjima uklanjaju se administrativna ograničenja u obavljanju delatnosti međumesnog prevoza, kao i da prevoznici, u skladu sa svojim poslovnim odlukama, vrše izmene u registrovanom redu vožnje što im važećim propisima nije bilo dozvoljeno, odnosno da planiraju obavljanje prevoza na liniji prema potrebama korisnika prevoza.

7. Obezbeđivanje usluge korisnicima prevoza na relaciji na kojoj postoji potreba za prevozom:

Predlogom zakona predviđeno je, da u slučaju da prevoznik prestane da obavljanja prevoz prema registrovanom redu vožnje zbog prestanka važenja licence ili brisanja reda vožnje iz registra, Ministarstvo određuje prevoznika koji će privremeno obavljati međumesni prevoz po tom redu vožnje do registracije reda vožnje u narednom registracionom postupku.

Ovim rešenjem obezbeđuje se da korisnici prevoza ne ostanu bez prevoza na relaciji na kojoj postoji potreba za prevozom, čime se sprečava da se na relacijama na kojima je prevoznik prestao da obavlja prevoz iz navedenih razloga uključe lica koja nemaju pravo da obavljaju prevoz po tom redu vožnje, odnosno sprečava se pojava „sive ekonomije”.

8. Sprečavanje prevoznika da obavljaju druge vrste javnog prevoza za koje ne ispunjavaju zakonom propisane uslove:

Predlogom zakona predviđen je putni list kao kontrolni dokument u obavljanju domaćeg vanlinijskog prevoza i propisani su uslovi i postupak izdavanja putnog lista kao pojedinačnog dokumenta knjige putnih listova o kojoj ministarstvo vodi evidenciju.

Ovim rešenjem se prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz sprečavaju da obavljaju druge vrste javnog prevoza za koje ne ispunjavaju zakonom propisane uslove čime se suzbija „siva ekonomija“ u obavljanju javnog prevoza putnika i nelojalna konkurencija na tržištu domaćeg linijskog prevoza.

9. Zaštita korisnika prevoza i povećava kvalitet taksi usluge:

Predlogom zakona je predviđeno da taksi vozač ne može biti lice koje je kažnjavano na kaznu zatvora dužu od dve godine za krivična dela koja imaju negativnog uticaja na obavljanje delatnosti, čime se postiže zaštita korisnika prevoza.

10. Obezbediće se veći kvalitet usluge u međunarodnom prevozu i zaštita domaćih prevoznika koji obavljaju međunarodni prevoz:

Predlogom zakona predviđeno je da se u međunarodnom prevozu putnika mogu koristiti samo autobusi koji su proizvedeni posle 1. oktobra 1993. godine. Ovim rešenjem eliminišu se sa saobraćajnog tržišta stariji autobusi koji su u praksi domaći prevoznici koristili za sticanje prava na izdavanje dozvola na osnovu kojih je prevoz obavljao najčešće samo strani prevoznik, a navedenim vozilima domaćih prevoznika nije se obavljao međunarodni prevoz.

Primenom ovog rešenja obezbediće se veći kvalitet usluge u međunarodnom prevozu budući da se prevoz obavlja na dužim relacijama.

11. Usaglašavanje sa propisima Evropske unije:

Predlogom zakona predviđeno je da se u obavljanju međunarodnog linijskog prevoza putnika mogu angažovati podvozari, koji kao imaoci dozvole moraju ispunjavati uslove predviđene za prevoznika u međunarodnom prevozu čime se postiže da, u slučaju kada domaći prevoznik nosilac dozvole nema dovoljnih kapaciteta za povećani obim prevoza, angažuje drugog domaćeg prevoznika da u njegovo ime i za njegov račun obavlja linijski prevoz. Rešenja su preuzeta iz napred navedenih propisa Evropske unije.

12. Uklanjanje administrativnih ograničenja u obavljanju delatnosti međunarodnog linijskog prevoza:

Predlogom zakona je predviđeno da Ministarstvo rešava po prijemu zahteva domaćeg prevoznika za uspostavljanje novih linija u međunarodnom prevozu za razliku od važećih propisa kojima se o podnetim zahtevima rešava samo u propisanom periodu u toku kalendarske godine. Time se postiže da domaći prevoznici imaju mogućnost da svoje poslovanje usklade sa potrebama tržišta, a ne sa administrativnim ograničenjima.

13. Stvaranje normativnog okvira za pristupanje INTERBUS sporazumu:

Predlogom zakona je izvršena podela povremenog prevoza u međunarodnom prevozu u skladu sa INTERBUS sporazumom i predviđen putni list kao kontrolni dokument u obavljanju međunarodnog vanlinijskog prevoza, kao i propisani uslovi i postupak za izdavanje putnog lista kao pojedinačnog dokumenta knjige putnih listova o kojoj ministarstvo vodi evidenciju čime se prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz sprečavaju da obavljaju druge vrste javnog prevoza za koje ne ispunjavaju zakonom propisane uslove. Navedenim rešenjem suzbija se „siva ekonomija” u obavljanju javnog prevoza putnika i nelojalna konkurencija na tržištu međunarodnog linijskog prevoza, a ujedno se stvara normativni okvir za pristupanje INTERBUS sporazumu.

14. Sprovođenje bilateralnih sporazuma u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju:

Predlogom zakona predviđene su administrativne mere koje preduzima Ministarstvo na zahtev nadležnih organa drugih država u slučajevima kada domaći prevoznici nezakonito obavljaju međunarodni prevoz na teritoriji tih država. Ovim rešenjem obezbeđuje se sprovođenje bilateralnih sporazuma u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju i obezbeđuje viši nivo zakonitog obavljanja međunarodnog prevoza u saradnji sa nadležnim organima drugih država.

15. Usaglašavanje sa propisima Evropske unije:

Predlogom zakona predviđena je obaveza podnošenja zahteva privrednih subjekata koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe za upisivanje u registar koji vodi Ministarstvo. Ovim rešenjem se lica koja vrše prevoz za sopstvene potrebe sprečavaju da pod vidom prevoza za sopstvene potrebe obavljaju javni prevoz i suzbija se „siva ekonomija“ u obavljanju javnog prevoza putnika i nelojalna konkurencija na tržištu međunarodnog vanlinijskog prevoza. Rešenja su preuzeta iz napred navedenih propisa Evropske unije.

Odložena primena zakona, od dve godine od dana stupanja na snagu zakona predviđena u članu 182. Predloga zakona, zasnovana je na činjenici da privredni subjekti koji obavljaju delatnost javnog prevoza putnika u domaćem i međunarodnom prevozu, zbog toga što je predviđen rok od dve godine za izradu podzakonskih propisa, a u tom roku subjekti koji obavljaju delatnost dužni su da usaglase svoje poslovanje sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Čl. 1. i 2. Predloga zakona utvrđen je predmet uređivanja zakona i definisana su značenja pojedinih izraza koji se upotrebljavaju u smislu ovog zakona.

Čl. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. Predloga zakona uređena su pitanja koja su zajednička u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe, a koja se odnose na uslove i način korišćenja autobusa i putničkih vozila kojima se obavlja prevoz putnika i lica u drumskom saobraćaju.

Čl. 10, 11. i 12. Predloga zakona utvrđene su vrste javnog prevoza u domaćem i međunarodnom prevozu.

Čl. 13. i 14. propisani su prevozi čije je obavljanje zabranjeno ovim zakonom.

Čl. 15, 16, 17, 18. i 19. Predloga zakona propisane su licence za sve vrste javnog prevoza, rok važenja licence, način korišćenja i čuvanja licence i ovlašćenje za donošenje propisa o izgledu i sadržini obrasca licence i izvoda licence.

Čl. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. i 27. Predloga zakona, propisani su uslovi za izdavanje licence za javni prevoz i to: poslovni ugled, finansijska sposobnost, profesionalna osposobljenost, vozni park, vozači i stvarno i stabilno sedište.

Čl. 28, 29, 30, 31, 32, 33. i 34. Predloga zakona propisan je postupak izdavanja licence za prevoz, uslovi za oduzimanje licence za prevoz, kao i ovlašćenje za donošenje propisa o sadržini i načinu vođenja registra izdatih i oduzetih licenci za prevoz i izvoda licence.

Čl. 35, 36. i 37. Predloga zakona propisana su ovlašćenja organa nadležnog za izdavanje licence za prevoz u slučaju prestanka ispunjavanja uslova poslovnog ugleda, stručne osposobljenosti i finansijske sposobnosti, kao i razmena podataka o izdatim licencama za prevoz, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama sa nadležnim organima drugih država, na principu uzajamnosti sa nadležnim organima drugih država.

Čl. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. i 47. Predloga zakona propisana je licenca za pružaoca staničnih usluga, utvrđeni uslovi za izdavanje licence, uslovi za prestanak važenja licence i bitne obaveze pružaoca usluga prema prevoznicima i putnicima kao korisnicima staničnih usluga.

Čl. 48, 49 i 50. Predloga zakona propisana su ovlašćenja za donošenje opštih uslova poslovanja autobuskih stanica i akta o kategorizaciji autobuskih stanica.

Čl. 51, 52. i 53. utvrđene su obaveze prevoznika i pružaoca usluga prema korisnicima usluga, način pružanja staničnih usluga i vođenje evidencije polazaka i dolazaka autobusa koju pružalac usluga vodi na propisanom obrascu.

Članom 54. Predloga zakona propisani su uslovi koje moraju da ispunjavaju autobuska stanica i autobusko stajalište kao saobraćajni objekti i propisano ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim se propisuju bliži saobraćajno-tehnički uslovi za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta.

Članom 55. propisana je zabrana naplate staničnih usluga prijema i otpreme autobusa u slučaju neizmirivanja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama prema domaćim prevoznicima.

Članom 56. uređeno je izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava.

Čl. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. i 64. Predloga zakona uređena su bitna pitanja za obavljanje domaćeg linijskog prevoza, data su ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata i to: organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, opšti uslovi prevoza, određivanje stajališta koja mogu da se koriste za određenu vrstu linijskog prevoza, kao i utvrđena nadležnost organa za registraciju i overu reda vožnje.

Čl. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. i 76. Predloga zakona uređena su bitna pitanja koja se odnose na red vožnje u obavljanju linijskog prevoza, registraciju reda vožnje, postupak usaglašavanja predloga reda vožnje sa registrovanim redovima vožnje, ovlašćenje Privrednoj komori Srbije za sprovođenje postupka usaglašavanja, izmena registrovanog reda vožnje, dozvoljavanje privremenog obavljanja međumesnog prevoza u slučaju prestanka obavljanja prevoza po registrovanom redu vožnje, obaveza pridržavanja registrovanog reda vožnje, propisani su uslovi za brisanje reda vožnje, odnosno polaska iz reda vožnje i utvrđena dokumentacija koja se mora nalaziti u autobusu za vreme obavljanja linijskog prevoza.

Čl. 79, 80, 81, 82. i 83. Predloga zakona propisani su uslovi i način obavljanja domaćeg vanlinijskog prevoza putnika.

Čl. 84, 85. i 86. Predloga zakona uređeni su uslovi i način obavljanja posebnog linijskog prevoza (prevoz đaka, studenata i radnika).

Čl. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. i 94. Predloga zakona uređeni su uslovi i način obavljanja auto-taksi prevoza i data ovlašćenja opštini, gradu i gradu Beogradu da propiše bliže i posebne uslove za obavljanje auto-taksi prevoza.

Članom 95. propisani je kojim autobusima se može obavljati međunarodni prevoz.

Članom 96. domaćim i stranim prevoznicima zabranjeno je obavljanje međunarodnog prevoza putničkim vozilom.

Članom 97. propisano je da se na međunarodni poseban linijski prevoz primenjuju odredbe ovog zakona kojima je ta vrsta prevoza uređena u domaćem prevozu.

Članom 98. zabranjeno je obavljanje kabotaže na teritoriji Republike Srbije.

Čl. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. i 125. Predloga zakona uređena su bitna pitanja koja se odnose na obavljanje međunarodnog linijskog prevoza, propisani su uslovi za usaglašavanje reda vožnje, propisani su uslovi i postupci za izdavanje dozvola domaćem i stranom prevozniku za međunarodni linijski prevoz, propisani su uslovi i postupak produženja roka važenja dozvola za linijski prevoz, propisani su uslovi i postupak za izdavanje dozvola za linijski prevoz u tranzitu preko teritorije Republike Srbije stranom prevozniku, propisani su uslovi za oduzimanje dozvole za linijski prevoz i utvrđena dokumentacija koja se mora nalaziti u autobusu za vreme obavljanja linijskog prevoza.

Čl. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. i 136. Predloga zakona propisane su vrste međunarodnog vanlinijskog prevoza i to: povremeni prevoz (kružna vožnja zatvorenih vrata, prevoz organizovane grupe putnika od polazišta do odredišta i povratak praznog autobusa, prevoz organizovane grupe putnika odlazak praznim i povratak punim autobusom) i naizmenični prevoz. Takođe su propisani uslovi i način obavljanja međunarodnog vanlinijskog prevoza putnika i utvrđena dokumentacija koja se mora nalaziti u autobusu za vreme obavljanja međunarodnog vanlinijskog prevoza.

Članom 137. propisana su ovlašćenja Ministarstva za preduzimanje administrativnih mera u slučaju da domaći prevoznik na teritoriji druge države obavlja prevoz u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim sporazumom u oblasti obavljanja međunarodnog prevoza putnika.

Čl. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. i 145. Predloga zakona uređeni su uslovi i način obavljanja prevoza za sopstvene potrebe u domaćem i međunarodnom prevozu i propisano ovlašćenje za donošenje propisa o vođenju registara privrednih subjekata koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Čl. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164. i 165. Predloga zakona uređena su prava i dužnosti republičkog inspektora za drumski saobraćaj, propisana su ovlašćenja u vršenju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem domaćeg prevoza, kao i ovlašćenja nad obavljanjem međunarodnog prevoza. Takođe su propisana ovlašćenja inspektora koja se koriste u vršenju inspekcijskog nadzora i u domaćem i međunarodnom prevozu. Nadalje je propisano poveravanje vršenja poslova inspekcijskog nazora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona autonomnoj pokrajini i opštinskoj upravi, gradskoj upravi i upravi grada Beograda. Dato je ovlašćenje policijskom službeniku na graničnom prelazu da zabrani ulazak autobusa sa stranim registarskim tablicama, odnosno izlazak autobusa sa domaćim registarskim tablicama ako se prevoz obavlja na nezakonit način. Uređena su pitanja koja se odnose na rad inspektora i propisana je nadležnost organa za rešavanje po žalbi izjavljenoj protiv rešenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj, kao i žalbi izjavljenoj protiv rešenja ovlašćenog lica opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grad Beograda, odnosno autonomne pokrajine.

Čl. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. i 173. Predloga zakona ustanovljeni su privredni prestupi i prekršaji za povrede odredaba ovog zakona i propisane su visine kazni. Takođe su propisane novčane kazne u fiksnom iznosu koje se naplaćuju na osnovu izdatog prekršajnog naloga na mestu izvršenja prekršaja.

Koncepcija kaznenih odredaba zasniva se na malom broju ustanovljenih privrednih prestupa, a ustanovljeni prekršaji segmentovani su u šest članova prema težini povrede odredaba ovog zakona.

Čl. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180. i 181. Predloga zakona predviđeno je da će propisi za sprovođenje zakona biti doneti u roku od dve godine, kao i da će se do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja datih u ovom zakonu primenjivati propisi doneti na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11) i Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 18/10). Takođe je propisano da će akti doneti do dana pune primene ovog zakona važiti do isteka roka na koji su izdati, odnosno istekom roka od godinu dana od dana primene ovog zakona. Propisan je rok od godinu dana od dana pune primene ovog zakona za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju i delatnost pružanja staničnih usluga da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom.

Članom 182. propisano je da će se odredbe člana 13, člana 153. stav 3, čl. 157. i 166, člana 169. stav 1. tačka 1) i člana 169. st. 2, 4, 5. i 7. primenjivati danom stupanja na snagu ovog zakona, a odredbe kojima se uređuje taksi prevoz, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe u obavljanju taksi prevoza po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa kojima se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju sa propisima Evropske unije. Propisi Evropske unije sa kojima se ovaj zakon usklađuje su Uredba (EZ) broj 1071/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine, Uredba (EZ) broj 1073/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine i Uredba (EZ) broj 361/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. aprila 2014. godine. Naziv propisa Evropske unije : Uredba broj 1071/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila o uslovima koje treba ispuniti za obavljanje delatnosti prevoznika u drumskom transportu i stavljanje van snage Direktive Saveta 96/26/EZ (Sl. gl. br.L 300, 14.11.2009)Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC (OJ L 300, 14.11.2009) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32009R107132012R0613 32013R0517 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukure 26.05.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćajuDraft Law on Road Transport of Passengers 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) a1) b) b1) v) g) d) 1.3. As regards the regions referred to in Article 299(2) of the Treaty, the Member States concerned may adapt the conditions to be complied with in order to pursue the occupation of road transport operator, in so far as operations are fully carried out in those regions by undertakings established there. NP Odredba je diskrecionog karaktera. Republika Srbija se opredelila za opciju koja ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja 1.4.1. By way of derogation from paragraph 2, this Regulation shall, unless otherwise provided for in national law, not apply to: undertakings engaged in the occupation of road haulage operator solely by means of motor vehicles or combinations of vehicles the permissible laden mass of which does not exceed 3,5 tones. Member States may, however, lower this limit for all or some categories of road transport operations; NU Odredba se odnosi na vozila kojima se obavlja prevoz tereta.Usvajanjem Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju odredba 1.4.1 Uredbe 1071/2009 biće usklađena u najvećoj mogućoj meri. 1.4.2. undertakings engaged in road passenger transport services exclusively for non-commercial purposes or which have a main occupation other than that of road passenger transport operator; 36. Licenca za prevoz ne izdaje se za obavljanje auto-taksi prevoza i prevoza lica za sopstvene potrebe. PU 1.4.3. undertakings engaged in the occupation of road transport operator solely by means of motor vehicles with a maximum authorized speed not exceeding 40 km/h. 4. Prevoz u drumskom saobraćaju obavlja se autobusima i putničkim vozilima koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste autobusa, odnosno putničkih vozila. Autobusi i putnička vozila kojima domaći prevoznik, domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik obavlja prevoz u drumskom saobraćaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije. PU 1.5. Member States may exempt from the application of all or some of the provisions of this Regulation only those road transport operators engaged exclusively in national transport operations having only a minor impact on the transport market because of:(a) the nature of the goods carried; or(b) the short distances involved. NP Odredba je diskrecionog karaktera. Republika Srbija se opredelila za opciju koja ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja 2.1.1. For the purposes of this Regulation: ‘the occupation of road haulage operator’ means the activity of any undertaking transporting goods for hire or reward by means either of motor vehicles or combinations of vehicles; NU Odredba se odnosi na vozila kojima se obavlja prevoz tereta.Usvajanjem Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju odredba 2.1.1 Uredbe 1071/2009 biće usklađena u najvećoj mogućoj meri. 2.1.2. the occupation of road passenger transport operator’ means the activity of any undertaking operating, by means of motor vehicles so constructed and equipped as to be suitable for carrying more than nine persons, including the driver, and intended for that purpose, passenger transport services for the public or for specific categories of users in return for payment by the person transported or by the transport organiser; 2.1. 13) javni prevoz je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i za koji se naplaćuje usluga prevoza PU 2.1.3. ‘the occupation of road transport operator’ means the occupation of road passenger transport operator or the occupation of road haulage operator; 2.1.13) javni prevoz je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i za koji se naplaćuje usluga prevoza PU 2.1.4. ‘undertaking’ means any natural person, any legal person, whether profit-making or not, any association or group of persons without legal personality, whether profit-making or not, or any official body, whether having its own legal personality or being dependent upon an authority having such personality, engaged in the transport of passengers, or any natural or legal person engaged in the transport of freight with a commercial purpose; 2.1.30) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je shodno odredbama ovog zakona odobreno obavljanje javnog prevoza u domaćem prevozu, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je, shodno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj se nalazi njegovo sedište, odobreno obavljanje javnog prevoza putnika ili prevoza lica za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu; PU 2.1.5. ‘transport manager’ means a natural person employed by an undertaking or, if that undertaking is a natural person, that person or, where provided for, another natural person designated by that undertaking by means of a contract, who effectively and continuously manages the transport activities of that undertaking; 2.1.17) lice odgovorno za prevoz je lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom; PU 2.1.6. ‘authorization to pursue the occupation of road transport operator’ means an administrative decision which authorizes an undertaking which satisfies the conditions laid down in this Regulation to pursue the occupation of road transport operator; 2.1.19) licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju PU 2.1.7. ‘competent authority’ means a national, regional or local authority in a Member State which, for the purpose of authorizing the pursuit of the occupation of road transport operator, verifies whether an undertaking satisfies the conditions laid down in this Regulation, and which is empowered to grant, suspend or withdraw an authorization to pursue the occupation of road transport operator; 15.2.28.2.28.3.33.1. Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje licencu za prevoz i izvod licence za prevoz (u daljem tekstu: izvod licence). Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence za prevoz ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona.Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence, ako domaći prevoznik prestane da ispunjava neki od uslova za izdavanje licence za prevoz, propisanih ovim zakonom. PU 2.1.8. ‘Member State of establishment’ means the Member State in which an undertaking is established, regardless of whether its transport manager originates from another country. NP Ocenjeno da je odredba neprenosiva jer se istom definiše država članica na čijoj teritoriji se nalazi sedište prevoznika. 3.1. Undertakings engaged in the occupation of road transport operator shall:(a) have an effective and stable establishment in a Member State;(b) be of good repute;(c) have appropriate financial standing; and(d) have the requisite professional competence. 20.1. Licenca za prevoz izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu:1) poslovnog ugleda;2)finansijske sposobnosti;3)profesionalne osposobljenosti;4) voznog parka; 5) vozača;6)stvarnog i stabilnog sedišta. PU 3.2. Member States may decide to impose additional requirements, which shall be proportionate and non-discriminatory, to be satisfied by undertakings in order to engage in the occupation of road transport operator. 20.1.4)20.1.5) Licenca za prevoz izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu:4) voznog parka; 5) vozača; PU 4.1. An undertaking which engages in the occupation of road transport operator shall designate at least one natural person, the transport manager, who satisfies the requirements set out in Article 3(1)(b) and (d) and who:(a) effectively and continuously manages the transport activities of the undertaking;(b) has a genuine link to the undertaking, such as being an employee, director, owner or shareholder or administering it, or, if the undertaking is a natural person, is that person; and(c) is resident in the Community. 21.1.1.21.223.1.23.2.23.4. Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako: 1) licu odgovornom za prevoz: nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju; nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine; nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine; nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima; Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.Uslov u pogledu profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti. Sertifikat iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo licu koje položi ispit o profesionalnoj osposobljenosti.Lice iz stava 1. ovog člana može da obavlja poslove upravljanja prevozom kod najviše četiri domaća prevoznika čiji ukupni vozni park čine najviše 50 autobusa. PU 4.2. If an undertaking does not satisfy the requirement of professional competence laid down in Article 3(1)(d), the competent authority may authorize it to engage in the occupation of road transport operator without a transport manager designated in accordance with paragraph 1 of this Article, provided that: (a) the undertaking designates a natural person residing in the Community who satisfies the requirements laid down in Article 3(1)(b) and (d), and who is entitled under contract to carry out duties as transport manager on behalf of the undertaking;(b) the contract linking the undertaking with the person referred to in point (a) specifies the tasks to be performed on an effective and continuous basis by that person, and indicates his or her responsibilities as transport manager. The tasks to be specified shall comprise, in particular, those relating to vehicle maintenance management, verification of transport contracts and documents, basic accounting, the assignment of loads or services to drivers and vehicles, and the verification of safety procedures;(c) in his or her capacity as transport manager, the person referred to in point (a) may manage the transport activities of up to four different undertakings carried out with a combined maximum total fleet of 50 vehicles. Member States may decide to lower the number of undertakings and/or the size of the total fleet of vehicles which that person may manage; and(d) the person referred to in point (a) performs the specified tasks solely in the interests of the undertaking and his or her responsibilities are exercised independently of any undertakings for which the undertaking carries out transport operations. 2.1.17)21.1.121.2.23.1.23.2.23.4. lice odgovorno za prevoz je lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom;Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako: 1) licu odgovornom za prevoz: (1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;(2) nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;(3) nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine; (4) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima; Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana.Uslov u pogledu profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti. Sertifikat iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo licu koje položi ispit o profesionalnoj osposobljenosti.Lice iz stava 1. ovog člana može da obavlja poslove upravljanja prevozom kod najviše četiri domaća prevoznika čiji ukupni vozni park čine najviše 50 autobusa. PU 4.3. Member States may decide that a transport manager designated in accordance with paragraph 1 may not in addition be designated in accordance with paragraph 2, or may only be so designated in respect of a limited number of undertakings or a fleet of vehicles that is smaller than that referred to in paragraph 2(c). NP Odredba je diskrecionog karaktera. Republika Srbija se opredelila za opciju pod 4.2.c) Uredbe 4.4. The undertaking shall notify the competent authority of the transport manager or managers designated. 29.1. Prevoznik je dužan da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti Ministarstvo. PU 5.1.1. In order to satisfy the requirement laid down in Article 3(1)(a), an undertaking shall, in the Member State concerned:(a) have an establishment situated in that Member State with premises in which it keeps its core business documents, in particular its accounting documents, personnel management documents, documents containing data relating to driving time and rest and any other document to which the competent authority must have access in order to verify compliance with the conditions laid down in this Regulation. Member States may require that establishments on their territory also have other documents available at their premises at any time; 27. Uslov u pogledu stvarnog i stabilnog sedišta ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako ima sedište na teritoriji Republike Srbije.U sedištu iz stava 1. ovog člana moraju se nalaziti poslovne prostorije u kojima se čuvaju osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumeti, dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača, putni nalozi, putni listovi i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza PU 5.1.2. (b) once an authorization is granted, have at its disposal one or more vehicles which are registered or otherwise put into circulation in conformity with the legislation of that Member State, whether those vehicles are wholly owned or, for example, held under a hire-purchase agreement or a hire or leasing contract; 25.1.25.2. Uslov u pogledu voznog parka ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako u vlasništvu ili u lizingu ima:1) najmanje jedan registrovan autobus za obavljanje domaćeg vanlinijskog prevoza; 2) najmanje tri registrovana autobusa za obavljanje domaćeg linijskog prevoza;3) najmanje dva registrovana autobusa za obavljanje međunarodnog vanlinijskog prevoza proizvedena posle 1.10.1993. godine; 4) najmanje tri registrovana autobusa za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza proizvedena posle 1.10.1993. godine.Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može autobuse uzeti u zakup na period od najmanje šest meseci, ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana. PU 5.1.3. (c) conduct effectively and continuously with the necessary administrative equipment its operations concerning the vehicles mentioned in point (b) and with the appropriate technical equipment and facilities at an operating centre situated in that Member State. 27.2. U sedištu iz stava 1. ovog člana moraju se nalaziti poslovne prostorije u kojima se čuvaju osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumeti, dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača, putni nalozi, putni listovi i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza PU 6.1.6.2.1. 1. Subject to paragraph 2 of this Article, Member States shall determine the conditions to be met by undertakings and transport managers in order to satisfy the requirement of good repute laid down in Article 3(1)(b).In determining whether an undertaking has satisfied that requirement, Member States shall consider the conduct of the undertaking, its transport managers and any other relevant person as maybe determined by the Member State. Any reference in this Article to convictions, penalties or infringements shall include convictions, penalties or infringements of the undertaking itself, its transport managers and any other relevant person as may be determined by the Member State.The conditions referred to in the first subparagraph shall include at least the following:(a) that there be no compelling grounds for doubting the good repute of the transport manager or the transport undertaking, such as convictions or penalties for any serious infringement of national rules in force in the fields of:(i) commercial law;(ii) Insolvency law;(iii) pay and employment conditions in the profession;(iv) road traffic;(v) professional liability;(vi) trafficking in human beings or drugs; and(b) that the transport manager or the transport undertaking have not in one or more Member States been convicted of a serious criminal offence or incurred a penalty for a serious infringement of Community rules relating in particular to:(i) the driving time and rest periods of drivers, working time and the installation and use of recording equipment;(ii) the maximum weights and dimensions of commercial vehicles used in international traffic;(iii) the initial qualification and continuous training of drivers;(iv) the roadworthiness of commercial vehicles, including the compulsory technical inspection of motor vehicles;(v) access to the market in international road haulage or, as appropriate, access to the market in road passenger transport;(vi) safety in the carriage of dangerous goods by road;(vii) the installation and use of speed-limiting devices in certain categories of vehicle;(viii) driving licenses;(ix) admission to the occupation;(x) animal transport.2.For the purposes of point (b) of the third subparagraph of paragraph 1:(a) where the transport manager or the transport undertaking has in one or more Member States been convicted of a serious criminal offence or incurred a penalty for one of the most serious infringements of Community rules as set out in Annex IV, the competent authority of the Member State of establishment shall carry out in an appropriate and timely manner a duly completed administrative procedure, which shall include, if appropriate, a check at the premises of the undertaking concerned.The procedure shall determine whether, due to specific circumstances, the loss of good repute would constitute a disproportionate response in the individual case. Any such finding shall be duly reasoned and justified.If the competent authority finds that the loss of good repute would constitute a disproportionate response, it may decide that good repute is unaffected. In such case, the reasons shall be recorded in the national register. The number of such decisions shall be indicated in the report referred to in Article 26(1).If the competent authority does not find that the loss of good repute would constitute a disproportionate response, the conviction or penalty shall lead to the loss of good repute; 21. Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako: 1) licu odgovornom za prevoz: nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju; nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine; nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine; nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima; 2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;3) preduzetniku:(1)nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda, kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana. PU 6.3. 3.The requirement laid down in Article 3(1)(b) shall not be satisfied until a rehabilitation measure or any other measure having an equivalent effect has been taken pursuant to the relevant provisions of national law. 21. Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako: 1) licu odgovornom za prevoz: nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju; nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine; nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine; nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima; 2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;3) preduzetniku:(1)nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda, kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana. PU 7. In order to satisfy the requirement laid down in Article 3(1)(c), an undertaking shall at all times be able to meet its financial obligations in the course of the annual accounting year. To this end, the undertaking shall demonstrate, on the basis of annual accounts certified by an auditor or a duly accredited person, that, every year, it has at its disposal capital and reserves totalling at least EUR 9 000 when only one vehicle is used and EUR 5 000 for each additional vehicle used.For the purposes of this Regulation, the value of the euro in the currencies of Member States which do not participate in the third stage of the economic and monetary union shall be fixed every year. The rates to be applied shall be those obtained on the first working day of October and published in the Official Journal of the European Union. They shall have effect from 1 January of the following calendar year.The accounting items referred to in the first subparagraph shall be understood as those defined in Fourth Council Directive78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54(3)(g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies.By way of derogation from paragraph 1, the competent authority may agree or require that an undertaking demonstrate its financial standing by means of a certificate such as a bank guarantee or an insurance, including a professional liability insurance from one or more banks or other financial institutions, including insurance companies, providing a joint and several guarantee for the undertaking in respect of the amounts specified in the first subparagraph of paragraph 1.The annual accounts referred to in paragraph 1, and the guarantee referred to in paragraph 2, which are to be verified, are those of the economic entity established in the Member State in which an authorization has been applied for and not those of any other entity established in any other Member State. 22. Uslov u pogledu finansijske sposobnosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice i/ili preduzetnik ako raspolaže kapitalom i rezervama u iznosu od:najmanje 9.000 evra za prvi autobus i 5.000 evra za svaki sledeći autobus, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za međunarodni prevoz;najmanje 2.000 evra za prvi autobus i 1.000 evra za svaki sledeći autobus, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za domaći prevoz. PU 8.1. In order to satisfy the requirement laid down in Article 3(1)(d), the person or persons concerned shall possess knowledge corresponding to the level provided for in Part I of Annex I in the subjects listed therein. That knowledge shall be demonstrated by means of a compulsory written examination which, if a Member State so decides, may be supplemented by an oral examination. Those examinations shall be organized in accordance with Part II of Annex I. To this end, Member States may decide to impose training prior to the examination. 23. Uslov u pogledu profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti.Sertifikat iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo licu koje položi ispit o profesionalnoj osposobljenosti.Uslov za oslobađanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti ispunjava lice koje:1) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti inženjerstva drumskog saobraćaja; 2) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju i stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, a koje su u pogledu prava koja iz njih proizlaze izjednačene sa master akademskim studijama; 3) ima završenu srednju školu u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju za područje rada saobraćaja, mašinstva, odnosno elektrotehnike i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju ispunjava.Lice iz stava 1. ovog člana može da obavlja poslove upravljanja prevozom kod najviše četiri domaća prevoznika čiji ukupni vozni park čine najviše 50 autobusa. PU 8.2.-8.3. The persons concerned shall sit the examination in the Member State in which they have their normal residence or the Member State in which they work. ‘Normal residence’ shall mean the place where a person usually lives, that is for at least 185 days in each calendar year, because of personal ties which show close links between that person and the place where he is living.However, the normal residence of a person whose occupational ties are in a different place from his personal ties and who, consequently, lives in turn in different places situated in two or more Member States, shall be regarded as being in the place of his personal ties, provided that such person returns there regularly. This last condition shall not be required where the person is living in a Member State in order to carry out a task of a definite duration .Attendance at a university or school shall not imply transfer of normal residence.Only the authorities or bodies duly authorized for this purpose by a Member State, in accordance with criteria defined by it, may organize and certify the written and oral examinations referred to in paragraph 1. Member States shall regularly verify that the conditions under which those authorities or bodies organize the examinations are in accordance with Annex I. 24. Ispit o profesionalnoj osposobljenosti iz člana 23. stav 2. ovog zakona polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar.Ministar propisuje program, način i visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti. Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti iz člana 23. stav 1. ovog zakona. Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.Sadržina evidencije i sadržina obrasca iz stava 4. ovog člana sadrže naročito: ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti. DU Članom 24.2. Predloga zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se propisuje program, način i visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.. 8.4- 8.6. 4. Member States may duly authorise, in accordance with criteria defined by them, bodies to provide applicants with high-quality training to prepare them for the examinations and transport managers with continuous training to update their knowledge if they wish to do so. Such Member States shall regularly verify that these bodies at all times fulfil the criteria on the basis of which they were authorised.5. Member States may promote periodic training on the subjects listed in Annex I at 10-year intervals to ensure that transport managers are aware of developments in the sector.6. Member States may require persons who possess a certificate of professional competence, but who have not managed a road haulage undertaking or a road passenger transport undertaking in the last 5 years, to undertake retraining in order to update their knowledge regarding the current developments of the legislation referred to in Part I of Annex I. NP Odredba je diskrecionog karaktera. Republika Srbija se opredelila za opciju koja ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja 8.7 A Member State may exempt the holders of certain higher education qualifications or technical education qualifications issued in that Member State, specifically designated to this ended entailing knowledge of all the subjects listed in Annex I from the examination in the subjects covered by those qualifications. The exemption shall only apply to those sections of Part I of Annex I for which the qualification covers all subjects listed under the heading of each section.A Member State may exempt from specified parts of the examinations holders of certificates of professional competence valid for national transport operations in that Member State. 23.3. Uslov za oslobađanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti ispunjava lice koje:1) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti inženjerstva drumskog saobraćaja;2) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju i stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, a koje su u pogledu prava koja iz njih proizlaze izjednačene sa master akademskim studijama; 3) ima završenu srednju školu u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju za područje rada saobraćaja, mašinstva, odnosno elektrotehnike i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju ispunjava. PU 8.8. A certificate issued by the authority or body referred to in paragraph 3 shall be produced as proof of professional competence. That certificate shall not be transferable to any other person. It shall be drawn up in accordance with the security features and the model certificate set out in Annexes II and III and shall bear the seal of the duly authorized authority or body which issued it. 24.3.24.4. Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti iz člana 23. stav 1. ovog zakona. Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti. DU Članom 24.4. Predloga zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti se propisuju. Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 8.9-8.10. The Commission shall adapt Annexes I, II and III to technical progress. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).The Commission shall encourage and facilitate the exchange of experience and information between Member States, or through anybody it may designate, concerning training, examinations and authorisations. NP Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije. 9. Member States may decide to exempt from the examinations referred to in Article 8(1) persons who provide proof that they have continuously managed a road haulage undertaking or a road passenger transport undertaking in one or more Member States for the period of 10 years before 4 December 2009. 23.3. Uslov za oslobađanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti ispunjava lice koje:1) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti inženjerstva drumskog saobraćaja;2) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju i stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, a koje su u pogledu prava koja iz njih proizlaze izjednačene sa master akademskim studijama; 3) ima završenu srednju školu u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju za područje rada saobraćaja, mašinstva, odnosno elektrotehnike i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju ispunjava. PU 10. 1. Each Member State shall designate one or more competent authorities to ensure the correct implementation of this Regulation. Those competent authorities shall be empowered to:(a) examine applications made by undertakings;(b) grant authorizations to engage in the occupation of road transport operator, and suspend or withdraw such authorizations;(c) declare a natural person to be unfit to manage the transport activities of an undertaking in the capacity of transport manager;(d) carry out the requisite checks to verify whether an undertaking satisfies the requirements laid down in Article 3.2. The competent authorities shall publish all the conditions laid down pursuant to this Regulation, any other national provisions, the procedures to be followed by interested applicants and the corresponding explanations. 28. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik za izdavanje licence za prevoz podnosi pismeni zahtev na propisanom obrascu, sa unetim podacima o uslovima za izdavanje licence za prevoz, uz koji prilaže dokaze o ispunjenosti tih uslova (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz. Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence za prevoz ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona. Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno. PU 11.1. A transport undertaking which complies with the requirements laid down in Article 3 shall, upon application, be authorized to engage in the occupation of road transport operator. The competent authority shall ascertain that an undertaking which submits an application satisfies the requirements laid down in that Article. 28.2.28.4 Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence. Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno. PU 11.2. The competent authority shall record in the national electronic register referred to in Article 16 the data relating to undertakings which it authorizes and which are referred to in points (a)to (d) of the first subparagraph of Article 16(2). 34. Ministarstvo vodi registar izdatih i oduzetih licenci za prevoz i izvoda licence.Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana. DU Članom 34.2. Predloga zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se propisuju način vođenja evidencije licenci za prevoz i izvoda licenci.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 11.3. The time limit for the examination of an application for authorization by a competent authority shall be as short as possible and shall not exceed 3 months from the date on which the competent authority receives all documents necessary to assess the application. The competent authority may extend this time limit for one additional month in duly justified cases. 28.2. Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence. PU 11.4. Until 31 December 2012, the competent authority shall verify, in case of any doubt when assessing the good repute of an undertaking, whether at the time of application the designated transport manager or managers are declared, in one of the Member States, unfit to manage the transport activities of an undertaking pursuant to Article 14.From 1 January 2013, when assessing the good repute of an undertaking, the competent authority shall verify, by accessing the data referred to in point (f) of the first subparagraph of Article 16(2), either by direct secure access to the relevant part of the national registers or by request, whether at the time of the application the designated transport manager or managers are declared, in one of the Member States, unfit to manage the transport activities of an undertaking pursuant to Article 14.Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to a postponement for a maximum of 3 years of the dates referred to in this paragraph shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3). NP Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista predviđa rok do koga su države članice dužne da izvrše proveru ugleda prevoznika, a koji je prošao. 11.5. Undertakings with an authorization to engage in the occupation of road transport operator shall, within a period of 28 days or less, as determined by the Member State of establishment, notify the competent authority which granted the authorization of any changes to the data referred to in paragraph 2. 29. Prevoznik je dužan da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti Ministarstvo. Ako se promenom podataka smanjuje pravo na broj izdatih izvoda licence prevoznik je dužan da Ministarstvu vrati izdate izvode licence koji čine razliku između broja izdatih izvoda licence i broja koji odgovara promenjenim podacima.Prevoznik je dužan da Ministarstvu vrati licencu za prevoz i izvode licence, ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate licence za prevoz.U slučaju iz stava 3. ovog člana Ministarstvo donosi akt o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence kojim se zamenjuje važeći akt o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence. PU 12.1.-12.2. 1.Competent authorities shall monitor whether undertaking which they have authorized to engage in the occupation of road transport operator continue to fulfil the requirements laid down in Article 3. To that end, Member States shall carry out checks targeting those undertakings which are classed as posing an increased risk. For that purpose, Member States shall extend the risk classification system established by them pursuant to Article 9 of Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) No 3820/85and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities(1)OJ L 102, 11.4.2006, p. 35. (1) to cover all infringements specified in Article 6 of this Regulation.2.Until 31 December 2014, Member States shall carry out checks at least every 5 years to verify that undertakings fulfil the requirements laid down in Article 3.Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to a postponement of the date referred to in the first subparagraph shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3). 35.1. Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina. PU 12.3. Member States shall carry out individual checks to verify whether an undertaking meets the conditions governing admission to the occupation of road transport operator whenever the Commission so requests in duly motivated cases. It shall inform the Commission of the results of such checks and of the measures taken if it is established that the undertaking no longer fulfils the requirements laid down in this Regulation. NP Odredba se tiče međusobnih odnosa država članica, odnosno obaveze država članica u pogledu provere ispunjenosti uslova koje treba da ispuni prevoznik, stoga je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 13.1.-13.2. 1.Where a competent authority establishes that an undertaking runs the risk of no longer fulfilling the requirements laid down in Article 3, it shall notify the undertaking thereof. Where a competent authority establishes that one or more of those requirements is no longer satisfied, it may set one of the following time limits for the undertaking to rectify the situation: (a) a time limit not exceeding 6 months, which may be extended by 3 months in the event of the death or physical in capacity of the transport manager, for the recruitment of a replacement transport manager where the transport manager no longer satisfies the requirement as to good repute or professional competence;(b) a time limit not exceeding 6 months where the undertaking has to rectify the situation by demonstrating that it has an effective and stable establishment;(c) a time limit not exceeding 6 months where the requirement of financial standing is not satisfied, in order to demonstrate that that requirement will again be satisfied on a permanent basis.2.The competent authority may require an undertaking whose authorisation has been suspended or withdrawn to ensure that its transport managers have passed the examinations referred to in Article 8(1) prior to any rehabilitation measure being taken 35.2.35.3.35.4.35.5.35.6.35.735.8 Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz člana 21. stav 1. tačka 1) podtačka (1)-(4) ovog zakona ili uslov iz člana 23. stav 1. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz člana 21. stav 1. tačka 1) podtačka (1)-(4) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova. Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene sprečenosti za rad lica odgovornog za prevoz, može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova. Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov finansijske sposobnosti može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da Ministarstvo prethodno oceni, na osnovu analize finansijskog plana prevoznika, da će taj uslov biti ispunjen u roku koji ne može biti duži od šest meseci.Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona može mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova. Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana Ministarstvo ne može doneti više od tri puta u periodu od 10 godina.Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana je konačno. PU 13.3. If the competent authority establishes that the undertaking no longer satisfies one or more of the requirements laid down in Article 3, it shall suspend or withdraw the authorization to engage in the occupation of road transport operator within the time limits referred to in paragraph 1 of this Article. 35.6. 35.7.35.8. Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana Ministarstvo ne može doneti više od tri puta u periodu od 10 godina.Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana je konačno. PU 14.1. Where a transport manager loses good repute in accordance with Article 6, the competent authority shall declare that transport manager unfit to manage the transport activities of an undertaking. 21. Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako: 1) licu odgovornom za prevoz: (1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;(2) nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;(3) nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine; (4) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima; 2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;3) preduzetniku:(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda, kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana. PU 14.2. Unless and until a rehabilitation measure is taken in accordance with the relevant provisions of national law, the certificate of professional competence, referred to in Article 8(8), of the transport manager declared to be unfit, shall no longer be valid in any Member State. NU Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista predviđa obaveze država članica da sertifikat ne važi u svim državama članicama. 15. Negative decisions taken by the competent authorities of the Member States pursuant to this Regulation, including the rejection of an application, the suspension or withdrawal of an existing authorization and a declaration of unfitness of a transport manager, shall state the reasons on which they are based.Such decisions shall take account of available information concerning infringements committed by the undertaking or the transport manager which are such as to detract from the good repute of the undertaking and of any other information at the disposal of the competent authority. They shall specify the rehabilitation measures applicable in the event of the suspension of an authorization or a declaration of unfitness.2. Member States shall take steps to ensure that the undertakings and persons concerned have the possibility of appealing the decisions referred to in paragraph 1 to at least one independent and impartial body or a court of law. 28. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik za izdavanje licence za prevoz podnosi pismeni zahtev na propisanom obrascu, sa unetim podacima o uslovima za izdavanje licence za prevoz, uz koji prilaže dokaze o ispunjenosti tih uslova (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence za prevoz ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona.Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno. PU 16.1.1. For the purposes of the implementation of this Regulation, and in particular Articles 11 to 14 and Article 26 thereof, each Member State shall keep a national electronic register of road transport undertakings which have been authorized by a competent authority designated by it to engage in the occupation of road transport operator. The data contained in that register shall be processed under the supervision of a public authority designated for that purpose. The relevant data contained in the national electronic register shall be accessible to all the competent authorities of the Member State in question. 34.1. Ministarstvo vodi registar izdatih i oduzetih licenci za prevoz i izvoda licence. PU 16.1.2. By 31 December 2009, the Commission shall adopt a Decision on minimum requirements for the data to be entered in the national electronic register from the date of its setting-up in order to facilitate the future interconnection of registers. It may recommend the inclusion of the vehicle registration marks in addition to the data referred to in paragraph 2. NP Odredba se odnosi na Evropsku komisiju 16.2 -16.4. 2. National electronic registers shall contain at least the following data:(a) the name and legal form of the undertaking;(b) the address of its establishment;(c) the names of the transport managers designated to meet the conditions as to good repute and professional competence or, as appropriate, the name of a legal representative;(d) the type of authorization, the number of vehicles it covers and, where appropriate, the serial number of the Community license and of the certified copies;(e) the number, category and type of serious infringements, as referred to in Article 6(1)(b), which have resulted in a conviction or penalty during the last 2 years;(f) the name of any person declared to be unfit to manage the transport activities of an undertaking, as long as the good repute of that person has not been re-established pursuant to Article 6(3), and the rehabilitation measures applicable.For the purposes of point (e), Member States may, until 31 December 2015, choose to include in the national electronic register only the most serious infringements set out in Annex IV.Member States may choose to keep the data referred to in points (e) and (f) of the first subparagraph in separate registers. In such a case, the relevant data shall be available upon request or directly accessible to all the competent authorities of the Member State in question. The requested information shall be provided within 30 working days of receipt of the request. The data referred to in points (a) to (d) of the first subparagraph shall be publicly accessible, in accordance with the relevant provisions on personal data protection.In any case, the data referred to in points (e) and (f) of the first subparagraph shall only be accessible to authorities other than the competent authorities where they are duly endowed with powers relating to supervision and the imposition of penalties in the road transport sector and their officials are sworn to, or otherwise are under a formal obligation of, secrecy.3. Data concerning an undertaking whose authorization has been suspended or withdrawn shall remain in the national electronic register for 2 years from the expiry of the suspension or the withdrawal of the license, and shall thereafter be immediately removed.Data concerning any person declared to be unfit for the occupation of road transport operator shall remain in the national electronic register as long as the good repute of that person has not been re-established pursuant to Article 6(3). Where such a rehabilitation measure or any other measure having an equivalent effect is taken, the data shall be immediately removed.The data referred to in the first and second subparagraphs shall specify the reasons for the suspension or withdrawal of the authorization or the declaration of unfitness, as appropriate, and the corresponding duration.4. Member States shall take all necessary measures to ensure that all the data contained in the national electronic register is kept up to date and is accurate, in particular the data referred to in points (e) and (f) of the first subparagraph of paragraph 2. 34.2. Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana. DU Članom 34.2. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje sadržina i način vođenja registra.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 16.5. Without prejudice to paragraphs 1 and 2, Member States shall take all necessary measures to ensure that the national electronic registers are interconnected and accessible throughout the Community through the national contact points defined in Article 18. Accessibility through national contact points and interconnection shall be implemented by 31 December 2012 in such a way that a competent authority of any Member State is able to consult the national electronic register of any Member State. NU Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista predviđa obaveze država članica da se povežu radi dostupnosti registra u celoj EU. 16.6 Common rules concerning the implementation of paragraph 5, such as the format of the data exchanged, the technical procedures for electronic consultation of the national electronic registers of the other Member States and the promotion of the interoperability of these registers with other relevant data bases, shall be adopted by the Commission in accordance with the advisory procedure referred to in Article 25(2) and for the first time before 31 December 2010. Those common rules shall determine which authority is responsible for access to data and further use and updating of data after access and, to this effect, shall include rules on data logging and data monitoring. NP Odredba se odnosi na Evropsku komisiju 16.7. 7. Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to a postponement of the time limits referred to in paragraphs 1 and 5 shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3). NU Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista predviđa odlaganje rokova za povezivanje registara u EU. 17. With regard to the application of Directive 95/46/EC, Member States shall ensure in particular that:(a) all persons are informed when data relating to them is recorded or is planned to be forwarded to third parties. The information provided shall specify the identity of the authority responsible for processing the data, the type of data processed and the reasons for such action;(b) all persons have a right of access to data relating to them held by the authority responsible for processing those data. That right shall be exercisable without constraint, at reasonable intervals and without excessive delay or cost for the applicant;(c) all persons whose data are incomplete or inaccurate have the right to have those data rectified, erased or blocked;(d) all persons have the right to oppose, on compelling legitimate grounds, the processing of data relating to them. Where there is justified opposition, the processing may no longer involve those data;(e) undertakings comply, where applicable, with the relevant provisions on the protection of personal data. 24.4.24.5. Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti. Sadržina evidencije i sadržina obrasca iz stava 4. ovog člana sadrže naročito: ime, prezime, mesto i datum rođenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o ličnosti. DU Članom 24.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje sadržinu i način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 18. Member States shall designate a national contact point responsible for the exchange of information with the other Member States with regard to the application of this Regulation. Member States shall forward to the Commission the names and addresses of their national contact points by 4 December 2011.The Commission shall draw up a list of all contact points and forward it to the Member States.Member States which exchange information in the framework of this Regulation shall use the national contact points designated pursuant to paragraph 1.Member States which exchange information on the infringements referred to in Article 6(2) or on transport managers declared to be unfit shall comply with the procedure and time limits referred to in Article 13(1) of Regulation (EC) No1072/2009 or, as appropriate, Article 23(1) of Regulation (EC)No 1073/2009. A Member State which receives notification of a serious infringement which has resulted in a conviction or a penalty in another Member State shall record that infringement in its national electronic register. NP Odredba se tiče međusobnih odnosa, odnosno administrativne saradnje u pogledu razmene podataka između država članica EU, stoga je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 19. Without prejudice to Article 11(4), the Member State of establishment shall accept as sufficient proof of good repute for admission to the occupation of road transport operator the production of an extract from a judicial record or, failing that, an equivalent document issued by a competent judicial or administrative authority in the Member State where the transport manager or any other relevant person used to reside.Where a Member State imposes on its own nationals certain conditions relating to good repute, and proof that these conditions are met cannot be provided by means of the document referred to in paragraph 1, that Member State shall accept as sufficient proof for nationals of other Member States a certificate issued by a competent judicial or administrative authority in the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside stating that these conditions have been met. Such certificate shall relate to the specific information taken into consideration in the Member State of establishment.If the document referred to in paragraph 1 or the certificate referred to in paragraph 2 has not been issued by the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside, that document or certificate may be replaced by a declaration on oath or by a solemn declaration made by the transport manager or any other relevant person before a competent judicial or administrative authority or, where appropriate, before a notary in the Member State where the transport manager or any other relevant person used to reside. Such authority or notary shall issue a certificate authenticating the declaration on oath or the solemn declaration.A document referred to in paragraph 1 and a certificate referred to in paragraph 2 shall not be accepted if produced more than 3 months after their date of issue. This condition shall also apply to a declaration made in accordance with paragraph 3. NP Odredba se tiče međusobnih odnosa, odnosno međusobnog priznavanja potvrda o dobrom ugledu prevoznika i drugih isprava te vrste, stoga je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 20. Where a Member State imposes on its nationals certain conditions relating to financial standing in addition to those set out in Article 7, that Member State shall accept as sufficient proof for nationals of other Member States a certificate issued by a competent authority in the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside stating that these conditions have been met. Such certificate shall relate to the specific information taken into consideration in the new Member State of establishment. NP Odredba se tiče međusobnih odnosa, odnosno priznavanja potvrda u vezi sa finansijskim položajem prevoznika, stoga je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 21. Member States shall recognize as sufficient proof of professional competence a certificate which complies with the model certificate set out in Annex III and which is issued by the authority or body duly authorized for that purpose.A certificate issued before 4 December 2011 as proof of professional competence pursuant to the provisions in force until that date shall be deemed to be equivalent to a certificate which complies with the model certificate set out in Annex III and shall be recognized as proof of professional competence in all Member States. Member States may require that holders of certificates of professional competence valid only for national transport pass the examinations, or parts of the examinations, referred to in Article 8(1). NP Odredba se tiče međusobnih odnosa, odnosno priznavanja potvrda u vezi sa stručnom osposobljenošću prevoznika, stoga je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 22.1. Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation, and shall take all the measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall notify those provisions to the Commission by 4 December 2011 at the latest and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them .Member States shall ensure that all such measures are applied without discrimination as to the nationality or place of establishment of the undertaking. 167-173. Kaznene odredbe PU 22.2. The penalties referred to in paragraph 1 shall include in particular, suspension of the authorization to engage in the occupation of road transport operator, withdrawal of such authorization and a declaration of unfitness of the transport manager. 33. Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence, ako domaći prevoznik prestane da ispunjava neki od uslova za izdavanje licence za prevoz, propisanih ovim zakonom.Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.Domaći prevoznik dužan je da u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana licencu za prevoz i sve primerke izvoda licence vrati Ministarstvu PU 23. Transitional provisionsUndertakings which before 4 December 2009 have an authorization to engage in the occupation of road transport operator shall comply with the provisions of this Regulation by 4 December 2011. NP Prelazne odredbe 24. Mutual assistanceThe competent authorities of the Member States shall cooperate closely and shall give each other mutual assistance for the purposes of applying this Regulation. They shall exchange information on convictions and penalties for any serious infringements, and other specific information liable to have consequences for the pursuit of the occupation of road transport operator, in compliance with the provisions applicable to the protection of personal data. 37. Ministarstvo razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o izdatim licencama za prevoz, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država. Ministarstvo, na principu uzajamnosti, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog člana, s ciljem da se u najvećoj mogućoj meri obezbedi primena propisa kojima se uređuje međunarodni prevoz. PU 25. Committee procedure NP Odredba se odnosi na Evropsku komisiju 26.1 1.Every 2 years, Member States shall draw up a report on the activities of the competent authorities and shall forward it to the Commission. This report shall comprise:(a) an overview of the sector with regard to good repute, financial standing and professional competence;(b) the number of authorizations granted by year and by type, those suspended, those withdrawn, the number of declarations of unfitness and the reasons on which those decisions were based;(c) the number of certificates of professional competence issued each year;(d) core statistics relating to the national electronic registers and their use by the competent authorities; and(e) an overview of exchanges of information with other Member States pursuant to Article 18(2), including in particular the annual number of established infringements notified to other Member States and the replies received, as well as the annual number of requests and replies received pursuant to Article 18(3). NP Odredba se odnosi na obaveze država članica da izveštavaju Evropsku komisiju o aktivnostima svojih nadležnih organa, stoga je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 26.2. 2. On the basis of the reports referred to in paragraph 1, the Commission shall, every 2 years, submit a report to the European Parliament and to the Council on the pursuit of the occupation of road transport operator. That report shall contain, in particular, an assessment of the operation of the exchange of information between Member States and a review of the functioning and data contained in the national electronic registers. It shall be published at the same time as the report referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport.. NP Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije da izveštava Evropski parlament i Savet o obavljanju delatnosti drumskog prevoza, stoga je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 27. List of competent authorities NP Odredba se odnosi na obaveze država članica prema Komisiji i zbog toga je neprenosiva 28. Communication of national measures NP Odredba se odnosi na obaveze država članica prema Komisiji i zbog toga je neprenosiva 29. Directive 96/26/EC is hereby repealed. NP Odredba je proceduralnog karaktera 30. Entry into force NP Odredba je proceduralnog karaktera A1. I. LIST OF SUBJECTS REFERRED TO IN ARTICLE 8II. ORGANISATION OF THE EXAMINATION 24.2. Ministar propisuje program, način i visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti. DU Članom 24.2. Predloga zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju predviđeno je donošenje podzakonskog propisa kojim se propisuje program, način i visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti. Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. A2. Security features of the certificate of professional competence 24.4 Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti DU Članom 24.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. A3. Model of the certificate of professional competence 24.4. Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti. DU Članom 24.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje način vođenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadržinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti. Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. A4. Most serious infringements for the purposes of Article 6(2)(a) 21. Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako: 1) licu odgovornom za prevoz: (1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju;(2) nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine;(3) nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine; (4) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima; 2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;3) preduzetniku: (1)nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja javnog prevoza u drumskom saobraćaju; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda, kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana. DU Sobzirom na to da teže povrede utvrđuje EK u skladu sa kriterijumima koji su zadati u članu 6.2.a. Uredbe na osnovu podataka koje redovno dostavljaju države članice, a da se u RS ne vodi evidencija po vrsti prekršaja ne može se ni izvršiti analiza po zadatim kriterijumima pa u ovom trenutku usklađivanje nije moguće. Potpuno usklađivanje sa ovom odredbom biće kada se za to steknu uslovi.

Naziv propisa Evropske unije : Uredba broj 361/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. aprila 2014. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za primenu Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu dokumenata za međunarodni prevoz putnika autobusima i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 2121/98 (Sl. gl. L 107, 10.4.2014)Regulation (EU) No 361/2014 of 9 April 2014 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1073/2009 as regards documents for the international carriage of passengers by coach and bus and repealing Commission Regulation (EC) No 2121/98 (OJ L 107, 10.4.2014) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32014R0361 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukure 27.05.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćajuDraft Law on Road Transport of Passengers 2012-554 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) a1) b) b1) v) g) d) 2. 1.   The book referred to in Article 1 shall be made out in the name of the carrier and it shall not be transferable.2.   The journey form shall be filled out legibly in indelible letters, in duplicate, either by the carrier or by the driver for each journey prior to departure. It shall be valid for the entire journey.3.   The top copy of the detached journey form shall be kept on the vehicle during the whole of the journey to which it refers. A copy shall be kept at the company’s base.4.   The carrier shall be responsible for keeping the journey forms. 127.6.129.1.134.1.1)135.1.2)136.6. Domaći prevoznik ne može bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista da omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni vanlinijski prevoz. Putni list domaći ili strani prevoznik, pre polaska iz polazišta popunjava, potpisuje, overava i zaključuje u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus.U autobusu kojim domaći prevoznik obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti:1) putni list popunjen na propisan način, U autobusu kojim strani prevoznik obavlja vanlinijski prevoz na teritoriji Republike Srbije mora se nalaziti:2) popunjen putni list, Domaći prevoznik je dužan da čuva putni list i ugovor o prevozu, odnosno dokumentaciju iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza koja je obavljena na osnovu putnog lista dve godine od dana obavljenog prevoza. PU 3. In the case of an international occasional service provided by a group of carriers acting on behalf of the same contractor, and which may include the travelers catching a connection en route with a different carrier of the same group, the original of the journey form shall be kept on the vehicle carrying out the service. A copy of the journey form shall be kept at the base of each carrier. 134.1.1.)135.1.2.) U autobusu kojim domaći prevoznik obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti:1) putni list popunjen na propisan način, U autobusu kojim strani prevoznik obavlja vanlinijski prevoz na teritoriji Republike Srbije mora se nalaziti:2) popunjen putni list DU Članom 128. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje propisuje izgled i sadržinu knjige putnih listova, izgled i sadržinu obrasca putnog lista, kao i način popunjavanja putnog lista za domaćeg prevoznika.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 4. 1.   Copies of the journey forms used as control documents for cabotage operations in the form of occasional services pursuant to Article 15(b) of Regulation (EC) No 1073/2009 shall be returned by the carrier to the competent authority or agency in the Member State of establishment in accordance with procedures to be laid down by that authority or agency.2.   In the case of cabotage operations in the form of special regular services pursuant to Article 15(a) of Regulation (EC) No 1073/2009, the journey form in Annex I to this Regulation shall be completed in the form of a monthly statement and returned by the carrier to the competent authority or agency in the Member State of establishment in accordance with procedures to be laid down by that authority or agency. 98.1. Na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je obavljanje kabotaže. NU Potvrđenim bilateralnim sporazumima koje je zaključila RS sa svim članicama EU predviđena je odredba kojom se izričito zabranjuje kabotaža prevoznika jedne strane ugovornice na teritoriji druge strane ugovornice, tako da u ovom trenutku kada transportni sistem RS nije deo transportnog sistema EU, odredbe o kabotaži koje su predviđene Uredbom nije moguće preneti.Odredba će biti potpuno usklađena kada se za to steknu uslovi. 5. The journey form shall enable the holder, in the course of an international occasional service, to carry out local excursions in a Member State other than that in which the carrier is established, in accordance with the conditions laid down in the second subparagraph of Article 13 of Regulation (EC) No 1073/2009. The local excursions shall be entered on the journey forms before the departure of the vehicle on the excursion concerned. The original of the journey form shall be kept on board the vehicle for the duration of the local excursion. 98.2.134.1.1.)135.1.2.) Prevoz na teritoriji Republike Srbije, koji je organizovan isključivo za grupe putnika i koje je na teritoriju Republike Srbije dovezao strani prevoznik, u obavljanju povremenog prevoza, ne smatraju se kabotažom, ukoliko je naveden u putnom listu i ukoliko ga obavlja strani prevoznik koji je dovezao putnike.U autobusu kojim domaći prevoznik obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti:1) putni list popunjen na propisan način, U autobusu kojim strani prevoznik obavlja vanlinijski prevoz na teritoriji Republike Srbije mora se nalaziti:2) popunjen putni list PU 6. The control document shall be presented at the request of any authorized inspecting officer. 147.1) Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:1)pregleda autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, kontroliše propisanu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila (putne naloge, izvode licence, ugovore o lizingu i zakupu autobusa i putničkih vozila, saobraćajne dozvole, potvrde i drugu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz); PU 7. 1.   Applications for authorization of regular services and special regular services subject to authorization shall conform to the model in Annex III.2.   Applications for authorization shall contain the following information:(a)the timetable;(b)fare scales;(c) a certified true copy of the Community license for the international carriage of passengers by coach and bus for hire or reward provided for in Article 4 of Regulation (EC) No 1073/2009;(d) information concerning the type and volume of the service which the applicant plans to provide in the case of an application to create a service, or which has been provided in the case of an application for renewal of an authorization;(e) a map on an appropriate scale on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down;(f) a driving schedule to permit verification of compliance with the Union legislation on driving time and rest periods.3.   Applicants shall provide any further information which they consider relevant or which is requested by the issuing authority in support of the application. 100.4. Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz za domaćeg prevoznika, izgled i sadržinu obrasca dozvole za linijski prevoz, sadržinu i način vođenja registra izdatih dozvola za linijski prevoz. DU Članom 100.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje obrasca zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz za domaćeg prevoznika.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 8. 1.   Authorizations shall conform to the model in Annex IV.2.   Each vehicle carrying out a service subject to authorization shall have on board an authorization or a copy certified by the issuing authority.3.   Authorizations shall be valid for a maximum of five years. 100.2.100.4. 115.1.1) Dozvola za linijski prevoz izdaje se sa rokom važenja do pet godina, osim ako potvrđenim međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. U slučaju kada sa državom u kojoj se nalazi sedište stranog prevoznika nije zaključen međunarodni sporazum, dozvole se izdaju sa rokom važenja od jedne godine ili na drugi period koji Ministarstvo dogovori sa nadležnim organom druge države. Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz za domaćeg prevoznika, izgled i sadržinu obrasca dozvole za linijski prevoz, sadržinu i način vođenja registra izdatih dozvola za linijski prevoz.U autobusu kojim se obavlja linijski prevoz putnika mora se nalaziti: 1) original dozvole za linijski prevoz sa odobrenim redom vožnje; DU Članom 100.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržinu obrasca dozvole za linijski prevoz i sadržinu i način vođenja registra izdatih dozvola za linijski prevoz.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 9. 1.   Certificates for the own-account transport operations defined in Article 2(5) of Regulation (EC) No 1073/2009 shall conform to the model in Annex V to this Regulation.2.   Undertakings requesting a certificate shall provide the issuing authority with evidence or an assurance that the conditions laid down in Article 2(5) of Regulation (EC) No 1073/2009 have been met.3.   Each vehicle carrying out a service subject to a system of certificates shall carry on board for the duration of the journey a certificate or its certified true copy, which shall be presented at the request of any authorized inspecting officer.4.   Certificates shall be valid for a maximum of five years. 143.1.-143.6.144.2.145.1. Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može vršiti međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ako je upisan u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtev za upis u registar iz stava 1. ovog člana Ministarstvu.Uz zahtev iz stava 2. ovog člana privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da dostavi: – overenu fotokopiju važećeg izvoda o upisu u Registar privrednih subjekata, – overenu fotokopijau saobraćajne dozvole, odnosno ugovora o zakupu ili lizingu za autobus.Ministarstvo donosi rešenje o upisu u registar ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana. Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva ako nije ispunjen neki od uslova iz stava 3. ovog člana.Na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana.U autobusu kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti original potvrde iz člana 143. stav 6. ovog zakona i propisno popunjen putni list. DU Članom 144. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje sadržinu i način vođenja registra.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 10. The data on cabotage transport operations referred to in Article 28(2) of Regulation (EC) No 1073/2009 shall be communicated in in the form of a table in accordance with the model in Annex VI to this Regulation. 98.1. Na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je obavljanje kabotaže. NU Potvrđenim bilateralnim sporazumima koje je zaključila RS sa svim članicama EU predviđena je odredba kojom se izričito zabranjuje kabotaža prevoznika jedne strane ugovornice na teritoriji druge strane ugovornice, tako da u ovom trenutku kada transportni sistem RS nije deo transportnog sistema EU, odredbe o kabotaži koje su predviđene Uredbom nije moguće preneti.Odredba će biti potpuno usklađena kada se za to steknu uslovi.

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba (EZ) broj 1073/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. godine o opštim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga autobuskih prevoznika i izmene i dopune Uredbe (EZ) broj 561/2006Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Councilof 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006 2. „CELEX” oznaka EU propisa32009R107332012R0611 32013R0517 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukure 26.05.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćajuDraft Law on Road Transport of passengers0.2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/09, 53/10, 101/11i 55/14) 2012-554 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) a1) b) b1) v) g) d) 2.1.1. For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:‘international carriage’ means:(a) a journey undertaken by a vehicle the point of departure and the point of arrival of which are in two different Member States, with or without transit through one or more Member States or third countries;(b) a journey undertaken by a vehicle of which the point of departure and the point of arrival are in the same Member State, while the picking up or setting down of passengers is in another Member State or in a third country;(c) a journey undertaken by a vehicle from a Member State to a third country or vice versa, with or without transit through one or more Member States or third countries; or(d) a journey undertaken by a vehicle between third countries, with transit through the territory of one or more Member States; NP Kako se odredba tiče međusobnih odnosa država članica, odnosno obavljanja međunarodnog prevoza preko teritorije Evropske Unije, kao zajedničkog saobraćajnog tržišta ista je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 2.1.3. ‘special regular services’ means regular services, by whomsoever organised, which provide for the carriage of specified categories of passengers to the exclusion of other passengers; 0.1.2.1.27) „poseban linijski prevoz” je prevoz ugovoren za određenu kategoriju putnika, uz isključenje ostalih putnika, prema ugovorenoj učestalosti i na ugovorenom prevoznom putu; PU 2.1.4. ‘occasional services’ means services which do not fall within the definition of regular services, including special regular services, and the main characteristic of which is the carriage of groups of passengers constituted on the initiative of the customer or the carrier himself; 0.1.2.1.6) „vanlinijski prevoz” je prevoz za koji se itinerer i drugi uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz; PU 2.1.5. ‘own-account transport operations’ means operations carried out for non-commercial and non-profit-making purposes by a natural or legal person, whereby:—the transport activity is only an ancillary activity for that natural or legal person, and —the vehicles used are the property of that natural or legal person or have been obtained by that person on deferred terms or have been the subject of a long-term leasing contract and are driven by a member of the staff of the natural or legal person or by the natural person himself or by personnel employed by, or put at the disposal of, the undertaking under a contractual obligation; 0.1.2.1.28)0.1.138.1. „prevoz za sopstvene potrebe” je prevoz lica koji domaće privrednodruštvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice ili preduzetnik kao pomoćnu aktivnost vrši u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje delatnosti bez naplate usluge prevoza;Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, može vršiti prevoz za sopstvene potrebe, bez naplate usluge prevoza, i to: 1) prevoz svojih zaposlenih,2) prevoz članova porodice zaposlenih za odlazak na odmor ili rekreaciju,3) prevoz lica za potrebe obavljanja svoje delatnosti. PU 2.1.6. ‘host Member State’ means a Member State in which a carrier operates other than the carrier’s Member State of establishment; NU Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista definiše državu članicu domaćina kao državu u kojoj se obavlja prevoz, a koja nije država članica u kojoj je sedište prevoznika. 2.1.7. ‘cabotage operations’ means either:national road passenger services for hire and reward carried out on a temporary basis by a carrier in a host Member State, or the picking up and setting down of passengers within the same Member State, in the course of a regular international service, in compliance with the provisions of this Regulation, provided that it is not the principal purpose of the service; 0.1.2.1.14) „kabotaža” je prevoz putnika koji obavlja strani prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije; PU 2.1.8. ‘serious infringement of Community road transport legislation’ means an infringement which may lead to the loss of good repute in accordance with Article 6(1) and (2) of Regulation (EC) No 1071/2009, and/or to the temporary or permanent withdrawal of a Community license. 0.1.21. Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako: 1) licu koje je radno angažovano kao lice odgovorno za prevoz: nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju; nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i životne sredine; nije pravnosnažno osuđivano za druga krivična dela, na kaznu zatvora dužu od jedne godine; nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup za koji je propisana novčana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima; 2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:(1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju privredni prestupi; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 750.000 dinara;3) preduzetniku: (1) nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji; (2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda, kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna preko 300.000 dinara. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stiče poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izrečena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuđivanom licu iz stava 1. ovog člana. PU 3. Any carrier for hire or reward referred to in Article 1 shall be permitted in accordance with this Regulation to carry out regular services, including special regular services and occasional services by coach and bus, without discrimination on grounds of nationality or place of establishment if he: (a) is authorised in the Member State of establishment to undertake carriage by means of regular services, including special regular services, or occasional services by coach and bus, in accordance with the market access conditions laid down by national legislation;(b) satisfies the conditions laid down in accordance with Community rules on admission to the occupation of road passenger transport operator in national and international transport operations; and(c) meets legal requirements regarding the standards for drivers and vehicles as laid down, in particular, in Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic and Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers2. Any own-account carrier referred to in Article 1 shall be permitted to carry out the transport services pursuant to Article 5(5) without discrimination on grounds of nationality or place of establishment if he: (a) is authorised in the Member State of establishment to undertake carriage by coach and bus in accordance with the market-access conditions laid down in national legislation; and(b) meets legal requirements regarding the standards for drivers and vehicles as laid down, in particular, in Directives 92/6/EEC, 96/53/EC and 2003/59/EC. NU Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista predviđa obaveze država članica da postupaju po zahtevima svih prevoznika na isti način bez obzira u kojoj državi članici je sedište. 4.1. International carriage of passengers by coach and bus shall be carried out subject to possession of a Community licence issued by the competent authorities of the Member State of establishment. 0.1.15.1.0.1.15.2.0.1.15.3. Domaći i međunarodni prevoz obavlja se na osnovu licence za obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: licenca za prevoz). Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje licencu za prevoz i izvod licence za prevoz (u daljem tekstu: izvod licence). privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.Licenca za prevoz i izvod licence su neprenosivi. PU 4.2.1. The competent authorities of the Member State of establishment shall issue the holder with the original of the Community licence, which shall be kept by the carrier, and the number of certified true copies thereof corresponding to the number of vehicles used for the international carriage of passengers at the disposal of the holder of the Community licence, whether those vehicles are wholly owned, or held in another form, particularly under an instalment-purchase, hire or leasing contract. 0.1.15.2.0.1.15.3. 0.1.16.1. 0.1.16.2. Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje licencu za prevoz i izvod licence za prevoz (u daljem tekstu: izvod licence). privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.Licenca za prevoz i izvod licence su neprenosivi.Domaći prevoznik dužan je da original licence za prevoz čuva u sedištu.U autobusu domaćeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza mora se nalaziti original izvoda licence. PU 4.2.2. The Community licence and the certified true copies thereof shall correspond to the model set out in Annex II. They shall contain at least two of the security features listed in Annex I. 0.1.15.4. Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje licence, izgled i sadržinu licence za prevoz i izvoda licence. DU Članom 15.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržina obrasca licence za prevoz i izvoda licence .Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 4.2.3. The Commission shall adapt Annexes I and II to technical progress. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 26(2). NP Odredba se odnosi na Evropsku komisiju 4.2.4. The Community licence and the certified true copies thereof shall bear the seal of the issuing authority as well as a signature and a serial number. The serial numbers of the Community licence and the certified true copies thereof shall be recorded in the national electronic register of road transport undertakings provided for in Article 16 of Regulation (EC) No 1071/2009 as part of the data relating to the carrier. 0.1.15.4.0.1.34.1.0.1.34.2. Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje licence, izgled i sadržinu licence za prevoz i izvoda licenci. Ministarstvo vodi registar izdatih i oduzetih licenci za prevoz i izvoda licence.Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana. DU Članom 15.4. i 34.2. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržina obrasca licence za prevoz i izvoda licence i sadržina i način vođenja evidencije licenci za prevoz i izvoda licenci.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 4.3. The Community licence shall be issued in the name of the carrier and shall be non-transferable. A certified true copy of the Community licence shall be kept in each of the carrier’s vehicles and shall be presented at the request of any authorised inspecting officer. 0.1.15.2.0.1.15.3.0.1.16.1. 0.1.16.2. Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje licencu za prevoz i izvod licence za prevoz (u daljem tekstu: izvod licence). privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.Licenca za prevoz i izvod licence su neprenosivi.Domaći prevoznik dužan je da original licence za prevoz čuva u sedištu.U autobusu domaćeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza mora se nalaziti original izvoda licence. PU 4.4. The Community licence shall be issued for renewable periods of up to 10 years. Community licences and certified true copies thereof issued before the date of application of this Regulation shall remain valid until their date of expiry. 0.1.18.1.0.1.18.2. Licenca za prevoz izdaje se sa rokom važenja od 10 godina. Izvod licence važi najduže do isteka roka važenja licence za prevoz. PU 4.5. Whenever an application for a Community licence is lodged, or a Community licence is renewed in accordance with paragraph 4 of this Article, the competent authorities of the Member State of establishment shall verify whether the carrier satisfies or continues to satisfy the conditions laid down in Article 3(1). 0.1.28.1.0.1.28.2. Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik za izdavanje licence za prevoz podnosi pismeni zahtev na propisanom obrascu, sa unetim podacima o uslovima za izdavanje licence za prevoz uz koji prilaže dokaze o ispunjenosti tih uslova (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona Ministarstvo izdaje licencu za prevoz. PU 4.6. Where the conditions referred to in Article 3(1) are not satisfied, the competent authorities of the Member State of establishment shall refuse to issue or renew or shall withdraw a Community licence by means of a reasoned decision. 0.1.28.3. Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence za prevoz ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz člana 20. ovog zakona. PU 4.7. Member States shall guarantee the right of the applicant for, or holder of, a Community licence to appeal against a decision by the competent authorities of the Member State of establishment to refuse or withdraw this licence. 0.1.28.4. Rešenje iz st. 2 i 3. ovog člana je konačno. DU Zaštita interesa prevoznika obezbeđena je podnošenjem tužbe Upravnom sudu. Pravo žalbe nije previđeno budući da u našem pravnom sistemu tužba Upravnom sudu dozvoljena je i na rešenje doneto po žalbi. Odredba će biti potpuno usklađena kada se za to steknu uslovi. 4.8. Member States may decide that the Community licence shall also be valid for national transport operations. NP Odredba je diskrecionog karaktera. Republika Srbija se opredelila za opciju koja ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja 5.1. Regular services shall be open to all, subject, where appropriate, to compulsory reservation. Such services shall be subject to authorisation in accordance with the provisions of Chapter III. Regular services from a Member State to a third country and vice versa shall be subject to authorisation in accordance with the bilateral agreement between the Member State and the third country and, where appropriate, the transited Member State, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded. The regular nature of the service shall not be affected by any adjustment to the service operating conditions. The organisation of parallel or temporary services, serving the same public as existing regular services, the non-serving of certain stops and the serving of additional stops on existing regular services shall be governed by the same rules as those applicable to existing regular services. 0.1.2.1.16) 0.1.2.1.5)0.1.12.0.1.99.1.0.1.99.2.0.1.119.1.0.1.119.2. „linijski prevoz” je javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji, određenom učestalošću, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unapred određenim autobuskim stanicama ili autobuskim stajalištima; „BIS prevoz” je obavljanje prevoza sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje pri kom e je dozvoljeno da prevoznik ne koristi pojedina autobuska satjališta, odnosno autobuske stanice;Međunarodni prevoz putnika obavlja se kao linijski prevoz, poseban linijski prevoz i vanlinijski prevoz i to kao bilateralni, multilateralni i tranzitni prevoz. Linijski prevoz obavlja se na osnovu dozvole za linijski prevoz.Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana. Linijski prevoz može da se obavlja kao „BIS prevoz“. U autobusu kojim se obavlja „BIS prevoz“ moraju se nalaziti dokumenta iz člana 115. ovog zakona. PU 5.2. Special regular services shall include: (a) the carriage of workers between home and work;(b) the carriage of school pupils and students to and from the educational institution.The fact that a special service may be varied according to the needs of users shall not affect its classification as a regular service.Special regular services shall not be subject to authorisation in accordance with Chapter III where they are covered by a contract concluded between the organiser and the carrier. 0.1.2.1.27)0.1.84.1. „poseban linijski prevoz” je prevoz ugovoren za određenu kategoriju putnika, uz isključenje ostalih putnika, prema ugovorenoj učestalosti i na ugovorenom prevoznom putu; Poseban linijski prevoz je prevoz radnika iz mesta stanovanja na posao i sa posla, kao i đaka i studenata iz mesta stanovanja do škole i iz škole, sa posebnim identifikacionim voznim ispravama (nedeljna, mesečna, godišnja i sl.), koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora i spiska putnika i bez primanja drugih putnika. PU 5.3.1.- 5.3.4. Occasional services shall not require authorisation in accordance with Chapter III. However, the organisation of parallel or temporary services comparable to existing regular services and serving the same public as the latter shall be subject to authorisation in accordance with the procedure laid down in Chapter III. Occasional services shall not cease to be occasional services solely on the grounds that they are provided at certain intervals. Occasional services may be provided by a group of carriers acting on behalf of the same contractor, and travellers may catch a connection en route, with a different carrier of the same group, on the territory of a Member State. 0.1.2.1.26)0.1.126 .2.0.1.126. 3.0.1.126.4.0.1.126.5. „povremeni prevoz” je međunarodni vanlinijski prevoz grupe putnika koju je unapred organizovao naručilac prevoza ili sam prevoznik;Povremeni prevoz obavlja se kao:1) kružna vožnja zatvorenih vrata – otpočinje i završava se na teritoriji države u kojoj je sedište prevoznika, pri čemu se jedna, odnosno više organizovanih grupa putnika, prevozi istim autobusom tokom celog putovanja;2) prevoz organizovane grupe putnika – od polazišta do odredišta i povratak praznog autobusa;3) prevoz organizovane grupe putnika – odlazak praznim, a povratak punim autobusom, ako je ispunjen jedan od uslova:(1) da su putnici prethodno sa istim prevoznikom prevezeni na teritoriju druge države, gde se ponovo ukrcavaju i prevoze na teritoriju države sedišta prevoznika;(2) da je grupa organizovana na osnovu ugovora o organizovanju putovanja, koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju druge države, gde se ukrcavaju i prevoze na teritoriju države sedišta prevoznika;(3) da su putnici pozvani da putuju na teritoriju države sedišta prevoznika, pri čemu troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje je uputilo poziv;4) ostali povremeni prevozi.Naizmenični prevoz obavlja se kao prevoz organizovanih grupa putnika za više turističkih putovanja, od istog mesta polaska ili mesta udaljenog najviše do 50 km od mesta polaska do istog mesta odredišta ili mesta udaljenog najviše do 50 km od mesta odredišta, s tim što se svaka grupa koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu, tako da se prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, u nizu naizmeničnih vožnji, obavlja praznim autobusom.Prevoz iz st. 2. i 3. ovog člana domaći prevoznik obavlja na osnovu putnog lista, a strani prevoznik na osnovu dozvole za obavljanje odgovarajuće vrste vanlinijskog prevoza i putnog lista, osim ako je potvrđenim međunarodnim sporazumom drugačije predviđeno. Prevoz iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana strani prevoznik obavlja na osnovu putnog lista ako sa državom sedišta stranog prevoznika nije zaključen međunarodni sporazum . PU 5.3.5 The Commission shall establish the procedures for the names of such carriers and the connection points en route to be communicated to the competent authorities of the Member States concerned. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 26(2). NP Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije. 5.4. Empty journeys by vehicles in connection with the transport operations referred to in the third subparagraph of paragraph 2, and in the first subparagraph of paragraph 3, shall likewise not require authorisation. NU Mogućnost ulaska praznog autobusa je u RS veoma restriktivna i, shodno Predlogu7 zakona, za ulazak praznog autobusa neophodna je dozvola koju izdaje Ministarstvo u skladu sa bilateralnim sporazumima u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju koje RS zaključuje sa drugim državama.S obzirom na to da RS nije deo transportnog sistema EU, odredbe koje su predviđene propisima EU nije moguće primeniti u Predlogu zakona, pa će odredba biti usklađena kada se za to steknu uslovi. 5.5.1.-5.5.2 Own-account transport operations shall be exempt from any system of authorisation but shall be subject to a system of certificates. The certificates shall be issued by the competent authorities of the Member State in which the vehicle is registered and shall be valid for the entire journey including transit. 0.1.143.1.0.1.143.6. Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može vršiti međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ako je upisan u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.Na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe PU 5.5.3. The Commission shall establish the format of the certificates. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 26(2). NP Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije. 6.1. Authorisations shall be issued in the name of the carrier and shall be non-transferable. However, a carrier who has received an authorisation may, with the consent of the competent authority of the Member State in whose territory the point of departure is situated, hereinafter referred to as the ‘authorising authority’, operate the service through a subcontractor. In this case, the name of the subcontractor and its role shall be indicated in the authorisation. The subcontractor shall satisfy the conditions laid down in Article 3(1). For the purposes of this paragraph, the point of departure shall mean ‘one of the termini of the service’.In the case of undertakings associated for the purpose of operating a regular service, the authorisation shall be issued in the names of all the undertakings and shall state the names of all the operators. It shall be given to the undertaking that manages the operation and copies shall be given to the other undertakings. 0.1.100.1. Dozvola za linijski prevoz izdaje se na ime prevoznika i neprenosiva je. DU Rešenja sadržana u konceptu Predloga zakona omogućavaju prevoznicima (imaocima licence) izdavanje dozvola za međunarodni linijski prevoz putnika čime ostvaruju pristup međunarodnom tržištu usluga prevoza neposredno a ne preko prevoznika koji su imaoci dozvola. Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 6.2. The period of validity of an authorisation shall not exceed 5 years. It may be set at less either at the request of the applicant or by mutual consent of the competent authorities of the Member States on whose territory passengers are picked up or set down. 0.1.100. 2. Dozvola za linijski prevoz izdaje se sa rokom važenja do pet godina, osim ako potvrđenim međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. U slučaju kada sa državom u kojoj se nalazi sedište stranog prevoznika nije zaključen međunarodni sporazum, dozvole se izdaju sa rokom važenja od jedne godine ili na drugi period koji Ministarstvo dogovori sa nadležnim organom druge države. PU 6.3. Authorisations shall specify the following: (a) the type of service;(b) the route of the service, giving in particular the point of departure and the point of arrival;(c) the period of validity of the authorisation;(d) the stops and the timetable. 0.1.100.4. Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz za domaćeg prevoznika, izgled i sadržinu obrasca dozvole za linijski prevoz, sadržinu i način vođenja registra izdatih dozvola linijski prevoz. DU Članom 100.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržina obrasca zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz za domaćeg prevoznika, izgled i sadržina obrasca dozvole za linijski prevoz, sadržina i način vođenja registra izdatih dozvola linijski prevoz.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 6.4. The Commission shall establish the format of the authorisations. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 26(2). NP Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije. 6.5. Authorisations shall entitle their holder(s) to operate regular services in the territories of all Member States over which the routes of the service pass. 0.1.102. Strani prevoznik podnosi zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz Ministarstvu preko nadležnog organa države u kojoj se nalazi njegovo sedište.Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako je, uz poštovanje načela uzajamnosti, postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom se uspostavlja linija i ako postoji saglasnost država preko čijih teritorija linija prolazi.U slučaju kada nadležni organ države sedišta stranog prevoznika predloži Ministarstvu drugog stranog prevoznika koji ima nameru da obavlja prevoz umesto stranog prevoznika kome je izdata dozvola za linijski prevoz, Ministarstvo može doneti rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz tom prevozniku pod istim uslovima pod kojim je izdata važeća dozvola, uz saglasnost domaćeg prevoznika. Dozvolu iz stava 3. ovog člana Ministarstvo izdaje kada nadležni organ države sedišta stranog prevoznika dostavi sve primerke originala važeće dozvole. PU 6.6. The operator of a regular service may use additional vehicles to deal with temporary and exceptional situations. Such additional vehicles may be used only under the same conditions as set out in the authorisation referred to in paragraph 3. In this case, the carrier shall ensure that the following documents are carried on the vehicle: (a) a copy of the authorisation of the regular service;(b) a copy of the contract between the operator of the regular service and the undertaking providing the additional vehicles or an equivalent document;(c) a certified true copy of the Community licence issued to the operator providing the additional vehicles for the service. NU Zbog postojanja problema „sive“ ekonomije odredbe koje su predviđene propisima EU nije moguće primeniti u ovom zakonu, pa će odredba biti usklađena kada se za to steknu uslovi. 7.1. Applications for authorisation of regular services shall be submitted to the authorising authority. 0.1.101. Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako:ima licencu za međunarodni linijski prevoz,ima odobren red vožnje ije postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom se uspostavlja linija i država preko čijih teritorija linija prolazi.Ministarstvo može doneti rešenje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana na osnovu zahteva dva ili više domaćih prevoznika koja glasi na ime svih prevoznika.Ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva ako nije ispunjen neki od uslova iz stava 1. ovog člana.Ministar donosi rešenje iz stava 3. ovog člana i u slučaju kada nadležni organ druge države u roku od godinu dana kada je Ministarstvo dostavilo zahtev domaćeg prevoznika ne obavesti Ministarstvo o postupanju po zahtevu, osim ako potvrđenim međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Rešenje iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana je konačno. PU 7.2. The Commission shall establish the format of the applications. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 26(2). NP Odredba se odnosi na obaveze Evropske komisije. 7.3. Persons applying for authorisation shall provide any further information which they consider relevant or which is requested by the authorising authority, in particular a driving schedule making it possible to monitor compliance with Community legislation on driving and rest periods and a copy of the Community licence. 0.1.101.1. Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako:ima licencu za međunarodni linijski prevoz,ima odobren red vožnje ije postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom se uspostavlja linija i država preko čijih teritorija linija prolazi. PU 8.1. Authorisations shall be issued in agreement with the authorities of all the Member States in whose territories passengers are picked up or set down. The authorising authority shall forward to such authorities, as well as to the competent authorities of Member States whose territories are crossed without passengers being picked up or set down, a copy of the application, together with copies of any other relevant documentation, and its assessment. 0.1.102. Strani prevoznik podnosi zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz Ministarstvu preko nadležnog organa države u kojoj se nalazi njegovo sedište.Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako je, uz poštovanje načela uzajamnosti, postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom se uspostavlja linija i ako postoji saglasnost država preko čijih teritorija linija prolazi.U slučaju kada nadležni organ države sedišta stranog prevoznika predloži Ministarstvu drugog stranog prevoznika koji ima nameru da obavlja prevoz umesto stranog prevoznika kome je izdata dozvola za linijski prevoz, Ministarstvo može doneti rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz tom prevozniku pod istim uslovima pod kojim je izdata važeća dozvola, uz saglasnost domaćeg prevoznika. Dozvolu iz stava 3. ovog člana Ministarstvo izdaje kada nadležni organ države sedišta stranog prevoznika dostavi sve primerke originala važeće dozvole. PU 8.2 – 8.4. 2. The competent authorities of the Member States whose agreement has been requested shall notify the authorising authority of their decision on the application within 2 months. This time limit shall be calculated from the date of receipt of the request for agreement which is shown in the acknowledgement of receipt. If the decision received from the competent authorities of the Member States whose agreement has been requested is negative, it shall contain a proper statement of reasons. If the authorising authority does not receive a reply within 2 months, the authorities consulted shall be deemed to have given their agreement and the authorising authority may grant the authorisation. The authorities of the Member States whose territories are crossed without passengers being picked up or set down may notify the authorising authority of their comments within the time limit laid down in the first subparagraph.3. The authorising authority shall take a decision on the application within 4 months of the date of submission of the application by the carrier.4. Authorization shall be granted unless: (a) the applicant is unable to provide the service which is the subject of the application with equipment directly available to him;(b) the applicant has not complied with national or international legislation on road transport, and in particular the conditions and requirements relating to authorizations for international road passenger services, or has committed serious infringements of Community road transport legislation in particular with regard to the rules applicable to vehicles and driving and rest periods for drivers;(c) in the case of an application for renewal of authorization, the conditions of authorization have not been complied with;(d) a Member State decides on the basis of a detailed analysis that the service concerned would seriously affect the viability of a comparable service covered by one or more public service contracts conforming to Community law on the direct sections concerned. In such a case, the Member State shall set up criteria, on a non-discriminatory basis, for determining whether the service applied for would seriously affect the viability of the abovementioned comparable service and shall communicate them to the Commission, upon its request;(e) a Member State decides on the basis of a detailed analysis that the principal purpose of the service is not to carry passengers between stops located in different Member States.In the event that an existing international coach and bus service is seriously affecting the viability of a comparable service covered by one or more public service contracts conforming to Community law on the direct sections concerned, due to exceptional reasons which could not have been foreseen at the time of granting the authorization, a Member State may, with the agreement of the Commission, suspend or withdraw the authorization to run the international coach and bus service after having given 6 months’ notice to the carrier.The fact that a carrier offers lower prices than those offered by other road carriers or the fact that the link in question is already operated by other road carriers shall not in itself constitute justification for rejecting the application. NP Kako se odredba tiče međusobnih odnosa država članica, kojim su uređeni rok i način postupanja po zahtevima prevoznika za izdavanje dozvole, ista je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 8.5. The authorising authority and the competent authorities of all the Member States involved in the procedure to reach the agreement provided for in paragraph 1 may refuse applications only on the basis of reasons provided for in this Regulation. NP Kako se odredba tiče međusobnih odnosa država članica, kojim je uređeno odbijanje zahteva prevoznika, ista je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 8.6 – 8.7 6. Having completed the procedure laid down in paragraphs 1 to 5, the authorising authority shall grant the authorisation or formally refuse the application. Decisions refusing an application shall state the reasons on which they are based. Member States shall ensure that transport undertakings are given the opportunity to make representations in the event of their application being refused. The authorising authority shall inform all the authorities referred to in paragraph 1 of its decision, sending them a copy of any authorisation.7. If the procedure for reaching the agreement referred to in paragraph 1 does not enable the authorising authority to decide on an application, the matter may be referred to the Commission within the time limit of 2 months calculated from the date of communication of a negative decision by one or more of the Member States consulted pursuant to paragraph 1. NP Kako se odredba tiče međusobnih odnosa država članica, kojim su uređeni rok i način postupanja po zahtevima prevoznika za obnavljanje dozvole, ista je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 8.8. After having consulted the Member States concerned, the Commission shall, within 4 months from receipt of the communication from the authorising authority, take a decision which shall take effect 30 days after the notification to the Member States concerned. NP Odredba se odnosi na Evropsku komisiju 8.9. The Commission decision shall continue to apply until an agreement is reached between the Member States concerned. NP Odredba se odnosi na uticaj Odluke EK na države članice. 9.1. Renewal and alteration of authorisationArticle 8 shall apply, mutatis mutandis, to applications for the renewal of authorisations or for alteration of the conditions under which the services subject to authorisation must be carried out. 0.1.109. Zahtev za produženje važenja dozvole za linijski prevoz domaći prevoznik podnosi tri meseca pre isteka roka važenja dozvole za linijski prevoz na liniji uspostavljenoj sa susednom državom, odnosno četiri meseca pre isteka roka važenja dozvole za linijski prevoz za ostale uspostavljene linije. Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku, odnosno stranom prevozniku, po zahtevu za produženje roka važenja dozvole ako su ispunjeni uslovi iz člana 101. stav 1. ovog zakona.U postupku za produženje važenja dozvole za linijski prevoz domaći prevoznik koristi propisani obrazac zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz.Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje produženje roka važenja dozvole ako nisu ispunjeni uslovi iz člana 101. stav 1. ovog zakona.Rešenje iz st. 2. i 4. ovog člana je konačno PU 9.2-9.3. In the event of a minor alteration to the operating conditions, in particular adjustment of intervals, fares and timetables, the authorising authority need only supply the other Member States concerned with information relating to the alteration.The Member States concerned may agree that the authorising authority alone shall decide on alterations to the conditions under which a service is operated. NP Kako se odredba tiče međusobnih odnosa država članica, kojim su uređeni rok i način postupanja po zahtevima prevoznika za izdavanje dozvole, ista je neprenosiva. Potpuno usklađivanje će biti moguće po prijemu Republike Srbije u punopravno članstvo u EU. 10.1. Without prejudice to the provisions of Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road(1), an authorisation for a regular service shall lapse at the end of its period of validity or 3 months after the authorising authority has received notice from its holder of his intention to withdraw the service. Such notice shall contain a proper statement of reasons. 0.1.122. Domaći prevoznik koji namerava da prestane da obavlja linijski prevoz za koji mu je izdata dozvola za linijski prevoz dužan je da, najmanje 30 dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza, podnese zahtev za prestanak obavljanja linijskog prevoza Ministarstvu i u istom roku obavesti korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način. Ministar donosi rešenje o prestanku obavljanja prevoza po zahtevu iz stava 1. ovog člana. Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno. Domaći prevoznik je dužan da u roku od petnaest dana od prestanka obavljanja prevoza vrati dozvole Ministarstvu. Ministarstvo obaveštava nadležni organ države sa kojom je uspostavljena linija da je strani prevoznik dužan da, u roku od tri meseca od dana kada je nadležni organ obavešten o rešenju iz stava 2. ovog člana, zaključi ugovor o kooperativnom obavljanju linijskog prevoza sa drugim domaćim prevoznikom koji u istom roku treba da podnese zahtev Ministarstvu za izdavanje dozvole za linijski prevoz i ispuni sve uslove iz člana 101. stav 1. ovog zakona, osim uslova usaglašenog reda vožnje DU Deo odredbe koji se odnosi na prestanak dozvole po prijemu obaveštenja o nameri prestanka obavljanja prevoza nije moguće preneti jer RS ima obavezu prema stranom prevozniku koji na istoj liniji obavlja prevoz na principu reciprociteta.Odredba će biti potpuno usklađena kada se za to steknu uslovi. 10.2. Where demand for a service has ceased to exist, the period of notice provided for in paragraph 1 shall be of 1 month. 0.1.122.1. Domaći prevoznik koji namerava da prestane da obavlja linijski prevoz za koji mu je izdata dozvola za linijski prevoz dužan je da, najmanje 30 dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza, podnese obrazloženi zahtev za prestanak obavljanja linijskog prevoza Ministarstvu i u istom roku obavesti korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način. PU 10.3. The authorising authority shall inform the competent authorities of the other Member States concerned that the authorisation has lapsed. 0.1.122.5 Ministarstvo obaveštava nadležni organ države sa kojom je uspostavljena linija da je strani prevoznik dužan da, u roku od tri meseca od dana kada je nadležni organ obavešten o rešenju iz stava 2. ovog člana, zaključi ugovor o kooperativnom obavljanju linijskog prevoza sa drugim domaćim prevoznikom koji u istom roku treba da podnese zahtev Ministarstvu za izdavanje dozvole za linijski prevoz i ispuni sve uslove iz člana 101. stav 1. ovog zakona, osim uslova usaglašenog reda vožnje PU 10.4. The holder of the authorisation shall notify users of the service concerned of its withdrawal 1 month in advance by means of appropriate publicity. 0.1.122.1. Domaći prevoznik koji namerava da prestane da obavlja linijski prevoz za koji mu je izdata dozvola za linijski prevoz dužan je da, najmanje 30 dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza, podnese obrazloženi zahtev za prestanak obavljanja linijskog prevoza Ministarstvu i u istom roku obavesti korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način. PU 11.1. Save in the event of force majeure, the operator of a regular service shall, until the authorisation expires, take all measures to guarantee a transport service that fulfils the standards of continuity, regularity and capacity and complies with the other conditions laid down by the competent authority in accordance with Article 6(3). 0.1.116.1.0.1.116.2. Prevoznik je dužan da linijski prevoz obavlja u skladu sa dozvolama za linijski prevoz koje je izdalo Ministarstvo i nadležni organi država preko čijih teritorija prolazi linija, odobrenim redom vožnje i važećim cenovnikom. Domaći prevoznik dužan je da na liniji za koju je izdata dozvola za linijski prevoz otpočne prevoz, u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvola za linijski prevoz, osim ako je ugovorom zaključenim sa stranim prevoznikom predviđeno da prevoz otpočinje strani prevoznik. PU 11.2. The carrier shall display the route of the service, the bus stops, the timetable, the fares and the conditions of carriage in such a way as to ensure that such information is readily available to all users. 0.1.117.2. O otpočinjanju obavljanja linijskog prevoza domaći, odnosno strani prevoznik obaveštava korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način. PU 11.3. Without prejudice to Regulation (EC) No 1370/2007, it shall be possible for the Member States concerned, by common agreement and in agreement with the holder of the authorisation, to make changes to the operating conditions governing a regular service. 0.1.108. Domaći prevoznik kome je izdata dozvola za linijski prevoz, može podneti Ministarstvu zahtev za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera. U postupku po zahtevu iz stava 1. ovog člana domaći prevoznik koristi propisani obrazac zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz. Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu iz stava 1. ovog člana ako je postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom je uspostavljena linija i država preko čijih teritorija linija prolazi i ako izmena ne zahteva sprovođenje postupka usaglašavanja. Ministarstvo sprovodi postupak usaglašavanja reda vožnje ako izmena iz stava 1. ovog člana zahteva sprovođenje postupka usaglašavanja. Postupak usaglašavanja za izmenu odobrenog reda vožnje sprovodi Ministarstvo. Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera ako nije postignut dogovor sa nadležnim organom države sa kojom je uspostavljena linija i država preko čijih teritorija linija prolazi. Rešenje iz st. 3. i 6. ovog člana je konačno PU 12.1. Occasional services shall be carried out under cover of a journey form with the exception of the services referred to in the second subparagraph of Article 5(3). 0.1.126.4.0.1.126.5. Prevoz iz st. 2. i 3. ovog člana domaći prevoznik obavlja na osnovu putnog lista, a strani prevoznik na osnovu dozvole za obavljanje odgovarajuće vrste vanlinijskog prevoza i putnog lista, osim ako je potvrđenim međunarodnim sporazumom drugačije predviđeno. Prevoz iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana strani prevoznik obavlja na osnovu putnog lista ako sa državom sedišta stranog prevoznika nije zaključen međunarodni sporazum PU 12.2. A carrier operating occasional services shall fill out a journey form before each journey. 0.1.129.1.0.1.129.2. Putni list domaći ili strani prevoznik, pre polaska iz polazišta popunjava, potpisuje, overava i zaključuje u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus.Domaći, odnosno strani prevoznik dužan je da na graničnom prelazu da putni list na overu nadležnom carinskom organu Republike Srbije. PU 12.3. The journey form shall contain at least the following information: (a) the type of service;(b) the main itinerary;(c) the carrier(s) involved. 0.1.128. Ministarstvo propisuje izgled i sadržinu knjige putnih listova, izgled i sadržinu obrasca putnog lista, kao i način popunjavanja putnog lista za domaćeg prevoznika. DU Članom 128. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržina putnog lista iz stava 1. ovog člana, način popunjavanja putnog lista i rok čuvanja.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 12.4. The books of journey forms shall be supplied by the competent authorities of the Member State where the carrier is established or by bodies appointed by those authorities. 0.1.128. Ministarstvo propisuje izgled i sadržinu knjige putnih listova, izgled i sadržinu obrasca putnog lista, kao i način popunjavanja putnog lista za domaćeg prevoznika. DU Članom 128 Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržina putnog lista iz stava 1. ovog člana, način popunjavanja putnog lista i rok čuvanja.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 12.5. The Commission shall establish the format of the journey form, the book of journey forms and the way in which they are used. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 26(2). NP Odredba se odnosi na Evropsku komisiju 12.6. In the case of the special regular services referred to in the third subparagraph of Article 5(2), the contract or a certified true copy thereof shall serve as the control document. 0.1.84.0.1.97. Poseban linijski prevoz je prevoz radnika iz mesta stanovanja na posao i sa posla, kao i đaka i studenata iz mesta stanovanja do škole i iz škole, sa posebnim identifikacionim voznim ispravama (nedeljna, mesečna, godišnja i sl.), koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora i spiska putnika i bez primanja drugih putnika.Zaključivanje ugovora iz stava 1. ovog člana sa fizičkim licem, koje nije preduzetnik, nije dozvoljeno.Ugovorom iz stava 1. ovog člana, koji mora biti numerisan, utvrđuje se naročito: prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika, plan obavljanja prevoza i cena prevoza.U svakoj pojedinačnoj vožnji kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu, autobusom se mogu prevoziti samo radnici, đaci, odnosno studenti korisnika prevoza sa kojim je zaključen ugovor (određenog privrednog subjekta, određene organizacije, određene ustanove i dr.)Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom prevozu vrši se na mestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1. ovog člana.Prevoznici koji obavljaju poseban linijski prevoz mogu ukrcavati i iskrcavati putnike na autobuskim stajalištima.Spisak putnika iz stava 1. ovog člana na osnovu koga se obavlja poseban linijski prevoz mora biti popunjen čitko, tačno i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika.Prevoznik je dužan da ugovor o prevozu i spisak putnika čuva dve godine od dana obavljenog prevoza. Na obavljanje međunarodnog posebnog linijskog prevoza primenjuju se odredbe čl. 84–86. ovog zakona. PU 13. Within the framework of an international occasional service, a carrier may carry out occasional services (local excursions) in a Member State other than that in which it is established.Such services shall be intended for non-resident passengers previously carried by the same carrier on one of the international services mentioned in the first paragraph and shall be carried out with the same vehicle or another vehicle from the same carrier or group of carriers. 0.1.98.2.0.1.136.30.1.136.4 Prevoz na teritoriji Republike Srbije, koji je organizovan isključivo za grupe putnika i koje je na teritoriju Republike Srbije dovezao strani prevoznik, u obavljanju povremenog prevoza, ne smatraju se kabotažom, ukoliko je naveden u putnom listu i ukoliko ga obavlja strani prevoznik koji je dovezao putnike.Strani prevoznik dužan je da vanlinijski prevoz obavlja u skladu sa izdatom dozvolom za vanlinijski prevoz. Strani prevoznik koji obavlja vanlinijski prevoz za koji je potvrđenim međunarodnim sporazumom predviđeno da se obavlja bez dozvole, dužan je da prevoz obavlja u skladu sa popunjenim putnim listom. PU 14 – 17. Cabotage 0.1.98.1. Na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je obavljanje kabotaže. NU Potvrđenim bilateralnim sporazumima koje je zaključila RS sa svim članicama EU predviđena je odredba kojom se izričito zabranjuje kabotaža prevoznika jedne strane ugovornice na teritoriji druge strane ugovornice, tako da u ovom trenutku kada transportni sistem RS nije deo transportnog sistema EU, odredbe o kabotaži koje su predviđene Uredbom nije moguće preneti.Odredba će biti potpuno usklađena kada se za to steknu uslovi. 18.1. Carriers operating a regular service, excluding special regular services, shall issue either individual or collective transport tickets indicating: (a) the points of departure and arrival and, where appropriate, the return journey;(b) the period of validity of the ticket;(c) the fare of transport. 0.1.56.1 Prevoznik, pružalac usluga, putnička i turistička agencija dužna je da u linijskom prevozu, osim u gradskom i prigradskom prevozu, putniku izda čitko popunjenu, numerisanu voznu kartu za određenu relaciju, sa upisanim nazivom prevoznika, datumom polaska, vremenom polaska i cenom prevoza, a prevoznik i numerisanu potvrdu za prevoz putničkog prtljaga. PU 18.2. The transport ticket provided for in paragraph 1 shall be presented at the request of any authorised inspecting officer. 0.1.147. 1. 10) Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:10)kontroliše prevozne isprave korisnika prevoza. PU 19.1. The authorisation or control document shall be carried on the vehicle and shall be presented at the request of any authorised inspecting officer. 0.1.147. 1. 5) Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora: 5)kontroliše registrovane redove vožnje na osnovu kojih se obavlja domaći linijski prevoz, izdate dozvole i putne listove na osnovu kojih se obavlja međunarodni prevoz, ugovore o vanlinijskom prevozu sa putnim listovima, ugovore o posebnom linijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju prevoznika u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza; PU 19.2. Carriers operating international carriage of passengers by coach and bus shall allow all inspections intended to ensure that operations are being conducted correctly, in particular as regards driving and rest periods. In the context of the implementation of this Regulation, authorised inspecting officers shall be empowered to: (a) check the books and other documentation relating to the operation of the transport undertaking;(b) make copies of, or take extracts from, the books and documentation on the premises;(c) have access to all the transport undertaking’s premises, sites and vehicles;(d) require the production of any information contained in books, documentation or data bases. 0.1.147.02.301.1.4) Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:pregleda autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, kontroliše propisanu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila (putne naloge, izvode licence, ugovore o lizingu i zakupu autobusa i putničkih vozila, saobraćajne dozvole, potvrde i drugu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz);pregleda autobuske stanice i autobuska stajališta i dokumentaciju pružaoca usluga koja je u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga;kontroliše da li je prevoznik prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz;kontroliše da li je pružalac staničnih usluga prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za pružanje staničnih usluga; kontroliše registrovane redove vožnje na osnovu kojih se obavlja domaći linijski prevoz, izdate dozvole i putne listove na osnovu kojih se obavlja međunarodni prevoz, ugovore o vanlinijskom prevozu sa putnim listovima, ugovore o posebnom linijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju prevoznika u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza;kontroliše spiskove lica koja imaju pravo na prevoz za sopstvene potrebe i drugu dokumentaciju privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika u vezi sa vršenjem prevoza za sopstvene potrebe;utvrđuje identitet prevoznika, posade vozila i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom pasoša, ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava;kontroliše prevozna dokumenta u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;kontroliše dokumentaciju privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika u vršenju poslova koji se odnose na posredovanje u zaključivanju ugovora o prevozu;kontroliše prevozne isprave korisnika prevoza.U vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeno lice organa nadležnog za polsove saobraćaja je dužno i ovlašćeno da:4)vrši kontrolu tahografa i da isključi iz saobraćaja vozača zbog nepoštovanja propisa vezanih za vreme trajanja upravljanja vozilom PU 20. Member States shall assist one another in ensuring the application and monitoring of this Regulation. They shall exchange information via the national contact points established pursuant to Article 18 of Regulation (EC) No 1071/2009. NU Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista predviđa obaveze država članica u pružanju međusobne pomoći u primeni Uredbe. 21.1. The competent authorities of the Member State where the carrier is established shall withdraw the Community licence where the holder: (a) no longer satisfies the conditions laid down in Article 3(1); or(b) has supplied inaccurate information concerning the data which were required for the issue of the Community licence. 0.1.33.1. Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence, ako domaći prevoznik prestane da ispunjava neki od uslova za izdavanje licence za prevoz, propisanih ovim zakonom. PU 21.2. The authorising authority shall withdraw an authorisation where the holder no longer fulfils the conditions on the basis of which the authorisation was issued under this Regulation, in particular where the Member State in which the carrier is established so requests. That authority shall immediately inform the competent authorities of the Member State concerned. 0.1.111.0.1.112.0.1.113.0.1.114. Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku ako:1) je doneto rešenje o oduzimanju licence za međunarodni linijski prevoz putnika;2) organ nadležan za poslove saobraćaja druge države preko čije teritorije se obavlja prevoz oduzme dozvolu za linijski prevoz koju je izdao;3) je doneto privremeno rešenje o oduzimanju dozvole jer je u vršenju inspekcijskog nadzora utvrđeno da je dozvola data na korišćenje drugom prevozniku;4) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz domaćem prevozniku na osnovu privremenog rešenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj kojim je oduzet primerak dozvole na istoj liniji doneto rešenje o izricanju opomene i rešenje o izricanju upozorenja da će dozvola biti oduzeta; 5) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz prevozniku na osnovu pravnosnažne presude suda za prekršaje najmanje 10 puta naplaćena novčana kazna za izvršenje prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona na istoj liniji. Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno. Ministar donosi rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku ako: 1) je doneto rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz ili je doneto rešenje o prestanku obavljanja prevoza domaćem prevozniku, a strani prevoznik nije postupio u skladu sa članom 122. stav 5;2) nadležni organ države sa kojom se uspostavlja linija, ili nadležni organi država preko čijih teritorija se planira obavljanje prevoza odbiju da izdaju dozvolu domaćem prevozniku;3) je doneto privremeno rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz, jer je u vršenju inspekcijskog nadzora utvrđeno da je dozvola data na korišćenje drugom prevozniku; 4) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku na osnovu privremenog rešenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj kojim je oduzet primerak dozvole na istoj liniji doneto rešenje o izricanju opomene i rešenje o izricanju upozorenja da će dozvola biti oduzeta; 5) je u roku važenja dozvole za linijski prevoz prevozniku na osnovu pravnosnažne presude suda za prekršaje najmanje 10 puta naplaćena novčana kazna za izvršenje prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona na istoj liniji. Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno. Rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku Ministarstvo dostavlja nadležnom organu države sa kojom je bila uspostavljena linija. Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvola za linijski prevoz domaćem i stranom prevozniku kojima je dozvoljeno obavljanje prevoza na istoj liniji, ako prevoz po odobrenim redovima vožnje nije obavljan duže od tri meseca u kontinuitetu.Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvola za linijski prevoz domaćem i stranom prevozniku kojima je dozvoljeno obavljanje prevoza na istoj liniji, ako je broj polazaka po kojima je obavljen prevoz manji od 80% od ukupnog broja polazaka po odobrenim redovima vožnje. Rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno. Ministarstvo dostavlja rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana stranom prevozniku preko nadležnog organa države u kojoj se nalazi njegovo sedište. PU 22. Sanctioning of infringements by the Member State of establishment 0.1.33.1. Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence, ako domaći prevoznik prestane da ispunjava neki od uslova za izdavanje licence za prevoz, propisanih ovim zakonom. DU Administrativne mere predviđene Predlogom zakona odgovaraju trenutnom stanju na tržištu transportnih usluga u RS. Predlogom zakona su za kršenje odredaba tog zakona predviđene novčane kaznene zaštitne mere zabrane vršenja dužnosti i oduzimanje predmeta – vozila. Odredba će biti potpuno usklađena kada se za to steknu uslovi 23. Sanctioning of infringements by the host Member State 0.1.37.0.1.137. Ministarstvo razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o izdatim licencama za prevoz, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država. Ministarstvo, na principu uzajamnosti, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog člana, s ciljem da se u najvećoj mogućoj meri obezbedi primena propisa kojima se uređuje međunarodni prevoz. Ako organ nadležan za poslove saobraćaja države na čijoj teritoriji je domaći prevoznik obavljao prevoz u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim sporazumom koje je zaključila Republika Srbija, obavesti Ministarstvo o učinjenim povredama, Ministarstvo može preduzeti sledeće administrativne mere: opomenu; opomenu sa upozorenjem da će biti oduzeta dozvola za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza, odnosno izrečena zabrana obavljanja međunarodnog vanlinijskog prevoza; oduzimanje dozvole za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza u trajanju od jednog do tri meseca; oduzimanje dozvole za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza u trajanju od godinu dana; zabrana obavljanje međunarodnog vanlinijskog prevoza u trajanju od 30 dana do šest meseci, na teritoriji države na kojoj je prekršaj učinjen.Ministarstvo donosi rešenje o administravnim merama iz stava 2. ovog člana. Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi. DU Potvrđenim bilateralnim sporazumima koje je zaključila RS sa svim članicama EU predviđena je odredba kojom se države obaveštavaju o preduzetim merama.Odredba će biti potpuno usklađena kada se za to steknu uslovi 24. Entry in the national electronic registersMember States shall ensure that serious infringements of Community road transport legislation attributable to carriers established in their territory, which have led to the imposition of a penalty by any Member State, as well as any temporary or permanent withdrawal of the Community licence or of the certified true copy thereof are recorded in the national electronic register of road transport undertakings. Entries in the register which concern a temporary or permanent withdrawal of a Community licence shall remain in the database for at least 2 years from the time of the expiry of the period of withdrawal, in the case of temporary withdrawal, or from the date of withdrawal, in the case of permanent withdrawal. 0.1.34.1.0.1.34.2. Ministarstvo vodi registar izdatih i oduzetih licenci za prevoz i izvoda licence.Ministar propisuje sadržinu i način vođenja registra iz stava 1. ovog člana. DU Članom 34.2. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje sadržina i način vođenja registra.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 25. Agreements between Member States. Member States may conclude bilateral and multilateral agreements on the further liberalisation of the services covered by this Regulation, in particular as regards the authorisation system and the simplification or abolition of control documents, especially in border regions.2. Member States shall inform the Commission of any agreements concluded under paragraph 1. NU Odredba ne uspostavlja obavezu u pogledu usklađivanja jer ista predviđa mogućnost država članica da sklapaju bilateralne sporazume o liberalizaciji prevoza i obaveštavaju Komisiju o sporazumima. 26. Committee procedure NP Odredba se odnosi na Evropsku komisiju 27. Penalties 0.1.167- 173. Kaznene odredbe PU 28. Reporting NP Odnosi se na Evropsku komisiju i države članice EU 29. Amendment to Regulation (EC) No 561/2006 NP Odredba se odnosi na izmenu i dopunu Uredbe 561/2006 30. Repeals NP Odredba je proceduralnog karaktera 31. Entry into force NP Odredba se odnosi na države članice A1. Security features of the Community license 0.1.15.4. Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje licence, izgled i sadržinu licence za prevoz i izvoda licence. DU Članom 15.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržina obrasca licence za prevoz i izvoda licence i sadržina.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. A2. Community license model 0.1.15.4. Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje licence, izgled i sadržinu licence za prevoz i izvoda licence. DU Članom 15.4. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim se propisuje izgled i sadržina obrasca licence za prevoz i izvoda licence.Podzakonski akt biće donet u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. A3. Correlation Table NP Odredba je proceduralnog karaktera

Ostavite komentar