Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (05 Broj: 011-1573/2005-001)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni glasnik RS“, br. 46/95 i 66/01), u članu 2. tačka 16) na kraju rečenice tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje tačka 17), koja glasi:

“17) “taksimetar” jeste merni instrument koji stalno, za vreme vožnje ili stajanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje.”

Član 2.

U članu 4. posle reči: “potrebe” zapeta se briše i dodaju reči: “i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz,”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. posle reči: “automobila” dodaju se reči: “u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe, putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

“Na krovu vozila kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz, ne može biti stavljena firma, odnosno naziv vlasnika vozila, niti se mogu stavljati drugi natpisi.

U vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz, ne može se nalaziti taksimetar.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 4.

U članu 9. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Vanlinijski prevoz putnika obavlja se autobusom ili fabrički proizvedenim putničkim automobilom sa devet sedišta, računajući i sedište vozača.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 5.

U članu 36. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

“Opština, odnosno grad, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, donosi program kojim se definiše optimalno organizovanje auto-taksi prevoza.

Saobraćajno-tehnički uslovi iz stava 1. ovog člana definišu se u tekućoj za narednu godinu a na osnovu istraživanja karakteristika prevoznih zahteva – vožnji, koje obavljaju ovlašćene stručne organizacije.”

Član 6.

U članu 48. stav 1. dodaju se nove tač. 1a) i 1b) koje glase:

“1a) je stavljena na krovu vozila firma, odnosno naziv vlasnika vozila ili drugi natpisi (član 5. stav 2);

1b) ima taksimetar u vozilu (član 5. stav 3);”

Stav 3. menja se i glasi:

“Za privredni prestup iz stava 1. tač. 1a), 1b), 8), 8a) i 9) ovog člana može se odgovornom licu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja dužnosti u trajanju od šest meseci do tri godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. tač. 1a), 1b), 8), 8a) i 9) ovog člana.

Član 7.

U članu 51. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

“1) vozilo kojim se obavlja prevoz nema na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila (član 5. stav 1);”

Posle tačke 1) dodaju se nove tač. 1a) i 1b), koje glase:

“1a) je stavljen drugi natpis osim firme, odnosno naziva vlasnika vozila (član 5. stav 4);

1b) firma, odnosno naziv vlasnika vozila nisu ispisani na način propisan u članu 5. stav 5. ovog zakona;”

Član 8.

U članu 52. tačka 3) menja se i glasi:

“3) vozilo kojim se obavlja prevoz nema na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila (član 5. stav 1);”

Posle tačke 3) dodaju se nove tač. 3a), 3b), 3v) i 3g), koje glase:

“3a) je stavljen na krovu vozila drugi naziv ili reklama (član 5. stav 2);

3b) ima taksimetar u vozilu (član 5. stav 3);

3v) je stavljen drugi natpis osim firme, odnosno naziva vlasnika vozila (član 5. stav 4);

3g) firma, odnosno naziv vlasnika vozila nisu ispisani na način propisan u članu 5. stav 5. ovog zakona;”

U tački 5) reči: “člana 9. stav 2. i 3.” zamenjuju se rečima: “člana 9. st. 2, 3. i 4.”

Član 9.

U članu 53. tačka 3) menja se i glasi:

“3) vozilo kojim se obavlja prevoz nema na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila (član 5. stav 1);”

Posle tačke 3) dodaju se nove tač. 3a), 3b), 3v) i 3g), koje glase:

“3a) je stavljena na krovu vozila firma, odnosno naziv vlasnika vozila ili drugi natpisi (član 5. stav. 2);

3b) ima taksimetar u vozilu (član 5. stav 3);

3v) je stavljen drugi natpis osim firme, odnosno naziva vlasnika vozila (član 5. stav 4);

3g) firma, odnosno naziv vlasnika vozila nisu ispisani na način propisan u članu 5. stav 5. ovog zakona;”

Član 10.

Posle člana 53. dodaje se novi član 53a koji glasi:

“Član 53a

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja javni prevoz putnika i stvari, a nije registrovano za obavljanje tih vrsta prevoza (član 6. stav 1).”

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u (Službenom glasniku Republike Srbije(.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I Ustavno-pravni osnov

Ustavno-pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije.

II Razlozi za donošenje zakona

U toku primene Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 46/95 i 66/01), pokazali su se određeni nedostaci u uređivanju materije auto-taksi prevoza putnika, kao i pojava nelegalnog auto-taksi prevoza putnika.

1. Auto-taksi prevoz je specifična vrsta javnog prevoza putnika, koja se uglavnom obavlja na teritoriji opštine, odnosno grada. Ovaj prevoz se obavlja, shodno članu 33. stav 1. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, fabrički proizvedenim putničkim automobilom koji ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata.

Za putnički automobil kojim se obavlja auto-taksi prevoz, na osnovu člana 147. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, redovni tehnički pregled vrši se svakih 6 meseci. Kako je savremenim konstrukcijama automobila, po pitanju bezbednosti putnika i saobraćaja u celini, posvećena najveća pažnja od strane proizvođača automobila, izgubila se potreba za svakodnevnom kontrolom tehničke ispravnosti vozila i overe iste od strane posebno stručno osposobljenog lica (član 40. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju).

Takođe, obzirom da je članom 33. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju predviđeno da u putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz mora biti na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar, kojim se meri i utvrđuje pređena kilometraža, kao i zbog specifičnih uslova obavljanja delatnosti auto-taksi prevoza (po pravilu veliki broj pojedinačnih vožnji na kratkim relacijama u toku dana, kao i nemogućnost bezbednog popunjavanja putnog naloga na početku i završetku prevoza), ne postoje razlozi sa stanovišta bezbednosti saobraćaja i organizacije auto-taksi prevoza da se u ovoj vrsti javnog prevoza putnika propiše obaveza izdavanja putnog naloga.

Na osnovu izloženog, ovlašćena inspekcija može vršiti efikasan inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima je uređeno obavljanje auto-taksi prevoza i bez izdatog putnog naloga.

2. Zloupotreba vanlinijskog prevoza putnika je proizašla iz mogućnosti obavljanja ove vrste prevoza i putničkim automobilima, čime se omogućilo korišćenje istih za nelegalni auto-taksi prevoz putnika.

Da bi se sprečilo nelegalno obavljanje auto-taksi prevoza putnika pod formom vanlinijskog prevoza putnika, precizno je definisano sa kojom vrstom vozila se obavlja vanlinijski prevoz putnika, čime se sprečava korišćenje putničkih automobila sa najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata u vanlinijskom prevozu putnika i mešanje sa legalnim auto-taksi prevozom.

U primeni Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju uočeno je da nisu uređena pitanja koja se odnose na upotrebu natpisa na krovu vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju. Ovo je omogućilo postavljanje krovnih oznaka pod formom firme, naziva vlasnika vozila, odnosno drugih natpisa, a u suštini je ta krovna oznaka dovodila u nedoumicu putnike, koji su smatrali ove oznake kao krovne oznake legalnih auto-taksi prevoznika, koji su time direktno bili oštećeni.

Nepostojanje definicije taksimetra, kao i pravna praznina u propisivanju načina korišćenja taksimetra, onemogućila je efikasnu inspekcijsku kontrolu nelegalnog auto-taksi prevoza, jer je taksimetar, pored legalnog auto-taksi prevoza, korišćen i u ostalim vrstama prevoza putnika, odnosno lica.

3. Poremećaj u funkcionisanju saobraćajnog tržišta auto-taksi prevoza zahtevao je izradu programa kojim se definiše optimalno organizovanje auto-taksi prevoza. Optimalnim organizovanjem auto-taksi prevoza na osnovu istraživanja karakteristika prevoznih zahteva-vožnji, koje obavljaju ovlašćene stručne organizacije, omogućava se uređenje saobraćajnog tržišta auto-taksi prevoza.

III Obrazloženje pojedinih odredaba Zakona

Odredbom člana 1. Predloga zakona uveden je i definisan novi pojam (taksimetar”.

Odredbama člana 2. Predloga zakona izuzeti su od izdavanja putnog naloga auto-taksi prevoznici.

Odredbama člana 3. Predloga zakona sprečeno je nelegalno korišćenje krovnih oznaka i taksimetra u prevozu u drumskom saobraćaja i izuzeta vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz od obaveze da imaju na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila.

Odredbom člana 4. Predloga zakona precizno su definisana vozila kojima se obavlja vanlinijski prevoz putnika.

Odredbama člana 5. Predloga zakona propisano je donošenje programa kojim se definiše optimalno organizovanje auto-taksi prevoza.

Odredbama čl. 6, 7, 8, 9. i 10. Predloga zakona ustanovljena su bića novih privrednih prestupa i prekršaja, shodno izvršenim izmenama i dopunama.

IV Sredstva za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u Budžetu Republike.

V Analiza efekata Zakona

Najvažniji efekat Zakona jeste uticaj na značajno smanjenje sive ekonomije na saobraćajnom tržištu auto-taksi usluga, iz razloga što se rešenjima u Predlogu zakona onemogućava nelegalno obavljanje auto-taksi prevoza, a što proizvodi sledeći povoljan efekat u vidu bitno povećane naplate poreza i taksi, tj. javnih prihoda u korist budžeta Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave.

Primena zakona neće izazvati bilo kakve troškove za građane i privredu.

Rešenja u Predlogu zakona će stimulisati razvoj auto-taksi prevoza uvođenjem nelegalnih auto-taksi prevoznika u legane tokove privređivanja i zaštitom legalnih auto-taksi prevoznika.

Razlozi donošenja Zakona ostvariće se efikasnijim inspekcijskim nadzorom i preduzimanjem inspekcijskih mera u obavljanju auto-taksi prevoza.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

(“Službeni glasnik RS“, br. 46/95 i 66/01), koje se menjaju i dopunjavaju Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1) „javni prevoz“ jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu;

2) „linijski prevoz“ jeste javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje;

3) „linija“ jeste određeni prevozni put od početne do krajnje stanice, odnosno stajališta sa jednim ili više polazaka, odnosno povrataka;

4) „vanlinijski prevoz“ jeste javni prevoz za koji se uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

5) „auto-taksi prevoz“ jeste vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putničkim automobilom koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

6) „prevoz za sopstvene potrebe“ jeste prevoz koji obavljaju preduzeća, pravna lica, preduzetnici i građani radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje delatnosti;

7) „autobuska stanica“ jeste objekat u kome se vrši prihvat i otpremanje autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje usluga u vezi sa prevozom;

8) „autobusko stajalište“ jeste uređen prostor pored kolovoza, odnosno označeni prostor na kolovozu na kojima se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prtljaga;

9) „putni nalog“ jeste akt na osnovu kojeg vozilo može da obavlja prevoz u drumskom saobraćaju;

10) „prevoznik“ jeste preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost javnog prevoza;

11) „red vožnje“ jeste akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;

12) „putnik“ jeste lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz,

13) „međurepublički prevoz“ jeste prevoz pri čijem se obavljanju prelazi administrativna granica između Republike Srbije i Republike Crne Gore;

14) „lokalni prevoz“ jeste prevoz koji se obavlja na teritoriji opštine, odnosno grada, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika;

15) „BIS prevoz“ jeste obavljanje međumesnog i međurepubličkog prevoza sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji;

16) „kabotaža“ jeste prevoz putnika ili stvari između naseljenih mesta na teritoriji Republike Srbije koji obavlja domaći prevoznik ili prevoznik koji ima sedište, odnosno poslovno sedište na teritoriji Republike Crne Gore, u obavljanju međurepubličkog prevoza;

17)“TAKSIMETAR” JE MERNI INSTRUMENT KOJI STALNO, ZA VREME VOžNJE ILI STAJANJA U TOKU VOžNJE, AUTOMATSKI IZRAčUNAVA I POKAZUJE CENU VOžNJE, U ZAVISNOSTI OD PREđENOG PUTA I UKUPNOG TRAJANJA VOžNJE.

Član 4.

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe I PUTNIčKOG AUTOMOBILA KOJIM SE OBAVLJA AUTO-TAKSI PREVOZ, mora se nalaziti putni nalog popunjen na propisan način, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica i lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

Član 5.

Vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju osim putničkih automobila U SVOJINI GRAđANINA KOJIM GRAđANIN VRšI PREVOZ ZA LIčNE POTREBE, PUTNIčKOG AUTOMOBILA KOJIM SE OBAVLJA AUTO-TAKSI PREVOZ i vozila kojima se obavlja gradski prevoz putnika mora imati na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila.

VOZILO KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAćAJU, OSIM PUTNIčKOG AUTOMOBILA KOJIM SE OBAVLJA AUTO-TAKSI PREVOZ, NE MOžE NA KROVU IMATI NIKAKAV ISTAKNUTI NAZIV, NITI REKLAMU.

U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA, OSIM PUTNIčKOG AUTOMOBILA KOJIM SE OBAVLJA AUTO-TAKSI PREVOZ, NE MOžE SE NALAZITI TAKSIMETAR.

Na bočnim stranama vozila iz stava 1. ovog člana, osim firme, odnosno naziva vlasnika vozila, ne mogu se stavljati drugi natpisi.

Firma, odnosno naziv vlasnika vozila moraju biti ispisani slovima visine najmanje 10 cm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila.

Član 9.

Linijski prevoz putnika može obavljati preduzeće ili drugo pravno lice (u daljem tekstu: prevoznik) koje je vlasnik najmanje tri registrovana autobusa.

Vanlinijski prevoz putnika može obavljati prevoznik koji ima najmanje jedno registrovano vozilo za prevoz putnika.

VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA OBAVLJA SE AUTOBUSOM ILI FABRIčKI PROIZVEDENIM PUTNIčKIM AUTOMOBILOM SA DEVET SEDIšTA, RAčUNAJUćI I SEDIšTE VOZAčA.

Javni linijski i vanlinijski prevoz stvari može obavljati prevoznik koji ima najmanje jedno registrovano motorno vozilo za prevoz stvari.

Član 36.

Opština, odnosno grad može propisati bliže uslove za obavljanje auto-taksi prevoza.

OPšTINA, ODNOSNO GRAD, U SKLADU SA SAOBRAćAJNO-TEHNIčKIM USLOVIMA, DONOSI PROGRAM KOJIM SE DEFINIšE OPTIMALNO ORGANIZOVANJE AUTO-TAKSI PREVOZA.

SAOBRAćAJNO-TEHNIčKI USLOVI IZ STAVA 1. OVOG čLANA DEFINIšU SE U TEKUćOJ ZA NAREDNU GODINU A NA OSNOVU ISTRAžIVANJA KARAKTERISTIKA PREVOZNIH ZAHTEVA – VOžNJI, KOJE OBAVLJAJU OVLAšćENE STRUčNE ORGANIZACIJE.

Član 48.

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće i drugo pravno lice ako:

1) obavlja prevoz, a ne ispunjava uslove iz člana 6. ovog zakona;

1A) JE STAVLJENA NA KROVU VOZILA FIRMA, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA ILI DRUGI NATPISI (čLAN 5. STAV. 2);

1B) IMA TAKSIMETAR U VOZILU (čLAN 5. STAV 3);

2) obavlja javni prevoz stvari, odnosno linijski prevoz putnika, odnosno vanlinijski prevoz putnika suprotno odredbama člana 9. ovog zakona;

3) koristi autobuska stajališta koja opština, odnosno grad nije odredila za linijski prevoz putnika (član 14. stav 2);

4) otpočne i obavlja linijski prevoz bez registrovanog i overenog reda vožnje (član 16. stav 1);

5) u toku važenja reda vožnje privremeno obustavi linijski prevoz suprotno odredbi člana 19. stav 2. ovog zakona;

6) u linijskom prevozu ne primi putnike i stvari u granicama raspoloživih mesta za putnike, odnosno korisne nosivosti vozila (član 21. stav 1);

7) obustavi obavljanje linijskog prevoza suprotno odredbi člana 22. stav 1. ovog zakona;

8) preduzeće koje upravlja autobuskom stanicom ne vrši usluge pod jednakim uslovima (član 25. stav 1);

8a) preduzeće koje upravlja autobuskom stanicom ne vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu (član 27. stav 1);

9) za korišćenje autobuskog stajališta naplaćuje naknadu (član 29. stav 4).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću, odnosno u drugom pravnom licu.

Za privredni prestup iz stava 1. tač. 8), 8a) i 9) ovog člana može se odgovornom licu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja dužnosti u trajanju od šest meseci do tri godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz tač. 8), 8a) i 9) ovog člana.

ZA PRIVREDNI PRESTUP IZ STAVA 1. TAč. 1A), 1B), 8), 8A) I 9) OVOG čLANA MOžE SE ODGOVORNOM LICU IZREćI I ZAšTITNA MERA ZABRANE VRšENJA DUžNOSTI U TRAJANJU OD šEST MESECI DO TRI GODINE U čIJEM JE OBAVLJANJU IZVRšENA RADNJA IZ STAVA 1. TAč. 1A), 1B), 8), 8A) I 9) OVOG čLANA.

Za privredni prestup iz stava 1. tačka 1), 4), 5) i 7) ovog člana može se odgovornom licu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja poslova u trajanju od šest meseci do dve godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. tač.1), 4), 5) i 7) ovog člana.

Član 51.

Novčanom kaznom od 15.000 do 60.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ako:

1) vozilo kojim se obavlja prevoz nema na propisan način na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila ili ako je stavljen drugi natpis (član 5);

1) VOZILO KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ NEMA NA BOčNIM STRANAMA ISPISANU FIRMU, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA (čLAN 5. STAV 1);

1A) JE STAVLJEN DRUGI NATPIS OSIM FIRME, ODNOSNO NAZIVA VLASNIKA VOZILA (čLAN 5. STAV 4);

1B) FIRMA, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA NISU ISPISANI NA NAčIN PROPISAN U čLANU 5. STAV 5. OVOG ZAKONA;

2) ne da na uvid korisniku prevoza opšte uslove prevoza (član 11. stav 5);

3) stvari koje se ne smatraju ručnim prtljagom smešta u deo vozila za smeštaj putnika (član 21. stav 3);

4) u autobusu kojim se obavlja „BIS prevoz“ nema dodatne table sa natpisom „BIS“ ili redni broj autobusa (član 23. stav 2);

5) u autobuskoj stanici na vidnom mestu ne istakne opšte uslove prevoza i opšte uslove poslovanja autobuske stanice (član 25. stav 3);

6) ne dostavi autobuskoj stanici registrovan red vožnje u propisanom roku (član 26. stav 1);

7) ne sačini izvod iz redova vožnje i ne istakne ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici u propisanom roku (član 26. stav 2);

9) ne izda voznu kartu, odnosno potvrdu za prevoz putničkog prtljaga ili izdavanje voznih karata vrši protivno odredbama člana 30. ovog zakona;

10) ne omogući putniku pristup vozilu, sve do polaska vozila, a po zaključenju izdavanja karata i drugih prevoznih isprava (član 30. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.000 do 4.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću, odnosno u drugom pravnom licu.

Član 52.

Novčanom kaznom od 20.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) obavlja prevoz vozilima koja ne ispunjavaju propisane uslove i koja nisu redovno održavana i kontrolisana (član 3);

1a) koristi vozilo, za vreme trajanja isključenja, koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 3. stav 3);

2) u vozilu nema putni nalog popunjen, overen i potpisan na propisan način (član 4);

3) vozilom kojim se obavlja prevoz nema na propisan način na bočnim stranama

ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila ili ako je stavljen drugi natpis

(član 5);

3) VOZILO KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ NEMA NA BOčNIM STRANAMA ISPISANU FIRMU, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA (čLAN 5. STAV 1);

3A) JE STAVLJENA NA KROVU VOZILA FIRMA, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA ILI DRUGI NATPISI (čLAN 5. STAV. 2);

3B) IMA TAKSIMETAR U VOZILU (čLAN 5. STAV 3);

3V) JE STAVLJEN DRUGI NATPIS OSIM FIRME, ODNOSNO NAZIVA VLASNIKA VOZILA (čLAN 5. STAV 4);

3G) FIRMA, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA NISU ISPISANI NA NAčIN PROPISAN U čLANU 5. STAV 5. OVOG ZAKONA;

4) obavlja prevoz, a ne ispunjava uslove iz člana 6. ovog zakona;

5) obavlja javni prevoz stvari, odnosno vanlinijski prevoz putnika suprotno odredbama člana 9. stav 2. i 3. ST. 2, 3. I 4. ovog zakona;

6) obavlja javni prevoz protivno opštim uslovima prevoza i ako ne da na uvid korisniku prevoza opšte uslove prevoza (član 11. st. 1. i 5);

7) u vozilu kojim obavlja javni prevoz putnika prevozi lica i stvari suprotno odredbama člana 12. ovog zakona;

8) u vozilu kojim obavlja javni prevoz stvari nema tovarni list ili drugi dokument o stvarima koje se prevoze (član 13);

8a) u obavljanju javnog prevoza putnika i stvari na teritoriji Republike Srbije obavlja kabotažu (član 24. stav 2);

8b) u vozilu kojim obavlja vanlinijski prevoz putnika nema primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, opšte uslove prevoza, spisak putnika za koje je ugovoren prevoz i u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla istaknut natpis: „Slobodna vožnja“ (član 32. stav 1);

8v) u obavljanju vanlinijskog prevoza putnika nije zaključilo i overilo pečatom prevoznika spisak putnika pre postavljanja vozila za ukrcavanje putnika u polazištu (član 32. stav 2);

8g) u obavljanju vanlinijskog prevoza putnika sačinilo spisak putnika suprotno odredbi člana 32. stav 3. ovog zakona;

9) vanlinijski prevoz putnika i stvari obavlja protivno odredbama člana 31. ovog zakona;

10) vanlinijski prevoz putnika vrši protivno odredbama člana 32. ovog zakona;

11) auto-taksi prevoz putnika obavlja suprotno odredbama člana 33. ovog zakona;

12) putničkim automobilom kojim obavlja auto-taksi prevoz obavlja linijski prevoz (član 34);

13) u vršenju auto-taksi prevoza ne uključi taksimetar i ne naplati cenu prevoza na osnovu iznosa utvrđenog radom taksimetra (član 35);

14) prevoz za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama člana 37. ovog zakona;

14a) prevoz za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama člana 39. ovog zakona;

15) vrši redovno održavanje ili kontrolu tehničke ispravnosti a ne ispunjava propisane uslove (član 40);

16) izdavanje i vođenje putnih naloga i evidencije o izdatim putnim nalozima ne vrši na propisan način (član 41. stav 1);

17) ako u vozilu za vreme obavljanja prevoza nema akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 42. stav 2. ovog zakona.

Član 53.

Novčanom kaznom od 2.500 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj građanin ako:

1) obavlja prevoz vozilima koja ne ispunjavaju propisane uslove i koja nisu redovno održavana i kontrolisana (član 3);

1a) koristi vozilo, za vreme trajanja isključenja, koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 3. stav 3);

2) u vozilu nema putni nalog popunjen, overen i potpisan na propisan način (član 4);

3) vozilo kojim se obavlja prevoz nema na propisan način na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila ili ako je stavljen drugi natpis (član 5);

3) VOZILO KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ NEMA NA BOčNIM STRANAMA ISPISANU FIRMU, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA (čLAN 5. STAV 1);

3A) JE STAVLJENA NA KROVU VOZILA FIRMA, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA ILI DRUGI NATPISI (čLAN 5. STAV. 2);

3B) IMA TAKSIMETAR U VOZILU (čLAN 5. STAV 3);

3V) JE STAVLJEN DRUGI NATPIS OSIM FIRME, ODNOSNO NAZIVA VLASNIKA VOZILA (čLAN 5. STAV 4);

3G) FIRMA, ODNOSNO NAZIV VLASNIKA VOZILA NISU ISPISANI NA NAčIN PROPISAN U čLANU 5. STAV 5. OVOG ZAKONA;

4) obavlja prevoz, a ne ispunjava uslove iz člana 6. stav 2. ovog zakona;

5) prevoz za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama člana 37. ovog zakona;

5a) prevoz za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama člana 39. ovog zakona;

6) vrši redovno održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti a ne ispunjava propisane uslove (član 40);

7) izdavanje i vođenje putnih naloga i evidenciju o izdatim putnim nalozima ne vrši na propisan način (član 41. stav 1).

ČLAN 53A

NOVčANOM KAZNOM OD OD 10.000 DO 50.000 DINARA ILI KAZNOM ZATVORA DO 30 DANA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ FIZIčKO LICE KOJE OBAVLJA JAVNI PREVOZ PUTNIKA I STVARI, A NIJE REGISTROVANO ZA OBAVLJANJE TIH VRSTA PREVOZA (čLAN 6. STAV 1).

Ostavite komentar