Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA

Član 1.

U Zakonu o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, broj 10/13) u članu 54. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Pomorcima iz stava 1. ovog člana za zapošljavanje nije potrebno odobrenje za boravak u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca, kao i dozvola za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje stranaca.”

Član 2.

Naziv člana i član 188. brišu se.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila ima za cilj da se izvrši usaglašavanje Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, broj 10/13) sa odredbama Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, broj 65/13).

U skladu sa odredbama Zakona o prekršajima, izvršeno je brisanje člana kojim se uređuje postupanje Komisije za prekršaje u plovidbi u prvom stepenu. Zakon o prekršajima stupio je na snagu 1. marta 2014. godine, zbog čega je u najkraćem mogućem roku neophodno izvršiti usaglašavanje Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila sa odredbama Zakona o prekršajima i omogući efikasno vršenje nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila.

U članu 2. Predloga zakona izvršeno je preciziranje da pomorcima koji rade pomorskim brodovima upisanim u Međunarodni upisnik pomorskih brodova, zbog posebne prirode rada na ovim brodovima koji nikada ne ulaze na teritoriju Republike Srbije, nije potrebno odobrenje za boravak u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca, kao i dozvola za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje stranaca.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

Članom 1. Predloga zakona propisano je da pomorcima koji rade pomorskim brodovima upisanim u Međunarodni upisnik pomorskih brodova za zapošljavanje nije potrebno odobrenje za boravak u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca, kao i dozvola za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje stranaca.

Članom 2. Predloga zakona propisano je brisanje naslova ispred člana 188. i član 188. člana Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila.

Članom 3. Predloga zakona propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 54.

Pomorci koji su zaposleni na pomorskom brodu upisanom u Međunarodni upisnik pomorskih brodova koji nisu domaći državljani moraju da imaju overu ovlašćenja kojom se potvrđuje priznavanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova koja su izdata od strane države članice Evropske unije ili EEP, odnosno treće države u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

POMORCIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE NIJE POTREBNO ODOBRENJE ZA BORAVAK U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU USLOVI ZA ULAZAK, KRETANJE I BORAVAK STRANACA, KAO I DOZVOLA ZA RAD U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAPOŠLJAVANJE STRANACA.

Organ za vođenje prekršajnog postupka

Član 188.

Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim zakonom u prvom stepenu vodi Komisija za prekršaje u plovidbi ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja iz člana 279. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10).

VI. Ocena, sa obrazloženjem, da uz Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila ne treba da se priloži analiza efekata zakona

Donošenje ovog zakona ima za cilj usaglašavanje odredaba Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila sa odredbama Zakona o prekršajima u smislu ukidanja posebnog tela za vođenje prekršajnog postupka pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i prenošenje vođenja ovog postupka na prekršajne sudove, kao i preciziranje da stranim pomorcima nisu potrebne određene dozvole za rad na pomorskim brodovima pod srpskom zastavom s obzirom da isti ne ulaze na teritoriju Republike Srbije.

S obzirom na navedeno, ocenjujemo da nije potrebno izraditi analizu efekata zakona, imajući u vidu da se usvajanjem ovog zakona ne stvaraju nove obaveze za privredne i druge subjekte, niti se stvaraju dodatni troškovi neophodni za njegovo sprovođenje, već se samo vrši usklađivanje za odredbama Zakona o prekršajima.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila.

Draft Law on Amendments on the Law on Vessels’ Nationality and Registration

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

nema

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

ne

Ostavite komentar