Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

Član

U Zakonu o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), u članu 17. stav 5. posle reči: „rešenjem”, dodaju se reči: „u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva”.

Član

U članu 21. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 22. reči: „evidenciju koja je javno dostupna”, zamenjuju se rečima: „registar koji je javno dostupan”.

Član

U članu 129. stav 1. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 133. stav 5. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 134. stav 4. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 137. stav 3. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 145. stav 3. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 148. stav 7. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 170. stav 1. tačka 2) reč: „planovi” briše se.

U stavu 2. reči: „katastarsko-informacionog” zamenjuju se rečima „geodetsko-katastarskog informacionog”, a posle reči „karte” dodaju se reči: „i dr.”.

Član

U članu 171. stav 3. menja se i glasi:

„Stručni nadzor nad izradom geodetskih podloga iz člana 170. stav 1. tač. 1) do 3) ovog zakona i njihovu overu vrši Zavod.”

Član

U članu 177. stav 3. reč: „osam”, zamenjuje se brojem: „15”.

Član

U članu 198. stav 2. reči: „do 31. decembra 2009. godine”, zamenjuje se rečima: „do 31. decembra 2010. godine”.

Član

U članu 199. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) neće se primenjivati na Republički geodetski zavod.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 97. stav. 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika, između ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine i tački 11. pomenute ustavne odredbe, prema kojoj Republika, između ostalog, uređuje i obezbeđuje prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni važećeg Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), a koji se, pre svega, odnose na:

usaglašavanja tog zakona sa drugim zakonima u pravnom sistemu Republike Srbije;

otklanjanje kolizije pojedinih zakonskih odredaba;

definisanje rokova za postupanje Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: Zavod).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH INSTITUTA

I POJEDINIH REŠENjA

Odredbom člana 1. propisan je rok od 15 dana u kome je Zavod obavezan da donese rešenje.

U čl. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 12. rok za izjavljivanje žalbe na rešenje od osam dana zamenjen je rokom od 15 dana radi ujednačavanje rokova propisanih tim zakonom sa rokovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09), Zakonom o hipoteci („Službeni glasnik RS”, broj 115/05), kao i Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01).

U članu 3. izvršeno je terminološko ujednačavanje teksta naslova iznad člana 22. Zakona o državnom premeru i katastru sa tekstom odredbe istog člana.

U članu 10. stav 1. brisana je reč „planovi” radi ujednačavanja sa članom 2. tačka 11) Zakona o državnom premeru i katastru, dok je u stavu 2. izvršena ispravka naziva informacionog sistema, a u zagradi su dodate reči „i dr.”, sa razloga što nabrajanjem u zagradi nisi obuhvaćeni svi izvodi iz baze podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema.

U članu 11. izmenjena je odredba člana 171. stav 3. sa razloga što Zavod ne treba da vrši stručni nadzor nad izradom digitalnih podloga zahtevanog sadržaja i njihovu overu, s obzirom da se radi o specifičnim podlogama u inženjersko-tehničkim oblastima koje nemaju uticaja na podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema.

Odredbom člana 13. produžava se rok za usklađivanje pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru, sa razloga što se odredbom člana 15. Zavod izuzima od primene Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji. Zavod se izuzima zbog realizovanja Zakona o ratifikaciji sporazuma o kreditu za razvoj (Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji) između Srbije i Crne Gore i međunarodnog udruženja za razvoj („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 15/04 i Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji), („Službeni list SCG“, broj 31/04) i implementacije kreditnih sredstava za realizaciju programa i projekata u oblasti modernizacije katastarskog sistema u Republici Srbiji.

Navedenim međunarodnim sporazumom o kreditu Republika Srbija preuzela je, između ostalih obaveza, i obavezu da do isteka roka korišćenja kredita neće preduzimati nikakve mere kojima bi se bitnije menjali ili ugrožavali uslovi rada Zavoda.

Pored toga, razlozi za izuzimanje Zavoda od primene navedenog Zakona, jesu i ti što je Zavod, pored postojećih nadležnosti koje izvršava na:

osnivanju, održavanju i obnovi katastra nepokretnosti;

premeru vodova, osnivanju i održavanju katastra vodova;

katastarskog i komasacionog premera;

adresnog registra;

održavanja registra prostornih jedinica,

Zakonom o državnom premeru i katastru dobio i nove nadležnosti, i to:

premer državne granice i vođenje registra državne granice;

procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti;

osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetsko-katastarskim informacionim sistemom;

osnivanje i održavanje Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka;

inspekcijski nadzor nad radom geodetskih organizacija;

daljinsku detekciju, topografski premer i topografsko-kartografsku delatnost;

izdavanje i oduzimanje geodetskih licenci;

centralni registar planskih dokumenata.

Takođe, Zakonom o planiranju i izgradnji propisan je ubrzan proces legalizacije nelegalnih objekata, kao i konverzija iz prava korišćenja u pravo svojine na nepokretnostima. To praktično znači da će po pitanju legalizacije nelegalnih objekata Zavod imati minimum za milion veći broj predmeta, a po pitanju konverzije podataka više miliona zahteva.

Zavod je i u obavezi da pripremi podatke za sve lokalne samouprave za potrebe izrade prostornih planova.

Do konačnog osnivanja katastra nepokretnosti za celokupnu teritoriju Republike Srbije, Zavod izrađuje i održava katastar nepokretnosti i blagovremeno i efikasno završava sve važne državne poslove, kao što su poslovi vezani za realizaciju velikih državnih investicija (Koridor 10, Koridor 7, obilaznica oko Beograda, Kineski most, Most – Ada, i dr.), a očekujemo i povećan obim poslova i aktivno učešće u predstojećim postupcima denacionalizacije i restitucije, odnosno vraćanja imovine, kao i sveobuhvatnu i digitalnu pripremu popisa stanovništva za 2011. godinu.

Posebno se ističe da se završetkom osnivanja katastra nepokretnosti višestruko povećava posao Zavoda u postupku održavanja katastra nepokretnosti.

Imajući u vidu navedeno evidentan je opravdan razlog da se Zavod izuzme od primene navedenog Zakona.

Odredbom člana 16. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

S obzirom na neusaglašenost važećeg Zakona o državnom premeru i katastru u pogledu rokova za izjavljivanje žalbe sa drugim zakonima u pravnom sistemu Republike Srbije i potrebe da se Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji ne primenjuje na Zavod, stekli su se uslovi, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, za donošenje ovog zakona po hitnom postupku čime se otklanjaju štetne posledice po rad državnog organa u oblasti državnog premera, katastra, upisa hipoteka, kao i oblasti uređenja prostora i zaštite životne sredine.

V.FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbeđivanje finansijskih sredstava u Budžetu Republike Srbije.

Član 17.

Za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, kao i izradu projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje pet zaposlenih geodetske struke, od kojih najmanje dva sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena geodetske struke, od kojih najmanje jedan sa geodetskom licencom drugog reda.

Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jednog zaposlenog poljoprivredne struke za melioracije zemljišta sa diplomskim akademskim studijama – master, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, sa položenim državnim stručnim ispitom, odgovarajućom licencom Inženjerske komore Srbije i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera, geodetska organizacija mora ispunjavati uslove iz stava 2. ovog člana i posedovati ovlašćenje Zavoda za snimanje iz vazdušnog prostora, koje se izdaje rešenjem U ROKU OD 15 DANA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada se katastar nepokretnosti osniva prema podacima katastra zemljišta, zemljišne knjige i knjige tapija, odnosno intabulacione knjige, podacima komasacije koja nije provedena u katastru zemljišta, odnosno zemljišnoj knjizi, geodetske radove može obavljati i geodetska organizacija koja ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana.

Član 21.

Protiv rešenja o licencama donetih u skladu sa odredbama ovog zakona, može se izjaviti žalba ministarstvu u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 22.

O izdatim licencama za rad geodetskih organizacija i geodetskim licencama Zavod vodi evidenciju koja je javno dostupna REGISTAR KOJI JE JAVNO DOSTUPAN na internet stranici Zavoda.

Član 129.

Protiv rešenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Stranka se može odreći prava na žalbu, a do donošenja drugostepenog rešenja može povući izjavljenu žalbu, izjavama koje se ne mogu opozvati.

Član 133.

Na zahtev lica koje je upisano kao držalac parcele, u smislu ovog zakona, odnosno njegovog pravnog sledbenika, vrši se upis prava svojine na parceli u korist tog lica, ako je od dana početka primene katastra nepokretnosti proteklo tri godine i ako treće lice u tom periodu ne podnese zahtev za upis prava svojine na osnovu isprave za upis.

Upis prava svojine na parceli u korist lica iz stava 1. ovog člana upisanog kao držaoca parcele, izvršiće se rešenjem o dozvoli upisa i pre isteka roka od tri godine, ako to lice dostavi ispravu za upis.

Kad se utvrdi da je zahtev trećeg lica iz stava 1. ovog člana osnovan, donosi se rešenje o dozvoli upisa prava trećeg lica i brisanju držaoca parcele.

Brisanje držaoca i upis prava svojine, prava korišćenja, odnosno zakupa na parceli u državnoj, odnosno javnoj svojini dozvoliće se na osnovu isprave kojom je pravo svojine, pravo korišćenja, odnosno zakupa stečeno.

Protiv rešenja kojim se dozvoljava ili odbija upis može se izjaviti žalba u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 134.

Na zahtev lica koje je upisano kao držalac objekta, u smislu ovog zakona, odnosno njegovog pravnog sledbenika, vrši se upis prava svojine na objektu, u korist tog lica, kad se ispune uslovi iz člana 97. st. 1. i 2. ovog zakona.

Na zahtev lica koje je upisano kao držalac posebnog dela objekta, u smislu ovog zakona, odnosno njegovog pravnog sledbenika, vrši se upis prava svojine na posebnom delu objekta, u korist tog lica, kad se ispune uslovi iz člana 98. st. 1. i 2. ovog zakona.

Kada je zahtev držaoca ili trećeg lica osnovan, donosi se rešenje o dozvoli upisa prava svojine i brisanju držaoca ili rešenje o odbijanju ako je zahtev neosnovan.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 137.

U postupku održavanja katastra nepokretnosti Zavod po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima.

Greške, nedostaci i propusti o upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima, mogu se ispraviti u roku od 3 godine od dana upisa u održavanju katastra nepokretnosti, ili u roku od 3 godine od dana početka primene katastra nepokretnosti.

O ispravci iz st. 1. i 2. ovog člana, Zavod donosi rešenje protiv koga se može izjaviti žalba u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

U smislu stava 2. ovog člana, ne može se postupiti ako nema saglasnosti lica koje je posle pogrešnog upisa, upisalo svoje stvarno pravo smatrajući podatke katastra nepokretnosti istinitim i potpunim, u skladu sa načelom pouzdanja.

Član 145.

Osnivanje katastra vodova jeste upis vodova i stvarnih prava na njima na osnovu podataka elaborata premera i zbirke isprava.

Upis u katastar vodova vrši Zavod, o čemu donosi rešenje koje dostavlja imaocu prava na vodu, odnosno držaocu.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

U pogledu upisa stvarnih prava na vodovima shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na upis stvarnih prava na objektu u katastru nepokretnosti.

Član 148.

Geodetska organizacija je dužna da u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, dostavi Zavodu elaborat geodetskih radova.

Kad se radovi izvode na osnovu ugovora, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.

Zavod vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

Ako elaborat nema nedostataka Zavod overava i prima elaborat, o čemu izdaje potvrdu geodetskoj organizaciji.

Kad se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u ostavljenom roku nedostatke otkloni.

Ako u ostavljenom roku nedostaci nisu otklonjeni, Zavod rešenjem odbija provođenje promene.

Protiv rešenja iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja imaocu prava na vodu.

Član 170.

Geodetske podloge iz člana 169. stav 3. tačka 1) ovog zakona su:

digitalni topografski planovi;

digitalni ortofoto planovi;

digitalni model terena;

digitalne podloge zahtevanog sadržaja.

Pored geodetskih podloga iz stava 1. ovog člana, za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima, koriste se i izvodi iz baze podataka katastarsko-informacionog GEODETSKO-KATASTARSKOG INFORMACIONOG sistema (katastarski plan, katastarski plan vodova, osnovna državna karta i ostale karte I DR.).

Član 171.

Izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz člana 169. stav 3. tačka 1) ovog zakona obavlja geodetska organizacija.

Izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na osnovu tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova iz člana 169. stav 3. tač. 2) do 4) ovog zakona obavlja privredno društvo, drugo pravno lice i radnja koje je registrovano kod nadležnog organa za tu vrstu radova i ima najmanje jednog zaposlenog geodetske struke sa odgovarajućom licencom Inženjerske komore Srbije.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova iz člana 169. stav 3. tačka 1) ovog zakona i overu geodetskih podloga vrši Zavod.

STRUČNI NADZOR NAD IZRADOM GEODETSKIH PODLOGA IZ ČLANA 170. STAV 1. TAČ. 1) DO 3) OVOG ZAKONA I NjIHOVU OVERU VRŠI ZAVOD.

Izvode iz baze podataka katastarsko-informacionog sistema izdaje i overava Zavod.

Član 177.

U vršenju nadzora inspektor je ovlašćen da:

odredi rok za otklanjanje utvrđene nepravilnosti, ako utvrdi da geodetska organizacija ne ispunjava propisane uslove za izvođenje geodetskih radova ili izradu tehničke dokumentacije, a ako se nepravilnost u ostavljenom roku ne otkloni zabrani dalje izvođenje radova;

zabrani dalje izvođenje radova, ako utvrdi da lice koje izvodi radove ne ispunjava propisane uslove;

naloži preduzimanje mera za otklanjanje uočenih nedostataka, ako utvrdi da izvršeni radovi ne odgovaraju propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, a ako se ove mere u utvrđenom roku ne preduzmu, obustavi radove;

preduzima druge mere utvrđene zakonom.

Za zabranu izvođenja i obustavu radova iz stava 1. ovog člana inspektor donosi rešenje.

Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba, u roku od osam 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 198.

Podzakonska akta iz člana 181. tač. 3), 4), 8), 9), 11), 12) i 14) ovog zakona doneće se u roku od jedne godine, a ostala podzakonska akta iz člana 181. ovog zakona u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zavod će uskladiti pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama člana 197. ovog zakona do 30. septembra 2009. godine, a sa ostalim odredbama ovog zakona – do 31. decembra 2009. godine DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se podzakonski akti koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 199.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), osim odredaba čl. 67. stav 1. i 105. stav 3, koje prestaju da važe danom početka primene člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 75. stav 1. Zakona o odbrani („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02) u delu koji se odnosi na davanje ovlašćenja za potrebe premera zemljišta.

Odredba člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Odredbe člana 72. ovog zakona primenjivaće se od 1. juna 2010. godine.

Odredbe čl. 149. do 152. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2011. godine.

ZAKON O ODREĐIVANjU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U REPUBLIČKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 104/09) NEĆE SE PRIMENjIVATI NA REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD.

(7) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 4. do 13. Uredbe o postupku za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazduha teritorije Savezne Republike Jugoslavije i za izdavanje kartografskih i drugih publikacija („Službeni list SRJ”, br. 54/94).

Ostavite komentar