Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Član 1.

U Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), u članu 45. stav 1. reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Član 2.

U članu 180. stav 1. reči: „1. jula 2007. godine” zamenjuju se rečima: „1. maja 2008. godine”.

U stavu 2. reči: „1. jula 2007. godine” zamenjuju se rečima: „1. maja 2008. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je Ustavu Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa (član 97. tačka 8. Ustava) i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa (član 97. tačka 16. Ustava).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Prema Zakonu o državnim službenicima, Vlada postavlja na položaj pomoćnika ministra, sekretara ministarstva, direktora organa uprave u sastavu ministarstva, pomoćnika direktora organa uprave u sastavu ministarstva, direktora posebne organizacije, zamenika i pomoćnika direktora posebne organizacije, direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, Republičkog javnog pravobranioca, zamenika Republičkog javnog pravobranioca i načelnika upravnog okruga (član 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima).

Zakon o državnim službenicima propisuje u prelaznim i završnim odredbama da će prvi konkurs za postavljenje na položaje obavezno biti javni konkurs i da će se svi javni konkursi za postavljenje na položaje okončati do 1. jula 2007. godine (član 180. stav 1. Zakona o državnim službenicima), kao i da postavljenim licima, čija radna mesta postaju položaji, dužnost u svakom slučaju prestaje 1. jula 2007. godine (član 180. stav 2. Zakona o državnim službenicima).

Ustavom Republike Srbije predviđeno je da Vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo poslove određene zakonom, do izbora nove Vlade (član 128. stav 4. Ustava). Zakonom o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka) propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i da ne može postavljati funkcionere u ministarstvima, posebnim organizacijama i organima uprave u sastavu ministarstva (član 17. st. 1. i 2. Zakona o Vladi). Posle stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima pojmom „funkcioneri” (koji je sadržan u Zakonu o Vladi) obuhvaćeni su i državni službenici na položaju, što znači da Vlada kojoj je prestao mandat nije ovlašćena da postavlja državne službenike na položaje.

Pošto je Vladi 14. februara 2007. godine, kada joj je prestao mandat, prestalo i ovlašćenje da postavlja državne službenike na položaje (prethodna Vlada prestala je da postavlja državne službenike na položaje još od dana kada su utvrđeni konačni rezultati izbora), na ogromnom broju radnih mesta koja su postala položaji nalaze se lica koja su postavljena po ranijim propisima.

Praktično, u ministarstvima, posebnim organizacijama i organima uprave u sastavu ministarstva, službama Vlade i Republičkom javnom pravobranilaštvu 1. jula 2007. godine prestala bi dužnost svim licima koja su na dužnost postavljena prema propisima koji su se primenjivali do stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima (do 1. jula 2006. godine). Budući da su, prema Zakonu o državnim službenicima, položaji radna mesta na kojima državni službenici imaju ovlašćenja i odgovornosti vezane za vođenje i usklađivanje rada u državnom organu (član 33. stav 1. Zakona o državnim službenicima), prestanak dužnosti navedenih lica ozbiljno bi ugrozio rad pomenutih organa i službi, time i funkcionisanje države.

Stoga je neophodno da se produže Zakonom o državnim službenicima propisani rokovi za sprovođenje javnih konkursa za položaje i za prestanak dužnosti postavljenim licima čija radna mesta postaju položaji.

Predložena rešenja omogućila bi delotvorniji rad i sprovođenje postupka postavljenja na položaje i u drugim državnim organima.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Zakon se najpre menja utoliko što se propisuje da kao državni službenik može da se zaposli samo državljanin Republike Srbije (član 1).

Saglasno razlozima za donošenje ovog zakona predlaže se produženje rokova za sprovođenje javnih konkursa za položaje i prestanak dužnosti postavljenim licima čija radna mesta postaju položaji, i to tako da rokovi ističu 1. maja 2008. godine (član 2).

Predloženim pomeranjem rokova obezbeđuje se delotvorno sprovođenje postupka postavljenja na položaje u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstva, posebnim organizacijama, službama Vlade i Republičkom javnom pravobranilaštvu i sprečava kriza i zastoj u njihovom radu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU I NjEGOVO STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

To su istovremeno i razlozi zbog kojih se predlaže da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” (član 3).

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU

1. Uslovi za zaposlenje

Član 45.

Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Pored toga, za rad na položaju potreban je i završen fakultet i najmanje devet godina radnog iskustva u struci.

Sprovođenje javnih konkursa za položaje

Član 180.

Radi postavljenja na položaje sprovešće se javni konkursi do 1. jula 2007. godine 1. MAJA 2008. GODINE.

Postavljenim licima, čija radna mesta postaju položaji, dužnost u svakom slučaju prestaje 1. jula 2007. godine 1. MAJA 2008. GODINE.

Ostavite komentar