Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Član 1.

U Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), u članu 78. stav 2. posle reči: „bude određena ocena „ne zadovoljava”” dodaju se zapeta i reči: „kao i ako organ ili telo nadležno za postavljenje državnog službenika prihvati javnu preporuku Zaštitnika građana za njegovo razrešenje”.

Član 2.

Naslov iznad člana 80. menja se i glasi: „Posledice usled proteka vremena postavljenja, ostavke, promena u unutrašnjem uređenju državnog organa, negativnih ocena rada i prihvatanja javne preporuke za razrešenje”.

U članu 80. stav 2. posle reči: „određena ocena „ne zadovoljava”” dodaju se zapeta i reči: „odnosno koji je razrešen s položaja zbog toga što je organ ili telo nadležno za postavljenje državnog službenika prihvatilo javnu preporuku Zaštitnika građana za njegovo razrešenje”.

Član 3.

U članu 104. stav 1. menja se i glasi:

„Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu, na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno sa studijama u trajanju do tri godine devet meseci, a na radnim mestima sa srednjim obrazovanjem šest meseci.”

Član 4.

U članu 158. stav 2. posle reči: „organizuje stručno usavršavanje državnih službenika” dodaju se zapeta i reči: „posebno u oblasti borbe protiv korupcije”.

Član 5.

U članu 180. stav 1. reči: „1. maja 2008. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2009. godine”.

U stavu 2. reči: „1. maja 2008. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2009. godine”.

Član 6.

U članu 36. stav 2, članu 37. stav 2, članu 38. stav 2, članu 39. stav 2. i članu 140. stav 2. reči: „završen fakultet” zamenjuju se rečima: „stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine”; u članu 45. stav 2. reči: „potreban je i završen fakultet” zamenjuju se rečima: „potrebno je i stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine”; u članu 113. stav 3. reči: „završen fakultet” zamenjuju se rečima: „stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine”, a reči: „diplomirani pravnik” zamenjuju se rečima: „diplomirani pravnik – master, odnosno diplomirani pravnik”.

Član 7.

U članu 40. stav 2. i članu 41. stav 2. reči: „završenu višu školu” zamenjuju se rečima: „stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine”.

Član 8.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine da utvrdi prečišćen tekst Zakona o državnim službenicima.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, izuzev odredaba člana 5. koje stupaju na snagu 1. maja 2008. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 8. i 16. Ustava, u kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ocenjeno je da bi, saglasno članu 20. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 54/07), trebalo stvoriti zakonske pretpostavke za razrešenje državnog službenika s položaja, pored ostalog, ako organ ili telo nadležno za postavljenje državnog službenika prihvati javnu preporuku Zaštitnika građana za njegovo razrešenje, što se postiže izmenama ovog zakona.

Takođe, neophodno je uslove za obavljanje određenih poslova u organima državne uprave, kada se kao uslov predviđa visoko, odnosno više obrazovanje, uskladiti sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja, što je predloženim izmenama i učinjeno, budući da su dileme oko primene člana 127. Zakona o visokom obrazovanju razrešene davanjem Autentičnog tumačenja odredaba člana 127. st. 1. i 2. tog zakona, koje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 100/07.

Izmenama Zakona treba obezbediti sprovođenje preporuke Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO), sa 38. plenarnog sastanka održanog u Strazburu od 9. do 13. juna 2008. godine, koja se odnosi na to da je potrebno doneti posebne, obavezne programe obuke koji će biti posvećeni borbi protiv korupcije i prilagođeni potrebama različitih kategorija državnih službenika, što se postiže time da se Služba za upravljanje kadrovima, u okviru svoje nadležnosti, pored ostalog posebno stara o organizovanju stručnog usavršavanja u oblasti borbe protiv korupcije.

Prema Zakonu o državnim službenicima, Vlada postavlja na položaj pomoćnika ministra, sekretara ministarstva, direktora organa uprave u sastavu ministarstva, pomoćnika direktora organa uprave u sastavu ministarstva, direktora posebne organizacije, zamenika i pomoćnika direktora posebne organizacije, direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, Republičkog javnog pravobranioca, zamenika Republičkog javnog pravobranioca i načelnika upravnog okruga (član 34. stav 1).

U prelaznim i završnim odredbama Zakona o državnim službenicima predviđeno je da će prvi konkurs za postavljenje na položaje obavezno biti javni konkurs i da će se svi javni konkursi za postavljenje na položaje okončati do 1. maja 2008. godine (član 180. stav 1), kao i da postavljenim licima, čija radna mesta postaju položaji, dužnost u svakom slučaju prestaje 1. maja 2008. godine (član 180. stav 2).

Ustavom Republike Srbije utvrđeno je da Vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo poslove određene zakonom do izbora nove Vlade (član 128. stav 4), a Zakonom o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo tekuće poslove i da ne može postavljati državne službenike na položaje u organima državne uprave (član 17. st. 1. i 2).

Prethodnoj Vladi je prestao mandat, pa samim tim i ovlašćenje da postavlja državne službenike na položaje, u martu 2008. godine, dakle pre 1. maja 2008. godine do kog dana je, saglasno članu 180. važećeg Zakona o državnim službenicima, trebalo sprovesti postupak radi postavljenja državnih službenika na položaje na najvećem broju radnih mesta koja su postala položaji, na kojima su ostala lica koja su postavljena po ranijim propisima. Praktično, saglasno članu 180. stav 2. važećeg Zakona o državnim službenicima, do 1. maja 2008. godine trebalo je da prestane dužnost svim licima koja su na dužnost postavljena prema propisima koji su se primenjivali do stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima.

Ilustracije radi treba imati u vidu to da, prema podacima Službe za upravljanje kadrovima, pre donošenja Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 65/08), prema usvojenom Kadrovskom planu za 2008. godinu, u organima državne uprave bilo je 358 radnih mesta državni službenika na položaju, s tim što navedenim kadrovskim planom nisu obuhvaćeni položaji u Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativnoj agenciji i Upravi za izvršenje zavodskih sankcija. Od početka primene Zakona o državnim službenicima do 1. septembra 2008. godine pokrenuto je 108 postupaka za popunjavanje položaja od kojih je okončano 107. Na osnovu sprovedenih postupaka, Vlada je postavila na položaje 50 lica od kojih je 5 u međuvremenu razrešeno. U toku mandata prethodne Vlade postavljeno je 36, a nova Vlada postavila je na položaje 14 državnih službenika.

Budući da su, prema Zakonu o državnim službenicima, položaji radna mesta na kojima državni službenici imaju ovlašćenja i odgovornosti vezane za vođenje i usklađivanje rada u državnom organu (član 33. stav 1), prestanak dužnosti navedenih lica moglo je dovesti do ugrožavanja rada organa i službi, a time i funkcionisanja države.

Stoga je neophodno da se produže Zakonom o državnim službenicima propisani rokovi za sprovođenje javnih konkursa radi postavljenja na položaje i za prestanak dužnosti postavljenim licima čija radna mesta postaju položaji. Prilikom predlaganja navedenog roka pošlo se od broja radnih mesta državnih službenika na položaju koja treba popuniti, kao i od složenosti konkursnog postupka za postavljenje državnih službenika na položaje.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Predloženom izmenom u članu 1. postiže se da mera Zaštitnika građana da javno preporuči razrešenje funkcionera u slučajevima predviđenim u članu 20. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana, ima za posledicu mogućnost razrešenja državnog službenika sa položaja, ako organ ili telo nadležno za postavljenje državnog službenika na položaj prihvati javnu preporuku Zaštitnika građana za njegovo razrešenje. U tom slučaju državni službenik koji je razrešen s položaja postaje neraspoređen (član 2).

U članu 3. izvršeno je usklađivanje dužine pripravničkog staža sa stepenom obrazovanja potrebnim na radnim mestima za koja je do sada bilo predviđeno fakultetsko obrazovanje, odnosno više obrazovanje, sa propisima u oblasti visokog obrazovanja na taj način što je precizirano da se radi o radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; kao i da se radi o radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno sa studijama u trajanju do tri godine. Usklađivanje je izvršeno saglasno članu 127. Zakona o visokom obrazovanju i Autentičnim tumačenjem Narodne skupštine odredaba st. 1. i 2. tog člana Zakona, koje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 100/07.

Usklađivanje sa važećim propisima u oblasti visokog obrazovanja izvršeno je i u čl. 6. i 7. na taj način što su propisani uslovi za sticanje zvanja, odnosno za obavljanje određenih poslova koje treba da ispunjava državni službenik, usklađeni sa navedenim propisima u oblasti visokog obrazovanja (poslovi člana disciplinske komisije, odlučivanja o pravima i dužnostima državnih službenika po pismenom ovlašćenju rukovodioca itd.).

Izmenom koja je predložena u članu 4. predviđa se nadležnost Službe za upravljanje kadrovima da se, pored organizovanja stručnog usavršavanja državnih službenika uopšte, posebno stara o organizovanju stručnog usavršavanja u oblasti borbe protiv korupcije, čime se obezbeđuje sprovođenje navedene preporuke Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO).

Saglasno navedenim razlozima za donošenje ovog zakona, predlaže se produženje roka za sprovođenje javnih konkursa za položaje i prestanak dužnosti postavljenim licima čija radna mesta postaju položaji, tako da rokovi ističu 31. decembra 2009. godine (član 5) čime se obezbeđuje sprovođenje postupka postavljenja na položaje u skladu sa novim propisima i sprečava kriza i zastoj u radu navedenih organa, organizacija i službi.

IV. OPŠTI INTERES ZBOG KOGA SE PREDLAŽE POVRATNO

DEJSTVO POJEDINIH ODREDABA ZAKONA

Neophodnost neodložnog stvaranja normativnih pretpostavki za nesmetan rad navedenih organa, organizacija i službi predstavlja opšti interes i uslovljava potrebu da se odredbama člana 5. ovog zakona obezbedi povratno dejstvo. S tim u vezi, napominje se to da je Narodna skupština Republike Srbije u istovetnoj pravnoj situaciji postupila na isti način kada je donošenjem Zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, broj 64/07) produžila rokove za sprovođenje javnih konkursa za popunjavanje položaja i za prestanak dužnosti postavljenim licima čija radna mesta postaju položaji, čime je obezbeđeno povratno dejstvo odredbama zakona kojima su pomereni ti rokovi.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU

Viši savetnik

Član 36.

U zvanju višeg savetnika rade se najsloženiji poslovi koji znatno utiču na određivanje politike ili postizanje rezultata u nekoj oblasti iz delokruga državnog organa, koji zahtevaju stvaralačke sposobnosti, preduzimljivost i visok stepen stručnosti, samostalnosti i iskustva, uz obraćanje pretpostavljenom samo o pitanjima vođenja politike.

Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima završen fakultet STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

Samostalni savetnik

Član 37.

U zvanju samostalnog savetnika rade se složeni poslovi koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i iskustvo, analitičke sposobnosti, samostalan rad bez nadzora pretpostavljenog i donošenje odluka u složenim slučajevima uz samo opšta usmerenja i uputstva pretpostavljenog.

Za rad na poslovima u zvanju samostalnog savetnika državni službenik mora da ima završen fakultet STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Savetnik

Član 38.

U zvanju savetnika rade se složeni poslovi koji su najčešće precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika sa jasnim okvirom samostalnog delovanja, uz povremeni nadzor pretpostavljenog. Poslovi zahtevaju sposobnost da se problemi rešavaju bez pojedinačnih uputstava pretpostavljenog i uz obraćanje pretpostavljenom samo kad je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo.

Za rad na poslovima u zvanju savetnika državni službenik mora da ima završen fakultet STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Mlađi savetnik

Član 39.

U zvanju mlađeg savetnika rade se složeni poslovi koji podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika unutar precizno određenog okvira delovanja, uz redovan nadzor pretpostavljenog, i donošenje odluka na osnovu postojeće prakse ili opštih i pojedinačnih uputstava pretpostavljenog. Poslovi zahtevaju sposobnost rešavanja manjih tehničkih ili proceduralnih problema.

Za rad na poslovima u zvanju mlađeg savetnika državni službenik mora da ima završen fakultet STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE i završen pripravnički staž.

Saradnik

Član 40.

U zvanju saradnika rade se manje složeni poslovi koji obuhvataju ograničen krug međusobno povezanih različitih zadataka i zahtevaju sposobnost samostalne primene utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, uz opšta usmerenja i uputstva i povremeni nadzor pretpostavljenog.

Za rad na poslovima u zvanju saradnika državni službenik mora da ima završenu višu školu STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANjU DO TRI GODINE i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Mlađi saradnik

Član 41.

U zvanju mlađeg saradnika rade se manje složeni poslovi koji su precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika uz sposobnost rešavanja rutinskih problema, uz opšta i pojedinačna uputstva i redovan nadzor pretpostavljenog.

Za rad na poslovima u zvanju mlađeg saradnika državni službenik mora da ima završenu višu školu STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANjU DO TRI GODINE i završen pripravnički staž.

1. Uslovi za zaposlenje

Član 45.

Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Pored toga, za rad na položaju potreban je i završen fakultet POTREBNO JE I STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINEi najmanje devet godina radnog iskustva u struci.

Razlozi za razrešenje

Član 78.

Državni službenik se razrešava s položaja ako mu radni odnos prestane zbog: osude na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, konačnog rešenja kojim mu je izrečena disciplinska kazna prestanka radnog odnosa, konačnog rešenja kojim mu je određena ocena „ne zadovoljava” na vanrednom ocenjivanju, mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje koju mu izrekne Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa ili iz drugih razloga predviđenim opštim propisima o radu kojima se uređuje prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca.

Državni službenik se razrešava s položaja i ako mu dva puta, ali ne uzastopno, konačnim rešenjem bude određena ocena „ne zadovoljava”, KAO I AKO ORGAN ILI TELO NADLEŽNO ZA POSTAVLjENjE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA PRIHVATI JAVNU PREPORUKU ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA NjEGOVO RAZREŠENjE.

Posledice usled proteka vremena postavljenja, ostavke, promena u unutrašnjem uređenju državnog organa i negativnih ocena rada

POSLEDICE USLED PROTEKA VREMENA POSTAVLjENjA, OSTAVKE, PROMENA

U UNUTRAŠNjEM UREĐENjU DRŽAVNOG ORGANA, NEGATIVNIH OCENA RADA I PRIHVATANjA JAVNE PREPORUKE ZA RAZREŠENjE

Član 80.

Državni službenik kome je proteklo vreme na koje je postavljen, koji je podneo ostavku na položaj ili kome je položaj ukinut donošenjem novog ili izmenom postojećeg Pravilnika ima pravo da u istom državnom organu bude premešten na drugo radno mesto za koje ispunjava uslove ako ono postoji, a ako ne postoji postaje neraspoređen.

Državni službenik koji je razrešen s položaja jer mu je dva puta, ali ne uzastopno, određena ocena „ne zadovoljava”, ODNOSNO KOJI JE RAZREŠEN S POLOŽAJA ZBOG TOGA ŠTO JE ORGAN ILI TELO NADLEŽNO ZA POSTAVLjENjE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA PRIHVATILO JAVNU PREPORUKU ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA NjEGOVO RAZREŠENjE odmah postaje neraspoređen.

Trajanje pripravničkog staža

Član 104.

PRIPRAVNIČKI STAŽ NA RADNIM MESTIMA SA VISOKIM OBRAZOVANjEM STUDIJA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO SA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE TRAJE JEDNU GODINU, NA RADNIM MESTIMA SA VISOKIM OBRAZOVANjEM STUDIJA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO SA STUDIJAMA U TRAJANjU DO TRI GODINE DEVET MESECI, A NA RADNIM MESTIMA SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM ŠEST MESECI.

Posebnim zakonom može biti određen pripravnički staž koji traje duže ili kraće nego što je predviđeno ovim zakonom.

Pripravniku koji iz opravdanih razloga odsustvuje s rada duže od jednog meseca produžava se pripravnički staž onoliko koliko je trajalo odsustvo.

Vođenje

Član 113.

Disciplinski postupak vodi i o disciplinskoj odgovornosti odlučuje rukovodilac.

Rukovodilac može da osnuje disciplinsku komisiju od tri člana da umesto njega pokreće i vodi disciplinski postupak i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti.

Članovi disciplinske komisije moraju da imaju završen fakultet STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a jedan član mora biti diplomirani pravnik DIPLOMIRANI PRAVNIK – MASTER, ODNOSNO DIPLOMIRANI PRAVNIK.

Izvorno ovlašćenje. Prenošenje ovlašćenja

Član 140.

O pravima i dužnostima državnog službenika odlučuje rukovodilac rešenjem, ako ovim ili drugim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

Rukovodilac može pismeno da ovlasti državnog službenika koji ima završen fakultet STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA DRUGOG STEPENA (DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER, SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE i najmanje pet godina radnog iskustva u struci da umesto njega odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika.

Ovlašćenje može biti ograničeno po sadržini i trajanju.

Pri odlučivanju o pravima i dužnostima državnog službenika primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, izuzev kod odlučivanja o odgovornosti za štetu.

1. Služba za upravljanje kadrovima

Član 158.

Služba za upravljanje kadrovima, koju obrazuje Vlada, zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi.

Služba za upravljanje kadrovima oglašava slobodna radna mesta u organima državne uprave i službama Vlade, brine za usklađeno preuređenje državne uprave, savetuje organe državne uprave i službe Vlade kako da upravljaju kadrovima, organizuje stručno usavršavanje državnih službenika, POSEBNO U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE, pruža stručno-tehničku pomoć Visokom službeničkom savetu, vodi poslove značajne za politiku Vlade u upravljanju kadrovima i vrši druge poslove određene zakonom ili propisom Vlade.

Službom za upravljanje kadrovima rukovodi direktor koji je odgovoran predsedniku Vlade.

Sprovođenje javnih konkursa za položaje

Član 180.

Radi postavljenja na položaje sprovešće se javni konkursi do 1. maja 2008. godine 31. DECEMBRA 2009. GODINE.

Postavljenim licima, čija radna mesta postaju položaji, dužnost u svakom slučaju prestaje 1. maja 2008. godine 31. DECEMBRA 2009. GODINE.

Ostavite komentar